KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektrik Makinaları ve Güç Sistemleri Laboratuarı-II
DENEY
NO
D1
D2
D3
D4
D5
DENEYĠN ADI
SORUMLUSU
Üç Fazlı Asenkron Motorun Devre Parametrelerinin Elde Edilmesi
Asenkron Generatörler
Üç Fazlı Yarım ve Tam Dalga Doğrultucular
3 Fazlı Senkron Generatör ve Senkronizasyon
Reaktif Güç Kompanzasyon Rölesi
ArĢ. Gör. Mehmet EKĠCĠ
ArĢ. Gör. Mehmet Ali USTA
ArĢ. Gör. Elif Selin KARAAĞÇLI
ArĢ. Gör. Ömer AYDEMĠR
Efe Ġsa TEZDE
II. ÖĞRETĠM
Deney
Tarihi
25.02.2015
04.03.2015
11.03.2015
18.03.2015
25.03.2015
01.04.2015
Deney
Saati
13:00
15:00
13:00
15:00
13:00
15:00
13:00
15:00
13:00
15:00
13:00
15:00
D1
G1
G11
G6
G16
G2
G12
G7
G17
G3
G13
G8
G18
Deneyler
D2
D3 D4
G2
G3 G4
G12 G13 G14
G7
G8 G9
G17 G18 G19
G3
G4 G5
G13 G14 G15
G8
G9 G10
G18 G19 G20
G4
G5 G1
G14 G15 G11
G9 G10 G6
G19 G20 G16
08.04.2015
ARASINAV HAFTASI
13:00
15:00
13:00
22.04.2015
15:00
13:00
29.04.2015
15:00
13:00
06.05.2015
15:00
G4
G14
G9
G19
G5
G15
G10
G20
15.04.2015
G5
G15
G10
G20
G1
G11
G6
G16
G1
G11
G6
G16
G2
G12
G7
G17
G2
G12
G7
G17
G3
G13
G8
G18
D5
G5
G15
G10
G20
G1
G11
G6
G16
G2
G12
G7
G17
G3
G13
G8
G18
G4
G14
G9
G19
23.02.2015
ELKE419-Elektrik Makinaları ve Güç Sistemleri Laboratuarı-II
Sayfa 1
KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektrik Makinaları ve Güç Sistemleri Laboratuarı-II
II. ÖĞRETĠM (Çarşamba 13:00 – 15:00)
Sıra
Öğrenci
Grup
No
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
258678
258714
258690
258704
258676
258629
258705
258673
258718
243344
258645
258639
258674
210371
258647
258643
258664
258694
258697
258637
258651
258689
258708
258646
258685
243461
258659
258668
258698
258726
243392
228469
210380
243419
258634
258661
Adı Soyadı
Kutluhan KÜÇÜKALĠ
Enes Fahri ÇALIġKAN
Engin Onur ÖNDER
Ġsmail Can ORAL
Zeki Oğuz DEMĠRCĠOĞLU
Osman SARI
Meryem YILMAZ
Yücel SEVĠM
Ahmet MEYDANAL
Çağlar YILMAZ (1.Ö.)
Göksu BEKTAġ
Mustafa YILDIRIM
Nurettin DURU
Muharrem ARPACI
Berk KOZ
Muhammed RaĢit YAVUZ
Berat ÇIRAK
Alperen AKIN
Merve ÖZTÜRK
Hilal ÇAVULCU
Selay KURUL
Kerem GÜNER
Gizem GÜZELTEPE
Özgül USTA
Asiye Vennur TAġ
Gökhan ġAHĠN
Elif ġEKER
Mustafa CANIM
Orkun YAġAR
Murat PEKER
Efe Mehmet DĠNÇER
Ahmet EKTĠREN
Batuhan DURSUN
Murat CAN
Ferhat KOġUNCU
Memduh ÖZEN
ELKE419-Elektrik Makinaları ve Güç Sistemleri Laboratuarı-II
Sayfa 2
KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektrik Makinaları ve Güç Sistemleri Laboratuarı-II
II. ÖĞRETĠM (Çarşamba 13:00 – 15:00)
Sıra
Öğrenci
Grup
No
No
258722
37
258702
38
G9
258696
39
258666
40
255505
41
228593
42
G10
258636
43
258716
44
Adı Soyadı
Selçuk KARAġ
Yusuf DÜZ
Uğur Can ORAL
Musa ALPAY
Gökhan KENAN DEMĠRBAġ
Mustafa N. ALTUNBAġAK
Berker KARACA
Nazan ALTUN
II. ÖĞRETĠM (Çarşamba 15:00 – 17:00)
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Grup
G11
G12
G13
G14
G15
Öğrenci
No
243468
258656
243434
258667
137174
258628
243356
225977
269904
210299
269899
243416
290908
228570
258701
258707
258683
258721
210249
258665
290905
258631
258672
243347
Adı Soyadı
Mehmet Emre TURAL
Ahmet ERBEY
Erhan MEMĠġ
Ali SARGIN
Bahadır MERAKLI
Ekrem GÜLER
Atilla ULUÇAY (1.Ö.)
Eren ĠPEK
Arif KESENCĠ
Fatih KAROĞLU
Nadir KAYIKÇI
Emin ÖNAL
Hazar KOLCU
Deniz ÇOLAK
Olgun AKPINAR
Bekir PULAT
Eyüp PEKCAN
Erman KOZ
Hidayet DEMĠR (1.Ö.)
Osman KÖZEN
Sezgin ABULOĞLU
BarıĢ KULA
Dilara BĠLGĠ
Muhammed ÇELĠKTEN
ELKE419-Elektrik Makinaları ve Güç Sistemleri Laboratuarı-II
Sayfa 3
KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektrik Makinaları ve Güç Sistemleri Laboratuarı-II
II. ÖĞRETĠM (Çarşamba 15:00 – 17:00)
Sıra
Öğrenci
Grup
No
No
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
G16
G17
G18
G19
G20
243449
258662
269902
258695
243347
258667
258703
258723
258655
228434
258669
258712
258688
258715
210218
258654
258648
271588
269901
269895
258633
269896
258727
258625
Adı Soyadı
Enes KUL
Dilara SOMUNCU
Erdem AYDINOĞLU
Emrah SARI
Yasin BAYRAKTAR
Emre DEMĠRBAY
Tamer ÇIRAKOĞLU
Ali GÜL
Selçuk KARAGÜZEL
Alper DENĠZ
Yaser ÇELĠK
Tuğçe Seda KARSLIOĞLU
Ġklima Sena YILDIZ
Mehmet Doğukan ERUġ
Hakan TOP
Kerem HASANÇEBĠ
Mahmut ACAR
Ġlhan ÇELĠK
Fatih TÜRKER
Burçin NAZLI
Ahsen ULUTAġ
Murat AKSÖZ
Hüsamettin ġEKER
Feyzullah ÖZKAN
ELKE419-Elektrik Makinaları ve Güç Sistemleri Laboratuarı-II
Sayfa 4
Download

ıı.öğretim - KTÜ Elektrik