Yeni Antikoagülan İlaçların Özel
Durumlarda Kullanılması
Prof. Dr. Mesut Demir
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji AD
İçerik
•
•
•
•
•
•
•
Doz hatalarında kullanım
Böbrek hastalığında kullanım
Cerrahi öncesi kullanım
Ablasyon
Kardiyoversiyon
Koroner arter hastalığı
Stroke
Doz hataları ile nasıl başa çıkalım?
Kaçırılan doz:
BID: 6 saate kadar kaçırılan dozu al. Eğer mümkün değilse,
diğer doz ile programa devam et.
QD: 12 saate kadar kaçırılan dozu al. Eğer mümkün değilse,
diğer doz ile programa devam et.
Çift doz ilaç alımı:
BID: planlanan dozu atla, 24 saat sonra programa devam et.
QD: normal doz programı
İlaç alımı ile ilgili belirsizlik
BID: normal doz programı
QD: normal doz programı
Aşırı doz alımı:
Hastaneye başvur
KBY hastalarında YOAK için öneriler
• KBY’ nin hem inme riskini hem de kanama riskini artırdığı
bilinmektedir
• Bu durum sadece son dönem böbrek hastaları için geçerli
olmayıp, düşük klirens hastaları için de geçerlidir
• Doğal olarak kullanılan antikoagülanlar kanama riskini
daha fazla artırmaktadır
KBY hastalarında YOAK için öneriler
• Düşük klirens hastalarında (genelllikle CrCl 30-60 ml/dk) kanama
açısından YOAK’ lar daha avantajlı olabilir
• Kr. Hemodiyaliz hastalarında ve son dönem böbrek hastalarında
VKA’ lar tek seçenektir
Dabigatran
Kronik böbrek
hastalığındaApiksaban
YOAK doz Rivaroksaban
önerileri
Onaylı KrKl
≥30 ml/dak
≥15 ml/dak
≥15 ml/dak
Doz önerisi
KrKl ≥50 ml/dak ise doz ayarı
gerekmez
(150 mg BID)
Serum kreatin <1.5
mg/dl, ise doz ayarı
gerekmez
(5 mg BID)
KrKl ≥50 ml/dak ise
doz ayarı gerekmez
(20 mg QD)
Dabigatran
Apixaban
Rivaroxaban
KrKl 30-49 ml/dak, 150 mg
olabilir kanama riski varsa 110
mg BID 1
KrKl15-30 ml/dak: 2.5
mg BID
Serum kreatin≥ 1.5
mg/dl ve ≥80 yaş ya
da ≤60 kg ya da başka
bir sarı faktör ile: 2.5
mg BID
KrKl15-49 ml/dak 15
mg QD
75 mg BID sadece USA ‘ da
onaylı
- KrKl15-30 ml/dak
- KrKl 30-49 ml/dak ve başka bir
turuncu faktör ile (Örn:
verapamil)
1. Camm et al, Eur Heart J 2012;33:2719-47
www.escardio.org/EHRA
AHA/ACC/HRS 2014 AF Kılavuzu: Nonvalvüler AF ve kronik böbrek hastalarında
OAK doz seçimi
Böbrek
fonksiyonları
Varfarin
Dabigatran
Rivaroksaban
Apiksaban
Normal/hafif
bozukluk
INR 2.0–3.0
150 mg BID
(KrKl >30 mL/dk.)
20 mg OD
(KrKl >50 mL/dk.)
5.0 veya 2.5 mg
BID
Orta düzey
bozukluk
INR 2.0–3.0
150 mg BID veya
75 mg BID
(KrKl >30 mL/dk.)
15 mg OD
(KrKl 30–50 mL/dk.)
5.0 veya 2.5 mg
BID
Ağır düzey
bozukluk
INR 2.0–3.0
75 mg BID
(KrKl 15–30 mL/dk.)
15 mg OD
(KrKl 15–30 mL/dk.
Öneri yok
Diyalize girmeyen
son dönem KBH
INR 2.0–3.0
Önerilmez
(KrKl <15 mL/dk.)
Önerilmez
(KrKl <15 mL/dk.)
Öneri yok
Diyalize giren son
dönem KBH
INR 2.0–3.0
Önerilmez
(KrKl <15 mL/dk.)
Önerilmez
(KrKl <15 mL/dk.)
Öneri yok
Direkt trombin inhibitörleri veya Faktör Xa inhibitörleri ile tedavi başlamadan önce böbrek
fonksiyonları ölçülmeli ve klinik olarak gerektiği sürece ve en az yılda bir kez tekrar
değerlendirme yapılmalıdır. Kreatinin klirensi Cockcroft-Gault yöntemi ile ölçülmelidir.
January CT, et al. Circulation 2014; doi: 10.1161/CIR.0000000000000041
Kronik böbrek hastalarında böbrek fonksiyonları
düzenli takip edilmelidir
Yılda bir
6 ayda bir
3 ayda bir
www.escardio.org/EHRA
Ever I-II (KrKl ≥ 60 ml/dak)
Evre III (KrKl 30–60 ml/dak)
Dabigatran alan yaşlılar (>75 yaş)
Evre IV (KrKl ≤ 30 ml/dak)
Acil cerrahi uygulanacak hastalar
• YOAK’ yı kes.
• Cerrahiyi son dozdan en az 12-24 saat sonrasına kadar
ertelemeye çalış.
• Acil cerrahi, elektif cerrahiye göre kanama riskini artırsa da
VKA alan hastalara göre bu oran daha düşüktür. 1
• Pıhtılaşma testleri kullanılabilir (fakat bu sonuçlara göre bir
strateji henüz değerlendirilmediğinden önerilemez ve rutin
olarak kullanılmamalıdır).
www.escardio.org/EHRA
1. Healey et al, Circulation 2012:126;343-8
Planlanmış cerrahi öncesi yaklaşım
•
•
•
•
Böbrek fonksiyonu
Yaş
Kanama öyküsü
Ek alınan ilaçlar
Planlanmış cerrahi girişimlerin kanama riskine
göre sınıflandırılması
Antikoagülan kesilmesini gerektirmeyen girişimler
Son alımından 12-24 saat sonra müdahale düşünün, 6 saat sonra yeniden
başlayın (yani BID kullanım için 1 doz atlama),
Diş müdahaleleri:
1-3 diş çekimi
Paradontal cerrahi
Apse Kesisi
İmplant konumlandırma
Oftalmoloji
Katarakt ya da glokom girişimleri
Ameliyat olmadan endoskopi
Yüzeysel cerrahisi (örn. apse kesisi, küçük dermatolojik eksizyon)
Düşük riskli
24 saat önce
• Endoskopi eşliğinde biyopsi
• Prostat ve mesane biyopsisi
• Elektrofizyolojik çalışma veya supraventriküler taşikardi
için radyofrekans kateter ablasyonu (tek transseptal
ponksiyonla sol taraflı ablasyon dahil)
• Anjiyografi
• Kalp pili veya ICD implantasyonu (kompleks anatomik
durumlar olmadığı sürece örn: konjenital kalp hastalığı)
Yüksek riskli
• Kompleks sol taraflı ablasyon: pulmoner ven izolasyonu, VT
ablasyonu
• Spinal veya epidural anestezi; tanı amaçlı lomber ponksiyon
• Göğüs cerrahisi
• Abdominal cerrahi
• Majör ortopedik cerrahi
• Karaciğer biyopsisi
• Transüretral prostat rezeksiyonu
• Böbrek biyopsisi
48 saat önce
Planlı bir cerrahi müdahaleden ne kadar önce
YOAK kesilmeli
Elektif cerrahi girişim öncesi ilacın son alımı
Dabigatran
Apiksaban
Edoksaban
Rivaroksaban
Önemli bir kanama riski yoksa ve / veya bölgesel hemostaz mümkünse: son
alımından 12-24 saat sonra
Düşük
riskli
Yüksek
riskli
Düşük
riskli
Yüksek
riskli
KrKl ≥80 ml/dak
≥24saat
≥48saat
≥24saat
≥48saat
KrKl 50–80
ml/dak
≥36saat
≥72saat
≥24saat
≥48saat
KrKl 30–50
ml/dak
≥48saat
≥96saat
≥24saat
≥48saat
KrKl 15–30
ml/dak
Endike
değil
Endike
değil
≥36saat
≥48saat
KrKl <15 ml/dak
Düşük
riskli
Henüz
bilgi
yok
Henüz
bilgi
yok
Henüz
bilgi
yok
Henüz
bilgi
yok
Yüksek
riskli
Düşük
riskli
Henüz
bilgi yok
≥24saat ≥48saat
Henüz
bilgi yok
≥24saat ≥48saat
Henüz
bilgi yok
≥24saat ≥48saat
Henüz
bilgi yok
≥36saat ≥48saat
kullanımı için resmi endikasyon yok
Yüksek
riskli
YOAK planlanan bir cerrahi müdahaleden
sonra ne zaman başlanmalı
Hemen, tam hemostazın sağlanacağı
Cerrahiden 6-8 saat sonra
prosedürler
Atravmatik spinal / epidural anestezi
Temiz lomber ponksiyon
İmmobilizasyona neden olan
Hemostaz sağlanmışsa ameliyatdan 6-8 saat
prosedürler:
sonra azaltılmış veya orta doz DMAH
Düşük kanama riski olanlarda
24- saat
Yüksek kanama riskinin olduğu
prosedürler:
Tam hemostaza bağlı olarak cerrahiden 4872 saat sonra YOAK başla
AF ablasyonu ve YOAK
1.
www.escardio.org/EHRA
•
•
•
•
•
290 hasta
150 mg ve işlem sabahı almıyacak
ACT ye göre heparin
Sheat den 3 saat sonra dabigatran
Ara verilmeyen varfarıne göre (INR 2-3.5)
kanama ve tromboemboli fazla
Dabigatran ve Ablasyon
• Cleveland Klinik serisi 999 hastayı (376 D 150 mg ve 623 W INR: 2-3)
• Dabigatran işlemden 24 saat önce kesiliyor İşlemden 4 saat sonra
başlanıyor
• Embolik komplikasyon sayısı (D 150 %0,26
W % 0,16).
• Majör kanama açısından da her iki grup benzerdi (%1,1 ve %1,6
p=0,48).
• Otörler dabigatran 150 mg’ın PVI (kateter ablasyon) yapılacak
hastalarda en az Warfarin kadar etkin ve güvenli
M.Bassiouny et al. Use of Dabigatran for Peri-Procedural Anticoagulation in Patients Undergoing Catheter Ablation for Atriyal Fib.
http://circep.ahajournals.org/content/suppl/2013/04/03/CIRCEP.113.000320.DC1.html
Dabigatran ve Ablasyon
• Kaseno ve arkadaşlarının 211 hastalık ablasyon serilerinde de (Dabigatran
110 mg 110 hasta ve doz ayarlı Warfarin 101 hasta) dabigatranın sonuçları
incelenmiştir.
• Dabigatran grubunda 31, warfarin grubunda da 29 hastaya kraniyel MRI
uygulanmış ve her iki grupta da birer hastada sessiz iskemi bulguları
saptanmıştır.
• D grubunda 5, W grubunda ise 11 hastada minör kanama
• Total kanama ise D grubunda %4,5, W grubunda ise %12,9 oranında
(p<0,05).
•
Dabigatran’ın ablasyon işlemlerinde kullanılmasını daha güvenli,
embolik komplikasyonlar açısından düşük riskli olarak bulmuş ve etkin
Kaseno et al. Efficacy and Safety of Periprocedural Dabigatran in Patients Undergoing Catheter Ablation of Atrial Fibrillation Circulation Journal;
ISSN:1346-9843; VOL.2012; PAGE.N/A-N/A; (2012)
YOAK alan hastada kardiyoversiyon
•
> 48 saat süreli AF hastalarında, oral antikoagülanlar
kardiyoversiyondan önce en az 3 hafta boyunca
verilmeli.
• Oral antikoagülan tedavi, kardiyoversiyondan sonraki 4
hafta boyunca zorunludur.
• Klinik çalışma verileri, YOAK ile tedavi edilen
hastalarda VKA' ya göre anlamlı ek risk
göstermemektedir.1
www.escardio.org/EHRA
1. Nagarakanti et al Circulation 2011;123:131-6;
2. Piccini et al Circulation 2012;126:A19281
• RE-LY çalışmasına göre stroke ve LA trombus benzer
• ARISTOTLE ilk 90 günde tromboembolik olay yok
• ROCKET-AF de stroke ve sistemik emboli benzer
• Hastanın YOAK uyumu tam ise kardiyoversiyon
güvenlidir.
• Uyum konusunda şüphe varsa, önce TEE düşünün.2
AHA/ACC/HRS 2014 AF Kılavuzu:
Kardiyoversiyon önerileri
Sınıf
Düzey
Kardiyoversiyondan önce 3 hafta ve sonra 4 hafta boyunca
varfarin
I
B
Kardiyoversiyondan önce 3 hafta ve sonra 4 hafta boyunca
dabigatran, rivaroksaban veya apiksaban ile antikoagülasyon
uygundur.
IIa
C
I
C
I
C
AF/Atriyal flatter
Tromboembolizm profilaksisi
≥48 saat veya bilinmeyen
süre
≥48 saat veya bilinmeyen
süre
>48 saat veya acil
kardiyoversiyon gerektiren
bilinmeyen süre
En kısa zamanda antikoagülasyona başlayın ve 4 hafta
boyunca sürdürün.
<48 saat ve yüksek inme
riski
Kardiyoversiyondan önce veya hemen sonra IV heparin, düşük
molekül ağırlık heparin, direkt trombin inhibitörü veya Faktör Xa
inhibitörü verilmesi ve sonrasında uzun dönem antikoagülasyon
önerilir.
≥48 saat veya bilinmeyen
süre ve izleyen 3 hafta
boyunca antikoagülasyon
verilmemesi
Önce TEE yapılması ve sol atriyumda trombüs belirlenmediği
sürece kardiyoversiyon yapılması uygundur. TEE öncesinde
antikoagülasyon sağlanmalı ve kardiyoversiyon sonrası 4
hafta boyunca sürdürülmelidir.
IIa
B
<48 saat ve düşük
tromboembolik risk
IV heparin, düşük molekül ağırlıkı heparin, YOAK veya
antitrombotik verilmemesi seçeneklerinden biri uygundur.
IIb
C
I
C
AF kardiyoversiyonundan sonra uzun dönem antikoagülasyon tromboembolik riske göre
belirlenmelidir.
January CT, et al. Circulation 2014; doi: 10.1161/CIR.0000000000000041
AKS ile karşımıza çıkan YOAK alan AF
hastalarının yönetimi
• Geçici olarak YOAK ara ver.
• Kanama riski yüksek değil ise ikili antitrombosit tedaviye
başla (yoksa sadece aspirin ver, YOAK etkisi azalana kadar
ikili başlama).
• Düşük doz aspirin (150-300 mg yükleme, daha sonra 75100 mg) ile birlikte ADP reseptör inhibitörü (ticagrelor veya
prasugrel, klopidogrelden daha çok tercih) uygulayın.
• YOAK etkisi azaldıktan sonra paraenteral antikoagülasyonu
www.escardio.org/EHRA
başlatın (NSTE-AKS’de fondaparinuks tercihen).
AKS ile karşımıza çıkan YOAK alan AF
hastalarının yönetimi
STEMI:
Trombolitik yerine primer PKG (radyal yaklaşım) kullanın
Trombolitik mevcut tek tedavi stratejisiyse, YOAK etkisi kaybolana
kadar UFH veya enoksaparinden kaçının
NSTE-AKS:
Acil değilse, YOAK etkisi azalana kadar koroner anjiyografiyi
erteleyin, peri-prosedürel antikoagülan (UFH veya bivalirudin
tercih)
www.escardio.org/EHRA
1. Uchino et al, Arch Intern Med 2012;172:397-402;
2. Alexander et al, N Engl J Med 2011;365:699-708
AKS ile karşımıza çıkan YOAK alan AF
hastalarının yönetimi
PKG:
• Radyal yaklaşım tercihen
• Endikasyonu varsa stent uygulamadan balon anjiyoplasti
• Çıplak metal stent kullanın
• Ek parenteral antikoagülasyon kullanın (YOAK son dozunun
alınma zamanından bağımsız)
• Periprosedürel bivalirudin tercih. PKG sonrası hemen durdurun.
• Bail-out durumlar olmadıkça glikoprotein IIb / IIIa inhibitörlerinden
kaçının
AKS öyküsü (<1yıl) olan hastalarda yeni
başlangıçlı AF ile ilgili öneriler
• Düşük aterotrombotik riski (GRACE skoru < 118) olan hastalarda,
1-3 ay sonra monoterapide VKA tedavisi düşünün, özellikle
kanama riski yüksekse (HAS-BLED ≥ 3) .
• Yüksek GRACE skoru (> 118) olan hastalarda, akut olaydan 6-12
ay sonrasına kadar ek bir antitrombosit (tercih edilen klopidogrel)
kullanın.
•
Düşük CHA2DS2-VASc skorlu (örn. ≤1) ama yüksek
aterotrombotik riski (GRACE risk skoru >118) olan hastalar için
ikili antiplatelet tedavi düşünülebilir.
AKS öyküsü (>1yıl) olan hastalarda yeni
başlangıçlı AF ile ilgili öneriler
• Ek antitrombosit ajan olmadan antikoagülanlar, stabil KAH'ı
olan çoğu AF hastasında yeterlidir
• YOAK, VKA'ya etkili ve güvenli bir alternatif olabilir.1
• YOAK arasında tercihen fark yoktur (dabigatran ile MI’da
küçük artış net klinik yararı etkilememiştir).
• Dabigatran kullanıyorsanız, düşük doz (110 mg BID) ile
düşük doz aspirin (aspirin alerjisi durumunda klopidogrel). 2
www.escardio.org/EHRA
1. Hohnloser et al, Circulation 2012;125:669-675;
2. Dans et al Circulation 2013;127:634-40
YOAK tedavisi alan hastalarda akut inme
Akut iskemik inme
• YOAK son dozundan 48 saat sonrasına kadar
trombolitik tedavi verilemez.
• Son dozun alım zamanı belli değil ise uzamış aPTT
(dabigatran) ve PT (FXa inhibitörleri) saptanan
hastalara tromboltik verilmemelidir.
• Tıkalı damarın mekanik olarak rekanalizasyonu
deşünülebilir.
YOAK tedavisi alan hastalarda akut inme
Akut hemorajik inme
•
Hastaların koagülasyon durumu hızlıca düzeltilmelidir.
•
YOAK tedavisini kes
•
PCC, aktive edilmiş PCC, aktive edilmiş faktör VII kullanımını destekleyen sınırlı veri
mevcut
•
PCC ve taze donmuş plazma kullanımı düşünülebilir.
•
Re-Ly çalışmasında akut hemorajik inme geçiren hastalarda prognoz, varfarinin
antidotu olması ancak dabigatranın antidotu olmamasına rağmen benzer derecede
bulundu. (K vit yavaş etki başlangıcı)1
1. Hart et al. Stroke 2012;43:1511-7
İnme hastaları
Akut faz sonrası
Hemorajik inme
•
•
Eğer kardiyoembolik risk yüksek
ve yeni kanama riski düşük ise
kanamadan 10-14 gün sonra
YOAK tedavisine yeniden
başlanabilir.
Düşük kardiyoembolik riski ve
yüksek kanama riski olan
hastalarda YOAK tedavisine
yeniden başlama dikkatlice
değelendirilmelidir. Kanama riski
devam ettiği sürece kontrendikedir.
İskemik inme
•
•
•
•
•
•
Farmakolojik olmayan yaklaşımlar
düşünülebilir (atrial apendiksin
oklüzyonu ve ablasyon)
Enfarktüs boyutunun, intraserebral
kanama riskini artırdığı
düşünülmüyorsa yeniden başlama
süreleri:
- geçici iskemik ataktan 1 gün
sonra
-küçük, araz bırakmayan bir
enfarkttan 3 gün sonra
-orta derece bir enfarkttan 6 gün
sonra
- büyük enfarktlarda 2-3 hafta
sonra
Download

Mesut Demir - 4. atriyal fibrilasyon zirvesi 2015