Tarih: 29.12.2014
Sayı :AGM-GS / 1779
Konu: Sağlık Raporu
ÜYELERİMİZE DUYURU
İLGİ: Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden alınan 22.12.2014
tarihli ve 92837799/161.01 sayılı yazı
Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün ilgi yazısında; Gümrükler
Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 06.08.2013 tarihli 2013/37 sayılı Genelgede;
Doğrudan temsilciler, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, gümrük müşavirleri ile gümrük
müşavir yardımcılarından, takvim yılı başı itibariyle (01 Ocak) 70 yaşını dolduranların, vücut
ve akıl sağlığı yönünden gümrük işlemlerinde doğrudan veya dolaylı temsilci olarak
çalışmalarında sakınca bulunmadığına ilişkin, tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından
alacakları sağlık kurulu raporunu,doğrudan temsilcilerin firma dosyalarının bulunduğu
gümrük idarelerine, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, gümrük müşavirleri ile gümrük
müşavir yardımcılarının ise bağlı bulundukları Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne Mart
ayı sonuna kadar ibraz etmeleri ve söz konusu sağlık raporunu her üç yılda bir yenilemeleri’’
hükmü amir olup;
Söz konusu genelge uyarınca sağlık kurulu raporlarının takibatını yapabilmek için 01
Ocak 2014 tarihi itibariyle 70 yaşını dolduran üyelerimizin tam teşekküllü resmi sağlık
kurumlarından alacakları sağlık kurulu raporlarını 02.02.2015 tarihine kadar Derneğimize
göndermelerini rica ederiz.
Saygılarımızla.
Erdoğan ÇELİK
Genel Sekreter
EKİ: Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden alınan 22.12.2014
tarihli ve 92837799/161.01 sayılı yazı
Download

Tarih: 29.12.2014 Sayı :AGM-GS / 1779 Konu: Sağlık Raporu