TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi
Eskişehir Sanayi Odası Üye Seçimi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 6 Kasım 2014 tarihinde yenilemiş olduğu “TOBB İl Genç
Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma Usul
Esasları” kapsamında, “TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Seçimlerine Dair Usül ve Esasları”na göre
yapılacak seçimlere ilişkin hususlar aşağıda gösterilmiştir.
1. Seçim Günleri
Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi 5 asil ve 5 yedek üye seçimi 25 Aralık 2014
Perşembe günü Eskişehir Sanayi Odası’nın Hizmet Binası’nda yapılacak ve oylar 10:00-16:00 saatleri
arasında kullanılacaktır.
2. Listelerin Asılması
Seçimde oy kullanabilecek İl Kurulu üyelerini gösteren liste 16 Aralık 2014 Salı günü 09.00’da
Eskişehir Sanayi Odası Hizmet Binasında 2.katında asılmak suretiyle ilan edilecektir.
3. Listelere İtiraz
Listelere itirazlar; listelerin askıda bulunduğu süre içerisinde Eskişehir Sanayi Odası’na yazılı olarak
yapılır.
İtirazlar, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulunca incelenir ve en geç iki işgünü içerisinde karara
bağlanır ve bu kararlar Eskişehir Sanayi Odası Hizmet Binası’nda 22 Aralık 2014 Pazartesi günü
asılmak suretiyle duyurulur. Bu kararlara ilan tarihinden itibaren iki işgünü içerisinde Merkez Seçim
Kurulu nezdinde itiraz edilir. Merkez Seçim Kurulu’na yapılacak itirazlar TOBB Girişimcilik
Müdürlüğü’nün 0 312 218 24 84 No’lu faksına ulaştırılır. Merkez Seçim Kurulunun 23 Aralık 2014
tarihinde vereceği karar kesindir.
4. Adaylık Ve Seçilme Yeterliliği
İl İcra Komitesi üyeliği için, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa
bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya
haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak şarttır.
İl İcra Komitesi Üyeliği adaylık başvuruları, 16 Aralık 2014 Salı gününden itibaren bir dilekçe ve
ekinde yukarıda belirtilen aday olabilme şartını tevsik eden adli sicil belgesi ile birlikte en geç 22
Aralık 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Eskişehir Sanayi Odası’na yapılacaktır.
Aday olabilme şartlarını taşıyan adaylara ilişkin liste, 24 Aralık 2014 Çarşamba günü mesai başlangıç
saatinden itibaren Hizmet Binamızın 2.katında asılmak ve Odamız internet sayfasında yayımlamak
suretiyle seçim sonuna kadar ilan edilecektir.
5. Seçim Sandık Kurulu Yerleri
Oy verme işlemlerini 25 Aralık 2014 tarihinde Eskişehir Sanayi Odasının Hizmet Binasının 2.katında
10:00 -16:00 saatleri arasında yapacaktır.
6. Oy Kullanma
Oy verme işlemi, gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır.
Seçmen listesinde adı olmayanlar oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin nüfus cüzdanı veya
resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki ismin karşısındaki yerin
imzalanmasından sonra kullanılır.
İl İcra Komitesi üyesi adaylarının isimleri alfabetik olarak sıralanmış bir liste halinde oy verme
yerinde bulunacaktır. İl İcra Komitesine seçilecek asil ve yedek üye sayısı da burada yazılı olarak
ayrıca ilan edilir.
Zarflara konulacak her bir oy pusulasında İcra Komitesi asil ve yedek üye adayları ayrı ayrı yazılır. Bu
şekilde düzenlenen birleşik oy pusulası tek bir zarfa konulmak suretiyle sandığa atılır.
Aday adlarının yanına sıra numarası konulmaz, konulmuş ise bunlar tercih sırasını göstermez.
7. Seçim Sonuçlarının İlanı, İtirazlar, Kesinleşme
25 Aralık 2014 Perşembe günü yapılacak TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Eskişehir Sanayi
Odası İcra Komitesi asil ve yedek üyelerinin seçiminin geçici sonuçları 26 Aralık 2014 Cuma günü
Hizmet Binamızın 2.katında ilan edilecektir.
Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile ilan süresi içerisinde seçim sonuçlarına yapılacak
itirazlar Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu tarafından aynı gün incelenir ve karara bağlanır.
Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu tarafından itirazlara ilişkin verilen kararlar, 29 Aralık 2014
Pazartesi günü Hizmet Binasının 2. Katta asılmak suretiyle ilan edilir. Bu kararlara karşı, ilan süresi
içerisinde Merkez Seçim Kuruluna itiraz edilebilir. Merkez Seçim Kurulu itirazı iki işgücünü içerisinde
karar bağlar. Merkez Seçim Kurulu’na yapılacak itirazlar TOBB Girişimcilik Müdürlüğü’nün 0 312 218
24 84 No’lu faksına ulaştırılır. Merkez Seçim Kurulunun vereceği karar kesindir.
Kesin seçim sonuçları 2 Ocak 2015 Cuma günü Hizmet Binası’nda, seçimin yapıldığı hizmet binasında
ve Odamız internet sitesinde www.eso.org.tr yayımlanmak suretiyle ilan edilir.
Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu ESO Seçmen Listesi
S.No
Adı
Soyadı
TC Kimlik No
1
AHMET
ARIKAN
26410721632
2
AHMET ALPTUĞ
İLHAN
22399850660
3
AZİZ KEMAL
HOŞCAN
13940138122
4
BARIŞ YALÇIN
ÖZAYDEMİR
22612849396
5
BÜLENT
ARIKAN
26407721706
6
CAN
ZEYDAN
44323124340
7
DEMET DEREN
HEKİMOĞLU
35860978398
8
ELVİN
SOYİÇ
53269481660
9
ENES
ŞAHİN
39739937820
10
EREN
GÖNENLİ
41539217170
11
EVREN
ÇINA
12374199488
12
FEHMİ EMRE
KIRAÇ
12500255088
13
GONCA
YURTCAN
46603058192
14
GÖKHAN
KIZILKAYA
21439389740
15
GÜRHAN
ALBAYRAK
12722178134
16
HASAN HAKAN
BAYAR
25633982110
17
MEHMET
SEZER
42181190422
18
KUNDURACI
15467087716
19
MERTCAN
MUHARREM
SERDAR
KORKMAZ
16498312532
20
MURAT
ÖZKAN
32764524126
21
ONUR
ŞENSÖZ
47332024656
22
ORHAN
PEHLİVAN
12305191642
23
OSMAN
ÖNER
27721688034
24
ÖZGÜR
ÖZDEMİR
19774954860
25
ÖZLEM
KABAAĞAÇ
21904471222
26
SERDAR
TOMRİS
17822008244
Download

buradan - Eskişehir Sanayi Odası