mezopotamya
Soudıpour , A. H. (2007). An Architectural And Conceptual Analysis of
Mesopotomian Temples From The Ubaid to the Old Bablyonian Period.
Akyol, İ. H. (). "Mezopotamya'da mekan ilimlerinin kaynakları". Felsefe Arşivi, 3
(2), 101-122,
Altuncu, A. (2011). Sümerlerin Dini Tarihi.
Kılıç, Y., & Uncu, E. (2011). "Eski Mezopotamya İnanç Sisteminin Yunanlılara
Etkisi". History Studies (International Journal Of History), 3 (1), 183-201,
Gökçek, L. G., & Akyüz, Ö. F. (2013). "Asur ordusu". Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 32 (54),
41-62,
Tosun, M. (1960). "Sümer -Babil Tanrı Sembollerinin Adları Üzerine Bir
Araştırma". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 18
(3.4), 261-272,
Genca, E. (2009). Eski Mezopotamya'da Hukuk Hareketleri ve Düzenlemeler
(Sümer, Babil ve Eski İsrail Hukuku).
Şenel, A. (1982). İlkel Topluluktan Uygar Topluma Geçiş Aşamasında Ekonomik
Toplumsal Düşünsel Yapıların Etkileşimi. Ankara: A.Ü S.B.F Basın Ve Yayın
Yüksekokulu Basımevi.
Tosun, M. (). "Mezopotamya Silindir Mühürlerinin Prophylactique Fonksiyonu
ve Üzerlerindeki Yazıların Ehemmiyeti". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi Dergisi, X (), 1-2,
Landsberger, B. (1945). "Sümerlerin Kültür Sahasındaki Başarıları". Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 3 (2), 137-158,
Zengin, H. (2004). Mezopoyamya Bölgeesinde İlk Siyasal Gelişmeler ve İlk
Devlet Modeli: Sümer Kent Devleti.
Veıdner, E. (1950). "Dünyanın En Eski Kanunnameleri (Eski Şartta Yeni
Buluntular)". Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7 (1-2), 379-383 ,
Mendires, B. (2010). Mezopotamya Kavimlerinde Sosyal Ve Ekonomik Hayat
(Sümer, Babil Ve Asur).
Kınal, F. (1983). Eski Mezopotamya Tarihi. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil Ve
Tarih-Companyğrafya Fakültesi Yayınları.
Kılıç, Y., & Ay , Ş. (2013). "Eski Mezopotamya'da Siyasi Örgütlenmede Din
Olgusu". Turkish Studies, 8 (5), 387-403 ,
Arslan, M. (1995). "Mezopotamya Bölgesi Şehir Sikkeleri". Anadolu
Medeniyetleri Müzesi 1994 Yıllığı, 10-56. Ankara: Kültür Bakanlığı.
Ersoy, S. (2008). M.Ö. II. Binde Mezopotamya-Anadolu Siyasi Münasebetleri.
Dinçer, M. (2011). Asur Ticaret Kolonileri Devrinde (M.Ö. 1975-1725) Durhumit
Krallığı.
Birecikli, F. (2010). Yeni Asur Devleti Siyasi Tarihi ve Kültürü.
Yıldırım , N. (2013). "Kültepe Metinlerinde Geçen Altın Süs Eşyaları". History
Yıldırım , N. (2013). "Kültepe Metinlerinde Geçen Altın Süs Eşyaları". History
Studies (International Journal Of History), 5 (3), 255-267,
Mandacı Uncu, E. (2013). "Eski Mezopotamya'da Tıp". History Studies
(International Journal Of History), 5 (5), 107-118,
Özmen, S. (2010). M.Ö. III.-II. Binlerde Mezopotamya-Anadolu Kavimlerinin
Dini İnanç Ve Adetleri.
Tosun, M. (1963). "Hammurabi'nin Toprak Kanunları". Ankara Üniversitesi Dil
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 21 (3.4), 127-141,
Uncu, E. (2013). "Mezopotamya, Anadolu ve Mısır Medeniyetlerinde Güneş
Kültü". History Studies (International Journal Of History), 5 (1), 349-366,
Kurt, M. (2006). "M.Ö. I. Bin Yıl Asur-Anadolu İlişkilerinde Kilikya Bölgesi".
Belleten, LXX (257), 1-23,
Tekin, H. (2009). "Hakemi Use 2008 Yılı Kazılarında Keşfedilen Geç Asur
Dönemi Mezarları". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 26 (2),
193-211,
Şahan, D. (2011). Sümer Mitolojisinin Yunan Mitolojisine ve Felsefesine
Etkileri.
Günaltay, M. Ş. (1987). Yakın Şark: Elâm ve Mezopotamya. Ankara: TTK
Yayınları.
Bülbül, C. (2010). "Amurru Göçleri ve Amurruların Eski Önasya Tarihindeki
Rolleri". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü
Tarih Araştırmaları Dergisi, 29 (48), 29-49,
Erol, H. (2007). Eski Asurca Metinlerde Meslek Adları ve Unvanlarla Geçen
Şahıs İsimleri.
Kuzuoğlu, A. (2004). Koloni Çağı'nda Anadolu ve Asur'da Kadın.
Öz, E. (2005). Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu'nun Etnik Ve Sosyal
Yapısı.
Mutlu , S. A. (2014). "Eski Mezopotamya'da Beddua Ve Felaketlerden Korunma
Ritüelleri". Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 5 (9),
273-293,
Tosun, M. (1955). "Die Prophylaktishe Funktion Der Mesopotamishchen
Rollsiegel Und Die Bedeutung Ihrer Beischriften". Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 13 (4), 087-092,
Bilgiç, E. (1963). "Eski Mezopotamya Kavimlerinde Kanun Anlayışı ve Ananesi".
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 21 (3.4), 103-119,
Cohen, S. A. (). The formulation of British policy towards Mesopotamia,
1903-14.
Chılde, V. G. (1998). "Mezopotamya'da ve Hindistan'da Erken Tunç Çağı
Uygarlığı". Tarihte Neler Oldu?, 126-144. İstanbul: Kırmızı Yayınları.
Uncu, E. (2012). "Demeter Kültünde Mezopotamyalı ve Anadolulu Unsurlar".
History Studies (International Journal Of History), 4 (1), 529-549,
Yılmaz, D. (2006). "Erken Tunç Çağı'nda Güneydoğu Anadolu'da Oda Mezar
Geleneği". Anadolu (Anatolia), (31), 57-68,
Ertalay, S. (2007). Sümer Dili'nin Biçimbilimsel ve Sözdizimsel Yapısı.
Kuzuoğlu, R. (2010). Koloni Çağı Asurlu Tüccarlarından Assur-Re-I.
Adamson, P. B. (2008). "Eski Mezopotamya'da Cerrahi". Tarih Okulu Dergisi, 1
(1), 93-104,
Er, S. (2011). Sümerlerde Tanrı Enki ve Diğer Kültürlere Yansıması.
Özcan, A. (2010). İlk Tunç Çağ'da Orta Anadolu Ve Mezopotamya'da Ölü
Gömme Adetleri Ve Bunların Karşılaştırılması.
Tosun, M. (1946). "Sümer-Babil San'atının Bazı Önemli Mitolojik Tipleri
Üzerinde Yeni Arkeolojik Ve Filolojik Araştırmalar". Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 4 (1), 013-021,
Bozca, M. (2008). Eski Doğu ve Batı Kavimlerinde Felsefi Düşünce (Sümer,
Babil, Asur, Hurri, Hitit, Grek).
Lazzarını, C. M. (2011). Les tombes royales et les tombes de prestige en
Mésopotamie et en Syrie du Nord au Bronze Ancien.
Şahin, T. (2007). Asur Ticaret Kolonileri Çağı'nda Ulaşım ve Haberleşme.
Kuzuoğlu, R. (2007). Eski Asurca Metinlerde Geçen Coğrafya Adları.
Landsberger, B. (1943). "Sümerler". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya
Fakültesi Dergisi, 2 (5), 90-102,
Duymuş Florioti, H. (2012). "M.Ö.I.Binyıl'da Mezopotamya'da Nehir Ulaşımı:
Asur Örneği". History Studies (International Journal Of History), 4 (4), 147-159,
Kaplan, M. (2010). Mezopotamya'da İktisadi Yapı (En Eski Çağlardan
Asurlulara Kadar).
Schmökel, H. (1971). "Sümer Dini". Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, 19 (1), 197-217,
Download

Dışa Aktar