Suriye Kaynakçası
(1996). "Water issues between Turkey, syria and Iraq. A study by the Turkish
Ministry of Foreing Affairs". Perceptions, (1.2), 82-112,
Konstantın, L. D. (1913). Anadolu'da Islahat. Ermeni meselesi. Suriye Meselesi.
İstanbul: .
Asfour, A. (1997). Emevi devrinden Osmanlılara kadar Suriye minareleri.
Rustum, A. J. (1930,31,33,34). Corpus of arabic Documents relating the History
of Syria under Mehmed Ali Pasha. Beirut: .
Tauber, E. (). "The press and the journalist as a vehicle in spreding national
ideas in Syria in the late Ottoman period". Welt des Islams, (30), 163-177,
Zanati, M. H. (1980). XVI. Asır Osmanlı, Memluklu Kaynakları Hakkında Bir
Tedkik Selim I'in Suriye ve Mısır Seferi Hakkında İbn-İyas'ta Mevcut Haberlerin
Selimnamelerle Mukayesesi.
Kleın, M. (). A Social History of Railroads in Ottoman Syria, 1890-1914.
Özaydın, A. (2002). "Selçuklular Zamanında Suriye'deki Batıni Faaliyetleri".
Marmara Üniversitesi Türklük Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Amil Çelebioğlu
Armağanı, (12), 195-207,
Elıssa, N. (1993). Les Syriens en Egypte et la Question du sort De L'Empire
Ottoman, 1897, 1923.
Wılkıns, C. (2002). "Osmanlı Tarihinin Suriye'deki Kaynakları: Şam Tarihî
Vesikalar Merkezi". Türklük Araştırmaları Dergisi, (11), 233-239,
Laurent Vibert, R. (1924). Ce que j'ai vu en Orient. Mésopotamie, Palestine,
Syrie, Egypte, Turquie. Paris: G. Cres.
Müderrisoğlu, M. F. (2005). "Osmanlı Saray Çevresinin Suriye'deki Vakıf
Eserlerinden Bazı Örnekler". Vakıflar Dergisi, (29), 163-189,
Ivaz, A. E. (1967). El-İdare el-Osmaniye Fi Vilayeti Suriye 1864-1914.
Hüseyin Kazım Kadri (1992). Türkiye'nin Çöküşü, II. Meşrutiyet'in Perde Arkası
ve Makedonya, Arnavutluk, Ermenistan ile Suriye'nin Elden Çıkışı. İstanbul:
Hikmet Neşriyat.
Maoz, M. (). The Tanzimat in Syria and Palestine, 1840-61: the impact of the
Ottoman reforms on some aspects of life.
Yumuk, S. (1998). Suriye'de Türkmen hanımlarının faaliyetleri ve Emine Hatun.
Dursun, A. H. (1994). "Kültür Tarihimizde Suriye". Tarih ve Medeniyet, (56),
14-17,
Calzonı, I. (). "suriye'deki şii türbeleri, özellikle de seyyide zeynep türbesi".
Accademia nazionale dei lincei, Fondazione leone caetani, (1991/1993),
191-201,
Wınter, S. (). Shiism in Ottoman Syria, 1660-1740.
Kalafat, Y. (2000). Türk Dünyası Karşılaştırmalı Türkmen Halk İnançları Sosyal
Antropoloji Araştırmaları, (Afganistan, Özbekistan, Türkmenistan, Nahçıvan,
Azerbaycan, Kafkasya, İran, Irak, Suriye, Anadolu, Makedonya). Ankara: .
Gökhan, İ. (1998). 13-16.yüzyıllarda Mısır ve Suriye'de krizler, kıtlıklar ve
vebalar.
Manaz, A. (1992). Suriye''nin Başkenti Şam''da Türk Dönemi Eserleri. Ankara:
Kültür Bakanlığı Yayınları.
Sauvaget, J. (1937). "Les Caravanserails Syriens de Hadjdj de Constantinople".
Ars Islamica, (4), 98-121,
Fred, A. R. (2008). Parçalanmış İmgeler-Suriye'de Militan Putkırıcılığın
Kökenlerine Yolculuk. İstanbul: NESİL.
Segal, J. B. (1953). "Pagan Syriac Monuments in the Vilayet of Urfa". Anatolian
Studies, 3 (3), 97-119 ,
Erkanal, A. (1993). Anadolu'da Bulunan Suriye Kökenli Mühürler ve Mühür
Baskıları. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Geyikoğlu, H. (1994). "Suriye'deki Harezmliler'in Haçlılarla Mücadelede Ve
Kudüs'ün Geri Alınmasındaki Rolleri". Atatürk Üniversitesi Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (1), 135-142,
Harp, M. (1986). Yavuz Sultan Selim'in Suriye ve Mısır Seferi. İstanbul: Yeni
Asya Yayınları.
Emecen, A. (1994). Suriye bölgesinde bir Osmanlı valisi ve imajı:Cezzar Ahmet
Paşa (TSMA nr. E.4079'daki Takrir ve Nizam-Name-i Mısr adlı iki raporun neşir
ve tahli,l denemesi).
Sümer, F. (Ekim 1939). "16. Asırda Anadolu, Suriye, Irak'ta Yaşayan Türk
Aşiretlerine Umumi Bir Bakış". İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Mecmuası, 11 (1-4), 509-523,
Mustafa, A. F. (). Tevessu' Mısr Fî el-Şam ve Eseruhû Mevkıf el-Düvel Min
el-Mes'ele el-Mısrıyye Fî Asr Mehmed Ali 1831-1841.
Gılbar, G. G. (1992). "Changing patterns of economic ties: the Syrian and Iraqi
provinces in the 18th and 19th centuries". The Syrian land in the 18th and 19th
century: the common and the specific in the historical experience, 55-67.
Stuttgart: .
Budak, M. (1997). "Ankara İtilafnâmesi Sürecinde Suriye Sınırı Üzerindeki
Tartışmalar". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 13 (38), 397-415,
Rafıq, A. (). "The Syrian pilgrimage caravan and its importance for the Ottoman
state.". Dirasat Tarıhıya, 6 (), 5-28,
Günaltay, M. Ş. (1987). Yakın Şark III Suriye ve Filistin. Ankara: Türk Tarih
Kurumu.
Keılany, Z. K. (1968). Role of National Planning in economic Development,
Syria: A Case Study, 1960-1964.
Zanati, M. H. (1980). Selim'in Suriye ve Mısır Seferi Hakkında İbn İyas'ta
Mevcut Haberin Selimnamelerle Mukayesesi.
Maoz, M. (1999). "Tanzimat Dönemin'de Suriye'de Dini ve Etnik
Maoz, M. (1999). "Tanzimat Dönemin'de Suriye'de Dini ve Etnik
Anlaşmazlıklar". Osmanlı, 287-293. Ankara: .
Koloğlu, O. (2004). "Osmanlı'dan Cumhuriyet Yıllarına Suriye İlişkileri". Popüler
Tarih, 4 (41), 58-63,
Roded, R. (1984). Tradition and change in Syria during the last decades of
Ottoman rule: the urban elite of Damascus, Aleppo, Homs and Hama,
1876-1918.
Çilingiroğlu, A. (1984 ). Urartu ve Kuzey Suriye Siyasal ve Kültürel İlişkiler.
İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
Sevim, A. (2000). Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi. Ankara: Türk Tarih
Kurumu Yayınları.
Kaya, Z. (1987). Suriye'de Türk Varlığı (1918 ve sonrası).
Sabbağ, L. (1966). el-Câliyât el-Avrubiyye Fî Bilâd el-Şâm Fî Ahd el-Osmânî Min
el-feth hatta Evâhir el-Karn el-Sâbi'Aşar.
Abu Husayn, A. (1952). "Provincial leaderships in Syria 1575-1650". The
American Historical Review, 91 (3), 712-713,
Tekindağ, M. C. (1970). "Mısır, Suriye ve Hicaz'da Yazılmış Arapça Eserlerin
Osmanlı Tarihi Bakımından Önemi". VII. Türk Tarih Kongresi (Ankara, 25-29
Eylül 1970), 534-542. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Armstrong, H. C. (1930). Turkey and Syria reborn; a record of two years of
travel. London: John Lane Company.
Arı, T., & Pırınççı, F. (2010). "Turkey's New Foreign Policy Towards The Middle
East And The Perceptions In Syria And Lebanon". Gazi Akademik Bakış Dergisi,
4 (7), 1-16,
Krogman, W. M. (1949). "Ancient Eranial Types at Chatal Hüyük and Tell
Al-Judaidah, Syria, from the Late Fifth Millenium B.C. to the Mid-Seventh
Century, A.D". Belleten, XIII (51), 407-477,
(2002). "Mondros Mütarekesi'nin Irak Ve Suriye Cephelerinde Uygulanışında
İngiltere'nin Yaklaşımı". Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
Enstitüsü Atatürk Dergisi, 3 (2), 229-247,
Kınal, F. (1947). "Şuppiluliyima'nın Suriye Seferleri". Belleten, XI (41), 1-13,
Abu Husayn, A. (1985). Provincial Leaderships in Syria, 1575-1650.. Beyrouth: .
Rafeq, A. K. (1984). "Aspects of land tenure in Syria in the early 1580s". VI.th
symposium of CIEPO-Cambridge, 153-163. Cambridge: .
Cassas, L. (1799). Voyage pittoresque de la Syrie, de la Phenicie, de la Palestine
et de la Basse-Egypte. Paris: .
Laughlın, M. M. (1937). "Turkey's Fears on Syrian Border". The Daily
Telegraph, (Jan. 14), 12,
Tekın, M. (1988). Arap İsyanı ve Suriye'nin İşgali. Antakya: .
Ülman, A. H. (1966). 1860-1861 Suriye Buhranı. Ankara: Siyasal Bilgiler
Fakültesi.
Gualtıerı, S. M. (2000). Making the Mahjar home: The construction of Syrian
ethnicity in the United States, 1870-1930.
Günaltay, M. Ş. (1934). Suriye ve Palestin. İstanbul: Akşam Basımevi.
Maoz, M. (1992). "Changes in the position and role of the Syrian ulama in the
18th and 19th centuries". The Syrian land in the 18th and 19th century: the
common and the specific in the historical experience, 109-122. Stuttgart: .
Hitti, P. K. (1957). History of Syria. London: Macmillan.
Douwes, D. (2000). The Ottomans in Syria: A History of Justice and Oppression.
New York: .
Kutluoğlu, M. H. (). "Mehmed Ali Paşa'nın Suriye Öncesi Bu Bölgeye Yönelik
Politikası ve Seferin Geri Planını Oluşturan Unsurlar". İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, (15), s. 457-477,
Kılınçkaya, M. D. (1992). Arap Milliyetçiliği ve Milli Mücadele'de Türkiye-Suriye
İlişkileri (1918-1921).
Şerif, A. (1999). Anadolu'da Tanin. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Mazjoub, T. (1996). "La Turquie, le GAP et le point de vue irako-syrien (aspects
juridiques)". Enjeux et rapports de force en Turquie et en mèditèrranèe
orientale (actes de coloque), . Paris: L'Harmattan.
Tauber, E. (). "Four Syrian manifestos after the Young Turk revolution".
Turcica, (19), 195-213,
Ma'oz, M. (1965). "Muslim ethnic communities in nineteenth-century Syria and
Palestine: trends of conflict and integration". Asian and African Studies, 19 (3),
283-307,
Rafeq, A. K. (1989). "City and countryside in Ottoman Syria". International
Conference on Urbanism in Islam, 97-146. Tokyo: .
Tauber, E. (). "Rashid Rida and Faysal's Kingdom in Syria". The Muslim World,
85 (3-4), 235-245,
Kurdakul, N. (1984). "Midhat Paşa'nın Suriye Layihaları ve Ortadoğu Olayları".
Tarih ve Toplum, 14 (84), 345-347,
Aksüt, H. (2009). Aleviler Türkiye- İran- Irak- Suriye- Bulgaristan. Bursa: Yurt
Kitap Yayın.
Harran, T. (). Turkish-Syrian relations in the Ottoman constitutional period
(1908-1914).
Wıllıams, S. L. (). "Ottoman land policy and social change: the Syrian
provinces..". Acta Orientalia Academia Scientiarum Hungaricae, 35 (1), 89-120,
Sevim, A. (1965). Suriye Selçukluları. Ankara: Ankara Üniversitesi.
Tekın, M. (1995). Arap İsyanı ve Suriye'nin İşgali. Antakya: .
(1959). "La Syrie la tension syro - turque". Chroniquede Politique ètrangere,
(12 mai/juil), 361-367,
Ali Muhammed Fehmi Şettâ (1996). "İslâm Tarihinin İlk Dönemlerinde
Suriye'de Tersaneler ve Deniz Harekât Üsleri". Akademik Açı, (2), 29-46,
Lewıs, N. N. (1987). Nomads and Settlers in Syria and Jordan. Cambridge: .
Lewıs, N. N. (1987). Nomads and Settlers in Syria and Jordan. Cambridge: .
Carne, J. (1836). La Syrie, La Terre-Sainte, L'Asie Mineure l-lI. Paris: .
Carswell, J. (1979). "Two tiny Turkish pots. Some recent discoveries in Syria".
Internationaler KongreB für türkische Kunst, 460-467. München: .
Mccarthy, J. (1965). "The population of Ottoman Syria and Iraq, 1878-1914.".
Asian and African Studies, 15 (1), 3-44,
Sevim, A. (1979). "Kuzey Suriye'de Görünen İlk türk Emiri Han-Oğlu Hârun".
Belleten, XLIII (170), 365-380,
Humann, C., & Pushstein, O. (1890). Reisen in Kleinasien und nord Syrien.
berlin: .
Balbay, M. (2006). Suriye Raporu. İstanbul: Cumhuriyet Kitapları.
İhsanoğlu, E. (1999). Suriye'de Osmanlı Sağlık Müesseseleri: Osmanlı
Hastaneleri ve Şam Tıp Fakültesi. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Karpat, K. H. (1983). "The Syrian emigration from the Ottoman state
1870-1914". Revue d'Histoire Maghrebine, X (31-32), 285-300,
Erden, A. F. (1954). Birinci Dünya Harbinde Suriye Hatıraları. İstanbul: Halk
Matbaası.
Altundağ, Ş. (1944). "Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın Suriye'de Hakimiyeti
Esnasında Tatbik Ettiği İdare Tarzı". Belleten, VIII (30), 231-243,
Alyaz, A. (). "Türkiye ve Suriye:Kriz neden kaynaklandı?". Zaman Kazahstan,
(ekim -23), ,
Andrew Forstner, C. M. (). "La France a la recerche de la Syrie
integrale,1914-1920.". Relations Internationales, (19), 263-278.,
(1982). Orta çağlarda Anadolu'da çalışan Suriye ve Mezopotamyalı sanatçılar.
İSTANBUL: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ.
Jaeschke, G. (1919). "Das britanisch-französiche Abkommen über Syrien und
Kilikien vom 15 September 1919". Gedruckt in der Reichsdruckerei, (), 61-67,
Ortaylı, İ. (1984). "19. Yüzyıl Sonunda Suriye ve Lübnan Üzerine Bazı Notlar".
Osmanlı Araştırmaları Dergisi, (4), ,
Okur, M. A. (2009). "Emperyalizmin Ortadoğu Tecrübesinden Bir Kesit:
Suriye'de Fransız Mandası". Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (48),
137-156,
Seyrig, H. (1958). "Antiquites Syriennes 67: Monnaies Contremarquees en
Syrie".
Allom, T., & Barlett, V. (1843). Voyage en Syrie et dans Asie Mineure I-II. Paris:
.
Günay, S. (1995). "II. Abdülhamid Döneminde Suriye ve Lübnan'da Arap
Ayrıcalıklı Hareketlerinin Başlaması ve Devletin Tedbirleri". Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları
Dergisi, 17 (28), 85-109,
İlter, E. (1995). "Fransa'nın Suriye'yi İşgaline Dair Yayınlanmış Bir Risale".
Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 5 (17),
61-81,
Kılıç, R. (1990). Irak ve Suriye'nin Tarihi Coğrafyası (XIX. Yüzyıl Sonu).
Marfoe, L. (1919). "The integrative transformation: patterns of socio-political
organization in Southern Syria". Bulletin of the American Schools of Oriental
Research, 234 (), 1-42,
Sevim, A. (2000). Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi. Ankara: Türk Tarih
Kurumu.
Amar, Z. (2005). "Ortaçağ'da Suriye'de (eş-Şam) Kağıt Endüstrisi Tarihi".
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (42), 289-305,
Ayalon, D. (). "The end of the Mamluk Sultanete. (Why did the Ottomans spare
the Mamluks of Egypt and wipe out the Mamluks of Syria ?)". Studia Islamica,
(65), 125-148,
Gerber, H. (). "Inflation or deflation in nineteenth century Syriaand Palestine.".
The journal of economic History, - (40), 351-357,
Pıcard, E. (1989). "The present situation in Syria and Turco-Syria". 5th
International Girne Conference: "Turkey's place in the Middle East", 30-35.
İstanbul: .
Demırkol, Z. (1995). Nationalism in the Middle East:The case of the Syrian
Ba'th Party.
Vanlande, R. (). Le Chambardement Oriental, Turquie, Liban, Syrie,
Transjordanie,Irak. Paris: J. Peyronnet Cie Ed..
Kırışçıoğlu, M. F. (). "Suriye Türkleri". Avrasya Dosyası, 11 (3), 130-147,
(1980). "Demographic and Economic Organization of the Southern Syrian
Sancaks in the Late 16th Century". Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi
1071-1920, 35-47. Ankara: Meteksan.
Abdelnour, A. (). "Introduction a l' histoire urbaine de la Syrie ottomane".
Sevim, A. (1983). Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi. Ankara: Türk Tarih
Kurumu.
Dağ, H. (1999). M.Ö. II.binyıl Anadolu ve Kuzey Suriye saray mimarisi.
Joudah, A. (). "The expansionist policy of the Mamluks of Egypt in Ottoman
Syria1770-1771". Mağallat Kulliyat al- Adap, 9 (), 11-19,
(1993). The Egyptian question, 1831-41: the expansionist policy of Mehmed Ali
Pasa of Egypt in Syria and Anatolia, and the reaction of the Ottoman
government.
Karasapan, C. (). "Suriye'de Osmanlı Egememliği". Ortadoğu, (11), 9-16,
Çulcu, M. (2009). Arşivi Kaybolan Savaş Sina- Filistin- Suriye Cephesi. Istanbul:
Kastaş Yayınları.
Gaulmıer, J. (1959). Voyage En Egypte Et En Syrie. Sorbonne: Ecole Pratique
Des Hautes Etudes.
Fırro, K. (). "The impact of European imports on handicrafts in Syria and
Fırro, K. (). "The impact of European imports on handicrafts in Syria and
Palestine in the nineteenth century". Asian Folklore Studies, (25.1), 1-29,
Kayalı, H. (1992). "Greater Syria under Ottoman constitutional rule:
Ottomanism, Arabism, regionalism". The Syrian land in the 18th and 19th
century: the common and the specific in the historical experience, 27-41.
Stuttgart: .
Beauplan, R. D. (1935). "Resurgent Turkey and decadent Syria; Kemal and his
Turkey". Living Age, (348), 222-227,
Yavuz, C. (2005). Geçmişten Geleceğe Suriye - Türkiye ilişkileri. Ankara: Ankara
Ticaret Odası.
Çadırcı, M. (1962). "Mithat Paşa'nın Suriye Layihası". Türk Kültürü, 27 (1-2),
29-40,
Salıba, N. (1989). Etude de la Communaute Grecque Catholique dans les
provinces Syriennes au XIXeme siecle.
Vanlande, R. (). Le chambardement oriental: Turquie, Liban, Syrie, Palestine,
TransJordanie, Irak. Paris: J. Peyronnet Cie Ed..
Miller, E. (1989). The third world : Jordan, Lebanon, Syria, Turkey. Monticello:
Vance Bibliographies.
Ma'oz, M. (1978). "Intercommual Relations in Ottoman Syria During The
Tanzimat Era: Social and Economic Factors". Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik
Tarihi 1071-1920, 205-210. Ankara: Meteksan.
Sanjıan, A. (1965). The Armenian communities in Syria under Ottoman
dominion. Cambridge: Harvard University Press.
(1990). "Methods of historical geography: examples from southeastern Turkey,
Syria and Irak.". 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi
(21-25 Ağustos 1989), 487-496. Ankara: .
Gökoğlu, N. (2002). Hatay'ın Anavatana Katılmasının Ardından Suriye'de Kalan
Bayır-Bucak Türkmenleri ve İlhak Sürecine Katkıları.
Farah, C. E. (1990). "A spanish perspective of the Syrian question in 1884".
Studies on Ottoman diplomatic History, 79-87. İstanbul: .
Roded, R. (1965). "Ottoman service as a vehicle for the rise of new upstarts
among the urban elite families of Syria in the last deades of ottoman rule".
Asian and African Studies, 17 (1-3), 63-69,
Bölükbaşı, S. (1993). "Turkey challenges Iraq and Syria: The Euphrates
disputc". Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, (16.4), 9-32,
Güralp, Ş. (2006). 1918 Yılında Türk Ordusunun Filistin ve Suriye'den
Çekilişinde 3 ncü Süvari Tümeninin Harekatı. Ankara: Genelkurmay ATASE
Başkanlığı.
Abu Manneh, B. (1972). Some aspects of Ottoman rule in Syria in the second
half of the nineteenth century: reforms, Islam and caliphate.
Oppenheım, M. V. (). "Inschriften aus Syrien Mesopotamien und Kleinasien
Gessamelt im jahre 1899". Beitrage zur Assyrologie, VII/1 (), 107-108,
Çukurova, B. (2003). "1922 Yılında Ermenilerin Antep'ten Suriye'ye Göçlerinde
Sosyo-Ekonomik Faktörler, Ermeni Araştırmaları". 1. Türkiye Kongresi
Bildirileri III, 162-170. : .
Commıns, D. D. (1990). Islamic Reform: Politics and Social Change in Late
Ottoman Syria. Newyork: Oxford University.
Ercan, Y. (1976). "Suriye'nin Osmanlı Yönetimine Girişi ve Bunun Azınlıklar
Açısından Önemi". Askeri Tarih Bülteni, (27), 43-61,
Beaumont, P. (). "Agricultural and Environmental-Changes in the Upper
Euphrates Catchment of Turkey and Syria and Their Political and Economic
Implications". Applied Geography, 16 (2), 137-157,
Magmumi, Ş. (2008). Bir Osmanlı Doktorunun Anıları Yüzyıl Önce Anadolu ve
Suriye. İstanbul: BOYUT.
Magmumi, Ş. (2001). Bir Osmanlı doktorunun anıları: yüzyıl önce Anadolu ve
Suriye. İstanbul: Buke.
Samur, S. (1989). Suriye Vilayeti'nin İdari ve Sosyal Yapısı (1840-1908).
Altundağ, Ş. (1955). "Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın Suriye'ye
Tecavüzünden Evvel Suriye İşlerine Müdahale Ettiğini Gösteren Bir Takrir".
Tarih Vesikaları Dergisi, 1 (16), 16-26,
Schilcher, L. (1991). "Geç Osmanlı Suriyesi'nde Tahıl Ekonomisi ve Büyük
Ölçekli Ticarileşme Sorunu". Tarih Çevresi Dergisi, (eylül-ekim), 48-64,
Tauber, E. (1986). "The political role of the Algerian element in late Ottoman
Syria". International Journal of Turkish Studies, 5 (1-2), 27-45,
Samur, S. (2000). "Osmanlı Devleti'nde Islahat Çabaları ve II. Meşrutiyet'e
Kadar Suriye". Yeni Türkiye Dergisi, (31), 173-187,
Atabey, H. (1997). Ortaçağ'ın Sonlarında Venedikliler'in Suriye'deki Pamuk
Ticareti.
Abu Ghazaleh, A. (). "American missions and Arab nationalism in 19th century
Syria.". The search, - (1), 135-148,
Kocaoğlu, A. M. (). "Suriye'nin Orta Doğu'daki Çıkmazı ve Bölücü Terör Örgütü
PKK". Avrasya Dosyası, II (3), ,
Rafık, A. (1994). "Türkiye-Suriye İlişkileri 1918-1926". Türk Dünyası
Araştırmaları Dergisi, (88), 51-57,
Rafeq, A. K. (1952). "Craft organization, work ethics, and the strains of change
in Ottoman Syria.". Journal of the American Oriental Society, 111 (3), 495-511,
Arslan, E. (1976). "Türk İzleri Açısından Suriye'ye Genel Bakış Yüzyıl Öncesi
Şam Ve Lazkiye Kentleri". Askeri Tarih Bülteni, (38), 125-155,
Phılıpp, T. (1992). The Syrian land in the 18th and 19th century: the common
and the specific in the historical experience. Stuttgart: .
Maoz, M. (1968). "The impact of modernization on Syrian politics and society
during the early Tanzimat Period". Beginnings of Modernization in the Middle
East. The Nineteenth Century, . Chicago: .
Önsoy, R. (1986). "19. yy. İkinci Yarısında Suriye'nin Sanayi ve Ticareti".
Belleten, L (198), 825-832,
Abu Husayn, A. (1970). "Problems in the Ottoman administration in Syria
during the 16th and 17th centuries: the case of the sanjak of Sidon-Beirut".
International Journal of Middle East Studies, (24.4), 665-675,
Schoem, C. R. (1992). Les Ulamas et L'Enjeu Socio-Politique du Waqf en Syrie
Ottomane.
Mantran, R. (1951). Reglements fiscaux Ottomans:les provinces Syriennes.
Beyrouth: Institut Français De Damas.
Kaya, M. A. (2006). "Roma İmparatorluğu'nu Yöneten Suriyeli Kadınlar".
Belleten, LXX (257), 1-18,
Samur, S. (1983). "Özel Memuriyetle Beyrut'a gönderilen Hüseyin Rıza Paşa'nın
bir Layihasının ışığında XIX.Yüzyılın sonuna doğru Fransa'nın Suriye Siyaseti".
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6 (), s. 271-287,
Pıpes, D. (1978). "Abdallah's Pure Joce and the Greater Syria Plan". Middle East
Review, 20 (1), ,
Güçhan, A. (1995). Soğuk savaş sonrası ve 1991 Körfez krizinin ardından
Suriye'nin Orta Doğu barış süreci içinde polşitikalarında meydana gelen
değişiklikler.
Bölükbaşı, S. (). "Turkey Challenges Iraq and Syria: The Euphrates Dispute".
Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, 16 (4), 9-32,
Boudıère, G. (1978). "Notes sur la campagne de Syrie-Cilicie: L'affaire de Maras
(janvier-février 1920)". Turcia, (9/2-10), 155-175,
Commıns, D. D. (1993). Osmanlı Suriyesi'nde Islahat Hareketleri. İstanbul:
Yöneliş Yayınları.
Buzpınar, S. T. (1998). "Osmanlı Suriyesi'nde Türk Aleyhtarı İlânlar ve Bunlara
Karşı Tepkiler, 1878-1881". İslam Araştırmaları Dergisi, (2), 73-89,
Phılıpp, T. (1982). "Image and self-image of the Syrians in Egypt:from the early
eighteenth century to the reign of Muhammed Ali.". Christians and Jews in the
Ottoman empire: the functioning of a plural society, 167-184. Newyork: Holmes
& Meier Publishers.
Le Guide, S. (1927). France, Italie, Turquie, Syrie, Grèce, Bulgarie, Palestine.
Paris: L'Imprimerie Floch.
Contenau, G. (1940). La Divination chez les Assyriens et les Babyloniens. : .
Singoles, P. (). "Afrique septentrionale et asie occidentale: maroc, algerie,
tunisie, libye, oman, F.E.A.U., qatar, bahrein, koweit, arabie sauudite, jordanie,
palestine, israel, liban, syrie, iraq, turquie, chypre". Historiens et Géographes,
86 (350), 135-183,
Hüseyin, M. (1953). Niyabat el-Şam Fi Ahd el-Memalik el-ula.
Landau, J. M. (1988). "An Apparently Unknown Manuscript About
Seventeenth-Century Syria and Palestine". Osmanlı Araştırmaları Dergisi, (7-8),
211-214,
Ebu Hakime, A. M. (1954). Dirase Alaka Filistin bi Meşru'a Muhammed Ali ve
Ebu Hakime, A. M. (1954). Dirase Alaka Filistin bi Meşru'a Muhammed Ali ve
İbrahim Fi el-Şam.
Ecer, V. A. (1983). "XIX. ve XX. Yüzyıllarda Suriye'de açılan Protestan Okulları
Üzerine bir inceleme". Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7 (), s.
171-185,
Tekın, M. (1995). Arap isyanı ve Suriye'nin İşgali 1915-1920. Antakya: Antakya
Müzesi Yayınları.
Erol, H. A. (2009). "Suriye Colan (Golan) Türkmenleri Ağzı". Modern Türklük
Araştırmaları Dergisi, 6 (4), 1-23,
Masters, B. (1970). "The Sultan's enterpreneurs: the Avrupa tüccarıs and the
hayriye tüccarıs in Syria". International Journal of Middle East Studies, (24.4),
579-597,
Tekın, M. (). "Suriye'nin Sancak (Hatay) Hülyasının Dünü, Bugünü". Güneyde
Kültür, (10), 19-23,
Hüseyin, K. K. (1336). On Temmuz İnkılabı ve Netayici. Türkiye İnkırazının
Saikleri. Mekadonya, Ermenistan ve Suriye Meselesi. İstanbul: .
Allen, P. C. (2000). The Last Despot: Ethnic Consciousness, Power Politics, And
The Orthodox Church İn Late Ottoman Syria.
Umar, Ö. O. (). "Milli Mücadele Dönemi Türkiye-Suriye İlişkileri".
Porath, Y. (1964). "Abadallah's Greater Syria Programme". Middle Eastern
Studies, 20 (2), ,
Sabbağ, L. (1960). el-Feth el-Osmani li Suriye ve Matla' el-ahd el-Osmani Fiha.
Krıkorıan, M. K. (1963). The participation of the Armenian community in
Ottoman public life in Eastern Anatolia and Syria, 1860-1908.
Download

Dışa Aktar - Türkiye Kaynakçası