REFERANS
Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sirküler
Sayı:2014–071
12.12.2014
Konu:2015YılıDefterTasdikleri
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 19.12.2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ hükümlerine göre 2015 yılı için ticari defterlerden hangilerinin, ne zaman ve ne şekilde tasdik edileceği ve kullanılacağına, defter tutma ve tasdikleri konusunda ve 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6455 Sayılı Kanun ile TTK’nın 64 üncü maddesinde yapılan değişlik ile kapanış onayı hakkındaki bilgiler sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır. KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN: Anonim Şirketler ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler 






Yevmiye Defteri Defteri Kebir Envanter Defteri Yönetim Kurulu Karar Defteri Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri Pay Defteri Damga Vergisi Defteri (20 ve 32 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri) ANONİM ŞİRKETLER (AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASDİKLERİ) Defterler Açılış Onayı Devam Tasdiki Kapanış Tasdiki Yevmiye Defteri Zorunlu Mümkün 6. ay sonuna kadar Defteri Kebir Zorunlu Mümkün ‐ Envanter Defteri Zorunlu Mümkün ‐ Yönetim Kurulu Karar Defteri Zorunlu Mümkün 1. ay sonuna kadar Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri Yeterli sayfa bulunması halinde açılış tasdiki gerekli değil ‐ Pay Defteri Yeterli sayfa bulunması halinde açılış tasdiki gerekli değil ‐ Damga Vergisi Defteri Zorunlu ‐ Mümkün Limited Şirketler 


Yevmiye Defteri Defteri Kebir Envanter Defteri www.referansymm.com.tr
&
www.referansbd.com.tr REFERANS
Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık  Müdürler Kurulu Karar Defteri *  Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri  Pay Defteri * Müdürler Kurulu Karar Defterinin tutulması zorunlu değildir. Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine kaydedilebileceği gibi bunun için ayrıca tutulabilecek bir Müdürler Kurulu Karar Defterine de yazılabilir. Müdürler Kurulu Karar Defterinin tutulması halinde Yönetim Kurulu Karar Defterinde olduğu gibi açılış ve kapanış tasdiklerinin yapılması gerekir ve müdür veya müdürler kurulu kararları Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine kaydedilemez. LİMİTED ŞİRKETLER (AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASDİKLERİ) Defterler Açılış Onayı Devam Tasdiki Kapanış Tasdiki Yevmiye Defteri Zorunlu Mümkün 6. ay sonuna kadar Defteri Kebir Zorunlu Mümkün ‐ Envanter Defteri Zorunlu Mümkün ‐ Müdürler Kurulu Karar Defteri Zorunlu Mümkün 1. ay sonuna kadar Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri Yeterli sayfa bulunması halinde açılış tasdiki gerekli değil ‐ Pay Defteri Yeterli sayfa bulunması halinde açılış tasdiki gerekli değil ‐ Damga Vergisi Defteri (Sürekli Mükellefiyeti Olanlar için) Zorunlu ‐ Mümkün Kooperatifler 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na göre kurulan kooperatifler ile bunların üst kuruluşları aşağıdaki defterleri tutacaktır.  Yevmiye Defteri  Defteri Kebir  Envanter Defteri  Yönetim Kurulu Karar Defteri  Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri  Pay Defteri Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri (Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ mad. 5/4)  Yevmiye Defteri  Defteri Kebir  Envanter Defteri www.referansymm.com.tr
&
www.referansbd.com.tr REFERANS
Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN: Kollektif ve Komandit Şirketler  Yevmiye Defteri  Defteri Kebir  Envanter Defteri  Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri Bilanço Esasına Tabi Birinci Sınıf Tüccarlar  Yevmiye Defteri  Defteri Kebir  Envanter Defteri İşletme Hesabı Esasında İkinci Sınıf Tüccarlar  İşletme Defteri Serbest Meslek Erbabı  Serbest Meslek Kazanç Defteri Yukarıda sayılanlar dışında 213 sayılı Vergi Usul Kanununu hükümlerine göre ihtiyaç halinde tutulması gereken diğer defterler ise şunlardır: İmalat defteri (Muhasebelerini 7/A seçeneğine göre tutanlar hariç), kombine imalatta imalat defteri, bitim işleri defteri, yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri, ambar defteri ve çiftçi işletme defteri. TASDİK YENİLEME ( ARA TASDİK ) (VUK mad. 222 ve Ticari Defter Tebliği mad. 17‐18) Vergi Usul Kanunu’nun “Tasdik Yenileme” başlıklı 222 nci maddesinde “Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.” hükmü yer almaktadır. Aşağıda yer alan defterlerin yeterli yaprakları bulunması ve 2015 yılı için kullanılmak istenmesi halinde, bu defterler için Ocak/2015 ayı içinde noterlere tasdik yenilemesi (devam tasdiki) yaptırılabilir. 






Yevmiye defteri, (ara tasdikten önce, kapanış onayı yaptırılması gerekir) Defteri kebir, Envanter defteri Yönetim Kurulu Karar Defteri, (ara tasdikten önce kapanış onayı yaptırılması gerekir) Damga Vergisi defteri, İşletme defteri, Serbest meslek kazanç defteri. 2014 YILI DEFTERLERİNİN KAPANIŞ TASDİKLERİ Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır (TTK mad. 64/3). www.referansymm.com.tr
&
www.referansbd.com.tr REFERANS


Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Karar Defterinin kapanış tasdiki normal hesap dönemleri için 31 Ocak 2015 tarihine kadar, Yevmiye defterinin kapanış tasdiki ise normal hesap dönemleri için 30 Haziran 2015 tarihine kadar notere yaptırılması gerekmektedir. Yukarıda sayılan defterlerin haricindeki defterlere kapanış tasdiki yaptırılmayacaktır. TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in 13 üncü maddesine göre hem ticaret şirketlerinin hem de gerçek ve tüzel kişi tacirlerin ticari defterlerinin açılış onaylarında ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranması zorunludur. 27.01.2013 tarih ve 28541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 16/6 ncı maddesine göre “Sicil tasdiknamesi; tasdiknamede yer alan bilgilerde bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece geçerlidir.” hükmüne göre 27.01.2013 tarihinden önce verilmiş ticaret sicili tasdiknameleri, tasdiknamelerde yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olmaması halinde yeniden alınmasına gerek olmadan noterlere belgenin aslını ibraz etmek yeterli olacaktır. E‐DEFTER TUTMAK ZORUNDA OLAN MÜKELLEFLER Vergi Usul Kanunu’nun 242 nci maddesinin ikinci fıkra hükmü uyarınca e‐Deftere geçmek zorunda olan mükelleflerin belirlenmesine ilişkin olarak 14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile e‐Fatura uygulamasına geçmek ve e‐Defter tutmak zorunda olan mükellef grupları belirlenmiştir. Buna göre;  Özel hesap dönemine tabi mükelleflerin 30.11.2014 tarihine kadar e‐Defter uygulamasına başvurmaları ve Aralık/2014 ayı itibariyle,  Normal hesap dönemine tabi mükelleflerin ise en geç Aralık/2014 ayı içinde e‐Defter uygulamasına başvurmaları ve 01.01.2015 tarihi itibariyle, e‐Defter tutmaya başlayacaklardır. E‐Defter uygulamasına geçmek zorunda olan mükellefler, zorunluluklarının başladığı tarihten itibaren Yevmiye Defterlerini ve Defteri Kebirlerini e‐Defter olarak tutmak zorundadırlar. Söz konusu defterlerin e‐Defter yerine kağıt ortamında tutulması imkanı bulunmamaktadır. Yevmiye Defteri ve Defteri Kebir dışında, tutmak zorunda olunan diğer defterler ise kağıt ortamında tutulmaya devam edilecek ve noterlere tasdik ettirilecektir. Saygılarımızla, REFERANS Sirküler içeriğinde yer alan açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermekte olup, REFERANS YMM A.Ş. REFERANS Denetim YMM Ltd.Şti. ve REFERANS Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’ye içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. www.referansymm.com.tr
&
www.referansbd.com.tr 
Download

2014-071 2015 Yılı Defter Tasdikleri