İlk Param ile Fon Alım Talimat Formu
Çocuğunuz
büyüdükçe
parası da
büyüsün!
İlk Param ile çocuğunuz
büyüdükçe parası da büyüsün!
İlk Param, çocuğunuzun her adımında onunla beraber büyüyecek uzun dönemli bir birikim hesabıdır.
Çocuğunuzun geleceğini en az sizin kadar düşünen İlk Param ile çocuğunuz adına şimdiden biriktirmeye
başlayabilir, onu hayatının eğitim, evlilik, iş kurma gibi dönüm noktalarında bir adım öne taşıyabilirsiniz.
Yapı Kredi kredi kartınızdan veya vadesiz hesabınızdan, kendinizin belirleyeceği miktarda ve sıklıkta,
düzenli fon alım talimatı vererek, her ay belli bir tutarda paranın çocuğunuzun İlk Param birikim hesabına
otomatik olarak aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik akraba ve diğer yakınları da, çocuğunuzun İlk Param
birikim hesabına diledikleri miktarda ve sıklıkta düzenli fon alım talimatı vererek, onun geleceğine katkıda
bulunabilirler.
Dilerseniz siz de, Yapı Kredi kredi kartınız veya vadesiz hesabınızı kullanarak sevdiklerinizin çocukları ve
akrabalarınız (kuzen, yeğen vd.) için “İlk Param Hediye Çeki” düzenletebilir veya düzenli fon alım talimatı
verebilirsiniz.
İlk Param ile birikimleriniz, hisse senedi ve sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapan A Tipi Karma
Fon*’da değerlendirilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarında nakde dönüşümü kolay ve riski az
olanlar tercih edilerek, enflasyon üzerinde getiri sağlanması hedeflenmektedir.** Üstelik herhangi bir
şekilde nakde ihtiyaç duymanız halinde İlk Param ile büyüyen yatırım fonlarını, komisyon*** ödemeden,
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz miktarda bozabilirsiniz.
İlk Param düzenli fon alım talimatını 444 0 444 Yapı Kredi Telefon Bankacılığı, Yapı Kredi İnternet Şubesi
veya şubelerimizden verebilirsiniz. ****
* Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu’na Bağlı Karma Alt Fon (3. Alt Fon: YFAK2 - A Tipi Karma Fon)
** Yatırım fonlarında getiri garantisi verilemez. Ekonomik, politik, sosyal vb. risklerden dolayı fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmalar fonun değerini
olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir. Fon hakkında detaylı bilgi ve fonun güncel yatırım stratejisine www.yapikredi.com.tr adresinde bulunan Sürekli
Bilgilendirme Sayfası’ndan veya Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (www.kap.gov.tr) ulaşabilirsiniz.
*** Gelir Vergisi Kanunu’nun, geçici 67. maddesi gereğince yatırım fonlarından elde edilen kazanç %10 stopaj oranına tâbidir.
**** Sevdiklerinizin çocukları ve akrabalarınız için düzenli fon alım talimatını sadece şubelerimiz aracılığıyla verebilirsiniz.
İLK PARAM DÜZENLİ FON ALIM TALİMATI
TÜM BOŞLUKLAR/SAHALAR TÜKENMEZ KALEMLE VE BÜYÜK HARFLE DOLDURULMALIDIR.
DÜZENLİ FON ALIM TALİMATI VEREN KİŞİYE AİT BİLGİLER
ADI:
SOYADI:
MÜŞTERİ
NUMARASI:
DÜZENLİ FON ALIM TALİMATI İÇİN TAHSİLAT YAPILACAK
YAPI KREDİ KREDİ KARTI NUMARASI:
FONUN AKTARILACAĞI HESAP NUMARASI*:
DÜZENLİ FON ALIM TALİMATI İÇİN TAHSİLAT YAPILACAK
VADESİZ HESAP NUMARASI:
DÜZENLİ FON ALIM TALİMATIYLA İLGİLİ BİLGİLER
İLK PARAM TALİMAT ADI:
FON ALIM TUTARI:
FON ALIM SIKLIĞI:
FON ALIMININ BAŞLANGIÇ TARİHİ:
/
İLK PARAM EKSTRESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
EKSTRE ALMAK İSTEMİYORUM:
POSTAYLA ALMAK İSTİYORUM:
ADRES:
TL
/
DÜZENLİ FON ALIMLARI DIŞINDA İLAVE “ARA ÖDEME” İLE İLGİLİ BİLGİLER
ARA ÖDEME YAPILMAK İSTENİLDİĞİ DURUMLARDA DOLDURULMALIDIR.
ARA ÖDEME TARİHİ:
/
/
ARA ÖDEME TUTARI:
*ÜÇÜNCÜ KİŞİ ADINA DÜZENLİ FON ALIM TALİMATI VERİLDİĞİNDE DOLDURULMAYACAKTIR.
MÜŞTERİ, DÜZENLİ FON ALIM TALİMATINI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER (ÇOCUKLARI, SEVDİKLERİ VEYA
AKRABALARI) ADINA VERİYORSA DOLDURULMALIDIR.
DÜZENLİ FON ALIM TALİMATI VERİLEN KİŞİYE AİT BİLGİLER
ADI:
SOYADI:
T.C. KİMLİK
NUMARASI:
DOĞUM
TARİHİ:
/
/
MÜŞTERİ
NUMARASI:
FONUN AKTARILACAĞI HESAP NUMARASI:
TELEFON NUMARASI:
LEHİNE DÜZENLİ FON ALIM TALİMATI DÜZENLENEN KİŞİ 18 YAŞIN
ALTINDA İSE DOLDURULMALIDIR.
ANNE ADI VE SOYADI:
ANNE TELEFON NUMARASI:
BABA ADI VE SOYADI:
BABA TELEFON NUMARASI:
İMZA:
İLK PARAM HEDİYE ÇEKİ ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM KOŞULLARI
• İlk Param Hediye Çeki, herhangi bir Yapı Kredi şubesine ibraz ve teslim edilip yazılı “Fon Alım Talimatı”
verilinceye kadar fon alımı gerçekleştirilmez. Hediye çeki tutarı, hediye çekinin lehdarı veya yasal
temsilcisi tarafından Yapı Kredi şubesine ibrazı ve yazılı “Fon Alım Talimatı” verilmesine kadar geçen
sürede nemalandırılmadan, nakit olarak muhafaza edilir.
• İlk Param Hediye Çeki’ni ibraz eden lehdarın yahut yasal temsilcisinin, Banka nezdinde İlk Param Hesabı
açtırmak ve/veya fon alımı gerçekleştirmek istememesi halinde, hediye çeki tutarı, hediye çekini ibraz
eden lehdar ve/veya yasal temsilcisine nakden ödenebilecektir.
• İlk Param Hediye Çeki’nin düzenlenebilmesi için asgari tutar 50 TL’dir.
• İlk Param Hediye Çeki’nin çalınması veya kaybolması durumunda, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin
herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
• Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun, 4/d maddesi gereğince, tek seferde düzenlenecek İlk Param
Hediye Çeklerinin 3.371 TL’ye (2014 yılı için belirlenmiş tutardır) kadar olan kısmı, Veraset ve İntikal
Vergisi’nden muaftır.
• Müşteri ile Banka arasında geçen tüm telefon görüşmeleri, Banka açısından gerekli görülmesi halinde
ses kayıt cihazlarınca kaydedilecektir. Müşteri, bu Sözleşme ve Sözleşme’nin uygulanmasıyla ilgili
olarak aralarında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümlenmesinde; Banka’nın defter, kayıt ve
belgeleri ile ses kayıtlarının, Müşteri tarafından Banka’ya gönderilecek yazılı veya faks talimatlarının,
işlemle ilgili oldukları ölçüde kredi kartısistem kuruluşları ve Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin defter,
kayıt ve belgelerinin HMK’nin 193. maddesi gereği münhasır delil olacağını, herhangi bir hususun ispatı
için Banka’ya yemin teklif etmeyeceğini, yemin teklif hakkından feragat ettiğini kabul ve beyan
eder.
İLK PARAM HEDİYE ÇEKİ TALEP FORMU
TÜM BOŞLUKLAR/SAHALAR TÜKENMEZ KALEMLE VE BÜYÜK HARFLE DOLDURULMALIDIR.
ARMAĞAN EDEN KİŞİYE AİT BİLGİLER
ADI:
SOYADI:
T.C. KİMLİK NUMARASI:
MÜŞTERİ NUMARASI:
(BANKAMIZ MÜŞTERİSİ İSE)
TAHSİLATIN YAPILACAĞI HESAP NUMARASI: (VADESİZ HESAPTAN ÖDENECEK İSE)
TELEFON NUMARASI:
ARMAĞAN EDİLEN KİŞİYE (LEHDAR) AİT BİLGİLER
ADI:
SOYADI:
ANNE ADI VE
SOYADI:
BABA ADI VE
SOYADI:
T.C. KİMLİK
NUMARASI:
İLK PARAM HEDİYE ÇEKİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
ŞUBE TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
HEDİYE ÇEKİ
TUTARI:
HEDİYE ÇEKİ
SERİ NO:
HEDİYE ÇEKİ
DÜZENLEME
TARİHİ:
HEDİYE ÇEKİNİN
DÜZENLENDİĞİ
ŞUBE KODU:
HEDİYE ÇEKİNİ
DÜZENLEYEN
PERSONELİN
ADI, SOYADI:
TL
/
/
Yukarıda bilgileri verilen kişi lehine ve belirtilen tutarda İlk Param Hediye Çeki düzenlenerek tarafıma
teslimini rica ederim.
Hediye çekinin çalınmasından veya kaybolmasından doğabilecek tüm zararlardan Bankanızı ibra ederim.
MÜŞTERİNİN
ADI, SOYADI:
İMZA:
İLK PARAM ÖZELLİKLERİ ve KULLANIM KOŞULLARI
Müşteri, İlk Param ile Fon Alım Talimatında belirlediği vadesiz hesabından veya Yapı Kredi kredi
kartlarından, belirlediği tarihlerde ve bildirdiği tutar için İlk Param ürününün içerdiği yatırım fonunun,
otomatik olarak satın alınmasını ve belirleyeceği hesapta saklanmasını kabul ve beyan eder.
Yatırım fonları, tedavüldeki pay sayısıyla sınırlıdır. Müşteri adına yapılacak yatırım işlemleri, işlem
tarihinde tedavüle sürülebilecek yatırım fonu pay sayısının yeterli olması halinde gerçekleştirilir. Müşteri,
yatırım fonunun, yatırım fonu portföyünde bulunan pay adedi ile pay fiyatının çarpılması sonucunda
bulunan cari değerinin dışında bir getirisi olmayacağını, fonun getiri garantisi olmadığını, bu konuda
herhangi bir talepte bulunmayacağını ve yatırım fonunun iç tüzük hükümlerini de aynen kabul ettiğini
beyan eder. İlk Param Birikim Hesabı ve bu hesap kapsamında yapılan işlemler hiçbir şekilde bir yatırım
danışmanlığı hizmeti olarak yorumlanamaz.
İlk Param Birikim Hesabı dahilindeki yatırım fonunu alım işlemleri, alımı yapılacak yatırım fonunun
tüzüğünde belirlenmiş valör uygulamasına uygun olarak yapılır. Talimatta belirtilen işlem tarihinin resmi
tatile rastlaması veya işlem tarihinde mücbir sebepler nedeniyle işlem yapılamaması halinde, işlem resmi
tatilin veya mücbir sebebin sona erdiği günü takip eden işgünü yapılacaktır.
Banka, İlk Param Birikim Hesabı ve diğer bankacılık işlemleriyle ilgili uygulama esaslarını dilediği zaman
değiştirmeye yetkilidir. Müşteri, değişikliklerin ayrıca ihtara gerek olmaksızın derhal yürürlüğe gireceğini
ve işbu talimat konusu işlemler için de geçerli olacağını kabul eder. İşbu talimat, İlk Param ile düzenli
birikim talep eden Müşteri, Düzenli Fon Alım Talimatı’nı iptal etmek istediğini yazılı olarak Banka’ya
bildirilmediği sürece geçerli olacaktır.
İlk Param ile Düzenli Fon Alımı Talimatı düzenlenmesi için asgari fon alım talimat tutarı 50, azami fon alım
talimat tutarı 20.000.000 Türk Lirası’dır. Müşteri, İlk Param Birikim Hesabı içeriğini değiştirme hakkına
sahip değildir ancak Yapı Kredi şubeleri veya İnternet Şubesi’ni kullanarak kendi adına tanımlattığı İlk
Param ile Düzenli Fon Alım Talimatı aracılığıyla alınan yatırım fonlarını dilediği zaman, dilediği miktarda ve
Banka'ya herhangi bir komisyon ödemeden bozabilir. Ancak Gelir Vergisi Kanunu’na göre; fon
işlemlerinden kâr edildiği durumlarda, elde edilen kazanç üzerinden %10 oranında stopaj kesintisi
yapılacaktır. Bozum işlemleri sadece Yapı Kredi Şubeleri ve İnternet Şubesi aracılığıyla yapılabilmektedir.
Müşteri, İlk Param ile Düzenli Fon Alım Talimatı hakkında bilgi alma, talimatta değişiklik yapma, kendi
belirleyeceği tarih ve tutarda ilave “Ara Ödeme” gerçekleştirme, talimatı geçici olarak durdurma, iptal
etme veya yeniden aktif hale getirme işlemlerini Yapı Kredi şubeleri, İnternet Şubesi ve 444 0 444 Telefon
Bankacılığı gibi alternatif dağıtım kanalları aracılığıyla gerçekleştirebilir.
ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR LEHİNE DÜZENLETİLEN İLK PARAM İLE FON ALIM TALİMATLARI
Müşteri, dilerse 3. şahıslar lehine İlk Param ile Düzenli Fon Alım Talimatı düzenletebilir. Ancak Müşteri’nin
3. şahıslar lehine düzenleteceği İlk Param ile Düzenli Fon Alım Talimatlarının geçerli ve aktif hale gelmesi
için lehine fon alımı talimatı verilen şahısların, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nezdinde en az bir adet aktif
statüde vadesiz hesaplarının olması gerekmektedir. İlk Param ile Düzenli Fon Alım Talimatı ancak, Müşteri
veya Müşteri’nin lehine fon alımı yapmak istediği üçüncü şahsın, Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”)
nezdinde sicilinin oluşmasından ve buna ilişkin prosedürün tamamlanmasından sonra işleme alınacaktır.
Üçüncü şahıs, talimat üzerinde iptal ve değişiklik yapamaz, ara ödeme talimatı veremez. Ancak porföyünde
biriken fonların bozum işlemlerini Yapı Kredi şubeleri ve İnternet Şubesi aracılığıyla gerçekleştirebilir.
Müşteri, üçüncü şahıslar lehine İlk Param ile Düzenli Fon Alım Talimatı düzenletmek istediği durumlarda,
3. şahıslara ait hesap numarası, ad-soyadı, 18 yaşından küçükler için veli/vasi ad-soyadı ve
telefon bilgilerini eksiksiz olarak Banka’ya bildirmek durumundadır. Bilgilerin eksik veya hatalı olması
sebebiyle fon alımının gerçekleştirilememesi durumunda Banka’nın her ne nam altında olursa olsun
herhangi bir sorumluluğu yahut tazmin yükümlülüğü olmayacaktır. Müşteri bu hususu kabul ve beyan
eder.
Müşteri’nin üçüncü şahıslar lehine düzenleteceği İlk Param ile Düzenli Fon Alım Talimatlarının işleme
alınabilmesi için, üçüncü şahıslardan vadesiz hesaplarına fon alımı gerçekleştirilmesi ve (sicil kayıtlarının
olmaması durumunda) Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) nezdinde adlarına sicil kaydı oluşturulmasına
ilişkin yazılı veya telefon kanalıyla sözlü muvafakat alınması gerekir. Lehine fon alımı yapılacak üçüncü
şahıslar, İlk Param ile Düzenli Fon Alım Talimatı’nı veren Müşteri tarafından Banka’ya bildirilen kayıtlı
telefon numaralarından arandıklarında veya Yapı Kredi şubelerine geldiklerinde, lehine fon alımı ve/veya
MKK nezdinde sicil kaydı oluşturulmasına muvafakat vermemeleri durumunda Banka, Düzenli Fon Alım
Talimatını yerine getirmeyecek ve üçüncü şahıslar lehine Düzenli Fon Alım Talimatı veren Müşteri’ye
durumu bildirecektir. Müşteri, Düzenli Fon Alım Talimatının, lehine Düzenli Fon Alım Talimatı verilen
üçüncü şahıslardan muvafakat alınamaması sebebiyle yerine getirilmemesi durumunda Banka’nın hiçbir
sorumluluğunun olmadığını, bu nedenle Banka nezdinde herhangi bir hak yahut talepte bulunmayacağını
ve Banka’nın talimatı yerine getirmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Müşteri veya Müşteri’nin lehine fon alımı yapmak istediği üçüncü şahıslar ile Banka arasında geçen tüm
telefon görüşmeleri, Banka açısından gerekli görülmesi halinde ses kayıt cihazlarınca kaydedilecektir.
Müşteri, bu Sözleşme ve uygulanmasıyla ilgili olarak aralarında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkların
çözümlenmesinde; Banka’nın defter, kayıt ve belgeleri ile ses kayıtlarının, Müşteri tarafından Banka’ya
gönderilecek yazılı veya faks talimatlarının, işlemle ilgili oldukları ölçüde kredi kartı sistem kuruluşları ve
Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin defter, kayıt ve belgelerinin HMK’nın 193. maddesi gereği münhasır
delil olacağını, herhangi bir hususun ispatı için Banka’ya yemin teklif etmeyeceğini, yemin teklif hakkından
feragat ettiğini kabul ve beyan eder.
VADESİZ HESAPTAN İLK PARAM İLE FON ALIM TALİMATI
Müşteri, işlem yapmak istediğini belirttiği tarihte, İlk Param ile Düzenli Fon Alım Talimatı’na uygun fon
alımı yapılmasına yeterli tutarda bakiyeyi hesabında hazır bulundurmayı, mevcut bakiyenin satın alınması
talep edilen yatırım fonu tutarını karşılamaması durumunda, bir sonraki alım tarihine kadar, daha sonra
hesap bakiyesi tamamlansa dahi, Banka’nın işlem ve alım yapmayacağını ve yerine getirilmeyen işlem
nedeniyle Banka’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. Hesapta yeterli bakiye
bulunmaması nedeniyle fon satın alınamamasından Banka sorumlu değildir.
İlk Param ile Düzenli Fon Alım Talimatı verilen hallerde, bakiyenin işlem tarihinden sonra tamamlanması
durumunda, bakiyenin yetersiz olması sebebiyle yerine getirilmemiş eski tarihli talimatlar Banka
tarafından müteakip talimatlarla birlikte dikkate alınarak işlem yapılmaz. Banka, hesap bakiyesi müsait
olsa dahi, yerine getirilmeyen geçmiş talimatları sonradan yerine getirmez. Ancak Müşteri’nin, bakiye
müsait hale geldikten sonra dilerse, “Ara Ödeme” talimatı verme hakkı saklıdır.
Fon satın alımından sonra varsa müteakip fon alım tarihine kadar geçecek sürede hesapta kalacak bakiyeler
müşterinin tasarrufundadır. Müşteri hesabında, İlk Param ile Düzenli Fon Alım Talimatı’nda belirtilen fon alım
tutarından daha az bakiye bulunması durumunda kısmi alım yapılmamaktadır. Tek sefere mahsus olmak üzere
verilen alım talimatlarında da, sonradan hesapta bakiye olsa dahi, Banka’nın herhangi bir alım yükümlülüğü
söz konusu olmayacaktır.
KREDİ KARTI ARACILIĞIYLA İLK PARAM İLE FON ALIM TALİMATI
Yapı Kredi kredi kartı aracılığıyla İlk Param ile Düzenli Fon Alım Talimatı verilmesi durumunda, kredi kartı
son ödeme tarihinde aşağıda belirtilen ödeme şartlarının kontrolünden sonra fonun
içtüzüğünde/izahnamesinde belirlenmiş valör uygulamasına uygun olarak fon alımı gerçekleştirilir.
Müşteri kendi hesabı dışında, lehine fon alımı yapmak istediği üçüncü şahısların hesaplarına da Yapı Kredi
kredi kartıyla yahut hesabından düzenli veya tek seferlik İlk Param ile Fon Alım Talimatı verebilir.
Aksi Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilmediği sürece, Yapı Kredi kredi kartının yenilenmesinde ve
değiştirilmesinde İlk Param ile Düzenli Fon Alım Talimatı yeni karta devredilir ve geçerliliğini korumaya
devam eder.
Provizyon
Müşteri tarafından, fon alım talimatında belirtilen tarihte, kredi kartından fon alım tutarı kadar provizyon
alınır. Kredi kartıyla fon alımına ilişkin provizyon işlemi, Müşteri’nin talimatta belirttiği tarihte ve limit
şartlarını sağlanması durumunda gerçekleştirilir. Alınan provizyona istinaden, fon alım emri yaratılabilmesi
için kredi kartı son ödeme tarihindeki dönem borcunun tamamının ödenmiş olması gerekir. Dönem
borcunun ödenmiş olması halinde, son ödeme tarihini takip eden gün, fon alım emri yaratılır. Fonun
valöründe emir gerçekleşir. Dönem borcu son ödeme tarihinde ödenmediği takdirde, son ödeme tarihini
takip eden gün fon alım emri iptal edilerek provizyon olarak tutulan ilgili tutar karta iade edilecektir.
Tek seferlik talimatlarda talimat günü, düzenli talimatlarda ise her ay ilgili talimat gününde, provizyon
alınabilmesi için en az fon alım talimatı tutarı kadar kredi kartının kullanılabilir limiti olmalıdır.
İlk Param ile Düzenli Fon Alım Talimatlarında, talimat tarihinin tatil gününe denk gelmesi durumunda takip
eden ilk işgünü Yapı Kredi kredi kartından provizyon alınmaktadır.
Limit
Müşteri’nin Yapı Kredi kredi kartı aracılığıyla İlk Param ile Düzenli Fon Alımı Talimatı’nda belirttiği tarihte,
provizyon alınabilmesi için kredi kartında alım tutarı kadar kullanılabilir limitinin bulunması gerekmektedir.
Müşteri, kullanılabilir limitinin bulunmaması halinde Banka’nın alım işlemi yapmayacağını ve yerine
getirilmeyen işlem nedeniyle Banka’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. Müşteri’nin
kredi kartında İlk Param ile Düzenli Fon Alım Talimatı’nda belirtilen fon alım tutarından daha az
kullanılabilir limit bulunması durumunda kısmi alım yapılmamaktadır.
Kredi kartının limitinin yeterli olmaması ve/veya son ödeme tarihinde dönem borcunun tamamının ödenmemesi
nedeniyle fon alımının gerçekleştirilememesi durumunda, takip eden ekstre döneminde, kredi kartında
kullanılabilir yeterli limit bulunması ve kart borcunun tamamının ödenmesi halinde kredi kartının fon alım
işlemine uygun olmaması durumunda, müşterinin ayrıca yeni bir talimat vermesine gerek kalmaksızın,
otomatik olarak, müteakip fon alım işlemi, yukarıda belirtilen fon alım tarihinde gerçekleştirilecektir.
İlk Param ile Düzenli Fon Alım Talimatı verilen hallerde, kredi kartının işlem tarihinden sonra fon alım
işlemine müsait hale gelmesi (limitinin yeterli olması ve son ödeme tarihinde dönem borcunun tamamının
ödenmesi) durumunda, yerine getirilmemiş eski tarihli talimatlar, Banka tarafından müteakip talimatlarla
birlikte dikkate alınarak işlem yapılmaz. Banka, hesap bakiyesi müsait olsa dahi, yerine getirilmeyen
geçmiş talimatları sonradan yerine getirmez. Ancak Müşteri’nin, bakiye müsait hale geldikten sonra
dilerse, “Ara Ödeme” talimatı verme hakkı saklıdır.
Dönem Borcu
İlk Param ile Düzenli Fon Alım Talimatı’nın Müşteri’nin Yapı Kredi kredi kartından verilmesi durumunda;
fon alım işleminin gerçekleşmesi için, Müşteri kredi kartı son ödeme tarihindeki dönem borcunun
tamamını ödemiş olması gerekmektedir. Dönem borcunun tamamı ödenmezse, son ödeme tarihinden bir
gün sonra, fon alım emri yaratılmayacak ve alınan provizyon tutarı serbest bırakılarak, ilgili tutar karta iade
edilecektir. Müşteri, yerine getirilmeyen bu talimat nedeniyle Banka’nın herhangi bir sorumluluğu
bulunmadığını kabul eder.
Valörlü fonlarda, ödeme şartları kontrolü yapıldıktan sonra eğer şartlar sağlanıyorsa kredi kartının son
ödeme tarihini takip eden gün talimat girişi yapılır ve bir gün sonra o günkü fon fiyatından fon alımı
gerçekleşir. İlk Param ile Düzenli Fon Alım Talimatında belirtilen tahsilat tutarı ile fonun birim fiyatı ve pay
adedinin çarpılması sonucu elde edilen tutar arasında oluşabilecek olası farklar bir sonraki dönem kredi
kartı ekstresine artı bakiye olarak yansıyacaktır.
Hesap Kesim Tarihi
Hesap kesim tarihi öncesinde verilen İlk Param ile Düzenli Fon Alım Talimatı, takip eden ilk hesap kesim
tarihinde ekstreye yansır ve yukarıdaki şartların yerine getirilmesi durumunda fon alımı gerçekleşir. Hesap
kesim tarihinden sonra verilen talimatlar bir sonraki dönemin ekstresine yansımakta ve işlem bunu takip
eden dönemde gerçekleşmektedir.
Hesap kesim tarihine kadar verilen müteakip fon alımlarına ilişkin iptal emirlerinde iptal, güncel ekstre
döneminde gerçekleşecektir. Hesap kesim tarihleri ile son ödeme tarihleri arasında iptal emri verilemez.
Herhangi bir sebeple henüz gerçekleşmemiş fon alım emrinin iptal edilmesi halinde talimatın verildiği
tarihte alınan provizyonun iadesi kredi kartına yapılacaktır.
Bu talimat hükümleri, gerek Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. şubeleri nezdinde verilen gerek 444 0 444 Telefon
Bankacılığı veya İnternet Şubesi aracılığıyla verilmiş olan tüm İlk Param ile Düzenli Fon Alımı Talimatları
için geçerlidir.
Bu talimat, Bireysel Müşteri Sözleşmesi ve Kredi Kartı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup bu
talimatta açık olmayan tüm hususlarda Bireysel Müşteri Sözleşmesi ve Kredi Kartı Sözleşmesi’nin
hükümleri uygulanır.
Gelir Vergisi Kanunu’nun, geçici 67. maddesi gereğince yatırım fonlarından elde edilen kazanç %10 stopaj
oranına tâbidir. Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun, 4/d maddesi gereğince, tek seferde düzenlenecek İlk
Param Hediye Çeklerinin ve tek seferde üçüncü şahıslar lehine verilecek Düzenli Fon Alımı Talimatlarının
3.371 TL’ye (2014 yılı için belirlenmiş tutardır) kadar olan kısmı Veraset ve İntikal Vergisi’nden muaftır.
Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in (III-39-1) 33/2 maddesi uyarınca
müşteri talebi doğrultusunda gerçekleşecek yatırım fonu alım satım işlemlerine ilişkin Yapı ve Kredi
Bankası A.Ş. uygunluk testi yapmakla yükümlü değildir. Ancak uygunluk testinin yapılmış olması halinde,
Müşteri, uygunluk testi sonuçlarıyla bağlı olacaktır.
MÜŞTERİ ADI/SOYADI:
TARİH: ....../......./.......
İmza:
Ticaret Unvanı: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Web Adresi: yapikredi.com.tr
Ticaret Sicil Numarası: 32736
İşletmenin Merkezi: Yapı Kredi Plaza D Blok 34330 Levent-İstanbul
Mersis No: 0937002089200741
2043-PBY-04/0914
yapikredi.com.tr
444 0 444
Download

2043-ilk param talimat formu-24_A4 copy