ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
ÇUKUROVA DEVELOPMENT AGENCY
“ MLARLA ADANA”
Temmuz 2014
www.cka.org.tr
ADANA İLİ GENEL BİLGİLER
Yüz Ölçümü: 13.915 km2
Nüfus: 2.149.260
Nüfus Artış Hızı: %1,105
Rakım: 23 m
Akdeniz Kıyı Uzunluğu: 160 km
İÇİNDEKİLER
1. BÖLÜM
TEMEL GÖSTERGELER
1.1 URAK Rekabetçilik Endeksleri...............................................................
..............................10
Genel Endeks, 2010................................................................... .................................................10
Beşeri Sermaye ve Yaşam Kalitesi Endeksi, 2010 .........................................................................10
Markalaşma Becerisi ve Yenilikçilik Endeksi, 2010........................................................................10
Ticaret Becerisi ve Ürem Potansiyeli Endeksi, 2010...................................................................11
Erişilebilirlik Endeksi, 2010...........................................................................................................11
.............................12
1.2 EDAM Rekabetçilik Endeksleri.................................................................
Genel Endeks, 2009.....................................................................................................................12
İnsani, Yara cı ve Sosyal Sermaye Endeksleri, 2009.....................................................................12
Emek Piyasaları ve Fiziki Altyapı Endeksleri, 2009.......................................................................13
Ekonomik Etkinlik ve Canlılık Endeksi, 2009.................................................................................13
1.3 Türkiye İş Bankası Endeksleri .................................................................
...............................14
İllerin Gelişmişlik Endeksi Sıralaması, 2012...................................................................................14
İllerin Finansal Gelişmişlik Endeksi Sıralaması, 2012 ..................................................................14
Finansal Veriler Hariç Tutularak Oluşturulan Gelişmişlik Endeksi Sıralaması , 2012 ...................15
1.4 CNBC- e 81 İl Yaşam Kalitesi Endeksi ..................................
..................................
.....................16
1.5 Birleşmiş Milletler Ulusal İnsani Gelişme Endeksi ...............................................................16
..................................
....................17
1.6 Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi ..................................
İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması, 2011 ....................................................................17
Teşvik Uygulamaları Açısından İllerin Gelişmişlik Düzeyini Gösteren Bölgesel Harita ve İl Dağılımını
Gösteren Tablo..............................................................................................................................18
1.7 İlçelerin Sosyo -Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması .............................................................
....19
Türkiye’deki İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi Haritası, 2004.................................... 19
İÇİNDEKİLER
2. BÖLÜM
SOSYAL YAPI
2.1 NÜFUS VE DEMOGRAFİ ........................................................... ................................................ 22
İl Nüfusunun Tarihsel Değişimi, (1927-2013) ................................................................................22
Nüfus Piramidi, 2013..................................................................................................................... 23
Adana Nüfusunun Türkiye Nüfusuna Oranı, (1927-2013)..........................................................24
Yıllara Göre Nüfus Ar ş Hızı, (2007-2013).................................................................................... 25
Cinsiyete Göre Ortanca Yaş, 2013..................................................................................................26
Adana Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, 2013..................................................................26
İlçelerin Nüfus Yoğunlukları, 2013................................................................................................ 27
Köy Kent Kompozisyonu, 2012 ......................................................................................................28
Yıllara Bağlı Olarak İlçe Nüfusları, (2009 - 2013)............................................................................. 29
Karşılaş rmalı Olarak Belediye Sınırları İçerisindeki Konut ve Bina Sayıları, 2000 ......................30
Medeni Durum ve Cinsiyete Göre Nüfus (+15 Yaş), 2013.............................................................30
Medeni Durum ve Cinsiyete Göre Nüfus (+15 Yaş), 2013............................................................ 31
İnharlar, (2009 -2013) ...................................................................................................................32
Ölümler, (2009-2013).....................................................................................................................32
Yıllara Göre Ölüm ve İnhar Oranları, (2007-2013)...................................................................... 33
2.2 ADALET........................................................................................................................................ 34
Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler, (2007-2011) ............................................................... 34
Suç Türüne Göre Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler, 2011................................................. 34
Ceza İnfaz Kurumuna Başlıca Giriş Sebepleri ve Türkiye Oranları (2006-2011) ...........................35
Yıllara ve Eğim Durumuna Göre Cezaevine Giren Hükümlüler (2006-2011) .............................. 36
Cezaevine Giren Hükümlülerin Oransal Olarak Eğim Durumu, 2011......................................... 37
Güvenlik Birimine Gelen veya Gerilen Çocuk İstaskleri, 2012................................................38
Türlerine Göre Ceza İnfaz Kurumu Sayıları, 2011 .......................................................................... 38
2.3 GÖÇ ............................................................................................................................................... 39
Alınan ve Verilen Göç Karşılaş rması, (2007-2013)....................................................................... 39
Yıllara Göre Net Göç Hızı, (2007-2013).......................................................................................... 40
En Çok Göç Alınan İlk 10 İl, 2013................................................................................................... 41
En Çok Göç Verilen İlk 10 İl, 2013..................................................................................................41
2.4 SİVİL TOPLUM ............................................................................................................................... 42
Türkiye’de Bazı İllerdeki Dernek Sayıları, 2013............................................................................. 42
Adana İlinde Faaliyet Gösteren Derneklerin İlçelere Göre Dağılımı, 2012................................... 42
İÇİNDEKİLER
2.5 SAĞLIK.........................................................................................................................................43
İldeki Sağlık Kurumu Sayısı, (2006-2012)......................................................................................43
Sağlık Kurumlarındaki Yatak Sayısının Yılara Göre Değişimi, (2000-2012)....................................44
Sağlık Kurumlarındaki Yatak Sayılarının Oranları, 2012................................................................45
Yüzbin Kişi Başına Toplam Hastane Yatak Sayısı, 2012 ................................................................. 45
Yıllara Bağlı Olarak İldeki Sağlık Personeli Sayısı, (2006-2012)....................................................46
2.6 EĞİTİM ...............................................................................................................................47
Eğim Durumuna Göre Nüfus, 2013...........................................................................................47
Cinsiyete Göre Nüfus/Eğim Komposizyonu, 2013..................................................................... 47
İlk ve Ortaöğremde Okul,Öğrenci ve Öğretmen Sayıları, (2012-2013)...................................... 48
İlk ve Ortaöğremde Okullaşma Oranları, 2013..........................................................................48
İldeki Üniversitelerin URAP Endeksine Göre Genel Puan Tablosu, 2013.................................... 49
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Üniversiteler Arası Girişimcilik ve
Yenilik Endeksi, 2014 ....................................................................................................................49
İl Bünyesindeki Yükseköğrem Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans
Düzeyinde Öğrenci Sayıları, 2012.................................................................................................50
İl Bünyesindeki Yükseköğrem Kurumlarında Görevli Öğrem Elemanı Sayısı, 2012 ................... 50
TR62 Bölgesindeki Yükseköğrem Elemanı Sayılarının Türkiye’ye Oranı, 2012...........................51
Yükseköğrem Elemanı Sayılarının Yıllara Göre Değişimi, 2012.................................................. 52
2.7 KÜLTÜR-SANAT BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME VE YAŞAM KALİTESİ..................... 53
Yıllara Göre Sinema İstaskleri, (2006-2012).............................................................................53
Yıllara Göre Tiyatro İstaskleri, (2006-2012).............................................................................53
Yıllara Göre Tiyatro ve Sinema Seyirci İstaskleri, (1995-2012)................................................54
Halk Kütüphaneleri İstaskleri, (2006-2012).............................................................................54
Tescilli Sit Alanları Dağılımı, 2013................................................................................................55
Tescilli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları, 2013 .......................................................................55
2.8 İDARİ YAPI........................................................................................................................56
Belediye, İlçe ve Köy Sayıları, 2013 ..............................................................................................56
Milletvekili Genel Seçimleri, (2002-2011)..................................................................................56
Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları, 2011..................................................................................57
Mahalli İdareler Seçim Sonuçları, (2004-2014)................................................................................57
İlçe Belediyeleri, 2013..................................................................................................................58
2.9 MEDYA ............................................................................................................................. 59
Adana Medya Öze, 2013............................................................................................................59
Adana İlçelerinde Gazete Dağılımı, 2013.....................................................................................59
3. BÖLÜM
EKONOMİK YAPI
3.1 TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER .................................................................................. 62
Fortune 500 Endeksindeki Şirketler, (2012-2013).......................................................................62
İstanbul Sanayi Odası “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” Endeksindeki Şirketler (2013) ........... 63
İstanbul Sanayi Odası “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” Endeksindeki Şirketler (2012)......64
İÇİNDEKİLER
İstanbul Sanayi Odası “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” Endeksindeki
- Şirketler (1993 2013)..... 65
TOBB Sanayi Veritabanına Göre İldeki Firma Bilgileri, 2013 .........................................................65
TOBB Sanayi Veritabanı İbariyle Göreve Göre İldeki Çalışan Dağılımı, 2013.............................. 66
TOBB Sanayi Veritabanı İbariyle Firma Çalışan Aralığına Göre Çalışan Dağılımı, 2013 ..............66
3.2 DIŞ TİCARET................................ .....................................................................................67
İhracat ve İthalat Değerleri, (BİN ABD Doları) (2003 - 2012) ......................................................67
İhraca n İthala Karşılama Oranı,
- (2003 -2012).......................................................................... 68
İl İhraca nda Yıllara Bağlı Olarak İlk 10 Ülke, (BİN ABD Doları) (2010-2013).............................. 68
TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi İhracat Haritası, 2013 ................................................................. 69
TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi İthalat Haritası, 2013....................................................................69
Serbest Bölgeler İbarı İle Yıllık Ticaret Hacimleri, (2009-2012)...................................................70
Adana Serbest Bölge Ticaret Hacminin TürkiyeToplamına Oranı, (2009 -2012)..........................70
3.3 FİNANS.............................................................................................................................71
İller İbariyle Banka Şube ve Çalışan Sayısı, 2013 ......................................................................71
İller Bazında Mevduat, 2013.......................................................................................................71
Toplam Mevdua n Türlere Göre Dağılımı, 2012 .........................................................................72
İller Bazında Kredilerin Dağılımı, 2013 ........................................................................................73
İhsas Kredileri Dağılımı, 2012 ...................................................................................................73
3.4 TARIM .............................................................................................................................74
Tarım Alanlarının Dağılımı, 2013..................................................................................................74
Tarımsal Ürem Değeri, (2008 -2013) ........................................................................................74
Bitkisel Ürem Değeri Açısından İlk 10 İl, 2013..........................................................................75
Canlı Hayvan Değerleri Açısından İlk 10 İl, 2013 ........................................................................75
Hayvansal Ürünler Değeri Açısından İlk 10 İl, 2013 ....................................................................76
Kişi Başına Bitkisel Ürem Değeri, 2013 ......................................................................................76
Kişi Başına Canlı Hayvan Değeri, 2013 .......................................................................................77
Kişi Başına Hayvansal Ürünler Değeri, 2013 ...............................................................................77
Yıllara Göre Adana İlindeki Tarım Makinaları ve Dağılımı, (2008 -2013) ......................................78
Organik Bitkisel Ürem Değerleri (Geçiş Süreci Dahil), (2008 -2013) .........................................78
3.5 SANAYİ ve TİCARET......................................................................................................... 79
Sanayi İşletmelerinin Sektörel Dağılımı, 2013............................................................................. 79
Sanayi İşletmelerinin Ölçekleri, 2013.......................................................................................... 80
Adana İline Ait İhracat Bilgileri, 2012 .........................................................................................80
Adana İline Ait İthalat Bilgileri, 2012 .......................................................................................... 80
Organize Sanayi Bölgeleri, 2013.................................................................................................. 81
Küçük Sanayi Siteleri, 2012......................................................................................................... 81
3.6 YATIRIM ve TEŞVİKLER ................................................................................................... 82
2001-2012 Yılları Kamu Ya rım Tahsisleri (MİLYON TL)................................................................ 82
Kamu Ya rımlarının İllere Göre Sektörel Dağılımı, 2012............................................................. 82
Kamu Ya rımının Yüzdesel Dağılımı, 2012 .................................................................................. 83
Yıllara Göre Ya rım Teşvik Belgeleri, (2009 -2013) ...................................................................... 83
3.7 İSTİHDAM ........................................................................................................................ 84
İşsizlik Oranına Göre İlk On İl, 2013............................................................................................. 84
3.8 AR-GE ve YENİLİKÇİLİK ..................................................................................................... 85
Yıllara Göre Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Başvuruları (1995 -2013).................. 85
En Çok Patent Başvurusu Yapan 10 İl, (2013) ..........................................................................86
İÇİNDEKİLER
En Çok Faydalı Model Başvurusu Yapan 10 İl, (2013) ..............................................................86
Yıllara Göre Patent ve Faydalı Model Başvurularının Türkiye Toplamına Oranı, (1995-2013)............... 87
3.9 TURİZM ........................................................................................................................... 88
Karşılaş rmalı Olarak Belediye Belgeli KonaklamaTesislerinde Geliş ve Geceleme Sayıları, 2013.........88
Karşılaş rmalı Olarak Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesislerinde Geliş ve Geceleme Sayıları, 2013 ....... 89
Ulaşım Yoluna Göre Giriş Yapan Yabancılar ve Vatandaşlar, (2009-2013).....................................89
4. BÖLÜM
ULAŞIM, ÇEVRE ve ALTYAPI
4.1 ULAŞIM ........................................................................................................................... 92
Merkez İle İlçeler Arasındaki Mesafe ..........................................................................................92
Sürücü Sayılarının İllere Göre Dağılımı, 2014..............................................................................93
Devlet ve İl Yollarının Sa h Cinslerine Göre Uzunlukları (km), 2014...........................................93
İllere Göre Otoyol Uzunlukları, (1995 -2013) ..............................................................................94
İllere Göre Trafik Kaza İstaskleri, 2013....................................................................................94
İllere Göre 1 Milyon Nüfus Başına Trafik Kazası Sayısı, 2013.......................................................95
İllere Göre 1 Milyon Nüfus Başına Trafik Kazası Sayısı, 2012.......................................................95
İllere Göre Bin Kişi Başına Düşen Araba Sayısı, 2012...................................................................96
Demiryolu Anahat Uzunluklarına Göre İlk 10 İl, 2013 .................................................................96
Adana İlinde Anahat Demiryolu Yolcu Sayıları, (2010 -2013) ....................................................97
Adana İlinde Demiryolu Yük Taşımaları (2009 -2013) ..................................................................97
Adana Şakirpaşa Havaalanının Yolcu İstaskleri, (2007-2013)......................................................98
4.2 METEOROLOJİ ..................................................................................................................99
Uzun Yıllar İçerisinde Gerçekleşen Ortalama Değerler, (1954 -2013)..........................................99
Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen En Yüksek ve En düşük Değerler, (1954-2013).........................100
Ölçülen En Yüksek Meteorolojik Değerler, (1954-2013)...........................................................100
4.3 HAVA ............................................................................................................................. 101
Ölçüm Yapılan İstasyonlardan Elde Edilen Kükürtdioksit Konsantrasyonları ile İlgili Başlıca
Göstergeler, (2011-2013) .............................................................................................................101
Yıllara Göre Kükürtdioksit Ortalamaları,
(2007-2013)................................................................ 102
Ölçüm Yapılan İstasyonlardan Elde Edilen Parküler Madde Konsantrasyonları
ile İlgili Başlıca
Göstergeler, (2011-2013)............................................................................................................103
4.4 SU ..................................................................................................................................104
Adana’da Kaynaklardan Elde Edilen Su Miktarı, (2008-2012)....................................................104
Adana’da Kaynaklardan Elde Edilen Günlük Ortalama Su Miktarının
Yıllara Göre Değişimi, (2008-2012) ...........................................................................................104
4.5 ELEKTRİK ........................................................................................................................ 105
Elektrik Tükeminin Sektörlere Göre Dağılımı, 2012................................................................. 105
Elektrik Dağı m Şirketleri Abone Sayılarının Sektörlere Göre Dağılımı, 2010...........................105
Kayıp Kaçak Elektrik Oranları, 2012...........................................................................................106
Kayıp Kaçak Elektrik Miktarları, 2012........................................................................................106
4.6 ÇEVRE DENETİMLERİ ........................................................................................................... 107
Adana İli Çevre Kirlilik Denemleri, 2011.....................................................................................107
5. BÖLÜM
EKLER
5.1 DÜZEY 2 İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLANDIRILMASI....................................... 110
5.2 KISALTMALAR ................................................................................................................ 112
5.3 KAYNAKÇA ............................................................................................................. 113
Adana Yağ Camii
TEMEL GÖSTERGELER
1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER
1.1 URAK REKABETÇİLİK ENDEKSLERİ
Genel Endeks, 2010
Genel Endeks
İl
Adana
Sırası
9
Değeri
28,35
Beşeri Sermaye
ve Yaşam
Kalitesi Endeksi
Sırası
18
Değeri
27,33
Markalaşma
Becerisi ve
Yenilikçilik
Endeksi
Sırası
16
Değeri
2,66
Ticaret Becerisi
ve Ürem
Potansiyeli
Endeksi
Sırası
16
Değeri
19,03
Erişilebilirlik
Endeksi
Sırası
7
Değeri
64,39
Kaynak: Uluslararası Rekabet Araş rmaları Kurumu İllerarası Rekabetçilik Endeksi, (2009-2010)
Beşeri Sermaye ve Yaşam Kalitesi Endeksi, 2010
2009
2010
İl
Endeks
Değeri
1
2
3
4
5
18
Ankara
İstanbul
Eskişehir
İzmir
Isparta
Adana
67,52
61,84
48,19
45,21
37,11
27,33
2008
2009
1
2
3
4
5
13
İl
Ankara
İstanbul
Eskişehir
İzmir
Antalya
Adana
Endeks
Değeri
2007
2008
İl
Endeks
Değeri
69,18
62,22
48,12
44,92
36,60
28,75
1
2
3
4
5
13
Ankara
İstanbul
Eskişehir
İzmir
Antalya
Adana
70,51
59,97
50,26
46,74
37,52
29,33
Kaynak: Uluslararası Rekabet Araş rmaları Kurumu İllerarası Rekabetçilik Endeksi, (2009-2010)
Markalaşma Becerisi ve Yenilikçilik Endeksi, 2010
2009
2010
İl
Endeks
Değeri
2008
2009
İl
Endeks
Değeri
1
2
3
4
5
16
İstanbul
Ankara
Bursa
Kayseri
Gaziantep
Adana
100
23,27
19,25
13,85
13,11
2,66
1
2
3
4
5
14
İstanbul
Ankara
Bursa
Kocaeli
Kayseri
Adana
100
21,53
20,13
14,87
14,04
2,68
2007
2008
1
2
3
4
5
14
İl
Endeks
Değeri
İstanbul
Ankara
Bursa
Kayseri
Konya
Adana
100
22,07
13,72
12,92
12,43
2,67
Kaynak: Uluslararası Rekabet Araş rmaları Kurumu İllerarası Rekabetçilik Endeksi, (2009-2010)
10
1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER
Ticaret Becerisi ve Üretim Potansiyeli Endeksi, 2010
2009
2010
1
2
3
4
5
16
İl
İstanbul
Ankara
İzmir
Kocaeli
Bursa
Adana
Endeks
Değeri
84,64
39,60
34,21
31,33
28,39
19,03
Endeks
Değeri
2008
2009
İl
1
2
3
4
5
12
İstanbul
Ankara
İzmir
Kocaeli
Bursa
Adana
90,76
38,09
37,01
32,12
27,64
20,10
2007
2008
1
2
3
4
5
9
İl
İstanbul
Ankara
İzmir
Kocaeli
Bursa
Adana
Endeks
Değeri
91,87
37,86
36,53
32,44
26,31
19,87
Kaynak: Uluslararası Rekabet Araş rmaları Kurumu İllerarası Rekabetçilik Endeksi, (2009-2010)
Erişilebilirlik Endeksi, 2010
2009
2010
1
2
3
4
5
7
İl
İstanbul
İzmir
Tekirda ğ
Ankara
Hatay
Adana
Endeks
Değeri
2008
2009
94,58
78,58
75,79
68,53
67,34
64,39
1
2
3
4
5
6
İl
İstanbul
İzmir
Tekirda ğ
Ankara
Hatay
Adana
Endeks
Değeri
2007
2008
94,36
78,11
75,45
68,61
66,65
64,97
1
2
3
4
5
6
İl
İstanbul
İzmir
Ankara
Tekirda ğ
Hatay
Adana
Kaynak: Uluslararası Rekabet Araş rmaları Kurumu İllerarası Rekabetçilik Endeksi, (2009-2010)
11
Endeks
Değeri
93,48
77,70
68,30
66,08
66,04
65,43
1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER
1.2 EDAM REKABETÇİLİK ENDEKSLERİ
Genel Endeks, 2009
Sıra
İl
1
2
3
4
5
22
Ankara
İstanbul
İzmir
Kocaeli
Eskişehir
Adana
Endeks Değeri
100,0
97,8
87,3
80,8
80,5
60,4
Kaynak: Ekonomi ve Dış Polika Araş rma Merkezi (EDAM), 2009
İnsani, Yaratıcı ve Sosyal Sermaye Endeksleri, 2009
Sıra
İnsani Sermaye Endeksi
İl
1
2
3
4
5
54 – 24 – 24
Ankara
Eskişehir
Çanakkale
Muğla
Isparta
Adana
Endeks
Değeri
100
100
99
97,6
96,9
72,1
Yaratıcı Sermaye Endeksi Sosyal Sermaye Endeksi
İl
Ankara
İstanbul
Eskişehir
Erzurum
Kocaeli
Adana (24)
Endeks
Değeri
100
56,7
45
38,5
36,9
18,3
Kaynak: Ekonomi ve Dış Polika Araş rma Merkezi (EDAM), 2009
12
İl
Ankara
İstanbul
Muğla
İzmir
Yalova
Adana (24)
Endeks
Değeri
100
99,0
90,8
89,6
86,6
58,0
1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER
Emek Piyasaları ve Fiziki Altyapı Endeksleri, 2009
Emek Piyasaları Endeksi
İl
İstanbul
Ankara
İzmir
Tekirdar
Eskişehir
Adana
1
2
3
4
5
20 – 31
Endeks Değeri
100,0
95,9
90,9
88,0
87,8
69,5
Fiziki Altyapı Endeksi
İl
İstanbul
İzmir
Kocaeli
Ankara
Bursa
Adana (31)
Endeks Değeri
100,0
96,7
86,3
83,4
82,0
52,7
Kaynak: Ekonomi ve Dış Polika Araş rma Merkezi (EDAM), 2009
Ekonomik Etkinlik ve Canlılık Endeksi, 2009
Sıra
İl
1
2
3
4
12
İstanbul
Kocaeli
İzmir
Rize
Adana
Endeks Değeri
100,0
93,0
87,2
79,6
69,5
Kaynak: Ekonomi ve Dış Polika Araş rma Merkezi (EDAM), 2009
13
1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER
1.3 TÜRKİYE İŞ BANKASI ENDEKSLERİ
İllerin Gelişmişlik Endeksi Sıralaması, 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
İl
İl Gelişmişlik Endeksi (İGE)
İstanbul
36,56
Ankara
12,54
İzmir
8,84
Antalya
6,85
Bursa
4,14
Kocaeli
3,40
Muğla
2,64
Adana
2,09
Konya
2,07
Gaziantep
1,79
Kaynak: Türkiye İş Bankası 2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye'de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araş rması
İllerin Finansal Gelişmişlik Endeksi Sıralaması, 2012
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
İl
İstanbul
Ankara
İzmir
Antalya
Bursa
Kocaeli
Adana
Mersin
Konya
Muğla
FİGE
23,17
7,01
4,06
1,91
1,6
0,82
0,74
0,53
0,51
0,36
Kaynak: Türkiye İş Bankası 2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye'de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araş rması
14
1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER
Finansal Veriler Hariç Tutularak Oluşturulan
Gelişmişlik Endeksi Sıralaması, 2012
Sıra
İl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
İstanbul
Ankara
İzmir
Antalya
Bursa
Kocaeli
Muğla
Eskişehir
Konya
Adana
İGE
27,52
10,65
8,2
7,58
4,05
3,63
3,34
2,66
2,4
2,07
Kaynak: Türkiye İş Bankası 2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye'de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araş rması
15
1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER
1.4 CNBC-E 81 İL YAŞAM KALİTESİ ENDEKSİ
GENEL
SIRALAMA EKONOMİ EĞİTİM
Ankara
Eskişehir
Isparta
Trabzon
İstanbul
Artvin
Bolu
Antalya
İzmir
Rize
Adana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
2
9
20
13
1
19
45
5
3
10
8
SAĞLIK GÜVENLİK
1
4
3
15
19
20
10
18
7
30
58
9
4
1
6
51
15
2
55
11
28
12
KENT
HAYATI
KÜLTÜR
SANAT
71
24
23
45
7
2
31
1
38
42
41
11
4
9
24
1
13
19
3
46
10
71
25
18
68
4
22
10
62
46
81
11
24
Kaynak: CNBC-E BUSINESS Dergisi Yaşam Kalitesi Araş rması, 2010
1.5 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ULUSAL İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ
Sıra
(İGE)
İl
Yaşam
Beklensi
Endeksi
Eğim
Endeksi
GSYİH
Endeksi
İnsani
Gelişme
Endeksi
(İGE)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
24
Kocaeli
Yalova
İstanbul
Bursa
İzmir
Muğla
Sakarya
Bolu
Tekirda ğ
Balıkesir
Adana
0,813
0,789
0,791
0,837
0,787
0,783
0,836
0,720
0,737
0,793
0,656
0,942
0,954
0,956
0,927
0,940
0,928
0,918
0,915
0,944
0,896
0,864
0,853
0,772
0,763
0,724
0,759
0,757
0,696
0,805
0,720
0,688
0,714
0,869
0,838
0,837
0,829
0,829
0,823
0,817
0,814
0,800
0,792
0,751
Kaynak: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye 2004 İnsani Gelişme Raporu, 2004
16
1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER
1.6 SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ
İllerin Gelişmişlik Endeksi Sıralaması, 2012
Sıralama
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16
İl
İstanbul
Ankara
İzmir
Kocaeli
Antalya
Bursa
Ekişehir
Muğla
Tekirdağ
Denizli
Adana
SEGE 2011 Endeks Değeri
4,5154
2,8384
1,9715
1,6592
1,5026
1,3740
1,1671
1,0493
0,9154
0,9122
0,5666
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araş rması
(SEGE – 2011)
17
1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER
Teşvik Uygulamaları Açısından İllerin Gelişmişlik Düzeyini
Gösteren Bölgesel Harita ve İl Dağılımını Gösteren Tablo
1. Bölge
Ankara
Antalya
Bursa
Eskişehir
İstanbul
İzmir
Kocaeli
Muğla
8 İL
2. Bölge
Adana
Aydın
Bolu
Çanakkale
Denizli
Edirne
Isparta
Kayseri
Kırklareli
Konya
Sakarya
Tekirdağ
Yalova
13 İL
3. Bölge
Balıkesir
Bilecik
Burdur
Gaziantep
Karabük
Karaman
Manisa
Mersin
Samsun
Trabzon
Uşak
Zonguldak
12 İL
4. Bölge
Afyonkarahisar
Amasya
Artvin
Bartın
Çorum
Düzce
Elazığ
Erzincan
Hatay
Kastamonu
Kırıkkale
Kırşehir
Kütahya
Malatya
Nevşehir
Rize
Sivas
17 İL
18
5. Bölge
Adıyaman
Aksaray
Bayburt
Çankırı
Erzurum
Giresun
Gümüşhane
Kahramanmaraş
Kilis
Niğde
Ordu
Osmaniye
Sinop
Tokat
Tunceli
Yozgat
16 İL
6. Bölge
Ağrı
Ardahan
Batman
Bingöl
Bitlis
Diyarbakır
Hakkari
Iğdır
Kars
Mardin
Muş
Siirt
Şanliurfa
Şirnak
Van
15 İL
1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER
1.7 İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması
İlçe
Büyükşehir (*)
Ceyhan
Pozantı
Kozan
Karataş
İmamoğlu
Yumurtalık
Karaisalı
Tufanbeyli
Aladağ
Saimbeyli
Feke
872 İlçe İçinde
Gelişmişlik Sıralaması
2
186
191
273
324
351
448
655
663
713
728
797
Gelişmişlik
Grubu (1
- 6)
Gelişmişlik
Endeksi
1
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
6
5,71564
0,50077
0,46680
0,14144
0,01236
-0,06441
-0,22099
-0,61422
-0,62767
-0,70529
-0,74160
-0,99248
Kaynak: Devlet Planlama Teşkila İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araş rması, 2004
Türkiye'deki İlçelerin Sosyo-Ekonomik
Gelişmişlik Düzeyi Haritası, 2004
En koyu: 1. Derecede gelişmiş İlçeler
En açık: 6. Derecede gelişmiş ilçeler
Kaynak: Devlet Planlama Teşkila İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araş rması, 2004
19
Küçüksaat Civarı
SOSYAL YAPI
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
2.1 NÜFUS VE DEMOGRAFİ
İl Nüfusunun Tarihsel Değişimi, (1927-2013)
902,7
760,8
508,5
418,7
383,6
375,8
500
227,7
1000
628,5
1.240,5
1500
1.035,4
0
Kaynak: TÜİK ADNKS, 2013
22
2.149,26
2.125,63
2.108,8
2.085,2
2.062,2
2.026,3
2006,7
1.934,9
1.725,9
2000
1.485,7
2500
1.849,5
Adana Nüfusunun Tarihsel Değişimi (BİN KİŞİ)
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
Nüfus Piramidi, 2013
Adana İli Nüfus Pramidi
Erkek
0-4 Yaş
5-9 Yaş
10-14 Yaş
15-19 Yaş
20-24 Yaş
25-29 Yaş
30-34 Yaş
35-39 Yaş
40-44 Yaş
45-49 Yaş
50-54 Yaş
55-59 Yaş
60-64 Yaş
65-69 Yaş
70-74 Yaş
75-79 Yaş
80-84 Yaş
85-89 Yaş
90+ Yaş
Kaynak: TÜİK ADNKS, 2013
23
Kadın
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
Adana Nüfusunun Türkiye Nüfusuna Oranı, (1927-2013)
Yıllar
1927
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
2000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Nüfus Miktarı (Bin Kişi)
227,735
383,645
375,777
418,740
508,518
628,505
760,803
902,712
1.035,377
1.240,475
1.485,743
1.725,940
1.934,907
1.849,478
2.006,650
2.026,319
2.062,226
2.085,225
2.108,805
2.125,635
2.149,260
Nüfus Ar ş Hızı (%)
6,519%
0,414%2,165%
3,885%
4,236%
3,820%
3,420%
2,742%
3,614%
3,608%
2,997%
2,285%
0,451%1,165%
0,980%
1,772%
1,115%
1,131%
1,105%
0,795%
Adana/Türkiye Nüfus Oranı (%)
1,67%
2,37%
2,11%
2,23%
2,43%
2,61%
2,74%
2,88%
2,91%
3,07%
3,32%
3,41%
3,43%
2,73%
2,84%
2,83%
2,84%
2,83%
2,82%
2,81%
2,80%
Kaynak: TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü 2013, DPT Plan Nüfus Projeksiyon Yöntemleri 2002
* Ardışık olmayan yıllarda nüfus ar ş hızı üstel fonksiyon yöntemi kullanılarak hesaplanmış r.
24
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
Yıllara Göre Nüfus Artış Hızı, (2007-2013)
Yıllara Göre Adana İlindeki Nüfus Artış Hızı (YÜZDE)
2,000%
1,800%
1,600%
1,400%
1,200%
1,000%
0,800%
0,600%
0,400%
0,200%
0,000%
1,772%
1,601%
1,460%
1,319%
1,115%
1,358%
1,131%
1,366%
1,201%
0,980%
1,105%
0,795%
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Adana
0,980%
1,772%
1,115%
1,131%
0,795%
1,105%
Türkiye
1,319%
1,460%
1,601%
1,358%
1,201%
1,366%
Kaynak: TÜİK ADNKS, 2013
25
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
Cinsiyete Göre Ortanca Yaş, 2013
İl
Toplam
Erkek
Kadın
İstanbul
30,9
30,6
31,3
İzmir
34,4
33,7
35,2
Ankara
32,2
31,5
32,8
Adana
29,6
29,1
30,2
Türkiye
30,6
29,8
31,0
Kaynak: TÜİK ADNKS, 2013
Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, 2013
Adana Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (YÜZDE)
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
0-4 5-9
10- 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- 75- 80- 8590+
14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89
Yüzde 8,64 8,79 8,82 8,78 7,62 7,97 8,46 7,63 6,95 6,19 5,57 4,64 3,57 2,41 1,65 1,10 0,78 0,32 0,10
Kaynak: TÜİK ADNKS, 2013
26
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
İlçelerin Nüfus Yoğunlukları, 2013
TUFANBEYLİ
Alan
992
Nüfus
18.234
Nüfus Yoğunluğu
18
FEKE
SAİMBEYLİ
Nüfus
18.534
Nüfus
16.572
Alan
1163
Alan
1233
Nüfus Yoğunluğu
14
Nüfus Yoğunluğu
15
KOZAN
POZANTI
Nüfus
20.954
Alan
797
Nüfus
Yoğunluğu
26
Nüfus
17.221
Alan
ALADAĞ
1.355
Nüfus Yoğunluğu
13
KARAİSALI
Nüfus
22.230
Nüfus
128.153
Alan
1.883
Nüfus Yoğunluğu
68
İMAMOĞLU
Nüfus
Nüfus
Alan 29.748 Yoğunluğu
285
104
Alan
1.536
CEYHAN
Nüfus Yoğunluğu
14
SARIÇAM
ÇUKUROVA
Nüfus
1.118.452 Alan
505
Nüfus
Yoğunluğu
2.215
SEYHAN
Nüfus
159.243
Nüfus
559.594
Alan
1.453
Alan
1.452
Nüfus Yoğunluğu
110
Nüfus
Yoğunluğu
385
Nüfus
18.463
YÜREĞİR
Alan
558
Nüfus
21.862
Nüfus Yoğunluğu
KARATAŞ
33
Alan YUMURTALIK
914
Nüfus Yoğunluğu
14
Kaynak: TÜİK ADNKS, 2013
* Hesaplama yapılırken Seyhan ve Çukurova İlçeleri ile Sarıçam ve Yüreğir İlçeleri birlikte değerlendirilmişr.
2
** Alan birimi km dir.
27
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
Köy Kent Kompozisyonu, 2012
Adana İlçelerinin Kır-Kent Nüfus Kompozisyonu,
2012 (YÜZDE)
Köy ve Belde
Yüreğir
Yumurtalık
Seyhan
Tufanbeyli
Sarıçam
Saimbeyli
Kozan
Pozan
Karataş
Karaisalı
İmamoğlu
Feke
Çukurova
Ceyhan
Aladağ
Köy ve Belde
Adana Geneli
İl/İlçe Merkezi
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
75,0 32,0 1,39 74,4 31,5 66,4 58,8 37,5 49,7 75,8 15,7 0,00 67,2 71,5 1,10 11,2
İl/İlçe Merkezi 24,9 67,9 98,6 25,5 68,4 33,5 41,1 62,4 50,2 24,1 84,2 100, 32,7 28,5 98,9 88,7
Kaynak: TÜİK ADNKS, 2012
* Seyhan İlçesi'nin kır nüfusu bulunmamaktadır.
** 6630 sayılı kanunla köyler mahalleye dönüştürüldüğü için 2013 yılı ve sonrasında merkez-kır
nüfus ayrımı ortadan kaldırılmış r.
28
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
Yıllara Bağlı Olarak İlçe Nüfusları, (2009-2013)
Yıllara Bağlı Olarak Adana İlçeleri Nüfusları (KİŞİ)
800000
700000
600000
500000
400000
2009
300000
2010
200000
2011
100000
0
Aladağ
Saimbeyli
2010
2011
2012
2013
Tufanbeyli
Aladağ
2009
Yumurtalık
Feke
Tufanbeyli
Saimbeyli
Pozan
Karataş
Yumurtalık
Feke
Karaisalı
Pozan
İmamoğlu
Karataş
Karaisalı
Sarıçam
İmamoğlu
Kozan
Kozan
Sarıçam
Ceyhan
2013
Ceyhan
Çukurova
Çukurova
Yüreğir
Seyhan
Seyhan
Yüreğir
2012
2009 722.852 419.821 331.421 158.368 125.813 115.379 30.968 23.102 21.671 20.425 19.332 19.239 18.768 17.573 17.494
2010 723.277 422.529 347.941 158.729 127.100 120.325 30.552 22.981 21.260 20.279 18.996 18.660 18.072 17.355 17.169
2011 757.928 426.379 331.307 158.377 127.804 124.205 30.105 22.701 21.203 20.147 18.724 18.266 17.481 17.104 17.074
2012 764.714 420.929 340.473 158.767 127.926 132.939 29.700 22.368 20.896 19.812 18.055 17.929 17.546 16.630 16.951
2013 771.947 421.455 346.505 159.243 128.153 138.139 29.748 22.230 21.862 20.954 18.534 18.463 18.234 16.572 17.221
Kaynak: TÜİK ADNKS, 2013
29
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
Karşılaştırmalı Olarak Belediye Sınırları
İçerisindeki Konut ve Bina Sayıları, 2000
Bölge
Adı
Belediye
Sınırları
İçerisindeki
Konut Sayısı
İstanbul
İzmir
Ankara
Adana
Mersin
Türkiye
Belediye
Sınırları
İçerisindeki
Bina Sayısı
Türkiye
Oranı
3.393.077
1.140.731
1.128.625
469.189
440.184
16.235.830
20,90%
7,03%
6,95%
2,89%
2,71%
869.444
522.243
384.489
253.447
206.089
7.838.675
Türkiye
Oranı
11,09%
6,66%
4,91%
3,23%
2,63%
Kaynak: TÜİK Bölgesel İstaskler, 2000
Medeni Durum ve Cinsiyete Göre Nüfus (+15 Yaş), 2013
Toplam
Hiç
Evlenmedi
Erkek
Kadın
Evli
Boşandı
İl
Toplam Erkek
Kadın
Erkek
Kadın Erkek
Tüm
Türkiye 57.419.108 28.614.172 28.804.936 9.025.599 6.697.635 18.364.814 18.336.712 782.167
İstanbul 10.784.805 5.387.237 5.397.568 1.780.505 1.338.803 3.366.702 3.359.034 182.917
İzmir
3.258.468 1.616.576 1.641.892 486.618 336.836 1.027.771 1.026.412 77.715
Ankara 3.923.361 1.933.510 1.989.851 578.922 447.729 1.266.432 1.268.737 65.228
Adana 1.576.993 781.207 795.786 256.556 199.298 491.233 493.423 23.368
Mersin 1.276.729 629.479 647.250 194.532 153.292 405.322 407.044 20.637
Kaynak: TÜİK ADNKS, 2013
30
Kadın
Eşi Öldü
Erkek
Kadın
1.087.886 441.592 2.682.703
282.414 57.113 417.317
107.609 24.472 171.035
105.039 22.928 168.346
34.198 10.050
68.867
30.228 8.988
56.686
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
Medeni Durum ve Cinsiyete Göre Nüfus (+15 Yaş), 2013
Adana İlinde Medeni Duruma Göre Nüfus Oranları
(%,15+ yaş), 2013
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Kadın
Hiç Evlenmedi
23,68%
Evli
62,89%
Boşandı
4,67%
Eşi Öldü
8,76%
Erkek
30,90%
64,39%
3,28%
1,43%
Kaynak: TÜİK ADNKS, 2013
31
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
İntiharlar, (2009-2013)
ADANA
Erkek
Kadın
Toplam
Türkiye
Toplamı
2009
55
23
78
2010
75
41
116
2011
62
22
84
2012
60
25
85
2013
69
34
103
2.898
2.933
2.677
3.225
3.189
Türkiye Oranı %
2,69%
3,95%
3,14%
2,64%
3,22%
2010
5.090
4.072
9.162
365.190
2,51%
2011
5.194
4.091
9.285
375.367
2,47%
2012
5.209
4.055
9.264
374.855
2,47%
2013
Kaynak: TÜİK Haya İstaskler, 2013
Ölümler, (2009-2013)
ADANA
Erkek
Kadın
Toplam
Türkiye Toplamı
Türkiye Oranı %
2009
4.988
3.982
8.970
368.390
2,43%
Kaynak: TÜİK Haya İstaskler, 2013
32
5.424
4.316
9.740
372.094
2,62%
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
Yıllara Göre Ölüm ve İntihar Oranları, (2007-2013)
Adana Ölüm ve İntihar Verilerinin
Yıllara Göre Oranı (YÜZDE)
4,00%
3,95%
3,80%
3,60%
3,40%
3,33%
3,20%
3,20%
3,22%
3,14%
3,00%
2,84%
2,84%
2,83%
2,83%
2,82%
2,81%
2,80%
2,77%
2,60%
2,69%
2,64%
2,62%
2,47%
2,51%
2,40%
2,80%
2,51%
2,43%
2,47%
2,20%
2007
2008
2009
2010
Adana Nüfusunun Türkiye Nüfusuna Oranı
Adana'daki Ölümlerin Türkiye'ye Oranı
Kaynak: TÜİK Haya İstaskler, 2013
33
2011
2012
Adana'daki İnharların Türkiye'ye Oranı
2013
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
2.2 ADALET
Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler, (2007-2011)
Adana
Erkek
Kadın
Toplam
2007
3.031
92
3.123
2008
2.257
99
2.356
2009
2.305
101
2.406
2010
2.176
92
2.268
2011
2.655
93
2.748
Kaynak: TÜİK Adalet İstaskleri, 2011
Suç Türüne Göre Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler, 2011
Öldürme
Yaralamak
Cinsel Suçlar
Kişiyi Hürriyenden Yoksun Kılma
Hakaret
Hırsızlık
Yağma (Gasp)
Dolandırıcılık
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve
Ticare
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde
Kullanma, Sa n Alma
Sahtecilik
Kötü Muamele
Zimmet
Rüşvet
Kaçakçılık
Trafik Suçları
Orman Suçları
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile İlgili Suçlar
86
217
14
17
19
167
52
36
İcra İflas Kanunu'na Muhalefet
Askeri Ceza Kanunu'na Muhalefet
512
137
Toplam
255
72
69
3
31
6
9
132
2.295
Kaynak: TÜİK Adalet İstaskleri, 2011
34
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
Ceza İnfaz Kurumuna Başlıca Giriş Sebepleri
ve Türkiye Oranları (2006-2011)
Adana İlinde Ceza İnfaz Kurumuna Başlıca
Giriş Sebepleri ve Türkiye Oranları 2006-2011 (YÜZDE)
Uyuşturucu veya
Uyarıcı Madde İmal
ve Ticare
Uyuşturucu veya
Uyarıcı Madde
Kullanma, Sa n Alma
Kaçakçılık
Ateşli silahlar ve
Bıçaklar ile
İlgili Suçlar
Kötü Muamele
Rüşvet
Sahtecilik
Kişiyi Hürriyen
den Yoksun Kılma
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2006
4,09%
5,03%
2,33%
3,21%
0,44%
7,69%
4,27%
6,84%
2007
3,99%
2,12%
3,30%
3,04%
0,44%
2,82%
3,29%
6,14%
2008
5,52%
-
2,33%
3,81%
3,65%
-
3,51%
1,85%
2009
6,66%
3,50%
2,99%
5,18%
3,03%
-
5,02%
3,15%
2010
8,63%
6,43%
5,67%
5,00%
5,00%
4,76%
4,66%
4,28%
2011
9,07%
6,21%
3,52%
5,42%
3,28%
0,00%
4,67%
2,35%
Kaynak: TÜİK Adalet İstaskleri, 2011
2011 Yılı İbari ile Adana “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve care yüzünden ceza infaz
kurumuna giren kişi sayısı” bakımından İstanbul ve İzmir'in ardından Türkiye üçüncüsü konumundadır.
35
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
Yıllara ve Eğitim Durumuna Göre Cezaevine
Giren Hükümlüler (2006-2011)
Adana İlinde Eğitim Durumuna Göre Cezaevine
Giren Hükümlüler, (2006-2011) (KİŞİ)
1800
1600
1400
1200
1000
800
565
533
600
405
400
189
146
200
93
27
0
Okuma
Yazma
Bilmeyen
Okuryazar
Olup Bir
Okul
Birmeyen
2006
İlkokul
2007
İlköğrem
2008
Kaynak: TÜİK Adalet İstaskleri, 2011
36
2009
Ortaokul ve
Dengi
Meslek
Okulu
2010
Lise ve
Dengi
Meslek
Okulu
2011
Fakülte ve
Yüksekokul
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
Cezaevine Giren Hükümlülerin
Oransal Olarak Eğitim Durumu, 2011
Adana İlinde 2011 Yılı İtibari ile Cezaevine Giren
Hükümlülerin Oransal Olarak Eğitim Durumu (YÜZDE)
4,39%
7,64% 1,27% 6,89%
19,10%
26,65%
8,92%
25,14%
Okuma Yazma Bilmeyen
Okuryazar Olup Bir Okul Birmeyen
İlkokul
İlköğrem
Ortaokul ve Dengi Meslek Okulu
Lise ve Dengi Meslek Okulu
Fakülte ve Yüksekokul
Bilinmeyen
Kaynak: TÜİK Adalet İstaskleri, 2011
37
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
Güvenlik Birimine Gelen veya
Getirilen Çocuk İstatistikleri, 2012
Geliş nedenine göre güvenlik birimine
gelen veya getirilen çocuklar (ADANA,2012)
419
1
32 162
224
Suça sürüklenme
10
Kabahat işleme
Evden kaçma
3205
Buluntu
3998
Kayıp
Mağdur
Sokakta çalışma
Sokakta yaşama
680
Bilgisine başvurma
Okula gönderilmeme
113 213 16
Kaynak: TÜİK Adalet İstaskleri, 2012
Türlerine Göre Ceza İnfaz Kurumu Sayıları, 2011
Türkiye
Adana
Toplam
Kapalı
Cezaevi
Açık
Cezaevi
Yarı Açık
Cezaevi
Çocuk Ceza, İnfaz
Kurumu ve Eğimevi
371
10
329
9
36
1
-
6
-
Kaynak: TÜİK Adalet İstaskleri, 2011
38
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
2.3 GÖÇ
Alınan ve Verilen Göç Karşılaştırması, (2007-2013)
Adana İli Alınan ve Verilen Göç Karşılaştırması,
(2007-2013) (KİŞİ)
70.000
62.933
62.402
60.000
58.316
53.685 54.109
59.294
57.402
53.096
50.598
50.523
50.000
45.927
45.493
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Alınan Göç
45.493
53.685
53.096
50.523
45.927
50.598
Verilen Göç
58.316
54.109
57.402
62.402
59.294
62.933
Kaynak: TÜİK ADNKS Göç İstaskleri, 2013
Not: Yabancılar Kapsanmamış r.
39
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
Yıllara Göre Net Göç Hızı, (2007-2013)
Adana İli Yıllara Göre Net Göç Hızı, (2007-2013) (BİNDE)
0,0
-0,2
Net Göç Hızı (‰)
Eksen Başlığı
-1,0
-2,0
-2,1
-3,0
-4,0
-5,0
-6,0
-6,3
-5,6
-5,7
-7,0
-6,3
Net Göç Hızı (‰)
2007-2008
-6,3
2008-2009
-0,2
2009-2010
-2,1
Kaynak: TÜİK ADNKS Göç İstaskleri, 2013
Not: Yabancılar Kapsanmamış r.
40
2010-2011
-5,6
2011-2012
-6,3
2012-2013
-5,7
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
En Çok Göç Alınan İlk 10 İl, 2013
Adana'ya En Çok Göç Veren İlk 10 İl (KİŞİ)
Diyarbakır
Niğde
Mardin
Gaziantep
Ankara
Osmaniye
Hatay
Şanlıurfa
İstanbul
Mersin
1.656
1.687
1.690
2.005
2.181
2.572
2.764
3.265
4.639
5.148
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Kaynak: TÜİK ADNKS Göç İstaskleri, 2013
En Çok Göç Verilen İlk 10 İl, 2013
Adana'dan En çok Göç Verilen İlk 10 İl (KİŞİ)
Kayseri
Şanlıurfa
Gaziantep
Hatay
Niğde
Antalya
Osmaniye
Ankara
Mersin
İstanbul
1.686
2.195
2.434
2.612
2.747
2.836
3.121
3.420
6.218
8.249
0
2000
4000
Kaynak: TÜİK ADNKS Göç İstaskleri, 2013
41
6000
8000
10000
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
2.4 SİVİL TOPLUM
Türkiye'de Bazı İllerdeki Dernek Sayıları, 2013
İller
Dernek Sayısı
Türkiye Toplamına Oranı
20.088
9.630
5.591
4.102
2.935
2.500
2.613
2.106
1.846
1.792
20,00%
9,59%
5,57%
4,08%
2,92%
2,49%
2,60%
2,10%
1,84%
1,78%
İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa
Kocaeli
Konya
Antalya
Adana
Samsun
Mersin
Kaynak: İl Dernekler Müdürlüğü, 2013
Adana İlinde Faaliyet Gösteren Derneklerin
İlçelere Göre Dağılımı, 2012
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
959
235
234
110
65
17
50
13
21
Kaynak: Adana Valiliği, 2012
42
13
23
5
23
10
81
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
2.5 SAĞLIK
İldeki Sağlık Kurumu Sayısı, (2006-2012)
Adana İlinde Yıllara Bağlı Olarak Sağlık Kurumu Sayısı
2006-2012
30
25
20
15
10
5
0
Diğer Kamu / Kurum Sayısı
2006
0
2007
0
2008
0
2009
0
2010
0
2011
0
2012
1
14
Özel / Kurum Sayısı
5
5
7
10
11
12
Üniversite / Kurum Sayısı
2
2
2
2
2
2
2
Sağlık Bakanlığı / Kurum Sayısı
14
13
12
12
12
11
11
Kaynak: TÜİK Sağlık İstaskleri, 2012
43
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
Sağlık Kurumlarındaki Yatak Sayısının
Yılara Göre Değişimi, (2000-2012)
Adana İli Sağlık Kurumlarındaki
Yatak Sayılarının Yıllara Göre Değişimi, (2000-2012)
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Özel / Yatak Sayısı
Üniversite / Yatak Sayısı
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
311 310 236 237 231 231 230 223 329 612 720 920 1.018
1.046 1.073 1.098 1.225 1.252 1.412 1.527 1.620 1.412 1.412 1.735 1.735 1.735
Sağlık Bakanlığı / Yatak Sayısı 2.641 2.646 2.657 2.770 2.865 3.130 3.497 3.556 3.505 3.505 3.463 3.463 3.453
Kaynak: TÜİK Sağlık İstaskleri, 2012
44
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
Sağlık Kurumlarındaki Yatak Sayılarının Oranları, 2012
Adana İli Sağlık Kurumlarındaki Yatak Sayılarının Oranı 2012
Özel / Yatak
Sayısı
16%
Sağlık Bakanlığı / Yatak
Sayısı
Üniversite /
Yatak Sayısı
28%
Sağlık Bakanlığı
/ Yatak Sayısı
56%
Üniversite / Yatak Sayısı
Özel / Yatak Sayısı
Kaynak: TÜİK Sağlık İstaskleri, 2012
Yüzbin Kişi Başına Toplam Hastane Yatak Sayısı, 2012
Yüzbin Kişi Başına Yatak Sayısı, 2012
600
516
503
495
500
479
453
450
442
400
385
375
361
293
300
Türkiye Ortalaması 260
200
100
Elazığ
Bolu
Isparta
Edirne
Erzurum
Trabzon
Eskişehir
Sivas
Ankara
Kırıkkale
Adana
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
22
Kaynak: TÜİK Sağlık İstaskleri, 2012
45
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
Yıllara Bağlı Olarak İldeki Sağlık Personeli Sayısı, (2006-2012)
Adana İlindeki Sağlık Personelinin
Yıllara Bağlı Olarak Türkiye Oranı (YÜZDE)
3,00%
2,80%
2,60%
2,40%
2,20%
2,00%
Uzman Prasyen Asistan
Hekim
Hekim
Hekim
Toplam
Hekim
Diş
Hekimi
Eczacı
2006
2,58%
2,81%
2,24%
2,59%
2,36%
2,63%
2,47%
2,70%
2,83%
2007
2,78%
2,96%
2,34%
2,76%
2,37%
2,68%
2,49%
2,58%
2,72%
2008
2,86%
3,03%
2,15%
2,78%
2,35%
2,63%
2,76%
2,62%
2,74%
2009
2,86%
2,89%
2,14%
2,73%
2,57%
2,61%
2,64%
2,59%
2,57%
2010
2,95%
2,63%
2,20%
2,72%
2,52%
2,51%
2,86%
2,60%
2,50%
2011
2,93%
2,80%
2,14%
2,76%
2,94%
2,68%
2,79%
2,57%
2,52%
2012
2,77%
2,85%
2,45%
2,75%
2,80%
2,71%
2,75%
2,55%
2,55%
Kaynak: TÜİK Sağlık İstaskleri, 2012
46
Sağlık
Hemşire
Memuru
Ebe
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
2.6 EĞİTİM
Eğitim Durumuna Göre Nüfus, 2013
Okuma
Yazma Bilmeyen
Erkek
Okul Birmemiş
Kadın
Tüm
Türkiye
449.328
Adana
14.150
Erkek
Kadın
İlkokul Mezunu
Erkek
Kadın
İlköğrem Mezunu Ortaokul yahut Dengi
Erkek
Kadın
Erkek
Lise veya Dengi
Yükseköğrenim
Bilinmeyen
Erkek
Erkek
Erkek
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
2.205.315 6.459.316 7.594.515 6.454.722 8.539.510 7.317.838 5.700.882 1.720.425 1.107.874 6.976.694 5.108.641 4.169.334 3.224.383 873.453 832.915
69.861
195.222 224.184
166.132
218.854 208.606 154.057
49.555
36.540 197.518 155.738 104.263
83.923 18.714 17.146
Kaynak: TÜİK Eğim İstaskleri, 2013
Cinsiyete Göre Nüfus/Eğitim Kompozisyonu, 2013
Adana İlinde Cinsiyete Göre Nüfus/Eğitim
Kompozisyonu (YÜZDE)
Kadın 7,27% 23,35% 22,79% 16,04% 3,81% 16,22% 8,18%
Bilinmeyen
Doktora
Yüksek
Lisans
Yüksekokul
veya Fakülte
Lise
veya Dengi
Ortaokul
yahut Dengi
İlköğrem
Mezunu
İlkokul
Mezunu
Okul
Birmemiş
Okuma Yazma
Bilmeyen
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0,44%
0,12%
1,79%
Erkek 1,48% 20,46% 17,41% 21,86% 5,19% 20,70% 10,14% 0,61%
0,18%
1,96%
Kaynak: TÜİK Eğim İstaskleri, 2013
47
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
İlk ve Ortaöğretimde Okul, Öğrenci ve
Öğretmen Sayıları, (2012-2013)
Okul Öncesi / Okul
Okul Öncesi /Öğrenci
Okul Öncesi /Öğretmen
İlkokul / Okul
İlkokul /Öğrenci
İlkokul /Öğretmen
Ortaokul / Okul
Ortaokul /Öğrenci
Ortaokul /Öğretmen
Ortaöğrem Toplamı/ Okul
Ortaöğrem Toplamı/Öğrenci
Ortaöğrem Toplamı/ Öğretmen
Toplam Okul
Toplam Öğrenci
Toplam Öğretmen
2012
2013
591
28.922
1.484
657
169.812
7.819
430
164.555
7.669
246
146.294
7.262
1.924
509.583
24.234
596
29.111
1.622
601
16.8352
8.619
363
162.058
7.762
270
155.222
7.980
1.830
514.743
25.983
Kaynak: TÜİK Eğim İstaskleri, 2013
İlk ve Ortaöğretimde Okullaşma Oranları, 2013
BÖLGE
ADI
İstanbul
İzmir
Ankara
Adana
Türkiye
İlk ve ortaokullarda
okullaşma oranı (%):
İlkokul /Net/Toplam
Türkiye
Ortalamasına
Oranı
İlk ve ortaokullarda
okullaşma oranı (%) ) :
Ortaokul /Net/toplam
99,80%
99,35%
99,76%
99,67%
99,57%
100,23%
99,78%
100,19%
100,10%
-
95,93%
96,36%
97,32%
94,06%
94,52%
Kaynak: TÜİK Eğim İstaskleri, 2013
48
Türkiye
Ortaöğremde
Ortalamasına okullaşma oranı
Oranı
(%) : Net/Toplam
101,49%
101,95%
102,96%
99,51%
-
81,63%
82,41%
88,83%
75,53%
76,65%
Türkiye
Ortalamasına
Oranı
106,50%
107,51%
115,89%
98,54%
-
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
İldeki Üniversitelerin URAP Endeksine Göre
Genel Puan Tablosu, 2013
Üniversite
Hace epe Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Türkiye Sıralaması
1
2
3
16
Dünya Sıralaması
429
489
421
796
Kategori
A
A
A
B+
Puan
808,59
799,11
740,66
Kaynak: University Performance Ranking by Academic Performance (URAP), 2013
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Üniversitelerarası
Girişimcilik ve Yenilik Endeksi, 2014
Sıra
Üniversite
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstüsü
Selçuk Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Toplam
Bilimsel ve
Teknolojik
Araş rma
Yetkinliği
83,09
81,44
76,34
74,96
73,59
73,06
72,42
69,26
67,83
59,58
43,26
19,60
19,50
18,50
19,10
16,00
15,20
15,70
16,20
19,50
11,70
10,50
Fikri İşbirliği Girişimcilik ve Ekonomik
Mülkiyet ve
Yenilikçilik
Katkı ve
Havuzu Etkileşim
Kültürü
Ticarileşme
8,70
6,20
5,50
5,20
9,40
6,50
6,80
7,10
5,80
10,40
0,80
22,40
25,00
24,10
22,40
24,90
20,30
21,10
18,70
22,10
12,00
14,00
13,80
12,50
10,00
12,70
11,30
12,30
10,10
9,00
7,90
13,30
7,40
Kaynak: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2014 Sıralaması
Not: 2013 yılı YÖK verilerine göre 50 ve al nda Prof. + Doç. + Y.Doç'a sahip 23 üniversite
hesaplamalara dahil edilmemişr.
49
18,80
18,30
18,20
15,60
12,00
18,80
18,80
18,30
12,50
12,20
10,60
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
İl Bünyesindeki Yükseköğretim Kurumlarında
Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Öğrenci Sayıları, 2012
YIL
Okuyan / Toplam Türkiye Oranı Okuyan / Erkek TürkiyeOranı Okuyan / Kadın TürkiyeOranı
2007
2008
2009
2010
2011
2012
27.626
29.038
31.720
34.118
38.297
41.130
1,16%
1,05%
0,95%
0,94%
0,93%
0,88%
16.168
16.691
17.805
18.921
21.235
22.735
1,20%
1,07%
0,96%
0,95%
0,95%
0,90%
11458
12347
13915
15197
17062
18395
1,12%
1,03%
0,95%
0,93%
0,91%
0,86%
Kaynak: TÜİK Eğim İstaskleri, 2012
İl Bünyesindeki Yükseköğretim Kurumlarında
Görevli Öğretim Elemanı Sayısı, 2012
BÖLGE ADI
İstanbul
İzmir
Ankara
Adana
Mersin
Türkiye
Toplam Öğrem Elemanı Profesör Doçent Yardımcı Doçent Diğer Öğrem Elemanı
25.458
8.896
20.875
1.749
1.604
130.653
4.395
1.651
4.113
347
216
17.807
Kaynak: TÜİK Eğim İstaskleri, 2012
50
2.234
752
1.971
124
130
10.962
5.357
1.653
2.905
304
328
27.385
13.472
4.840
11.886
974
930
74.499
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
TR62 Bölgesindeki Yükseköğretim Elemanı
Sayılarının Türkiye'ye Oranı, 2012
TR62 (Adana Mersin) Bölgesindeki Yükseköğretim
Elemanı Sayılarının Türkiye'ye Oranı (YÜZDE)
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
Toplam
Öğrem
Elemanı
Profesör
Doçent
Yardımcı
Doçent
Diğer Öğrem
Elemanı
Mersin / Türkiye
1,23%
1,21%
1,19%
1,20%
1,25%
Adana / Türkiye
1,34%
1,95%
1,13%
1,11%
1,31%
TR62 / Türkiye
2,57%
3,16%
2,32%
2,31%
2,56%
Kaynak: TÜİK Eğim İstaskleri, 2012
51
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
Yükseköğretim Elemanı Sayılarının
Yıllara Göre Değişimi, 2012
Adana İlinde Yükseköğretim Elemanı Sayılarının
Yıllara Göre Değişimi (KİŞİ)
2500
2000
1500
1000
500
0
2007
2008
2009
2010
2011
1.147
1.162
1.332
1.032
914
974
252
256
302
250
280
304
Doçent
128
128
141
131
117
124
Profesör
384
373
375
351
361
347
Diğer Öğrem Elemanı
Yardımcı Doçent
Kaynak: TÜİK Eğim İstaskleri, 2012
52
2012
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
2.7 KÜLTÜR-SANAT BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME VE YAŞAM KALİTESİ
Yıllara Göre Sinema İstatistikleri (2006-2012)
YIL
Sinema Salonu Sayısı
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
25
25
26
27
26
24
30
Koltuk Sayısı
Gösteri Sayısı
5.115
5.185
5.498
7.550
5.439
5.389
7.486
503
466
496
650
562
538
614
Seyirci Sayısı
890.328
341.113
880.246
617.750
953.800
847.310
1.077.880
Kaynak: TÜİK Kültür İstaskleri, 2012
Yıllara Göre Tiyatro İstatistikleri (2006-2012)
YIL
Tiyatro Salonu Sayısı
Koltuk Sayısı
2006
5
1.347
657
84.866
2007
5
1.319
630
128.432
2008
6
1.409
1.435
135.028
Gösteri Sayısı
Seyirci Sayısı
2009
6
1.499
641
168.661
2010
7
1.633
883
155.559
2011
10
2.722
900
153.416
2012
13
3.629
883
239.093
Kaynak: TÜİK Kültür İstaskleri, 2012
53
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
Yıllara Göre Tiyatro ve Sinema Seyirci
İstatistikleri, (1995-2012)
Adana İlinde Yıllara Bağlı Olarak Tiyatro ve
Sinema Seyirci Sayıları (BİN KİŞİ)
Sinema : Seyirci sayısı
1077,8
Tiyatro : Seyirci sayısı
2004
2006
2009 2010
239,1
153,5
2008
155,6
2007
168,7
137,5
2005
135,0
2003
128,4
2002
84,9
2001
87,5
215,0
54,5
157,5
2000
32,4
1999
147,9
289,5
341,1
386,5
1998
68,0
1997
107,4
1996
175,0
109,9
80,2
1995
65,4
77,4
100,6
163,5
0,0
281,8
400,0
200,0
953,8
579,7
617,8
800,0
600,0
847,3
880,2
749,5
851,2
1000,0
890,3
1200,0
2011 2012
Kaynak: TÜİK Kültür İstaskleri, 2012
Halk Kütüphaneleri İstatistikleri, (2006-2012)
YIL
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Halk Kütüphanesi Sayısı Kitap Sayısı
17
17
17
17
17
17
17
205.759
209.911
219.897
223.047
236.326
254.218
262.980
Yararlanma
Sayısı
Bin Kişi Başına Yararlanma Sayısı Ödünç Verilen Materyal Sayısı
387.357
424.467
397.868
405.801
413.421
392.979
389.651
212
196
197
198
186
183
Kaynak: TÜİK Kültür İstaskleri, 2012
54
48.998
58.890
46.789
47.025
42.311
43.780
54.725
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
Tescilli Sit Alanları Dağılımı, 2013
Sit alanları Türü
Adana
Arkeolojik Sit Alanı
292
Kentsel Sit Alanı
3
Doğal Sit Alanı
2
Tarihi Sit Alanı
2
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı
1
Diğer Sit Alanları (Üstüste Sit Alanları)
Toplam
298
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı 2013 Yıl Sonu Verileri
Tescilli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları, 2013
Taşınmaz Türü
Sivil Mimarlık Örneği
Dinsel Yapılar
Kültürel Yapılar
İdari Yapılar
Askeri Yapılar
Endüstriyel ve Ticari Yapılar
Mezarlıklar
Şehitlikler
Anıt ve Abideler
Kalın lar
Korunmaya Alınan Sokaklar
TOPLAM
Adana
Türkiye
Adana/Türkiye %
268
60
82
36
35
73
29
5
63.385
8.923
10.222
2.577
1.057
3.554
3.486
248
326
2.161
61
96.000
0,42%
0,67%
0,80%
1,40%
3,31%
2,05%
0,83%
2,02%
0,00%
3,93%
4,92%
0,70%
85
3
676
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı 2013 Yıl Sonu Verileri
55
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
2.8 İDARİ YAPI
Belediye, İlçe ve Köy Sayıları, 2013
İl
Belediye Sayısı
İlçe Sayısı
Köy Sayısı
1.364
970
18.214
Istanbul
39
39
-
Izmir
30
30
-
Ankara
25
25
-
Adana
16
15
-
Türkiye
Kaynak: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 2013
Milletvekili Genel Seçimleri, (2002-2011)
Toplam
YIL Seçmen
Sayısı
Oy
Ka lım Toplam
Kullanan
Milletvekili
Seçmen Sayısı Oranı (%) Sayısı
Adalet ve
Kalkınma
Parsi
Cumhuriyet Milliyetçi
Halk Parsi Hareket Parsi Bağımsızlar
2002
1.194.078
8871.42
74,3
14
8
6
0
0
2007
1.189.228
934.190
78,6
14
6
4
4
0
2011
1.401.712
1.196.001
85,3
14
6
4
3
1
Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, 2011
56
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları, 2011
1
3
Adalet ve Kalkınma Parsi
6
Cumhuriyet Halk Parsi
Milliyetçi Hareket Parsi
BAĞIMSIZ
4
Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, 2011
Doğru Yol Parsi
Cumhuriyet Halk Parsi
Sosyal Demokrat
Halk Parsi
Saadet Parsi
Milliyetçi Hareket Parsi
Adalet ve
Kalkınma Parsi
31
7
4
2
1
-
6
-
17
-
5
-
-
3
10
2014 1.348.553 1.284.257 95,0
16
-
-
4
3
-
-
-
9
Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, 2014
57
Demokrat Par
Anavatan Parsi
1
1
Toplam Belediye
Başkanı Sayısı
-
36
Ka lım Oranı (%)
52
2009 1.188.749 982.376 82,6
Oy Kullanan
Seçmen Sayısı
2004 1.001.872 708.407 70,7
Yıl
Demokrak Sol Par
Toplam Seçmen Sayısı
Mahalli İdareler Seçim Sonuçları, (2004-2014)
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
İlçe Belediyeleri, 2013
Kuruluş Yılı
Belediye
Meclisi Üye Sayısı
Adana B. Ş.
1871
79
Seyhan İlçe
Belediye
1986
45
Yüreğir İlçe
1986
37
Çukurova İlçe
2008
37
Sarıçam İlçe
2008
25
Karaisalı
1835
15
Aladağ
1973
11
Ceyhan
1926
31
Feke
1895
11
İmamoğlu
1987
15
Karataş
1957
15
Kozan
1870
31
Pozan
1954
15
Saimbeyli
1922
11
Tufanbeyli
1958
11
Yumurtalık
1959
11
Kaynak: Adana Valiliği, 2013
58
2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI
2.9 MEDYA
Adana Medya Özeti, 2013
Adana İli Medya Özeti
25
22
21
20
15
13
10
8
5
5
3
0
Adana
Merkez
Günlük Gazete
Sayısı
Adana Merkez
Ha
alık
Gazete Sayısı
Adana Merkez
15
günlük/Aylık
Gazete Sayısı
Adana
Merkez Özel
Tv Sayısı
Kaynak: T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 2013
1
Yumurtalık;
Adana İlçelerinde Gazete Dağılımı, 2013
Ceyhan; 9
Tufanbeyli; 1 1
;
oğlu
İmam
Pozan
; 2
Kozan ; 8
Kaynak: T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 2013
59
Adana Merkez
Dergi Sayısı
Adana İlçeler
Gazete
Taşköprü ve Bossa Fabrikası
EKONOMİK YAPI
3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI
3.1 TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER
Fortune 500 Endeksindeki Şirketler, (2012-2013)
2013 2012
Sırası Sırası
Şirket Adı
Net Sa şlar Özkaynak Özkaynak İhracat (TL)
(TL)
TL
Sıra
111
112 Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
1.090.265.000 249.915.000 171
174
171 Beyteks Teksl San. Ve Tic. A.Ş.
749.400.239 44.745.489
307
360 Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
323
300
366
İhracat Çalışan NACE Ana Sektör
Kodu
Sıra Sayısı
413.075.000
74
387
96.137.558
224
396.130.304 654.345.716
75
83.623.229
237
Bossa Tic. Ve San. İşletmeleri
T.A.Ş.
371.763.210 420.267.340
98
216.174.400
147
-
Artenıus Turkpet Kim. Mad. San.
A.Ş.
323.965.258 58.921.509
355
6.053.376
348
429
463
Akyem Adana Yem Yağ Biodizel
Tar. ve San. Tic. A.Ş.
278.501.902 53.850.496
370
83.260.381
238
459
448
260.690.907 14.600.284
470
-
235.726.467 121.149.977
276
75.039.849
493
Groseri Gıda Ve İhyaç Mad. Tic.
Ve San. Ltd. Ş.
Abdioğulları Plask Ve Ambalaj
Sanayi A.Ş.
Kaynak: Fortune 500 Endeksi, (2012-2013)
62
1.087 Plastik ve Kauçuk
Keten Elyaf ve Elyaf
İplik
411 Toprak Ürünleri
Dokuma, Örme,
1.988 Trikotaj,Terbiye ve
Kumaş
3.231
95 Kimyevi Madde
1.500
- 1.140
247
Tarımsal, Tahıl, Süt, Et
ve Su Ürünleri
Perakende Ticaret
Mağazaları
1.161 Plask ve Kauçuk
3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI
İstanbul Sanayi Odası “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu”
Endeksindeki Şirketler, 2013
2013
2012
Sıralaması Sıralaması
Özel Sıra Üremden Net Sa şlar (TL)
No
Kuruluş
60
1.141.043.743
Beyteks Teksl San. ve Tic. A.Ş.
121
635.994.613
171
Temsa Global San. ve Tic. A.Ş.
142
542.294.084
174
213
Elita Gıda San. ve Tic. A.Ş.
165
491.894.743
231
284
Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş.
222
389.622.063
249
236
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.
240
359.923.466
283
258
Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler Sanayi
A.Ş.
273
322.744.497
Amylum Nişasta San. ve Tic. A.Ş.
277
318.198.182
66
74
128
130
150
287
Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
334
380
Akyem Adana Yem Yağ Biodizel Tarım ve
San. Tic. A.Ş.
324
278.501.902
416
435
Güney Çelik Hasır ve Demir Mamulleri
San. Tic. A.Ş.
405
226.965.251
Özmaya Sanayi A.Ş.
435
210.064.608
Karteks Teksl San. ve Tic. A.Ş.
436
209.956.307
447
448
392
Kaynak: İstanbul Sanayi Odası "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" Endeksi , (2012-2013)
63
3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI
İstanbul Sanayi Odası “Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu”
Endeksindeki Şirketler, 2013
2013
2012
Sıralaması Sıralaması
(İkinci 500) (İkinci 500)
Kuruluş
Üremden
Özel Sıra
Net Sa şlar
No
(TL)
13
Oğuz Teksl San. ve Tic. A.Ş.
5
186.641.067
25
55
Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık
San. Tic. Ltd. Ş.
25
179.411.224
87
176
Abdioğulları Plask ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
86
158.750.610
113
67
Meltem Kimya ve Teksl San. İth. İhr. ve
Tic. Ltd. Ş.
111
151.903.155
145
202
Kıvanç Teksl San. ve Tic. A.Ş.
142
144.763.168
173
286
G.Ç.S. Metal Ça İzolasyon Taahhüt Tic. ve
San. A.Ş.
170
138.268.130
206
276
Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş.
203
131.994.002
277
306
Sepaş Plask Kimya İnşaat Otomov San. ve
Tic. A.Ş.
274
118.139.714
319
388
Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.
316
11.2078.161
379
268
Kimteks Teksl İnşaat Tic. ve San. A.Ş.
376
102.772.074
388
492
Bakırlar İplik San. ve Tic. Ltd. Ş.
385
101.412.071
484
-
Özgür Atermit San. ve Tic. A.Ş.
481
86.491.561
5
Kaynak: İstanbul Sanayi Odası "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" Endeksi , (2012-2013)
64
3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI
İstanbul Sanayi Odası “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu”
Endeksindeki Şirketler (1993-2013)
Adana İlinde ISO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu Listesine Giren Firma Sayısı (ADET)
17
16
15
15
13
13
13 13 13
12 12 12
11
12 12 12 12
11 11
11
11
10
9
10
9
7
2012
Kaynak: İstanbul Sanayi Odası "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" Endeksi , (2011-2012)
TOBB Sanayi Veritabanına Göre İldeki Firma Bilgileri, 2013
ADANA
Firma
Sayısı
Türkiye
Oranı
Kapasite
Raporu
Sayısı
Türkiye
Oranı
Toplam
Çalışan
Sayısı
Türkiye
Oranı
1419
2,26%
1590
2,25%
54879
1,97%
Kaynak: TOBB Sanayi Veritabanı, 2013
65
2013
10 11 11 12 12 12 12
2010
7
2011
9
2008
2006
2007
Adana 13 11 13 13 13 16 15 12 12 12 11 10
2009
2004
2005
2002
2003
2000
2001
1998
1999
1996
1997
1994
1995
1993
5
7
3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI
TOBB Sanayi Veritabanı İtibariyle
Göreve Göre İldeki Çalışan Dağılımı, 2013
Adana İlindeki Çalışan Dağılımı, 2013
45000
38620
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
5075
6318
2425
2224
217
0
Mühendis
Usta
İdari
İşçi
Teknisyen
Diğer
Kaynak: TOBB Sanayi Veritabanı, 2013
TOBB Sanayi Veritabanı İtibariyle Firma Çalışan
Aralığına Göre Çalışan Dağılımı, 2013
Adana İlindeki Çalışan Dağılımı, 2013
18000
15575
16000
14000
12000
10625
10000
6863
8000
6000
4000
3526
1829
2000
0
1-9
10 - 49
50 - 99
Kaynak: TOBB Sanayi Veritabanı, 2013
66
100 - 249
250 +
3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI
3.2 DIŞ TİCARET
İhracat ve İthalat Değerleri, (BİN ABD DOLARI) (2003-2012)
İhracat
İthalat
Toplam
Yıl
Miktar
Oran
Miktar
Oran
Dış Ticaret
Hacmi
2003
$565.281,00
1,20%
$844.900,00
1,22%
$1.410.181,00
2004
$816.249,00
1,29%
$1.125.065,00
1,15%
$1.941.314,00
2005
$883.833,00
1, 20%
$1.265.050,00
1,08%
$2.148.883,00
2006
$958.987,00
1,12%
$1.441.273,00
1,03%
$2.400.260,00
2007
$1.166.028,00
1,09%
$1.918.628,00
1,13%
$3.084.656,00
2008
$1.304.024,00
0,99%
$2.151.647,00
1,07%
$3.455.671,00
2009
$1.135.887,00
1,11%
$1.692.782,00
1,20%
$2.828.669,00
2010
$1.352.306,00
1,19%
$2.229.404,00
1,20%
$3.581.710,00
2011
$1.756.356,00
1,30%
$2.974.779,00
1,24%
$4.731.135,00
2012
$1.914.550,00
1,26%
$3.046.332,00
1,29%
$4.960.882,00
Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstaskleri 2012
67
3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı, (2003-2012)
Adana İlinde İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (YÜZDE)
80,00%
72,55%
70,00%
66,91%
69,87%
67,10%
66,54%
60,66% 59,04% 62,85%
60,77% 60,61%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstaskleri 2012
İl İhracatında Yıllara Bağlı Olarak İlk 10 Ülke,
(BİN ABD DOLARI) (2010-2013)
ÜLKE
Irak
Almanya
İtalya
Rusya Federasyonu
İspanya
Fransa
Çin Halk Cumhuriye
İngiltere
Hollanda
Suriye
2011
247.972
182.218
96.030
92.763
88.159
82.036
47.925
43.433
41.145
36.771
ÜLKE
Irak
Almanya
İtalya
Rusya Federasyonu
Fransa
İspanya
A.B.D.
Çin Halk Cumhuriye
Hollanda
Azerbeycan-Nahçıvan
Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2013
68
2012
339.306
153.844
106.188
94.168
83.791
82.718
56.322
51.416
48.753
38.845
ÜLKE
Irak
Almanya
Rusya Federasyonu
İtalya
İspanya
A.B.D.
Fransa
Suriye
Çin Halk Cumhuriye
Ukrayna
2013
346.391
172.692
109.947
99.769
94.279
77.640
66.367
46.312
43.662
43.530
3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI
TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi İhracat Haritası, 2013
Kaynak: TÜİK, 2013
TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi İthalat Haritası, 2013
Kaynak: TÜİK, 2013
69
3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI
Serbest Bölgeler İtibarı İle Yıllık Ticaret Hacimleri, (2009-2012)
Serbest Bölge İsmi
İstanbul Endüstri ve Ticaret
Ege
İstanbul Atatürk Havalimanı
Mersin
Adana Yumurtalık
Türkiye (19 Bölge) Toplamı
2009
(1000$)
2010
(1000$)
2011
(1000$)
2012
(1000$)
3.220.084
3.867.187
4.270.831
3.603.223
2.658.772
2.502.919
5.747.500
5.221.937
2.954.765
2.718.109
2.241.525
2.103.566
1.918.637
2.227.309
2.693.049
3.832.246
172.937
219.516
265.654
295.816
17.756.882
18.572.206
22.646.175
23.053.135
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, 2012
Adana Serbest Bölge Ticaret Hacminin Türkiye
Toplamına Oranı, (2009-2012)
Adana-Yumurtalık Serbest Bölge Ticaret
Hacminin Türkiye Toplamına Oranı (YÜZDE)
1,40%
1,20%
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
Adana Yumurtalık
2009
2010
2011
2012
0,97%
1,18%
1,17%
1,28%
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, 2012
70
3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI
3.3 FİNANS
İller İtibariyle Banka Şube ve Çalışan Sayısı, 2013
İl
Şube Sayısı
Çalışan Sayısı
İstanbul
3.114
84.970
Ankara
1.080
19.830
İzmir
783
11.229
Adana
263
4.235
Mersin
201
2.561
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, 2013
İller Bazında Mevduat, 2013
İl
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Mersin
Toplam Mevduat (BİN TL)
Türkiye Oranı
428.002.120
142.346.564
48.551.311
14.340.911
9.534.345
48,52%
16,14%
5,50%
1,63%
1,08%
Türkiye
882.122.848
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, 2013
71
3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI
Toplam Mevduatın Türlere Göre Dağılımı, 2012
Adana İlinde Mevduatın Türlere Göre Dağılımı,
2012 / (YÜZDE)
Tasarruf Mevdua
Döviz Tevdiat Hesabı
Resmi Kuruluşlar Mevdua
Diğer Kuruluşlar Mevdua
Ticari Kuruluşlar Mevdua
Kıymetli Madenler Depo Hesapları
2%
2%
18%
11%
64%
3%
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, 2012
72
3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI
İller Bazında Kredilerin Dağılımı, 2013
Bölgeler
Toplam (B İN TL)
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Mersin
399.163.413
109.612.903
56.857.610
20.197.798
13.585.797
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, 2013
İhtisas Kredileri Dağılımı, 2012
Adana İlinde İhtisas Kredilerinin Türlere Göre Dağılımı (YÜZDE)
5%
12%
Tarım
Mesleki
Diğer
83%
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, 2013
73
3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI
3.4 TARIM
Tarım Alanlarının Dağılımı, 2013
Tarım Alanı Tipi
Alan (Hektar)
475.512
Toplam İşlenen Tarım Alanı ve Uzun Ömürlü Bitkiler (Hektar)
Toplam İşlenen Tarım Alanı (Hektar)
409.403
İşlenen Tarım Alanı / Ekilen (Hektar)
371.085
İşlenen Tarım Alanı / Nadas (Hektar)
8.255
İşlenen Tarım Alanı / Sebze (Hektar)
30.049
Toplam Uzun Ömürlü Bitkilerin Alanı (Hektar)
66.109
Uzun Ömürlü Bitkiler / Meyveler, İçecek ve Baharat Bitkileri Alanı (Hektar)
49.294
4.960
Uzun Ömürlü Bitkiler / Bağ Alanı (Hektar)
Uzun Ömürlü Bitkiler / Zeyn Ağaçlarının Kapladığı Alan (Hektar)
11.855
Yem Bitkileri (Hektar)
14.794
Kaynak: TÜİK Bölgesel İstaskler 2013
Tarımsal Üretim Değeri, (2008 - 2013)
YIL
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Bitkisel
Ürem
Değeri
(1000TL)
Türkiye
Oranı
(%)
Canlı
Hayvanlar
Değeri
(1000TL)
Türkiye
Oranı
(%)
Hayvansal
Ürünler
Değeri
(1000 TL)
Türkiye
Oranı
(%)
2.463.418
2.587.225
3.137.061
3.248.646
2.999.441
3.436.407
3,73%
3,79%
3,92%
3,65%
3,41%
3,72%
398.858
480.530
791.680
1.031.209
1.228.255
913.363
1,56%
1,71%
1,69%
1,72%
1,93%
1,58%
367.898
450.755
968.552
327.883
401.393
1,54%
1,69%
2,54%
0,77%
0,81%
0,99%
Kaynak: TÜİK Bölgesel İstaskler 2013
74
399.666
3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI
Bitkisel Üretim Değeri Açısından İlk 10 İl, 2013
Sıralama
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
İl
Bitkisel Ürem Değeri (1000 TL)
Antalya
Konya
Mersin
Şanlıurfa
İzmir
Adana
Ankara
Bursa
Manisa
Muğla
7.442.774
4.983.118
4.217.463
3.831.701
3.652.664
3.436.407
2.720.318
2.659.415
2.609.546
2.307.212
Kaynak: TÜİK Bölgesel İstaskler 2013
Canlı Hayvan Değerleri Açısından İlk 10 İl, 2013
Sıralama
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
23
İl
Canlı Hayvanlar Değeri (1000 TL)
Konya
Balıkesir
İzmir
Erzurum
Van
Ankara
Şanlıurfa
Afyonkarahisar
Sivas
Manisa
Adana
3.284.841
2.478.940
2.149.165
1.540.567
1.494.456
1.410.602
1.353.469
1.342.358
1.320.192
1.257.336
913.363
Kaynak: TÜİK Bölgesel İstaskler 2013
75
3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI
Hayvansal Ürünler Değeri Açısından İlk 10 İl, 2013
Sıralama
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
İl
Hayvansal Ürünler Değeri (1000 TL)
Konya
İzmir
Balıkesir
Sivas
Erzurum
Aydın
Denizli
Adana
Muğla
Diyarbakır
997.353
765.705
760.224
759.176
693.744
455.950
403.564
399.666
393.647
388.144
Kaynak: TÜİK Bölgesel İstaskler 2013
Kişi Başına Bitkisel Üretim Değeri, 2013
Sıralama
Kişi Başına Bitkisel Ürem Değeri (TL)
İl
1
Karaman
8.266
2
3
Antalya
Niğde
3.448
3.287
4
5
Çanakkale
Edirne
3.251
3.135
6
7
8
Rize
Kilis
Nevşehir
3.101
3.048
2.986
9
10
Isparta
Amasya
2.955
2.908
34
Adana
1.599
Kaynak: TÜİK Bölgesel İstaskler 2013
76
3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI
Kişi Başına Canlı Hayvan Değeri, 2013
Sıralama
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
73
İl
Kişi Başına Canlı Hayvanlar Değeri (TL)
Ardahan
Kars
Burdur
Muş
Tunceli
Bolu
Niğde
Iğdır
Bayburt
Ağrı
Adana
6.238
3.531
3.326
2.777
2.713
2.452
2.354
2.352
2.306
2.252
425
Kaynak: TÜİK Bölgesel İstaskler 2013
Kişi Başına Hayvansal Ürünler Değeri, 2013
Sıralama
Kişi Başına Hayvansal Ürünler Değeri (TL)
İl
1
2
3
4
Ardahan
Burdur
Sivas
Bayburt
2.192
1.305
1.217
1.179
5
6
7
Artvin
Kars
Niğde
1.176
1.161
922
8
9
Erzurum
Kastamonu
905
905
Muş
Adana
885
186
10
67
Kaynak: TÜİK Bölgesel İstaskler 2013
77
3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI
Yıllara Göre Adana İlindeki Tarım Makinaları ve Dağılımı, (2008-2013)
Adana
Biçerdöver
2008
2009
2010
1.009
1.003
1.044
2011
2012
2013
1.190
1.133
1.132
Traktör
20.483 20.559
20.925
22.862
27.221
27.306
Diğer Alet ve Makinalar
56.325 56.150
57.797
58.656
62.393
62.664
Kaynak: TÜİK Bölgesel İstaskler 2013
Organik Bitkisel Üretim Değerleri (Geçiş Süreci Dahil), (2008-2013)
YIL
Çiçi
Sayısı
Türkiye
Oranı
Ürem Alanı (Hektar)
Türkiye
Oranı
Ürem (Ton)
Türkiye
Oranı
2008
84
0,56%
3.481
2,09%
13.714
2,59%
2009
92
0,26%
3.557
0,71%
10.420
1,06%
2010
123
0,29%
8.494
1,67%
11.126
0,83%
2011
120
0,28%
3.6628
5,96%
11.611
0,70%
2012
215
0,39%
38.488
5,48%
13.558
0,77%
2013
308
0,51%
35.285
4,59%
25.856
1,60%
Kaynak: TÜİK Bölgesel İstaskler 2013
78
3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI
3.5 SANAYİ ve TİCARET
Sanayi İşletmelerinin Sektörel Dağılımı, 2013
Sektör
Yüzde
Gıda Ürünleri İmala
Teksl Ürünleri İmala
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Ekipman İmala
Fabrikasyon Metal Ürünleri İmala (Makine ve Techizat Hariç)
Kimyasalların ve Kimyasal Ürünleri İmala
Kauçuk ve Plask Ürünlerin İmala
Giyim Eşyası İmala ; Kürkün İşlenmesi ve Boyanması
Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmala
Ağaç ve Mantar Ürünleri İmala (Mobilya Hariç)
Mobilya İmala
Ana metal sanayi
Diğer Madencilik ve Taş Ocakçılığı İmala
Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmala
Elektrikli Techizat İmala
Motorlu Kara Taşı , Treyler (Römork) ve Yarı Treyler İmala
Madeni Yağ Geri Kazanımı
Deri ve İlgili Ürünlerin İmala
Metal Cevherleri Madenciliği İmala
Diğer imalatlar
Makine ve Ekipmanların Kurulumu ve Onarımı İmala
Bilgisayarların Elektronik ve Opk Ürünlerinin İmala
Motorlu Kara Taşıtlarının Bakım ve Onarımı
Kayıtlı Medyanın Basılması ve Çoğal lması İmala
İçecek İmala
Diğer
20%
9%
8%
8%
8%
7%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Kaynak: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 81 İl Durum Raporu, Aralık 2013
79
3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI
Sanayi İşletmelerinin Ölçekleri, 2013
Adana İli Sanayi İşletmelerinin Ölçekleri
Yüzde
Mikro Ölçekli
45%
Küçük Ölçekli
44%
Orta Ölçekli
9%
Büyük Ölçekli
2%
Kaynak: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 81 İl Durum Raporu, Aralık 2013
Adana İline Ait İhracat Bilgileri, 2012
Yıl
İhracat Firma Sayısı
İhracat Değeri (1000 USD)
2012
923
1.311.918
Kaynak: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 81 İl Durum Raporu, Aralık 2013
Adana İline Ait İthalat Bilgileri, 2012
Yıl
İthalat Firma Sayısı
2012
1.054
İthalat Değeri (1000 USD)
3.046.332
Kaynak: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 81 İl Durum Raporu, Aralık 2013
80
3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI
3.5 SANAYİ ve TİCARET
Organize Sanayi Bölgeleri, 2013
OSB Adı
Adana Hacı Sabancı
OSB
Adana Kozan OSB
Alan
(Hektar)
Biş
Tarihi
Sanayi
Parseli
Tahsis
Edilen
1.510
2001
591
510
164
2007
78
63
İshdam
Sektör Grubu
Dokuma, Demir-Çelik ve Plask
27.000 Sanayi
80
Gıda, Pişmiş Kil Sanayi
Kaynak: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 81 İl Durum Raporu, Aralık 2013
Küçük Sanayi Siteleri, 2012
İşyeri
Sayısı
Dolu İşyeri Sayısı
Doğu (Yüreğir) SS
198
190
8
96
Ceyah SS
233
233
0
100
Kozan SS
294
294
0
100
Merkez (Ağaç İşleri) SS
391
391
0
99
Merkez (Metal İşleri) SS
634
630
4
99
İmamoğlu SS
122
112
10
92
73
33
40
45
1.945
1.883
62
97
Sanayi Sitesi Adı
Seyhan SS
Toplam
Boş İşyeri Sayısı
Kaynak: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 81 İl Durum Raporu, Aralık 2013
81
Doluluk Oranı (%)
3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI
3.6 YATIRIM ve TEŞVİKLER
2001-2012 Yılları Kamu Yatırım Tahsisleri (MİLYON TL)
Adana İli Kamu Yatırım Tahsisleri, 2001-2012 (MİLYON TL)
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Kamu Ya rım Tahsisleri 150,9 551,3 63,3 132,6 247,5 195,0 299,9 245,1 134,7 156,4 198,5 265,1
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, Kamu Ya rımlarının İllere Göre Dağılımı, Temmuz 2012
Kamu Yatırımlarının İllere Göre Sektörel Dağılımı, 2012
İl
Tarım
Madencilik İmalat Enerji
23.105
21.964
Ankara
59.116
233.380
49.511
İzmir
69.686
2.524
504
42.993
Adana
62.579
11.109
0
4.798
Konut
Eğim
Sağlık Diğer Kamu Toplam
Hizmetleri
1.599
293.329
51.500
1.001 10.945
295.959
81.452 1.004.544 3.553.371
257.947
7.380
1
106.601
44.050
172.910
704.596
5.895
0
0
87.282
16.400
76.998
265.061
29.000 136.415 1.672.526
İstanbul
Türkiye
Toplamı
Ulaşrma- Turizm
Haberleşme
43.430 1.774.033
650
329.155 2.559.243
5.852.392 1.208.400 538.050 3.732.935 13.877.595 294.439 479.845 6.491.136 2.161.600 9.797.895 44.434.287
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, Kamu Ya rımlarının İllere Göre Dağılımı, Temmuz 2012
2012 Ya rımlarının illere göre dağılımı 14 Ocak 2012 tarih ve 18173 mükerrer sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan “2012 Yılı Ya rım Programı” esas alınarak hazırlanmış r.
82
3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI
Kamu Yatırımının Yüzdesel Dağılımı, 2012
Adana İli 2012 Yılı Kamu Yatırımlarının
Yüzdesel Dağılımı (YÜZDE)
Tarım
Madencilik
23,61%
29,05%
Enerji
4,19%
Ulaş rma-Haberleşme
1,81%
2,22%
6,19%
Eğim
Sağlık
32,93%
Diğer Kamu Hizmetleri
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, Kamu Ya rımlarının İllere Göre Dağılımı, Temmuz 2012
Yıllara Göre Yatırım Teşvik Belgeleri, (2009-2013)
İl
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Türkiye
Toplamı
2009
Türkiye
Oranı
2010
Türkiye
Oranı
2011
Türkiye
Oranı
2012
Türkiye
Oranı
2013
Türkiye
Oranı
288
103
105
76
12,51%
4,47%
4,56%
3,30%
354
132
166
80
8,63%
3,22%
4,05%
1,95%
461
169
187
98
10,55%
3,87%
4,28%
2,24%
574
177
209
88
13,33%
4,11%
4,85%
2,04%
655
252
214
76
13,16%
5,06%
4,30%
1,53%
2.302
4.103
4.369
Kaynak: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, 2013
83
4.306
4.978
3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI
3.7 İSTİHDAM
İşsizlik Oranına Göre İlk On İl, 2013
İşsizlik oranına Göre İlk On İl, (YÜZDE)
25
23,4
20,6
20,5
20,1
20
18,7
16,3
15
15,4
14,0
13,2
12,4
10
5
0
Batman Mardin
1
2
Siirt
Şırnak Diyarbakır Şanlıurfa
3
4
5
6
Kaynak: TÜİK Bölgesel İstaskler 2013
84
İzmir
7
Osmaniye Adana
8
9
Mersin
10
3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI
3.8 AR-GE ve YENİLİKÇİLİK
Yıllara Göre Patent, Faydalı Model ve
Endüstriyel Tasarım Başvuruları (1995-2013)
Adana İli Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel
Tasarım Başvuruları (ADET)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Patent
2
2
3
2
2
4
8
7
5
5
8
24
70
21
30
30
36
50
51
Faydalı Model
0
2
0
3
1
4
4
14
16
18
19
24
39
50
34
40
50
47
35
Endüstriyel Tasarım
0
1
16
8
12
16
26
57
39
54
59
52
51
77
46
56
69
72
70
Kaynak: Türk Patent Enstüsü, 2013
85
3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI
En Çok Patent Başvurusu Yapan 10 İl, (2013)
Türkiye Sıralaması
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
İl
Patent Başvuru Sayısı
İstanbul
Ankara
Bursa
Kocaeli
İzmir
Konya
Tekirdağ
Sakarya
Manisa
Gaziantep
Adana
1.830
562
316
275
265
153
102
79
77
73
51
Kaynak: Türk Patent Enstüsü, 2013
En Çok Faydalı Model Başvurusu Yapan İlk 10 İl, (2013)
Türkiye Sıralaması
İl
Faydalı Model Başvuru Sayısı
1
İstanbul
2
Ankara
1.400
3
Bursa
285
4
İzmir
252
5
Konya
204
6
Kayseri
123
7
Kocaeli
90
8
Antalya
74
378
9
Manisa
57
10
Sakarya
54
13
Adana
35
Kaynak: Türk Patent Enstüsü, 2013
86
3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI
Yıllara Göre Patent ve Faydalı Model Başvurularının
Türkiye Toplamına Oranı, (1995-2013)
Patent ve Faydalı Modellerin Türkiye Toplamına
Oranı 1995-2013 (YÜZDE)
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Patent Oranı
1,18% 1,06% 1,46% 0,92% 0,69% 1,25% 2,11% 1,51% 0,88% 0,68% 0,83% 2,18% 3,80% 0,93% 1,16% 0,92% 0,88% 1,10% 1,13%
Faydalı Model Oranı 0,00% 1,10% 0,00% 1,04% 0,32% 0,88% 0,64% 1,53% 1,33% 1,22% 1,01% 0,99% 1,31% 1,70% 1,20% 1,34% 1,57% 1,26% 1,01%
Kaynak: Türk Patent Enstüsü, 2013
87
3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI
3.9 TURİZM
Karşılaştırmalı Olarak Belediye Belgeli Konaklama Tesislerinde
Geliş ve Geceleme Sayıları, 2013
Sıralama
Tesise Geliş
İl
Geceleme
Toplam Türkiye Yabancı Vatandaş Toplam Türkiye Yabancı Vatandaş
Oranı
Oranı
Türkiye
21.219.062
5.630.534 15.588.528 47.027.016
1
Antalya
1.816.136 8,56%
1.383.804
432.332 9.434.169 20,06%
8.068.294
1 365 875
2
İstanbul
2.705.752 12,75% 1.492.376 1.213.376 6.753.103 14,36%
4.486.197
2 266 906
3
İzmir
1.448.556 6,83%
185.348 1.263.208 2.446.389
5,20%
372.837
2 073 552
4
Muğla
1.319.683 6,22%
731.430
588.253 5.212.280 11,08%
3.774.971
1 437 309
5
Balıkesir
1.127.167 5,31%
4,68%
56.343
2 143 946
6
Aydın
1.011.192 4,77%
328.161
683.031 2.387.198
5,08%
7 091 109
1 290 107
7
Çanakkale
7.486.62 3,53%
192.122
556.540 1.008.505
2,14%
243.071
765 434
8
Bursa
734.083 3,46%
267.788
466.295 1.317.463
2,80%
493.516
823.947
9
Afyonkarahisar
543.725 2,56%
2.782
540.943 1.228.609
2,61%
6.743
1.221.866
10
Nevşehir
538.612 2,54%
227.581
311.031
861.808
1,83%
383.297
478.511
24
Adana
215.529 1,02%
12.966
202.563
318.244
0,68%
22.406
295.838
19.633 1.107.534 2.200.289
Kaynak: TUİK Bölgesel İstaskler, 2013
88
20.354.369 26 672 647
3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI
Karşılaştırmalı Olarak Turizm İşletme Belgeli Konaklama
Tesislerinde Geliş ve Geceleme Sayıları, 2013
Tesise
Geliş
Türkiye
Sayısı / Oranı
Toplam
Tesise
Geliş
Sayısı /
Yabancı
Türkiye
38.282.433
21.181.668 17.100.765 122.685.184
Antalya
13.794.072
Sıralama İl
1
Tesise
Geliş
Sayısı /
Vatandaş
Geceleme Türkiye Geceleme Geceleme
Sayısı /
Sayısı /
Sayısı /
Oranı Yabancı Vatandaş
Toplam
89.594.261 33.090.923
36,03% 10.827.654 2.966.418 66.376.698 54,10% 57.691.550 8.685.148
2
İstanbul
6.314.969
16,50%
4.475.838
3
Muğla
2.686.304
7,02%
1.661.453
4
İzmir
1.728.975
4,52%
596.875
1.132.100
4.490.603
3,66%
5
Ankara
1.709.556
4,47%
416.053
1.293.503
2.978.118
2,43%
6
Aydın
1.135.494
2,97%
721.342
414.152
3.731.733
3,04%
2.750.891
980.842
7
Denizli
824.396
2,15%
496.231
328.165
1.039.942
0,85%
579.092
460.850
8
Nevşehir
783.944
2,05%
501.507
282.437
1.645.397
1,34%
1.128.833
516.564
9
Bursa
669.625
1,75%
188.736
480.889
1.218.061
0,99%
401.176
816.885
10
Çanakkale
489.508
1,28%
172.791
316.717
677.097
0,55%
191.870
485.227
14
Adana
415.794
1,09%
44.641
371.153
679.495
0,55%
107.237
572.258
1.839.131 14.106.080 11,50% 10.971.911 3.134.169
1.024.851 13.098.440 10,68% 10.311.491 2.786.949
2.376.415 2.114.188
994.215 1.983.903
Kaynak: TUİK Bölgesel İstaskler, 2013
Ulaşım Yoluna Göre Giriş Yapan Yabancılar ve Vatandaşlar,
(2009-2013)
YIL
Yabancılar
Deniz Yolu
Türkiye Vatandaşlar
Oranı
Deniz Yolu
Türkiye
Oranı
Yabancılar
Havayolu
Türkiye Vatandaşlar Türkiye
Oranı
Havayolu Oranı
2009
1.034
0,23%
1.467
0,44%
80.702
0,43%
171.697
2,66%
2010
1.163
0,27%
1.070
0,29%
57.547
0,29%
164.154
2,74%
2011
1.130
0,22%
1.406
0,33%
84.940
0,39%
220.448
3,29%
2012
1.180
0,25%
1.709
0,36%
97.180
0,42%
249.926
3,44%
2013
2.313
0,45%
1.621
0,29%
76.468
0,31%
211.327
2,73%
Kaynak: TUİK Bölgesel İstaskler, 2013
89
Gülek Boğazı ve Adana-Bursa Otobüsü / 1929
ULAŞIM, ÇEVRE ve ALT YAPI
4.BÖLÜM: ULAŞIM, ÇEVRE ve ALT YAPI
4.1 ULAŞIM
Merkez İle İlçeler Arasındaki Mesafe
191
200
180
153
160
140
120
119
114
99
81
100
68
80
60
47
44
52
49
40
20
0
Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü, 2014
92
4.BÖLÜM: ULAŞIM, ÇEVRE ve ALT YAPI
Sürücü Sayılarının İllere Göre Dağılımı, 2014
BÖLGE
Sürücü Sayısı
Türkiye Oranı
İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa
Adana
Konya
Antalya
Mersin
Kocaeli
Türkiye
5.178.801
2.164.147
1.477.976
889.733
724.629
715.845
642.172
522.003
506.269
24.778.712
20,90%
8,73%
5,96%
3,59%
2,92%
2,89%
2,59%
2,11%
2,04%
Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü, 2014
Devlet ve İl Yollarının Satıh Cinslerine
Göre Uzunlukları (km), 2014
İl Adı
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Türkiye
Asfalt Betonu (Km) Sathi Kaplama (Km) Parke (Km) Stabilize (Km) Toprak (Km) Geçit Vermez (Km)
414
584
304
146
14.870
87
1.069
971
667
45.294
0
0
9
1
261
0
4
0
10
852
Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü, 2014
93
0
0
0
99
632
47
0
10
29
1.587
Toplam (Km)
548
1.657
1.294
952
63.496
4.BÖLÜM: ULAŞIM, ÇEVRE ve ALT YAPI
İllere Göre Otoyol Uzunlukları, (1995-2013)
1995 Yılı Otaban Uzunluğu
2013 Yılı Otaban Uzunluğu
İstanbul
İl
237
186
Ankara
156
198
98
213
Adana
103
152
Türkiye
1.243
2.127
İzmir
Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü, 2014
İllere Göre Traik Kaza İstatistikleri, 2013
İl
Kaza
Türkiye Oranı
Ölü
İstanbul
53.516
15,86%
232
9,69%
Ankara
45.863
13,60%
120
İzmir
27.733
8,22%
78
Adana
9.974
2,96%
47
Toplam
337.351
Türkiye Oranı
2.393
Yaralı
21.397
9,54%
5,01%
17.655
7,87%
3,26%
11.704
5,22%
1,96%
5.985
2,67%
224.287
Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü, 2013
94
Türkiye Oranı
4.BÖLÜM: ULAŞIM, ÇEVRE ve ALT YAPI
İllere Göre 1 Milyon Nüfus Başına Traik Kazası Sayısı, 2013
İl
Kaza
Türkiye Oranı
İstanbul
53.516
15,86%
Ankara
45.863
İzmir
27.733
Adana
9.974
2,96%
Toplam
337.351
Ölü
Türkiye Oranı
Yaralı
232
9,69%
21.397
9,54%
13,60%
120
5,01%
17.655
7,87%
8,22%
78
3,26%
11.704
5,22%
47
1,96%
5.985
2,67%
2.393
Türkiye Oranı
224.287
Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü, 2013
İllere Göre 1 Milyon Nüfus Başına Traik Kazası Sayısı, 2012
Türkiye
Sırası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
44
-
İl
Bir Milyon Nüfusta Trafik Kaza Sayısı
Muğla
4.153
Antalya
3.426
Çankırı
3.400
Burdur
3.291
Karaman
3.220
Erzincan
3.208
Nevşehir
3.107
Kayseri
3.093
Denizli
3.088
Amasya
3.084
Adana
2.151
Türkiye
2.030
Kaynak: TÜİK Bölgesel İstaskleri, 2012
95
4.BÖLÜM: ULAŞIM, ÇEVRE ve ALT YAPI
İllere Göre Bin Kişi Başına Düşen Araba Sayısı, 2012
Türkiye
Sırası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
34
İl
Bin Kişi Başına Otomobil Sayısı
Ankara
Muğla
Antalya
Burdur
Eskişehir
İstanbul
Denizli
Isparta
İzmir
Kütahya
Adana
Türkiye
209
167
163
161
148
145
143
142
140
139
109
114
Kaynak: TÜİK Bölgesel İstaskleri, 2012
Demiryolu Anahat Uzunluklarına Göre İlk 10 İl, 2013
Sıralama
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18
İl
Türkiye
Ankara
Konya
Sivas
Eskişehir
Afyonkarahisar
İzmir
Elazığ
Balıkesir
Kütahya
Manisa
Adana
Kaynak: TCDD İstask Yıllığı (2009 - 2013), 2014
96
Demir yolu (km)
9.718
653
590
570
437
387
361
288
280
274
264
183
4.BÖLÜM: ULAŞIM, ÇEVRE ve ALT YAPI
Adana İlinde Anahat Demiryolu Yolcu Sayıları, (2010-2013)
Adana İlinde Anahat Demiryolu Yolcu Sayıları, (KİŞİ)
1.800.000
1.780.000
1.760.000
1.740.000
1.720.000
1.700.000
1.680.000
1.660.000
1.640.000
1.620.000
1.600.000
2010
2011
2012
2013
Gelen
1.792.300
1.710.442
1.607.556
1.646.215
Giden
1.797.559
1.715.080
1.678.246
1.739.435
Kaynak: TCDD İstask Yıllığı (2009 - 2013), 2014
Adana İlinde Demiryolu Yük Taşımaları (2009-2013)
Adana İlinde Demiryolu Yük Taşımaları (Net TON)
700.000
600.000
619.053
550.070
500.000
400.000
400.145
300.000
200.000
182.629
165.671
100.000
0
Yük (Net TON)
2009
2010
2011
2012
2013
619.053
550.070
400.145
182.629
165.671
Kaynak: TCDD İstask Yıllığı (2009 - 2013), 2014
97
4.BÖLÜM: ULAŞIM, ÇEVRE ve ALT YAPI
Adana Şakirpaşa Havaalanının Yolcu İstatistikleri,
(2007-2013)
Adana Şakirpaşa Havaalanının Yolcu İstatistikleri
(2007-2013)
4500000
561.551
4000000
3500000
628.014
3000000
589094
423540
2500000
416623
555085
2000000
496752
3.754.227
3.136.143
1500000
2417680
1000000
1745450
1793675
2007
2008
2651873
2065779
500000
0
Dış hat
2009
2010
İç hat
Kaynak: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 2013
98
2011
2012
2013
4.BÖLÜM: ULAŞIM, ÇEVRE ve ALT YAPI
4.2 METEOROLOJİ
Uzun Yıllar İçerisinde Gerçekleşen Ortalama Değerler, (1954-2013)
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Ortalama
Sıcaklık (°C)
9,6
10,5
13,5
17,5
21,7
25,6
28,1
28,5
25,9
21,4
15,5
11,1
Ortalama En Yüksek
Sıcaklık (°C)
15
16,2
19,6
23,7
8,2
31,8
33,8
34,6
33,1
29,1
22,5
16,7
Ortalama
En Düşük Sıcaklık (°C)
5,5
6,1
8,5
12,2
15,9
20,1
23,3
23,6
20,4
16
10,8
7,1
Ortalama
Güneşlenme Süresi (saat)
4,4
5,2
6,6
7,1
9,1
10,4
10,5
10,3
9
7,2
5,6
4,3
10,4
10,4
9,8
9,2
6,5
2,9
0,9
0,8
2,5
5,4
7,1
10,7
Aylık Toplam Yağış Miktarı
111,5
Ortalaması(kg/m2)
85,4
65,6
56,3
45,2
19,6
6,9
5,6
13,8
40,7
Ortalama
Yağışlı Gün Sayısı
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2014
99
75,1 130,4
4.BÖLÜM: ULAŞIM, ÇEVRE ve ALT YAPI
Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen En Yüksek ve En düşük Değerler,
(1954-2013)
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül
En Yüksek
Sıcaklık (°C)
26,5
26,2
32,0
37,5
40,6
41,3
44,0
45,6
En Düşük
Sıcaklık (°C)
- 8,1
- 6,4
-3,6
-1,3
5,6
12,6
11,5
14,8
Ekim Kasım Aralık
43,2 39,4
9,3
4,8
33,3
30,8
-1,7
-3,5
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2014
Ölçülen En Yüksek Meteorolojik Değerler, (1954-2013)
Adana
Değerin Ölçüldüğü Tarih
Ölçülen Değer
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı
19.01.1977
125.5 kg/m2
Günlük En Hızlı Rüzgar
12.02.2012
126.4 km/sa
En Yüksek Kar
21.01.1972
1.0 cm
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2014
100
4.BÖLÜM: ULAŞIM, ÇEVRE ve ALT YAPI
4.3 HAVA
Ölçüm Yapılan İstasyonlardan Elde Edilen Kükürtdioksit
Konsantrasyonları ile İlgili Başlıca Göstergeler, (2011-2013)
İl merkezleri
Ölçüm yapılan
gün sayısı
SO2
ortalaması
(μg/m3)
Minimum
Maksimum
2011 Yılı
Adana
(Merkez )
Ankara
(Merkez )
İstanbul
(Merkez )
İzmir
(Merkez)
365
5
0
288
365
14
0
457
365
9
0
423
17
0
394
365
2012 Yılı
Adana
(Merkez )
Ankara
(Merkez )
İstanbul
(Merkez )
İzmir
(Merkez)
365
7
0
203
365
12
0
525
365
7
0
166
10
0
2.547
365
2013 Yılı
Adana
(Merkez)
Ankara
(Merkez)
İstanbul
(Merkez)
İzmir
(Merkez)
365
5
0
356
365
11
0
135
365
7
0
959
365
12
0
50.467
Kaynak: T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Denem Genel Müdürlüğü, 2013
101
4.BÖLÜM: ULAŞIM, ÇEVRE ve ALT YAPI
Yıllara Göre Kükürtdioksit Ortalamaları, (2007-2013)
Yıllara Göre Kükürtdioksit Ortalamaları,
(μg/m3) (2007-2013)
25
20
15
10
9
5
6
4
3
7
5
5
0
2007
2008
2009
2011
2012
2013
6
5
7
5
14
15
14
12
11
8
10
7
9
7
7
16
13
14
17
10
12
Adana (Merkez )
3
4
9
Ankara (Merkez )
16
21
İstanbul (Merkez )
10
0
İzmir (Merkez )
2010
Kaynak: T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Denem Genel Müdürlüğü, 2013
102
4.BÖLÜM: ULAŞIM, ÇEVRE ve ALT YAPI
Ölçüm Yapılan İstasyonlardan Elde Edilen Partiküler
Madde Konsantrasyonları ile İlgili Başlıca Göstergeler (2011-2013)
İl
PM10 Ortalaması
KVS Değerinin Aşıldığı Gün sayısı
2011
İstanbul
48
2
Ankara
63
7
İzmir
54
5
Adana
52
1
Mersin
51
0
İstanbul
53
5
Ankara
80
46
İzmir
48
5
Adana
30
6
Mersin
53
2012
3
2013
İstanbul
57
35
Ankara
74
85
İzmir
48
12
Adana
32
29
Mersin
55
9
Kaynak: T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Denem Genel Müdürlüğü, 2013
103
4.BÖLÜM: ULAŞIM, ÇEVRE ve ALT YAPI
4.4 SU
Adana'da Kaynaklardan Elde Edilen Su Miktarı, (2008-2012)
Yıl
Seyhan/Çukurova Bölgesi(m3/yıl)
Sarıçam/Yüreğir Bölgesi (m3/yıl)
Hizmet Sahası Toplamı (m3/yıl)
2008
93. 311.011
51.617.992
144.913.902
2009
89.960.178
51.508.233
141.756.746
2010
90.815.203
51.176.862
141.974.222
2011
88.897.521
49.140.502
138.038.023
2012
87.091.047
48.178.603
135.269.650
Kaynak: ASKİ Genel Müdürlüğü, 2012
Adana'da Kaynaklardan Elde Edilen Günlük Ortalama
Su Miktarının Yıllara Göre Değişimi , (2008-2012)
500.000
480.000
460.000
460.860
442.794
440.000
420.000
400.000
397.066
388.375
380.000
389.019
378.186
369.589
360.000
340.000
320.000
300.000
2006
Günlük Ortalama 460.860
2007
2008
2009
2010
2011
2012
442.794
397.066
388.375
389.019
378.186
369.589
Kaynak: ASKİ Genel Müdürlüğü, 2012
104
4.BÖLÜM: ULAŞIM, ÇEVRE ve ALT YAPI
4.5 ELEKTRİK
Elektrik Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı, 2012
İl
Mesken
%
Ticaret
%
R. Daire
%
Sanayi
%
Aydınlatma
%
Diğer
%
Toplam
İstanbul 10.440.836 42,80411 5.886.885 24,13436 906.240 3,715296 5.512.956 22,60137 490.871 2,012415 1.154.355 4,732489 24.392.133
İzmir
3.700.760 34,60882 1.268.510 11,86287 532.229 4,977306 4.035.797 37,74202 182.017 1,702189 973.800 9,106796 10.693.113
Antaly a 1.891.199 47,56052 908.524 22,84787 209.040 5,25701
Adana 1.463.786 41,9199
326.544 8,212041 123.469 3,105041 517.629 13,01751 3.976.405
417.758 11,96375 261.302 7,483167 982.740 28,14371 101.420 2,904466 264.858 7,585003 3.491.864
Mersin 1.109.498 40,33501 320.277 11,64344 200.192 7,277838 812.195 29,52677
91.822 3,338124 216.723 7,878811 2.750.707
Kaynak: TEDAŞ İstaski Bilgiler, 2012
Elektrik Dağıtım Şirketleri Abone Sayılarının
Sektörlere Göre Dağılımı, 2010
ADANA ELEKTRİK ABONE
SAYILARININ SEKTÖRLERE DAĞILIMI (2010)
5 471
1 106
2 967
26 026
MESKEN
TİCARET
89 616
RESMİ DAİRE
SANAYİ
641 931
TARIMSAL SULAMA
DİĞER
Kaynak: TEDAŞ İstaski Bilgiler, 2010
105
4.BÖLÜM: ULAŞIM, ÇEVRE ve ALT YAPI
Kayıp Kaçak Elektrik Oranları, 2012
Kaçak Oranına Göre İllerin Sıralaması ve Adana İlinin
Kıyaslaması (YÜZDE)
80%
78,60% 76,00%
73,30% 70,90%
69,60%
1 Şırnak
63,60% 62,00%
70%
2 Mardin
54,10%
60%
49,80%
50%
3 Diyarbakır
45,70%
4 Hakkari
40%
5 Batman
30%
20%
11,20%
6 Şanlıurfa
5
6
7
Adana
Ağrı
4
Bitlis
Şanlıurfa
3
Van
Batman
2
Muş
Hakkari
1
Diyarbakır
8 Muş
Mardin
7 Ağrı
0%
Şırnak
10%
9 Van
10 Bitlis
8
9
10
19 Adana
19
Kaynak: TEDAŞ İstaski Bilgiler, 2012
Kayıp Kaçak Elektrik Miktarları, 2012
Kaçak Miktarına Göre İllerin Sıralaması ve Adana İlinin
Kıyaslaması (BİN MWh)
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Şanlıurfa Diyarbakır Mardin
1
2
3
İstanbul
Avr.
Batman
Şırnak
Van
İzmir
İstanbul
And.
Antalya
ADANA
4
5
6
7
8
9
10
11
Kaynak: TEDAŞ İstaski Bilgiler, 2012
106
4.BÖLÜM: ULAŞIM, ÇEVRE ve ALT YAPI
4.6 ÇEVRE DENETİMLERİ
Adana İli Çevre Kirlilik Denetimleri, 2011
Faaliyet Türü
Su Kirliliği
Denem Yapılan
İşletme Sayısı
Ceza Uygulanan
İşletme Sayısı
Uygulanan Toplam
Ceza Miktarı (TL)
61
9
645.924
189
-
-
Tıbbi A klar
30
-
-
Tehlikeli A klar
17
2
512.835
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği
Koku
4
-
-
Gürültü Kirliliği
63
-
-
Egzoz Emi syon İstasyon Denemi
50
-
-
Isınma Kaynaklı Hava Kirliliği
180
-
-
Toplam
594
11
1.158.759
Kaynak : Adana Valiliği, 2014
107
Taşköprü’ye Bakış
EKLER
5.BÖLÜM: EKLER
5.1 DÜZEY 2 İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLANDIRMASI
Düzey 2
İller
Logo
Kalkınma Ajansı
TR 10
İstanbul
(İSTKA) İSTANBUL
KALKINMA AJANSI
TR 21
Edirne, Kırklareli,
Tekirdağ
(TRAKYAKA) TRAKYA
KALKINMA AJANSI
TR 22
Balıkesir, Çanakkale
(GMKA)
GÜNEY MARMARA
KALKINMA AJANSI
TR 31
İzmir
TR 32
Aydın,Denizli, Muğla
TR 33
Afyonkarahisar,
Kütahya
Manisa, Uşak
TR 41
Bursa Eskişehir, Bilecik
(BEBKA)BURSA, ESKİŞEHİR,
BİLECİK KALKINMA AJANSI
TR 42
Bolu,Kocaeli , Sakarya,
Yalova, Düzce
(MARKA)DOĞU
MARMARA KALKINMA
AJANSI
TR 51
Ankara
(ANKARAKA) ANKARA
KALKINMA AJANSI
TR 52
Konya, Karaman
(MEVKA) MEVLANA
KALKINMA AJANSI
TR 61
Antalya, Burdur,
Isparta
(BAKA)BATI AKDENİZ
KALKINMA AJANSI
TR 62
Adana, Mersin
(ÇKA) ÇUKUROVA
KALKINMA AJANSI
TR 63
Hatay
Kahramanmaraş,
Osmaniye
(DOĞAKA)
DOĞU AKDENİZ
KALKINMA AJANSI
(İZKA)
İZMİR KALKINMA
AJANSI
(GEKA) GÜNEY EGE
KALKINMA AJANSI
(ZAFER)
ZAFER KALKINMA
AJANSI
110
5.BÖLÜM: EKLER
TR 71
Nevşehir,Niğde
Aksaray,
Kırıkkale, Kırşehir
(AHİKA)
AHİLER KALKINMA
AJANSI
TR 72
Kayseri
Sivas, Yozgat
(ORAN)
ORTA ANADOLU
KALKINMA AJANSI
TR 81
Zonguldak
Bar n, Karabük
(BAKKA)
BATI KARADENİZ
KALKINMA AJANSI
TR 82
Çankırı,
Kastamonu
Sinop
TR 83
Samsun
Çorum, Amasya,
Tokat
TR 90
Artvin, Giresun,
Gümüşhane, Ordu, Rize,
Trabzon
TR A1
Erzurum
Erzincan, Bayburt
TR A2
Ağrı, Ardahan,
Kars, Iğdır
(SERKA)SERHAT
KALKINMA AJANSI
TR B1
Bingöl, Elazığ,
Malatya
Tunceli
(FKA)
FIRAT KALKINMA
AJANSI
(KUZKA)
KUZEY ANADOLU
KALKINMA AJANSI
(OKA)
ORTA KARADENİZ
KALKINMA AJANSI
(DOKA)
DOĞU KARADENİZ
KALKINMA AJANSI
(KUDAKA)
KUZEY DOĞU
ANADOLU KALKINMA
AJANSI
(DAKA)
DOĞU ANADOLU
KALKINMA AJANSI
TR B2
Van, Bitlis,
Hakkari, Muş
TR C1
Kilis, Adıyaman,
Gaziantep
TR C2
Diyarbakır
Şanlıurfa
(KARACADAĞ)
KARACADAĞ
KALKINMA AJANSI
TR C3
Batman,
Mardin , Siirt, Şırnak
(DİKA)
DİCLE KALKINMA
AJANSI
(İKA)
İPEK YOLU KALKINMA
AJANSI
Kaynak: Türkiye İstask Kurumu 2012, Avrupa Birliği Bakanlığı 2012
İşaretli iller o istaski bölge düzeyinde kurulmuş olan kalkınma ajansının merkezini göstermektedir.
111
5.BÖLÜM: EKLER
5.2 KISALTMALAR
AB
Avrupa Birliği
ADNKS
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
DPT
Devlet Planlama Teşkila (03.06.2011 Tarihinden İbaren Kalkınma Bakanlığı)
EDAM
Ekonomi ve Dış Polika Araş rma Merkezi
GSYİH
Gayri Safi Yurçi Hasıla
İGE
İnsani Gelişme Endeksi
KSS
Küçük Sanayi Sitesi
KVS
Kısa Vadeli Sınır
NACE
Stascal Classificaon of Economic Acvies in the
European Community ( Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstaski Sınıflaması)
OECD
Organizaon for Economic Co-operaon and Development (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü)
OSB
Organize Sanayi Bölgesi
Ro -Ro
Roll-On/Roll-Off (İndirme Bindirme)
SEGE
Sosyo -Ekonomik Gelişmişlik Endeksi
TEDAŞ
Türkiye Elektrik Dağı m Anonim Şirke
TOBB
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TÜİK
Türkiye İstask Kurumu
URAK
Uluslararası Rekabet Araş rmaları Kurumu
URAP
University Ranking by Academic Performance (Akademik Performansa Göre Üniversite Sıralaması)
112
5.BÖLÜM: EKLER
5.3 KAYNAKÇA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Adana İl Dernekler Müdürlüğü
Adana Valiliği
ASKİ Genel Müdürlüğü
Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
CNBC-E BUSINESS Dergisi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Denem Genel
Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Devlet Planlama Teşkila
Devlet Planlama Teşkila
Ekonomi Bakanlığı
Ekonomi ve Dış Polika Araş rma Merkezi (EDAM)
Emniyet Genel Müdürlüğü
Fortune
İstanbul Sanayi Odası
İstanbul Sanayi Odası
19
Kalkınma Bakanlığı
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Kalkınma Bakanlığı
Karayolları Genel Müdürlüğü
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
ODTÜ Enformak Enstüsü
TCDD
TEDAŞ
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
TOBB
Türk Patent Enstüsü
Türkiye Bankalar Birliği
Türkiye İhracatçılar Meclisi
Türkiye İstask Kurumu
Türkiye İstask Kurumu
Türkiye İstask Kurumu
Türkiye İstask Kurumu
Türkiye İstask Kurumu
Türkiye İstask Kurumu
Türkiye İstask Kurumu
Türkiye İstask Kurumu
Türkiye İstask Kurumu
Türkiye İstask Kurumu
Türkiye İş Bankası
Uluslararası Rekabet Araş rmaları Kurumu
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı
2013
2012-2014
2012
2013
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi, 2014
81 İl Durum Raporu, Aralık 2013
Türkiye 2004 İnsani Gelişme Raporu
81 İl Yaşam Kalitesi Araş rması, 2010
2013
2014
İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araş rması, 2004
Plan Nüfus Projeksiyon Yöntemleri, 2002
2013
EDAM Rekabetçilik Endeksleri, 2009
2013-2014
Fortune 500 Endeksi, 2013
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Endeksi,2013
Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Endeksi,2012
İllerin ve Bölgelerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araş rması,
2011
Kamu Ya rımlarının İllere Göre Dağılımı, Temmuz 2012
2014
2013 Yıl Sonu Verileri
2013
2014
URAP Endeksi, 2013
İstask Yıllığı ,2014
İstaski Bilgiler, 2010 -2012
2013
TOBB Sanayi Veritabanı, 2013
2013
2012
2013
ADNKS 2012, 2013
TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü
Bölgesel İstaskler, 2000 -2013
Haya İstaskler, 2013
Adalet İstaskleri, 2011- 2012
Göç İstaskleri, 2013
Sağlık İstaskleri, 2012
Eğim İstaskleri, 2013
Kültür İstaskleri, 2012
Dış Ticaret İstaskleri, 2013
2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye’de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araş rması
İllerarası Rekabetçilik Endeksi, 2010
2011 , 2014
113
NOTLAR:
NOTLAR:
NOTLAR:
NOTLAR:
NOTLAR:
NOTLAR:
NOTLAR:
Download

Rakamlarla Adana(2014) - Çukurova Kalkınma Ajansı