Madencilik faaliyetleri ile bozulan arazinin doğaya yeniden kazandırılması Chadwick (1980),
(1980) “Arazi
Arazi Restorasyonu
Restorasyonu”
Michaud (1981), “Arazi Islah Çalışmaları Kılavuzu”
Holmberg, (1983) Açık maden ocaklarında ıslah çalışmaları, arazi kullanımı,
B
Brenner,
( 8 ) Terkedilmiş
(1985)
T k dil i Kömür
Kö ü Maden
M d Ocaklarında
O kl
d Arazi
A i Islahı
Il h
Ramani (1987;1990), “Islah Planlaması”
Evirgen ve Onacak (1987), “Madencilik Faaliyetlerinden Sonra Çevrenin
Düzenlenmesi ve İyileştirilmesi”
Çelem (1988), “Sorunlu Alanların Bitkilendirilmesi”
Albayrak
y
((1991),
99 ), “Arazi Kullanım Planlaması,, Arazi Islahı İle İlgili
g Birim
Operasyonlar Ve Arazi Islahında Maliyetler Konularında Bilimsel Çalışmalar”
Aydoğan (1992), Terkedilmiş Maden Alanlarının Islahı
Köse vd.
vd (1993),
(1993) “Açık
Açık Maden İşletmelerinde Rekültivasyon ve Rekreasyon
Rekreasyon”
Akpınar (1993), Açık ocak madenciliği sonrası alan kullanım planlaması
Arıkök (2003), “Açık Ocak Maden Alanlarının Peyzaj Açısından
Değerlendirilmesi
Değerlendirilmesi”
Gezer (2004), “Maden Alanlarındaki Ağaçlandırma Dikim Tekniği”
Gül (2004), “Sorunlu Alanların Bitkilendirilmesi”
K
Kaster
(
(2005),
) “Açık
“A k Maden
M d Alanlarında
Al l
d Fidan
Fid Dikimi”
Diki i”
Bayram, A(2005) “Maden Ocağı Ağaçlandırma Sahasındaki Bitki Örtüsünün
Gelişimi”
Açık ocak madenciliği sonrasındaki doğa onarımı
konusunda teorik ve uygulamaya yönelik çok sayıda çalışma
olduğu
ğ halde bu konu ülkemizde konu ile ilgili
g olarak
kullanılan tanım, terim ve sözcüklerde bir iç içe geçme
dikkati çekmektedir. Ülkemizde de bu konu ile ilgili ifadeler
bi bi i i yerine
birbirinin
i
k ll l k
kullanılmakta,
il ili meslek
ilgili
l k disiplininin
di i li i i
konuya yaklaşımı doğrultusunda ıslah, restorasyon, yeniden
bitkilendirme bitkisel örtüleme,
bitkilendirme,
örtüleme arazi düzenleme,
düzenleme toprak
ıslahı, biyolojik ıslah, iyileştirme (meliorasyon), alan
kullanım planlaması, restorasyon, reklamasyon gibi
g
ifadelerle karşılaşılmaktadır.
Ramani ve diğerleri (1990),
(1990) ıslahı (reclamation),
(reclamation) madencilik
faaliyeti yapılan alanın madencilik sonrası kullanımı için
hazırlanmasına yyönelik işlemler
ş
olarak ifade etmektedir.
Islah ayrıca çevre duyarlılığı içinde maden alanının bir
sonraki kullanımı için gerekli olan sediment ve erozyon
k
kontrolü
lü gibi
ibi çalışma
l
aşamalarını
l
d içerir.
da
i i Yani
Y i ıslah;
l h
madenciliği tamamlayan, ona ilave tek bir aşama değil,
madencilik planlarıyla eş zamanlı olarak başlatılan,
başlatılan maden
çıkarma ve sonrasındaki safhalarda da devam eden bir dizi
faaliyetten oluşur
İngiliz terminolojsinde;
Restorasyon (Restoration) maden alanlarının işletme sonrası
madencilik öncesindeki orijinal
j
duruma g
getirilmesi
Reklamasyon (Reclamation) madenciliği de içine alan
endüstriyel bir kullanım sonrası terk edilen alanın yeniden
yararlı
l hale
h l getirilmesi
i il
i
Rehabilitasyon (Rehabilitation) madencilik yapılmış alanda
tamamen yeni ve ilkinden farklı bir kullanım için gerekli
şartların oluşturulması
Yeniden
Bitkilendirme
(Revegetation)
g
arazi
tekrar
doldurulduktan veya döküm sahaları tekrar düzenlenip
bitkilendirme işlemleri için hazır hale getirildikten sonra
b l
başlayan,
arazide
id planlanmış
l l
bitki örtüsünün
ö tü ü ü oluşturulması
l t
l
için gerekli çalışmaların tümüdür.
ABD’de
Rehabilitasyon (Rehabilitation): arazinin ekolojik ve estetik değerlerini dikkate alarak kullanım planlarının verimli hale ğ
p
dönüştürülmesi,
Restorasyon(Restoration): tahrip edilmiş alanın fiziksel R
(R
i ) h i dil i l
fi ik l durumunu değiştirip işe yararlılık ve verimliliğinin artırılması,
Reklamasyon(Reclamation): tahrip edilmiş alanın verimli, işe y
yarar, temiz ve estetik olarak güzel bir görünüme sokulması g
g
olarak tanımlanmaktadır.
Reklamasyon, genelde rehabilitasyonu ve restorasyonu içine alır.
Reklamasyon
alır
Reklamasyonun amacı “araziyi istenilen duruma geri getirmek”
tir. Burada istenilen durumun ççok iyi
y tanımlanması g
gerekir.
İstenilen durum bazen arazinin orijinal haline geri getirilmesi
olabilir veya arazide yeni bir kullanım şekli istenebilir. Türkçe’de
reklamasyona
kl
eş anlamlı
l l olarak
l k “rekültivasyon”
“ kül i
” terimi
i i
kullanılmaktadır
DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA ÇALIŞMALARININ
AŞAMALARI
Download

Madencilik faaliyetleri ile bozulan arazinin doğaya yeniden