Uluslararası Sempozyum
I. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE ORTADOĞU’NUN ŞEKİLLENMESİ
(BİLECİK, 12-14 ARALIK 2014)
Bilim Kurulu /Scientific Committee
Prof. Dr. Azmi ÖZCAN
Prof. Dr. Orhan KILIÇ
Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN
Prof. Dr. Rashed KHALİDİ
Prof. Dr. Ali AKYILDIZ
Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU
Prof. Dr. Abdurrahim ABU HUSEYN
Prof. Dr. Arif BİLGİN
Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR
Prof. Dr. Enis ŞAHİN
Prof. Dr. Tufan BUZPINAR
Prof. Dr. Yusuf SARINAY
Prof. Dr. Engin AKARLI
Doç. Dr. Ali SATAN
Prof. Dr. Frederick F. ANSCOMBE
Doç. Dr. Mustafa BUDAK
Prof. Dr. Hasan KAYALI
Doç. Dr. Yasemin AVCI
Prof. Dr. Jameel SAYYAR
Yrd. Doç. Dr. Vehbi BAYSAN
Sempozyum Düzenleme Kurulu:
Sempozyum Sekretaryası:
Doç. Dr. İlhami YURDAKUL
Okt. Selma ÇETİNKAYA
Doç. Dr. Davut HUT
Okt. Sinem ARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Ömerül Faruk BÖLÜKBAŞI
Arş. Gör. Cem GÖRÜR
Yrd. Doç. Dr. Halim DEMİRYÜREK
Arş. Gör. Gül Güney MASALCI
Yrd. Doç. Dr. İsmail EDİZ
Arş. Gör. Eren EROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Refik ARIKAN
Yrd. Doç. Dr. Taner BİLGİN
Sempozyum Çağrısı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi
(BOTAM) ve Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Derneği (ORDAF)
Uluslararası Sempozyum
“I. Dünya Savaşı Sürecinde Ortadoğu’nun Şekillenmesi”
Anadolu’nun jeopolitiği yaygın deyimiyle Kafkaslar, Balkanlar ve Ortadoğu coğrafyasıdır. Bu
coğrafyalardaki toplumlar ve devletler daima birbirleri ile ilişkiler geliştirmişlerdir. Akrabalık
derecesine ulaşan bu ilişkiler bazen barış ve bazen de savaş ortamında sürdürülmüştür. Ancak bu
coğrafyalar, jeopolitik değeri yüzünden sürekli dış müdahalelere de açık olmuşlardır. Tarih boyunca
bu coğrafyanın en az dış müdahaleye maruz kaldığı asırlar Osmanlı asırlarıdır. Ancak Osmanlı
Devleti’nin çöküşe başlaması ve son darbe olan I. Dünya Savaşı bu coğrafyaları yeniden
şekillendirmiştir. Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika I. Dünya Savaşı’ndan en çok etkilenen bölgeler
olmuştur. Hatta bu coğrafyada tarihte var olamayan yeni yapılanmalar meydana gelmiştir. I. Dünya
Savaşı’nın yüzüncü yılında hala istikrarın sağlanamadığı bu coğrafyanın şekillenme tarihinin yeniden
yorumlanması bir zarurettir. Bu vesile ile Osmanlı Devleti’nin Dağılma süreci ve bunun Ortadoğu ve
Kuzey Afrika’nın şekillenmesine etkileri geçmişte tartışıldığı gibi daha da tartışılmaya devam
edilecektir. Bu bağlamda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmanlı Tarihi Uygulama ve
Araştırma Merkezi (BOTAM) ile Afrika ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nin (ORDAF)
işbirliğinde 12-14 Aralık 2014 tarihleri arasında “I. Dünya Savaşı Sürecinde Ortadoğu’nun
Şekillenmesi” konulu uluslararası bir sempozyum gerçekleştirecektir. Bu sempozyumda “I. Dünya
Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin tasfiye süreci ile Ortadoğu’nun şekillenmesini” konu alan
bildirilere yer verilecektir.
Sempozyum dili Türkçe, İngilizce ve Arapça olacaktır.
Bu konu ile ilgili özgün çalışmalarınızı ve deneyimlerinizi bizimle paylaşmak üzere siz
kıymetli bilim insanlarını aramızda görmek bizi mutlu edecektir.
Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına
Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN
Doç. Dr. İlhami YURDAKUL
Call For Papers
Bilecik Şeyh Edebali University, Ottoman History Application and Research Center (BOTAM)
and The Association of the Researchers on the Middle East and Africa (ORDAF)
International Symposium
“The Formation of Middle East During the First World War”
The geopolitics of Anatolia is the Caucasus, the Balkans and the Middle East. The societies
and the states in this region have always developed relations with each other. These relations, even in
degree of affinity, were maintained in time of peace and wars. But these geographies have always been
open to external interventions because of their geopolitical importance. Throughout history, the fewest
external interventions were imposed during the Ottoman centuries. The First World War and the fall of
the Ottoman Empire re-shaped these geographies. Turkey, the Middle East and the North Africa were
the most affected regions of the First World War. There even occurred new structures that have never
been seen before. On the centenary of the First World War, it is a necessity to re-interpret the history
of the shaping of this region. The process of the fall of the Ottoman Empire and its affects on the
shaping of the Middle East and the North Africa will be continued to discussed as always. Bilecik
Şeyh Edebali University, Ottoman History Application and Research Center (BOTAM) and the
Association of the Researchers on the Middle East and Africa (ORDAF) will organize an
international symposium titled “The Formation of Middle East During the First World War”
between the dates 12-14 December 2014. In this symposium, papers relating to the subject of “the fall
of the Ottoman Empire during the First World War and the shaping of the Middle East” will be
welcomed.
The languages of the symposium are Turkish, English and Arabic.
It is our pleasure to have you among us to listen to your distinctive works.
On behalf of the Organization Committee,
Zekeriya KURŞUN, Professor Dr.
İlhami YURDAKUL, Associate Professor Dr.
Sempozyum
Symposium
Title of Paper/ Bildiri Başlığı
For the more than one author the section
below can be multiplied.
Birden fazla yazarı olan bildirilerde
aşağıdaki bölüm çoğaltılabilir.
First Name/Ad
Family Name/Soyad
Title/ Unvan
Position/Görev
Affiliation/Kurum
Country/Ülke
E-mail
Telephone(s)
Fax
Abstract /Bildiri Özeti
(250-300 words)
(250-300 kelime)
“I. Dünya Savaşı Sürecinde Ortadoğu’nun Şekillenmesi”
Uluslararası Sempozyumu, 12-14 Aralık 2014, Bilecik,
TÜRKİYE
“The Formation of Middle East During the First World
War”
International Symposium, 12-14 December 2014, Bilecik,
TURKEY
Sempozyum Takvimi/Önemli Tarihler
Bildiri Özetlerinin son gönderilme tarihi
Kabul edilen bildirilerin duyurulma tarihi
Sempozyum Programının ilanı
Sempozyum Günleri
15 Ağustos 2014
30 Ağustos 2014
15 Kasım 2014
12–14 Aralık 2014
Symposium Calendar/Important Dates
Deadline for Abstract Submission
Notification of Acceptance
Symposium Program’s Announcement
Symposium Dates
15 August 2014
30 August 2014
15 November 2014
12-14 December 2014
Sempozyum Şartları / Symposium Essentials


Sempozyum için katılım ücreti talep edilmeyecektir.
Katılımcıların ulaşım giderleri kendileri tarafından karşılanacak, konaklamaları ise
Sempozyum organizasyonu tarafından sağlanacaktır. Yurt dışından katılan konukların
İstanbul-Bilecik, Bilecik-İstanbul transferleri yapılacaktır.


There is no participation fee for the symposium required.
Transportation expenses are to be paid by participants. Accommodation will be provided by
Symposium organization. The participants from abroad will be transfered from Istanbul to
Bilecik and from Bilecik to Istanbul.
Download

Untitled - Bilecik Üniversitesi