DİN KARŞITLIĞI
“Asıl lâiklik İslâm’dadır. Çünkü incelendiğinde
görülecektir ki, lâikliğin kaynağı İslâm’da bulunuyor. Konuyu fazla uzatmadan
söylemek gerekirse, gerçek anlamda lâiklik tanımını Allah (CC) yapmıştır:”
"Sizin dininiz size, benim dinim bana…£"
Günümüz çoğu insanımızın kafasındaki din kavramının
yok denecek kadar silindiğini ya da yozlaştığını aşağıdaki sözlerden kestirebilirsiniz:
"Buda, Budist değildi. İsâ, Hristiyan değildi. Muhammed, Müslüman değildi.
Onlar sevgiyi öğreten öğretmenlerdi. Onların dini sevgiydi.
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ
11.04.2014
Milletimiz’in içindeki bir grubun din düşmanlığı, 1940’lı yıllarda iktidarda
bulunanlarla başlatılmış, bugün hâlâ etkisi o zihniyetin devâmı tarafından sinsi olarak
yürütülmektedirµ. Konuyu açıklamak için, Kur’ân’ı Kerîm ve Hz. Muhammed'in hayâtı’ının
seçmeli ders olarak okullarda okutulmasına karar verilmesi üzerine, günümüzde bilinen bir
partide teşkilatlanan bu zihniyetin başında bulunan zatın, ‘Peygamber hayâtı lâikliği
bitirdi.’ sözü, bu zihniyetin din karşıtlığının bir belgesi olarak yeter niteliktedir.
1940’lı yıllardan beri hiç değişmeyen bu zihniyet, “Lâik olunan yerde Allah’ın (CC)
işi ne!” mantığı içinde nesiller yetiştirmiştir.
£
Kâfirûn, Sûresi, âyet 6: 1 – “De ki: Ey kâfirler! 2 - Sizin taptıklarınıza ben tapmam. 3 - Siz de benim
taptığıma tapıcılar değilsiniz. 4 - Ben asla sizin taptıklarınıza tapacak değilim. 5 - Siz de benim taptığıma
tapacak değilsiniz. 6 - Sizin dininiz size, benim dinim banadır.”

Uzerli, M., Uzerli'den tepki çekecek peygamber mesajı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi:
http://www.haber10.com/haber/487994/#.Uz6AO1xrPmQ, En Son Erişim Târihi: 03.04.2014.

"Gazetelerinizin son günlerdeki neşriyatı arasında dinden bahis bazı yazı, mütalaa, ima ve
temsillere rastlanmaktadır. Bundan sonra din mevzuu üzerinde gerek tarihi, gerek temsili ve gerek mütalaa
kabilinden olan her türlü makale ve fıkra ve tefrikaların neşrinden tevakki edilmesi (sakınılması) ve başlanmış
bu gibi tefrikaların en son on gün zarfında nihayetlendirilmesi." (T.C. Başvekâlet - Matbuat Umum
Müdürlüğü, İç Matbuat Dairesi, 1945)”
"Biz her ne şekil ve surette olursa olsun, memleket dâhilinde dini neşriyat yapılarak dini bir atmosfer
yaratılmasına ve gençlik için dini bir zihniyet fideliği vücuda getirilmesine taraftar değiliz." (T.C. Dâhiliye
Vekâleti-Matbuat Umum Müdürlüğü Sayı:658 17.Mayıs.l942 ) (KAYNAK. Eşref EDİP-KARA KİTAP.”
Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerinde-yetisen-belamlar.html, En Son Erişim Târihi:
01.03.2014.
µ
Haber10, CHP'li Taşdelen: Bizim savaşımız İslâm'la, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.ulkehaber.com/chpli-tasdelen-bizim-savasimiz-islamla_23568.html, En Son Erişim Târihi:
03.04.2014.

Anonim, CHP: Peygamber lâikliği bitirdi!, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.habername.com/haber-peygamberin-hayat-siyer-dersi-chp-444-egitim-sistmei-laiklik-chpbildirges-80951.htm, En Son Erişim Târihi: 03.04.2014.

TV’de yapılan açık oturumlardan birinde bir bayan gazetecinin, “Allah’ı üniversiye sokmayacağız.”
demişti. Bakınız: Başörtüsünün Dinî ve Vicdânî Boyutu, İlâhî Maksat Göz Ardı Edilmemeli, İsteseniz de
2
DİN KARŞITLIĞI
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ
Ama “Asıl lâiklik İslâm’dadır. Çünkü incelendiğinde görülecektir ki, lâikliğin
kaynağı İslâm’da bulunuyor. Konuyu fazla uzatmadan söylemek gerekirse, gerçek anlamda
lâiklik tanımını Allah (CC) yapmıştır:”
"Sizin dininiz size, benim dinim bana…£"
Şu kadarcık bir tanımın bile Anayasa’mızda olmamasının, geçmişte bu Millet’e ne
kadar zulüm yapılmasına sebep olduğunu görmedik mi?1
Bu tespitler, lâikliği savunanların bir kısmının, halkın huzûru adına, gerçekten
sâmîmi olmadıkları çağrışımını hatırlatmıyor mu, bizlere?”
“Din bir hayat nizâmıdır. İslâm’da yukarıdaki âyet gereğince insanların hayat
nizâmına karışılamaz ve bu nedenle dinde zorlama yoktur. Târihimizde de bunların yüzlerce
uygulaması bilinmektedir. “Dinde zorlama var.” diyenler çıkarsa biliniz ki, onlar ya
bilgisizdirler ya da art niyetlidirler2.”
Yukarıda, sayfa sonunda sunulan belge, 1940’lı yıllarda temelleri atılan din karşıtlığı
çalışmalarının ve bugünkü dünyâlaşmanın temel dayanaklarını veriyor. Günümüz çoğu
insanımızın kafasındaki din kavramının yok denecek kadar silindiğini ya da yozlaştığını
aşağıdaki sözlerden kestirebilirsiniz:
"Buda, Budist değildi. İsâ, Hristiyan değildi. Muhammed, Müslüman değildi. Onlar
sevgiyi öğreten öğretmenlerdi. Onların dinî sevgiydi.
Bu örnek, aşırı lâik ve dünyalâşmış3 insanlarımızın dağarcıklarındaki sığılaşmış dinî
birikimleri hakkında bir fikir verebilir.
İstemeseniz de Allah (CC) Nûrunu Tamamlayacaktır, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/Başörtüsünün%20Dinî%20Ve%20Vicdânî%20Boyutuİlâhî%20Maksat%20Göz%20Ardı%20Edilmemeli.pdf YA DA
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/BAŞÖRTÜSÜNÜN%20DİNÎ%20VE%20VİCDÂNÎ%20BOYUTUİlâhî%20Maksat%20Göz%20Ardı%20Edilmemeli.doc En Son Erişim Târihi: 6.01.2013.
£
Kâfirûn, Sûresi, âyet 6: 1 – “De ki: Ey kâfirler! 2 - Sizin taptıklarınıza ben tapmam. 3 - Siz de benim
taptığıma tapıcılar değilsiniz. 4 - Ben asla sizin taptıklarınıza tapacak değilim. 5 - Siz de benim taptığıma
tapacak değilsiniz. 6 - Sizin dininiz size, benim dinim banadır.”
1
Temiz, M., Cumhûriyet Döneminde Nerden Nereye, Bu Aziz Millet “Allah” kelimesinin
Yasaklandığı
Dönemleri
bile
Yaşamıştır,
Alındığı
İnternet
Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/CUMÛRİYET%20DÖNEMİNDE%20%20NERDEN%20NEREYE...pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/CUMÛRİYET%20DÖNEMİNDE%20%20NERDEN%20NEREYE...doc, En Son
Erişim Târihi: 21.09.2013.
2
Temiz, M., Lâik Kardeşlerimiz Aslâ Endişelenmesinler, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/Lâik%20Kardeşlerimiz%20Aslâ%20Endişelenmesinler!...pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Lâik%20Kardeşlerimiz%20Aslâ%20Endişelenmesinler!...doc, En Son Erişim
Târihi, 03.04.2014.

Uzerli, M., Uzerli'den tepki çekecek peygamber mesajı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi:
http://www.haber10.com/haber/487994/#.Uz6AO1xrPmQ, En Son Erişim Târihi: 03.04.2014.
3
Temiz, M., Gittikçe Dünyâlaşan Neslimiz, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GİTTİKÇE%20DÜNYÂLAŞAN%20NESLİMİZ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GİTTİKÇE%20DÜNYÂLAŞAN%20NESLİMİZ.docx, En Son Erişim Târihi:
25.10.2013.
Download

Din Karşıtlığı (pdf)