TARİH 3
KAYNAKÇA
AFYONCU,Erhan, Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırmaları Rehberi, Yeditepe Yay., İstanbul 2007.
AHMET, Refik, Osmanlı Zaferleri, Timaş Yay., İstanbul.
AKA, İsmail , Timur ve Devleti, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 2000.
AKARLI,Engin, ‘Osmanlılarda Devlet, Toplum ve Hukuk Anlayışı’, 16. Yüzyıldan 18. Yüzyıla
Çağdaş Kültürün Oluşumu, İstanbul , 1986.
ARNOLD,T.W, İntişar-ı İslam Tarihi, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı , İstanbul, 1992.
ARSLANTÜRK,Zeki, Naima’ya Göre 17. Yüzyıl Osmanlı Toplum Yapısı, Ayışığı Kitapları, İstanbul, 1997.
ASLANAPA, Oktay, Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul,1989.
ATSIZ, Nihal, Aşıkpaşaoğlu Tarihi, T.A.O. Yay., İstanbul, 1949.
AYBET, Gülgün Üçel, Avrupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı Dünyası ve İnsanları(1530-1699), İletişim Yay., İstanbul, 2003.
BALTACI,Cahit, 15-16. Asırlarda Osmanlı Medreseleri, İrfan Matbaası, Ankara,1974.
BAYKAL, Bekir Sıtkı, Yeni Zamanda Avrupa Tarihi, 2. Cilt 1. Kitap: Otuz Yıl Savaşı Devri, 1988.
BOSTAN,İdris, Osmanlılar ve Deniz, Küre Yay., İstanbul 2007.
DANIŞMAN, Zuhuri, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Zuhuri Danışman Yay., İstanbul, 1966.
DANIŞMAN, Zuhuri, Koçibey Risalesi, M.E.Y., İstanbul,1993.
ERCAN, Yavuz, Osmanlı Yönetiminde Gayrımüslimler Kuruluştan Tanzimat’a Kadar Sosyal,
Ekonomik ve Hukuki Durumlar, Ankara, 2001.
ERGENÇ, Özer, 16. Yüzyılın Sonlarında Bursa, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 2006.
ERGİN, Osman, Türk Maarif Tarihi, Eser Matbaası, İstanbul, 1977.
GRENARD, Fernand, Asya’nın Yükselişi ve Düşüşü, Millî Eğitim Bakanlığı Yay., İstanbul, 1992.
HALAÇOĞLU, Yusuf, 14.-17. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1991.
HALAÇOĞLU, Yusuf, Osmanlı Toprak Düzeni ve İskan Politikası, Türklerde İnsani Değerler ve
İnsan Hakları, 2. Kitap, Akçay Yay., İstanbul, 1982.
HAMMER, Osmanlı Tarihi, C 1-2, Millî Eğitim Bakanlığı Yay., İstanbul, 1991.
İHSANOĞLU, Ekmeleddin, Osmanlılar ve Bilim, Nesil Yay., İstanbul , 2003.
İMBER, Colin, Osmanlı İmparatorluğu 1300-1650, Bilgi Üniversitesi Yay., İstanbul, 2006.
İNALCIK, Halil, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ ( 1300-1600), çev.: Ruşen Sezer, Yapı Kredi
Yay., İstanbul, 2003.
İNALCIK, Halil, Osmanlı Uc’undaki Ahiler ve Fakılar, Osmanlı Ansiklopedisi, C 1. İz Yay., İstanbul, 1996.
İNALCIK, Halil, Doğu-Batı Makaleleri, C 1, Doğu Batı Yay., Ankara, 2006.
İPŞİRLİ, Mehmet, Naima Mustafa Efendi, Tarih-i Naima, C 1-4, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 2007.
146
TARİH 3
İslam Ansiklopedisi, Millî Eğitim Bakanlığı Yay., İstanbul, 1978.
İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., İstanbul, 1988.
KAYAALP, Mehmet, ‘’ Prof. Dr. Kemal Çiçek ile Ermeni Meselesi Üzerine Röportaj’’, Ankara Üniversitesi Tarih Topluluğu Yay., Ankara, 2013.
MATRAN,Robert, 16.-17. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu, İmge Yay., 2001.
MATRAN, Robert, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, C 2, İmge Yay., 2001.
MC NEILL, William, Dünya Tarihi, çev.: Alaeddin Şenel, İmge Kitabevi Yay., Ankara, 2001.
O.B.BUSBECG, Türkiye’yi Böyle Gördüm, Tercüman Yayınları.
Onbeş ve Onaltıncı Asırları Türk Asrı Yapan Değerler, İSAV, İstanbul,1999.
Osmanlı Devleti Tarihi, Editör: Ekmeleddin İhsanoğlu, Feza Gazetecilik Yay., İstanbul, 1999.
OSTROGORKSY, George, Bizans Devleti Tarihi, ( çev.: Fikret Işıltan), Türk Tarih Kurumu Yay.,
Ankara, 2006.
ÖZ, Mehmet, Osmanlı’da Çözülme ve Gelenekçi Yorumcuları, Dergah Yay., İstanbul, 2005.
PIERCE, Leslie, Harem-i Hümayun Osmanlı İmparatorluğu’nda Hükümranlık ve Kadınlar, İstanbul, 1993.
SANDER, Oral, Siyasi Tarih ( İlkçağlardan 1918’e), İmge Kitabevi Yay., Ankara, 1998.
SARI, Djilali, Hoşgörünün Simgesi İstanbul, Türklerde İnsani Değerler ve İnsan Hakları, 2.
Kitap, Akçağ Yay., İstanbul, 1982.
ŞEKER, Mehmet, Fetihlerle Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara, 2007.
TEKELİ, Sevim, Bilim Tarihine Giriş, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2001.
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1998.
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Saray Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1998.
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1989.
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, Türk
Tarih Kurumu Yay., Ankara 2003.
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi C 1- 4, Türk Tarih Kurumu Yay., 2003.
YÜCEL, Yaşar, SEVİM, Ali, Türkiye Tarihi C1-4, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1992.
İNTERNET SİTELERİ
www.devletarşivleri.gov.tr.
www.dzkk.mil.tr.
www.kultur.gov.tr.
www.ttk.gov.tr.
www.turkiyat.selcuk.edu.tr.
www.vgm.gov.tr.
147
Download

KAYNAKÇA