HİZMET SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- TARAFLAR:
1.1………………………………………………………………
Adresi: ………………………………………………………………
Telefon numarası: : +90 312 ………………………………………………………………
Faks numarası: : +90 312 ………………………………………………………………
Elektronik posta adresi: ………………………………………………………………
İşbu Sözleşmede İŞVEREN olarak anılacaktır.
1.2HARİTAEVİ BİL INT HAR ELKN DAN SAN TİC LTD. ŞTİ.
Adresi: Tepe Binası Z013 Cyberpark BİLKENT - Çankaya / ANKARA
Telefon numarası: : +90 312 266 66 98
Faks numarası: : +90 312 266 66 18
Elektronik posta adresi: [email protected]
İşbu Sözleşmede YÜKLENİCİ olarak anılacaktır
MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU ve İŞİN KAPSAMI:
a) İŞVEREN tarafından EK-1’de tapuları sunulan taşınmaz(lar) için “Havaalanlarında
Yapılacak Havacılık Çalışması Ve Gölgeleme Talimatı’na (SHT-HÇG)” YÜKLENİCİ
tarafından “Gölgeleme Çalışması” yapılarak mühendislik raporu hazırlanmasıdır.
b) Çalışma sonunda taşınmaz(lar) için hesaplanacak maksimum yükseklik vb. ayrıntılar, teknik ve
hukuki gerekçeleri açıklanmak kaydıyla YÜKLENİCİ tarafından belgelerle raporlanacaktır.
c) İŞVEREN, imarda ilave hak vb. varsa şahsi beklentilerinin YÜKLENİCİ’yi bağlamadığını,
işbu sözleşme konusu çalışmanın yürürlükteki Sivil Havacılık ve İmar mevzuatına uygun
yapılacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
d) Çalışma için İDARE, Belediye vb. idarelerden veri temin, YÜKLENİCİ tarafından
gerçekleştirilecek, İŞVEREN gerekli hallerde vekalet verecek veya başvuruda bulunacaktır.
e) Çalışma sonunda hazırlanacak raporun önce bir özeti, YÜKLENİCİ tarafından İŞVEREN’e
ibraz edilecektir, İŞVEREN özete göre isterse YÜKLENİCİ’ye ödemesini yaparak rapor
düzenletecektir.
f) Çalışma/rapor sonuçlarını, istiyorsa İŞVEREN, Belediye vb. sunar ve takibatını kendisi yapar.
g) İş ile ilgili konaklama, ulaşım, yemek vb. ekstra herhangi bir ücret, İŞVEREN’den talep
edilmeyecektir.
h) İş kapsamında tarafların birbirlerine temin ve teslim edeceği veya üretilecek; her türlü veri,
dosya, harita vb. GİZLİDİR ve İLGİSİZ KİŞİLERLE PAYLAŞILAMAZ.
MADDE 3- İŞİN BEDELİ ve ÖDEMELER:
a) Sözleşme konusu işin bedeli …… . 0000 TL (………………..……… BİN TÜRK LİRASI ) +
KDV’dir.
b) Veri temininde vb. resmi kurumlarca tahakkuk edilecek; vergi, resim, harç, KDV vb. fiyata
dahil değildir, gerekirse İŞVEREN tarafından ödenir.
c) İŞVEREN, bedelin %50’sini iş başlangıcında öder. Bu bedel, kaparo mahiyetinde olup,
çalışma konusunda YÜKLENİCİ ekibin yapacağı işverenin ibraz ettiği belgelerin incelemesi,
harita, plan vb. altlıkların yorumlanması, mania planı etüdü, resmi kurum araştırmaları vb.
mahsuben alınır. Bu çalışmalardan herhangi biri yapılmış ise bu ücret iade edilmez. İşbu
sözleşme imzalandığında iş başlamış olur ve bu maddedeki işlerin herhangi birinin yapılıp
yapılmadığı hususunda YÜKLENİCİ kayıtları esastır.
d) İŞVEREN, Rapor Özetini aldıktan sonra, İDARE’ye rapor teslimini istiyorsa; bedelin
kalan %50’sini YÜKLENİCİ’ye ödeyecektir.
e) Sözleşme konusu işin bedeli, hizmet gerçekleştiğinde hiçbir ilave koşula bağlanamaz;
İŞVEREN’in alacağı hizmetle ilgili olarak kamu kurumları dahil 3. kişi ve kuruluşlar
HİZMET SÖZLEŞMESİ
nezdindeki imar durumu, belge, bilgi, yatırım, taahhüt vb. sözleşmelerinin veya
yüklenimlerinin hak ediş vb. unsurları ile önkoşul, şart vb. hüküm içermez.
MADDE 4- İŞİN SÜRESİ VE GARANTİ :
a) Sözleşmeye konu işin süresi; azami 30 (otuz) takvim günüdür. Mücbir sebepler dışında;
YÜKLENİCİ’nin herhangi bir kusuru olmaksızın İŞVEREN’in işi tek taraflı olarak sona
erdirmek istemesi halinde, İŞVEREN tamamlanmış işlerin ücretini ödemekle mükelleftir.
b) Teknik hata, hukuki noksanlık vb. durumlarda işle/raporla ilgili düzeltme vb. gereken hallerde
1Bir Yıl ücretsiz garanti süresince YÜKLENİCİ gereğini yapmakla yükümlüdür. Sözleşme
tarihinden sonra taşınmazın teknik ve hukuki durumunda yaşanabilecek değişikliklerden doğan
veya yükleniciden kaynaklamayan düzeltme, değişiklik veya yenilik talepleri, garanti
haricindedir.
MADDE 5- TAAHHÜDÜN DEVRİ VE TEMLİK:
TARAFLAR birbirlerinin önceden yazılı iznini almaksızın, bu sözleşmedeki yükümlülüklerini gerçek
ve tüzel üçüncü bir şahısa kısmen veya tamamen devredemez, bir başka gerçek ve tüzel üçüncü bir
şahsı herhangi bir sebeple bu sözleşmede ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına
ortak edemez, hak ve alacaklarını başkasına devir ve temlik edemez.
MADDE 6- PROSEDÜRLER:
Mücbir sebepler; salgın, afet, toplumsal karışıklıklar ve savaş halidir. Bu sözleşme ile ilgili olarak
ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar, öncelikle tarafların iyi niyetle yapacakları görüşmeler ile
çözümlenmeye çalışılacaktır. Ancak bu yolla çözüm elde edilemez ise; Ankara Mahkeme ve İcra
Daireleri yetkilidir.
İşbu sözleşmenin 1. maddesinde tarafların kanuni adresleri göstermiştir. Bu adreslere ve eposta
adreslerine yapılacak her türlü tebligat aynı gün tarafların kendisine yapılmış sayılır.
İş bu sözleşme, 2 (iki) sayfada toplam 6 ( Altı ) maddeden ibaret olup, 2 ( iki ) nüsha olarak tanzim
edilmiş ve taraflarca EK-2 ve EK-3 halinde tarafların nüfus fotokopileri veya imza sirküleri eklenerek
okunup
….. / …….. / ……. tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
Ek-1
Ek-2
Ek-3
: Tapu(lar)
: İşveren Nüf. Cüz. Fotokopisi (Tüzel Kişiler İçin İmza Sirküleri)
: Yüklenici (Haritaevi) İmza Sirküleri
YÜKLENİCİ
İsim / Yetkili
İŞVEREN
İsim / Yetkili
İmza
İmza
Download

dosyayı indir - Hoşgeldiniz Mania Gölgeleme