ab0cd
proje özet dökümanı
Proje adı:
EFELER JES
Ülke:
Türkiye
Proje Kimlik No:
44596
İş Sektörü:
Enerji
Kamu/Özel:
Özel sektör
Hedef Kurul tarihi:
26 Kasım 2014
Statü:
Ön değerlendirmeden geçti, nihai değerlendirme bekleniyor
PSD tebliğ tarihi:
PSD güncelleme tarihi:
24 Eylül 2014
Proje açıklaması ve hedefleri:
EBRD, Gürmat Elektrik Üretim A.Ş.'ye ("Gürmat Elektrik" ya
da "Şirket") Türkiye'nin Aydın ili Germencik ilçesinde 123,3
MW’lık bir jeotermal elektrik santralinin (JES) geliştirilmesi için
teminatlı ana kredi verme düşüncesindedir.
Geçiş Etkisi:
Projenin geçiş etkisi iki faktörden kaynaklanmaktadır: (i)
Türkiye'nin enerji üretiminde yenilenebilir enerjinin payını
arttırmak yoluyla yeni ürünlerin sergilenmesi ve (ii) devletin
elektrik üretiminde hala önemli bir paya sahip olduğu Türkiye'de
özel sektör tarafından geliştirilen bir projeyi desteklemek
suretiyle özel sektör mülkiyetinin daha da yaygınlaştırılması.
Müşteri:
Gürmat Elektrik'in %85'i Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
(“Mogan Enerji”), %0,56'sı Gürenerji Elektrik Üretim Ltd. Şti.
(Gürenerji), %4,72'si Güriş Holding A.Ş. (“Güriş Holding”) ve
%4,72'si Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş. (“Güriş İnşaat”,
Mogan Enerji, Güriş Holding ve Güriş İnşaat ile birlikte,
“Sponsorlar”)'ye aittir. Gürmat Elektrik'in kalan %5 hissesi ve
Sponsorların üçü de doğrudan veya dolaylı olarak tamamen
Yamantürk Ailesine (büyük oranda Sayın Tevfik Yamantürk ve
Sayın Müşfik Yamantürk) aittir.
Gürmat Elektrik 1999 yılında, Batı Anadolu'da Germencik
jeotermal sahasında bir dizi JES inşa etmek ve işletmek üzere
kurulmuştur. 47,4 MW'lik ilk santral (Germencik JES) 2009
yılından beri işletmededir.
EBRD finansmanı:
Gürmat Elektrik'e $150 milyon’a kadar teminatlı ana kredi.
Proje için gerekli finansmanın kalanının uluslararası finansal
kuruluşlar ve/veya ticari bankalar ve Sponsor özsermaye/
hissedar kredilerinden gelmesi beklenmektedir.
One Exchange Square, Londra EC2A 2JN, İngiltere
Tel: +44 20 7338 6000 Faks: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com
Toplam proje maliyeti:
$970 milyon
Çevresel ve sosyal sınıflandırma,
etki ve azaltım:
Çevre sınıflandırması ve gerekçe
A Sınıfı olarak belirlenmiştir. Proje, dört enerji üretim
biriminden ve ilgili sondaj kuyularından, boru hatlarından ve
iletim hatlarından oluşan 123,3 MW'lik bir Jeotermal Elektrik
Santralinin (JES) inşa edilmesidir. Büyüklüğü, yeri ve kümülatif
etkileri nedeniyle, Bankanın Çevresel ve Sosyal Politikası
gereğince Kurul değerlendirmesinden önce Projeden bir Çevresel
ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) çalışması yapması
istenmiştir. Sponsor tarafından 24 Eylül 2014 tarihinde bir
ÇSED tebligat paketi tebliğ edilmiştir.
Şirket 2009 yılından bu yana Germencik ilçesinin
kuzeydoğusunda 47,4 MW'lık bir jeotermal elektrik santrali
(Gürmat 1 olarak anılmaktadır) işletmektedir. Bu Banka
finansmanının bir parçası olmasa da, Bankanın durum
değerlendirmesi (due diligence) ve ÇSED tebliği söz konusu
santralle ve gelecekte yapılması planlanan 47,4 MW'lik diğer bir
santralle ilişkili kümülatif konuları içermektedir.
Projenin Çevresel ve Sosyal Durum Değerlendirmesini (ÇSDD)
üstlenmek üzere bir bağımsız danışman tutulmuştur. ÇSDD,
Projenin koruma altındaki alanlarda herhangi bir etki
yaratmayacağını ve Bankanın Performans Koşullarıyla, Ulusal
gereklerle ve IFC koşullarıyla uygunluk sağlayacak şekilde
yapılandırıldığını teyit etmiştir. Proje, Türkiye mevzuatınca bir
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)çalışmasına tabi tutulmuş,
uygun Yetkili Makam tarafından izinler verilmiştir.
ÇSDD, Sponsorun mevcut jeotermal elektrik santrali sahalarında
uluslararası iyi uygulamaları tatbik ettiğini ve yerel sivil
toplumun katılımının sağlanması ve ÇSG yönetiminin ele
alınmasında iyi deneyime sahip olduğunu teyit etmiştir. Yine de,
ÇSDD uluslararası iyi uygulamaların bir parçası olarak
uygulanması gereken ek tedbirler belirlemiş olup bunlar,
üzerinde anlaşmaya varılan bir Çevresel ve Sosyal Eylem
Planına (ÇSEP) dahil edilmiştir. Bunlar arasında Gürmat
Elektrik'in bu bölgedeki tüm jeotermal elektrik faaliyet
birimlerini kapsayan sosyal tedbirlerin ve ek Çevre, Sağlık ve
Güvenlik (ÇSG) yönetimi tedbirlerinin ilave izlenmesi ve
geliştirilmesi yer almaktadır. Bu, ÇSG konularının ve sosyal
konuların tüm faaliyet birimleri için benzer şekilde
yönetilmesine olanak verecek ve bu sayede kümülatif etkileri
azaltacaktır.
JES'de fosil yakıtların yanması söz konusu değildir. Santralin
kendisinden gaz emisyon çıkışı yoktur. Ancak, jeotermal sıvılar
yoğuşmayan gazlar içermekte olup, bu gazların büyük çoğunluğu
(%98) karbondioksittir (CO2). Bu yoğuşmayan gazlar soğutma
kuleleri ve buharlaştırıcılar aracılığıyla santralden salınmakta, bu
da karbondioksit (CO2) salınımına yol açmaktadır. Bankanın
yatırım yapacağı JES için, sera gazı emisyonları 0,8 ila 0,9 kg
One Exchange Square, Londra EC2A 2JN, İngiltere
Tel: +44 20 7338 6000 Faks: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com
CO2/kWh civarında olacaktır. Bunun, yoğunluğa bağlı olarak,
869-890 K t CO3'e karşılık geleceği tahmin edilmektedir. Şirket
yoğuşmayan gaz salınımını daha da azaltmak için yöntemler
araştırmaktadır. Ancak, kaynakların spesifik doğaları
düşünüldüğünde, bunun için santral tamamen işler hale
geldiğinde ek çalışmalar yapılması gerekebilir.
Havaya bırakılan emisyonlar ayrıca az düzeyde hidrojen sülfür
(H2S - bu da yoğuşmayan bir gazdır) içerecektir. Havaya
bırakılan
emisyonlardaki
H2S
düzeyleri
düzenleyici
mevzuatlardaki eşik sınırların altında olsa da, H2S
emisyonlarının izlenmesi gerekecektir. Bugüne kadar aynı
bölgedeki Gürmat 1 jeotermal güç santrali ile ilgili herhangi bir
şikayet alınmamış ve önemli bir etki ortaya çıkmamıştır. Şirket,
ÇSEP'ın uygulamasının bir parçası olarak, Projeden kaynaklanan
emisyonları izlemeyi kabul etmiştir.
ÇSED tebliğinin ve 60 günlük kamu inceleme ve görüş bildirme
süresinin ardından, dile getirilen tüm kaygılar EBRD Kurulu
tarafından değerlendirilmek üzere özetlenip yanıtlanacaktır. Yeni
bilgiler ve analizler projenin çevresel ve sosyal performansının
iyileştirilebileceğini öneriyorsa, ÇSEP'de bu iyileştirmeyi
sağlayacak değişiklikler yapılabilir. Bu Proje Özet Dökümanı
önemli yeni bilgilerin elde edilmesi veya ÇSEP'de önemli
revizyonlar yapılması durumunda güncellenecektir.
Bu proje için bir Sosyal ve Çevresel Etki Değerlendirme tebligat
paketi mevcuttur.
Teknik işbirliği:
Yok.
Şirket irtibat noktası:
Mert Çilingir
Tel: +90 312 484 0570
E-posta: [email protected]
İş fırsatları:
İş fırsatları veya tedarik konuları için, lütfen müşteri şirket ile
irtibat kurun.
Genel sorular:
Tedarik ile ilişkili olmayan EBRD proje soruları için:
Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380
E-posta: [email protected]
Kamu Bilgilendirme Politikası
(KBP)
KBP, EBRD’nin stratejileri, politikaları ve faaliyetleri hakkında
daha iyi bir farkındalık ve anlayış sağlamak üzere paydaşlarına
nasıl danıştığını ve hangi şartlarda bilgi verdiğini açıklamaktadır.
KBP metnine aşağıdaki adresten ulaşılabilir:
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm
Proje Şikayet Mekanizması (PŞM)
EBRD, Banka tarafından finanse edilen ve herhangi bir zarara
neden olduğu veya olabileceği iddia edilen projelerle ilgili olarak
bir veya daha fazla birey veya şirket tarafından yapılan
One Exchange Square, Londra EC2A 2JN, İngiltere
Tel: +44 20 7338 6000 Faks: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com
şikayetlerin bağımsız olarak incelenmesi için bir olanak
sağlamak üzere Proje Şikayet Mekanizmasını (PŞM)
oluşturmuştur. PŞM’nin dayandığı Usul Kuralları’na
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf
adresinden erişilebilir; Usul Kuralları’nın Rusça versiyonu ise
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf adresinde mevcuttur.
PŞM kapsamındaki şikayetlerin EBRD fonlarının son dağıtımını
müteakip en geç 12 ay içinde yapılması gerekmektedir. Şikayet
dilekçesinin verilebileceği dönem konusunda emin değilseniz
yardım için PŞM sorumlusuyla ( [email protected]) ya da ilgili
EBRD Yerleşik Ofisi ile irtibat kurabilirsiniz.
One Exchange Square, Londra EC2A 2JN, İngiltere
Tel: +44 20 7338 6000 Faks: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com
Download

proje özet dökümanı