T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
2014 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Temmuz, 2014
Sayfa 0
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Bütçe Politikası, Gelir ve
Giderlerin İzlenmesi başlıklı 30’uncu maddesinde yer alan “Genel yönetim kapsamındaki
idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve
hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık
uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile
faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar.” hükmü gereğince
hazırlanan Üniversitemiz 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ile
Üniversitemizin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, gerçekleştirilen faaliyetler, ikinci altı
aya ilişkin beklentiler ve hedefleri sunulmuştur.
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 1
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize ayrılan 2014 yılı
ödeneğimiz 210.051.000 TL’dir. Ekonomik Sınıflandırmanın birinci düzeyinde olmak üzere,
kesintili başlangıç ödeneklerimizin %58’sinin Personel Giderlerine, %19’unun Sermaye
Giderlerine, %11’inin Mal ve Hizmet Alım Giderlerine, %10’unun Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine ve %2’sinin Cari Transferlere ayrıldığı görülmektedir
(Grafik-1).
Grafik 1: 2014 Mali Yılı Kurum Ödeneğinin Ekonomik Sınıflandırmanın
Birinci Düzey Dağılımı
01 PERSONEL GİDERLERİ
39.520.000; 19%
3.474.000; 2%
23.801.000;
11%
121.455.000; 58%
02 SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
03 MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ
05 CARİ TRANSFERLER
06 SERMAYE GİDERLERİ
21.801.000; 10%
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödeneklerin karşılığı
olarak tahmin edilen gelirler toplamı 210.051.000 TL’dir. Gelir tahminlerinin %89’sini
Hazine Yardımları, %6’ını Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %5’ini ise Diğer Gelirler
oluşturmaktadır (Grafik-2).
Grafik 2: 2014 Mali Yılı Gelir Hedefleri ve Dağılımları
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
05 Diğer Gelirler
11.172.000; 5%
13.305.000; 6%
185.574.000; 89%
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 2
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
I.OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A. BÜTÇE GİDERLERİ
2013-2014 yıllarına ilişkin Kesintili Başlangıç Ödenekleri ve Ocak-Haziran
gerçekleşmeleri Ekonomik Sınıflandırmanın I. ve II. düzeylerinde Tablo-1 de yer almaktadır.
Buna göre; 2014 Yılı Ocak-Haziran döneminde 111.000.590 TL Bütçe Gideri
gerçekleşmiş olup başlangıç ödeneğine göre %52,84 oranında gider gerçekleşmiştir.
2013 Yılı Ocak-Haziran döneminde ise 90.818.826 TL Bütçe Gideri gerçekleşmiş olup
başlangıç ödeneğine göre % 44,74 oranında gider gerçekleşmiştir.
Her iki yılın Ocak-Haziran dönemlerinde gerçekleşen harcamaları karşılaştırıldığında
2014 yılı için % 22,22 oranında bir artış söz konusu olmuştur.
Tablo 1: 2013-2014 Yıllarına İlişkin Kesintili Başlangıç Ödenekleri ve Harcama Gerçekleşmeleri
2013
AÇIKLAMA
KODU
HAZİRAN
SONU
HARCAMA
KBÖ
01
PERSONEL GİDERLERİ
2014
YIL SONU
HARCAMA
HAZİRAN SONU
HARCAMA
KBÖ
YILSONU
HARCAMA
TAHMİNİ
106.301.000
55.384.851
107.735.637
121.455.000
64.216.715
120.061.958
103.572.000
53.278.061
104.009.841
118.334.000
62.268.417
115.460.960
561.000
1.291.343
2.032.276
647.000
761.361
2.358.800
0
0
0
0
0
0
GEÇİCİ PERSONEL
1.540.000
616.183
1.188.483
1.834.000
898.870
1.544.198
5
DİĞER PERSONEL
628.000
199.264
505.037
640.000
288.068
698.000
7
MİLLETVEKİLLERİ
0
0
0
0
0
0
8
CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ
0
0
0
0
0
0
9
İSTİHBARAT PERSONELİ
0
0
0
0
0
0
18.554.000
10.027.596
19.147.017
21.801.000
11.798.602
21.309.314
18.147.000
9.755.686
18.616.802
21.284.000
11.528.154
20.564.462
87.000
197.242
336.949
148.000
149.298
449.700
0
0
0
0
0
0
1
MEMURLAR
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
3
İŞÇİLER
4
02
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
1
MEMURLAR
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
3
İŞÇİLER
4
GEÇİCİ PERSONEL
301.000
68.515
178.085
349.000
112.155
274.152
5
DİĞER PERSONEL
19.000
6.153
15.181
20.000
8.995
21.000
7
MİLLETVEKİLLERİ
0
0
0
0
0
0
9
İSTİHBARAT PERSONELİ
0
0
0
0
0
0
23.108.000
15.328.927
33.411.123
23.801.000
14.798.682
34.809.786
03
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
1
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
3
YOLLUKLAR
4
GÖREV GİDERLERİ
5
HİZMET ALIMLARI
6
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
7
MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
8
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
9
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
04
FAİZ GİDERLERİ
05
CARİ TRANSFERLER
0
0
0
0
0
0
10.946.500
9.457.505
17.401.849
11.380.000
8.366.040
19.051.500
971.500
300.335
1.054.985
968.000
361.294
1.068.600
30.000
4.578
10.085
40.000
19.828
40.000
9.706.000
4.887.014
12.640.799
10.286.000
5.370.689
12.959.226
40.000
106.241
189.650
44.000
71.758
190.000
1.093.000
460.562
1.802.459
858.000
535.261
1.270.260
321.000
93.630
273.670
225.000
72.012
228.400
0
19.062
37.626
0
1.800
1.800
0
0
0
0
0
0
3.281.000
2.428.992
2.712.916
3.474.000
2.376.783
3.552.600
2.481.000
2.290.200
2.480.983
2.630.000
2.257.167
2.708.600
0
0
0
0
0
0
800.000
138.792
231.933
844.000
119.616
844.000
1
GÖREV ZARARLARI
2
HAZİNE YARDIMLARI
3
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
4
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
0
0
0
0
0
0
5
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA
YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ
0
0
0
0
0
0
6
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
0
0
0
0
0
0
8
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
0
0
0
0
0
0
33.650.000
7.648.461
39.966.094
39.520.000
17.809.808
41.060.000
14.700.000
909.236
17.043.256
10.832.500
2.695.307
10.372.500
0
0
0
0
0
0
250.000
66.967
238.863
250.000
241.998
250.000
06
SERMAYE GİDERLERİ
1
MAMUL MAL ALIMLARI
2
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
3
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
4
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
5
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
6
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
7
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
8
9
0
0
110.000
2.000
0
2.000
14.300.000
4.665.418
15.361.146
22.998.000
12.564.909
24.998.000
0
0
0
0
0
0
4.400.000
2.006.840
7.212.829
5.437.500
2.307.594
5.437.500
STOK ALIMLARI
0
0
0
0
0
0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
0
0
0
0
0
202.972.787
210.051.000
111.000.590
220.793.658
TOPLAM
184.894.000
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
90.818.827
Sayfa 3
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Grafik-3’te Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri,
Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Faiz Giderleri, Cari Transferler, Sermaye Giderlerine ilişkin
2013-2014 yılları Ocak-Haziran gider gerçekleşmeleri yer almaktadır.
Grafik-3 2013 ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Ayları Gider Gerçekleşmeleri
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
01 - PERSONEL
GİDERLERİ
2013
55.384.850
02 - SOSYAL
GÜVENLİK
KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
10.027.597
2014
64.216.715
11.798.602
03 - MAL VE
HİZMET ALIM
GİDERLERİ
05 - CARİ
TRANSFERLER
15.328.926
2.428.992
7.648.461
14.798.682
2.376.783
17.809.808
06 - SERMAYE
GİDERLERİ
2013 ve 2014 yıllarının Ocak-Haziran dönemi karşılaştırmalı gider gerçekleşmeleri
aşağıdaki bölümlerde grafikler doğrultusunda açıklanmıştır.
I. Personel Giderleri (Grafik-4): Her iki yılın ilk altı aydaki gerçekleşmeleri
değerlendirildiğinde; 2013 yılına göre 2014 yılında %15,95 oranında artışla gider
gerçekleşmiştir. Ekonomik sınıflandırmanın 2’li düzeyinde artışlara bakıldığında 2014 yılında
sözleşmeli personel giderlerindeki harcama miktarı 2013 yılının aynı dönemine göre daha
düşük olduğu görülmektedir. Bunun nedeni 2013 yılı Ocak ayından itibaren Eğitim Uygulama
ve Araştırma Hastanesinde göreve başlayan sözleşmeli personelin Ekim ayında 657 sayılı
Kanunun 4-a maddesi kapsamında kadroya geçmesi 2014 yılında ise Eğitim Uygulama ve
Araştırma Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesine Nisan ayı içerisinde 657 sayılı Kanunun 4b kapsamında sözleşmeli hemşire alımı yapılması ve mayıs ayından itibaren ücretlerinin
ödenmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca maaşlarının hesaplanmasında esas olan
katsayılardaki artış, sözleşmeli personel ücretlerindeki artış ve personel sayımızdaki artış
personel giderlerini genel olarak arttırmıştır. 2013 yılında akademik personel sayısı 1315
idari personel sayısı 1913 yabancı uyruklu personel sayısı 6 olmak üzere toplam 3234 iken
2014 yılı haziran ayında 1406 akademik, 1911 idari ve 11 yabancı uyruklu personel olmak
üzere toplam 3328 adet personel bulunmaktadır.
Grafik-4 Personel Giderleri 2013 ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri
70.000.000
64.216.715
60.000.000
55.384.850
50.000.000
40.000.000
2013
30.000.000
2014
20.000.000
13.016.706
10.000.000
10.928.623
9.227.279
9.961.235
10.690.677
10.834.186
8.324.904
8.306.858
9.549.176
9.480.975
10.486.632
8.794.314
0
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Mayıs
Haziran
Toplam
Sayfa 4
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
II. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (Grafik-5): Her iki yılın
ilk altı aydaki gerçekleşmeleri değerlendirildiğinde; 2013 yılına göre 2014 yılında % 17,66
oranında artışla gider gerçekleşmiştir. Artışın nedeni Personel Giderlerindeki artışa paralel
olarak Sosyal Güvenlik Kurumlarına ödenecek devlet katkısının artmasıdır.
Grafik-5 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2013 ve 2014
Yılları Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri
14.000.000
12.000.000
11.798.603
10.027.597
10.000.000
8.000.000
2013
6.000.000
2014
4.000.000
2.598.853
2.000.000
2.214.130
1.817.303
1.590.149
0
Ocak
Şubat
1.835.953
1.562.492
Mart
1.815.709
1.868.160 1.862.625
1.550.340
1.552.841
Nisan
Mayıs
1.557.645
Haziran
Toplam
III. Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Grafik-6): Her iki yılın ilk altı aydaki
gerçekleşmeleri değerlendirildiğinde; 2013 yılına göre 2014 yılında % -3,46 oranında azalışla
gider gerçekleşmiştir.
Grafik-6 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2013 ve 2014 Yılları Ocak-Haziran
Gerçekleşmeleri
18.000.000
16.000.000
15.328.926
14.798.682
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
2013
6.000.000
2014
4.000.000
2.000.000
0
1.678.088
274.307
Ocak
2.899.323
2.632.858
Şubat
2.977.126
2.725.387
Mart
3.281.826
3.007.285
2.683.704
2.682.160
2.683.940
2.601.604
Mayıs
Haziran
Nisan
Toplam
Aşağıda yer alan Grafik-6.1 de Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin ekonomik
sınıflandırmanın ikinci düzeyi itibariyle 2013 ve 2014 yılları Ocak-Haziran dönemi gider
gerçekleşmeleri görülmektedir. Yılın ilk altı aylık döneminde bir önceki yıla göre; tüketime
yönelik mal ve malzeme alımlarında harcama miktarının daha az olması Döner Sermaye
bütçesinden karşılanan yakacak alımlarından, hizmet alımları giderlerinde ise diğer gider
türlerine göre daha fazla bir artış olması hizmet alımı suretiyle gerçekleştirilen temizlik
hizmeti ve koruma güvenlik hizmeti alımı maliyetlerindeki artışla birlikte işçi sayısındaki
artıştan kaynaklanmaktadır.
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 5
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
IV. Cari Transferler (Grafik-7): Her iki yılın ilk altı ayındaki gerçekleşmeleri
değerlendirildiğinde; 2013 yılına göre 2014 yılında %-2,15 oranında azalışla gider
gerçekleşmiştir. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81’inci
maddesinin h bendi gereğince altı eşit taksitte Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek olan %20
ek karşılık priminin tamamı 2013 yılında ilk altı aylık döneminde yatırılmıştır. 2014 yılında
ise son taksitinin vadesinin Temmuz ayı sonu olması nedeniyle 2014 yılı ilk altı aylık dönem
harcamalarında yatırılan 5 aylık taksit miktarı görüldüğünden ilk altı aylık dönemde
gerçekleşen harcama bir önceki yıla göre daha azdır.
Grafik-7 Cari Transferler 2013 ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri
3.000.000
2.500.000
2.428.992
2.376.783
2.000.000
2013
1.500.000
2014
1.000.000
500.000
463.176
391.495
467.710
407.570
0
Ocak
Şubat
412.844
27.767
Mart
473.066
470.518 474.546
393.805
406.480
Nisan
Mayıs
416.798
Haziran
Toplam
V. Sermaye Giderleri (Grafik-8): 2014 yılı Yatırım Programıyla, Üniversitemizin
DKH-Sosyal Teknolojik Araştırma Sektöründe 2, Sağlık Sektöründe 2, Eğitim Sektöründe 4,
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor sektöründe ise 1 adet olmak üzere toplam 9 projesi mevcuttur.
Her iki yılın ilk altı ayındaki gerçekleşmeleri değerlendirildiğinde; 2013 yılına göre 2014
yılında % 132,85 oranında bir artışla gider gerçekleşmiştir (Grafik 8).
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 6
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Grafik-8 Sermaye Giderleri 2013 ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri
20.000.000
18.000.000
17.809.808
16.000.000
14.000.000
12.000.000
2013
10.000.000
8.000.000
2014
5.863.616
6.000.000
7.648.461
5.199.316
4.000.000
2.365.670
2.000.000
0
0
Ocak
0
0
Şubat
2.962.725
3.327.610
1.418.481
1.251.053
Mart
1.175.302
Nisan
1.894.496
Mayıs
Haziran
Toplam
Aşağıda yer alan Grafik-8-1 de Sermaye Giderlerinin ekonomik sınıflandırmanın
ikinci düzeyi itibariyle 2013 ve 2014 yılları Ocak-Haziran dönemi gider gerçekleşmeleri
görülmektedir.
Grafik 8-1 Sermaye Giderleri 2013 ve 2014 Haziran Ayları Gider Gerçekleşmeleri
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
Mamul Mal Alımları
Gayri Maddi Hak
Alımları
2013
909.236
66.967
Gayrimenkul
Sermaye Üretim
Giderleri
4.665.418
2014
2.695.307
241.998
12.564.909
Gayrimenkul Büyük
Onarım Giderleri
2.307.594
2.006.840
Sermaye Giderleri içerisinde gayrimenkul sermaye üretim giderleri ilk altı aylık
dönem harcaması, 2014 yılında bir önceki yıla göre daha fazladır. Derslik ve Merkezi
Birimler projesinden Yabancı Diller Binası İnşaatında söz konusu ihalenin mahkeme
sürecinden kaynaklanan sebeplerle imalatlarına Ekim 2012 ile Nisan 2013 tarihleri arasında
ara verilmiş ve Ocak, Şubat, Mart aylarında imalat çalışması gerçekleşmemiştir. Nisan 2013
döneminde söz konusu inşaatın imalat çalışmaları hızlanmış ve 2014 yılın ilk altı aylık
döneminde yoğun bir şekilde inşaat imalatlarına devam edilmiştir. Yine Derslik ve Merkezi
Birimler projesinin alt projelerinden Öğrenci Yurdu Binası İnşaatı ile Uygulama Oteli Binası
inşaatlarının sözleşme ve yer teslimi işlemleri 2013 yılı Nisan ayında yapılabilmiş ve
imalatlarına ancak 2013 Mayıs ayı itibariyle başlanabilmiştir. Şu anda bu iki inşaatımızda
imalatlar yoğun şekilde sürmektedir. Yine bu projenin alt projeleri olan Deprem Araştırma
Laboratuvar İnşaatımıza, Eğitim Fakültesi İnşaatımıza ve Turizm Fakültesi Eğitim Binası
İnşaatımıza 2014 itibariyle başlanmış olup imalatları sürmektedir. Açık ve Kapalı Spor
Tesisleri projemiz altında yer alan Futbol Sahası İnşaatımıza 2014 Nisan ayı itibariyle
başlanmıştır.
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 7
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
B. BÜTÇE GELİRLERİ
2013-2014 yıllarına ilişkin gelir tahminleri ile Ocak-Haziran gerçekleşmeleri ayrıca
2013 yılsonu gerçekleşmeleri ve 2014 yılsonu gelir tahminleri Tablo-2’de yer almaktadır.
Buna göre; 2013 Yılı Ocak Haziran döneminde ise, 96.215,544 TL Bütçe Geliri
gerçekleşmiş olup başlangıç hedefine göre % 50,76 oranında gelir gerçekleşmiştir.
2014 Yılı Ocak-Haziran döneminde 116.700.755 TL Bütçe Geliri gerçekleşmiş olup
Bütçe Başlangıç hedefine göre % 55,56 oranında gelir gerçekleşmiştir.
Her iki yılın Ocak-Haziran dönemlerinde gerçekleşen gelir toplamları
karşılaştırıldığında 2014 yılında 2013 yılına göre %21,29 oranında bir artış olduğu
gözlenmektedir. Görülen söz konu artışa en büyük etken olarak Hazine Yardımlarının bir
önceki yıl gerçekleşmesine göre 21.222.892 TL daha fazla olması gösterilebilir.
Tablo 2’de görüldüğü üzere 2013 ve 2014 yılları ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri
karşılaştırıldığında; Kurumlardan alınan şartlı bağış ve yardımların 2014 yılı ilk altı aylık
gerçekleşmesinin bir önceki yıla göre çok daha düşük olduğu görülmektedir. 2013 yılında
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Kapsamında
Üniversitemize aktarılan tutarlar Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar ekonomik
kodu altında izlenirken 2014 yılı itibariyle söz konusu gelirler “04.5.1.10-YÖK Öğretim
Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri” ve “04.5.1.11-YÖK Yurtdışı Destekleri” gelir
kodlarında izlenmektedir.
Çocuk yuvası ile spor salonu, futbol sahaları, tenis kortları gibi spor tesislerinden
sağlanan gelirler “Sosyal Tesis İşletme Gelirleri” olarak izlenmektedir.
Kart yenileme, kimlik bedeli, başvuru belgeleri, kampüs içinde reklam, pazarlama,
stant kiralama karşılığında alınan bedeller gibi ayrı bir gelir kodu bulunmayan gelirler ise
“Diğer Hizmet Gelirleri” olarak izlenmektedir.
Ayrıca, Döner Sermaye Gelirlerinden aylık olarak Bilimsel Araştırma Projelerinde
kullanılmak üzere aktarılan tutarlar “Araştırma Projeleri Gelirleri Payı” altında yer
almaktadır.
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 8
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tablo 2: 2013 ve 2014 Yılları Gelir Tahminleri ve Ocak Haziran Gerçekleşmeleri
GELİRLER
I
II
III
2013
AÇIKLAMA
IV
03
2014
HAZİRAN
YIL SO NU
SO NU
GERÇEKLEŞME
GERÇEKLEŞME
GELİR
TAHMİNİ
GELİR
TAHMİNİ
HAZİRAN SO NU
GERÇEKLEŞME
YIL SO NU
GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
14.369.000
6.404.208
14.745.473
13.305.000
6.928.137
13.714.000
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
13.844.000
6.078.269
14.107.551
12.780.000
6.383.961
12.914.000
Mal Satış Gelirleri
2.000
21.167
43.296
15.000
19.181
30.000
01
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
2.000
16.700
32.700
10.000
13.100
20.000
02
Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri
0
4.467
10.596
5.000
6.081
10.000
13.842.000
6.057.102
14.064.255
12.765.000
6.364.779
12.884.000
29
1.032.000
407.071
931.586
800.000
545.545
900.000
31
Hizmet Gelirleri
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen
Gelirler
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
7.832.000
4.144.050
8.449.309
7.849.000
4.168.339
7.600.000
32
Yaz Okulu Gelirleri
3.257.000
3.612
1.806.548
1.685.000
0
1.600.000
33
T ezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
94.000
113.807
369.935
227.000
242.570
400.000
36
Sosyal T esis İşletme Gelirleri
1.252.000
1.256.971
2.077.845
1.784.000
906.485
1.784.000
45
Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler
0
65.915
216.718
70.000
194.319
200.000
53
Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler
0
250.000
250.000
99
Diğer hizmet gelirleri
375.000
65.677
212.315
350.000
59.522
150.000
Kira Gelirleri
525.000
325.939
637.923
525.000
544.177
800.000
T aşınmaz Kiraları
525.000
325.939
637.923
525.000
544.177
800.000
Diğer T aşınmaz Kira Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Ö zel
Gelirler
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden
Alınan Bağış ve Yardımlar
Cari
525.000
325.939
637.923
525.000
544.177
800.000
160.230.000
80.837.070
161.951.558
185.574.000
101.136.229
186.090.157
160.230.000
79.446.000
159.067.000
185.574.000
100.668.892
185.574.000
131.215.000
0
134.746.000
150.944.000
77.159.892
150.944.000
131.215.000
65.431.000
134.746.000
150.944.000
77.159.892
150.944.000
Sermaye
29.015.000
0
24.321.000
34.630.000
23.509.000
34.630.000
Hazine yardımı
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve
Bağışlar
Cari
29.015.000
14.015.000
24.321.000
34.630.000
23.509.000
34.630.000
0
1.391.070
704.788
0
221.000
221.000
0
1.391.070
704.788
0
221.000
221.000
03
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar
0
1.391.070
654.788
0
21.000
21.000
04
Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar
50.000
0
200.000
200.000
Proje Yardımları
2.179.770
0
246.336
295.157
Cari
Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje
Yardımları
Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje
Yardımları
Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları
YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı
Destekleri
YÖK Yurtdışı Destekleri
2.124.153
0
246.336
295.157
6.301
0
5.900
5.900
870.502
0
12.680
61.499
0
0
29.216
29.216
1.170.537
0
160.000
160.000
76.813
0
38.541
38.542
55.617
0
0
0
17.365
0
0
0
38.252
0
0
0
1
1
2
6
1
99
04
2
1
01
2
01
4
1
5
1
01
02
09
10
11
2
02
09
05
Hazine yardımı
Sermaye
Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje
Yardımları
Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları
Diğer Gelirler
1
9
10.295.000
8.974.267
12.853.838
11.172.000
8.636.389
12.319.164
Faiz Gelirleri
0
338.592
576.881
0
263.994
409.000
Diğer Faizler
0
338.592
576.881
0
263.994
409.000
22.487
28.445
0
5.625
7.000
313.773
543.189
0
256.503
400.000
01
Kişilerden Alacaklar Faizleri
03
Mevduat Faizleri
99
Diğer Faizler
2
6
16
3
2
99
9
1
2.332
5.247
0
1.866
2.000
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
5.907.000
5.865.846
6.657.000
6.135.000
5.269.290
6.135.000
Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar
5.907.000
5.865.846
6.657.000
6.135.000
5.269.290
6.135.000
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
5.907.000
5.865.846
6.657.000
6.135.000
5.269.290
6.135.000
Para Cezaları
0
18.060
39.384
0
19.364
20.000
İdari Para Cezaları
0
18.060
39.384
0
19.364
20.000
Diğer İdari Para Cezaları
0
18.060
39.384
0
19.364
20.000
Diğer Çeşitli Gelirler
4.388.000
2.751.768
5.580.572
5.037.000
3.083.742
5.755.164
Diğer Çeşitli Gelirler
4.388.000
2.751.768
5.580.572
5.037.000
3.083.742
5.755.164
2.348
0
33.164
33.164
0
0
270.000
270.000
01
İrat Kaydedilecek Nakdi T eminatlar
03
İrat Kaydedilecek T eminat Mektupları
06
Kişilerden Alacaklar
19
Öğrenci Katkı Payı T elafi Gelirleri
Yukarıda T anımlanmayan Diğer Çeşitli
Gelirler
99
TO PLAM
2.000
452.517
706.988
25.000
184.880
190.000
4.386.000
2.082.703
4.365.846
5.012.000
2.347.307
5.012.000
0
216.549
505.390
0
248.391
250.000
184.894.000
96.215.544
189.550.868
210.051.000
116.700.755
212.123.321
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 9
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Grafik-9 2013 ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Gelir
Gerçekleşmeleri
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
03. Teşebbüs ve 04. Alınan Bağış
Mülkiyet
ve Yardımlar ile
Gelirleri
Özel Gelirler
2013
6.404.207
80.837.070
8.974.267
96.215.544
2014
8.636.389
116.700.755
6.928.137
101.136.229
05. Diğer
Gelirler
Toplam Gelirler
Grafik-9’da teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler,
diğer gelirler ve toplam gelirlerin 2013 ve 2014 yılları haziran ayı itibariyle
karşılaştırmalarına yer verilmiştir. “Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” ’de görülen
artışın nedeni yukarıda da bahsedildiği üzere Hazine Yardımlarının bir önceki yıl
gerçekleşmesine göre daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır.
C. FİNANSMAN
2014 yılı ilk altı aylık dönemlerinde gelir ve gider gerçekleşmelerinin aylara göre
dağılımı Grafik-10’da görüldüğü gibidir.
Grafik 10: 2014 Mali Yılı İlk 6 Aylık Dönem Aylar İtitbariyle Gelir ve Gider
Gerçekleşmeleri
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
Gelir
Ocak
20.336.741
Şubat
24.110.684
Mart
16.521.922
Nisan
14.625.582
Mayıs
17.565.210
Haziran
23.540.617
Toplam
116.700.755
Gider
16.353.042
16.777.284
16.220.562
21.460.594
18.817.750
21.371.358
111.000.590
2014 yılı ilk altı aylık döneminde gerçekleşen 111.000.590 TL bütçe gideri,
gerçekleşen 116.700.755 TL bütçe geliri ve bir önceki yıldan devreden finansman fazlasından
finanse edilerek karşılanmıştır.
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 10
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2014 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen detay düzeyde bütçe gelirlerine
Tablo 3’te yer verilmiştir.
Tablo 3: 2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Ayrıntılı Bütçe Geliri Gerçekleşmeleri
GELİR KODLARI
AÇIKLAMA
Gerçekleşen Gelir
Miktarı
03
1
1
01
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
03
1
1
02
Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri
03
1
2
29
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler
03
1
2
31
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
03
1
2
32
Yaz Okulu Gelirleri
03
1
2
33
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
242.570
03
1
2
36
Sosyal Tesis İşletme Gelirleri
904.485
03
1
2
45
Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler
194.319
03
1
2
53
Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler
250.000
03
1
2
99
Diğer hizmet gelirleri
03
6
1
99
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
04
2
1
01
Hazine yardımı (Cari)
77.159.892
04
2
2
01
Hazine yardımı (Sermaye)
23.509.000
04
4
1
03
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar
04
4
1
04
Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar
04
5
1
01
Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları
5.900
04
5
1
02
Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları
12.680
04
5
1
09
Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları
04
5
1
10
YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri
04
5
1
11
YÖK Yurtdışı Destekleri
05
1
9
01
Kişilerden Alacaklar Faizleri
05
1
9
03
Mevduat Faizleri
05
1
9
99
Diğer Faizler
05
2
6
16
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
05
3
2
99
Diğer İdari Para Cezaları
05
9
1
01
Kişilerden Alacaklar Faizleri
05
9
1
03
Mevduat Faizleri
05
9
1
06
Kişilerden Alacaklar
05
9
1
19
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri
05
9
1
99
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler
221.846
05
9
1
99
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler
26.545
06
2
1
01
Taşınır Satış Gelirleri
0
TOPLAM
116.700.755
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
13.100
6.081
545.545
4.168.339
0
59.522
544.177
21.000
200.000
29.216
160.000
38.541
5.625
256.503
1.866
5.269.290
19.364
33.164
270.000
184.880
2.347.307
Sayfa 11
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Üniversitemiz akademik birimleri; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi,
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Ziraat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Turizm Fakültesi, Sanat Tasarım
Fakültesi, Eskişehir Sağlık Yüksekokulu, Mahmudiye Meslek Yüksekokulu, Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sivrihisar Meslek Yüksekokulu, Eskişehir Meslek Yüksek
Okulu, Devlet Konservatuarı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalürji Enstitüsü, Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 10 Fakülte, 6
Yüksekokul, 5 Enstitüden ve 25 Araştırma Merkezinden oluşmaktadır. Bu birimlerden Devlet
Konservatuarı eğitim öğretim faaliyetine başlanılmamıştır.
1 Temmuz 2014 tarihi itibariyle 242 profesör, 163 doçent, 284 yardımcı doçent, 71
okutman, 75 öğretim görevlisi, 541 araştırma görevlisi, 30 uzman olmak üzere toplam 1.406
akademik personel, 657 sayılı kanunun 4-a kapsamında 1789, 4-b kapsamında 103, 4-c
kapsamında 18 olmak üzere 1924 idari personel ayrıca 11 yabancı uyruklu öğretim elemanı
olmak üzere toplamda 3.328 personel ile üniversitemiz faaliyetleri sürdürülmektedir. 20132014 Eğitim-Öğretim Bahar döneminde öğrenci sayımız 25.881’dir
Üniversitemizin faaliyet alanlarını ve ürün, hizmetlerini; eğitim öğretim faaliyetleri,
araştırma geliştirme faaliyetleri, uygulama ve destek faaliyetleri, yönetim ve destek
faaliyetleri olarak 4 başlık altında gruplandırabiliriz. Buna göre;
a) Eğitim öğretim faaliyetleri; ön lisans, lisans, lisansüstü programlar, ulusal ve
uluslararası öğrenci değişim programları, öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık
hizmetlerini,
b) Araştırma geliştirme faaliyetleri;
bilimsel toplantıları,
projeler, bilimsel yayınlar, lisansüstü tezler,
c) Uygulama ve destek faaliyetleri; danışmanlık hizmetleri, yaşam boyu eğitim
hizmetleri, topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme hizmetleri, sağlık kültür ve spor
hizmetleri,
d) Yönetim ve destek faaliyetleri; öğrenci işleri hizmetlerini, mali hizmetler, personel
hizmetleri, teknik hizmetleri içermektedir.
Ayrıca Tıp Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesinde teşhis ve tedavi
işlemleri yanında, araştırma geliştirme faaliyetleri ve eğitim uygulamaları yapılmakta, Diş
Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi tarafından diş sağlığı tanı, tedavi hizmetleri
yürütülmektedir.
Üniversitemiz 2013-2017 Stratejik Planı ile eğitim, bilimsel araştırma, yaşayan
kampus, üniversite-sanayi işbirliği ve topluma katkı, sağlık hizmetleri, kurumsal kapasite
olmak üzere 6 adet stratejik alan belirlenmiştir. Belirlenen stratejik alanlardan;
 Eğitim alanı kapsamında belirlenen hedeflerle; Üniversitemizin eğitim-öğretim
kalitesinin tüm paydaş beklentilerini dikkate alarak bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda
rekabet edebilecek şekilde geliştirilmesi,
 Bilimsel araştırma alanı kapsamında belirlenen hedeflerle; Bilimsel araştırma
altyapısı ve nitelikli insan gücünün güçlendirilerek bilimsel araştırmaların toplumsal ve
ekonomik katkılarının artırılması,
 Yaşayan kampus kapsamında belirlenen hedeflerle; Üniversitenin başta merkez
yerleşke olmak üzere bütün yerleşkelerinin, bilimsel, sosyal ve fiziksel anlamda öğrenci,
çalışan ve diğer paydaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek, “Yaşayan Yerleşke” ye
dönüştürülmesi,
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 12
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 Üniversite-sanayi işbirliği ve topluma katkı kapsamında belirlenen hedeflerle;
Üniversitemizin ve bölgemiz sanayi kuruluşlarının proje ve projeye dayalı teknolojik ürün
üretme kabiliyetinin geliştirilmesi ile toplumsal faydayı artıracak faaliyetlerde bulunulması,
 Sağlık hizmetleri kapsamında belirlenen hedeflerle; Toplumun sağlık hizmeti
ihtiyaçlarını karşılayan, hizmet sunum yeterliliğini sağlamış ve geleceğe yönelik olarak
stratejik alanlarda üst düzey merkezler kurulması yoluyla etkinliği ve kurumsallaşmayı ön
plana çıkaran bir sağlık hizmeti sunulması,
 Kurumsal kapasite kapsamında belirlenen hedeflerle; Yükseköğretimde hizmet
sunumunda değişen yapıyı ve üniversitemizin büyüyen yapısını destekleyecek şeklide
kurumsal yönetim kapasitesinin geliştirilmesi ve insan kaynaklarının güçlendirilmesi,
amaçlanmıştır.
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödenekler yukarıda
belirlenen amaçlara ulaşmak üzere kullanılmaktadır.
Üniversitemizde; öğrencilerin bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerini sürdürmek için
oluşturulan kulüplerde öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmeleri desteklenmektedir.
Kendi lisans programını üstün başarı ile sürdüren öğrenciye aynı zamanda ikinci bir lisans
diploması imkânı sunan çift ana dal programı ile kendi lisans programını başarıyla sürdüren
öğrenciye ilgi duyduğu başka bir programdan sertifika alma imkânı sunan yan dal programı
uygulanmaktadır. Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesinde bölümler
arası yatay geçiş uygulanmaktadır. Yaz okulu uygulaması ile öğrencilerin daha önce alıp
başarısız olduğu ya da akademik yıl içerisinde alamadığı dersleri yaz okulunda alması
sağlanmaktadır. Öğrenci Konseyi üyeleri, öğrenci sorunlarını ve düşüncelerini kendi
birimlerinde tartışmakta ve gerektiğinde Üniversite Yönetim Kurulu veya Senatosuna
taşıyarak yönetime katılabilmektedirler. Her öğrenciye öğrenimi sırasında karşılaşacağı
sorunların çözümünde ve ders seçiminde yardımcı olmak amacıyla bir akademik danışman
atanmaktadır.
Üniversitemizin Erasmus Programı kapsamında Avrupa Birliği üye ülkelerinde
bulunan toplam 78 Üniversite ile 140 adet ikili anlaşması bulunmaktadır. Bu kapsamda 20132014 akademik yılı bahar döneminde 43 öğrencimiz yurt dışındaki anlaşmalı Üniversitelerde
öğrenim görmüştür. Ayrıca 2013-2014 akademik yılı bahar döneminde 26 öğrencimiz Staj
Hareketliliği Programı kapsamında yurt dışında staj yapmak üzere seçilmiştir. 2014-2015
akademik yılı güz dönemi için 118 öğrencimiz Erasmus+ Programından faydalanarak yurt
dışında öğrenim görme hakkı kazanmış olup işlemleri devam etmektedir.
Erasmus Programı kapsamında 2013-2014 akademik yılı bahar döneminde;
Üniversitemize 2 öğrenci gelmiş bulunmaktadır. 2014-2015 güz dönemi için 6 öğrencinin
Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2 öğrencinin de Staj Hareketliliği Programı kapsamında
Üniversitemize geleceği bildirilmiş; ancak faaliyet henüz gerçekleşmemiştir.
Erasmus Programı kapsamında 2013-2014 akademik yılı bahar döneminde 5 akademik
personelimiz yurt dışındaki anlaşmalı Üniversitelerde ders vermiş olup; 5 adet personelimiz
ise anlaşmalı Üniversite ve işletmelerde eğitim almıştır.
Farabi Öğrenci Değişimi Programı kapsamında Üniversitemizin, yurtiçindeki 81
Yükseköğretim Kurumu ile anlaşması mevcuttur. 2013-2014 akademik yılı bahar döneminde
söz konusu Üniversitelere 46 öğrenci gönderilmiş, 161 öğrenci ise Üniversitemize gelmiştir.
2014-2015 akademik yılında Üniversitemizde öğrenim görmek üzere gelecek öğrenci sayısı
234 olup, 88 öğrencimiz ise anlaşmalı Üniversitelerde öğrenim görmek amacıyla işlemlerini
devam ettirmektedir.
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 13
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Mevlana Programı kapsamında yurt dışındaki anlaşmalı Üniversitelerde öğrenim
görmek üzere 28 öğrenci, ders vermek üzere ise 8 öğretim elemanı seçilmiştir. Program
kapsamında Üniversitemize gelecek öğrenci sayısı 38, öğretim elemanı sayısı ise 21 olarak
belirlenmiş olup faaliyetler henüz gerçekleşmemiştir.
7.200 m2’lik kullanım alanında, 700 kişilik oturma kapasitesine sahip
olan Üniversitemiz kütüphanesi; 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle 92063 adet Türkçe ve
yabancı dilde kitap, 4840 adet tez, 86 adet basılı Türkçe dergi aboneliği, 3 adet tıp içerikli
basılı yabancı dergi aboneliği, 28 adet eğitim, mühendislik, tıp, ziraat, fen bilimleri,
ekonomi içerikli veri tabanı, 135120 adet popüler ve bilimsel içerikli Türkçe ve yabancı ekitap, 22 adet tıp ve eğitim içerikli yabancı e-dergi aboneliği ve 10.235 adet çeşitli konulardan
oluşan ciltli dergi koleksiyonu ile okuyucularına hizmet vermektedir. Ayrıca;

Yılın ilk altı ayında kütüphanemizden yararlanan iç ve dış kullanıcı sayısı 284.284
kişiye ulaşmıştır.

Türkiye üniversiteleri arası ödünç kitap hizmetine devam etmektedir.

Öğrencilerin yoğun talebi üzerine grup çalışma odaları sayısı artırılarak 16’ya
çıkarılmıştır. Odaların kullanıcılara dağılımı ise 2 adet proje, 2 adet akademik
personel, 2 adet doktora, 2 adet yüksek lisans ve 8 adet lisans ve ön lisans şeklindedir.

Okuyucu salonlarındaki sessizliği sürdürebilmek için dörtlü çalışma masalarının tek
kişilik masalara dönüşmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

Görsel-işitsel bölümündeki mevcut 16 bilgisayar kapasitesi artırılıp 39’a çıkarılarak
hepsi yenilenmiştir

Bina içinde nadir eserler salonu tahsis edilmiş olup, iç donanımının tamamlanması
beklenmektedir.

Mevcut 6 adet olan tarama bilgisayarları yenilenmiş; adeti 8’e çıkarılmıştır
Üniversitemiz; Mediko Sosyal Merkezinde pratisyen hekim, psikolog, hemşire, sağlık
teknisyeni ve yardımcı personelden oluşan bir ekiple sağlık hizmetleri ile GEDAB (Gençlik
Danışma Birimi) tarafından öğrenciye eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.
2014 yılının ilk altı aylık dönemde gerçekleştirilen etkinliklerin (kongre, konferans,
toplantı, panel, seminer v.b.) listesine rapor ekinde yer verilmiştir.
Aşağıda yer alan Tablo:4’de Üniversitemizce yürütülen ve ikinci altı ayda yürütülmesine
devam edilecek olan Sermaye Giderlerine esas olan projeler yer almaktadır. Projelerdeki
bütünlüğünü bozmamak üzere yürütülen ve yürütülecek faaliyetler bu gider için bir arada
sunulmuştur.
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 14
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tablo 4: Yatırım Bütçesi Ocak-Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları ve
Temmuz-Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler
Ocak-Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
DKH-SOSYAL- TEKNOLOJİK
ARAŞTIRMA
Sektör Adı Proje No
2012K120270
2014K120370
Proje Adı
Merkezi Araştırma Labratuarı
Rektörlük Bilimsel Araştırma
Projeleri
Başlangıç Ödeneği
1.000.000,00
4.320.000,00
Revizeli Ödenek
1.000.000,00
4.320.000,00
Parasal
Gerçekleşme
Tutarı
Yapılan İşler Açıklamaları
İhale İşlemlerinin sonuçlanmasına müteakip
kalan imalatların yapımına başlanacaktır.
2013 Yılından 90 Proje Devredilmiş Olup 2014
Yılında Toplam 66 Proje Kabul Edilmiş
Toplamda 156 Projenin Satınalma İşlemleri
Yapılmış Olup Yatırım Kalemine Makine
894.086,12 Teçhizat Alımı (Robot Kol, Grafit Fırınlı
Spektrometre, Fotobiyomikroskop,optik
Emisyon Spektrometresi, Akış Ölçer
(flowmetre),Vakum Sistemi,yarı Mikro Terazi
V.b) gerçekleştirilmiştir.
2.750.000,00
2014 yılında gelecek projelerin makine techizat
alımları gerçekleştirilecektir.
Hastane A3-a4 Bloklar Wc tadilat ve
poliklinikler dış cephe tadilat işleri imalatları
gerçekleştirilmiştir. Yoğun bakım üniteleri İçin
21 Adet Ventilatör alındı.
6.200.000,00
6.200.000,00
2.623.808,21
Muhtelif İşler (Döner Sermaye
Bütçesi)
2.000.000,00
2.000.000,00
547 Bilgisayar, 50 Yazıcı, Usb Güç Kaynağı
1.555.998,00 Yenilenmesi Ve Tıbbi Cihaz, Demirbaş Alımı
gerçekleştirildi.
2014I000230
Yoğun Bakım Binası (13.500 m2)
4.000.000,00
4.000.000,00
2014H031130
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
98.000,00
98.000,00
2001H031730
Derslik ve Merkezi Birimler
12.900.000,00
14.900.000,00
9.749.685,71
Kreş binası inşaatı tamamlanmıştır. Turizm Fak.
İnşaatı, deprem araştırma lboratuvarı ve Eğitim
Fakültesi binalarının inşaaatlarının yer teslimleri
yapılmış imlatlarına başlanmıştır.
1977H030080
Kampüs Altyapısı
3.000.000,00
3.000.000,00
707.879,09
Kampüslerin muhtelif altyapı işlerine yönelik
imalatlar gerçekleştirilmiştir.
SAĞLIK
EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
Yapılacak İşler Açıklaması
3.000.000,00
2014I000220
EĞİTİMBEDEN
EĞİTİMİ VE
SPOR
Tahmini
Harcanacak
Tutar
Anılan iş, fesih yoluyla tasfiye edilmiş, ikmal
inşaatı adıyla yeniden ihale edilmiştir.
18.332,00
Muhtelif İşler (Özel Bütçe)
0,00 Anılan binanın proje çizim işi yaptırılmıştır.
29.500,00 Yol yapım işi projeleri çizimi gerçekleştirilmiştir.
2014H031140
Muhtelif İşler
5.000.000,00
5.200.000,00
Kampüslerde yer alan binaların muhtelif bakım
onarım işleri gerçekleştirilmiştir.Ayrıca 14 adet
veri tabanı ödemesi, laboatuvar tezgahları alımı,
2.621.090,44 diş hekimliği lab.kurulumu, soyunma dolapları
alımı, bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinası alımı,
diş ünitleri alımı, server, güç kaynakları, büro
tefrişat malzemleri alımı yapılmıştır.
2001H050050
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
3.000.000,00
3.000.000,00
2.077.844,35 Futbol sahası inşaatı imalatlarına başlanmıştır.
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Temmuz-Aralık 2014 Dönemi Beklentiler
Binalarda oluşabilecekbakım onarım ne tadilat
İşlemleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca
1 adet 0 derece teleskop, 1 adet 30 derece
teleskop, 1 adet göz ameliyat mikroskobu, 24
adet buhar makinesi, 1 adet tur motoru, 1 adet
2.200.000,00
tur motoru handle, 1 adet otoklav (50 litre), 3
adet muayene masası, 1 adet ısıtıcı-soğutucu
cihaz, 1 adet elektrofizyoloji cihazı (eps), 1 adet
12 kanallı ekg cihazı, 7 adet yenidoğan yoğun
fototerapi cihazı alınacaktır.
Tıbbi cihaz ve demirbaşların büyük onarımları
2.500.000,00 ve malzeme alımları yapılacaktır.
4.000.000,00
İhale işlemlerine müteaakip yer teslimi yapılarak
inşaat imalatlarına başlanacaktır.
98.000,00
Diş Hastanesi ve ısı teshin merkezi uygulama
projeleri çizimi gerçekleştirilecektir.
Yurt Binası, Uygulama Oteli Binası, Deprem
14.900.000,00 Araştırma Lab. Ve Yabancı Diller Binası
inşaatlarının imalatları tamamlanacaktır.
3.000.000,00
Meşelik kampüsü güney yolu altyapı ve yol
düzenlemesi işi yaptırılacaktır.
Binalarda oluşabilecek bakım onarım ve tadilat
işlemleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca güvenlik
kamera sistemi alımı, T 11-b otobüs alımı,
800.000,00
minibüs alımı, dijital baskı makinası alımı,
laboratuvar cihazları alımı, tefrişat malzmeleri
laımı, bilgisayar alımı yapılacaktır.
3.000.000,00
Futbol sahası imalatlarının yapımına devam
edilecektir.
Sayfa 15
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2014 Yılı Performans Programında belirlenen hedeflere tabloda halinde yer verilmiştir.
Tablo 5: 2014 Yılı Performans Hedefleri Tablosu
Stratejik Amaç
1.Eğitim
Stratejik Hedef
Performans Hedefi
Faaliyet /Gösterge
Eğitim hizmetlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi Göstergeler:
1- Akademik personel sayısı
2- İdari personel sayısı
1.1. Eğitim Programlarını öğrenci
1- Eğitim hizmetlerinin sürdürülmesi 3- Doğalgaz tüketim miktarı
merkezli, çıktı/sonuç odaklı ve uygulama
ve iyileştirilmesi.
4- Elektrik Tüketim miktarı
ağırlıklı olacak şekilde geliştirmek.
5-Temizlik personeli sayısı
6-Koruma güvenlik personeli sayısı
7-Kadrolu akademik personel başına düşen öğrenci sayısı
Farabi ve Erasmus Değişim Programları kapsamında anlaşma yapılan üniversite
2- Değişim programları kapsamında
1.3. Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim
sayısı arttırılacaktır.
anlaşma yapılan üniversite sayısı
amaçlı işbirlikleri geliştirmek
Gösterge: Değişim programları kapsamında anlaşma yapılan üniversite sayısı
arttırılacaktır.
(yurtiçi ve yurtdışı)
Farabi ve Erasmus Değişim Programları kapsamında üniversitemize gelen ve
üniversitemizden giden öğrenci sayıları arttırılacaktır.
3- Eğitim ve araştırma faaliyetleri
Göstergeler: 1- Değişim programları ile bir eğitim öğretim yılında üniversitemize
kapsamında değişim programları
gelen öğrenci sayısı (Yurtiçi ve yurtdışı)
öğrenci hareketliliğini arttırmak.
2-Değişim Programları ile bir eğitim öğretim yılında üniversitemizden giden
öğrenci sayısı (Yurtiçi ve yurtdışı)
4-Öğrenim hedeflerine yönelik
1.5. Eğitim Altyapısını derslikler, eğitim
kütüphane ve elektronik
laboratuvarları, kütüphane, ders
kütüphanecilik ile ilgili ihtiyaçlar
malzemeleri vb. alanda geliştirmek
tespit edilerek iyileştirilecektir.
Öğrenci başına düşen üniversite kütüphanesindeki kitap sayısı ve üye olunan veri
tabanı üyelikleri devam ettirilecek ve sayısı arttırılacaktır.
Gösterge: 1- Öğrenci başına düşen üniversite kütüphanesindeki kitap sayısı
Yatırım programında derslik ve merkezi birimler projesiyle yürütülen; T urizm
Fakültesi Binası, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu Binalarının iş
programı kapsamında 2014 yılında bitirilmesi planlanan kısımları
5- Dersliklerin Sayısı Arttırılacaktır tamamlanacaktır.
Gösterge: 1-Turizm Fakültesi Binası tamamlanma oranı
2-Yabancı Diller Yüksekokulu Binası tamamlanma oranı
3-Eğitim Fakültesi Binası tamamlanma oranı
1.6. Uzaktan eğitim sistemini geliştirip
sürdürmek
2. Bilimsel Araştırma
3. Yaşayan Kampüs
6- Lisansüstü düzeyde eğitim veren
uzaktan eğitim programları açılacak
ve açılmış olanların sürekliliği
sağlanacaktır.
Lisansüstü düzeyde eğitim veren uzaktan eğitim programları açılacak ve açılmış
olanların sürekliliği sağlanacaktır.
Gösterge: 1- Uzaktan eğitimle verilen ders sayısı
2- Uzaktan eğitim programlarına katılan öğrenci sayısı
2.2. Laboratuvar ve araştırma altyapısını
7- Merkezi araştırma laboratuvarı
güçlendirmek ve akreditasyon
kurulacaktır.
standartlarına yaklaşmak
Merkezi araştırma laboratuvarı tamamlanacaktır.
Gösterge: Merkezi araştırma laboratuvarının tamamlanma oranı.
2.3. Bilimsel yayın ile proje teşviklerinin
8- Desteklenen projelerinin sayısı
iyileştirilmesi ve araştırma desteklerinin
arttırılacaktır.
arttırılmasını sağlamak
Devam eden bilimsel araştırma projeleri desteklenmeye devam edecek ve
desteklenen proje sayısı arttırılacaktır.
Gösterge: Desteklenen proje sayısı
3.1. Merkez yerleşke içinde öğrenci ve
çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak,
memnuniyetlerini arttıracak yeni
mekanlar ve hizmet alanları oluşturmak
Öğrencilere sunulan sosyal hizmetler sürdürülerek iyileştirilecektir.
Gösterge: Öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerden memnuniyet oranı.
9-Öğrencilere sunulan sosyal
hizmetler sürdürülerek
iyileştirilecektir.
Yatırım programı derslik ve merkezi birimler projesi kapsamında yürütülen
öğrenci yurdu binası inşaatı, T urizm Fakültesi Uygulama Oteli inşaatı, açık ve
kapalı spor tesisleri projesi kapsamında atletizm çalışmaları ve yarışların
10- Merkez yerleşke içinde fiziksel,
yapılabileceği beşbin seyirci kapasiteli stadyumun inşaatı, iş programları
sosyal ve sportif olanakları
kapsamında tamamlanacaktır.
iyileştirme.
Gösterge1: Öğrenci yurdu binası inşaatı tamamlanma oranı
Gösterge2: Turizm Fakültesi Uygulama Otelinin tamamlanma oranı.
Gösterge3: Stadyum tamamlanma oranı
4.4. Yaşam boyu eğitim kapsamında
4. Üniversite-Sanayi
toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda
İşbirliği ve T opluma Katkı sertifika ve eğitim programları
düzenlemek.
5. Sağlık Hizmetleri
5.1.Üniversitemizin Sağlık Hizmetlerinde 12-T opluma Sunulan Sağlık
yetkin ve uzmanlaşmış bölge sağlık
Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve
kurumu kimliğini sürdürmesi sağlamak
Etkinliğinin Arttırılması
5.4. Diş Hekimliği Fakültesi'ni modern
teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü
bir yapıya ulaştırmak ve uygulama
hastanesi kurmak.
6. Kurumsal Kapasite
Sürekli Eğitim Merkezi yaşam boyu eğitim kapsamında çeşitli eğitim ve faaliyetler
11-Yaşam boyu eğitim kapsamında
düzenleyecektir.
eğitim programları düzenlenecektir.
Gösterge: Düzenlenen eğitim sayısı
6.4. Kurum Kültürünü geliştirmek,
çalışanların gelişimini sağlamak ve
çalışma yaşamından memnuniyetini
arttırmak.
Fiziki olarak yenilenmesi gereken poliklinik ve servislerin bakım onarımı
yapılacaktır.
Gösterge: 1-Yenilenen poliklinik sayısı
2-Yenilenen servis sayısı
Üniversitemiz Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesinde poliklinik ve servis
hizmetlerini sürdürmek ve geliştirmek.
Gösterge: 1-Sağlık hizmetlerinden yararlanan hasta sayısı
2- Hekim başına düşen hasta sayısı (yıllık), 3- Hemşire başına düşen hasta sayısı
(yıllık)
13- Personel sayısı arttırılacaktır.
Kaliteli hizmet için yeteri akademik ve sağlık personeli sağlanacaktır.
Gösterge: Personel sayısı
14- Öğrenci ve hasta klinikleri
oluşturulacaktır.
Öğrenci ve hasta klinikleri oluşturulacaktır.
Gösterge: Açılan ünit sayısı
Hizmet içi eğitim ihtiyacının saptanması, hizmet içi eğitim programlarının
15- Hizmet içi eğitimin sürdürülmesi
düzenlenmesi ve eğitim programlarına katılımın sağlanması
ve iyileştirilmesi
Gösterge: İdari personel için düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminer sayısı.
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 16
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2014 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan ölçümler sonucunda performans göstergelerinin
gerçekleşme sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (Tablo 6).
Tablo 6: 2014 Yılı Performans Programı İlk Altı Aylık Dönem Gösterge Gerçekleşmeleri
Performans Hedefi
1/Eğitim hizmetlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi .
Gerçekleşme
Sıra
Gösterge Adı
Hedeflenen
Gösterge Düzeyi
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
1
Akademik personel sayısı/Adet
1.410
1.429
1.445
1.446
1.434
1.416
2
İdari personel sayısı/Adet (657-4.a)
1.750
1.797
1.796
1.791
1.793
1.788
1.785
3
Doğalgaz tüketim miktarı/Metreküp
109.955.506,00
970.853,55
732.055,09
827.389,92
485.638,00
290.690,00
96.987,00
4
Elektrik tüketim miktarı (Kwh)/Sayı
1.880.130.932,00
1.996.235,05
1.399.777,67
1.562.421,30
1.355.829,85
1.352.155,05
1.353.920,00
5
Temizlik personeli sayısı/Adet
280
267
267
267
271
271
271
6
Koruma güvenlik personeli sayısı/Adet
160
150
150
150
150
150
155
7
Kadrolu akademik personel başına düşen öğrenci sayısı/Adet
17,73
18,01
17,89
17,87
18,11
18,34
18,16
Performans Hedefi
1.430
2/Değişim programları kapsamında anlaşma yapılan üniversite sayısı arttırılacaktır.
Gerçekleşme
Sıra
1
Gösterge Adı
Hedeflenen
Gösterge Düzeyi
Değişim programları kapsamında anlaşma yapılan üniversite sayısı (yurtiçi ve
yurtdışı)/Adet
Performans Hedefi
Ocak
150
Şubat
167
Mart
0
Nisan
0
Mayıs
Haziran
0
0
175
3/Eğitim ve araştırma faaliyetleri kapsamında değişim programları öğrenci hareketliliğini arttırmak .
Gerçekleşme
Sıra
Gösterge Adı
Hedeflenen
Gösterge Düzeyi
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
1
Değişim programları ile bir eğitim-öğretim yılında üniversitemize gelen öğrenci
sayısı(yurtiçi ve yurtdışı)/Adet
270
2
0
0
0
0
0
2
Değişim programları ile bir eğitim-öğretim yılında üniversitemize giden öğrenci
sayısı(yurtiçi ve yurtdışı)/Adet
270
43
0
0
0
0
20
4/Öğrenim hedeflerine yönelik kütüphane ve elektronik kütüphanecilik ile ilgili ihtiyaçlar tespit edilerek
iyileştirilecektir.
Performans Hedefi
Gerçekleşme
Sıra
Gösterge Adı
1
Öğrenci başına düşen üniversite kütüphanesindeki kitap sayısı/Adet
2
Üye olunan veri tabanı sayısı/Adet
Performans Hedefi
Hedeflenen
Gösterge Düzeyi
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
5
5
5
5
5
5
5
32
28
28
28
28
28
28
5/Dersliklerin Sayısı Arttırılacaktır
Gerçekleşme
Sıra
Gösterge Adı
Hedeflenen
Gösterge Düzeyi
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
1
Turizm Fakültesi Binası tamamlanma oranı/Yüzde
70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
4,00
2
Yabancı Diller Yüksekokulu Binası tamamlanma oranı/Yüzde
40,00
3,00
3,00
3,00
10,00
8,00
3,00
3
Eğitim Fakültesi Binası tamamlanma oranı/Yüzde
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Performans Hedefi
6/Lisansütü düzeyde eğitim veren uzaktan eğitim programları açılacak ve açılmış olanların sürekliliği sağlanacaktır.
Gerçekleşme
Sıra
Gösterge Adı
1
Uzaktan eğitimle verilen ders sayısı/Adet
2
Uzaktan eğitim programlarına katılan öğrenci sayısı/Adet
Hedeflenen
Gösterge Düzeyi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
10
7
12
12
0
0
0
150
119
165
165
139
139
139
Sayfa 17
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Performans Hedefi
7/Merkezi araştırma laboratuvarı kurulacaktır.
Gerçekleşme
Sıra
1
Gösterge Adı
Hedeflenen
Gösterge Düzeyi
Merkezi araştırma labaratuvarının tamamlanma oranı/Yüzde
Performans Hedefi
Ocak
20,00
Şubat
0,00
Mart
0,00
Nisan
0,00
Mayıs
0,00
Haziran
0,00
0,00
8/Desteklenen projelerinin sayısı arttırılacaktır.
Gerçekleşme
Sıra
1
Gösterge Adı
Hedeflenen
Gösterge Düzeyi
2014 yılında kabul edilen proje sayısı/Adet
Performans Hedefi
Ocak
Şubat
100
25
Mart
9
Nisan
7
Mayıs
26
Haziran
11
10
9/Öğrencilere sunulan sosyal hizmetler sürdürülerek iyileştirilecektir.
Gerçekleşme
Sıra
1
Gösterge Adı
Hedeflenen
Gösterge Düzeyi
Öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerden memnuniyet oranı./Yüzde
Performans Hedefi
62,00
Ocak
Şubat
74,60
Mart
71,20
Nisan
73,00
Mayıs
0,00
Haziran
0,00
0,00
10/Merkez yerleşke içinde fiziksel,sosyal ve sportif olanakları iyileştirmek.
Gerçekleşme
Sıra
Gösterge Adı
Hedeflenen
Gösterge Düzeyi
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
1
Öğrenci yurdu binası inşaatı tamamlanma oranı/Yüzde
50,00
4,00
4,00
4,00
4,00
5,00
8,00
2
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Uygulama Otelinin tamamlanma
oranı./Yüzde
50,00
3,00
3,00
3,00
15,00
6,00
6,00
3
Stadyum tamamlanma oranı/Yüzde
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
9,00
Performans Hedefi
11/Yaşam boyu eğitim kapsamında eğitim programları düzenlenecektir.
Gerçekleşme
Sıra
1
Gösterge Adı
Hedeflenen
Gösterge Düzeyi
Düzenlenen eğitim sayısı/Adet
Ocak
12,00
Performans Hedefi
Şubat
1
Mart
3
Nisan
Mayıs
2
0
Haziran
0
0
12/Topluma Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve Etkinliğinin Arttırılması
Gerçekleşme
Sıra
Gösterge Adı
Hedeflenen
Gösterge Düzeyi
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
1
Yenilenen poliklinik sayısı/Adet
2
0
1
0
0
0
2
Yenilenen servis sayısı/Adet
2
0
0
0
0
0
0
3
Sağlık hizmetlerinden yararlanan hasta sayısı/Adet
550.000
50.491
47.543
52.307
52.771
52.060
46.141
4
Hekim başına düşen hasta sayısı (yıllık)/Adet
1.200,00
239,29
234,20
244,43
230,44
224,40
214,61
5
Hemşire başına düşen hasta sayısı (yıllık)/Adet
430,00
53,17
52,97
58,73
61,80
54,19
53,72
Performans Hedefi
0
13/Personel sayısı arttırılacaktır.
Gerçekleşme
Sıra
1
Gösterge Adı
Hedeflenen
Gösterge Düzeyi
Personel sayısı/Adet
Ocak
30
Performans Hedefi
Şubat
1
Mart
0
Nisan
0
Mayıs
15
Haziran
1
8
14/Öğrenci ve hasta klinikleri oluşturulacakır.
Gerçekleşme
Sıra
1
Gösterge Adı
Hedeflenen
Gösterge Düzeyi
Açılan ünit sayısı/Adet
Ocak
10
Performans Hedefi
Şubat
0
Mart
3
Nisan
0
Mayıs
0
Haziran
0
0
15/Hizmet içi eğitimin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi
Gerçekleşme
Sıra
1
Gösterge Adı
Hedeflenen
Gösterge Düzeyi
İdari personel için düzenlenen hizmetiçi eğitim, kurs ve seminer sayısı./Adet
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
5
Ocak
Şubat
0
Mart
0
Nisan
0
Mayıs
0
Haziran
0
Sayfa 18
0
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
II. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE
HEDEFLER
A. BÜTÇE GİDERLERİ
Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde 2014
yılı bütçe başlangıç ödeneklerine göre (temel maaş, zam ve tazminatlar, ödenekler, ek çalışma
karşılıkları ile yabancı uyruklu sözleşmeli personel ücretleri, sözleşmeli personel maaşları,
kısmi zamanlı çalışanların ücretleri) paralel bir artış olması beklenmektedir.
2014 yılı ikinci altı aylık döneminde de Stratejik Planda yer alan amaçlar
doğrultusunda ve yasal mevzuat çerçevesinde ihtiyaçlar bütçe ödeneklerinden karşılanacaktır.
Ayrıca Üniversitemiz yatırım programında bulunan projelere devam edilecektir.
Yılsonu gerçekleşme tahminlerine Rapora ekli Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosunda
yer verilmiştir.
B. BÜTÇE GELİRLERİ
Üniversitemiz bütçe gelirlerinin yaklaşık %89’unu Hazine yardımları oluşturmaktadır.
2014 yılı ikinci altı aylık dönemde hazine yardımlarının yanı sıra 2014-2015 eğitim-öğretim
yılı güz dönemi öğrenci kayıtlarıyla birlikte; ikinci öğretim, örgün öğretim, tezsiz yüksek
lisans, yaz okulu, uzaktan eğitim gelirleri elde edilecektir.
Ayrıca Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri, Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri,
Sosyal Tesis İşletme Gelirleri, Diğer hizmet gelirleri, Taşınmaz Kira Gelirleri, Araştırma
Projeleri Gelirleri Payı, Diğer Çeşitli Gelirler elde edilecektir.
Yılsonu gerçekleşme tahminlerine Rapora ekli Bütçe Gelirlerinin Gelişimi tablosunda
yer verilmiştir
C. FİNANSMAN
Temmuz- Aralık 2014 döneminde gerçekleşecek olan bütçe giderleri hazine yardımı,
öz gelirler ve finansman fazlasından karşılanacaktır.
Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin tahmin
edilene göre bütçe başlangıç ödeneklerinden fazla olması durumunda Yedek Ödenek ile
karşılanması ihtiyacı doğacaktır.
2014 yılında elektrik, su, doğalgaz kullanım bedellerinin tahmin edilenin üzerinde
gerçekleşiyor olmasından dolayı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna 2010 yılından itibaren
ödenemeyen makam-temsil-görev tazminatı ve emekli ikramiyelerinin ödenebilmesi için ilave
ödenek ihtiyaçlarının yedek ödenekten karşılanması talebinde bulunulacaktır.
Ödeneği yetersiz olan harcama birimlerine veya öngörülemeyen giderlerin olması
halinde ödenek ihtiyacı finansman fazlasından gelir fazlası ödenek kaydı yapılarak
karşılanması planlanmaktadır.
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 19
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
2013-2017 Stratejik Planımızda ve 2014 yılı Performans Programımızda yer alan amaç
ve hedefler dâhilinde Üniversitemiz faaliyetleri sürdürülecektir.
2014 yılının ikinci altı aylık döneminde;
 Ön lisans, lisans, lisansüstü programlar, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim
programları, öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerini içeren, eğitim öğretim
faaliyetlerine,
 Projeler, bilimsel yayınlar, lisansüstü tezler, bilimsel toplantıları içeren araştırma
geliştirme faaliyetlerine,
 Danışmanlık hizmetleri, yaşam boyu eğitim hizmetleri, topluma yönelik
bilgilendirme ve bilinçlendirme hizmetleri, sağlık kültür ve spor hizmetlerini içeren uygulama
ve destek faaliyetlerine,
 Öğrenci işleri hizmetleri, mali hizmetler, personel hizmetleri, teknik hizmetleri
içermekte olan; yönetim ve destek faaliyetlerine,
 Tıp Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesinde teşhis ve tedavi
işlemleri ve araştırma geliştirme faaliyetleriyle eğitim uygulamalarına, Diş Hekimliği
Fakültesi ve Hastanesinde diş sağlığı tanı, tedavi hizmetlerine devam edilecektir.
Üniversitemiz Yatırım Programında Eğitim Sektörü, Sağlık Sektörü, Teknolojik
Araştırma Sektöründe yer alan projeler kapsamında; 2014 yılının ikinci altı aylık döneminde
yapılması planlanan faaliyetlere Tablo-4’te yer verilmiştir.
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 20
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
Bütçe Yıl:
2014
Kur um Ko d:
38.53.00.01 - ÜST YÖNETİM , A KA DEM İK VE İDA Rİ BİRİM LER
2013 G ERÇEKLEŞM E
TOPLA M I
2014
OCA K G ERÇEKLEŞM E
ŞUBA T G ERÇEKLEŞM E
M A RT G ERÇEKLEŞM E
NİSA N G ERÇEKLEŞM E
M A YIS G ERÇEKLEŞM E
HA ZİRA N G ERÇEKLEŞM E
BA ŞLA NG IÇ
ÖDENEĞ İ
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
OCA K-HA ZİRA N
OCA K-HA ZİRA N
A RTIŞ
G ERÇEKLEŞM E TOPLA M I
ORA NI *
2013
(%)
2014
BÜTÇE G İDERLERİ TOPLA M I
202.972.786
210.051.000
15.212.335
16.353.042
12.955.482
16.777.284
14.258.634
16.220.562
15.352.327
21.460.594
16.342.077 18.817.750
16.697.971
21.371.358
90.818.826
111.000.590
01 - PERSONEL G İDERLERİ
107.735.637
121.455.000
10.928.623
13.016.706
8.324.904
9.227.279
8.306.858
9.961.235
9.549.176
10.690.677
9.480.975 10.834.186
8.794.314
10.486.632
55.384.850
64.216.715
MEMURLAR
104.009.841
118.334.000
10.824.487
12.921.703
7.834.722
9.021.223
7.920.958
9.644.760
9.152.162
10.401.826
9.103.636
10.320.533
8.442.095
9.958.372
53.278.061
62.268.417
2.032.276
647.000
43.252
19.679
399.893
35.915
218.110
54.886
203.411
33.450
221.592
291.933
205.086
325.498
1.291.343
761.361
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GEÇİCİ PERSONEL
1.188.483
1.834.000
45.330
54.850
52.538
111.526
130.575
209.852
157.126
202.995
119.603
169.136
111.010
150.511
616.183
DİĞER PERSONEL
505.037
640.000
15.554
20.473
37.751
58.614
37.215
51.737
36.476
52.407
36.145
52.586
36.123
52.251
199.264
02 - SOSYA L G ÜVENLİK KURUM LA RINA DEVLET PRİM İ G İDERLERİ
19.147.017
21.801.000
2.214.130
2.598.853
1.590.149
1.817.303
1.562.492
1.835.953
1.550.340
1.815.709
1.552.841
1.868.160
1.557.645
1.862.625
MEMURLAR
18.616.802
21.284.000
2.203.645
2.588.557
1.541.687
1.790.235
1.504.974
1.799.344
1.496.954
1.782.268
1.502.171
1.788.850
1.506.256
1.778.900
336.949
148.000
6.152
4.086
36.867
7.212
40.744
5.984
37.517
6.995
37.517
59.404
38.446
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
178.085
349.000
3.776
5.547
10.445
18.205
15.641
28.971
14.758
24.771
12.052
18.226
11.843
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
GEÇİCİ PERSONEL
DİĞER PERSONEL
03 - M A L VE HİZM ET A LIM G İDERLERİ
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
G ERÇEK. ORA NI **
2013
2014 YILSONU
G ERÇEKLEŞM E
(%)
2014
TA HM İNİ
22,22
44,74
52,84
220.793.658
15,95
51,41
16,87
51,22
-41,04
63,54
52,87
120.061.958
52,62
115.460.960
117,68
0,00
0,00
0,00
2.358.800
0
898.870
45,88
51,85
49,01
1.544.198
288.068
44,57
39,46
45,01
698.000
10.027.597
11.798.602
17,66
52,37
54,12
21.309.314
9.755.686
11.528.154
18,17
52,40
54,16
20.564.462
65.618
197.242
149.298
-24,31
58,54
100,88
449.700
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
16.436
68.515
112.155
63,69
38,47
32,14
274.152
15.181
20.000
556
663
1.150
1.650
1.134
1.654
1.111
1.676
1.101
1.681
1.101
1.671
6.153
8.995
46,19
40,53
44,98
21.000
33.411.123
23.801.000
1.678.088
274.307
2.632.858
2.899.323
2.725.387
2.977.126
2.683.704
3.281.826
3.007.285
2.682.160
2.601.604
2.683.940
15.328.926
14.798.682
-3,46
45,88
62,18
34.809.786
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
17.401.849
11.380.000
1.657.889
244.374
1.656.075
1.851.056
1.706.463
1.776.600
1.547.984
2.001.637
1.626.656
1.368.721
1.262.438
1.123.652
9.457.505
8.366.040
-11,54
54,35
73,52
19.051.500
361.294
20,30
28,47
37,32
10.085
40.000
0
1.484
32
1.298
596
706
773
6.850
3.077
3.064
100
6.426
4.578
19.828
333,10
45,39
49,57
40.000
12.640.799
1.054.985
10.286.000
968.000
13.112
6.397
20.664
2.642
918.526
17.259
968.420
28.196
831.134
38.230
1.012.705
46.319
899.376
86.365
1.035.256
86.077
1.103.836
75.084
1.070.496
99.435
1.121.030
76.999
1.263.148
98.624
4.887.014
300.335
5.370.689
9,90
38,66
52,21
12.959.226
1.068.600
189.650
44.000
21
461
6.865
19.039
32.656
7.196
4.322
31.714
28.274
10.919
34.103
2.430
106.241
71.758
-32,46
56,02
163,09
190.000
1.802.459
858.000
668
4.682
28.156
23.554
81.763
105.632
136.459
99.322
123.542
117.413
89.973
184.658
460.562
535.261
16,22
25,55
62,38
1.270.260
273.670
225.000
0
0
5.944
5.959
27.821
27.968
5.168
20.969
40.554
12.112
14.142
5.003
93.630
72.012
-23,09
34,21
32,01
228.400
37.626
0
0
0
0
1.800
6.725
0
3.257
0
6.261
0
2.819
0
19.062
1.800
-90,56
50,66
0,00
1.800
04 - FA İZ G İDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
İSKONTO GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
05 - CA Rİ TRA NSFERLER
2.712.916
3.474.000
391.495
463.176
407.570
467.710
412.844
27.767
393.805
473.066
406.480
470.518
416.798
474.546
2.428.992
2.376.783
-2,15
89,53
68,42
3.552.600
GÖREV ZARARLARI
2.480.983
2.630.000
381.700
451.435
381.700
451.433
381.700
0
381.700
451.433
381.700
451.433
381.700
451.433
2.290.200
2.257.167
-1,44
92,31
85,82
2.708.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
231.933
844.000
9.795
11.741
25.870
16.277
31.144
27.767
12.105
21.633
24.780
19.085
35.098
23.113
138.792
119.616
-13,82
59,84
14,17
844.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
06 - SERM A YE G İDERLERİ
39.966.094
39.520.000
0
0
0
2.365.670
1.251.053
1.418.481
1.175.302
5.199.316
1.894.496
2.962.725
3.327.610
5.863.616
7.648.461
17.809.808
132,85
19,14
45,07
41.060.000
MAMUL MAL ALIMLARI
17.043.256
10.832.500
0
0
0
236.828
12.390
617.704
62.581
1.120.758
162.890
482.032
671.375
237.985
909.236
2.695.307
196,44
5,33
24,88
10.372.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
238.863
250.000
0
0
0
0
0
0
10.856
0
21.240
146.898
34.871
95.100
66.967
241.998
261,37
28,04
96,80
250.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
HAZİNE YARDIMLARI
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
110.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
2.000
15.361.146
22.998.000
0
0
0
1.812.053
500.808
662.571
711.375
3.328.709
1.257.851
2.223.709
2.195.384
4.537.868
4.665.418
12.564.909
169,32
30,37
54,63
24.998.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
7.212.829
5.437.500
0
0
0
316.788
737.855
138.206
390.490
749.849
452.515
110.086
425.980
992.664
2.006.840
2.307.594
14,99
27,82
42,44
5.437.500
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
07 - SERM A YE TRA NSFERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
08 - BORÇ VERM E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
YURTİÇİ BORÇ VERME
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
YURTDIŞI BORÇ VERME
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
09 - YEDEK ÖDENEKLER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
21
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
B ütçe Y ıl:
2014
K ur um K od:
38.53 - ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
2013
2014
G ERÇEKLEŞME
B AŞLANG IÇ
TOPLAMI
ÖDENEĞ İ
OCAK G ERÇEKLEŞME
ŞUB AT G ERÇEKLEŞME
MART G ERÇEKLEŞME
NİSAN G ERÇEKLEŞME
MAYIS G ERÇEKLEŞME
HAZİRAN G ERÇEKLEŞME
OCAK-HAZİRAN
OCAK-HAZİRAN
ARTIŞ
G ERÇEKLEŞME TOPLAMI
ORANI *
G ERÇEK. ORANI
2014 YILSONU
** (% )
G ERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
(% )
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
189.550.868
210.051.000
15.495.256
20.336.741
18.620.953
24.110.684
10.548.149
16.521.922
15.214.770
14.625.582
16.849.488
17.565.210
19.486.928
23.540.617
96.215.544
116.700.755
21,29
50,76
55,56
212.123.321
01 - Ve r g i G e lir le r i
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
01.1 Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
01.2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
B ÜTÇE G ELİRLERİ TO PLA M I
01.3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
01.4 Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
01.5 Damga Vergisi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
01.6 Harçlar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
01.9 Başka Y erde Sınıf landırılmay an Vergiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
02. So syal G ü v e n lik G e lir le r i
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
02.1 Genel Bütçeli İdar eler den
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
02.2 Öz el Bütçeli İdar eler den
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
02.3 Düz enleyici ve Denetleyici Kur umlar dan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
02.4 Sosyal Güvenlik Kur umlar ından
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
02.5 Mahalli İdar eler den
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
02.6 Diğer İşver enler den
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
02.7 Çalışanlar dan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
02.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
02.9 Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
14.745.473
13.305.000
62.513
175.597
5.044.208
5.452.381
296.459
341.968
463.229
260.232
230.263
227.564
307.536
470.396
6.404.207
6.928.137
8,18
43,43
52,07
13.714.000
14.107.551
03. Te şe b b ü s v e M ü lk iye t G e lir le r i
0
12.780.000
44.013
136.928
4.977.430
5.157.834
231.785
283.449
427.923
215.598
188.214
191.488
208.904
398.663
6.078.269
6.383.961
5,03
43,09
49,95
12.914.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
03.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
03.4 Kur umlar Hasılatı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
03.5 Kur umlar Kar lar ı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
637.923
525.000
18.500
38.669
66.778
294.547
64.674
58.519
35.306
44.634
42.049
36.076
98.632
71.732
325.939
544.177
66,96
51,09
103,65
800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
161.951.558
185.574.000
14.239.813
17.993.832
10.857.738
18.396.060
9.212.703
12.698.541
14.150.000
13.541.895
15.946.961
16.505.900
16.429.855
22.000.000
80.837.070
101.136.229
25,11
49,91
54,50
186.090.157
03.1 Mal ve Hiz met Satış Gelir ler i
03.2 Mallar ın kullanma veya faaliyette bulunma iz ni
gelir ler i
03.6 Kir a Gelir ler i
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i
04. A lın an B ağ ış v e Yar d ım lar ile Ö ze l G e lir le r
04.1 Yur t Dışından Alınan Bağış ve Yar dımlar
04.2 Mer kez i Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar
04.3 Diğer İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar
04.4 Kur umlar dan ve Kişiler den Alınan Yar dım ve Bağışlar
04.5 Pr oje Yar dımlar ı
04.6 Öz el Gelir ler
05. Diğ e r G e lir le r
05.1 Faiz Gelir ler i
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
159.067.000
185.574.000
13.346.000
17.972.832
10.800.000
18.196.060
9.082.703
12.500.000
14.000.000
13.500.000
15.800.000
16.500.000
16.417.297
22.000.000
79.446.000
100.668.892
26,71
49,94
54,25
185.574.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
704.788
0
893.813
21.000
57.738
200.000
130.000
0
150.000
0
146.961
0
12.558
0
1.391.070
221.000
-84,11
197,37
0,00
221.000
2.179.770
0
0
0
0
0
0
198.541
0
41.895
0
5.900
0
0
0
246.336
0,00
295.157
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
69,82
77,30
12.319.164
0,00
0,00
12.853.837
11.172.000
1.192.931
2.167.311
2.719.007
262.243
1.038.988
3.481.413
601.541
823.455
672.263
831.746
2.749.537
1.070.221
8.974.267
8.636.389
-3,76
576.881
0
52.717
28.305
58.227
45.958
78.337
44.706
51.114
60.805
49.916
42.598
48.281
41.621
338.592
263.994
-22,03
58,69
0,00
409.000
6.657.000
6135000
1107665,03
85,89
6.135.000
2098786,8
2.592.234
130.784
561.647
1.095.760
497.498
662.501
545.540
391.122
561.261
890.335
5.865.846
5.269.290
-10,17
88,12
39.384
0
0
0
0
19.364
0
0
9.810
0
8.250
0
0
0
18.060
19.364
7,22
45,86
0,00
20.000
5.580.572
5037000
32548,27
40220,1
68.546
66.136
399.003
2.340.947
43.120
100.148
68.557
398.025
2.139.995
138.265
2.751.769
3.083.742
12,06
49,31
61,22
5.755.164
06. Se r m aye G e lir le r i
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
06.3 Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
06.9 Diğer Sermay e Satış Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
08. A lacak lar d an Tah silat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
08.1 Y urtiçi Alacaklardan Tahsilat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
08.2 Y urtdışı Alacaklardan Tahsilat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
05.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar
05.3 Para Cezaları
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler
09. Re d v e İad e le r (-)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
09.1 Vergi Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
09.2 Sosy al Güv enlik Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
09.3 Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
09.4 Alınan Bağış v e Y ardımlar ile Özel Gelirler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
09.5 Diğer Gelirler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
09.6 Sermay e Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
22
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2014 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Etkinlikler:
2014 yılının ilk altı aylık döneminde aylar itibariyle gerçekleştirilen konferans, panel,
tören, seminer, toplantı v.b etkinliklerin listesine aşağıda tablolar halinde yer verilmiştir.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
2014 OCAK AYI ETKİNLİKLERİ
Konu
Tür
Yer
Katılımcı
Sayısı
ESOGÜ Rektörlüğü
Bilecik Pazaryeri
Çok Programlı
Lisesi
Okul
Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
20
Eskişehir 2013 Türk
Dünyası Kültür
Başkenti Ajansı
Yunus Emre
Aşkın Sesi
Film
Gösterimi
Kongre ve
Kültür
Merkezi
1000
ESOGÜ Rektörlüğü
Kütahya Simav
Cumhuriyet
Anadolu Lisesi
Ziyareti
Okul
Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
28
Cumhurbaşkanlığı
Eğitim Danışmanı
Ziya Baran
Seminer
Seminer
Kongre ve
Kültür
Merkezi
500
Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr.
Mehmet Görmez
İslam ve
Üniversite
Konulu
Konferans ve
İlahiyat Fakültesi
Cami Açılışı
Konferans
Kongre ve
Kültür
Merkezi
600
İnşaat
Mühendisliği
Üzerine
Konferans
Prof. Dr.
Fazıl Tekin
Salonu
200
Tören
Kongre ve
Kültür
Merkezi 6.
Salon
100
Toplantı
Fen
Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
100
Tarih
Etkinlik
Saati
Düzenleyen
02.01.2014
13.00
02-0304.01.2014
19.00
03.01.2014
10.00
05.01.2014
Anafen Dersanesi
Konuşmacı
07.01.2014
10.00
Eskişehir İl Müftülüğü
08.01.2014
14.00
Mühendislik Mimarlık
Fakültesi İnşaat
Mühendisliği Bölümü
10.00
ESOGÜ Proje
Geliştirme ve Destek
Birimi -KOSGEB
09.01.2014
11.00
Türkçe Öğretimi
Uygulama ve
Araştırma Merkezi
12.01.2014
09.00
ESOGÜ Öğrenci
Konseyi
1. ESOGÜ
Kulüpler Çalıştayı
Çalıştay
Prof. Dr.
Necla
Özdemir
Salonu
200
14.01.2014
12 30
Tıp Fakültesi
Dekanlığı
İntörn Toplantısı
Toplantı
Prof. Dr.
Necla
Özdemir
Salonu
300
14.01.2014
13.30
ESOGÜ Rektörlüğü
Balıkesir Merkez
Kız Teknik ve
Meslek Lisesi
Okul
Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
45
14.00
Ziraat Fakültesi
Dekanlığı-Ziraat
Mühendisleri Odası
Türkiye'de Tarım
Öğretiminin 168.
Yılı Kutlama
Töreni
Tören
Ziraat
Fakültesi Ali
Numan
Kıraç
Konferans
Salonu
150
09.01.2014
14.01.2014
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Uygulamalı
Girişimcilik
Sertifika
Programı'na Ait
Sertifika Töreni
Yurtdışı Türkler
ve Akraba
Toplulukları
Başkanlığı (YTB)
Temsilcisi İle
Görüşme
23
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
14.01.2014
Eğitim Fakültesi
Dekanlığı
14.00
Teknoloji ve
Okuryazarlık
Konferans
Eğitim
Fakültesi
Konferans
Salonu
150
200
1729.01.2014
09 30
Turizm Fakültesi
Dekanlığı
İşaret Dili Eğitimi
Eğitim
Fen
Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
17.01.2014
10.00
ESOGÜ Rektörlüğü
Ankara Çubuk
Yıldırım Beyazıt
Anadolu Lisesi
Okul
Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
100
09.00
Tıp Fakültesi
Dekanlığı
Uzmanlık
Öğrencileri
Kurum Uyum
Eğitimi Programı
Eğitim
Temel Tıp
Bilimleri 3
Nolu
Toplantı
Salonu
200
09.00
Tıp Fakültesi
Enfeksiyon
Hastalıkları Anabilim
Dalı-Türk Klinik
Mikrobiyoloji ve
İnfeksiyon
Hastalıkları Derneği
Erişkin
Bağışıklaması
Sempozyumu
Sempozyum
Prof. Dr.
Necla
Özdemir
Salonu
200
Sergi
Eğitim
Fakültesi
Konferans
Salonu Sergi
Alanı
300
Okul
Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
80
Toplantı
Kongre ve
Kültür
Merkezi 2
nolu Salon
50
17.01.2014
1819.01.2014
21.01.2014
16.00
Eğitim Fakültesi
Dekanlığı
22.01.2014
09 30
ESOGÜ Rektörlüğü
10.00
Tübitak 45.
Ortaöğretim
Öğrencileri Proje
Yarışması Bölge
Koordinatörlüğü
30.01.2014
Eğitim Fakültesi
Ortaokul
Öğrencileri
Toplum Hizmeti
Projesi Ürün
Sergisi
Eskişehir Ali
Güven Otelcilik
Meslek Lisesi
Ziyareti
Jüriler İle
Toplantı
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
2014 ŞUBAT AYI ETKİNLİKLERİ
Tarih
Etkinlik
Saati
Tür
Yer
Katılımcı
Sayısı
Doğumsal
Kalp
Hastalıklarına
Yaklaşım
Eğitim
Prof. Dr.
Necla
Özdemir
Salonu
200
İş Yeri
Temsilciler
Toplantısı
Toplantı
Prof. Dr.
Fazıl Tekin
Salonu
100
Toplantı
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
Kurs
Temel Tıp
Bilimleri 1-3
nolu Salonlar
150
Toplantı
Prof. Dr.
Necla
Özdemir
Salonu
150
Düzenleyen
Konuşmacı
Konu
Prof. Dr.
Zübeyir Kılıç
04.02.2014
18.30
Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı
ve
Hastalıkları
Anabilim
Dalı
06.02.2014
17.30
TÜRK
EĞİTİM-SEN
06.02.2014
14.00
Uluslararası
İlişkiler
Birimi
1114.02.2014
09.00
Tıp Fakültesi
Dekanlığı
11.02.2014
13.00
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Anabilim
Dalı
Koordinatörler
İçin Erasmus
Programı
Tanıtım
Toplantısı
Çocuklarda
İleri Yaşam
Desteği
112 İl
Ambulans
Servisi
Komuta
Kontrol
Merkezi
Toplantısı
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
24
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
14.00
Uluslararası
İlişkiler
Birimi
13.02.2014
14.00
Uluslararası
İlişkiler
Birimi
14.02.2014
14.00
Uluslararası
İlişkiler
Birimi
12.02.2014
Erasmus
Programı
Tanıtım
Toplantısı
Erasmus
Programı
Tanıtım
Toplantısı
Erasmus
Programı
Tanıtım
Toplantısı
Toplantı
Toplantı
Toplantı
Prof. Dr. Suat
Mirza salonu
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Eğitim
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
200
200
İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi
Araştırma
Seminerleri
Seminer
Prof. Dr.
Fazıl Tekin
Salonu
50
Uluslararası
İlişkiler
Birimi
Erasmus
Programı
Tanıtım
Toplantısı
Toplantı
Prof. Dr.
Necla
Özdemir
Salonu
200
17.02.2014
Teknoloji
Transfer Ofisi
Uygulama ve
Araştırma
Merkezi,
Ulusal Ajans
ve ETTOM
ERASMUS
tanıtım ve
bilgilendirme
toplantısı
Toplantı
Kongre ve
Kültür
Merkezi
300
1822.02.2014
12 30
Eğitim,
Uygulama ve
Araştırma
Hastanesi
Personel
Eğitimi
Eğitim
Prof. Dr.
Necla
Özdemir
Salonu/
Prof.Dr. Fazıl
Tekin Salonu
300
18.02.2014
14.00
Uluslararası
İlişkiler
Birimi
Erasmus
Programı
Tanıtım
Toplantısı
Toplantı
Prof. Dr.
Fazıl Tekin
Salonu
200
19.02.2014
11.00
Sportif
Havacılık
Kulübü
Tanıtım
Toplantısı
Toplantı
Prof. Dr.
Fazıl Tekin
Salonu
50
14.00
Uluslararası
İlişkiler
Birimi
Erasmus
Programı
Tanıtım
Toplantısı
Toplantı
Ali Numan
Kıraç
Yerleşkesi
Konferans
Salonu
200
14.00
Fen Edebiyat
Fakültesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
Bölümü
Dil, Felsefe,
Edebiyat
Konferans
Prof. Dr.
Fazıl Tekin
Salonu
200
11 30
Toprak ve Su
Kaynakları
Uygulama ve
Araştırma
Merkezi
(TOSKAM)
Sürdürülebilir
Toprak
Verimliliğind
e Gübreleme
Konferans
Prof. Dr.
Fazıl Tekin
Salonu
200
Eğitim
Fakültesi
Dekanlığı
Eğitim
Fakültesi
Yabancı
Diller
Bölümü
Tanışma ve
Bölüm
Tanıtımı
Tanıtım
Eğitim
Fakültesi
Konferans
Salonu
250
21.02.2014
İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi
Araştırma
Seminerleri
Seminer
Prof. Dr.
Fazıl Tekin
Salonu
50
21.02.2014
Gençlik ve
Spor Kulübü
9. Olağan
Genel Kurul
Toplantısı
Toplantı
Kongre ve
Kültür
Merkezi 2.
salon
15
14.02.2014
17.02.2014
19.02.2014
19.02.2014
20.02.2014
20.02.2014
14.00
14.00
15.00
Uludağ
Üniversitesi
Öğretim
Üyesi Doç.
Dr. Gökhan
Yavuz Demir
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
25
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Acil Tıpta
Yaşam
Kurtaran
Ultrasonograf
i Kursu
Kurs
Acil Tıp
Anabilim
Dalı Dersliği
150
Kokteyl
Kongre ve
Kültür
Merkezi
200
Kurs
150
Ultrasonografi
Acil Tıp
Anabilim
Dalı Dersliği
Kursu
İnsan Hakları
Bilgilendirme
ve Eğitim
Toplantısı İle
Yurtdışı
Öğrenci
Değişimi
Toplantı
Prof. Dr.
Necla
Özdemir
Salon Temel
Tıp Bilimleri
Binası
250
21.02.2014
08.00
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Anabilim
Dalı
21.02.2014
17.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Basın
Kokteyli
08.00
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Anabilim
Dalı
Odaklanmış
Akciğer ve
Kardiyak
22.02.2014
2223.02.2014
TURK-MSIC
Kulübü
22.02.2014
TMMOB
Maden
Mühendisleri
Odası
Eskişehir İl
Temsilciliği
Teknik
Nezaketçi
Sertifikası
Yenileme
Eğitimi
Eğitim
Prof. Dr. Suat
Mirza Salonu
200
24.02.2014
08.00
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Anabilim
Dalı
İleri Yaşam
Desteği
Kursu
Kurs
Acil Tıp
Anabilim
Dalı Dersliği
150
18 00
2013
Eskişehir
Türk Dünyası
Kültür
Başkenti
Ajansı-Hazar
Film San. Tic.
Ltd. Şti
Uluslararası
Turkuaz
Sinema
Günleri-Türk
Dünyası
Sinemasından
PortrelerTürk Dünyası
Sineması
Diğer
Kongre ve
Kültür
Merkezi
1000
11.00
Eğitim
Fakültesi
Özel Eğitim
Bilimleri
Bölümü
Özel
Gereksinimli
Çocukların
Aileleriyle
Panel
Panel
Eğitim
Fakültesi
Konferans
Salonu
150
14.00
Fen Edebiyat
Fakültesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
Bölümü
Kültür ve
Edebiyat
Sohbetleri
Konferans
Prof. Dr.
Fazıl TEKİN
Salonu
200
12.00
Matematik ve
Bilgisayar
Kulübü
Kişisel
Gelişim
Konferans
Prof. Dr.
Necla
Özdemir
Salonu
150
26.02.2014
13.30
Akciğer ve
Plevra
Kanserleri
Uygulama ve
Araştırma
Merkezi
Kanser
Teşhis,
Prognoz ve
İlaç
Hassasiyeti
Belirteçleri
Konferans
Göğüs
Hastalıkları
Anabilim
Dalı Seminer
Salonu
50
26.02.2014
08 45
Tıp Fakültesi
Dekanlığı
Neonatal
Resüsitasyon
Kursu
Kurs
Temel Tıp
Bilimleri 1
Nolu Salon
50
Bilgilendirmesi
2427.02.2014
25.02.2014
26.02.2014
26.02.2014
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
26
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Engel,
Matematik
Öğrenmeye
Engel
Değildir
(Materyal ve
Poster
Sergisi)
Kaşgarlı
Mahmut'un
Hayatı ve
Eserleri
2628.02.2014
10.00
Eğitim
Fakültesi
İlköğretim
Bölümü
27.02.2014
14.00
Eğitim
Fakültesi
Dekanlığı
27.02.2014
13.30
İlahiyat
Fakültesi
Dekanlığı
Kur'an la
Randevumuz
Var
20.00
Tiyatro
Topluluğu
27.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
14.00
Sergi
Eğitim
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
Konferans
Eğitim
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
Konferans
İlahiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
150
Tiyatro
Yeniden
Tiyatro
Prof. Dr.
Necla
Özdemir
Salonu
225
İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi
Araştırma
Seminerleri
Seminer
Prof. Dr.
Fazıl Tekin
Salonu
50
Turizm
Fakültesi
Dekanlığı
Staj İçin Otel
Tanıtımı
Tanıtım
Prof. Dr.
Fazıl TEKİN
Salonu
100
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
2014 MART AYI ETKİNLİKLERİ
Düzenleyen
Konu
Tür
Yer
Katılımcı
Sayısı
Anafen Dersanesi
Ödül Töreni
Tören
Kongre ve Kültür
Merkezi
500
21.Yüzyıl
Gençlik Kulübü
Tanışma
Kahvaltısı
Diğer
Varuna Gezgin
Del Mundo Cafe
01-02.03.2014
TURK-MSIC
Kulübü
Eğitim Günleri
Etkinliği
Diğer
Prof. Dr. Necla
Özdemir Salonu
200
03.03.2014
14.00
Türkiye
Azerbaycan
Kardeşlik
Platformu
Topluluğu
Hocalıyı Unutma
Unutturma
Konferans
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans Salonu
200
04.03.2014
17.00
Sportif Havacılık
Kulübü
Tanıtım
Toplantısı
Toplantı
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
200
05.03.2014
18.00
Tıp Fakültesi
Dekanlığı Çocuk
Sağlığı ve
Hastalıkları
Anabilim Dalı
Pediatrik
Genetik-Genetik
DanışmaPOSSUM
Kullanımı
Eğitim
Park
222/Eskişehir
05.03.2014
14.00
Turizm Fakültesi
Dekanlığı
Staj İçin Otel
Tanıtımı-Tanıtım
Toplantısı
Toplantı
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans Salonu
Tarih
Etkinlik
Saati
01.03.2014
01.03.2014
11.00
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
200
27
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
14.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Ankara Çankaya
Tınaztepe
Anadolu Lisesi
Ziyareti
Okul Ziyareti
ESOGÜ Meşelik
Yerleşkesi
130
05.03.2014
09.00
Tıp Fakültesi
Dekanlığı Çocuk
ve Genç Eğitimi
Uygulama ve
Araştırma
Merkezi
7. Beyin Bilgi
Yarışması
Etkinlikleri
Yarışma
Prof. Dr. Necla
Özdemir Salonu
500
05.03.2014
14.00
Fen Edebiyat
Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı
Bölümü
Kültürel Bir
Anlatı Olarak
Kadın
Konferans
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
200
06.03.2014
13.00
İşletme ve
Ekonomi Kulübü
Avrupa Birliği ve
Geleceğin
Fırsatları
Konferans
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
200
06.03.2014
14.00-16.00
Bilim ve
Düşünce Kulübü
Veda
Hutbesinden
Günümüze
Mesajlar
Konferans
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans Salonu
200
06.03.2014
14.00
Eğitim Fakültesi
Dekanlığı
"Harput Ahengi"
Türk Halk
Müziği Konseri
Konser
Eğitim Fakültesi
Konferans Salonu
200
06.03.2014
15.00
Eskişehir Tabip
Odası Öğrenci
Kulübü
Dünya Kadınlar
Günü
Konferans
Prof.Dr.Necla
Özdemir Salonu
200
07.03.2014
Eğitim Fakültesi
Kadın ve Bilim:
Kadın
Matematikçiler
Konferans
Eğitim Fakültesi
Konferans Salonu
200
07.03.2014
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Araştırma
Seminerleri
Seminer
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
200
05.03.2014
07-08.03.2014
09.00
Hezarfen
Havacılık ve
Uzay Kulübü
Hezarfen
Savunma Sanayi
Günleri 2014
Konferans
Kongre ve Kültür
Merkezi
1000
07.03.2014
09 30
ESOGÜ
Rektörlüğü
Kocaeli Kandıra
Anadolu Sağlık
Meslek Lisesi
Ziyareti
Okul Ziyareti
ESOGÜ Meşelik
Yerleşkesi
39
07.03.2014
16.00
Fen Edebiyat
Fakiltesi 21.
Yüzyıl Gençlik
Kulübü
Güncel Hukuk
Konferans
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans Salonu
200
08.03.2014
09.00
ESOGÜ Marka
Klubü
Marka'dan Marka
Yaratmak
Kongre
Prof. Dr. Necla
Özdemir Salonu
200
08.03.2014
15.30
Kadın
Araştırmaları
Uygulama ve
Araştırma
Merkezi
(ESKAM)
Kadınların
Ütopyası
Konferans
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
200
09.03.2014
12.00
EDUCON
EDUCATION
CONSULTANC
Y CONGRESS
İnsan
Kaynakları&
Yönetişim&
Girişimcilik
Eğitim
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
200
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
28
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
09.03.2014
09 30
Eskişehir
Osmangazi
Üniversitesi
Enerji Verimliliği
Kulübü ve
Anadolu
Üniversitesi
Yenilenebilir
Enerji Kaynakları
Kulübü
10-14.03.2014
12.00
Spor Kulübü
Halı Saha
Turnuvası
Diğer
ESOGÜ Spor
Salonu
150
10-15.03.2014
16.00
Eğitim Uygulama
ve Araştırma
Hastanesi
Dünya Glokom
Haftası
Sergi
ESOGÜ Sanat
Galerisi
500
10.03.2014
11.00
Tıp Fakültesi
Temel Tıp
Bilimleri
Anabilim Dalı
Prof. Dr. Filiz
Akşit’in
Emeklilik Töreni
Tören
Prof. Dr. Necla
Özdemir Salonu
300
11.03.2014
17.00
Eğitim Fakültesi
Dekanlığı
Birleştirilmiş
Sınıflarda
Öğretim
Eğitim
Eğitim Fakültesi
Konferans Salonu
200
09:30
Ulusal Tıp
Eğitimi
Akreditasyon
Kurulu
Akreditasyon
Bilgilendirme
Ziyareti
Diğer
Prof. Dr. Necla
Özdemir Salonu
200
Toplantı
Prof. Dr. Necla
Özdemir Salonu
200
11.03.2014
1. Eskişehir
Enerji ve Çevre
Konferansı
Konferans
Anadolu
Üniversitesi
Salon 2009'
11.03.2014
09:30
Tıp Fakültesi
Dekanlığı
Ulusal Tıp
Eğitimi
Akreditasyon
Bilgilendirme
Oturumu
11.03.2014
14.00
Turizm Fakültesi
Dekanlığı
ETS-TUR
Bilgilendirme
Toplantısı
Toplantı
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
200
12.03.2014
20.00
Tiyatro
Topluluğu
Tiyatro Yeniden
Tiyatro
Prof. Dr. Necla
Özdemir Salonu
200
Eskişehir
Hiperbarik
Oksijen Tedavi
Merkezi
HBO Genel
Endikasyonları
Konferans
Prof. Dr. Necla
Özdemir Salonu
200
Turizm Fakültesi
Dekanlığı
ETS Tur Stajyer
Öğrenci Mülakatı
ve Seçimi
Diğer
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
200
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Araştırma
Seminerleri
Seminer
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
200
13.03.2014
13.03.2014
13.00
14.03.2014
14.03.2014
10:30
Tıp Fakültesi
Dekanlığı
14 Mart Tıp
Bayramı
Etkinlikleri
Tören
Prof. Dr. Necla
Özdemir Salonu
200
14.03.2014
14.00
Fen Edebiyat
Fakültesi Kimya
Bölümü
Over View of
Speaking Parts
(IELTS)
Konferans
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans Salonu
200
14.00
Fen Edebiyat
Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı
Bölümü
Tanpınar'ın
Kadınları: Kadın,
Edebiyat ve Tanrı
Seminer
Kongre ve Kültür
Merkezi 3. Salon
150
14.03.2014
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
29
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
10.00
Eğitim Fakültesi
Dekanlığı
Dünya Pi Günü
Kutlaması
Diğer
Eğitim Fakültesi
Konferans Salonu
10.00
Tıp Fakültesi
Dekanlığı Çocuk
ve Genç Eğitimi
Uygulama ve
Araştırma
Merkezi
7. Beyin Bilgi
Yarışması Ödül
Töreni
Tören
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
17.03.2014
14.00
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Karşılaştırmalı
Edebiyat Bölümü
ve Genç
Karşılaştırmalı
Edebiyatçılar
Kulübü
Edebi Çevirinin
Önemi ve Bu
Alanda
Karşılaşılan
Sıkıntılar
Konusunda
Bilgilendirme
Konferans
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans Salonu
17.03.2014
14.00
ESOGÜ Öğrenci
Konseyi
100.Yılında
Çanakkale Ruhu
Konferans
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
14.00
TÜBİTAK 45.
Ortaöğretim
Öğrencileri Proje
Yarışması
Eskişehir Bölge
Koordinatörlüğü
TÜBİTAK 45.
Ortaöğretim
Öğrencileri
Araştırma
Projeleri
Yarışması Bölge
Sergisi
Sergi
Kongre ve Kültür
Merkezi
Tıp Fakültesi
Dekanlığı
Beyinde İşgal
Sergisi
Sergi
ESOGÜ Sanat
Galerisi
Toplantı
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
14.03.2014
17.03.2014
17-20.03.2014
17-22.03.2014
250
18.03.2014
14.00
Öğrenci Konseyi
2. ESOGÜ
Öğrenci Konseyi
ve Kulüpleri
Buluşması
18.03.2014
09.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Balıkesir Sırrı
Yırcalı Anadolu
Lisesi Ziyareti
Okul Ziyareti
ESOGÜ Meşelik
Yerleşkesi
55
18.03.2014
15.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Kütahya Kız
Teknik Meslek
Lisesi Ziyareti
Okul Ziyareti
ESOGÜ Meşelik
Yerleşkesi
45
19.30
HAMER ve
ATAM ve
ESOGÜ Tiyatro
Topluluğu
"Dardanel"
Çanakkale
Destanı
Diğer
Kongre ve Kültür
Merkezi
14.00
Uluslararası
İlişkiler Birimi
Mevlana
Programı
Koordinatörleri
için Tanıtım
Toplantısı
Toplantı
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans Salonu
09.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Çanakkale İl
Milli Eğitim
Müdürlüğü
Ziyareti
Okul Ziyareti
ESOGÜ Meşelik
Yerleşkesi
109
14.30
ESOGÜ
Rektörlüğü
Çanakkale
Gelibolu Armatör
Yakup Aksoy
Anadolu Meslek
Lisesi Ziyareti
Okul Ziyareti
ESOGÜ Meşelik
Yerleşkesi
17
19.03.2014
09.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Bursa Yıldırım
Emirsultan
Anadolu Lisesi
Ziyareti
Okul Ziyareti
ESOGÜ Meşelik
Yerleşkesi
60
19.03.2014
10.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Kütahya
Aslanapa Çok
Programlı Lisesi
Ziyareti
Okul Ziyareti
ESOGÜ Meşelik
Yerleşkesi
43
18.03.2014
18-19-03.2014
19.03.2014
19.03.2014
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
30
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Balıkesir
Burhaniye
Anadolu Lisesi
Ziyareti
Okul Ziyareti
ESOGÜ Meşelik
Yerleşkesi
19.03.2014
Kas.30
ESOGÜ
Rektörlüğü
19.03.2014
14.00
Türk Dünyası
Kültür Başkenti
Irak Türkleri
Toplantı
Prof. Dr. Necla
Özdemir Salonu
19.03.2014
14.00
Fen Edebiyat
Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı
Bölümü
Mehmet Akif
Ersoy Paneli
Panel
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
20.03.2014
19.30
Türk Dünyası
Kültür Başkenti
Ajansı
Türk Dünyası
Bilim Kültür ve
Sanat Ödülleri
Tören
Kongre ve Kültür
Merkezi
10:30
Eğitim Fakültesi
Dekanlığı ve
TÜBİTAK
TÜBİTAK 45.
Ortaöğretim
Öğrencileri
Araştırma
Projeleri
Yarışması
Eskişehir Bölge
Finali Kapanış ve
Ödül Töreni
Tören
Kongre ve Kültür
Merkezi
20.03.2014
14.00
Türk Dünyası
Kültür Başkenti
Ajansı ve Fen
Edebiyat
Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı
Bölümü
Türk Kültüründe
Nevruz
20.03.2014
14.00
Tıp Fakültesi
Dekanlığı
"Yaşlanmayan
Duygular" Paneli
Panel
Prof. Dr. Necla
Özdemir Salonu
20.03.2014
14.00
Tıp Fakültesi
Dekanlığı
Beyin
Farkındalığı
Haftası
Panel
Prof. Dr. Necla
Özdemir Salonu
20.03.2014
10:30
Fen Edebiyat
Fakültesi
Karşılaştırmalı
Edebiyat Bölümü
ve Genç
Karşılaştırmalı
Edebiyatçılar
Kulübü
"Başkasının
Üzerine"
Söyleşisi
Söyleşi
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans Salonu
21.03.2014
14.00
Sağlık Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Üçüncü Bahar
Panel
Prof. Dr. Necla
Özdemir Salonu
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Araştırma
Seminerleri
Seminer
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
13.00
İnşaat
Mühendisliği
Öğrenci Kulübü
Çevre ve İnşaat
Konferans
Prof.Dr.Suat
Mirza Konferans
Salonu
09.00-17.00
Tıbbi ve Cerrahi
Deneysel
Araştırma
Merkezi
(TİCAM) VE
Hayvan
Deneyleri Yerel
Etik Kurulu
(HADYEK)
Araştırıcılara
Yönelik XIV.
Deneysel Hayvan
Çalışmaları
Temel Eğitim
Kursu
Eğitim
Tıp Fakültesi 3
nolu Toplantı
Salonu
20.03.2014
21.03.2014
24.03.2014
24-28.03.2014
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
30
İlahiyat Fakültesi
Konferans Salonu
31
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
24.03.2014
13.00
Kütüphane ve
Dokümantasyon
Daire Başkanlığı
CLİNİCAL KEY
Veri Tabanı
Eğitimi
Eğitim
Prof. Dr. Necla
Özdemir Salonu
24.03.2014
14.00
Uluslararası
İlişkiler Birimi
Mevlana Tanıtım
Toplantısı
Toplantı
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans Salonu
15.00
Strateji
Geliştirme Daire
Başkanlığı
2013-2017
Stratejik Planı
İzleme
Değerlendirme
Toplantı
Kongre ve Kültür
Merkezi
Suyun Önemi ve
Geleceği
Konferans
Eğitim Fakültesi
Konferans Salonu
Karşılaştırmalı
Edebiyatta Bilim
ve Sanat
Sohbetleri: Ercan
KESAL ile
Sinema, Edebiyat
ve Hayat Üzerine
Konferans
Prof. Dr. Necla
Özdemir Salonu
24.03.2014
24.03.2014
10.00
Toprak ve Su
Kaynakları
Uygulama ve
Araştırma
Merkezi
Fen Edebiyat
Fakültesi
Karşılaştırmalı
Edebiyat Bölümü
ve Genç
Karşılaştırmalı
Edebiyatçılar
Kulübü
25.03.2014
15.00
25.03.2014
13.00
Eğitim Fakültesi
Dekanlığı
Özel Eğitimdeki
Gelişmeler ve
Aileler
Konferans
Eğitim Fakültesi
Konferans Salonu
25.03.2014
14.00
Uluslararası
İlişkiler Birimi
Erasmus +
Öğrenim
Hareketliliği
Bilgilendirme
Toplantısı
Toplantı
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans Salonu
200
26.03.2014
09.00
Turizm Fakültesi
Dekanlığı
Turizm Sektörü Üniversite
Buluşması
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
200
26.03.2014
11.00
İlahiyat Fakültesi
Dekanlığı
Meallere Genel
Bakış
Konferans
İlahiyat Fakültesi
Konferans Salonu
150
14.00
ESOGÜ Öğrenci
Konseyi
ESOGÜ Öğrenci
Konseyi ve
Öğrenci
Kulüpleri
Toplantısı
Toplantı
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans Salonu
250
26.03.2014
09.00
Tıp Fakültesi
Klinik
Araştırmalar Etik
Kurulu
Bilgilendirme
Toplantısı
Toplantı
Prof. Dr. Necla
Özdemir Salonu
150
27.03.2014
14.00
ESOGÜ
Medeniyet
Kulübü
Osmanlıda
Kardeş Katli ve
Şehzade Mustafa
Olayı
Konferans
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans Salonu
200
27.03.2014
12.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
İstanbul Bakırköy
Fen Bilimleri
Merkezi Ziyareti
Okul Ziyareti
ESOGÜ Meşelik
Yerleşkesi
50
10:30
İletişim Kulübü
Sokak Müziği ve
Sokak Müziği
Sanatçıların
Öğrencilerle
Etkileşimi
Dinleti
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
200
13.30
Toplam Kalite
Yönetimi Kulübü
KPPS-A Grubu
Hakkında
Öğrencilere Bilgi
Edindirme
Panel
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
150
26.03.2014
27.03.2014
27.03.2014
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
32
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
20.00
Tiyatro
Topluluğu
"Ocak" oyunu
Tiyatro
Kongre ve Kültür
Merkezi
150
14.00
Fen Edebiyat
Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı
Bölümü
Tanpınar'da
Deneyim ve
Roman
Seminer
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans Salonu
200
28.03.2014
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Araştırma
Seminerleri
Seminer
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
50
28.03.2014
08.00-17.00
Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Anabilim Dalı ve
Anne Bebek
Sağlığı Vakfı
Yenidoğan
Yoğunbakım
Hemşireliği
Sempozyumu
Sempozyum
Prof. Dr. Necla
Özdemir Salonu
200
28.03.2014
10.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Düzce Fen Lisesi
Ziyareti
Okul Ziyareti
ESOGÜ Meşelik
Yerleşkesi
109
30.03.2014
08.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Konya Meram
Zeki Özdemir
Anadolu Lisesi
Ziyareti
Okul Ziyareti
ESOGÜ Meşelik
Yerleşkesi
50
31.03.201401.04.2014
08.30-18.00
Tıp Fakültesi
Dekanlığı
Erişkin İleri
Yaşam Desteği
Kursu
Kurs
Temel Tıp
Bilimleri Binası 1
nolu Toplantı
Salonu
100
27.03.2014
28.03.2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
2014 NİSAN AYI ETKİNLİKLERİ
Etkinlik
Saati
Düzenleyen
01.04.2014
13.00
Kütüphane ve
Dokümantasyo
n Daire
Başkanlığı
02.04.2014
11.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
02.04.2014
14.00
Fen Edebiyat
Fakültesi Türk
Dili ve
Edebiyatı
Bölümü
03.04.2014
11.00
Fen Edebiyat
Fakültesi
Biyoloji
Bölümü
03.04.2014
11.00
Eğitim
Fakültesi
Dekanlığı
03.04.2014
20.00
Tiyatro
Topluluğu
03.04.2014
12.00
AKUT Arama
Kurtarma
Kulübü
Tarih
Konuşmacı
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Konu
Tür
Yer
Katılımcı
Sayısı
ENDNOT
Veri Tabanı
Eğitimi
Eğitim
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
200
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
40
Konferans
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
200
Toplantı
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
150
Seminer
Eğitim
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
Ocak
Tiyatro
Prof. Dr.
Necla Özdemir
Salonu
150
Deprem
Bilinçlendirme
Semineri
Seminer
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
200
İzmir Çiğli
Anadolu
Öğretmen
Lisesi Ziyareti
Türk Tasavvuf
Şiirinde
Peygamber
Sevgisi:
Na'tlar
Biyoloji
Bölümü
Öğrencilerinin
Öğrenim İle
İlgili
Beklentileri
Almanya'da
Öğretmen
Yetiştirme
Politikaları
33
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
04.04.2014
13.30
04.04.2014
12.00
04-06.04.2013
10.00
05.04.2014
13.00
04.04.2014
05.04.2014
10.00
05.04.2014
12.00
Manisa Salihli
Uğur
Dersanesi
Ziyareti
ESOGÜ
Rektörlüğü
Tıbbi ve
Cerrahi
Deneysel
Araştırma
Merkezi
(TİCAM) VE
Hayvan
Deneyleri
Yerel Etik
Kurulu
(HADYEK)
Endüstri
Mühendisliği
Öğrenci
Topluluğu
(EMÖT)
Endüstri
Mühendisliğin
i öğrencilere
tanıtmak
Genç
İstatistikçiler
Bilim ve
Teknik Kulübü
İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi
Matematik
Bilgisayar
Kulübü
Tıp Fakültesi
Dekanlığı
Anesteziyoloji
ve
Reanimasyon
Anabilim Dalı
Anestezi
Yoğun Bakım
Bilim Dalı
Doç. Dr.
Murat Dinçer
(ESOGÜ
Onkoloji
Anabilim
Dalı),Dr.
Füsun Kahya
(Kanser Erken
Teşhis,
Tarama ve
Eğitim
Merkezi KETEM)
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
135
Araştırıcılara
Yönelik XIV
Deneysel
Hayvan
Çalışmaları
Temel Eğitim
Kursu
Sertifika
Töreni
Tören
Tıp Fakültesi
Dahiliye
Derslikleri 3
Nolu Toplantı
Salonu
150
AKADEMİEM
Kongre
Kongre ve
Kültür
Merkezi
500
İstatistikçi
Kimdir ?
Konferans
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
150
Araştırma
Seminerleri
Seminer
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
200
Oyuna Geldik
Konferans
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
200
Sürekli Renal
Replasman
Tedavileri
Toplantı
Prof. Dr.
Necla Özdemir
Salonu
200
Kanserde
Erken Teşhis
Seminer
Prof. Dr.
Necla Özdemir
Salonu
200
07.04.2014
13.00
ESOGÜ
Mezunlar
Derneği;
Kanser Erken
Teşhis,
Tarama ve
Eğitim
Merkezi
(KETEM)
07.04.2014
16.00
Diş Hekimliği
Fakültesi
Dekanlığı
Fantom ve
Preklinik
Laboratuvar
Açılışı
Açılış
Diş Hekimliği
Fakültesi
50
08.04.2014
10.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Isparta
Senirkent
Anadolu Lisesi
Ziyareti
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
24
14.00
Fen Edebiyat
Fakültesi Türk
Dili ve
Edebiyatı
Bölümü
Kültür ve
Edebiyat
Sohbetleri
Konferans
Prof. Dr. Fazıl
TEKİN Salonu
200
ESOGÜ
Rektörlüğü
Denizli
Merkezefendi
Mustafa
Kaynak
Anadolu Lisesi
Ziyareti
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
42
09.04.2014
09.04.2014
07 30
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
34
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
09.04.2014
20.00
Halkbilim
Araştırma ve
Uygulama
Merkezi
Türk Halk
Müziği Bahar
Konseri
Konser
Kongre ve
Kültür
Merkezi
500
10.04.2014
09.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
İzmir Buca
Anadolu Lisesi
Ziyareti
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
45
10.0410.05.2014
17.30
Sanat ve
Tasarım
Fakültesi
Dekanlığı
"İLK" İsimli
Karma Sergi
Sergi
Bademlik
Yerleşkesi
Sanat ve
Tasarım
Fakültesi Sergi
Salonu
500
10.04.2014
08.00
Tıp Fakültesi
Dekanlığı
İleri Kardiyak
Yaşam Desteği
Kursu
Kurs
Acil Tıp
Anabilim Dalı
Dersliği
150
Tören
Kongre ve
Kültür
Merkezi
1000
Açılış
Kongre ve
Kültür
Merkezi
50
150
Matematik ve
Fen Bilimleri
Proje
Çalışması
Kapanış
Töreni
Radyo
Televizyon
Uygulama ve
Araştırma
Merkezi Tv
Stüdyosu
Açılışı
10.04.2014
Milli Eğitim
BakanlığıTUBİTAK
11.04.2014
18.00
Radyo
Televizyon
Uygulama ve
Araştırma
Merkezi
11.04.2014
10.00
Bilgisayar
Bilişim
Teknolojileri
Kulübü
Microsoft
Öğrenci
Programları
Konferans
Eğitim
Fakültesi
Konferans
Salonu
11.04.2014
10.00
Gösteri
Sanatları
Kulübü
Sırdan Bir
Gün
Tiyatro
Prof. Dr.
Necla Özdemir
Salonu
150
11.04.2014
14.00
Fen Edebiyat
Fakültesi Türk
Dili ve
Edebiyatı
Bölümü
Tanpınar ve
Yeraltından
Notlar: Dibe
Vurmanın Sırrı
Seminer
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
11.04.2014
14.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
80
11.04.2014
14.30
ESOGÜ
Rektörlüğü
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
26
Seminer
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
50
11.04.2014
İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Çankırı
Anadolu Lisesi
Ziyareti
Ankara
Çankaya
Güzel Sanatlar
Lisesi Ziyareti
Araştırma
Seminerleri
35
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
12-16.04.2014
12.00
Eskişehir Milli
Eğitim
Müdürlüğü,
Eskişehir
Osmangazi
Üniversitesi
Eğitim
Fakültesi
Dekanlığı, Ali
Fuat Cebesoy
Ortaokulu,
AlmanyaTürkiye
Fachbereich
Schulen des
Landkreises
Kaiserslautern
Institution,
Kreismedienze
ntrum
Kaiserslautern
in Service
Teacher
Training
Center,
Mehlingen
Primary
School
12-13.04.2014
09.00
İEEE Öğrenci
Kolu Kulübü
2 Günde
Şirket-i Alem
Konferans
Kongre ve
Kültür
Merkezi
500
15.04.2014
13.00
Turizm
Fakültesi
Dekanlığı
Turizm Haftası
Etkinliği
Diğer
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
150
08.30-17.00
Acil Tıp
Anabilim Dalı
ve Aile
Hekimliği
Anabilim Dalı
İlk Yardım
Eğitimi
Eğitim
Eğitim
Fakültesi
Konferans
Salonu
150
Sergi
ESOGÜ Sanat
Galerisi
500
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
80
Türk Dünyası
ve Uygur
Türkleri
Konferans
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
200
Türk
Yurtlarından
ve
Mezopotamya'
dan Kardeş
Masallar:
Tarihçesi ve
Psikolojik
Etkileri
Konferans
Eğitim
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
15-17.04.2014
15-22.04.2014
18.00
Eskişehir
Sanat Derneği
15.04.2014
13.30
ESOGÜ
Rektörlüğü
16.04.2014
16.04.2014
14.00
11.00
Fen Edebiyat
Fakültesi Türk
Dili ve
Edebiyatı
Bölümü
Avrupa Birliği
Comenius
Regio
(Bölgesel
Ortaklık)
Fame Proje
Toplantısı
15 Nisan
Dünya Sanat
Günü
Eskişehir
Kutlama
Sergisi
Balıkesir
Savaştepe
Anadolu
Öğretmen
Lisesi Ziyareti
Kapadokya
Araştırma ve
Uygulama
Merkezi
(NEVKAM)
Müdürü
Kapadokya
Araştırma ve
Uygulama
Merkezi
(NEVKAM)
Müdürü
Eğitim
Fakültesi
Dekanlığı
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Toplantı
Eğitim
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
36
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Bilim ve
Düşünce
kulübü
16.04.2014
Kutlu Doğum
Haftası
Hakkında
Farkındalık
Yaratmak
Adolesan,
Gebelik ve
Bunun Kadın
Hayatına
Etkisi
VI. Ulusal
Çocuk ve
Gençlik
Edebiyatında
Nur İÇÖZÜ
Sempozyumu
Bilecik
Bozüyük Şehit
Zafer İpek
Anadolu Lisesi
Ziyareti
İzmir
Karabağlar
Övgü
Terzibaşıoğlu
Anadolu Lisesi
Ziyareti
Ankara
Mamak
Çağrıbey
Anadolu Lisesi
Ziyareti
Konferans
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
Panel
Prof. Dr.
Necla Özdemir
Salonu
150
Sempozyum
Kongre ve
Kültür
Merkezi
1000
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
80
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
50
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
50
16.00
Tıp
Öğrencileri
Birliği
16-18.04.2014
09.00
Fen Edebiyat
Fakültesi
Karşılaştırmalı
Edebiyat
Bölümü
17.04.2014
13.30
ESOGÜ
Rektörlüğü
17.04.2014
13.30
ESOGÜ
Rektörlüğü
17.04.2014
10.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
17.04.2014
10.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
11. ESOGÜ
Tanıtım Fuarı
Tanıtım
ESOGÜ
Kapalı Spor
Salonu
3000
17.04.2014
14.00
İlahiyat
Fakültesi
Dekanlığı
Hz.
Peygamber
(SAV), Din ve
Samimiyet
Konferans
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
200
17.04.2014
11.00
Eğitim
Fakültesi
Dekanlığı
Kalite
Eğitimine
Ulaşımda
Fırsat Eşitliği
Panel
Eğitim
Fakültesi
Konferans
Salonu
150
18.04.2014
14.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Karaman Bifa
Anadolu Lisesi
Ziyareti
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
46
13.30
Genç
İstatistikçiler
Bilim ve
Teknik Kulübü
Siz Hala
PHP'yi
CV'nize
Eklemediniz
mi?
Konferans
Prof. Dr.
Necla Özdemir
Salonu
150
Bilişim
Günleri
Kongre
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
150
Araştırma
Seminerleri
Seminer
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
50
Spor Kulübü
Motivasyon
Semineri
Seminer
Eğitim
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
Halkbilim
Araştırma ve
Uygulama
Merkezi
İktisadi ve
İdari Bilimler
FakültesiKariyer
Merkezi ve
Öğrenci
Kulüpleri
Türk Sanat
Müziği Bahar
Konseri
Konser
Kongre ve
Kültür
Merkezi
200
ESOGÜ İİBF
9. Kariyer
Günleri
Diğer
Kongre ve
Kültür
Merkezi
500
16.04.2014
18.04.2014
18-19.04.2014
10.00
18.04.2014
18.04.2014
11.00
19.04.2014
20.00
21.22.04.2014
09.00
Bilgisayar ve
Bilişim
Teknolojileri
Kulübü
İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
37
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Müzik
Dinletisi
Eğitim
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
Maziden Atiye
III. Ulusal
Öğrenci
Sempozyumu
Sempozyum
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
250
15.00
Eğitim
Fakültesi
Dekanlığı
10.00
Fen Edebiyat
Fakültesi Tarih
Bölümü,
ADIM
Üniversiteleri
Birliği ve
Eskişehir 2013
Türk Dünyası
Kültür
Başkenti
Ajansı
22.04.2014
09 30
Çocuk ve
Genç Eğitimi
Uygulama ve
Araştırma
Merkezi
2. Çocuk
Şenliği
Şenlik
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
200
22.04.2014
14.45
ESOGÜ
Anaokulu
Cumhuriyet
Balosu
Balo
ESOGÜ
Anaokulu
200
22.04.2014
13.00-17.00
Enformasyon
ve Etkileşim
Kulübü
Kaan Murat
Yanık'la Edebi
Söyleşi ve
İmza Günü
Diğer
Eğitim
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
22.04.2014
11.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Kocaeli Darıca
Ülküm Yalçın
Anadolu Lisesi
Ziyareti
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
80
23.04.2014
10.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Antakya Birey
Dershanesi
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
41
24-26.04.2014
09 30
Eskişehir
Sağlık
Yüksekokulu
1.Uluslararası
5. Ulusal
Ebelik Öğrenci
Kongresi
Kongre
ESOGÜ
Kongre ve
Kültür
Merkezi
1000
24.04.2014
09.00
Eğitim
Uygulama
Araştırma
Hastanesi
Başhekimliği
ve Hastane
İlköğretim
Okulu
23 Nisan
Etkinliği
Diğer
Prof. Dr.
Necla Özdemir
Salonu
200
24.04.2014
09.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Manisa Doğa
Koleji Ziyareti
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
29
24.04.2014
14.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
100
25.04.2014
13.30
ESOGÜ
Rektörlüğü
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
29
Araştırma
Seminerleri
Seminer
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
50
Tanpınar ve
Alman
Romantizmi
Seminer
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
21.04.2014
21-23.04.2014
25.04.2014
25.04.2014
14.00
Kutlu Doğum
Haftası
ESOGÜ Tarih
Bölümü’nün
20. Kuruluş
Yılı Onuruna
ADIM
Üniversiteleri
öğrencilerinin
aralarındaki
koordinasyonu
artırmak
İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi
Fen Edebiyat
Fakültesi Türk
Dili ve
Edebiyatı
Bölümü
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
İstanbul Florya
MEV Koleji
Basınköy
Anadolu Lisesi
Ziyareti
Kocaeli
Karamürsel
Dr. Pembe
Müjgan Calp
Gökçora
Anadolu
Sağlık Meslek
Lisesi Ziyareti
38
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
ESOGÜ
Rektörlüğü
Çorlu Anadolu
Sağlık Meslek
Lisesi
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
50
10.00
IEEE Öğrenci
Kolu Kulübü
Mühendislikte
5N 1K
Konferans
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
26.04.2014
10.00
Eğitim
Fakültesi
Dekanlığı
Topluma
Hizmet
Uygulamaları
Dersi
Mesleklerin
Tanıtımı
Tanıtım
Eğitim
Fakültesi
Konferans
Salonu
150
26.04.2014
11.00
Matematik ve
Bilgisayar
Kulübü
Finans
Akademi 2014
Kongre
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
200
Diğer
Eskişehir
Serbest
Muhasebeciler
ve Mali
Müşavirler
Odası
Konferans
Salonu
Sempozyum
Bademlik
Yerleşkesi
Mimarlık
Bölümü
300
Büyük Cihad
ve Yankılar
Konferans
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
150
25.04.2014
26.04.2014
09 30
Mühendislik
Mimarlık
Fakültesi
Dekanlığı
İnşaat
Mühendisliği
Günleri
09.00
Mimarlık ve
Tasarım
Kulübü
Bademlik
Tasarım
Festivali
28.04.2014
14.00
Bilimsel ve
Kültürel
Etkinlikler
Kulübü
28.0402.05.2014
10.00
Mühendislik
Mimarlık
Fakültesi
Dekanlığı
Kariyer
Günleri 2014
Diğer
Prof. Dr. Suat
Mirza
Konferans
Salonu
15
09 30
Fen Edebiyat
Fakültesi Türk
Dili ve
Edebiyatı
Bölümü
Uluslararası
İmâm Mâturîdî
Sempozyumu
Sempozyum
Kongre ve
Kültür
Merkezi
500
09.00
Tıp Fakültesi
Dekanlığı
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Anabilim Dalı
Çocuklarda
İleri Yaşam
Desteği
Kurs
Temel Tıp
Bilimleri 1-3
Nolu Salonlar
150
10 30
Eğitim
Fakültesi
Dekanlığı
Matematik
Öğretim
Programlarınd
aki
Değişiklikler
Panel
Eğitim
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
29.04.2014
14.00
Eğitim
Fakültesi
Dekanlığı
Çocuk ve
Diyabet (Şeker
Çocuklar)
Panel
Eğitim
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
29.04.2014
12.00
Kişisel
Gelişim
Kulübü
Özgüven
Kazanımı
Konferans
Prof. Dr. Fazıl
TEKİN Salonu
200
İlahiyat
Fakültesi
Dekanlığı
Örgün
Eğitimde Din
Eğitim/
Öğretim ve
Öğretmen
Yetiştirme
Konferans
İlahiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
26-27.04.2014
26-27.04.2014
28.04.2014
28-29.04.2014
29.04.2014
29.04.2014
13.00
Afyon
Kocatepe
Üniversitesi
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Sadık
SARISAMAN
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
39
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
29.04.2014
30.04.2014
Toplantı
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
Kültür ve
Edebiyat
Sohbetleri
Konferansları
Konferans
Prof. Dr. Fazıl
TEKİN Salonu
200
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
40
17.00
Fen Edebiyat
Fakültesi
İş Sağlığı ve
Güveliği
14.00
Fen Edebiyat
Fakültesi Türk
Dili ve
Edebiyatı
Bölümü
30.04.2014
15.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Antalya
Kemer Ünal
Aysal Anadolu
Öğretmen
Lisesi Ziyareti
30.04.2014
11.00
Eğitim
Fakültesi
Dekanlığı
Eğitim
Semineri
Seminer
Eğitim
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
Kimyager ve
Sanayideki
Yeri-Sağlık
alanında Bilgi
Güvenliği ve
Yönetim
Sistemlerinin
Önemi
Konferans
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
30.04.2014
10.00
Fen Edebiyat
Fakültesi
Dekanlığı
Kimyagerler
Derneği
Başkanı Prof.
Dr. Çetin
Güler,
Yönetim
Kurulu Üysi
Dr. Fatma
Tunç Köprülü
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
2014 MAYIS AYI ETKİNLİKLERİ
Tarih
Etkinlik
Saati
Düzenleyen
02.05.2014
14.00
İletişim
Kulübü
02.05.2014
19.00
02.05.2014
11.00
İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi
Fen Edebiyat
Fakültesi Türk
Dili ve
Edebiyatı
Bölümü
Genç
İstatistikçiler
Bilim ve
Teknik Kulübü
02.05.2014
Konuşmacı
Konu
Tür
Yer
Katılımcı
Sayısı
Bilişim
Teknolojisi
Hakında Bilgi
Sunumu
Konferans
İlahiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
150
Araştırma
Seminerleri
Seminer
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
200
Yunus Emre
Eskişehir
Buluşması
Panel
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
İstatistik
Mezunlarının
Geleceği
Konferans
Eğitim
Fakültesi
Konferans
Salonu
150
Eğitim
Eğitim
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
03.05.2014
10.00
Eğitim
Fakültesi
Dekanlığı
Topluma
Hizmet
Uygulamaları
Dersi
Materyaller ve
Oyunla Fen
Eğitimi
02.05.2014
17.00
Öğrenci
Konseyi
Yeryüzü
Doktorlar
Buluşması
Konferans
Prof. Dr.
Necla Özdemir
Salonu
150
10.00
Kadın
Araştırmaları
Uygulama ve
Araştırma
Merkezi
II. Kadın
Araştırmaları
Sempozyumu
Sempozyum
Kongre ve
Kültür
Merkezi
500
TURK-MSIC
Kulübü
Sağlık
Taraması
Diğer
Sarıcakaya
Köyü
02-03.05.2014
03-04.05.2014
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
40
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
04.05.2014
11.00
İşletme ve
Ekonomi
Kulübü
Yunus Emre'yi
Değerler
Eğitimi
Açısından
Değerlendirme
k
Beden Dili ve
Diksiyon
Eğitimi
Eğitim
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
200
III. Ulusal
Yunus Emre
Çalıştayı
Çalıştay
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
200
150
09 30
Yunus Emre
Araştırma
Merkezi
05-06.05.2014
10.00
Enformasyon
ve Etkileşim
Kulübü
Bilişim Haftası
Konferans
Eğitim
Fakültesi
Konferans
Salonu
06.05.2014
13.00
Eğitim
Fakültesi
Dekanlığı
Aile
Birlikteliği ve
Ait Olma
Kültürü
Konferans
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
06.05.2014
13.00
Rekreasyon ve
Animasyon
Kulübü
Tiyatro
Gösterisi
Tiyatro
Prof. Dr.
Necla Özdemir
Salonu
150
10.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Ankara
Keçiören
İncirli
Anadolu Lisesi
Ziyareti
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
09.00
Eğitim
Fakültesi
Dekanlığı
Topluma
Hizmet
Uygulamaları
Dersi Bilim
Şenliği
Şenlik
ESOGÜ
Kapalı Spor
Salonu
09 30
ESOGÜ
Rektörlüğü
İzmir
Gaziemir Özel
Rota Anadolu
ve Fen Lisesi
Ziyareti
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
30
Öğretmen
Adaylarının
Özel Yetenekli
Bireyler ve
Eğitimleri
Konusunda
Farkındalık
kazanmaları ve
bilgi Sahibi
Olmaları
Amacıyla
Çalışmalar
Konferans
Eğitim
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
05.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
08.05.2014
07.05.2014
14.00
Milli Eğitim
BakanlığıEğitim
Fakültesi
Dekanlığı
06.05.2014
13.00
Rekreasyon ve
Animasyon
Kulübü
Tiyatro
Gösterisi
Tiyatro
Prof. Dr.
Necla Özdemir
Salonu
200
07.05.2014
14.00
Fen Edebiyat
Fakültesi Türk
Dili ve
Edebiyatı
Bölümü
Kültür ve
Edebiyat
Sohbetleri
Konferansları
Konferans
Prof. Dr. Fazıl
TEKİN Salonu
200
07.05.2014
20.00
Kültür Sanat
ve Edebiyat
Kulübü
Veli'nin Oğlu
Tiyatro
Prof. Dr.
Necla Özdemir
Salonu
200
Nasreddin
Hoca Eğitim
Kültür ve
Araştırma
Derneği
Uluslararası
Öğrenci
Gençlik
Korosu
Gösteri
Kongre ve
Kültür
Merkezi
500
07-09.05.2014
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
41
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
13.00
Kişisel
Gelişim
Kulübü
08.05.2014
14.00
İlahiyat
Fakültesi
Dekanlığı
08.05.2014
11.00
14.00
07.05.2014
08.05.2014
08.05.2014
09.05.2014
12.00
Erdal
Demirkan
Kitlesel
Değişim
Eğitimi
Konferans
Prof. Dr. Fazıl
TEKİN Salonu
200
Toplumda
İlahiyatçı
Beklentisi
Konferans
İlahiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
150
İşletme ve
Ekonomi
Kulübü
Sektör
Yolculuğu
Konferans
Prof. Dr. Fazıl
TEKİN Salonu
200
Bilimsel ve
Kültürel
Etkinlikler
Kulübü
Tarihsel
Süreçte
Karadeniz
Bölgesi
Alevileri ve
Güvenç Abdal
Ocağı
Konferans
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
150
Eğitim
Uygulama
Araştırma
Hastanesi
Başhekimliği
ve İl Sağlık
Müdürlüğü
Mobbing
Eğitimi ve
Tiyatro
Gösterisi
Tiyatro
Prof. Dr.
Necla Özdemir
Salonu
200
Uluslararası
İlişkiler
Kulübü
Deneyimlerin
Çalışma
Hayatında
Kişisel
Gelişim İçin
Teşvik
Sağlaması
Söyleşi
Prof. Dr.
Necla Özdemir
Salonu
200
Seminer
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
200
200
Dr. Coşkun
KÖKEL
Nur Batur
Özgüven
Kazanımı
09.05.2014
İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi
Araştırma
Seminerleri
09.05.2014
13.00
Uluslararası
İlişkiler Birimi
Bilgilendirme
Toplantısı
Toplantı
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Eki.30
Osmangazi
Bilimsel
Araştırma
Topluluğu
(OBAT)
Ulusal Tıp
Öğrenci
Kongresi
Kongre
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
300
10.05.2014
10.00
Eğitim
Fakültesi
Dekanlığı
Topluma
Hizmet
Uygulamaları
Dersi Tiyatro
Gösterisi
Tiyatro
Eğitim
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
10.05.2014
20.00
Muammer
Uludemir
Anma Gecesi
Konser
Kongre ve
Kültür
Merkezi
200
11-1213.05.2014
10 30
12.05.2014
14.00
Eğitim
Fakültesi
Dekanlığı
12-16.05.2014
11.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
12.05.2014
14.00
Genç
Karşılaştırmalı
Edebiyatçılar
Kulübü
13.05.2014
14.30
İlahiyat
Fakültesi
Dekanlığı
09-1011.05.2014
Halkbilim
Araştırma ve
Uygulama
Merkezi
Kamu
Araştırmaları
Vakfı
Türk Dünyası
Sivil Toplum
Zirvesi
Hacivat ve
Karagöz
Yeniden
Doğuyor 2014
Hacettepe
Üniversitesi
Öğretim Üyesi
Prof. Dr.
Özkul
ÇOBAN
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Kongre
Tiyatro
Kongre ve
Kültür
Merkezi
Eğitim
Fakültesi
Konferans
Salonu
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
500
200
Bahar
Şenlikleri
Şenlik
Türk
Mitolojisinde
Anaerkil
Dönem
Konferans
Prof. Dr. Fazıl
TEKİN Salonu
200
Medeniyetimiz
ve Tasavvuf
Kültürü
Konferans
İlahiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
1000
42
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
13-18.05.2014
16.00
Eğitim,
Uygulama,
Araştırma
Hastanesi
Başhekimliği
13.05.2014
14.30
Sosyal
Farkındalık
Kulübü
Gıda Sağlığı
Hakkında
Farkındalık
Oluşturmak
Konferans
Eğitim
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
13.05.2014
14.00
Medeniyet
Kulübü
Aliya
İzzetbegoviç'in
Tanıtılması ve
Anılması
Söyleşi
İlahiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
13.05.2014
09 30
Eskişehir
Sağlık
Yüksekokulu
Hemşirelik
Haftası
Etkinlikleri
Diğer
Prof. Dr. Fazıl
TEKİN Salonu
200
09.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Manisa
Selendi
Anadolu
Öğretmen
Lisesi Ziyareti
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
50
14.00
Turizm
Fakültesi
DekanlığıVoyage Hotels
& Maxx Royal
Eğitim
Programı
Eğitim
Kongre ve
Kültür
Merkezi Salon
3
300
Jeoloji
Mühendisliği
Kulübü
Sektörel
Yazılım
Uygulamaları
Konferans
Prof. Dr. Suat
Mirza Salonu
200
ESOGÜ
Rektörlüğü
Kütahya Gediz
Fen Lisesi
Ziyareti
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
50
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
50
13.05.2014
14.05.2014
14.05.2014
14.05.2014
10.00
Hemşirelerin
Kişisel
Çalışmalarının
Sergisi
Sergi
ESOGÜ Sanat
Galerisi
500
14.05.2014
13.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Kocaeli
Sabancı
Teknik ve
Endüstri
Meslek Lisesi
Ziyareti
14.05.2014
14.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Bartın Köksal
Toptan
Anadolu Lisesi
Ziyareti
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
50
14.00
Fen Edebiyat
Fakültesi Fizik
Bölümü
Fizik
Çözümlemeler
i Bilim
Etkinliği
Konferans
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
200
Gösteri
Sanatları
Kulübü
Sıradan Bir
Gün
Tiyatro
Prof. Dr.
Necla Özdemir
Salonu
200
TürkiyeAlmanya
Arasında
Göçte
Devamlılık ve
Değişim:
Güncel
Eğilimler ve
Tartışmalar
Konferans
Kongre ve
Kültür
Merkezi
500
Ölçme Tekniği
A-B
Seminer
Prof. Dr. Suat
Mirza Salonu
200
Sergi
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
200
14.05.2014
14.05.2014
15-16.05.2014
13.15
Eğitim
Fakültesi
DekanlığıUluslararası
İlişkiler Birimi
15.05.2014
09.00
Mühendislik
Mimarlık
Fakültesi
Dekanlığı
15.05.2014
Fen Edebiyat
Fakültesi
Biyoloji
Bölümü
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Biyoloji
Çözümlemeleri
Etkinlik
Sergisi
43
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
16.05.2014
16.05.2014
16.05.2014
16.05.2014
16.05.2014
14.00
Hazine
Müsteşarlığı
İle İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi
Dekanlığı
Tarımsal
Destekleme
Sistemi
Reform
Süreçleri
Seminer
Prof. Dr. Fazıl
TEKİN Salonu
200
09.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Antalya Serik
Atatürk
Anadolu Lisesi
Ziyareti
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
26
10.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Aydın Efeler
Anadolu
Sağlık Meslek
Lisesi Ziyareti
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
40
14.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Rize Merkez
Anadolu
Öğretmen
Lisesi Ziyareti
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
48
10.00
Eğitim
Fakültesi
Dekanlığı
İletişim ve
Beden Dili
Seminer
Eğitim
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi
Araştırma
Seminerleri
Seminer
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
50
Konferans
Kongre ve
Kültür
Merkezi
500
Eğitim
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
16.05.2014
2013-2014
Türk -Alman
Bilim Yılı
çerçevesinde
düzenlenen
konferans
International
Continuity and
Change in
Migration
Between
Turkey and
Germany:
Reflections on
Current Trends
and Debates
Katılımcılara
Beden Dili ve
Diksiyon
Eğitimi
16.05.2014
09.00
Uluslararası
İlişkiler Birimi
18.05.2014
13.00
Türk Kızılayı
Kulübü
18.05.2014
09.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Batı Dersanesi
Ziyareti
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
75
18.05.2014
18.00
İlahiyat
Fakültesi
Dekanlığı
Biz Kardeş
Değil miyiz ?
Konferans
Kongre ve
Kültür
Merkezi
200
Kariyer Başarı
Sırlarım
Konferans
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
Afyonkarahisar
Kütahya
Çimento A.Ş
Ar-Ge ve
Kalite
Yönetim
Sorumlusu
Oral ASLAN
20.05.2014
13.00
Fen Edebiyat
Fakültesi
Dekanlığı
20.05.2014
20.00
Tiyatro
Topluluğu
Ocak
Tiyatro
Prof. Dr.
Necla Özdemir
Salonu
200
14.00
Fen Edebiyat
Fakültesi Türk
Dili ve
Edebiyatı
Bölümü
Kültür ve
Edebiyat
Sohbetleri
Konferansları
Konferans
Prof. Dr. Fazıl
TEKİN Salonu
200
21-23.05.2014
09.00
Tıp Fakültesi
Fizyoloji
Anabilim Dalı
Diğer
Tıp Fakültesi
Fizyoloji ABD
200
22.05.2014
14.00
İlahiyat
Fakültesi
Dekanlığı
Konferans
İlahiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
150
21.05.2014
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Moleküler
Teknikler ve
Fizyolojide
Uygulama
Alanları
Hak
Muhammed
Ali Yolu:
Alevilik
Bektaşilik
44
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr.
Timur
Kocaoğlu/Mic
higan State
Üniversitesi
Tarihten
Günümüze
Türklerin
Kullandıkları
Alfabeler
Konferans
Eğitim
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
22.05.2014
14.00
Eğitim
Fakültesi
Dekanlığı
22.05.2014
10.00
Toplam Kalite
Yönetimi
Kulübü
Yaşamda ve
Yönetimde
Kalite
Panel
Prof. Dr. Fazıl
TEKİN Salonu
150
09 30
Fen Edebiyat
Fakültesi Fizik
Bölümü
IV. Ulusal
Güneş ve
Hidrojen
Enerjisi
Kongresi
Kongre
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
500
23.05.2014
İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi
Araştırma
Seminerleri
Seminer
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
50
22-25.05.2014
08.00
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Anabilim Dalı
Kanıta Dayalı
Acil Travma
Yönetim
Kursu
Kurs
Acil Tıp
Anabilim Dalı
Dersliği
200
23.05.2014
13.30
ESOGÜ
Teknoloji
Transfer Ofisi
Uygulama ve
Araştırma
Merkezi
ESOGÜ Proje
Fuarı 2014
Fuar
Eskişehir OSB
ve Ticaret
Merkezi
23.05.2014
14.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Karaman
Anadolu Lisesi
Ziyareti
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
50
25.05.2014
14.00
ESOGÜ
Mezunlar
Derneği
Mezunlar
Pilavı 2014
Diğer
ESOGÜ
Rektörlük Önü
150
26.05.2014
08.00
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Anabilim Dalı
Acil Tıpta
Yaşam
Kurtaran
Ultrasonografi
Kursu
Kurs
Acil Tıp
Anabilim Dalı
Dersliği
150
26-27.05.2014
10.00
Fen Edebiyat
Fakültesi
Dekanlığı
Başarı
Psikolojisi
Konferans
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
Tören
Ziraat
Fakültesi ANK
Konferans
Salonu
200
Tören
Prof. Dr. Fazıl
TEKİN Salonu
200
Sergi
ESOGÜ Sanat
Galerisi
200
22-23.05.2014
Uzman
Psikolog
Yahya
Hamurcu
26.05.2014
14.00
Ziraat
Fakültesi
Dekanlığı
Türk
Tarımında İz
Bırakan
Merhum Dr.
Turhan Atay'ın
aramızdan
ayrılışının 30.
Yıldönümü
Munasebetiyle
Anma Töreni
27.05.2014
16.00
Sürekli Eğitim
Merkezi
Sertifika
Töreni
27-30.05.2014
11.00
ESOGÜ
Anaokulu
28.04.2014
09 15
Dr. Mustafa
Çamkoru
Ortaokulu
10.00
Mühendislik
Mimarlık
Fakültesi
Dekanlığı
Kariyer
Günleri 2014
Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı
Anabilim Dalı
Başkanlığı
Prof. Dr.
Cemalettin
Kalyoncu’nun
Emeklilik
Töreni ve
Sağlıkta
Dönüşüm
Programı
28-0402.05.2014
29.05.2014
10.00
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Yıl Sonu
Sergisi ve
Hazırlıkları
Ortaokullar
arası
Matematik
Şenliği
Şenlik
Tören
Eğitim
Fakültesi
Konferans
Salonu
Mühendislik
Mimarlık
Fakültesi
Konferans
Salonu
Prof. Dr.
Necla Özdemir
Salonu
200
200
200
45
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
İçinde Toplum
Sağlığı
Merkezlerinin
Yeri Konulu
Panel
30.05.2014
30.05.2014
08.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Konya Meram
Zeki Özdemir
Anadolu Lisesi
Ziyareti
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
43
11.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Sakarya
Hendek
Anadolu
Sağlık Meslek
Lisesi Ziyareti
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
40
Erasmus +
Öğrenim
Hareketliliği
Bilgilendirme
Toplantısı
Toplantı
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
30.05.2014
14.00
Uluslararası
İlişkiler Birimi
31.05.2014
11.00
21. Yüzyıl
Gençlik
Kulübü
Gençlik ve
İletişim
Sorunları
Konferans
A'LA Park
31-31.05.2014
09.00
Sağlık
Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
I.Ulusal
Optisyenlik
Sempozyumu(
UOS'1)"
Sempozyum
Kongre ve
Kültür
Merkezi 3.
Salon
1000
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
2014 HAZİRAN AYI ETKİNLİKLERİ
Tarih
04.06.2014
Etkinlik
Saati
Düzenleyen
14.00
Türkite
Gönüllü
Eğitimciler
Derneği İle
Eskişehir 2013
Türk Dünyası
Kültür
Başkenti
Ajansı
04.06.2014
14.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
04.06.2014
10.00
Sağlık
Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
14.00
Eskişehir
Valiliği, İl,
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık
Müdürlüğü
15.00
Uluslararası
İlişkiler Birimi
04-05.06.2014
05.06.2014
Konuşmacı
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Konu
Tür
Yer
Katılımcı
Sayısı
Türk Dünyası
Bilim
Olimpiyatları
Açılış Töreni
Tören
ESOGÜ Spor
Salonu
1000
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
Konferans
Çifteler
Yerleşkesi
Diğer
Kongre ve
Kültür
Merkezi
Toplantı
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Ordu
Perşembe
İMKB
Anadolu
Öğretmen
Lisesi Ziyareti
Sağlık
Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Çifteler
Yerleşkesi
Tanıtım
Toplantısı
Kadın Çiftçiler
Yarışıyor Bilgi
ve Proje
Şampiyonlar
Şampiyonu
Yarışması
Mevlana
Oryantasyon
Toplantısı
100
200
46
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
05-06.06.2014
10.00
05.06.2014
11.00
05.06.2014
05.06.2014
Türkite
Gönüllü
Eğitimciler
Derneği İle
Eskişehir 2013
Türk Dünyası
Kültür
Başkenti
Ajansı
Çocuk ve
Genç Eğitimi
Uygulama ve
Araştırma
Merkezi İle
Ali Fuat
Cebesoy
Ortaokulu
Türk Dünyası
Bilim
Olimpiyatları
Proje Sergisi
Tören
ESOGÜ Spor
Salonu
Çevre Haftası
Etkinlikleri
Diğer
Ali Fuat
Cebesoy
Ortaokulu
Panel
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
200
1500
11.00
İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi
Dekanlığı
Louise
Comfort,
Küresel Bir
Komün
Oluşturmak;
Olağan Dışı
Olaylarda
İnsani Yardım
14.00
Mühendislik
Mimarlık
Fakültesi
Dekanlığı
Mühendislik
Araştırmaları
Dersi Poster
Sunumları
Sunum
M3 Blok
200
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
40
06.06.2014
11.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Sakarya/Ferizl
i Fikret İsmet
Aktekin
Anadolu Lisesi
Ziyareti
06.06.2014
11.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Mersin/Tarsus
Sesim
Sarpkaya Fen
Lisesi Ziyareti
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
45
08 30
Eskişehir
Sağlık
Yüksekokulu
Müdürlüğü
Kanserli
Hastalarda
Hematolojik
Toksistelerin
Önlenmesi,
Tanımlanması
ve Yönetimi
Konferans
Eskişehir
Sağlık
Yüksekokulu
200
06.06.2014
09.00
Tıp Fakültesi
Dekanlığı
Transfüzyon
Eğitimi
Eğitim
Temel Tıp
Bilimleri 3
Nolu Toplantı
Salonu
150
06.06.2014
10 30
ESOGÜ
Rektörlüğü
Tarsus Mersin
Sesim
Sarpkaya
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
45
06.06.2014
15.00
ESOGÜ
Anaokulu
Mezuniyet
Töreni
Tören
Prof. Dr.
Necla Özdemir
Salonu
200
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
46
Sunum
M101 nolu
Amfi
100
06.06.2014
06.06.2014
14.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Zonguldak
Devrek
Hamidiye
Anadolu Lisesi
Ziyareti
06.06.2014
09.00
Mühendislik
Mimarlık
Fakültesi
Dekanlığı
Mühendislik
Araştırmaları
Sunumları
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
47
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
07.06.2014
10.00
07.06.2014
14.00
09.06.2014
13.00
09-10.06.2014
Atatürk
İlkeleri ve
İnkılap Tarihi
Araştırma ve
Uygulama
Merkezi
(ATAM)
Türkite
Gönüllü
Eğitimciler
Derneği İle
Eskişehir 2013
Türk Dünyası
Kültür
Başkenti
Ajansı
Teknoloji
Transfer Ofisi
Uygulama ve
araştırma
Merkezi
Gönüllü
Ablalık/Ağabe
ylik/Kardeşlik
Diğer
Regülatör
Piknik Alanı
Türk Dünyası
Bilim
Olimpiyatları
Ödül Töreni
Tören
Kongre ve
Kültür
Merkezi
500
Teknoloji
Geliştirme
Bölgeleri ve
Ulusal Proje
Kaynakları
Eğitim
Prof. Dr.
Necla Özdemir
Salonu
200
Sivil Savunma
Uzmanlığı
Yandın
Güvenliği
Eğitimi
Eğitim
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
150
Şenlik
ESOGÜ
Anaokulu
Bahçesi
150
10.06.2014
11.00
12. ÇİÇEK
DİKİM
ŞENLİĞİ
ESOGÜ
Çocuk ve
Genç Eğitim
Uygulama ve
Araştırma
Merkezi,
ESOGÜ Tıp
Fakültesi
Çevre ve
TEMA Kulübü
10.06.2014
09.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Giresun Fen
Lisesi Ziyareti
Okul Ziyareti
ESOGÜ
Meşelik
Yerleşkesi
52
10.00
Türkçe
Öğretimi
Uygulama ve
Araştırma
Merkezi
(TÖMER)
Uluslar arası
Türkçe Şenliği
Şenlik
Kongre ve
Kültür
Merkezi
200
20.00
Halk Bilim
Araştırma ve
Uygulama
Merkezi
Bahar
Gösterisi
Konser
Kongre ve
Kültür
Merkezi
500
18.00
SOMET
Zihinsel
Gelişim
Derneği
Mehmet Ali
Kalkan Onur
Gecesi
Diğer
Kongre ve
Kültür
Merkezi
500
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Bölüm
Başkanlığı
Hızlı Trenin
Birleştiği
Gönüller
Jinekoloji
Sempozyumu
Sempozyum
Prof. Dr.
Necla Özdemir
Salonu
200
150
11.06.2014
12.06.2014
13.06.2014
15.06.2014
15.06.2014
12 30
Turizm
Fakültesi
Dekanlığı
Öğrenci- Veli
Toplantısı
Toplantı
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
15.06.2014
18.00
ESOGÜ
Rektörlüğü
Mezuniyet
Töreni
Tören
Eskişehir
Stadyumu
İlahiyat
Fakültesi
Dekanlığı
Tiyatro
Gösterisi,
Musiki
Dinletisi ve
Mezuniyet
Töreni
Tören
Kongre ve
Kültür
Merkezi
16.06.2014
14.00
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
500
48
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
17.06.2014
19.00
19.06.2014
14.00
20.06.2014
14.30
Evrensel
Müzik
Merkezi
Tıp Fakültesi
Dekanlığı
2013 Türk
Dünyası
Kültür
Başkenti
Ajansı
Konser
Konser
Kongre ve
Kültür
Merkezi
500
MERS-CoV
Bilgilendirme
Toplantısı
Toplantı
Prof. Dr.
Necla Özdemir
Salonu
200
Toplantı
Prof. Dr. Fazıl
Tekin Salonu
200
2000
Eskişehir
Somut
Olmayan
Kültürel Miras
Envanterinin
Çıkarılması ve
Turizme
Kazandırılması
Projesi
Toplantısı
20.00
Fen Edebiyat
Fakültesi
Biyoloji
Bölümü
22. Ulusal
Biyoloji
Kongresi
Kongre
Kongre ve
Kültür
Merkezi-Fen
Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu- Eğitim
Fakültesi
Konferans
Salonu-Prof.
Dr. Fazıl
Tekin Salonu
25.06.2014
14.00
Eskişehir 2013
Türk Dünyası
Kültür
Başkenti
Ajansı
Gaspıralı
İsmail Bey
Sempozyumu
Sempozyum
İlahiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
30.06.2014
11.00
Fen Bilimleri
Araştırma ve
Uygulama
Merkezi
Olağan Genel
Kurul
Toplantısı
Toplantı
Fen Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
200
23-27.06.2014
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
49
Download

ESOGÜ-2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu