A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
4S3G1K1AS_14_02_2014 Sınavı
Genel
5. Aşağıdaki acil müdahale gerektiren onkolojik
durumlardan hangisinde “radyoterapi” acilen
gereklidir?
1. Fizik muayene bulguları ile hematolojik hastalık
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Deride ülsere lezyonlar-orak hücreli anemi
Yutma güçlüğü, kaşık tırnak-Paterson-Kelly sendromu
Skleralarda ikter-demir eksikliği anemisi
Diş eti hipertrofisi-akut myeloid lösemi M4
Ciltte peteşiler-immun trombositopeni
A)
B)
C)
D)
E)
2. Çekirdekteki kararlılığı etkileyen en önemli faktör
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
6. Aşağıdaki durumlardan hangisi azalmış eritropoetin
salınımına yol açarak normokrom normositer anemiye
neden olur?
Nötron sayısı‰‰‰‰
Proton sayısı‰‰‰
Elektron sayısı
Proton/nötron oranı‰‰‰
Proton/elektron oranı
A)
B)
C)
D)
E)
3. Aşağıdakilerden hangisi preoperatif radyoterapinin
faydalarından değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kanama
Miyelodisplastik sendrom
Hemoliz
Metastatik meme kanseri
Hipopituitarizm
7. En sık görülen kalıtsal
aşağıdakilerden hangisidir?
Cerrahi sınır ötesindeki subklinik hastalığı yokeder
Operasyon sırasında tümör implantasyonunu engeller
Lenf nod metastazlarını sterilize eder
Uzak metastaz riskini azaltır
Radyoterapiye bağlı dokuda hipoksi artar
A)
B)
C)
D)
E)
4. Kemoradyoterapi aşağıdaki tümörlerden hangisinin
tedavisinde yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Obstrüktif üropati
Malign perikard efüzyonu
Tümör lizis sendromu
Vertebral kemik metastazına bağlı spinal kord basısı
Febril nötropeni
trombofili
nedeni
Protein C eksikliği
Protrombin mutasyonu
Antitrombin eksikliği
Faktör V Leiden mutasyonu
Plazminojen eksikliği
8. Aşağıdakilerden hangisi nöropatik ağrının etyolojisi
içinde yer almaktadır?
Akciğer kanseri
Mide kanseri
Kolon kanseri
Serviks kanseri
Baş-boyun kanserleri
A)
B)
C)
D)
E)
1
Nöral hasar
Travma/cerrahi.
Enfeksiyon.
Diabetes mellitus
Hepsi.
A
A
A
A
A
A
9. Aşağıdakilerden hangisi nöropatik ağrı olarak
sınıflandırılamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
A
A)
B)
C)
D)
15. Aşağıdaki lenfatik bölgelerden hangisi lenfoma
radyoterapisinde tanımlanmış olan “Ters (inverse) Y”
alanı içinde bulunmaz?
Sferosit
Eliptosit
Orak hücresi
Target hücresi
Gözyaşı hücresi
A)
B)
C)
D)
E)
Eksternal iliak lenf nodları
Dalak loju
Mediastinal lenf nodları
İnguinal lenf nodları
Paraaortik lenf nodları
16.Aşağıdakilerden faktörlerden hangisi hem primer
hem de sekonder hemostazda rol oynar?
Koagülometre
Aggregometre
Akım sitometri
Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)
Nefelometre
A)
B)
C)
D)
E)
12. Aşağıdakilerden hangisi immünolojik transfüzyon
reaksiyonlarındandır?
A)
B)
C)
D)
E)
A
Pahalı olması
Yurt dışından ithal edilmesi
Konstipasyon yapması
Bağımlılık konusundaki yanlış bilgilendirmeler
nedeniyle sağlık personelindeki opiofobi
E) Sık solunum depresyonuna neden olması
Postherpetik nevralji
Fantom ağrısı
Lomber radikülopati
Akut postoperatif ağrı
Diabetik nöropati
11. Trombosit fonksiyon bozukluklarını değerlendirmek
için kullanılan laboratuar testlerinin yer aldığı test
grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A
14. Kanser ağrılarının tedavisinde opioidlerin gerektiği
kadar kullanılmamasının en önemli nedeni hangisidir?
10. Kemik iliği fibrozisi olan bir hastanın periferik
yaymasında hangi hücre görülebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
A
Protrombin
Fibrinojen
Trombosit
Hageman faktör
Faktör VI
17. Makrositer anemili bir hastanın ayırıcı tanısında
hangisi düşünülmemelidir?
Posttransfüzyon purpura
Hemosiderozis
Hipokalsemi
Hipervolemi
Yavaş virüs enfeksiyonları
A)
B)
C)
D)
E)
13. Spinal anestezi için doğru olan ifade hangisidir?
Subdural aralığa uygulanan lokal anestezik enjeksiyonu
ile oluşan bloktur.
B) Torakal ve servikal spinal blok ile solunum
etkilenmeden anestezi sağlanabilir.
C) Spinal blok ile sempatik aktivasyon sağlandığından
kardiyak hastalar açısından daha güvenilirdir.
D) Subaraknoid bölgeye lokal anestezik ajanların yanı sıra
opioidlerde uygulanabilir
E) Spinal anestezi gebelerde kontraendikedir.
A)
2
Vitamin B12 eksikliği
Folik asit eksikliği
Demir eksikliği
G6PDH eksikliği
Myelodisplastik sendrom
A
A
A
A
A
A
18. Kırk beş yaşında kadın hasta. Halsizlik, ateş ve
vaginal kanama nedeniyle acil servise başvuruyor.
Fizik muayenesinde konjuntiva soluk, yaygın peteşiel
lezyonlar
saptanıyor.
Laboratuar
incelemesinde
Hb:8.6gr/dl Beyaz küre: 76 000/Ul Tombosit: 12
000/uL. Periferik yaymasında Auer cisimciği içeren
çok sayıda atipik hücreler ve trombositopeni izleniyor.
Yukarıdaki tarif edilen hastanın serviste yapılan
koagulasyon
tetkiklerinde
INR:2.6
(yüksek)
APTT:61sn (yüksek) Fibrinojen:110mg/dl (düşük)
saptanıyor. Hastalık alt tipine yönelik hangi sitogenetik
testi istersiniz?
A)
B)
C)
D)
E)
A
A
A
A
21. Hangisi F-18 FDG’nin fizyolojik tutulum yerlerinden
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
İskelet kası
Karaciğer ve dalak
Tonsil
Dil kökü
Safra kesesi
22. Aşağıdakilerden hangisinin doğal besinler dışında
takviye olarak aşırı kullanımı akciğer kanseri riskini
artırır ?
JAK2 mutasyonu
t(8:14)
t(15:17)
13q delesyonu
Philadelphia kromozomu
A)
B)
C)
D)
E)
Folik asit
C vitamini
E vitamini
Selenyum
Beta karoten
19. Kanser ağrısı ve tedavisi için doğru olan ifade
hangisidir?
23. Otuz iki yaşında erkek hastaya difüz büyük B hücreli
non Hodgkin lenfoma tanısı konarak R-CHOP
(rituksimab, siklofosfamid, doksorubisin, vinkristin,
metil prednizolon) protokolü başlanıyor. İkinci kür
sonrası el ve ayak parmaklarında uyuşma, 3.kür sonrası
düşük ayak gelişiyor. Mevcut tablo protokolde yer alan
ilaçlardan hangisiyle açıklanabilir?
Kanser ağrısı akut ağrıdır.
Kanser ağrılarının tümünün nedeni tümörün kendisidir.
Kanser ağrısı somatik, nöropatik veya visseral
komponentte olabildiğinden tedavide farklı grupta ajanlara
ihtiyaç duyulabilir.
D) Kanser ağrısı sadece tümörün hızlı büyüdüğü dönemde
şiddetli olarak ortaya çıkar.
E) Kanser
ağrısı hastanın emosyonel durumu ve
medikasyonun olası yan etkileri düşünülmeksizin agresif
olarak tedavi edilmelidir
A)
B)
C)
A)
B)
C)
D)
E)
20. Seksen yaşında erkek hasta, halsizlik şikayeti ile
başvurduğu sağlık merkezinde tetkik ediliyor. Fizik
muayenesinde hepatosplenomegalisi, lenfadenopatisi
yok. Tam kan sayımında hemoglobini 9gr/dl, lökosit
sayısı 4500/mm3, trombositleri 250000/mm3, eritrosit
sedimentasyon hızı 100 mm/h saptanıyor. Biyokimya
tetkiklerinde total protein 12 gr/dl, albumin 2,5 gr/dl,
kalsiyumu 10 mg/dl, kreatinin 3 mg/dl, serum protein
elektroforezinde monoklonal gammapati ve IgG 5g/dl
saptanıyor. Kemik iliği aspirasyonunda plazma hücre
oranı %30 saptanıyor. Hastada en olası tanınız nedir ve
tedavisi nedir?
Rituksimab
Siklofosfamid
Doksorubisin
Vinkristin
Metil prednizolon
24. Feokromositoma düşünülen bir hastada yapılacak
olan inceleme hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Tc99m HMPAO sintigrafisi
I-131 MIBG sintigrafisi
Ga-67 sintigrafisi
Tl-201 sintigrafisi
Tc99m IDA sintigrafisi
25.Kolon kanserleri için aşağıdakilerden hangisi
doğrudur ?
Waldenström makroglobulinemisi-klorambusil
Primer amiloidozis- steroid
Multiple myeloma –vinkristin, adriablastin,
deksametazon
D) MGUS-izlem
E) POEMS sendromu- izlem
A)
B)
C)
Kadınlarda erkeklere göre daha az görülür
Siyah ırkta beyaz ırka göre daha az görülür
Endüstrileşmiş bölgede kırsal bölgede yaşayanlara göre
daha az görülür
D) Hastaların çoğu 50 yaşın altındadır
E) Sigara ve alkol kullanımı etiyolojide rol oynamaz
A)
B)
C)
3
A
A
A
A
A
A
Hiperürisemi
Hiperfosfatemi
Hiperglisemi
Hipokalsemi
Azotemi
A)
B)
C)
D)
E)
27. Kanser ağrısının tedavisi için doğru olan ifade
hangisidir?
A
A
Sisplatin
Okzaliplatin
Crizotinib
Sorafenib
Cetuximab
31. Aşağıdakilerden
hangisi
DIC
(dissemine
intravasküler koagülopati) tanısı için uluslararası
hemostaz tromboz derneğine ait risk faktörlerinden biri
değildir?
Hastanın ağrısının şiddeti ne olursa olsun öncelikle basit
analjezik ajanlar tercih edilmelidir.
B) Kanser ağrısında opioid ajanların bağımlılık potansiyeli
yüksek olduğundan sadece terminal dönemdeki hastalarda
kullanılmalıdır.
C) Kanser
ağrısında
opioid
ajanlar
nonsteroid
antiinflamatuar ajanlarla beraber kullanılmamalıdır
D) Kanser ağrısında opioid ajanlar oral, parenteral veya
santral yoldan uygulanabilir.
E) Girişimsel ağrı tedavi yöntemlerinin kanser ağrısının
tedavisinde yeri yoktur.
A)
A)
B)
C)
D)
E)
Trombosit sayısı
Fibrinojen düzeyi
D-dimer artış katsayısı
Faktör VII düzeyi
PT (protrombin zamanı) uzunluğu
32. Aşağıdaki klinik tablolardan hangisi paraneoplastik
sendrom olarak kabul edilemez?
Eaton-Lambert sendromu
Akciğer kanseri seyrinde gözlenen cushing sendromu
Akciğer kanseri serinde görülen masif hemoptizi
Akantozis nigrikans
Maling mezenkimal tumor seyrinde gözlenen
hipoglisemi
A)
B)
C)
D)
E)
28. Altmış beş yaşında kadın hasta halsizlik ve sarılık
şikayetleriyle acil servise başvuruyor. Fizik incelemede
konjunktivalar soluk, skleralar ikterik, kalp taşikardik,
bilateral servikal ve aksiller en büyüğü 3x3 cm multipl
lenfadenopatiler, dalak 4 cm palpabl saptanıyor.
Laboratuar incelemeler sonucunda sıcak antikorlu
otoimmün hemolitik anemi tanısı alan hasta ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
33. Yirmi yaşındaki bayan hastanın halsizlik nedeni ile
başvurduğu
Dahiliye
polikliniğinde
yapılan
tetkiklerinde; hemoglobin 10 gr/dl, MCV 60 fl, eritrosit
6,5 milyon, trombositleri 400000/mm3 saptanıyor.
Serum demiri normal, %saturasyon normal, TDBK
normal, ferritini 50 ng/ml saptanıyor. Hastanın en
olası tanısı nedir, tedavide ne verilir?
Folik asit desteği yapılmalıdır.
Mikoplazma pnömonisi açısından akciğer grafisi
çekilmelidir.
C) Lenfoproliferatif hastalık ekarte edilmelidir.
D) Kollajen doku hastalığı ekarte edilmelidir.
E) Altta yatan neden saptanamadığında en etkili tedavi
steroidlerdir.
A)
B)
A)
B)
C)
D)
E)
29. Somatostatin reseptör sintigrafisi hangi tümör
görüntülemesinde kullanılır?
A)
B)
C)
D)
E)
A
30. Aşağıdaki sayılan İlaçlardan hangisi Antikor
yapısındadır?
26. Tümör Lizis Sendromunda hangisi beklenmez?
A)
B)
C)
D)
E)
A
Karsinoid tümör
Adeno kanserler
Mide tümörleri
Meme tümörleri
Lenfoma
4
Kronik hastalık anemisi- Eritropoietin
Sideroblastik anemi-pridoksin
Demir eksikliği anemisi-+2 değerlikli demir
Thalasemi taşıyıcılığı- genetik danışmanlık
Hemolitik anemi-folik asit
A
A
A
A
A
A
34. Aşağıdakilerden hangisi hematopoetik kök hücreleri
tanımlamak için kullanılan temel belirteçtir?
A)
B)
C)
D)
E)
CD 45
CD 41
CD 34
CD 38
CD 23
A)
B)
C)
D)
E)
Kanamanın süresi
Kanamanın yeri
Sünnetine ait kanama öyküsü
Asetilsalisilik asit kullanım öyküsü
Ailede kanser öyküsü
A)
B)
C)
D)
E)
İntravasküler enjeksiyon
Sempatik denervasyon.
Epidural hematom
Subaraknoid enjeksiyon.
Nöroendokrin cevabın baskılanması
A
Helicobacter pylori
Radyoterapi
Sjögren sendromu öyküsü
Kadın cinsiyet
Organ nakli sonrası immunsüpresyon kullanımı
Polistemia rubra vera
Akut lenfoblastik lösemi
Akut myeloblastik lösemi
Kronik lenfositik lösemi
Kronik myelositer lösemi
41. Hangi antikoagulan ajan oral direkt trombin
inhibitörüdür?
A)
B)
C)
D)
E)
37. Akut Lösemilerler için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
Erişkinde akut lösemilerin %80’i Akut Lenfoblastik
Lösemi (ALL) dir
B) Tanı için DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) sınıflamasına
göre kemik iliğindeki blast oranı > %20 olmalıdır
C) En sık görülen AML tipi M2 dir
D) Akut Promyelositik Lösemi (AML M3) de t(15;17)
pozitif beklenir
E) Alkilleyici ajanların kullanımına ikincil olarak AML
gelişebilir
A)
Enoksaparin
Fondaparinuks
Apixaban
Rivaroxaban
Dabigatran
42. Kronik lenfositer lösemili bir hasta için aşağıdaki
seçeneklerden hangisi tedavide kullanılabilir?
I.
Klorambusil
II. Fludarabine
III. Tirozin kinaz inhibitörleri
IV. Rituksimab
A) Sadece I
B) Sadece II
C) I ve II
D) I, II ve III
E) I, II, ve IV
38. Radyasyonun kronik etkilerinden sayılamayan
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A
40. Kırk beş yaşında kadın hasta. Halsizlik, ateş ve
vaginal kanama nedeniyle acil servise başvuruyor.
Fizik muayenesinde konjuntiva soluk, yaygın peteşiel
lezyonlar
saptanıyor.
Laboratuar
incelemesinde
Hb:8.6gr/dl Beyaz küre: 76 000/Ul Tombosit: 12
000/uL. Periferik yaymasında Auer cisimciği içeren
çok sayıda atipik hücreler ve trombositopeni izleniyor.
Hematoloji kliniğine yatış yapılan bu hasta için en olası
tanınız nedir?
36. Epidural lokal anestezik ve opioid uygulamalarının
komplikasyonu olmayan hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A
39. Non Hodgkin Lenfoma gelişimi için hangisi bir risk
faktörü değildir?
35. Kanama diyatezi ile başvuran bir erkek hastanın bu
yakınmasına ait hangi özelliğin öyküde belirtilmesi
gerekli değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
A
Fibrozis
Kanama
Katarakt
Kanser oluşumu
Yasam suresinin kısalması
5
A
A
A
A
A
A
Pernisiyöz anemi
Myelodisplastik sendrom
Talasemi
Kronik karaciğer yetmezliği
Hipotiroidi
A)
B)
C)
D)
E)
44. Komplemana duyarlı eritrosit yıkımı olan hastalık
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Eritroblastozis fetalis
Herediter sferositoz
Orak hücreli anemi
Paroksismal nokturnal hemoglobinüri (PNH)
Mikroanjiyopatik hemolitik anemi
A)
B)
C)
D)
E)
Bence Jones proteini
Lökoeritroblastik reaksiyon
Gözyaşı şeklinde eritrosit
Dev trombosit
Splenomegali
A)
B)
C)
D)
E)
Radyoaktif fosfor (P32)
Kortikosteroid
Busulfan
Plazmaferez
Melfalan
Lökopeni
Trombositopeni
Rölatif lenfopeni
Hipersegmentasyon
Retikulositoz
Sferositoz
Orak hücrelei anemi
Beta-talasemi
Alfa-talasemi
Glukoz intoleransı
51. Demir eksikliği anemisinin kesin tanısı
aşağıdakilerden hangisi ile konur?
Paroksismal nokturnal hemoglobinüri
Paroksismal soğuk hemoglobinüri
Kronik Myelositik Lösemi
Polisitemia vera
Agnojenik myeloid metaplazi
A)
B)
C)
D)
E)
47. Uzun süre benzene maruz kalma aşağıdakilerden
hangisine yol açabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
A
50. Otosplenektomi aşağıdakilerden hangisinde görülür?
46. Aşağıdakilerden hangisinde hematojenik klonal kök
(stem) hücre hastalığı yoktur?
A)
B)
C)
D)
E)
A
49. Megaloblastik anemide aşağıdakilerden hangisi
görülmez?
45. Aşağıdakilerden hangisi myelofibrozisde beklenmez?
A)
B)
C)
D)
E)
A
48. Plazma hücre diskrazilerinde gelişen semptomatik
hipervizkositenin acil tedavisi aşağıdakilerden
hangisidir?
43. Ortalama eritrosit hacmi (MCV) 105.2 fl olan
anemik bir hastada, aşağıdakilerden hangisi
düşünülmemelidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A
Serum demirinin azalması
Demir bağlama kapasitesinin artması
Serum ferritin düzeyinin azalması
Ortalama eritrosit hacminin azalması
Kemik iliğinde depo demirinin olmaması
52. Aşağıdakilerden hangisi fibrinolitik sisteme dahildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Duodenal ulcus
Regional enteritis
Aplastik anemi
Filariazis
Brusellozis
6
Fibrinojen
Prtotrombin
Prokonvertin
Plazmin
Tromboplastin
A
A
A
A
A
A
53. Aşağıdakilerden hangisi hipokrom mikrositer anemi
nedeni değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Demir eksikliği anemisi
Talasemi
Kurşun zehirlenmesi
B12 vitamini eksikliği anemisi
B6 vitamini eksikliği anemisi
A
HLA uygun bir kardeş araştırılmadan hemen
steroid tedavisine başlanmalı
B) HLA uygun bir verici saptanırsa en kısa sürede
kök hücre nakli uygulanması
C) Hemen hematopoietik büyüme faktörü
tedavisine başlanması
D) Acilen antilenfositer globulin tedavisine
başlanması
E) Acilen interferon-alfa tedavisine başlanması
Amiloid
Hipervizkosite
Myelom böbreği
Sedimentasyon hızında artış
Hiperkalsemi
59. Aşağıdakilerden hangisi demir eksikliği anemisinde
ilk ortaya çıkan bulgudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Serebellum
Paranazal sinüsler
Cilt
Akciğer
Mide
Serum demiri düşmesi
Depo demirinin azalması
Hipokromi
Retikulosit sayısında azalma
Demir bağlama kapasitesinde artış
60. Otoimmun hemolitik anemi tespit edilen hastada ilk
yapılacak aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
56. Periferik yaymada hipokrom-mikrositer hedef hücre
ve bazofil punktuasyon görülen hastada tanı için
aşağıdakilerden hangisine bakarsınız?
A)
B)
C)
D)
E)
A
A)
55. Erişkinlerde ekstranodal lenfomalar en sık
aşağıdakilerden hangisinde görülür?
A)
B)
C)
D)
E)
A
58. Aplastik anemi tanısı konulan 18 yaşında bir erkek
hasta için aşağıdakilerden hangisi en uygun tedavi
yaklaşımıdır?
54. Plazma hücre diskrazilerinde monoklonal
proteinlerin etkisi ile oluşmayan aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A
Hemoglobin elektroforezi
Osmotik frajilite
Coombs testi
Retikulosit sayımı
Oraklaşma
57. Aşağıdaki akut myeloid lösemi tiplerinin hangisinde
retinoik asit tedavisinden yarar sağlanır?
Akut monoblastik lösemi
Akut myelomonositer lösemi
Akut promyelositik lösemi
Kronik myeloid löseminin myeloid blastik
transformasyonu
E) Akut eritrolösemi
A)
B)
C)
D)
7
Siklofosfamid
Kortikosteroid
Demir tedavisi
Azotiopürin
Splenektomi
A
A
A
A
A
A
"" "Genel" "TUS"
"1"
"1-c" "1-c"
"2"
"2-d" "2-d"
"3"
"3-e" "3-a"
"4"
"4-c" "4-b"
"5"
"5-d" "5-c"
"6"
"6-e" "6-d"
"7"
"7-d" "7-e"
"8"
"8-e" "8-b"
"9"
"9-d" "9-e"
"10" "10-e" "10-d"
"11" "11-b" "11-d"
"12" "12-a" "12-e"
"13" "13-d" "13-e"
"14" "14-d" "14-a"
"15" "15-c" "15-c"
"16" "16-b" "16-b"
"17" "17-c" "17-b"
"18" "18-c" "18-b"
"19" "19-c" ""
"20" "20-c" ""
"21" "21-e" ""
"22" "22-e" ""
"23" "23-d" ""
"24" "24-b" ""
"25" "25-a" ""
"26" "26-c" ""
"27" "27-d" ""
"28" "28-b" ""
"29" "29-a" ""
"30" "30-e" ""
"31" "31-d" ""
"32" "32-c" ""
"33" "33-d" ""
"34" "34-c" ""
"35" "35-e" ""
"36" "36-e" ""
"37" "37-a" ""
"38" "38-b" ""
"39" "39-d" ""
"40" "40-c" ""
"41" "41-e" ""
"42" "42-e" ""
8
A
A
A
A
Download

4S3G1K1AS_14_02_2014 Sınavı