G€ZL•K‚•LER VE OPTİSYENLER KONFEDERASYONU
•CRETSİZ EĞİTİM HİZMETİDİR.
‚EVİREN: NEJAT KAYIN
ECOO MAVİ KİTAPTA İNCELEME YAPILAN •LKELER
MESLEKİ UYGULAMANIN İCRAAT €ZETİ
a)Avrupa’nın bazı ‚lkelerinde Gƒz Doktorlarının sayısının azalması ve tıbbi bakım tedavi
fiyatlarının artmasıyla, birinci basamak gƒz sağlığı bakım hizmetleri artan şekilde,
Optometristlere ve Optisyenlere transfer edilmektedir(Aktarılmaktadır). Ancak optisyen ve
Optometristlerin yeteneklerinin geliştirilmesi kendi geleneksel el sanatları faaliyetlerinin
gerisinde kalmakta ve birinci basamak sağlık bakımı sunumu uniform(aynı) olmamakta, kendi
‚lkelerinin durumlarıyla uyumlu olarak değişmektedir.
b)Optometri ve Optik birbirine bağlı meslekler olup, Avrupa’nın bazı ‚lkelerinde tek meslek
olarak telakki edilmektedir. Diğer ‚lkelerde mesleki faaliyet alanları ayrılık gƒstermekte ayrı
meslek olarak d‚ş‚n‚lmektedir.
Optometri insan gƒz‚n‚n klinik olarak değerlendirilmesi ve gƒrme kusurlarının d‚zeltilmesi
i†in gƒzl‚k ve kontakt lensleri, optik bakım(koruma) gere†lerinin re†etelendirilmesiyle ilgili
faaliyetlerde bulunmaktadır.
Optik ya da Optisyenlik de, bu gibi gere†lerin, aksamları ve dispense edilmesi ‚zerine
odaklaşmaktadır.
c)Bazı ‚lkelerde meslektaşlar, bu iki fonksiyonu(Optisyenlik ve Optometri)
(birleştirme)kombine etmektedir.
Diğer ‚lkelerde, hastanın kırma kusurlarını belirlenmesi ve daha sonra d‚zeltici gere†leri
dispense etmeleri yasaklanmaktadır.
Avrupa da biz; en d‚ş‚k seviyedeki eğitimle başlayan kişiye “dispensing optisyen
“diyebilirken, bunu takiben refraksiyon optisyenliğine(refracting opticians )onu m‚teakip
patolojiyi kontrol eden eğitimli Optometrist gelmektedir. Bu gibi optometristler az sayıdaki
‚lkelerde teşhis ve tanı ila†larını, hatta sınırlı alanlarda tedavi ila†lar dahi kullanmaktadırlar.
Avrupa da meslek kanunlarının uygulama gƒrevleri değişik olan optometrist ve optisyenler,
mevcut ve hazır eğitimin, mesleki organizasyon ve nisbi boyutlarının, politik ağırlığın ve
oftalmolojinin optometriye karşı tutumlarının bir sonucudur.
Bazı ‚lkelerde Optometri hala kanuni haklardan mahrum bırakılmakta, gayrimeşru telakki
edilmektedir.
d)Mesleğin ilerlemesi i†in eğitim ve ƒğretim, başarı i†in gerekli †ƒz‚m yolu olarak
tanınmaktadır(kabul edilmektedir).
Genel bir temay‚l olarak optisyenin 16 yaştan itibaren pratik †alışma deneyimi ve okul
eğitimi karışımı bir eğitim s‚rd‚r‚lerek kalifiye olmasına karşın, optometri, klinik uygulama
†alışmasını denetleyen ve artan bir şekilde ‚niversite eğitimli bir eleman olmaktadır.
GİRİŞ (TAKDİM)
1)ECOO Avrupa Optometri ve Optik konseyinin kısaltılmış adıdır. Bu konseye ‚ye
organizasyonlar, Optometristleri ve optisyenleri ulusal d‚zeyde temsil etme yetkisine sahip
kurumlar olup, 27 ‚lkedeki optisyenler ve Optik şirketlerdir.(ECOO ulusal temsil yetkisine
sahip ‚yelerinin teşkil ettiği bir Avrupa Konfederasyonudur)
İlgili ‚lke ulusal otoritelerinin, iyi niyetle muhatapları tarafından tanınmaktadır. ECOO
Avrupa birliği kurumları tarafından kabul edilmektedir.
2)ECOO nun g‚ncel s‚r‚m‚ olan mavi kitabı, 2008 deki Avrupa Optometri ve Optik
mesleğinin, eskimiş(ge†miş) cari versiyonunun bir gƒzden ge†irilmesidir.
Bu kitap, ECOO ya ‚ye 24 ‚ye organizasyonların sağladığı bilgiye dayanmaktadır. ( 3 ‚lke
cevaplamamıştır.)
3)Mavi kitabın amacı, optometri ve optik mesleğinin faaliyet alanlarının ve Avrupa halk
sağlığı i†erisindeki b‚y‚yen ƒnemini a†ıklamaktır. Mesleğin orijini(kƒkeni) el sanatları
sektƒr‚nden gelmekle beraber, gittik†e bağımsız, iyi eğitilmiş ve diğer sağlık koruma
meslekleriyle işbirliği i†inde †alışan bir meslek durumuna gelmektedir.
AVRUPADA OPTOMETRİST VE OPTİSYENLER
1)Optik ve Optimetri mesleği, Avrupa i†inde değişik hızlarda gelişmekte ve farklı aşamada
gelişmeler gƒstermektedir.
Bu bakımdan kısa bir gƒz atarak mesleğin ş‚phesiz algılanabilir olan uniformdaki(aynı) bir
resmini tasvir etmek zor olmaktadır.
2) Genel olarak Optometri Optikten ortaya †ıkmış olup, optisyenlerin eğitimi, klinik konuları
i†erecek şekilde ve netice olarak uygulama amacı genişledik†e bazı optisyenler, optometriste
dƒn‚şmektedir.
3)Optisyenler, Tıp Doktoru olan bir oftalmologun(gƒz hekiminin) veya optometrist’in
re†etesine uygun şekilde o ‚lkede optometri uygulamasına bağlı olarak refraksiyon
kusurlarını d‚zeltici gƒzl‚kleri yapmaya ve tespit etmeye devam etmektedir.
4)Optometristler hastaların tam gƒz muayenelerini yapmakta ve sonu†ta d‚zeltici optik
gerecinin re†etesini vermekte, az sayıdaki bir durumda, muhtemel hastalığın belirtilerini ve
gƒzdeki anormalliği veya hasarı kontrol etmektedir. Bu gibi durumlarda Optometrist hastayı
muhtemel tedavi ve ileri tetkik i†in bir tıp doktoruna havale etmektedir.
5)Bazı optisyenler kısmi gƒz muayenesini yapma safhasında esas olarak kırma kusuru ve
d‚zeltici gere†lerin re†etelendirilmesini i†eren, fakat gƒzdeki patolojiyi kontrol‚ veya
araştırma yapmayan bir gelişim gƒstermektedir. Bu kabil optisyenler (Refraksiyon
optisyenleri) olarak bilinmektedir.
6)Bazı ‚lkelerde optometristler ve dispensing optisyenlerine ,kanuni ya da (defakto) şekilde
farklı meslekler olarak itibar edilmektedir.
Diğer ‚lkelerde meslek, optisyen –optometrist şeklinde m‚nferit bir meslek olduğuna
aldırmadan, mesleki uygulama amacına ve g‚nl‚k aktivitelerine ƒnem verilmektedir.
MAVİ KİTABIN İ‚ERİKLERİ
Mavi kitap mesleğin 5 en ƒnemli temel(esas) alanına bakmaktadır.
1) Mesleğin boyutu ve sayısı
2) Mesleğin stat‚s‚ (seviyesi)
3) Mesleğin uygulama amacı(Faaliyet alanı)
4) Toplum Sağlığı i†inde mesleğin rol‚
5) Mesleğin ƒğrenimi ve eğitimi
MESLEĞİN SAYISI VE BOYUTU
1)Her ‚lkenin n‚fusuyla ilişkili(bağlantılı) olarak, mesleğin yoğunluğunu(sıklığını)
mukayese etmek amacıyla, meslek (Optometristler ve optisyenler) olarak ayrılmış
bulunmaktadır.
2)Kıyaslama (karşılaştırma) ,konu ile ilgili ‚lkenin her 10.000 n‚fusuna isabet eden
optometristler ve optisyenlerin sayıları olarak ifade edilmiştir.
3)Karşılaştırmalar sadece meslek mevcudunun farklarını gƒstermekle kalmayıp, ayrıca
ƒrneğin Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İngiltere ‘de oran olarak daha fazla sayıdaki
Optometristlerin, optisyenlerle mukayesesini de belirtmektedir.
İspanyada meslek tek bir meslek halinde olup, ‚lke i†in optisyen olmadığına işaret
etmektedir.
Norve†, Polonya ve İsve†de optometristler ve optisyenler eşit sayıda gƒz‚kmektedir.
Yunanistan i†in veri temin edilmemiştir.
Geri kalan ‚lkelerde optisyenler ,optometristlerden sayıca daha fazladır.
4)Her 10.000 kişiye d‚şen Oftalmolog sayısı, ‚lkelerin †oğunda belirgin şekilde birbirinin
benzeri olup istisna olarak Yunanistan da optisyenden daha fazla oftalmolog vardır. Ve
Hollanda ile İngiltere’de optisyenden daha az oftalmolog bulunmaktadır.
İrlanda, T‚rkiye ve Slovenya, i†in bu konudaki data(veri) verilmemiştir.
5)Ardı sıra gelen şekiller, tetkik(inceleme) yapılan ‚lkelerin †oğunda her 10.000 n‚fusa
isabet eden ƒğrenci optometristlerin oranını sayısal olarak gƒstermektedir.
Oranlar bariz olarak ‚lkelerin †oğunda benzer şekilde olduğu halde, Bel†ika, İngiltere,
İspanya, Norve†, İsve†, İrlanda da az biraz y‚ksek ve Danimarka da †ok y‚ksektir.
Optisyen ƒğrencilere ait data (veri) verilmemiştir.
6)‹lkelerin †oğunda belirgin şekilde her 10.000 kişiye d‚şen Perakende Optisyenlik
m‚esseseleri sayıları benzer halde olup, her 10.000 kişi i†in 1 veya 2 m‚essese (mağaza)
arasındadır.
Œek Cumhuriyeti ve T‚rkiye’de bu oran biraz d‚ş‚kt‚r.
Bel†ika, Yunanistan ve Kıbrıs’ta biraz y‚ksektir.
7)Diğer Taraftan optometristler ve refraksiyon optisyenleriyle yapılan mukayesede,
Oftalmologlar tarafından yapılan asli gƒrme testi oranlarında, †ok geniş değişiklikler
mevcuttur.
Genel ifade ile bu varyasyonda 2 faktƒr hesaba katılmaktadır.
a) Oftalmolojik mesleğin politik ağırlığı ve nispi b‚y‚kl‚ğ‚
b) Optometrinin durumu (stat‚s‚)
(Aşağıdaki mesleki uygulama amacına kanunen m‚saade edilmiş duruma bakınız.)
Bu bakımdan, ƒrneğin geniş sayıda oftalmologun olduğu( ƒrneğin Yunanistan, T‚rkiye,
Bulgaristan, da optometrinin yasak olduğu) ‚lkelerde asli gƒrme testi oftalmolog
tarafından yapılmaktadır.
Danimarka, İrlanda, Hollanda, Norve†, İsve† ve İngiltere de gƒrme testi †ok az şekilde
oftalmolog tarafından yapılmaktadır.
1)Mesleğin sayısı ve boyutu
2)
Mesleğin sayısı ve boyutu
3) Mesleğin sayısı ve boyutu
4) Mesleğin sayısı ve boyutu
5) Mesleğin sayısı ve boyutu
6) Mesleğin sayısı ve boyutu ( gˆz doktorları tarafından yapılan asli gˆrme testinin,
‰lkede yapılan toplam gˆrme testime gˆre oranı ne kadar?)
MESLEĞİN STAT•S•
1)Gelişen bir meslek olarak Optometri ve optiğin, bir el sanatı olma ƒzelliği gittik†e
azalmakta ve gittik†e artan bir şekilde sağlık koruma mesleğine dƒn‚şmektedir. Bir†ok ‚lkede
mesleğe her iki yƒnden bakılmaktadır.
2)Portekiz in a†ık bir istisnası ile meslek b‚y‚k veya daha az şekilde ulusal kanunlar altında
ya doğrudan h‚k‚met tarafından yahut en direk olarak h‚k‚metin bir acentesi(temsilcisi)
tarafından d‚zenlemeye tabi tutulmaktadır.
. Hollanda’da 3 ayrı optik meslek tipi bulunmaktadır. Enterasan bir durum olarak Optisyenlik
ve kontakt lens- optisyenliğinin kanuni d‚zenlemesi olmadığı halde, optometri mevzuatı tam
amacıyla d‚zenlenmiştir.
3)Bununla beraber ger†ek tabiattaki(kati ƒzellikte) kanuni d‚zenleme, ‚lkeler arasında
olduk†a değişmektedir.
Mesleğin kanuni şekilde uygulaması i†in, periyodik olarak tekrar ruhsatlama veya tekrar kayıt
tescil işlemi, sadece Kıbrıs Œek cumhuriyeti, İrlanda, İspanya ve İngiltere gibi az sayıda
‚lkelerde yapılırken. Meslek Portekiz de b‚t‚n‚ ile kanunen korunmamış; Bel†ika ve Polonya
da zayıf şekilde korunmakta, †oğu ‚lkede meslek (tamamen ve ya kısmen ),mesleğe giriş,
mesleki unvan kullanımı ve mesleğin uygulama amacı ile ilişkili olarak. Kanunen
korunmaktadır.(aşağıya da bakınız).
4) Optik perakende mağazalarının a†ılması †ok az ‚lkede d‚zenlenmiş, d‚zenlenmeyenler
hala †oğunluktadır.
5)Mesleğin ‚yelerinden istenen kanuni ve etik olan mesleki kefalet –teminat sigortası veya
muhtemel bir cezai tespite uğramış olmaya karşı bir ƒnlem almak, genelde sadece azınlıktaki
birka† ‚lkede mevcuttur.
6)Yaklaşık olarak b‚t‚n ‚lkelerde, mesleğe giriş i†in sadece belirlenmiş seviyedeki Devlet
eğitiminin tamamlanmasından sonra m‚saade edilmektedir.
Buna ilaveten, ‚lkelerin †oğunda, bazı tiplerdeki mesleki imtihanı tamamlamış olmak ta
gerekmektedir.
7)•zet olarak, b‚t‚n bu mesleki d‚zenleme istemlerinin birlikte sadece Portekiz de t‚m‚ ile
d‚zenlenmediğini sƒylerken, mesleğin Hollanda da kısmen d‚zenlendiğini ve Avusturya ve
Kıbrıs, Œek Cumhuriyeti, Almanya, Yunanistan, Polonya, Slovakya, İsvi†re ve İngiltere de
ağırlıklı şekilde d‚zenlendiğini sƒyleyebiliriz.
Mesleğin Tipi nedir.?
Meslek genel olarak nasıl d‰zenlenmektedir.
Meslek yakından yˆnetiliyor mu? (lisans yenileme zorunlumu?)
Meslek Kanunla korunuyor mu ?
Mesleğin Hangi yˆn‰ d‰zenlenmemiştir? (Koyu Mavi ile belirtilmiştir)
Mesleğin Hangi yˆn‰ d‰zenlenmemiştir? (Koyu Mavi ile belirtilmiştir)
Mesleğin hangi yˆn‰ d‰zenlenmemiştir ?(Koyu Mavi olarak belirtilmiştir.)
Not: 8 ayrı konudaki kanuni d‰zenlemeden sadece( 8–7–6) mevcut( 1–2–3–4–5 ) yoktur.
MESLEĞİN UYGULAMA ALANI (KAPSAMI)
1-Mesleğin uygulama alanına 3 yƒnden yaklaşılmaktadır
1)Neye m‚saade edilmektedir.
2)Neler Yasaklanmıştır
3) Neler yasaklanmıştır fakat a†ık veya gizli şekilde uygulanmaktadır?
2- D‚zeltici gƒzl‚klerin dispensing ve satışına ya b‚t‚n ‚lkelerde, m‚saade edilmekte
veya tamamen veya kısmen d‚zenlenmemiş olması anlaşılabilir bir durum iken; Az
sayıdaki ‚lkelerde refraksiyon ve d‚zeltici gƒzl‚k re†etesi yazmak t‚m‚ ile meslek i†in
yasaklanmıştır bu ‚lkeler(ƒrneğin Bulgaristan, Yunanistan,T‚rkiye’de ve kısmen yasak
‚lke ise (Fransa)dır.
3)Refraksiyon (Gƒrme testi) ve d‚zeltici gƒzl‚k re†etesi yazmak t‚m‚ ile meslek i†in
yasaklanmış ‚lkeler ƒrneğin Bulgaristan, Yunanistan ve T‚rkiye ve kısmen yasaklı ‚lke
Fransa
4)Normal olarak prosed‚rler,( oftalmoskopi ,tonometri,ve perimetri gibi) esas bir gƒz
muayenesini i†ermekte olup buna ‚lkelerin †oğunda m‚saade edilmekte ,diğer ‚lkelerde
bir avu† dolusu(az sayıdaki insan) sanki kanuniymiş (sorumluluğunu alarak yapma
davranışı) i†inde bulunmaktadır.
Bu prosed‚r doğal olarak mesleği gƒrme testi ve re†ete yazma m‚saadesi vermeyen
‚lkelerde yasaklanmış bulunmaktadır.
5) Teşhis-tanı ila†larının kullanılmasına sadece az sayıdaki ‚lkede m‚saade edilmektedir
(İrlanda, Hollanda, Norve†, İngiltere)
İrlanda’daki durumda meslek kanuni olarak optometrist ve optisyen olarak ayrıldığından
sadece optometristler teşhis ilacı kullanabilmektedir. terapƒtik ila†
kullanımına sadece (İngiltere’de) m‚saade edilmekteyken; (Kıbrıs’ta) gayri resmi
uygulanmaktadır.
6)Az sayıda ‚lkede şofƒrlerin gƒrme testi ve bilgisayar kullananların (VDU veya display
screen equment) testinde ve Gƒrmesi bozulmuş( Kƒr ya da kısmen-d‚ş‚k gƒren) lerin
testinde mesleki sınırlama mevcuttur.
7) Œoğu ‚lkelerde Optometrist ve optisyen hastayı gerekliyse tıp doktoruna havale eder.
Fakat bu ‚lkelerden bazılarında nasıl havale edecekler(ƒrneğin hastaneye) hastanın
havalesinin bir kısmı olarak, klinik durumu hakkında neyi belirtecekleri konusu
sınırlandırılmıştır.
8)Tablo, her ‚lke i†in prosed‚rle ilgili cevaplar listelerini, hangi kısım olarak ve bir gƒz
muayenesinin neleri ihtiva ettiğini i†ermektedir.
9)Œocuklar i†in d‚zeltici gƒzl‚klerin temini ve tespitine b‚t‚n ‚lkelerde m‚saade
edilirken, †ocukların gƒrme testine ve gƒzl‚ğ‚n re†etelendirilmesine (ister †ocuğun yaşı
ile ilgili olsun ister bir oftalmologa †ocuk gƒrme testi yapması tamamlayıcı bir unsur
şeklinde bakılsın) hala †eşitli sınırlandırmalar mevcuttur.
Bazı ‚lkelerde d‚zeltici kontakt lensleri re†eteleştirme ve satışına hŽkim(otoriter) olan
d‚zenleyici rejim(d‚zenleme bi†imi) d‚zeltici gƒzl‚kler i†in olan gibi değildir. Bu
sebeple, ‚lkelerin †oğunda korrektif kontakt lens satışı d‚zenlenmişken (Bel†ika da belli
mağazalarda )
,Finlandiya, Macaristan, Hollanda, Norve†, Polonya, Portekiz, Slovenya ve İsvi†re de
d‚zenlenmemiştir.
Buna ilaveten kontakt lensin b‚y‚k miktarda satıldığı tipteki mağazalar (ƒrneğin Eczane
ve s‚permarketler)da vardır.
İkinci olarak, bazı ‚lkelerde Avusturya, Danimarka, Slovakya, İsve†, ve İngiltere de
meslek adamının kontakt lens tespiti yapması ve satmasına m‚saade edilmesi i†in ilave bir
kalifikasyon ( eğitim alması) zorunludur.
Yeşil kutu: m‚saade edilmiştir
Kırmızı kuru M‚saade edilmemiştir
Pembe kutu: M‚saade edilmemiştir fakat uygulama yapılmaktadır.
Yeşil kutu: M‰saade var
Kırmızı kutu: M‰saade yok
Pembe: M‰saade olmadığı halde, yapılmaktadır.
‚OCUKLAR İ‚İN ( Uygulama kapsamı)
Yeşil kutu: M‰saade var
Kırmızı kutu: M‰saade yok
Avusturya *
Finlandiya****
Norve†***
İsvi†re
Bel†ika
Almanya**
Polonya
İngiltere
* 6 yaş altında değil
**Oftalmolog kontrol‚ altında yapılır
***5 yaş altında değil
****8 yaş altında değil
Kıbrıs
İrlanda
İspanya
Danimarka
Hollanda
İsve†****
Korrektif kontakt lens satışı kanunen d‰zenlenmişmi?
TOPLUM VE HALK SAĞLIĞI
Yakın yıllar i†inde bir†ok ‚lkede Ulusal Sağlık veya Sosyal sistemleri ile topluma t‚mden
veya kısmen sağlanan gƒrme testi ‚creti ve d‚zeltici gere†lerin sağlanması toplantılarından
vazge†ilmiştir.(ƒrneğin İngiltere, Almanya)
Bazı ‚lkelerde ƒrneğin Fransa bu bedellerin bir kısmı, Tıbbi Sigorta şirketleri tarafından (Bu
şirketlerce sigortalanmış şahıslar tarafından ) karşılanmaktadır.
Buna rağmen, ulusal sistemlerin b‚y‚k bir †oğunluğu †ocukların gƒrme testleri i†in t‚mden
veya kısmen bu masrafları hala ƒdemektedir. Kıbrıs ve Danimarka bu konuda istisnadır.
Ulusal sitemlerin †oğunluğu †ocuklar i†in gere† bedeli ƒdenmesine bir katkı yapılması
gerektiği yƒn‚ndedir.
Aynı durum daha az genişlikte olmak ‚zere yaşlılar i†inde sƒz konusudur.
—Sosyal sistem, •ocuklarda gˆz muayene ‰cretlerini ˆd‰yor mu?
—Sosyal sistem yaşlılarda gˆz muayenesi ‰creti ˆd‰yor mu?
€ĞRENİM VE EĞİTİM
1)Avrupa da mesleğin ƒğrenim ve eğitim modeli karmaşıktır.
Bir optometrist ve ya optisyen yahut her ikisini olabilmek i†in en az 4 ana yol mevcuttur.
2)•zetlenirse genel tablonun gƒsterdiği ‚zere bir optisyen olmak i†in bir yol ve bir
optometrist olmak 3 yol bulunmaktadır.
Bu yollardan birisi, optisyen olmak i†in eğitimden sonra optometri eğitimine devam
edilmesidir.
3)Bir optisyen olmak i†in, eğitimin yolu 14 yaşından sonra iki yıllık okul eğitimini
m‚teakip 4 yıllık karma ƒğrenim ve pratik †alışma deneyimini ihtiva eder.(Genellikle bir
†eşit †ıraklık veya ƒğrencilik şeklindedir)
Bu yol, İspanya, İtalya, İsvi†re ve İskandinavya hari• olmak ‚zere b‚t‚n ‚lkelerde takip
edilmektedir.Bel†ika da karma ƒğrenim ve pratik †alışma 3 ila 5 yıl arasında
değişebilmektedir.
—Œekoslovakya Cumhuriyetinde;Sadece pratik †alışma tecr‚besi kazanmaya 4 yıl sarf
edilmektedir.
Bulgaristan da; ƒğrenci 18 yaşında liseyi bitirmekte ve bir yıl mesleki eğitim almaktadır.
4)Bir optisyenlik kalifikasyonunu m‚teakip bir optometrist olmanın birinci m‚mk‚n olan
yolu, normal olarak, bir yıl s‚rekli başlangı† eğitimi ve bundan sonra, bir ‚niversite veya
diğer bir y‚ksek ƒğretim kurumunda 3 yıl eğitimi ihtiva etmektedir.
Bu kombine ƒğrenim yolu halen Bel†ika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya
ve Polonya da mevcut olup; İngiltere dede mevcut olacaktır
Œek cumhuriyetinde ƒğrenci liseden sonra doğrudan pratik †alışma tecr‚besini i†eren
dersleri havi olan ‚niversiteye gider.
5)Bir optometrist olmak i†in en †ok bilinen eğitim yolu, ƒğrencinin 18 yaşında lise
ƒğrenimini tamamlamasından sonra başlayan eğitim şeklidir.
•ğrenci, bir ‚niversite veya diğer y‚ksek ƒğrenim veren enstit‚de 3 yıllık ƒğrenimini
tamamladıktan sonra 1 yıl pratik †alışma tecr‚besi kazanması ile elde edilir.
Bu eğitim yolu Avusturya Almanya İrlanda İtalya, Macaristan, Hollanda Norve† Polonya
ispanya, İsve† ve İsvi†re de takip edilmektedir.
Portekiz’de pratik †alışma deneyim periyodu 6 ay olup ‚niversitedeki 5 yıllık ƒğrenime
entegre edilmektedir.
Bel†ika da ƒğrenciler kalifiye olabilmek i†in 16 yaşında 4 yıllık ƒğrenime başlamakta ve
bunu m‚teakip karma ƒğrenim ve pratik †alışma tecr‚besinde 3 yıllık bir s‚re
harcanmaktadır.
6) Sadece İngiltere de optomerist olmak i†in takip edilen 3 c‚ bir yol, ‚niversite de
gƒzetim altında sarf edilen 3 yıllık eğitimin tamamlanmasından sonra bir yıllık pratik
†alışma tecr‚besi eğitimi hari† bilinen yolun benzeridir. Bu 4 yılın sonunda, ˆğrenci
mesleki kalifikasyon imtihanına tabii tutulmaktadır.
MESLEKİ EĞİTİMDE GENEL YOLLAR
GENEL EĞİTİM YOLLARININ (İSTİSNALAR) VE NOTLAR
1) Bel†ika da optisyen olmak i†in; 14 yıllık temel okul eğitiminden sonra 2 yıllık eğitime
dayalı optikte 3 veya 5 yıllık ful-time eğitim ve part time †ıraklık.
Optometrist olmak i†in, 14 yıllık temel okul eğitimi sonrası 2 yıllık eğitime dayalı 4 yıl +3
yıl toplam 7 yıllık optik ve optometri eğitimi ve part-time †ıraklık gerekmektedir.
2) Bulgaristan’da; 14 yıllık temel okul eğitiminden sonra 4 yıl eğitime dayalı lise
eğitiminden sonra bir yıl s‚ren mesleki eğitim. Bƒylece dispensing optisyen 19
yaşında kalifiye olmaktadır.
3) Œek Cumhuriyetinde; 14 yıl okul eğitim ve iki yıllık eğitim den sonra 4 yıllık eğitim
ile bir optisyen olunmaktadır. Bir optometrist olmak i†in 18 yaşından sonra 3 yıllık
‚niversite eğitimi zorunludur ve daha fazla yıllar mastır seviyesinde eğitim
m‚mk‚nd‚r.
Pratik †alışma veya †alışma deneyimi normal olarak ‚niversite programına entegre
edilmektedir.
4) Portekiz’de: Optometri eğitimi 14 yıllık temel eğitimden sonra 4 yıllık eğitimin
peşinden gelen, 6 aylık yerinde pratik ƒğrenim i†eren, 5 yıllık ‚niversite eğitimine
bağlıdır.
Bu eğitim şekli yakında İngiltere’deki 3 yıllık ‚niversite eğitimini m‚teakip 1 yıllık pratik
eğitim modeline reforme edilecektir.
M•NAKAŞA
NOT:Optometrist yada g€z doktoru tarafından yazılmış g€zlƒk re„etesini ,kullanıcının
Pd mesafesi,„er„eve boyutlarına bağlı olarak yatay dikey y€nde desantre ederek
camı „er„eveye tespit etme,yƒze g€re ayar ve bakım işlemlerinin tƒmƒnƒ kapsar.
Download

E.C.O. Mavi Kitap