ab0cd
Proje Özet Dokümanı (PSD)
Proje Adı:
EBRD Başlangıç Aşaması Jeotermal Destek Çerçevesi
Ülke:
Türkiye
Proje Numarası:
46809
İş Sektörü:
Güç ve Enerji / Enerji Verimliliği & İklim Değişikliği
Kamu/Özel:
Özel sektör
Hedeflenen Kurul tarihi:
10 Aralık 2014
Durum:
Konsept onaylandı
Proje tanımı ve amaçlar:
Türkiye’deki jeotermal potansiyelinin 4 GWe civarında olduğu
tahmin edilmekte olup bunun yalnızca 300 MW’lık kısmı
geliştirilmiştir. Bu kaynağın geliştirilmesinin önündeki ana
engellerden birisi i) spesifik yatırım maliyetlerinin yüksek olması,
ve ii) proje geliştirme risklerinin (özellikle başlangıç aşamasında)
yüksek olmasının oluşturduğu zorluklardır.
Başlangıç aşamasındaki arama ve sondaj maliyetleri toplam
proje maliyetinin %40’ı gibi yüksek bir orana tekabül etmekte ve
sondaj başarı oranı rezerv durumu iyi bir şekilde tespit edilmişse
%70’e çıkmaktadır. Daha erken aşamalarda ve daha az tecrübeli
geliştirme aktörleri söz konusu olduğunda başarı oranı çok daha
düşük olabilmektedir.
Bu
bağlamda,
Jeotermal Enerji
Santrallerinin
(JES)
geliştirilmesinde başlangıç aşamasındaki finansman açığını
kapatmak için özel sektör yatırımcılarına kredi sağlanmasında
kullanılmak üzere 125 milyon ABD Doları tutarında doğrudan
ikraz aracı teklif edilmiştir.
EBRD, kendi fonlarına ilaveten, risk azaltımı mali aracı
vasıtasıyla JES gelişiminin başlangıç aşamalarında Alt-proje
sponsorunu desteklemek üzere Temiz Teknoloji Fonunu da
(CTF) kullanıma sunacaktır.
Bu Kredi İmkânı özellikle başlangıç aşamasında enerji ve ısı
üretimi için jeotermal kaynakların geliştirilmesinde en iyi
uygulamaların teşvik edilmesine yönelik teknik destek de
sunacaktır. Bu destek teknik ve finansal riskleri asgariye
indirmek için geliştiricilerin arama ve üretim amaçlı sondaj
süresinde desteklenmesini de içermektedir.
Alt projeler:
4-5 Alt Proje
Kalkınma etkisi:
Proje ile beklenen kalkınma etkisi aşağıda sayılan hususlardan
kaynaklanacaktır:
One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com
Özendirici etki ve yeni davranışlar ile faaliyetlerin transferi Bu Çerçeve JES finansmanında yeni finansman yapılarının
uygulanması, ve enerji tüketimi hızla artan ancak sürdürülebilir
enerji üretim çözümlerini yeterince geliştirememiş bir ülke
ortamında jeotermal enerji üretiminin getireceği ekonomik
faydaları mümkün kılarak kayda değer bir özendirici etki
yaratacaktır.
Beceri transferi - Projenin en iyi küresel uygulamaları esas
alarak jeotermal enerji gelişimi ile ilgili uzmanlığın oluşturulması
ve transferini sağlaması beklenmektedir. Yerel finans kuruluşları
tarafından kilit bir engel olarak algılandığı dikkate alındığında,
Teknik İşbirliği (TC) fonlarının kullanılması yerel piyasada sektör
uzmanlığını geliştirecek ve en iyi iş idaresi ile kurumsal
yönetişimin uygulanmasını sağlayacaktır.
Bu bağlamda, bu Çerçeve geliştirme firmaları ve özel yerel
bankalar tarafından jeotermal enerji sektörüne yatırım
yapılmasını kolaylaştırarak yenilenebilir kaynaklardan üretilen
enerjinin arttırılması ve böylelikle fosil yakıtların azaltılmasında
katalizör görevi görecektir.
Müşteri:
EBRD Başlangıç Aşaması Jeotermal Destek Çerçevesi fonları
Türkiye’de Jeotermal Enerji Sektörü alanında faaliyet gösteren
özel sektör geliştirme aktörlerinin kullanımına sunulacaktır.
EBRD finansmanı:
100 milyon ABD Doları tutarında kıdemli kredi
Toplam proje maliyeti:
125 milyon ABD Doları Çerçeve
Özel sektör yatırımcılarından (öz sermaye) ve diğer yerel
mukrizlerden ilave 225 milyon ABD Doları beklenmektedir.
Çevresel ve sosyal sınıflandırma, etki
ve etkileri hafifletme:
Teknik işbirliği:
Çerçevenin kendisi Çevresel ve Sosyal sınıflandırmaya tabi
olmayıp her bir alt proje tek tek gözden geçirilecektir. Genel
itibarıyla, jeotermal enerji ile bağlantılı çevresel ve sosyal
meseleler Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti (ÇSDT) esas
alınarak kolaylıkla değerlendirilebilir ve etkiler azaltılabilir.
Çerçeve kapsamında sunulan projelerin Banka’nın Çevresel ve
Sosyal Politikası kapsamında A Kategorisi veya B Kategorisi
olabileceği öngörüldüğünden her bir proje için uygun ÇSDT
kapsamının tespit edilmesi gerekecektir. Bu ilk değerlendirmenin
devamında, her bir projenin kendine has özelliklerinin iyice
anlaşılması ve değerlendirilmesi için her bir proje spesifik
açıklanma ve durum tespiti gerekliliklerine tabi olacaktır. ÇSDT
esas alınarak, Teknik olmayan Özet (TOÖ), Paydaş Katılım
Planı (PKP) ve Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP)
hazırlanıp her bir proje için Sponsor ile birlikte kabul edilmesi
gerekecektir.
Teknik İşbirliği AB IPA 2013 Teknik Destek fonları ile finanse
edilecektir.
Kullandırılacak fonlar şunları sağlayacaktır:


Başlangıç Hazırlığı
Risk Azaltım Analizi:
o Başlangıç aşaması arama faaliyetleri iyi uygulamalar:
yüzey araması esnasında jeolojik, jeokimyasal ve jeofizik
faaliyetlerde en iyi uygulamaların kullanılması;
o Sondaj Faaliyeti: sondaj başarı oranının en üst düzeye
çıkarılması için kuyu tasarımının gözden geçirilmesi; en iyi
sondaj uygulamalarının kullanılmasının desteklenmesi.
o Santral İnşası: santralin inşaatının ve operasyonel
risklerinin değerlendirilmesi ve risk azaltıcı bileşenlerin
One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com
sunulması; projenin genişleme kapasitesinin ve santral
genişletme hazırlığı kapsamında tekrarlanabilirliğin
değerlendirilmesi.

Çevresel Destek
Proje Geliştirme Desteği
Şirketin irtibat sorumlusu:
Adonai Herrera-Martinez
Baş Müdür
Tel. + 90 549 72 48 090
E-posta: [email protected]
İş veya satın alma fırsatlarıyla ilgili bilgi almak için müşteri firma
ile temasa geçiniz.
İş fırsatları:
Genel sorgulamalar:
EBRD'den, proje hakkında, satın alma konusu dışında bilgi
almak için: Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380
Eposta: [email protected]
Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP)
Proje Şikâyet Mekanizması(PŞM)
Kamu Bilgilendirme Politikası, EBRD'nin bilgileri açıklama ve
paydaşları ile istişarede bulunma yöntemlerini belirlemekte
böylelikle Bankanın stratejilerinin, politikalarının ve faaliyetlerinin
daha iyi öğrenilmesini ve anlaşılmasını sağlamaktadır.
Kamu Bilgilendirme Politikasının metnine şu adresten ulaşılabilir:
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm
EBRD, finanse ettiği ve olumsuz bir etkiye yol açtığı veya açma
ihtimalinin bulunduğu iddia edilen projelerle ilgili bir veya daha
fazla kişiden veya kuruluştan gelen şikâyetlerin bağımsız bir
şekilde incelenmesi amacıyla Proje Şikâyet Mekanizmasını
(PŞM) tesis etmiştir. Proje Şikâyet Mekanizmasına ilişkin Usul
Kuralları
aşağıdaki
adreste
mevcuttur:
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf,
Kuralların Rusça versiyonu ise şu adreste bulunmaktadır:
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf
Proje Şikâyet Mekanizması kapsamındaki şikâyetlerin, EBRD
fonlarının son kez dağıtıldığı tarihten sonra en geç 12 ay içinde
yapılması gereklidir. Bir şikâyetin sunulması gereken süreden
emin değilseniz, yardım almak için Proje Şikâyet Mekanizması
sorumlusu ile ([email protected]) veya ilgili EBRD Ülke Ofisi ile
temasa geçebilirsiniz.
One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com
Download

ab0cd Proje Özet Dokümanı (PSD)