Konya İl Müftülüğü
2015 YILI KUTLU DOĞUM
HAFTASI
“Hz. Peygamberin İzinde"
İsimli Kitabı Okuma Yarışması
II.
Aşama
Final Soru Kitapçığı
(Sınav ile iliği açıklamalar Kitapçığın arka sayfadadır.)
1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi duanın
tanımına en uygun olandır?
5. Hz. Muhammed (s.a.v.) kendisine
Peygamberlik verilmeden önce hangi
sıfatla anılırdı?
a) Dua Allah’ın noksan sıfatlardan arınmış
olduğunu kabul etme
b) Dua Allah’ı birleme
c) Dua Allah’a sena ve şükürde bulunma
d) Dua Kulun bütün benliğiyle yüce
yaratana yönelerek ondan istek ve dilek
de bulunması
a) Tebliğciydi
b) Fetanet sahibiydi.
c) Muhammed-ül emindi.
d) Yardım severdi
6. Hz. Muhammed (s.a.v.) Taife islamı
tebliğ için gittiğinde yanında kim vardı?
2. Kelime-i Tevhid, Allah’ı birleme hangi
kelimeyle ifade edilir?
a) Ebu Talip
b) Abdulmuttalip
c) Zeyd b Harise
d) Ebu Leheb
a) İstiğfar
b) Tehlil
c) Tahmid
d) İstiaze
7. Hz. Muhammed (s.a.v.) açıkça İslam
dinini Mekkelilere nerede tebliğ etti?
a) Hira Nur dağında
b) Sevr dağında
c) Uhud dağında
d) Safa çevresinde
3. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber
(s.a.v.)’in dua ve zikirlerine uygun
değildir?
a) Yapmacıktan uzak dua ve zikir ederdi.
b) Dua ve zikri çoğunlukla Kuran ayetlerinden yapardı
c) Dua ve zikrederken gülerdi
d) Dua ve zikirleri çok vecizdi
8. Hz. Muhammed (s.a.v.) hicret esnasında
ilk defa Mekke’yi kiminle terk etti?
a) Hz Ali
b) Hz Ebu Bekir
c) Hz Osman
d) Hz Ömer
4. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber
(s.a.v.)’in Ahlaki özelliklerinden biri
değildir?
a) Hz. Muhammed (s.a.v.) bütün kötü
huy ve davranışlardan uzaktı.
b) Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ticari
ilişkileri oldukça kuvvetliydi.
c) Yüce Rabbimiz “Şüphesiz sen yüce
bir ahlak üzeresin” buyurmaktadır.
d) Hz. Aişe validemizin ifadesine göre
onun ahlakı Kur’an dı.
9. Hz. Muhammed (s.a.v.) hicret esnasında
emanetleri kime bırakmıştır?
a) Hz Talha
b) Hz Abbas
c) Hz Ali
d) Hz Zeyd b. Harise
2
10. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir
bilgidir?
13İstişareye
önem
veren
Peygamberimizin buna örneklerinden olan
ve bedir savaşında ordu karargahının
savaş
stratejisi
gereği
yerinin
değiştirilmesini teklif eden sahabenin adı
hangisidir?
a) Peygamberimiz sekiz yaşından
itibaren çocukluk ve gençlik yıllarını amcası
Ebu Talib’in yanında geçirmiş, yirmi be
yaşında Hz. Hatice ile evlenerek müstakil bir
aile yuvası kurmuştur.
b) Hz. Peygamber, Mekke dönemi
boyunca yalnızca Hz. Hatice ile evli kalmıştır.
c) Hz. Hatice’nin lakabı “Tahire (pak
hanım)” olup, bu lakap ahlaki meziyetleri
sebebiyle Hz. Hatice’ye verilmiştir.
d) Hz. Hatice ile Hz. Peygamberin
evliliğinden yedi çocuk dünyaya gelmiştir.
a) Selman-ı Farisi
b) Hubab b. Münzir
c) Hz. Hamza
d) Temim- Dari
14) Hz. Hatice'nin baba adı ve anne adı
aşağıdaki şıklardan hangisinde doğrudur?
a) Eset, Fatıma b. Cündep
b) Eset,Fatıma b. Zaide
c) Huveylit, Fatıma b. Zaide
d) Huveylit, Fatıma b. Tahire
11Mekkeli
müşriklerle
Medineli
Müslümanlar arasında yapılan Hudeybiye
anlaşmasını yenilemek üzere Mekkeli
müşrikler adına Medine ye giden ve
Müslümanların
peygamberimize
bağlılığını görünce "size hepsinin kalpleri
tek bir kalbe bağlı bir kavimden geldim"
diyen ve Mekkenin önde gelenlerinden olan
kimse aşağıdakilerden hangisidir?
15) Peygamberimizin cennet kadınlarının
en
faziletlileri
dediği
kadınlar
aşağıdakilerden hangileridir?
a) Hz. Hatice, Asiye, İmran, Hz. Fatıma
b) Hz. Hatice, Asiye, Meryem, Hz. Fatıma
c) Hz.Hatice, Meryem, Sümeyye,
d) Hz. Hatice, Asiye, Meryem, İmran
a) Velit b. Muğire
b) Urve b. Mes'ut
c) Ebu Süfyan
d) As b.Vail
16) Hz. Hatice'nin doğum ve vefat tarihi ve
defnedildiği
kabristanın
adı
aşağıdakilerden hangisidir?
12- Peygamber efendimize 9 yıl hizmet
eden sahabenin adı nedir?
a) 565, 621, Hacun Kabristanı Mekke.
b) 556, 620, Hacun Kabristanı, Mekke
c) 556, 621, Cennet-i Mualla Kabristanı,
Mekke.
d) 556,622, Hacun Kabristanı, Mekke
a) Zeyt b. Harise
b) Zeyt b. Sabit
c) Usame b. Zeyt
d) Enes b. Malik
3
17) Hz. Ebu Bekir'in doğum ve vefat tarihi,
babasının adı ve künyesi nedir?
20- Hz. İbrahim, oğlu İsmail ile eşini Kabe
civarında bıraktığında; "Bizi kimsenin
yaşamadığı bu topraklara mı terk edip
gideceksin? Bizi burada bırakmanı sana
Rabbin
mi
emretti?"
diyen
eşi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) 573,634, Osman, Atik,
b) 573, 634, Kuhafe, Sıddık.
c) 573, 634, Osman, Ebu Kuhafe
d) 574, 643, Osman, Ebu Kuhafe
a)
b)
c)
d)
18- Aşağıda Hz. Ömer için söylenenlerin
hangisi doğru değildir?
a)Hz. Ömer Adioğulları kabilesine mensup
olup 27 yaşında İslama girmiştir.
b) Hz. Peygamberi öldürmeye giderken
kızkardeşi Fatıma (rah) ve eniştesi Sa’id b.
Zeyd’inevine yönelmiş ve orada Kur’an
ayetlerinden etkilenerek müslüman olmaya
karar vermiştir
c) Hz. Ömer’in İslama girmesi müslümanlara güç ve cesaret vermiştir.
d) Müslümanlar Hz. Ömer İslama
girmeden önce Kabe’de açıktan ibadet etmeye
başlamıştır
Hacer
Sare
Zübeyde
Asiye
21-"Ya Resûlullah, keşke Makām-ı
İbrahim'i
namazgâh
edinsen
de
(orada)namaz kılsak" sözüyle “Siz,
İbrâhîm’in makamından kendinize bir
namaz yeri edinin"(Bakara 125 ) ayetinin
inzaline vesile olan kimdir?
a) Hz. Ebu Bekir
b) Hz. Ömer
c) Hz. Osman
d) Hz. Ali
22- Peygamberimizin, Makām - İbrahim'i
Kâbe ile kendisi arasına alarak kıldığı iki
rekât tavaf namazında Allah'ın birliğini
(tevhit) içeren hangi sureleri okuduğu
rivayet edilir?
19-Kral Nemrud’un kendisini cezalandırmak üzere yaktırdığı ateşten mucizevi
bir şekilde kurtulan Hz. İbrahim’in
kendisine vaad edilen bereketli topraklara
gitmek üzere yola çıktığında yanında
bulunan eşi kimdir?
a)
b)
c)
d)
a) Hacer
b) Sare
c) Meryem
d) Habibe
İhlas-Kafirun
İhlas-Felak
İhlas-Nas
İhlas-Kevser
23- İslam'ın geldiği dönemde, Arabistan
yarımadasında
"ukaz",
"Mecenne",
"Zülmecaz" gibi panayırlar hangi şehirde
kurulurdu?
a)
b)
c)
d)
4
Mekke
Medine
Yesrib
Cidde
24- Kaybolan Zemzem kuyusunu gördüğü
rüyaya dayanarak yeniden insanların
hizmetine sunan kimdir?
a)
b)
c)
d)
28-Aşağıdaki şıklardan hangisinde Hz.
Osman ile ilgili bilgiler doğru şekilde
verilmiştir?
Abdümenâf
Abdurrahman
Abdülmuttalib
Kusay
a) Hicretten 57 yıl önce Mekke’de
doğdu, babası Affân b. Ebû’-l-Âs,
Kureyş’inBenîÜmeyye oğullarına mensuptur.
b) Hicretten 47 yıl önce Mekke’de
doğdu,
babası
As
b.
Vâil,
Kureyş’inBenîÜmeyye oğullarına mensuptur.
c) Hicretten 47 yıl önce Mekke’de
doğdu, babası Affân b. Ebû’-l-Âs, Kureyş’in
Benî Ümeyye oğullarına mensuptur.
d) Hicretten 47 yıl önce Mekke’de
doğdu, babası Affân b. Ebû’-l-Âs,
Kureyş’inHâşim oğullarına mensuptur.
25- İslam öncesi Arapların büyük
çoğunluğu Allah'ı tanımakta ve O'nu yüce
yaratıcı olarak bilmekteydi. Ancak Allah
ile kendi aralarında bağ kurduğunu
sandıkları ikinci derecede tanrıları ilah
olarak kabul ediyorlardı. Bu şekildeki
inanca ne denir?
a)
b)
c)
d)
Küfür
Şirk
Nifak
îmân
29-İslam toprakları Hulefâ-i Râşidîn
döneminde hangi halife zamanında en
geniş noktasına ulaşmıştır?
a) Hz. Ebû Bekir
b) Hz. Ömer
c) Hz. Osman
d) Hz. Ali
26- Peygamberimiz altı yaşındayken,
babasının Medinedeki kabrini ziyaretten
dönüşte annesi Amine nerede vefat
etmiştir?
a)
b)
c)
d)
Taif
Ebva
Cirane
Hayber
30-Aşağıdaki şıklardan hangisinde Hz.
Osman’ın evini kuşatan isyancıların
geldikleri şehir yer almamaktadır?
a) Kûfe
b) Mekke
c) Mısır
d) Basra
27- Kan dökmenin yasak sayıldığı, Zilkade,
Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında
yapılan ve "azgınlık ve haktan ayrılmak"
anlamına gelen harplere ne ad verilir?
a)
b)
c)
d)
Kıtal
Ficar
Hendek
Bedir
5
34-Hz. Ali, Hicretin…………..…..yılında
……………...isimli bir Haricî tarafından
şehit edildi.
Aşağıdaki şıkların hangisinde boşluklar
doğru bir şekilde doldurulmuştur?
31-Hz. Osman, hicretten sonra bir
Yahudiye ait olan Rûme kuyusuna yüksek
meblağla ortak olmuş ve kuyuyu
Müslümanların hizmetine sunmuştur.
Tebük seferinin hazırlanmasında ordunun
üçte
birinin
teçhiz
masraflarını
üstlenmiştir.
Yukarıdaki paragrafta Hz. Osman’ın
hangi özelliği ön plana çıkmaktadır?
a)
b)
c)
d)
a) Alçakgönüllüğü
b) Cömertliği
c) Zenginliği
d) Hayası
35-Aşağıdaki şıkların hangisinde Hz.
Fatıma’nın lakapları doğru bir şekilde
verilmiştir?
a) Zehrâ-Betûl
b) Zehra-Beyza
c) Zehrâ-Hümeyrâ
d) Zehrâ-Kübrâ
32-Hz. Ali’nin Bedir Savaşı’nda iki ordu
arasında
savaş
başlamadan
önce
Müslümanlar adına çarpışmak üzere
meydana çıkarak öldürdüğü kişi kimdir?
a)
b)
c)
d)
35/ İbn Mülcem
40/ Muaviye
38/ Muaviye
40/ İbn Mülcem
36-“İnsanlardan, inanmadıkları halde
Allah’a ve ahiret gününe inandık diyenler
vardır.”
Yukarıdaki âyet-i kerime hangi sûrede
geçmektedir?
Ukbe b. Muayt
Ebû Cehil
Velîd b. Utbe
Utbe b. Rebîa
a)
b)
c)
d)
33-Hz. Ali aşağıdaki savaşlardan hangisine
katılmamıştır?
a) Uhud
b) Tebük
c) Mekke’nin Fethi
d) Hendek
Bakara Sûresi
Al-i İmran Sûresi
FelakSûresi
Nisâ Sûresi
37-Aşağıdakilerden
hangisi
Dırar
Mescidi’nin yıkımında yer almamıştır?
a)
b)
c)
d)
6
Hz. Mâlik b. Duhşûm
Hz. Man b. Adîy
Hz. Âsım b. Adî
Hz. Ali
38- Hayber’in
gerçekleşmiştir?
Fethi
hangi
43-Münafıkların lideri kimdir?
tarihte
a)
b)
c)
d)
a) Hicrî 9. Yıl
b) Hicrî 7. Yıl
c) Hicrî 6. Yıl
d) Hicrî 5. Yıl
44- Peygamberimizin vefatından sonra “Ey
insanlar! Muhammed’e tapan bilsin ki
Muhammed ölmüştür. Allah’a kulluk
edenler bilir ki Allah Haydır, ölümsüzdür.”
diyen sahabe kimdir?
39-Kıbleyi Kâbe olarak belirleyen âyet-i
kerime hangi sûrenin kaçıncı âyet-i
kerimesidir?
a)
b)
c)
d)
Nisâ Sûresi 144. âyet
Al-i İmran 144. âyet
Ankebût 4. âyet
Bakara 144. Âyet
a) Hz. Ömer
b) Mus’ab b. Umeyr
c) Hz. Ali
d) Hz. Ebu Bekir
40-Mekkeli müşriklerle yapılan ilk savaş
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Uhut
c) Tebük
45- “Muhammed ancak bir peygamberdir.
Ondan önce de peygamberler gelmiştir.
Şimdi O, ölür veya öldürülürse eski
dininize
mi
döneceksiniz?
Kim
gerisingeriye dönerse, Allah’a hiçbir zarar
veremez.
Allah,
şükredenleri
mükâfatlandıracaktır.” (Al-i İmran 144)
ayetinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi
çıkarılamaz?
b) Hendek
d) Bedir
41-Hz. Hamza (r.a) hangi gazvede şehit
olmuştur?
a) Tebük
c) Bedir
Ebû Cehil
Ebû Leheb
Velid b. Muğire
Abdullah b. Übey
b) Hendek
d) Uhut
a) Peygamberimizden önce de Allah
başka peygamberler göndermiştir.
b) Allah’ın dininde sebat edenleri
Allah mükâfatlandıracaktır.
c) İmanın devamının Peygamberin
yaşamasıyla kayıtlı olmayıp, Peygamberin
sadece bir elçi olduğu hatırlatılmıştır.
d) Peygamberimizin, biri veya birileri
tarafından öldürüleceği önceden bildirilmiştir.
42-Münafıkları Müslümanlar için asıl
tehlikeli hale getiren husus aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Evs-Hazrec kabilelerine mensup olmaları
b) Kureyş kabilesine mensup olmaları
c) Mekkeli olmaları
d) Hiçbiri
7
46- Hz. Peygamber 23 yıllık risalet dönemi
boyunca kendisine iman eden ashabını
İslam’ın esasları çerçevesinde ciddi bir
eğitime tabi tutmuştur. Aşağıdakilerden
hangisi bu eğitimi nesilden nesile aktaran,
Peygamberimizin
manevi
mirasını
günümüze kadar taşıyanlardan değildir?
50- Veda Haccı’nda Rasûlullah (s.a.v) “Ey
insanlar!
Vallahi
bilmiyorum,
bu
günümden sonra bu yerde sizinle belki bir
daha karşılaşmayacağım” diyerek söze
başladığı ilk hutbesini hangi gün nerede
irat etmiştir?
a)
b)
c)
d)
a) Abbasiler
b) Tabiin
c) Etba-ı Tabiin
d) Ashab
1. Bayram günü, Mina’da
Arefe günü, Arafat’ta
1. Bayram günü, Müzdelife’de
Terviye günü, Kâbe’de
51- Abdullah b. Ömer’e göre Veda Haccı
esnasında Mina’da teşrik (bayram)
günlerinin ortasında inen ve Rasûlullah
(s.a.v)’in bunun vedalaşma anlamına
geldiğini anladığı sûre aşağıdakilerden
hangisidir?
47-Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin bıraktığı maddi miraslardan
değildir?
a) Hayber arazisi
b) 10 deve
c) Hırkası, yüzüğü ve kılıcı
d) Fedek arazisi
a) Kevser
c) Nasr
b) Fil
d) Nas
52-“Ümmü’l-Kura” aşağıdaki şehirlerden
hangisidir?
48- Hz. Peygamberin Veda Haccı’ndan
sonra Kuzey Arabistan’a düzenleyeceği
sefere hangi sahabeyi başkomutan tayin
etmiştir?
a) Kudüs
b) Medine
c) Mekke
d) İstanbul
a) Halid b. Velid
b) Zeyd b. Harise
c) Usame b. Zeyd
d) Hiçbiri
53M.605 yılında Kâbe’nin yeniden
inşasını
Hz.
Muhammed
(S.A.V)
aşağıdakilerden hangisi ile birlikte bilfiil
yapmıştır?
49- Hz. Peygamber’in cenazesinin defin
görevi kimlere tevdi edildi?
a) Hz. Hamza
b) Hz. Hatice
c) Hz. Ömer
d) Hz. Abbas
a) Ensar
b) Muhacir
c) Rasulullah ’ın akrabaları
d) Tüm Müslümanlar
8
54-Kâbe’nin tadilatı esnasında Kâbe’nin
dışında bırakılan yerin ismi aşağıdakilerden hangisidir?
58-Hz. Peygamber’e ilk vahyin gelişinden
hemen sonra görüştüğü ve Peygamberliğini
müjdeleyen
isim
aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Hacerü’l-Esved
b) Hicr
c) Mizab-ı Kâbe
d) Mültezem
a) Hz. Hatice
b) Zubeyr B. Avvam
c) Varaka b. Nevfel
d) Abdurrahman b. Avf
55Müslümanların Allah’ın emri ile
kıblelerinin değişmesi, şekli olarak
değişmenin
yanında
aşağıdakilerden
hangisini de ifade etmiştir?
59- Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanların en bariz özelliklerinden birisi
değildir?
a)Sapkınlaşan insanlarla yolların ayrıldığı,
yeni ve özgün kimlik,
b)Yaşamsal tam bir serbestlik,
c)Makam-ı İbrahim’in de kutsal olduğu,
d)Diğer seçeneklerle birlikte hepsi.
a) Genelde otuzlu yaşlardaki gençlerdendi.
b)Toplumun
oldukça
zengin
kesimi
içerisinden idiler.
c) Putperestlikten ve diğer cahili adetlerinden
uzak kalanlardandı.
d)Doğru ve güvenilir olmak gibi müsbet
davranışlara sahip olanlardandı.
56- Mekke’nin fethedildiği gün Kâbe’nin
anahtarının kendisinde bulunduğu sahabe
aşağıdakilerden hangisidir?
60-“Hani ordular üzerinize gelmişti de Biz
onların üzerine bir rüzgar ve görmediğiniz
ordular göndermiştik.” Ayeti ile anlatılan
savaş hangisidir?
a) Usame b. Zeyd
b) Bilal-i Habeşi
c) Osman b. Talha
d) Ebu Hureyre
a) Bedir
c) Hendek
b) Uhud
d) Tebuk
61- Hicretin ikinci yılında Bedir
Gazvesinden sonra Kureyşi intikam için
tahrik edenler ilk olarak kimler olmuştur?
57- Hz. Peygamber (S.A.V)’in Kâbe’nin
içerisinde gördüğü heykeller ile ilgili olarak
“Allah bunu yapanların belasını versin!
……. ve ……..hiçbir zaman fal oklarıyla
şans aramadılar” buyurduğu cümlede
noktalı yerlere sırası ile gelecek peygamber
isimleri aşağıdaki şıklardan hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
a) Nadir Yahudileri
b) Kaynuka Yahudileri
c) Kureyza Yahudileri
d) Evs ve Hazrec
a) İbrahim-İsmail
b) Musa-Harun
c) Yakup-Yusuf
d) Yahya-Zekeriyya
9
62- Hz. Peygamber Hendek kazılırken
önüne çıkan büyük kayayı parçalarken üç
kere tekbir getirmiş ve aşağıdakilerden
hangisini gördüğünü söylememiştir.
66- Mesacid-i Seb’a (Yedi Mescidler)
arasında aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
a) Mescid-i Ali b. Ebi Talib
b) Cafer b. Ebi Tayyar
c) Mescid-i Ebu Bekr es Sıddık
d) Mescid-i Sad b. Muaz
a) Hire ’nin köşkleri ile Kisra’nın payitahtı
olan Medain,
b) Suriye ve Rum bölgesindeki köşkler,
c) Yemendeki Sana nın köşkleri,
d) Bizansın Surları
67- “Şüphesiz Allah ağaç altında biat
ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur’’ ayetiyle belirtilen olay aşağıdakilerden hangisidir?
63- Hendek Savaşı sırasında Müslüman
olmaya karar veren ve İslama hizmet için
her türlü emri yerine getirmeye hazır
olduğunu bildiren kişi aşağıdakilerden
hangisidir?
a) I.Akabe Biatı
b) II. Akabe Biatı
c) Rıdvan Biatı
d) Hendek Biatı.
a) Amr b. Abdüved
b) Nuaym b. Mesud
c) Nevfel b. Abdullah
d) Halid b. Velid
68- Aşağıdakilerden hangisi “Şehitlerin
Efendisi”
ve “Allah'ın Arslanı”
unvanlarıyla anılan sahabidir?
64- Hz. Peygamberin ‘’ Harp hiledir.’’
ruhsatıyla birlikte Kureyza Yahudilerine ‘’
Muhammed le yalnız kalırsanız haliniz nice
olur’’ diyerek taraflar arası güven
bunalımına sebep olan kişi aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Hz. Ömer
b) Hz. Ali
c) HZ. Hamza
d) Hz. Ebu Bekir
69-Aşağıdakilerden hangisi Ebu Cehil'in
Allah Rasulüne hakaret ettiğini duyduktan sonra Müşriklerin toplantı yerine
giderek Ebu Cehil'in başını yarıp
müşriklerin önderlerine meydan okuyarak
İslam’a dahil olduğunu söyleyen ve
Habeşistan hicreti sebebiyle Mekke'de az
kalan müslümanlara güç ve cesaretlerini
arttıran sahabidir?
a) Nuaym b. Mesud
b) Ebu Sufyan
c) Gatafan Reisi
d) Kaynuka Reisi
65- Hendek Savaşı aşağıdaki tarihlerden
hangisinde gerçekleşmiştir?
a) 11-24 Mart 625
b) 1-25Nisan 626
c) 25 Nisan-3 Mayıs 627
d) 1-24 Mart 627
a)
b)
c)
d)
10
Hz. Bilal 'i Habeşi
Hz. Ali
Hz. Hamza
Hz. Osman
70- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Hamza
için söylenemez?
Hz. Peygamber (sav) ……………sahabinin
hatırasına yönelik olarak şu sözleri dile
getirdi: “ Seni Mekke’de ilk gördüğümde
hiç kimse seni yakışıklılıkta ve güzel
giyinmede geçemezdi. Ama bugün saçın
karışmış ve sadece vücudunu örten basit
bir örtün var. Allah’ın Rasulü kesin olarak
ilan ediyor ki, sen kıyamette mutlaka
Allah’ın huzuruna kabul edileceksin.”
a) Hz. Peygamberin amcasıdır
b) Şehid edildikten sonra müşrikler
tarafından cesedi parçalanarak işkence edildi.
c) Uhud savaşı öncesi istişarede
medine de kalıp savunma savaşı yapalım diye
görüş bildirmiştir.
d) Bedir savaşına katıldı ve Vahşi
tarafından şehid edildi.
73- Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki
metinde Hz. Peygamberin (sav) hatıra-sına
yönelik söz söylediği sahabidir?
a) Mus’ab b. Umeyr
b) Muaz b. Cebel
c) Eyüp el-Ensari
d) Bilal-ı Habeşi
71- Aşağıda ismi geçen sahabilerden
hangisi Hicri 1. Yılında Sifü’l-Bahr adı
verilen seferde komutan olarak görev aldı?
a) Halid b. Velid
b) Hz. Ömer
c) Hz. Hamza
d) Hz. Ali
74- Aşağıda Muaz b. Cebel için söylenenlerden hangisi yanlıştır?
a) İkinci Akabe Biatı’na kabilesi
Hazreçlilerle birlikte katıldı.
b) Huneyn savaşı ve Taif muharasına
katılmamıştır.
c) Hicretten sonra askeri bütün
faaliyetlere iştirak etmiştir
d) Hz. Peygamber tarafından fethin
ardından Mekke’ye emir ve Kur’an-ı Kerim
muallimi olarak tayin edilmiştir.
72-Aşağıda Mus’ab b. Umeyr için söylenenlerden hangisi doğru değildir?
a) Müslüman olunca ailesi sevinçle
karşılamıştır.
b) Erkam b. Ebu’l-Erkamın evinde
Müslüman olmuştur
c) Tebliğin beşinci yılında Habeşistana hicret
etmiştir.
d) İlk Müslüman olanlardandır.
11
75-Aşağıdakilerden hangisi Hz Peygamber
(sav) tarafından hicretin 9. Yılında zekat
amili ve kadılık görevi verilip, Medine’den
ayrılmadan önce Allah Rasülü (sav) görevi
esnasında kendisine bir mesele arz
edildiğinde nasıl hüküm vereceğini sorması
üzerine: Cevaben ilk önce Allah’ın kitabını
esas alacağını, onda konuyla ilgili olarak
herhangi
bir
hüküm
bulamazsa
Rasulüllah’ın (sav) sünnetine müracaat
edeceğini, bu iki temel kaynakta bulamazsa
da kendi içtihadına göre hüküm vereceğini,
bildiren sahabidir?
77-Hayatının bütün yönlerini Allah
Resulü’nü
(sav)
örnek
alarak
şekillendirmeye çalışan, büyük hadis ravisi
Ebu Hüreyre (ra), onun kıldığı namazı
Resulullah’ın
(sav)
namazına
çok
benzediğine
şahitlik
ettiği
sahabe
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. Ebu Bekir
b) Hz. Osman
c) Enes b. Malik
d) Hz. Ömer
a) Hz. Ömer
b) Abdullah b. Mesud
c) Mus’ab b. Umeyr
d) Muaz b. Cebel
78-Müslüman olduktan hemen sonra tebliğ
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için evini
Allah Resulü’nün (sav) ve bütün Mekkeli
Müslümanların emrine veren sahabe
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Erkam b. Ebu’l Erkam
b) Hz. Hamza
c) Hz. Zeyd
d) Bilal b. Rebah
76-Hz. Peygamber (sav) Medine’ye
geldikten sonra huzuruna çıkarak: “Ya
Resulullah, ben fakir bir kimseyim. Sizlere
yardım edecek bir şeyim yok. Bu
oğlumdur, yardım etmek ve hizmetinizde
bulunmak üzere sizlere bırakıyorum. Onu
kabul ediniz” diyen ve Hz. Peygamber’in
(sav) 10 yıl hizmetinde bulunan aşağıdaki
sahabelerden hangisinin annesidir?
79-Hz. Peygamber’in (sav) Mekke’deki
irşat
faaliyetlerinin
merkezi,
ilk
Müslümanların da toplantı ve istişare
mekanı
olan
aşağıdaki
şıklardan
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
a) Hz. Ali
b) Enes b. Malik
c) Muaz b. Cebel
d) Ebu Zerr El Gıfari
12
Mescid-i Dırar
Mescid- i Haram
Mescid_i Nebevi
Daru’l-erkam
80-Tebük seferi esnasında zayıf devesi ile
yolculuk yapmak zorunda kalan, ordunun
konaklama yerine sonradan ulaşan, yolda
bulduğu
suyu
kendisi
içmeyerek
Müslüman ordusuna getiren ve Allah
Resulü’nün Ashabına: “o yalnız yürür,
yalnız ölür ve yalnız haşr olunur” dediği
sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
83- Hz. Bilal-i Habeşi tarafından sabah
ezanına eklenen ve Hz. Peygamber (sav)
tarafından beğenilen, günümüzde de
uygulaması
devam
eden
ibare
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a) Hayya alesselah (Haydin Namaza)
b)Essalatü Hayrun Mine’n Nevm (Namaz
Uykudan Hayırlıdır)
c) Hayya alelfelah (Haydin Kurtuluşa)
d) La İlahe İllallah (Allah’tan Başka İlah
Yoktur)
a) Abdullah b. Mes’ud
b) Ebu Hureyre
c) Ebu Zerr
d) Ebu’d Derda
84-Hz. Peygamber Efendimizin: "Vallahi
ey.................... Allah'a yeryüzünde en
hayırlı en sevilen belde sensin" dediği şehir
hangisidir?
81-İlk bedevi Müslüman olan Ebu Zerr
hakkında Hz. Peygamber(sav) aşağıdaki
sözlerden hangisini söylememiştir?
a) Ebu Zerr yalnız yaşayamaz
b) Gök kubbenin altında Ebu Zer’den
daha doğru sözlü kimse yoktur.
c) Ebu Zerr yeryüzünde İsa b. Meryem’in
zühdüyle yürür.
d) Ebu Zerr yalnız yürür, yalnız ölür ve
yalnız haşrolunur
a) Medine
b) Riyad
c) Mekke
d) Taif
85-İhlaliyle Mekke 'nin fethine sebep olan
anlaşma hangisidir?
b) Medine Vesikası
b) Hudeybiye Anlaşması
c) Gayri müslim Anlaşması
d) Ridvan Beyatı
82-Hicretten yaklaşık bir sene sonra Allah
Resulü (sav) tarafından kendisine öğretilen
ezanı okuyarak hem Resulullah’ın ve hem
Müslümanların ilk müezzini aşağıdaki
sahabelerden hangisidir?
86-Mekke'de annesi ve yakın akrabaları
olup güçlü bir aşirete mensup olmadığı
için, yakınlarına zarar gelmesinden endişe
eden,
Mekke'nin fethi için yapılan
hazırlıkları Mekkeli müşriklere istihbarat
etmek isteyen muhacir sahabe hangisidir?
a) Halid b. Velid
b) Enes b. Malik
c) Bilal-i Habeşi
d) Abdullah b. Cahş
a) Bilal-i Habeşi
b) Abdurrahman b. Avf
c) Kab b. Malik
d) Hatıp b. Ebi Belta
13
87- Mekke'yi fethetmek için çıkan sahabe
ordusu
Medine'den
hangi
tarihte
çıkmıştır?
90-Hz. Peygamber'in Mekke'nin fethinden
sonra hicret olmayacağına dair hükmüne
binaen "Son muhacir" saydığı sahabi
kimdir?
a) Hicretin 8. yılı ramazan ayının 10 veya 13.
gecesi(1 veya 4 Ocak 630 )
b) Hicretin 7. yılı ramazan ayının 10 veya 13.
Gecesi(1 veya 3- Ocak 629)
c) Hicretin 11. yılı ramazan ayının 10 veya
13. gecesi(1 veya 4 Ocak 633)
d) Hicretin 4. yılı ramazan ayının 10 veya 13.
gecesi(1 veya 4 Ocak 626)
a) Hz. Abbas
b) Hz. Ömer
c) Hz. Zübeyr
d) Hz. Muaz
91- Mekke fethedildiği sırada Hz.
Peygamber'in eman vermediği grup
hangisidir?
88- Aşağıdakilerden hangisi Mekke'nin
fethi hazırlıklarında Hz. Peygamber'in
mümkün olduğu oranda süratli ve azami
ölçüde gizlilik stratejisi takip etmesinin
sebeplerinden değildir?
a) Ebu Süfyan'ın evine sığınan,
b) Kabe' nin haremine giren,
c) Evlerine kapananlar,
d) Hakkında ölüm fermanı çıkarılan on kişi
a) Mekkelilerin durumu haber alıp
müşriklere savaş için hazırlık fırsatı
bırakmamak,
b) Kendilerine pek çok işkence yapan
ve vatanlarından süren müşrikleri habersizce
yakalayıp canlarına kıyarak intikam almak,
c) Müşrikleri mukavemetsiz bırakarak
kan dökmeden Mekke'yi fethetmek,
d) Müşrikler ne yapmış olursa olsun
kan dökmeden İslam'ın hakimiyetini
sağlamak
92-Hz. Pemgamberin (S.A.V) hicretinden
sonra Medine adını alan önceki şehrin ismi
nedir?
a) Hayber
b) Yesrib
c) Mute
d) Taif
93- Evs ve Hazreç Kabileleri arasında 120
yıl süren kanlı Buas savaşları hangi milletin
kışkırtmasıyla başlamıştır?
89- Medine'den çıkan İslam ordusunun
Mekke arazilerine yaklaşması üzerine
endişe ve korkuya kapılan müşriklerden
keşif elemanı olarak yakalanan Mekke
eşrafından olan kişi aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Hinduların
b) Zerdüştlerin
c) Yahudilerin
d) Katoliklerin
a) Ebu Cehil
b) Ebu Leheb
c) Ebu Süfyan
d) Ebu Amr
14
94- M.Ö.6.yüzyılın başlarında Kudüs'ü
işgal eden Babil Hükümdarının adı nedir?
98- Peygamberimiz Hz. Muhammed
(S.A.V)Medine'ye ulaştığı zaman (Hicret
Yolculuğunda)ilk Cuma namazını hangi
vadide kıldı?
a) Kral Dakyanus
b) Kral Buhtunnasr
c) Kral Şarlman
d) Kral 16. Lui
a) Râuna
b) Akabe
c) Maune
d) Gamame
95- Medine'de takva üzerine kurulan ilk
mescidin adı nedir?
99- Müslümanlar 13 senedir Mekke'de
sağlayamadıkları ümmet bütünlüğünü ve
bağımsızlıklarını
neyin
sayesinde
sağladılar?
a) Mescidi Gamame
b) Mescidi Veda
c) Mescidi Kuba
d) Mescidi Hz. Osman
a) Akabe Biatları
b) Bedir Savaşı
c) Hicret
d) Hayberin Fethi
96Peygamberimiz Hz. Muhammed
(S.A.V) Hicret yolculuğunda Medine'ye
ulaştığı zaman inşa ettiği ilk Mescid'in adı
nedir?
a)
b)
c)
d)
100-Taiflilerin saldırıları karşısında zor
durumda kalan Hz. Peygamber Taif
dışında bir bahçeye sığınır. Burada Hz.
Peygambere üzüm ikram eden köle
kimdir?
Mescid'i İman
Mescid'i Nur
Mescid'i Kuba
Mescid'i Miraç
a) Zeyd b. Harise
b) Sad b. EbiVakkas
c) Süraka b. Malik
d) Addas
97-Tebük Seferi öncesinde Münafıkların
Medine'de inşa ettikleri mescidin adı
nedir?
a) Mescidi Aksa
b) Mescidi Ümeyye
c) Mescidi Dırar
d) Mescidi Kebir
(Test Bitti.
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz.)
15
SINAV İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdının ilgili yerine adınızı soyadınızı yazmayı unutmanız.
2. Bu bilgi yarışmasındaki sorular için verilen toplam cevaplama süresi 100 dakikadır.
3. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru
için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız
gerektiğini unutmayınız.
5.
Her doğru cevap bir puandır. Yanlış doğruyu götürmez.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap
kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
7. Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika ile son 10 dakika içinde öğrencinin salondan
çıkmasına izin verilmeyecektir.
8. Sınav salonundan ayrılan öğrenci her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır.
9. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım
edenlerin kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz
sayılacaktır.
11. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde
görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca öğrencilerin
birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
12. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli
sayılması, her şeyden önce, sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta
bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına
yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
16
Download

“Hz. Peygamberin İzinde" İsimli Kitabı Okuma