ACCESS
Immunoassay Systems
Access AMH
anti-Müllerian hormonu (AMH)
Kullanma talimatı
© Copyright 2014 Beckman Coulter, Inc.
REF B13127
YILLIK GÖZDEN GEÇİRME
İnceleyen:
Tarih
İnceleyen:
Tarih
PRENSİP
KULLANIM AMACI
Access AMH testi, Access İmmunoassay Sistemleri kullanılarak over rezervinin değerlendirilmesine yardımcı olmak
üzere insan serum ve plazmasındaki anti-Müllerian hormon (AMH) seviyelerinin kantitatif tayinine yönelik paramanyetik
partiküllü bir kemilüminesans immünotesttir.
ÖZET VE AÇIKLAMA
Anti-Müllerian hormon (AMH), disülfit köprüleri ile bağlanan 72 kDa’lık iki eşit monomerden oluşan bir dimer olarak
dolaşan bir glikoproteindir. AMH transforme edici büyüme faktörü-β ailesine aittir.1,2
AMH ismi ilk tanımlanan işlevi olan fetal cinsel farklılaşma için verilmiştir: erken fetal yaşam sırasında erkeklerde
Müller kanalının regresyonu. Erkeklerde AMH, testislerin Sertoli hücreleri tarafından salgılanır. Puberteye dek AMH
konsantrasyonları yüksektir ve daha sonra yavaşça puberte sonrası düzeylerine düşer.3 Puberte sırasında AMH
üretimindeki düşüş pubertal gelişim evresi ile ilişkilidir. AMH konsantrasyonundaki en önemli düşüş Tanner evre II ve
III arasında gerçekleşir ve testislerde meydana gelen testosteron konsantrasyonu artışıyla eş zamanlıdır; bu artış kan
testosteron konsantrasyonunun artışından önce oluşur.4
Dişi fetüsün erken gelişiminde, AMH bulunmaması Müller kanalının gelişimini devam ettirmesine imkan vererek dişiye
ait iç anatomik yapıları ortaya çıkarır.5 Dişilerde, AMH ekspresyonu preantral over foliküllerinin granüloza hücrelerinde
yaklaşık 36. gebelik haftasında gözlenmektedir ve bu hücreler tarafından menopoza dek üretilmektedir.6,7
Erişkin kadınlarda AMH konsantrasyonları yaşam döngülerinin büyüme fazına giren küçük foliküllerin sayısını yansıtır,
bu sayı yumurtalıkta kalan primordiyal foliküllerin sayısı veya yumurtalık rezervi ile orantılıdır.5,8,9 AMH’nin bir kadının
üreme dönemi boyunca azalması oosit/folikül havuzunun yaşla birlikte sürekli azaldığını ve dolayısıyla ovaryen
yaşlanmayı yansıtır.10 AMH konsantrasyonları yaşla birlikte düşse de, çalışmalar menstrüasyon gören kadınlarda AMH
konsantrasyonlarındaki günlük değişkenliğin AMH’nin menstrüasyon döngüsünün herhangi bir gününde ölçülmesine
imkan verecek kadar düşük olduğunu göstermektedir.11
AMH, ilk olarak infertil bir kadının kontrollü over stimülasyonuna yanıtını öngörmek için, over rezervinin
değerlendirilmesinde kullanılmıştır.12 AMH reprodüktif yaşlanmanın iyi bir göstergesi olarak belirlendiğinden,
araştırma çalışmaları AMH’nin belirli bir kadının menopoz zamanını tahmin etmek için kullanılabileceğini de
göstermiştir.10 Ayrıca çalışmalar, AMH’nin polikistik over sendromlu (PCOS) kadınları teşhis etmek ve izlemek için
kullanılabileceğini ve AMH konsantrasyonlarının PCOS’li normogonadotropik anovulatuar kadınlarda artmış olduğunu
göstermiştir.13,14
Kullanma talimatı B15631 B
EYLÜL 2014
TR
Access AMH
Sayfa 1 / 11
Çalışmalar yumurtalığın granüloza hücreli tümörlerinde AMH konsantrasyonlarının arttığını ve AMH’nin overektomi
yapılan hastaların takibinde duyarlı ve spesifik bir marker olarak işlev görebileceğini ortaya koyar. AMH’nin erken
saptanması çok önemlidir, çünkü granüloza hücreleri yüksek nüks etme sıklığı ile tanımlanmaktadır.15,16
Araştırmalar prepubertal kız çocuklarında AMH tayininin hafif virilizasyonun gonad kaynaklı ve gonad kaynaklı olmayan
nedenlerinin ayırt edilmesine yardımcı olduğunu göstermektedir.17 46,XX prepubertal virilizasyonlu kız çocuklarında
AMH düzeyleri saptanabilir düzeylerde değil iken, testosteron salgısı, androjen duyarsızlığı, disgenetik testis ve ovotestis
bulunan çocuklarda kadınlardaki ortalama AMH konsantrasyonundan daha yüksektir. Virilizan Sertoli-Leydig hücreli over
tümörü bulunan kızlarda çok yüksek AMH konsantrasyonları bulunmaktadır.18
Miadında doğan yeni doğanlarda kriptorşidizm görülme sıklığı %3-6 olup testisin spontane inişine bağlı olarak yaşamın
üçüncü ayı itibarıyla %1-2’ye düşer. Çalışmalar AMH konsantrasyonlarının normal erkek AMH konsantrasyonları
sergileyen inmemiş testisi çok düşük veya saptanabilir olmayan düzeylerde konsantrasyona sahip anorşiden ayırt
ettirebildiğini ortaya koymuştur.18 Çocuklarda ara cinsiyetleri inceleyen çalışmalar AMH konsantrasyonlarının Sertoli
hücre fonksiyonlarını yansıttığını ve sıklıkla testosteron ölçümü ile birlikte ölçüldüğünü gösterir. Testiküler disgenezi
normal erkeklere kıyasla hem AMH hem de testosteron konsantrasyonlarının düşüklüğü ile karakterizedir. AMH aynı
zamanda erkeklerde erken ve geç puberte için FSH, LH ve testosteron ölçümleri ile birlikte çalışılmaktadır.19
METODOLOJİ
Access AMH testi, eşzamanlı tek adımlık immunoenzimatik ("sandviç") testtir. Örnek, MES tamponu içinde alkalin
fosfataza konjuge bir fare monoklonal anti-AMH antikoru, proteinli TRIS tamponlu salin ve TRIS tamponunda bir fare
monoklonal anti-AMH antikoru ile kaplanmış paramanyetik parçacıklar ile birlikte bir tepkime kabına eklenir. Tepkime
kabında inkübasyondan sonra katı faza bağlı materyaller, bağlı olmayanlar yıkanıp temizlenirken manyetik alanda tutulur.
Daha sonra kemilüminesans substrat Lumi-Phos* 530, kaba eklenir ve bu tepkime ile üretilen ışık bir lüminometre ile
ölçülür. Işık üretimi, örnekteki AMH konsantrasyonuyla doğru orantılıdır. Örnekteki analit miktarı, depolanmış, çok
noktalı bir kalibrasyon eğrisinden belirlenir.
ÖRNEK
NUMUNELERIN TOPLANMASI VE HAZIRLANMASI
1.
Serum ve plazma (lityum heparin) önerilen örneklerdir.
2.
Kan örneklerinin kullanımı, çalışılması ve saklanması ile ilgili olarak aşağıdaki tavsiyelere uyun:20
• Tüm kan örneklerini hastadan kan alınması ile ilgili standart önlemlere dikkat ederek toplayın.
• Dik, kapalı pozisyonda santrifüj öncesinde serum örneklerinin tamamı ile pıhtılaşmasını sağlayın.
- Jel veya pıhtı aktivatörü içeren koagüle edilmemiş tüpler karıştırma işlemi biter bitmez dik pozisyonda
saklanmalıdır.
- Santrifüj öncesi serum/hücre temas süresi tüp üreticisinin önerisine göredir. Daha düşük ısılarda veya hasta
antikoagülan tedavisi alıyorsa pıhtılaşma yavaşlayabilir.
• Tüpleri daima tapalı halde tutun.
• Fiziksel olarak serum veya plazmayı hücrelerle temas etmekten en kısa sürede ayırın.
• Örnekleri, kapakları sıkıca kapalı halde oda sıcaklığında (15 ila 30°C) 24 saatten daha uzun süre olmamak
kaydıyla saklayın.
• Test 24 saat içinde tamamlanmayacak ise örnekleri 2 ila 8°C aralığında soğutun.
• Test 6 gün içinde tamamlanmayacak ise veya örnekler 6 günden sonra sevk edilecek ise -20°C veya daha düşük
sıcaklıkta dondurun.
3.
Numune hazırlarken aşağıdaki yönergeleri uygulayın:
• Analizden önce fibrin kalıntılarının ve hücresel maddelerin giderildiğinden emin olun.
Access AMH
Sayfa 2 / 11
TR
Kullanma talimatı B15631 B
EYLÜL 2014
• Santrifüjleme işlemi için kan toplama tüpü üreticisinin talimatlarını izleyin.
4.
Her laboratuar kendi kan toplama tüplerinin ve serum ayrıştırma ürünlerinin kabul edilebilirliğini belirlemelidir. Bu
ürünler değişik üreticiler ve zaman zaman da lotlar arasında farklılık gösterebilir.
5.
Örnekleri iki kereden fazla çözmeyin.
6.
Lipemik veya hemolize örnekleri test etmekten kaçının.
REAKTİFLER
ÜRÜN BILGILERI
Access AMH Reaktif Paketi
Kat. No. B13127: 100 tayin, 2 paket, 50 test/paket
• Kullanıma hazır biçimde sunulur.
• Dik durumda saklayın ve 2 ila 10°C’ye soğutun.
• Cihaz üzerinde kullanmadan önce en az iki saat süreyle 2 ila 10°C’de tutun.
• 2 ila 10°C’de saklandığında, etikette belirtilen son kullanma tarihine dek stabildir.
• İlk kullanımdan sonra 2 ila 10°C’de 31 gün süreyle stabildir.
• Olası bozulma belirtileri kutudaki elastomerik tabakanın kırılması veya aralık dışı kontrol değerleridir.
• Reaktif kutusu hasarlı ise (örn. kırık elastomer) kutuyu atın.
R1a:
Yüzey aktif madde, protein (sığır), < %0,1 sodyum azid, %0,1 ProClin*** 300 içeren TRIS
tamponu içindeki monoklonal anti-AMH ile kaplanmış Dynabeads** paramanyetik parçacıklar.
R1b:
MES tamponu, yüzey aktif madde, protein (sığır, rekombinant), < %0,1 sodyum azid, %0,1
ProClin 300 içinde anti-AMH alkalin fosfataz konjugatı.
R1c:
Yüzey aktif madde, protein (fare, sığır), < %0,1 sodyum azid, %0,1 ProClin 300 içeren TRIS
tamponu.
**Dynabeads, Norveç, Oslo’da bulunan Dynal A.S.’in tescilli markasıdır.
***ProClin, Rohm and Haas Company veya bağlı şirketlerinin ya da alt kuruluşlarının ticari markasıdır.
UYARILAR VE TEDBİRLER
• İn vitro diagnostik kullanım içindir.
• Hasta örnekleri ve kandan elde edilen ürünler, belirtilen prosedür kullanılarak minimum risk ile rutin biçimde
çalışılabilir. Fakat bu ürünleri, kaynağına, işlenmesine veya ön sertifikalarına bakılmaksızın evrensel koruma
önlemlerine ve iyi klinik laboratuar uygulamalarına uygun olarak bulaşıcı potansiyele sahip maddeler gibi kullanın.
Dekontaminasyon için uygun bir dezenfektan kullanın. Bu maddeleri ve kaplarını yerel yönetmeliklere ve kılavuzlara
uygun olarak saklayın ve atın.
• Sodyum azit kurşun ve bakırla reaksiyona girebilir ve oldukça patlayıcı özellikte metal azitler oluşturabilir. Sıvıları
boşaltırken, azit birikimini önlemek için bol suyla yıkayın.21
• Xi. Tahriş edici: %0,1 ProClin 300.
R 43: Ciltle temasında hassasiyete neden olabilir.
S 28-37: Ciltle temasından sonra, bolca sabun ve suyla hemen yıkayın. Uygun eldivenler takın.
• Malzeme Güvenlik Veri Sayfası (MSDS) istendiğinde edinilebilir.
Kullanma talimatı B15631 B
EYLÜL 2014
TR
Access AMH
Sayfa 3 / 11
GEREKLİ OLAN ANCAK REAKTİF KİTİ İLE BİRLİKTE VERİLMEYEN MALZEMELER
1.
Access AMH Calibrators
Sıfır ve yaklaşık 0,16, 0,6, 4, 10 ve 24 ng/mL’de sağlanır (1,1, 4,3, 29, 71 ve 171 pmol/L).
Kat. No. B13128
2.
Access AMH KK (Kalite Kontrol) veya piyasada bulunan diğer kontrol materyali.
Yaklaşık 1, 5 ve 15 ng/mL (7,1, 36 ve 107 pmol/L) olarak tedarik edilir.
Kat. No. B13129
3.
Access Sample Diluent A Flakon Kat. No. 81908 Seyreltici Paketi Kat. No. A79783 (UniCel DxI sistemi cihaz üzeri
seyreltme özelliğiyle kullanmak için.)
4.
Access Substrate
Kat. No. 81906
5.
Access 2, UniCel DxC 600i:
Access Yıkama Tamponu II, Kat. No. A16792
660i:
UniCel DxI 600, UniCel DxI 800, UniCel DxC 880i, UniCel DxC 860i, UniCel DxC 680i, UniCel DxC 660i
UniCel DxI Yıkama Tamponu II, Kat. No. A16793
EKIPMAN VE MALZEMELER
R1
Access AMH Reaktif Paketleri
KALİBRASYON
KALİBRASYON BİLGİSİ
Tüm testler için aktif kalibrasyon eğrisi gereklidir. Access AMH testi için her 31 günde bir kalibrasyon gereklidir.
Kalibrasyon teorisi, kalibratörlerin yapılandırılması, kalibratör test isteği girişi ve kalibrasyon verilerinin incelenmesi
hakkında bilgi için uygun sistem kılavuzlarına ve/veya Yardım sistemine başvurun.
KALİTE KONTROL
Kalite kontrol materyalleri hasta örneklerinin özelliklerini taklit eder ve immünohistokimyasal testlerin sistem
performansının izlenmesinde gereklidir. Örnekler “parti” formatından ziyade “rastgele erişim” formatında herhangi
bir zamanda işlenebileceği için kalite kontrol materyalleri her bir 24 saatlik zaman diliminde eklenmelidir.22 En
azından analitin iki düzeyini kapsayan Access AMH KK veya piyasada bulunan diğer kalite kontrol materyallerini
ekleyin. Kontrollerin daha sık kullanılması veya ek kontroller kullanılması, iyi laboratuar uygulamaları ya da laboratuar
akreditasyon şartları ve ilgili yasaların gerektirdiği koşullara dayanarak kullanıcının takdirine bırakılmıştır. Hazırlama
ve saklama için üretici talimatlarını izleyin. Her bir laboratuar uygun performansı sağlamak için ortalama değerleri
ve kabul edilebilir aralıkları oluşturmalıdır. Kabul edilebilir aralıklarda yer almayan kalite kontrol sonuçları geçersiz
test sonuçlarını gösterebilir. Bu analit için kabul edilebilir son kalite kontrol test noktasını elde edene dek üretilen tüm
test sonuçlarını inceleyin. Kalite kontrol sonuçlarını gözden geçirmek için uygun sistem kılavuzlarına ve/veya Yardım
sistemine başvurun.
TEST PROSEDÜRLERİ
Prosedürle İlgili Yorumlar
1. Kurulum, başlatma, çalışma prensipleri, sistem performansının özellikleri, çalışma talimatları, kalibrasyon
prosedürleri, çalışmanın kısıtlamaları ve önlemler, riskler, bakım ve sorun giderme ile ilgili özel tanımlar için uygun
sistem kılavuzlarına ve/veya Yardım sistemine başvurun.
2.
Cihaza takmadan önce kutuyu birkaç kez hafifçe tersyüz çevirerek yeni (delinmemiş) reaktif kutularının içeriğini
karıştırın. Açık (delinmiş) kutuları tersyüz çevirmeyin.
Access AMH
Sayfa 4 / 11
TR
Kullanma talimatı B15631 B
EYLÜL 2014
3.
Her tayinde, örnek kabı ve sistem ölü hacimlerine ek olarak yirmi (20) μL örnek kullanın. DxI sistemi cihaz üstü
seyreltme özelliğiyle, her bir tayin işlemi için örnek kabı ve sistem ölü hacimlerine ek olarak kırk beş (45) µL örnek
kullanın. Gerekli minimum örnek hacmi için uygun sistem kılavuzlarına ve/veya Yardım sistemine başvurun.
4.
Örnek sonuçları için sistemin varsayılan ölçüm birimi ng/mL’dir. Bildirim birimlerinin Uluslararası Birim Sistemine
(SI Birimi) (pmol/L (pM)) değiştirilmesi için uygun sistem kılavuzlarına ve/veya Yardım sistemine başvurun.
Konsantrasyonların Uluslararası Sisteme manuel olarak çevrilmesi için ng/mL değerini 7,14 çarpım faktörü ile
çarpın.
Prosedür
Örneklerin çalışılması, testlerin yapılandırılması, test talepleri ve test sonuçlarının incelenmesi hakkında bilgi almak için
uygun sistem kılavuzlarına ve/veya Yardım sistemine başvurun.
SONUÇLARIN YORUMLANMASI
Hasta test sonuçları, sistem yazılımı tarafından otomatik olarak belirlenir. Örnekteki analit miktarı, saklanan kalibrasyon
verileri kullanılarak, ölçülen ışık üretiminden belirlenir. Hasta test sonuçları uygun ekran kullanılarak incelenebilir. Örnek
sonuçlarının incelenmesiyle ilgili eksiksiz talimatlar için uygun sistem kılavuzlarına ve/veya Yardım sistemine başvurun.
SONUÇLARIN RAPORLANMASI
BEKLENEN SONUÇLAR
1.
Spesifik popülasyonların uygun şekilde sunulmasını sağlamak için her laboratuar kendi referans aralıklarını
oluşturmalıdır.
2.
Bir çalışmada sağlıklı görünen erişkin kadınlardan, erişkin erkeklerden ve yeni doğanlardan toplanan serum
örneklerinde Access 2 İmmunoassay Sisteminde Access AMH testi kullanılarak AMH konsantrasyonları
ölçülmüştür.
Erişkin Referans
Grubu
Median ng/mL
(pmol/L)
95% RI ng/mL
(pmol/L)
80
3,71
(26,49)
0,96-13,34
(6,82-95,22)
26-30
82
2,27
(16,21)
0,17-7,37
(1,22-52,66)
Kadınlar
31-35
80
1,88
(13,43)
0,07-7,35
(0,53-52,48)
Kadınlar
36-40
80
1,62
(11,60)
0,03-7,15
(0,20-51,03)
Kadınlar
41-45
79
0,29
(2,05)
0,00-3,27
(0,00-23,35)
Kadınlar
≥ 46
82
0,01
(0,06)
0,00-1,15
(0,00-8,19)
Erkekler
> 18
83
4,87
(34,77)
0,73-16,05
(5,20-114,60)
Yaş Aralığı (yıl)
N
Kadınlar
18-25
Kadınlar
Kullanma talimatı B15631 B
EYLÜL 2014
TR
Access AMH
Sayfa 5 / 11
Pediatrik Referans
Grubu
Medyan ng/mL
(pmol/L)
95% RI ng/mL
(pmol/L)
55
46,94
(335,17)
15,11-266,59
(107,92-1903,49)
44
0,16 (1,17)
0,01-3,39
(0,04-24,19)
Yaş Aralığı (gün)
N
Erkekler
≤ 60
Kadınlar
≤ 60
PROSEDÜR İLE İLGİLİ NOTLAR
SINIRLAMALAR
1.
Örnekler alt tespit limiti ve belirli tetkikin en yüksek kalibratör değeri analitik aralığında (yaklaşık 0,02-24 ng/mL
[0,14-171 pmol/L]) doğru şekilde ölçülebilir.
• Bir örnek, testin alt saptama sınırından daha azını içeriyorsa, sonuçları o değerden daha düşük olarak bildirin
(örneğin < 0,02 ng/mL [< 0,14 pmol/L]). DxI sistemi cihaz üzeri dilüsyon özelliği kullanıldığında, sistem sonuçları
20 ng/mL (146 pmol/L) değerinden küçük olarak bildirir.
• Bir örnek, en yüksek Access AMH Kalibratör (S5) değerinden fazlasını içeriyorsa, sonucu o değerden daha
büyük olarak bildirin (örneğin, > 24 ng/mL [> 171 pmol/L]). Alternatif olarak, bir hacim örneği 15 hacim (1/16)
Access Sample Diluent A ile veya bir hacim örneği 9 hacim (1/10) Access Sample Diluent A ile seyreltin.
Örnek dilüsyonunun test isteğine girilmesi hakkındaki talimatlar için ilgili sistem kılavuzlarına ve/veya yardım
sistemlerine başvurun. Sistem, dilüsyon için ayarlanmış sonuçları bildirir.
DxI sistemi cihaz üzeri dilüsyon özelliği, bir hacim örneği dokuz hacim Access Sample Diluent A ile kullanarak
dilüsyon prosesini otomatik hale getirir. Örneklerin miktarı yaklaşık 240 ng/mL (1.714 pmol/L) değerine kadar
ölçülebilir. Sistem, dilüsyon için ayarlanmış sonuçları bildirir.
2.
Antikor içeren testler için, hasta örneğindeki heterofil antikorların etkileşim potansiyeli mevcuttur. Rutin
olarak hayvanlara maruz kalan veya immünoglobülinlerin ya da immünoglobülin fragmanlarının kullanıldığı
immünoterapiye veya diagnostik prosedürlere tabi tutulan hastalar, immunoanalizlerle etkileşime girebilecek
antikorlar, örn. HAMA üretebilir. Ayrıca, hasta örneklerinde insan anti-keçi gibi heterofil antikorlar da
bulunabilir.23,24
Etkileşime giren bu tür antikorlar hatalı sonuçlar üretebilir. Bu antikorlara sahip olduğundan şüphe duyulan
hastaların sonuçlarını dikkatle değerlendirin.
3.
Hasta örneğinde diğer potansiyel enterferanslar bulunabilir ve bunlar immünotestlerde hatalı sonuçlara neden
olabilir. Literatürde bildirilen bazı örnekler romatoid faktör, endojen alkalin fosfataz, fibrin ve alkalin fosfataza
bağlanabilen proteinleri kapsar.25Bu tür enterferansların karıştığından şüphelendiğiniz hasta sonuçlarını dikkatle
değerlendirin.
4.
Access AMH sonuçları aşağıdakiler dahil hastanın klinik durumunun tamamı dikkate alınarak yorumlanmalıdır:
semptomlar, klinik öykü, ilave testlerden alınan veriler ve diğer uygun bilgiler.
5.
Access AMH testi, 1000 ng/mL’ye kadar bir “kanca” etkisi göstermez.
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ
YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Yöntem karşılaştırma için temsili veriler yalnızca örnek olarak verilmiştir. Her bir laboratuarda elde edilen performans
farklılık gösterebilir.
Test aralığındaki 104 değerin Access 2 İmmunoassay Sisteminde Access AMH testi ve manuel AMH Gen II ELISA
(Kat. No. A79765) testi kullanılarak karşılaştırılması Passing Bablok regresyonu ve r hesaplamaları için Spearman
korelasyonu ile aşağıdaki istatistik verileri vermiştir:
Access AMH
Sayfa 6 / 11
TR
Kullanma talimatı B15631 B
EYLÜL 2014
Gözlem Aralığı
(ng/mL)
Kesim (Intercept)
(ng/mL)
Eğim (%95 CI)
Korelasyon Katsayısı
(r)
104
0,16 - 21,7
0,12
0,91 (0,89-0,94)
0,99
93
0,16 - 9,88
0,09
0,95 (0,92-0,97)
0,99
n
Doğrusallık
Lineerlik için temsili veriler yalnızca örnek olarak verilmiştir. Her bir laboratuarda elde edilen performans farklılık
gösterebilir.
CLSI EP6-A’ya göre,26 bir yüksek örnek (> 24 ng/mL) ve bir düşük örnek (< 0,02 ng/mL) eşit dağılmış 7 örnek
konsantrasyonu oluşturmak üzere karıştırılmıştır. Karıştırılan 7 örneğin dört kopyası, düşük örneğin 8 kopyası ve
yüksek örneğin 4 kopyası tek bir Access 2 cihazında çalışılmıştır. Access AMH testi > 0,16 ng/mL ve ≤ 0,04 ng/mL
örnekler ile ≤ 0,16 ng/mL örnekler için doğrusallıktan ≤ %5,0 sapma ile birlikte doğrusal olmak üzere tasarlanmıştır.
Polinom regresyon yöntemini kullanarak analiz yapan bir çalışma > 0,16 ng/mL ve < 0,00 ng/mL örnekler ve ≤ 0,16
ng/mL örnekler için doğrusallıktan maksimum sapmanın %2,45 olduğunu göstermiştir.
İmpresizyon
İmpresizyon için temsili veriler yalnızca örnek olarak verilmiştir. Her bir laboratuarda elde edilen performans farklılık
gösterebilir.
Access AMH testi ≥ 0,16 ng/mL konsantrasyonlarda toplam belirsizlik ≤ %10,0 ve < 0,16 ng/mL konsantrasyonlarda ≤
0,032 ng/mL toplam standart sapma (SS) sergiler. İnsan serum örnekleri kullanan bir çalışma test başına 2 kopya ile
birlikte 20 günde toplam 40 test kapsamıştır. CLSI EP5-A227 kılavuzuna göre aşağıdaki veriler hesaplanmıştır.
Çalışma Sırasında
Arasında Çalışma
Total İmpresizyon
Numune
Büyük
Ortalama
ng/mL
(n=80)
SD (ng/mL)
% CV
SD (ng/mL)
%CV
SD (ng/mL)
%CV
Örnek 1
0,13
0,003
N/A
0,003
N/A
0,004
N/A
Örnek 2
2,63
0,038
1,5
0,073
2,8
0,083
3,1
Örnek 3
10,45
0,177
1,7
0,254
2,4
0,310
3,0
Örnek 4
17,81
0,265
1,5
0,472
2,6
0,541
3,0
Analitik Özgüllük/Etkileşimler
Analitik özgüllük/etkileşimler için temsili veriler yalnızca örnek olarak verilmiştir.
performans farklılık gösterebilir.
Her bir laboratuarda elde edilen
AMH konsantrasyonları yaklaşık 1 ve 5 ng/mL (7,1 ve 36 pmol/L) olan serum örneklerine aşağıdaki maddelerin birden
fazla konsantrasyonu eklenmiş ve tek bir Access 2 İmmunoassay Sisteminde çalışılmıştır. Değerler CLSI EP7–A2’de
belirtildiği şekilde hesaplanmıştır.28 Enterferans, kontrollerin (etkileşime giren madde eklenmemiştir) ve eşleştirilmiş
test örneklerinin (etkileşime giren madde eklenmesiyle) test edilmesi ile belirlenmiştir. Aşağıdaki maddeler belirtilen
konsantrasyonlarda test edildiğinde önemli bir etkileşim (dozda %10 değişimi geçen) gözlenmemiştir.
Madde
Eklenen En Yüksek Konsantrasyon
Asetaminofen
20 mg/dL
Asetilsalisilik Asit
65 mg/dL
Askorbik Asit
Kullanma talimatı B15631 B
EYLÜL 2014
170 µmol/L
TR
Access AMH
Sayfa 7 / 11
Madde
Eklenen En Yüksek Konsantrasyon
Bilirubin (Konjuge)
43 mg/dL
Bilirubin (konjuge olmayan)
40 mg/dL
Biotin
735 nmol/L
Gama Globulin
60 mg/mL
Hemoglobin
300 mg/dL
Heparin (Düşük Moleküler Ağırlıklı)
3000 U/L
Ibuprofen
50 mg/dL
Multi vitamin
1% (v/v)
37 mmol/L
İntralipidler
12 g/dL
Total protein (insan serum albumini)
1,4 mmol/L
Ürik Asit
AMH konsantrasyonları yaklaşık 1 ve 5 ng/mL (7,1 ve 36 pmol/L) olan serum örneklerine aşağıdaki maddelerin birden
fazla konsantrasyonu eklenmiş ve tek bir Access 2 İmmunoassay Sisteminde çalışılmıştır. Değerler CLSI EP7-A2’de
belirtildiği şekilde hesaplanmıştır.28 Aşağıdaki maddeler belirtilen konsantrasyonlarda test edildiğinde anlamlı bir çapraz
reaktivite (%5 anlamlı çapraz reaktiviteyi geçen) gözlenmemiştir.
Madde
Eklenen En Yüksek Konsantrasyon
İnhibin A
100 ng/mL
Aktivin A
16,32 μg/mL
hLH
100 mIU/mL
hFSH
115 mIU/mL
TGF β-1
65 ng/mL
Boş Limiti
Boş Limiti için temsili veriler yalnızca örnek olarak verilmiştir. Her bir laboratuarda elde edilen performans farklılık
gösterebilir.
Access AMH testinin ≤ 0,01 ng/mL (0,07 pmol/L) bir Kör Limiti (LoB) olması tasarlanmıştır. Bir çalışmada LoB, CLSI
EP17-A2’ye dayalı bir protokol kullanılarak test edilmiştir.29 Bir sıfır analit örneğinin toplam 240 tekrarı, Access AMH
S0 kalibratör, birden fazla Access 2 Sisteminde çok sayıda reaktif paketi ve kalibratör lotunun kullanıldığı 12 çalışmada
ölçülmüştür. Bu çalışma, Access AMH için LoB değerini 0,0024 ng/mL (0,017 pmol/L) olarak belirlemiştir.
Algılama Limiti
Tespit Limiti için temsili veriler yalnızca örnek olarak verilmiştir. Her bir laboratuarda elde edilen performans farklılık
gösterebilir.
Access AMH testinin ≤ 0,02 ng/mL (0,14 pmol/L) bir Tespit Limiti (LoD) olması tasarlanmıştır. Bir çalışmada LoD, CLSI
EP17-A2’ye dayalı bir protokol kullanılarak test edilmiştir.29 Her biri yedi düşük seviye örnekten dokuz tekrar, birden
fazla reaktif paketi lotu ve birden fazla Access 2 Sisteminde on çalışmadaki bir kalibratör lotu kullanılarak ölçülmüştür.
Bu çalışma, Access AMH için LoD değerini 0,0049 ng/mL (0,035 pmol/L) olarak belirlemiştir.
Kantitasyon Limiti
Kantitasyon Limiti için temsili veriler yalnızca örnek olarak verilmiştir. Her bir laboratuarda elde edilen performans farklılık
gösterebilir.
Access AMH
Sayfa 8 / 11
TR
Kullanma talimatı B15631 B
EYLÜL 2014
Access AMH testinin ≤ 0,08 ng/mL (0,57 pmol/L) bir Kantitasyon Limiti (LoQ) olması tasarlanmıştır. Bir çalışmada LoQ,
CLSI EP17-A2’ye dayalı bir protokol kullanılarak test edilmiştir.29 Yedi düşük seviye örnekten dokuz tekrar, birden fazla
reaktif paketi lotu ve birden fazla Access 2 Sisteminde on çalışmadaki bir kalibratör lotu kullanılarak ölçülmüştür. Bu
çalışma, Access AMH için LoQ değerini 0,010 ng/mL (0,071 pmol/L) olarak belirlemiştir.
EK BİLGİLER
Beckman Coulter, Access, UniCel and DxI are trademarks of Beckman Coulter, Inc.; Beckman Coulter, Access, UniCel
and DxI are registered in the USPTO and SIPO.
*Lumi-Phos, Beckman Coulter, Inc.’in bir yan kuruluşu olan Lumigen, Inc’in ticari markasıdır.
Kullanma talimatı B15631 B
EYLÜL 2014
TR
Access AMH
Sayfa 9 / 11
REFERANSLAR
1.
Picard JY, Benarous R, Guerrier D, Josso N, Kahn A. Cloning and expression of cDNA for anti-Müllerian hormone.
Proc Natl Acad Sci USA. 1986;83(15):5464-8.
2.
Teixeira J, Maheswaran S, Donahoe PK. Müllerian inhibiting substance: an instructive developmental hormone
with diagnostic and possible therapeutic applications. Endocr Rev. 2001;22(5):657-74.
3.
Josso N, Rey RA, Picard JY. Anti-Müllerian hormone: a valuable addition to the toolbox of the pediatric
endocrinologist. Int J Endocrinol. 2013;2013:674105.
4.
Grinspon RP, Rey RA. Anti-müllerian Hormone and Sertoli cell function in paediatric male hypogonadism. Horm
Res Paediatr. 2010;73(2):81-92.
5.
La Marca A, Broekmans FJ, Volpe A, Fauser BC, Macklon NS, on behalf of the ESHRE Special Interest Group for
Reproductive Endocrinology--AMH Round Table. Anti-Müllerian hormone (AMH): what do we still need to know?
Hum Reprod. 2009;24(9):2264-75.
6.
Rajpert-De Meyts E, Jørgensen N, Graem N, Müller J, Cate RL, Skakkebaek NE. Expression of anti-Müllerian
hormone during normal and pathological gonadal development: association with differentiation of Sertoli and
granulosa cells. J Clin Endocrinol Metab. 1999;84(10):3836-44.
7.
Weenen C, Laven JSE, von Bergh ARM, Cranfield M, Groome NP, Visser JA, Kramer P, Fauser BCJM, Themmen
APN. Anti-Müllerian hormone expression pattern in the human ovary: potential implications for initial and cyclic
follicle recruitment. Mol Hum Reprod. 2004;10(2):77-83.
8.
Ledger WL. Clinical utility of measurement of anti-müllerian hormone in reproductive endocrinology.
Endocrinol Metab. 2010;95(12):5144-54.
9.
Fiçicioglu C, Kutlu T, Baglam E, Bakacak Z. Early follicular antimüllerian hormone as an indicator of ovarian reserve.
Fertil Steril. 2006;85(3):592-6.
10.
Freeman EW, Sammel MD, Lin H, Boorman DW, Gracia CR. Contribution of the rate of change of antimüllerian
hormone in estimating time to menopause for late reproductive-age women. Fertil Steril. 2012; 98(5):1254-9.
11.
La Marca A, Grisendi V, Griesinger G. How much does AMH really vary in normal women. Int J Endocrinol.
2013;2013:959487.
12.
Nelson SM, Yates RW, Lyall H, Jamieson M, Traynor I, Gaudoin M, Mitchell P, Ambrose P, Fleming R.
Anti-Müllerian hormone-based approach to controlled ovarian stimulation for assisted conception. Hum Reprod.
2009;24 (4) 867-75.
13.
Homburg R, Crawford G. The role of AMH in anovulation associated with PCOS:a hypothesis. Hum Reprod. 2014;
29(6):1117-21.
14.
Pigny P, Jonard S, Robert Y, Dewailly D. Serum anti-Müllerian hormone as a surrogate for antral follicle count for
definition of the polycystic ovary syndrome; J Clin Endocrinol Metab, 2006;91(3):941-45.
15.
La Marca A, Volpe A. The anti-Mullerian hormone and ovarian cancer. Human Reprod Update. 2007;13(3):265-73.
16.
Chang HL, Pahlavan N, Halpern EF, MacLaughlin DT. Serum Müllerian inhibiting substance/anti-Müllerian
hormone levels in patients with adult granulosa cell tumors directly correlate with aggregate tumor mass as
determined by pathology or radiology. Gynecol Oncol. 2009;114(1);57-60.
Access AMH
Sayfa 10 / 11
TR
J Clin
Kullanma talimatı B15631 B
EYLÜL 2014
17.
Lindhardt Johansen M, Hagen CP, Johannsen TH, Main KM, Picard JY, Jørgensen A, Rajpert-De Meyts E, Juul
A. Anti-Müllerian hormone and its clinical use in pediatrics with special emphasis on disorders of sex development.
Int J Endocrinol. 2013;2013:198698.
18.
Lee MM, Misra M, Donahoe PK, MacLaughlin DT. MIS/AMH in the assessment of cryptorchidism and intersex
conditions. Mol Cell Endocrinol. 2003;211(1-2); 91-8.
19.
Rey R, Lukas-Croisier C, Lasala C, Bedecarrás P. AMH/MIS: what we know already about the gene, the protein
and its regulation. Mol Cell Endocrinol. 2003;211(1-2); 21-31.
20.
Approved Guideline - Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens for Common Laboratory
Tests, G-P44-A4. 2010. Clinical and Laboratory Standards Institute.
21.
DHHS (NIOSH) Publication No. 78-127, August 1976. Current Intelligence Bulletin 13 - Explosive Azide Hazard.
Available at http://www.cdc.gov/niosh.
22.
Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC ⇋ QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.
23.
Kricka L. Interferences in immunoassays - still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037-1038.
24.
Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613-621.
25.
Lingwood D, Ballantyne JS. Alkaline phosphatase-immunoglobulin conjugate binds to lipids in vitro, independent
of antibody selectivity. Journal of Immunological Methods 2006; 311: 174-177.
26.
Approved Guideline - Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedures: A Statistical Approach,
EP6-A. April 2003. Clinical and Laboratory Standards Institute.
27.
Approved Guideline - Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods EP5-A2. August
2004. Clinical and Laboratory Standards Institute.
28.
Approved Guideline - Interference Testing in Clinical Chemistry, EP7-A2. November 2005. Clinical and Laboratory
Standards Institute.
29.
Approved Guideline - Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement Procedures,
EP17-A2. June 2012. Clinical and Laboratory Standards Institute.
Immunotech S.A.S. a Beckman Coulter Company, 130, avenue de Lattre de Tassigny,
BP 177, 13276 Marseille cedex 9, France, 33-491 172 727
Kullanma talimatı B15631 B
EYLÜL 2014
TR
Access AMH
Sayfa 11 / 11
Download

Beckman Coulter AMH