İlkbahar Dönemi Çalışmaları
İlkbaharda Yapılacak İşlemler
 Hava sıcaklığının +140C üzerine
çıktığı zaman kovanlarda ilk
kontroller yapılır.
 İlk kontroller kısa ve seri bir şekilde
yapılarak yavruların üşümesi
engellenir.
İlk Kontrol
Yapılacak İşler
Ana Arı Kontrolü
Besin Kontrolü
Hastalık ve Zararlı Kontrolü
Teşvik Beslemesi
Oğul Çalışmaları
Yağmacılık Engelleme
Ana Arı Kontrolü
Ana Arı Kontrolü
Ana arının varlığı ve
performansı gözlenir.
Genç ve sağlıklı ana arı varsa,
gözlere düzgün yumurta
atıyorsa sorun yok demektir.
Ana Arı Kontrolü
Yumurta Atılmış Petek
Sağlıklı Petek
Ana Arı Kontrolü
Ana arı yaşlı ve dağınık
yumurta atıyorsa, genç bir
ana arı ile değiştirilmeli veya
genç analı zayıf bir koloni
ile birleştirilmelidir.
Ana Arı Kabullendirme (1/2)
5-6 çerçevelik orta kuvvetteki bir koloniye ana arı
vermek için önce eski ana arı öldürülür.
6 gün anasız bir şekilde bekletilir. 6. gün sonunda
kontrol yapılarak tüm yüksükler bozulur.
Kafes içerisindeki refakatçi işçi arılar çıkarılarak
peteklerin ortasına kafeste ana arı verilir.
1 gün sonra ana arı salınır. Eğer kabul etmedilerse
tekrar kafese konularak bir gün daha beklenir ve sonra
salınır.
Ana Arı Kabullendirme (2/2)
Güçlü kolonilere yeni ana arı
kabullendirmek ise çok zordur.
Bu durumda koloni ikiye bölünerek anasız
kalan kısma 6 gün sonra kafeste ana arı
verilerek kabullendirilir.
Daha sonra eski ana arı öldürülerek, bölünen
iki koloni birleştirilir.
Ana Arı Verirken Dikkat!
•
•
•
•
•
Kovanda
Ana arı olmamalı
Yalancı ana olmamalı
Ana memesi olmamalı
Günlük yumurta olmamalı
Kovan oğula yatmış olmamalı
Ana Arı Kazandırma
Kafeste Ana Arı Verirken!
Kek kısmı aşağı bakacak
şekilde, yavrulu alanın orta
kısmındaki çerçevelerin
arasına ve kafes içindeki
refakatçi arılar çıkarılarak
konulmalıdır.
Kafeste Ana Arı Verilmesi
Kafeste Ana Arı Verilmesi
Kafeste Ana Arı Verilmesi
Yalancı Analı Koloni
•Koloni ana arısını kaybettiği, üç hafta veya
daha fazla anasız kaldığı durumda işçi arıların
yumurtalıkları gelişir ve ana arı gibi yumurta
atmaya başlar.
•İşçi arı çiftleşmediği için atılan yumurtaların
tamamı dölsüz olup hepsinden erkek arı
çıkacaktır. Daha ileriki aşamalarda ise koloni
tamamen yok olacaktır.
Yalancı Analı Koloni
Yalancı Analı Koloni
Yalancı Analı Koloniyi Kurtarma (1/3)
Yalancı analı koloninin bulunduğu kovan
yerinden kaldırılarak 50 metre uzaklığında bir
yere götürülüp tüm arılar silkelenir.
Yerine boş ve temiz bir kovan konulur.
Bu kovana silkelenen arıların girişi takip
edilir. Arılar kovan üst tahtasına oğul gibi
asılır.
1 gün bu şekilde kalmaları sağlanır ve aç kalıp
kovanı terk etmemeleri için şurup verilir.
Yalancı Analı Koloniyi Kurtarma (2/3)
2. gün arıların üzerlerine biraz şurup
püskürtülür, yeni ana arı kovan giriş
deliğinden içeri bırakılır.
Ana arı bırakıldığının ertesi günü ana arının
kabul edilip edilmediği kontrol edilir.
Yeni örülmüş petekler koloniye verilir.
Kovan; ballı petek, polenli petek ve kabarmış
petek şeklinde düzenlenir.
Yalancı Analı Koloniyi Kurtarma (3/3)






Elde ana arı yok ise;
Eldeki güçlü bir koloniden pupalı bir çerçeve ve günlük
yumurtalı bir çerçeve alınarak koloni bölmek suretiyle yeni bir
koloni hazırlanır.
Bölme yaptığımız kolonide 2 gün sonra ana arı memesi yapıldığı
görülür.
3. gün yalancı analı koloniye ve yeni koloniye gülsuyu serpilir
ve yalancı ana arılı koloni arılıktan biraz uzağa silkilir.
Yeni hazırlanan koloni, yalancı analı koloninin yerine konur.
Yalancı analı koloninin işçi arıları bu yeni koloniye dahil olur ve
iki koloni birleştirilmiş olur.
Şurupla beslemeye devam edilir.
Zayıf Koloni Varsa
Arılıkta bulunan zayıf koloniler
birleştirilmelidir.
Birleştirme için en basit yöntem
olan gazete kağıdı kullanarak
birleştirme yöntemi uygulanmalıdır.
Gazete Kağıdı İle Arı Birleştirme
 Analı kovan alt kata, anasız kovan
üst kata konulur. Araya da gazete
kağıdı konularak kovan kapatılır.
 3-4 gün sonra gazete parçacıkları
atılır ve iki kovan tek kata toplanır.
Besin Kontrolü
Besin Kontrolü
 Kış çıkışında kolonilerde kontroller
yapılarak erken ilkbaharda arıların ihtiyacı
olan besin olup olmadığı kontrol edilir.
 Besin yetersiz ise elde olan ballı petekler
ile koloni takviye edilir. Ballı petek yoksa
bal ve pudra şekerinden yapılan kek
hazırlanarak verilir.
Kek Verme Koşulları
 Ana arı yetiştiriciliğinde
 Geç sonbahar ve erken ilkbaharda
 Açlık tehlikesi
 Havanın uygun olmadığında uzun süre
kovan kontrolü yapılamadığında
 Arının suya ihtiyacının en az olduğunda
Kek Yapımı
 3 kg pudra şekeri, 1 kg bal hamur haline
gelecek şekilde elde veya hamur yapma
makinesinde karıştırılarak hamur haline
getirilir.
 Ekmek hamuru kıvamına gelen kek naylon
poşetlere sarılır. Poşet kovana temas edecek
yerinden yırtılarak yemleme deliği veya
petekler üzerine konur.
Kekle Besleme
Kekle Besleme
Kekle Besleme
Hastalık ve Zararlı
Kontrolü
Hastalık ve Zararlı Kontrolü
 Tüm kolonilerde hastalık ve
parazitlerle mücadele yapılmalıdır.
 Kullanılacak ilaçların bal arılarına
tescilli olmasına, doğru zamanda ve
dozda kullanılmasına dikkat
edilmelidir.
Kolonilerin İlaçlanması
Teşvik Beslemesi
Teşvik Beslemesine Başlama
 Teşvik beslemesi, koloninin ana nektar
akımına bol tarlacı arı kadrosuna sahip
olarak girmesini sağlar.
 Teşvik beslemesine yöredeki ana nektar
akımından en az 5-6 hafta önce
başlanmalıdır.
Teşvik Beslemesini Bitirme
Şuruplama, yöredeki nektar
akımının başlamasından 7 gün
öncesine kadar yapılabilir.
Nektar akımının başladığı
dönemde şuruplama
yapılmamalıdır.
Nektar Akımı ve Koloni Besleme
Tarlacı İşçi Arıların Bal İçin Yetiştirilme Zamanı
Tarlacı Arı
Düzeyi
İlkbahar Destekleme
Dönemi
6 Hafta
Bal Mevsimi
Başlangıcı
Kuluçka Üretim
Düzeyi
Bal Akımından Yararlanacak İşçi Arıların Yaşamı
Yararlanma
Sonu
Yaklaşık 4 Hafta Boyunca
Bırakılan Yumurtalardan oluşan
İşçi Arılar Bal Akımından
yararlanırlar.
Bal Akımından Yararlanamayan İşçi Arılar
2 Hafta Yağmacı
Bal Akımının 2. Haftasından Yararlanan İşçi Arılar
1 Hafta Yağmacı
Bal Akımının Tümünden Yararlanan işçi Arılar
Bal Akımının 1.Haftasından Yararlanan İşçi Arılar
Bal Akımından Yararlanamayan İşçi Arılar
Kuluçka Dönemi
(3 Hafta)
Kovan içi Dönemi
(3 Hafta)
Tarla Dönemi
(2 Hafta)
Asıl Bal Akımı
(2 Hafta)
Petek İşletme
Ana nektar akımından 1 ay
önce petek işletmeye
başlanmalı ve ana nektar
akımına hazırlıklı
olunmalıdır.
Ana Arı Izgarası Kullanma Zamanı
Ana nektar akımından
20-25 gün önce ana
arı ızgarası
konulmalıdır.
Teşvik Beslemesi
 Koloniler 1:1 şeker şurubu (1 lt su +
1.5 kg şeker) veya çeşitli karışımlarla
yapılan kek ile ana arı yumurtlamasını
teşvik etmek için beslenmelidirler.
 Arılar tükettikçe ve koloni içerisinde
kullanılan yemliklerle verilmelidirler.
Koloni Besleme
Koloni Besleme
Koloni Besleme
Koloni Besleme
Populasyon kontrolü
Kuluçka
Üretimi
Koloni
Populasyonu
Kış
Erken
İlkbahar
İlkbahar
Koloni Mevcudu ve Verimlilik
80.000 ergin arı = 2-3 katlı koloni
Populasyon Düzeyi İle Bal Verimi İlişkisi
Beklenen
verim düzeyi
Oluşan verim
düzeyi
40.000
80.000
160.000
Populasyon Düzeyi
80.000 ergin arı
=
2-3 katlı koloni
İnvert Şeker Kullanımı
ABD'de invert şuruptaki HMF ve kullanılan
asitler yüzünden zehirlenmeler olmuş, toplu
koloni ölümleri yaşanmıştır. Bu yüzden asitler
ve ısıtılarak yapılan invert şurup risklidir.
Enzimle yapılan invert şuruplarda HMF ve asit
zehirlenmesi riski yoktur. Ancak pahalıdır.
İnvert şeker arı beslemede kullanılmamalı ve
çay şekeri kullanımına devam edilmelidir.
İnvert Şeker Hazırlama
Su kaynatılır, şeker katılarak şurup
hazırlanır.
Hazırlanan şurup 30-35 derece civarına
soğutulur.
Ilık 25 litre şuruba 5 gram (bir ölçek) BEEZYME (İnvertaz+vitamin) adlı enzim eklenir.
Enzim katılan şurup 48 saat oda sıcaklığında
dinlenmeye bırakılır ve arada bir karıştırılır.
Güçlü Kolonide Düşük Verim!?
Kovanda bol miktarda yavru
olduğu durumda, ergin arılar
yavru bakımına ağırlık
vereceğinden dolayı tarlacı arı
azalacak ve bal verimi düşecektir.
Oğul Çalışmaları
Oğul Nedir
Bal arısı kolonilerinin çoğalma
içgüdüsü ile yeni bir koloni
oluşturmak üzere, ana arının bir
kısım işçi arı ile birlikte
kovanını terk etmesidir.
Oğul Çeşitleri
Bal arısı kolonileri çoğalma
içgüdüsü ile oğul verme olayını
yapacakları gibi kontrollü
koşullarda arıcı da oğul üretimi
yapabilmektedir.
Oğul Verme Nedenleri
Arıların çoğalma içgüdüsü.
Kovan havalandırmasının yetersizliği.
Kovan içerisinde yer darlığı.
Ana arı feromonunun dengesiz dağılımı.
Kovanın aşırı güneş altında kalması.
Ana arının yumurtlayacağı alan kalmaması.
Oğul Verme
 Oğul gözü denilen ana arı yüksükleri yapılır.
 Bu gözlere yumurta bırakılır ve larva gelişir.
 Ana arı gözünün sırlandığı 9. günde eski ana
arı bir miktar ergin arı ile birlikte çıkar.
 Yeni ana gözden çıkar ve çiftleşerek kovana
hakim olur.
Kapalı göz bulunan kovandan oğul çıkmıştır.
Oğul Verme
Koloni oğul vermeye devam edecekse
birinci oğul dışındaki oğullar, genç ana
arılarla çıkarlar.
En son çıkan oğulda kovandaki dölsüz ana
arıların tamamı bulunur. Bu ana arıların
sadece bir tanesi çiftleşerek ana arı görevi
yapacaktır. Ancak son çıkan oğullar çok
küçüktür.
Oğul Verme
 İlk çıkan oğula birinci oğul denir.
 Birinci oğuldan 7-8 gün sonra 2. oğul, ikinci
oğuldan 3-5 gün sonra 3. ve yine 2-3 gün ara
ile 4., 5. oğullar çıkabilir.
 Bu oğullar kovana alınınca ana arılardan bir
tanesi koloni tarafından benimsenir, diğerleri
öldürülür. Kabul edilen bakire ana arı
çiftleşme uçuşuna çıkar ve yumurtlamaya
başlar.
Oğul Verme
Oğul Yüksükleri
Oğul Çıkışı
Oğul
Oğulun Alınması
İçerisinde başka kovanlardan arıları
silkelenerek toplanmış ballı, polenli ve yavrulu
5-6 çerçeve bulunan boş kovan hazırlanır.
Oğulun bulunduğu yerin altına bu kovan
konularak ani bir vuruşla oğul, arada bırakılan
boşluğa düşürülür ve kovan kapatılır.
Bir müddet sonra temel petekli çerçeve
verilerek arıların işlemesi sağlanır.
Oğulun Alınması
Oğulun Alınması
Oğulun Alınması
Oğula Engel Olmak İçin ...
Yaşlı ana arı değiştirilmelidir.
Oğul veren koloniden ana arı yetiştirilmemelidir.
Koloniler sık sık kontrol edilmelidir.
Kolonilerin genetik yapısı iyileştirilmelidir.
Gelişen kolonilerden yapay oğul alınmalıdır.
Kuluçkalığa işlenmiş boş petek verilmelidir.
Ana arı belirli bir süre kafese alınmalıdır.
Kovanlar üzerinde gölgelik oluşturulmalıdır.
Kapalı çerçeveler zayıf kolonilere verilmelidir.
Yapay Oğul Üretimi
Güçlü arı kolonilerinden toplama yolu
ile yapay olarak yeni bir koloni
oluşturmadır.
Kolonilerden alınacak birer adet ballı,
arılı-yavrulu ve arılı-günlük yumurtalı
çerçeveler ile oluşturulur. Bu koloniye
varsa ana arı veya yüksüğü verilir.
Yapay Oğul Üretimi
 Güçlü arı kolonilerinden bölme yolu ile de yapay
olarak oğul oluşturulabilir.
 Güçlü koloni eşit iki parçaya ayrılır ve ayrı
kovanlara konulur. Koloninin birine ana arı/yüksük
verilir veya kendi anasını kendisi yapması sağlanır.
 Tarlacı arıların eşit dağılımı için eski kovanın uçuş
deliğinin hizası, yan yana konulan iki kovanın
arasına getirilir.
Yapay Oğul Alınması
Oğul Arısı İle Gösteri
Ana Yenileme (Süpersedure)
Yaşlı anaların genç bir ana arıyla
değiştirilmesi amacıyla "peteklerin
ortasına" bir kaç tane aynı yaşta
larvalardan yapılmış memeler
bulunur. Aynı zamanda çerçevelerde
günlük yumurtada vardır.
Ana Yenileme (Süpersedure)
Ana Yenileme (Süpersedure)
Yağmacılığı Engelleme
Yağmacılık
Ana nektar akımından önce ve
yazın nektarsız geçen günler gibi
nektar toplamanın olmadığı
zamanlarda zayıf, anasız, hasta arı
kolonilerine kuvvetli kolonilerin
besinlerini almak için saldırmasıdır.
Yağmacılığa Karşı
 Uçma delikleri daraltılmalıdır.
 Şuruplama kovan içinden yapılmalıdır.
 Arılıkta etrafa şurup bulaştırılmamalıdır.
 Kovanlar uzun süre açık tutulmamalıdır.
 Kovanlar gölgelik yere konulmalıdır.
 Bal bulaşıklığı olan malzemeler açıkta tutulmamalıdır.
 Kovandaki çatlak ve delikler kapatılmalıdır.
Yağmacılığa Önlem
Uçuş deliğinden uzaklaşan koloni, yağmaya yapılması
gereken savunmayı yapmakta zorluklar yaşıyor ve
sonuçta yağmaya karşı koyamıyor.
Yağmacılığa Önlem
Download

Belge_İlkbahar dönemi çalışmaları_SUGLD