KAYSERİ İLİ AYDıNLATMA KOMİSYONU
6 NOLU TOPLANTı KARAR TUTANAGl
Konu: GENEL
AYDıNLATMA
Toplantı No
: 006
Toplantı Tarihi
: 25/06/2014
Toplantı Saati
: 15.00
Toplantı Yeri
: Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.
Seyitgazi Mah. Nuh Naci Yazgan Cad.No:32 Melikgazi-KAYSERİ
İL AYDıNLATMA
KOMİSYONU KARARLARı
Kayseri İli Aydınlatma Komisyonu 6 nolu toplantı gündemi, Komisyonumuzca yukarıda
belirtilen tarih ve saatte görüşülmüş
olup, aşağıdaki Kararlar alınmıştır:
1. TC.Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 28.05.2014 tarih
ve KBB.011.755.03/936-6012
sayılı dilekçesi ile Erciyes Dağı, Koçdağı mevkiinde
yapılacak aydınlatma tesisinin T.C.Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce tesis edilmesi,
sonrasındaki işletme ve bakımının yine TC.Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce
yürütülmesi kaydıyla Genel Aydınlatma kapsamına alınmasına,
2. Anadolu Oto Galericiler Sitesinin 24.06.2014 tarih ve 9276 Evrak Kayıt sayılı
dilekçesi incelenmiş olup, site etrafındaki duvarların yıkılmış olması, cadde ve sokak
isimlerinin TC.Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 12.12.2012 tarih ve 20 Rapor
Numaralı Meclis Kararı ile oluşmuş olması ve kontrollü giriş-çıkışların kaldırılmış
olması nedeniyle Genel Aydınlatma kapsamına alınmasına,
3. Genel Aydınlatma Yönetmeliği'nin 5. Maddesinin 9.fıkrasına göre, Kayseri ve Civarı
Elektrik Türk A.Ş. tarafından 2014 yılı içerisinde yapılması planlanan Genel
Aydınlatma tesislerine ilişkin liste (EK-2) Komisyon onayına sunulmuş olup
uygunluğuna karar verilmiştir.
'\
yman
~
YILDIZ
TEDAŞ
Kayseri Bölge
Koordinatörü
KCETAŞ Genel Mü
Yrd. (Teknik)
üyükşehir
Bele [ye i
AA.
L~_~
..
Mehmet NALICI
Kayseri Büyükşehir
Belediyesi
KAYSERI
SIRA
i
NO
i
YATIRIM
YILI
i
PLAN/PROJE
VE CIVARI
NO
ELEKTRIK
T.A.Ş.
2014 YILI YATıRıMLARı
KAPSAMıNDA
PLANLANAN
AYDıNLATMA
YATıRıMLARı
TOPLANTı
YER
PROJEADI
PLAN/PROJE
NO
ALTPROJE
NO
MAHALLElKÖY/CADDEI
SOKAK
ILÇE
i
14
0048
0173
MELIKGAZI
Yüdmm
2
14
0048
0174
MELIKGAZI
Bahçelievler
3
14
0048
0175
MELIKGAZI
Turan Subaşı
4
14
0048
0176
MELIKGAZI
Gesi Güney
5
14
0048
0177
MELIKGAZI
Belsin
6
14
0048
0178
MELIKGAZI
Belsin
7
14
0048
0179
MELIKGAZI
Kocatepe
8
14
0048
0180
MELIKGAZI
9
14
0048
0181
10
14
0048
ii
14
12
Beyazıt
Mah
Kayseri
hi Melikgazi
Ilçesi Yıldırım
8c)'82.11 Mah. Şenköşe
Kayseri
hi Melikgazi
Ilçesi Hısarcık
Bahçelievler
Kayseri
Ili Melikgazi
ılçesi Turan
Kayseri
hi Mc:likgazi
Ilçesi Gesi Güney
Kayseri
hi Mc:Jikgazi
Ilçesi Belsin
3.
Kayseri
1Ji Melikgazi
İlçesi Belsin
Kocatepe
Kayseri
hi Melikgazi
İlçesi Kocatepe
ErenköyMah.
Kayseri
İli Melikgazi
Ilçesi Erenköy
Malı A)wnlatma
Elektrik
MELIKGAZI
GilIistanMah.
Kayseri
1Ji Melikgaz.i
İlçesi Güüsıan
evler A)wnlatma
Elektrik
0182
MELIKGAZI
Esenyurt
Mah.
Kayseri
1Ji Melikgazi
Ilçesi Esenyurt
Mah. Aydınlatma
Elektrik
0048
0183
MELIKGAZI
Selimiye
Malı.
Kayseri
hi Melikgazi
Ilçesi Selimiye
Malı. Mevkii
14
0048
0184
MELIKGAZI
AmbarMalı.
Kayseri
İli Melikgazi
Ilçesi Ambar
13
14
0048
0185
MELIKGAZI
Altınoluk
Kayseri
hi Melikgazi
ılçesi
14
14
0048
0186
MELIKGAZI
Osman
Kavurcu
Kayseri
1Ji Melikgazi
ılçesi Osman
Kavuncu
15
14
0048
0187
MELIKGAZI
Gararai
Konutlan
Kayseri
Ili Melik.gazi
lleesi
Gıuanti
Komıtlan
16
14
0048
0188
MELIKGAZI
A)wnlLkC:'\'ler Mah.
Kayseri
lu
ılçesi
A)'dınlım'ler
17
14
0048
0189
MELIKGAZI
Be:yazşe:hirMah.
Kayseri
ıu Melik.gazi
ılçesi
BC:)'32ŞC:hir Bahçelievler
Mah.
Mah
Mah
Kocatepe
Malt
Mah.
Malı.
Mah.
Gölevleri
Mdikgazi
Subaşı
Mah.
Aydınlatma
Yatırımlan
Aydınlatma
Yaunmlan
Aydıntatma
Yaunmlan
Aydınlatma
Yatınmlan
Aydınlatma
YaUnmlan
Aydınlatma
Yaunmlan
Aydınlatma
Yalınmlan
A)'dınlatma
Yaunmlan
Tesisi
Aydınlatma
Yaunmlan
Tesisi
Aydınlatma
Yaıınmlan
Aydınlaıma
Yatırımları
Aydınlatma
Yaıınmlan
Aydınlatma
Yaunmlan
Aydınlatma
Yaunmlan
Aydınlatma
Yaunmlan
Aydınlatma
Yatınm1an
Aydonla\P\'
YaUnmlan
Cad. Aydınlatma
Mah. Çütlikçi
AG-oG
ve Aydınlatma
Mah. 2484. Sokak
Giri$ Aydınlatma
Caddesi
AG-oG
Elektrik
Bölgesi
Aydınlatma
Cad.Kanal
OOIt\'leri
Elektrik
Tesisi
EleId.rik Tesisi
Tesisi
Tesisi
Tesisi
Elektrik
Kenan
Tesisi
Aydınlatma
A)'dınlatma
Mah. A)'dı.nlatma
Tesisi
Tesisi
ve: Aydınlatma
Elektrik
Elektrik
Aydınlatma
Elektrik
Ele:kırik Tesisi
Mah. 2. Bölge: Aydınlatma
Altınoluk
Elektrik
Tesisi
ve Aydınlatma
Tesisi
Mah.A)'dınlatma
Mah. Aydınlatma
Elektrik
AG-oG
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Tesisi
Tesisi
Tesisi
KüÇÜk ve Dağınık
A)'dınlatma
TARIHI
YATIRIM
KARAKTERlsTI~1
Elektrik
Tesis
n
'~LAN
J!tf
;~IjkJ
'
süıevuıat~
Elekt· _ i
.
[IZ
\
1/2
KAYSERI
YATIRIM
SIRA
NO
PLAN/PROJE
VE CIVARI ELEKTRIK
NO
TAŞ.
2014 YILI YATıRıMLARı
KAPSAMıNDA
PLANLANAN
AYDıNLATMA
YATıRıMLARı
YER
YATIRIM
KARAKTERlsTI~1
PROJEADI
YILI
PLAN/PROJE
NO
ALTPROJE
NO
MAHALLElKÖY/CADDEI
ILÇE
SOKAK
18
14
0048
0190
MELIKGAZI
Gürpınar
19
14
0048
0191
MELIKGAZI
Anlınç Köyü
20
14
0048
0192
MELIKGAZI
Yıldınrnbeyazıt
21
14
0048
0193
MELIKGAZI
Eskişehir
22
14
0048
0194
MELIKGAZI
Kuruköprü Köyü
Kayseri hi Melikgazi
23
14
0048
0248
KOCASıNAN
Kızık Mah
Kayseri
2'
14
0048
0249
KOCASıNAN
Yemliha
1$
14
0048
01$0
KOCASıNAN
Brciyesevler Mah
Kayseri
Ili Kocasinan
26
14
0048
01$1
KOCASıNAN
Kocasinan
Kayseri
Ili kocasinan
27
14
0042
0203
TOMARU
Kızılören
Kayseri
Ili Tomarza
Ilçesi Kızılören
28
14
0042
0204
TOMARU
Turanlı
Kayseri
Ili Tomara
İlçesi Tumnh
29
14
0042
0205
TOMARZA
İmamkulu
Köyü
Kayseri
lu Tomana
Ilçesi Imamkulu
30
14
0042
0206
TOMARU
Kuşcağız Köyü
Kayseri
Ili Tomarı.a
Ilçesi
31
14
0042
0207
TOMARU
Küçükcanlı
Kayseri
Ili Tomana
İlçesi Küçükcanlı
32
14
0043
0103
PINARBAŞI
33
l'
0013
0312
ıNCESU
34
15
0013
0313
ıNCESU
TOPLANTı
TARIHI
Köyü
Mah.
Bağlan
Kızılırmak
Malı.
Köyü
Köyü
Köyü
Gültepe KOyü
Bahçesaray
Mevkii
Mah.
Kayseri Ili Melikgazi
Ilçesi
Kayseri
Ili Melikgazi
Ilçesi Ardıç
Kayseri
Ili Melikgazi
Ilçesi Yıldınmbcyazıı
Kayseri
Ili Melikgazi
Ilçesi Eskişem
hi
Gürpınar Köyü Aydınlatma Elektrik
Kayseri Ili Kocasinan
Hi ıncesu
Ilçesi
Hi Sanoğlan
SARlOCLAN
Akarcak KO)~
Kayseri
0209
S1ZlR
Ağaçaşar KO)~
Sivas Ili SIZlr Ilçesi
37
14
0013
0503
YEşILHISAR
Soğanlı KOyü
Kayseri
Ili
Elektrik
Tesis
Tesisi
Köyü
ı. Bölge
Ilçesi
AG..QG
Köyü
Köyü
Köyü
Mevkii
ve Cezaevi
Köyü
Elektrik
AG..QG ve Aydınlatma
AG-OG
ve Aydınlatma
AG-OG
Aydıntatma
Elektrik
Elektrik
Tesisi
Köyü Genci Aydınlatma
Tesisi
Tesisi
Elektrik
Tesisi
Tesisi
Elektrik
Tesisi
Yatmmlan
Aydınlatma
Yaunmlan
Yaunmlan
Aydınlatma
Yaunmlan
Aydınlatma
Yalınmlan
Aydınlatma Yatırımlan
Aydınlatma Yaunmlan
Tesisi
Elektrik
Aydınlatma
Tesisi
Aydınlatma
Yaunmlan
Aydınlatma
Yaunmtan
Aydınlatma
Yaunmıan
Aydınlatma
Yaıınmlan
Aydınlatma
Yatınmlan
Aydınlatma Yatınmlan
Aydınlatma
Tesisi
Tesisi
Köyü Aydınlatma
Tesisi
Elektrik
Aydınlatma Elektrik
Yam
Tesisi
Elektrik
ve Aydınlatma
Elektrik
Aydınlatma
Elektrik
ve Aydınlatma
Aydınlatma Elektrik
Soğanlı
Çevresi
ve Aydınlatma
Kö)'Ü Aydınlatma
Ilçesi Akareak
Ağcaşar
AG-OG
Aydınlatma Elektrik
Çevresi
1.0.0.
Aydınlatma
Aydınlatma Yaunmlan
Tesis
Elektrik Tesis
Mah. Demirkaramancı
Kö)il
Ilçesi GÜltepe
Yesühisar
Aydınlatma
Elektrik
Mah. Pazarkaya Sck Aydınlatma Elektrik
Kuşcağız
Kayseri
0208
Pazaryeri
Aydınlatma
Erciyesevler Mah. Yücesan 1.0.0
Ilçesi Bahçesaray
0013
Kenan
Ilçesi
IIi Pınarbaşı
0013
Bağtanr
Ilçesi Kocasinan
Ili ıncesu
14
Kanal
Tesis
Tesis
Yemllba Kızdırmak Mah. Kayseri Giriş Aydınlatma Elektrik Tesisi
Kayseri
14
Elektrik
Ilçesi
Kayseri
35
Aydınlatma
Kuruköprü KOyü Aydınlatma
Ilçesi
Ilçesi Kım
Kocasinan
36
KOyü
Tesisi
Yatınmlan
Aydınlatma
Yatınmlan
Aydınlatma
Yatınmlan
AydlnJatma
Yaunmlan
Aydınlatma
Yatırımları
Aydınlatma
Yatınmlan
tJt(
'/2
Download

Paten Kursu Bilgi Formu ETKİNLİĞİN - beüsem