Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihli Ara Dönem
Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız
Denetçi İnceleme Raporu
ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN
SINIRLI DENETİM RAPORU
Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu’na
Giriş
Coca-Cola İçecek A.Ş.’nin (“Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır)
30 Haziran 2014 tarihli ilişikteki özet konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı
aylık dönemine ait özet konsolide kâr veya zarar ve konsolide diğer kapsamlı gelir tablosunun,
konsolide özkaynak değişim tablosunun ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe
politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup
yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34’e (“TMS 34”) “Ara
Dönem Finansal Raporlama” uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde
sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara
dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.
Sınırlı Denetimin Kapsamı
Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (“SBDS”) 2410 “Ara Dönem Finansal
Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından
Sınırlı Bağımsız Denetimi”ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı
denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin
sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur.
Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun
olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin
kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi,
denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine
ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.
Sonuç
Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem özet finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34’e
uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi
çekmemiştir.
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers
Burak Özpoyraz, SMMM
Sorumlu Denetçi
Istanbul, 13 Ağustos 2014
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar
Sayfa
Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız İnceleme Raporu
Ara Dönem Özet Konsolide Bilanço
Ara Dönem Özet Konsolide Gelir Tablosu
Ara Dönem Özet Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu
Ara Dönem Özet Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu
Ara Dönem Özet Konsolide Nakit Akım Tablosu
Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablo Özet Notları (Dipnotlar)
Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Not 6 Not 7 Not 8 Not 9 Not 10 Not 11 Not 12 Not 13 Not 14 Not 15 Not 16 Not 17 Not 18 Not 19 Not 20 Not 21 Not 22 Not 23 Not 24 Not 25 Not 26 Not 27 Not 28 -
Şirket’in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu
Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar
İşletme Birleşmeleri
Bölümlere Göre Raporlama
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Türev Finansal Araçlar
Finansal Borçlanmalar
Diğer Alacak ve Borçlar
Peşin Ödenmiş Giderler
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Pozitif / Negatif Şerefiye
Devlet Teşvik ve Yardımları
Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler
Taahhütler
Diğer Varlık ve Yükümlülükler
Özkaynaklar
Diğer Faaliyetlerden Gelir / Giderler
Finansal Gelirler
Finansal Giderler
Vergi Varlık ve Yükümlülükleri
Hisse Başına Kar / (Zarar)
İlişkili Taraf Açıklamaları
Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi
Finansal Araçlar
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
1
2
3
4
5
6-32
6-8
9-12
13
14-15
16
16
16
17
18
18
18
19
19
20
20
20-21
22
22-23
23
24
24
24
25-26
26
27
28-31
31-32
32
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle Ara Dönem Özet Konsolide Bilanço
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
Bağımsız İncelemeden
Geçmiş
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
2.567.948
778.736
218
2.802.351
916.770
562.985
-
18
18.039
741.745
27.888
648.514
159.055
51.131
142.622
52.731
330.657
21.537
461.486
203.799
56.315
196.071
12
4.368.835
5.142
2.933.791
4.203.424
4.329
2.783.929
14
13
10
443.011
850.276
136.615
445.285
856.191
113.690
6.936.783
7.005.775
1.651.032
265.660
373.577
-
1.815.250
164.334
1.004.320
477
18
173.300
530.910
21.015
191.032
30.859
44.678
20.001
112.135
321.071
21.084
130.986
4.506
34.887
21.450
8
2.230.200
1.888.316
2.319.186
1.917.577
20.359
2.249
47.864
176.246
95.166
2.895
44.586
185.596
168.532
3.055.551
2.730.583
254.371
(8.559)
214.241
9.782
174
2.871.339
2.574.535
254.371
(8.559)
214.241
9.782
(382)
(22.180)
(37.897)
(8.902)
497.768
146.232
1.423.042
224.614
(8.902)
497.607
126.320
1.039.151
488.803
324.968
296.804
6.936.783
7.005.775
Dipnot
Referansları
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Türev Finansal Araçlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili taraflardan alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
5
6
7
25
9
10
Duran Varlıklar
Diğer Alacaklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Toplam Varlıklar
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Finansal Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Türev Finansal Araçlar
Ticari Borçlar
- İlişkili taraflara borçlar
- İlişkili olmayan taraflara borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8
8
7
25
9
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Finansal Borçlanmalar
Ticari Borçlar
- İlişkili taraflara borçlar
- İlişkili olmayan taraflara borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
25
23
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Paylara İlişkin Primler / İskontolar
Değer Artış Fonları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazanç / (Kayıpları)
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyonu Değerleme
Kazanç / (Kayıpları)
Aktüer Kazanç / (Kayıplar)
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karı / (Zararı)
Net Dönem Karı / (Zararı)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Kaynaklar
19
7
19
İlişikteki dipnotlar, özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturmaktadır.
(1)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Döneme Ait
Özet Konsolide Gelir Tablosu
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
Bağımsız Incelemeden
Geçmiş
Dipnot
Referansları
Bağımsız Incelemeden
Geçmiş
1 Ocak - 30
Haziran 2014
1 Nisan - 30
Haziran 2014
1 Ocak - 30
Haziran 2013
1 Nisan - 30
Haziran 2013
2.977.810
(1.860.908)
1.829.947
(1.108.201)
2.490.984
(1.541.196)
1.573.694
(953.556)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar
1.116.902
721.746
949.788
620.138
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
(629.138)
(135.879)
23.656
(28.814)
(370.526)
(67.915)
8.428
(11.979)
(549.314)
(107.898)
14.129
(11.665)
(328.517)
(56.944)
7.514
(7.488)
346.727
279.754
295.040
234.703
20
(19)
(292)
(19)
241.632
(280)
(167)
(280)
11
(440)
(157)
(1.186)
(765)
346.268
279.286
535.206
233.491
346.869
(385.735)
121.753
(114.257)
73.260
(175.575)
40.560
(120.768)
307.402
286.782
432.891
153.283
9.172
(70.222)
886
(53.366)
6.799
(40.942)
1.470
(21.511)
246.352
234.302
398.748
133.242
21.738
224.614
31.250
203.052
7.023
391.725
16.359
116.883
246.352
234.302
398.748
133.242
24
0,0088
0,0080
0,0154
0,0046
24
0,0088
0,0080
0,0154
0,0046
Hasılat (net)
Satışların Maliyeti (-)
20
20
Esas Faaliyet Karı
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen
Yatırımların Kar / Zararındaki Paylar
Finansman Geliri / Gideri Öncesi Faaliyet Karı
Finansal Gelirler
Finansal Giderler (-)
21
22
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)
Dönem Vergi Gideri (-)
23
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı
Dönem Karının Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına
Kazanç (Tam TL)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış
Pay Başına Kazanç (Tam TL)
24
İlişikteki dipnotlar, özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturmaktadır.
.
(2)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Döneme Ait
Özet Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
Bağımsız İncelemeden Geçmiş
1 Ocak – 30
Haziran 2014
Dönem Karı / (Zararı)
Nakit akış riskinden korunma kazanç /
(kayıpları)
Ertelenmiş vergi etkisi
Kontrol gücü olmayan payları satış
opsiyonu değerleme kazanç / (kayıpları)
Yabancı para çevrim farklarına satın alınan
bağlı ortaklık yoluyla eklenenler
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim
1 Nisan – 30
Haziran 2014
246.352
Bağımsız İncelemeden Geçmiş
1 Ocak – 30
Haziran 2013
1 Nisan – 30
Haziran 2013
234.302
398.748
133.242
695
941
(1.599)
(460)
(139)
(188)
320
94
638
638
-
-
-
7.632
(75.865)
17.980
151.779
132.711
8.188
(75.112)
169.118
132.983
Vergi Sonrası Toplam Kapsamlı Gelir
254.540
159.190
567.866
266.225
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
29.209
225.331
19.300
139.890
46.110
521.756
53.867
212.358
Kar veya zarar olarak yeniden
sınıflanabilecekler toplamı
İlişikteki dipnotlar, özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturmaktadır.
(3)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Döneme Ait
Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
Konsolide Özkaynaklar Değişim
Tablosu
Yeniden Düzenlenmiş (Not 2)
Diğer Kapsamlı Birikmiş Gelir ve Giderler
Kar veya zararda yeniden
Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacaklar
sınıflandırılabilecekler
Nakit Akış
Kontrol Gücü
Paylara
Kardan
Riskinden Olmayan Paylar
Yabancı
İlişkin
Değer Artış
Aktüer Kazanç /
Ayrılmış
Korunma
Satış Opsiyonu Para Çevrim
Kısıtlanmış
Primler /
Fonları
(Kayıplar)
Kazanç / Değerleme Kazanç Farkları
İskontolar
Yedekler
(Kayıpları)
/ (Kayıpları)
Sermaye
Sermaye
Enflasyon
Düzeltmesi
Farkları
254.371
(8.559)
214.241
9.782
(3.964)
224
(17.984)
-
-
-
-
-
(1.279)
638
-
-
-
-
-
(1.279)
638
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 Haziran 2013 bakiyeleri
254.371
(8.559)
214.241
9.782
(3.964)
(1.055)
(17.346)
1 Ocak 2014 bakiyeleri
254.371
(8.559)
214.241
9.782
(8.902)
(382)
(37.897)
Diğer kapsamlı gelir / (gider)
Net dönem karı
Toplam kapsamlı gelir / (gider)
-
-
-
-
-
556
556
Ödenen Temettü
Yedeklere Transferler
Azınlık payı hisselerini satın alma
opsiyonu yükümlülüğü (Not 1)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
254.371
(8.559)
214.241
9.782
(8.902)
174
1 Ocak 2013 bakiyeleri
Diğer kapsamlı gelir / (gider)
Satın alınan bağlı ortaklık yoluyla
eklenenler
Net dönem karı
Toplam kapsamlı gelir / (gider)
Ödenen Temettü
Yedeklere Transferler
Satın alınan bağlı ortaklık yoluyla
eklenenler ( Not 1, Not 3)
30 Haziran 2014 bakiyeleri
191.743
1.128.999
112.692
-
-
112.051
39.087
151.138
17.980
130.672
-
391.725
391.725
17.980
391.725
521.756
7.023
46.110
17.980
398.748
567.866
-
9.721
(80.127)
(9.721)
(80.127)
-
-
(80.127)
-
-
-
-
-
183.982
183.982
126.320
1.430.876
2.327.081
254.776
2.581.857
497.607
126.320
1.527.954
296.804
2.871.339
-
161
161
-
224.614
224.614
717
224.614
225.331
7.471
21.738
29.209
8.188
246.352
254.540
-
-
19.912
(85.000)
(19.912)
(85.000)
-
-
(85.000)
-
15.717
-
-
-
15.717
(1.045)
14.672
(22.180)
497.768
324.968
3.055.551
322.415
146.232
1.647.656
1.885.452
2.574.535
2.730.583
24.684
Özkaynaklar
Toplamı
116.599
İlişikteki dipnotlar, özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturmaktadır.
(4)
Kontrol
Geçmiş Yıl ve Ana Ortaklığa
Gücü
Net Dönem Ait Özkaynaklar
Olmayan
Karı / (Zararı)
Toplamı
Paylar
1.910.136
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Döneme Ait
Özet Konsolide Nakit Akım Tablosu
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
Bağımsız İncelemeden
Geçmiş
Dipnot
30 Haziran 2014
Referansları
Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı
Vergi öncesi kar
Net dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
Amortisman ve itfa gideri
Maddi varlıkların satışından doğan zarar / (kar)
Maddi varlıklar değer düşüklüğü karşılığı / (iadesi), net
Satın alınan bağlı ortaklık yoluyla değer artışı
Bağlı ortaklık satış zararı, net
Kıdem tazminatı, yönetim primi ve diğer karşılıklar
Stok değer düşüklüğü karşılığı / (iadesi), net
Şüpheli alacak karşılığı, net
Özkaynak yöntemiyle muhasebeleşen iştirak (karı) / zararı
Faiz gideri
Faiz gelirleri
Gerçekleşmeyen kur farkı gideri / (geliri)
30 Haziran 2013
307.402
432.891
151.028
19
2.643
82
35.699
(1.021)
194
440
74.236
(22.038)
(7.911)
130.211
280
2.842
(241.632)
29.276
911
1.064
1.186
41.083
(16.079)
85.594
540.773
467.627
(376.589)
(186.007)
90.809
(22.925)
290.717
(70.041)
22.038
(23.859)
(39.002)
1.161
58.562
(342.805)
(136.935)
(56.357)
(35.049)
232.362
(36.131)
16.079
(17.409)
(3.455)
1.539
56.135
285.637
145.601
(275.677)
4.708
562.985
(55.812)
-
(230.368)
8.368
97.098
570
26.930
236.204
(97.402)
128.887
(683.596)
(85.000)
902.260
(776.876)
(80.127)
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan net nakit
(639.709)
45.257
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki çevrim farkı
Grup içi kredilerden kaynaklanan çevrim farkı
Yabancı para çevrim farkları
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler
(5.400)
(6.311)
(8.455)
(138.034)
916.770
14.680
17.866
126.002
488.968
778.736
614.970
20
12,20
3,20
1
11
22
21
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
Ticari, diğer ve ilişkili taraflardan alacaklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar
Diğer duran varlıklar
Ticari, diğer ve ilişkili taraflara borçlar
Ödenen faiz
Alınan faiz
Kıdem tazminatı, yönetim primi ve uzun vadeli teşvik planı ödemeleri
Ödenen vergiler
Çalışanlara sağlanan faydalar
Diğer yükümlülükler
21
Esas faaliyetlerinden sağlanan net nakit
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
Maddi ve maddi olmayan varlık yatırımları
Maddi varlık satış hasılatı
Finansal yatırımlar
Satın alınan azınlık payı için net nakit çıkışı
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim
Kontrol gücü olmayan paylar tarafından yapılan iştiraklerdeki sermaye artışları
12,13
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit
Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
Kredilerden sağlanan nakit
Kredilerin ödemeleri
Ödenen temettüler
19
5
Nakit ve nakit eşdeğerleri, dönem sonu
İlişikteki dipnotlar, özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturmaktadır.
(5)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
1.
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Genel
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi (“CCİ” - “Şirket”), Türkiye, Pakistan, Orta Asya ve Orta Doğu’da faaliyet
gösteren bir alkolsüz içecek üretim, satış ve dağıtım şirketidir. CCİ’nin faaliyeti esas olarak The Coca-Cola
Company (“TCCC”) markalarından oluşan gazlı ve gazsız alkolsüz içeceklerin üretim, satış ve dağıtımından
oluşmaktadır. Şirket’in Türkiye’nin değişik bölgelerinde 9 (2013 - 9) adet üretim tesisi bulunmakta olup faaliyet
gösterdiği diğer ülkelerde 14 (2013 - 14) üretim tesisine daha sahiptir. Şirket merkezinin adresi Esenkent Mah.
Deniz Feneri Sok. No:4 Ümraniye İstanbul, Türkiye’dir. Şirket’in halka açık hisseleri Borsa Istanbul A.Ş.’de
(“BIST”) işlem görmektedir. Borsa Istanbul A.Ş., Istanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın (“IMKB”) Nisan 2013’ten
itibaren geçerli yeni unvanıdır. Amerikan Depo Sertifikaları Aşama - 1 (Level - 1) ADR programı Temmuz 2013’ten
itibaren ABD’de tezgah üstü piyasalarda işlem görmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tertip ihraç
belgesi verilen tahvillerin yurtdışında yerleşik yatırımcılara satışı 1 Ekim 2013 tarihinde tamamlanmış ve söz
konusu tahviller İrlanda Borsası'na kote edilmiştir.
Grup; Şirket, bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarından oluşmaktadır.
Grup’un, konsolide finansal tabloları, Yönetim Kurulu tarafından 13 Ağustos 2014 tarihinde yayımlanmak üzere
onaylanmış, Denetim Komitesi ile Mali İşler Direktörü Nusret Orhun Köstem tarafından imzalanmıştır. Genel Kurul
ve belirli düzenleyici kurullar, mali tabloların yayımlanmasının ardından değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
Şirket’in Hissedarları
Şirket’in nihai ana ortağı Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.’dir. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013
tarihleri itibariyle Şirket’in ortaklık yapısı ve ortakların payları aşağıda özetlendiği gibidir:
30 Haziran 2014
Tutar
Oran
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. (“Anadolu Efes”)
The Coca-Cola Export Corporation (“TCCEC”)
Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş. (“Efpa”)
Özgörkey Holding A.Ş.
Halka açık kısım
Enflasyon düzeltme etkisi
31 Aralık 2013
Tutar
Oran
102.047
51.114
25.788
10.227
65.195
%40,12
%20,09
%10,14
%4,02
%25,63
102.047
51.114
25.788
10.227
65.195
%40,12
%20,09
%10,14
%4,02
%25,63
254.371
%100,00
254.371
%100,00
(8.559)
-
(8.559)
-
245.812
245.812
Grup’un Faaliyet Alanları
CCİ ve Türkiye'de faaliyette bulunan bağlı ortaklıklarından Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. (“CCSD”), Türkiye’nin
alkolsüz içecek üreten ve dağıtan en büyük şirketlerindendir. Şirket’in tek faaliyet alanı gazlı ve gazsız içeceklerin
üretimi, satışı ve dağıtımıdır.
Şirket, ortağı konumunda bulunan TCCEC ve TCCC ile imzalamış olduğu şişeleme ve dağıtım sözleşmeleri
neticesinde TCCC adına tescilli Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola light, Fanta, Sprite, Cappy, Sen Sun,
Powerade, Burn, Gladiator ve Fuse Tea markalı içeceklerin TCCC’nin onayladığı ambalajlarda Türkiye’de üretim,
satış ve dağıtımında tek yetkilidir. Grup'un TCCEC ve TCCC ile imzalamış olduğu söz konusu şişeleme ve
dağıtım sözleşmelerinin süresi, 30 Haziran 2016 tarihinde sona erecektir.
TCCC’nin bağlı ortaklığı olan Doğadan Gıda Ürünleri Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (“Doğadan”) ile imzalanan satış
ve dağıtım sözleşmesi çerçevesinde, Eylül 2008’den itibaren Doğadan ürünlerinin Türkiye’deki satış ve dağıtımı
konusunda CCSD tek yetkilidir.
CCİ’nin yurt dışında faaliyet gösteren diğer bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüsleri, Türkiye
dışında TCCC markalarından oluşan gazlı ve gazsız alkolsüz içeceklerin üretim, satış ve dağıtımını yapmaktadır.
CCİ’nin, 16 Mart 2006 tarihinde satın aldığı bağlı ortaklığı Mahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketi (“Mahmudiye”)
ise CCİ adına tescilli Damla markalı doğal kaynak suyunun TCCC'nin onayladığı ambalajlarda Türkiye'de üretimi
ile iştigal etmektedir.
Grup, Schweppes Holdings Limited ile imzalanan şişeleme ve dağıtım sözleşmesi çerçevesinde Schweppes
markalı ürünlerin şişeleme ve dağıtımı konusunda Türkiye’de tek yetkilidir. Ayrıca zaman zaman Grup’un faaliyet
gösterdiği Türkiye dışındaki ülkeler için de özel yetkilendirme yapılabilmektedir.
(6)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar (Devamı)
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
1.
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle CCİ’nin bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi
teşebbüsleri ile nihai hisse oranları aşağıda sunulduğu gibidir:
Bağlı Ortaklıklar
Kurulduğu
Ülke
Ana Faaliyet
Konusu
İştirak ve Oy Hakkı
30 Haziran
31 Aralık
2014
2013
1)
Coca-Cola Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi
(“CCSD”)
Türkiye
Coca-Cola, Doğadan ve
Mahmudiye ürünlerinin satışı
ve dağıtımı
%99,96
%99,96
2)
Mahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketi
(“Mahmudiye”)
Türkiye
Kaynak suyu dolumu
%99,99
%99,99
3)
J.V. Coca-Cola Almaty Bottlers Limited
Liability Partnership (“Almaty CC”)
Kazakistan
Coca-Cola ürünlerinin üretimi,
dağıtımı ve satışı
%100,00
%100,00
4)
Azerbaijan Coca-Cola Bottlers Limited
Liability Company (“Azerbaijan CC”)
Azerbaycan
Coca-Cola ürünlerinin üretimi,
dağıtımı ve satışı
%99,87
%99,87
5)
Coca-Cola Bishkek Bottlers Closed
Joint Stock Company (“Bishkek CC”)
Kırgızistan
Coca-Cola ürünlerinin üretimi,
dağıtımı ve satışı
%100,00
%100,00
6)
CCI International Holland B.V.
(“CCI Holland”)
Hollanda
Holding şirketi
%100,00
%100,00
7)
Tonus Turkish-Kazakh Joint Venture Limited
Liability Partnership (“Tonus”)
Kazakistan
Holding şirketi
%99,23
%99,23
8)
The Coca-Cola Bottling Company of
Jordan Limited (“TCCBCJ”)
Ürdün
Coca-Cola ürünlerinin üretimi,
dağıtımı ve satışı
%90,00
%90,00
9)
Efes Sınai Dış Ticaret Anonim Şirketi
(“Efes Sınai Dış Ticaret”) (Not 1)
Türkiye
Tuzla Serbest Bölge’de dış
ticaret şirketi
-
%99,60
10)
Turkmenistan Coca-Cola Bottlers
(“Turkmenistan CC”)
Türkmenistan
Coca-Cola ürünlerinin üretimi,
dağıtımı ve satışı
%59,50
%59,50
11)
(CC) Company for Beverage Industry/Ltd.
(“CCBIL”)
Irak
Coca-Cola ürünlerinin üretimi,
dağıtımı ve satışı
%100,00
%100,00
Hollanda
Holding Şirketi
%80,03
%76,40
Tacikistan
Coca-Cola ürünlerinin üretimi,
dağıtımı ve satışı
%100,00
%100,00
Irak
Coca-Cola ürünlerinin üretimi,
dağıtımı ve satışı
%80,03
%64,94
Pakistan
Coca-Cola ürünlerinin üretimi,
dağıtımı ve satışı
%49,56
%49,56
12) Waha Beverages B.V. (“Waha B.V.”) (Not 1)
13)
Coca-Cola Beverages Tajikistan Limited
Liability Company (“Tacikistan CC”)
Al Waha for Soft Drinks, Juices, Mineral Water,
14) Plastics, and Plastic Caps Production LLC (“Al
Waha”) (Not 1)
15)
Coca-Cola Beverages Pakistan Limited
(“CCBPL”)
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüs
Kurulduğu
Ülke
Ana Faaliyet Konusu
İştirak ve Oy Hakkı
30 Haziran
2014
Syrian Soft Drink Sales and
Distribution L.L.C. (“SSDSD”)
Suriye
(7)
Coca-Cola ürünlerinin
dağıtımı ve satışı
%50,00
31 Aralık
2013
%50,00
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar (Devamı)
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
1.
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)
Grup Yapısındaki 2014 Yılında Gerçekleşen Değişiklikler
14 Kasım 2013’te duyurulduğu üzere, Al Waha’da satın alma opsiyonu bulunan %15,00 hissenin, Şirket’in
%76,40 oranında iştirak ettiği Waha B.V. tarafından devralınması işlemi, 14 Ocak 2014 itibariyle tamamlanmıştır.
Sözleşme uyarınca Satıcılar’a ödenmesi gereken 26 milyon Amerikan Doları hisse devir bedelinin tamamı,
Hollanda’da devam eden Waha B.V.’deki sermaye artırım sürecinin tamamlanmasını müteakiben ödenmiş,
Sermaye artışıyla CCİ’nin Waha B.V.’deki doğrudan hisse oranı %76,40’tan %80,03’e ve bununla birlikte Al
Waha’daki dolaylı payı da %64,94’ten %80,03’e yükselmiştir.
CCİ’nin Waha B.V.’deki payının yükselmesiyle birlikte, azınlık payı hisselerini satın alma opsiyon yükümlülüğünün
gerçekleşen 15.717 TL tutarındaki kısmı, konsolide özkaynak değişim tablosu altında azınlık payı hisselerini satın
alma opsiyonu yükümlülüğünün gerçekleşen kısmı olarak yansıtılmıştır.
CCİ Yönetim Kurulu’nun 5 sayılı kararıyla, işlevselliği devam etmeyen Tuzla Serbest Bölge’de mukim Efes Sınai
Dış Ticaret hisseleri, 30 Mayıs 2014 tarihinde devredilmiş ve bu işlemden kaynaklı net 82 TL tutarındaki zarar ara
dönem konsolide gelir tablosunda diğer giderler hesabına yansıtılmıştır.
Grup Yapısındaki 2013 Yılında Gerçekleşen Değişiklikler
CCİ Yönetim Kurulu’nun 13 sayılı kararıyla onaylanan CCBPL’nin Hissedarlar Sözleşmesi tadil edilerek,
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere müşterek yönetilen CCBPL’nin kontrol gücü CCİ’ye
devredilmiştir.
Hissedarlar sözleşmesindeki değişiklikle birlikte, 1 Ocak 2013’ten itibaren yürürlüğe giren TFRS 10 “Konsolide
Finansal Tablolar” ve TFRS 11 “Müşterek Düzenlemeler” standartları çerçevesinde; CCİ’nin CCBPL’deki kontrol
değişikliği TFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” kapsamında, aşamalı olarak gerçekleşen işletme birleşmesi şeklinde
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda CCBPL 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tam olarak konsolide edilmekte ve
%50,61 oranındaki diğer ortakların payları, kontrol gücü olmayan paylar hesabında muhasebeleştirilmektedir.
TFRS 11, "Müşterek Düzenlemeler", standardı ile iş ortaklarının oransal konsolidasyon yöntemine son verilmiştir.
Bu düzenlemeyle birlikte Şirket’in %50,00 oranında iştirak ettiği müşterek yönetime tabi ortaklığı SSDSD,
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren konsolide finansallarda özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmiştir.
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar; konsolide bilançoda, maliyetlerine Grup’un iştirakin net varlıklarındaki
payına alım sonrası değişikliklerin eklenmesi ve herhangi bir değer düşüklüğü varsa bununla ilgili karşılığın
düşülmesiyle gösterilmektedir. Konsolide gelir tablosu Grup’un iştirakinin faaliyet sonuçlarındaki payını
yansıtmaktadır.
Bağlı Ortaklıkların ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerin Ekonomik Koşulları ve Risk Faktörleri
Konsolide edilen bazı bağlı ortaklıkların ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin faaliyetlerine devam ettiği
ülkelerde son yıllarda önemli politik ve ekonomik değişimler göze çarpmaktadır. Politik, yasal, vergisel ve/veya
düzenleyici ortamda süregelen belirsizlikler ve bu faktörlerin herhangi birindeki olumsuz değişiklikler, bağlı
ortaklıkların ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin ticari olarak faaliyet göstermelerini önemli ölçüde
etkileyebilir. Grup yönetimi, söz konusu olası belirsizlik ve olumsuz değişiklikleri erken teşhis etmeye ve olası
etkilerini minimize etmeye odaklı bir politika izlemektedir.
Bu kapsamda Grup riskleri; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde kurulan “Riskin Erken Saptanması
Komitesi” tarafından değerlendirilerek yönetilmekte ve raporlanmaktadır. Grup açısından belirlenen öncelikli
risklerden bazıları su kaynaklarının azalması, çalışanların emniyet ve güvenliği, değişken vergi ve yasal mevzuat,
ekonomik durgunluk ve kur riski ile çevresel etkilerin yönetimi ile kurum / marka itibarına yönelik risklerdir. Yasal
değişiklikler ve düzenleyici kurumlar tarafından yapılan düzenlemelerin Grup performansına önemli bir etkisinin
olması beklenmemekte ve Grubun varlığını veya devamını tehlikeye düşürecek nitelikte bir hukuki ihtilafı
bulunmamaktadır.
Faaliyetlerin Dönemselliği
Alkolsüz içecek tüketimi dönemseldir. Yaz sezonu boyunca talebin daha yüksek olması sebebiyle, Şirket ara
dönem özet konsolide finansal tabloları faaliyetlerin dönemselliğinden kaynaklanan etkileri de içermektedir. Bu
nedenle 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren altı aylık faaliyet sonuçları, tüm mali yıl sonuçları için bir gösterge
teşkil etmemektedir.
(8)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar (Devamı)
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
Ortalama Personel Sayısı
Kategoriler itibariyle dönem içinde çalışan ortalama personel sayısı aşağıdaki gibidir (müşterek yönetime tabi
ortaklıklar 30 Haziran 2014 ve 2013 itibariyle tam olarak dahil edilmiştir).
30 Haziran 2014
4.941
5.870
10.811
Mavi yakalı
Beyaz yakalı
Ortalama çalışan sayısı
30 Haziran 2013
5.492
5.632
11.124
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
CCİ ve Türkiye’de faaliyette bulunan bağlı ortaklıkları, muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını Sermaye
Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartlarına, Türk Ticaret
Kanunu (“TTK”) ve Vergi Mevzuatı hükümlerine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı
gereklerine uygun şekilde TL olarak hazırlamaktadır. Yurt dışında faaliyette bulunan bağlı ortaklıklar ve müşterek
yönetime tabi teşebbüsler ise muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını faaliyette bulundukları ülke
kanunlarına ve düzenlemelerine uygun olarak hazırlamaktadır.
Konsolide finansal tablolar, Şirket’in bağlı ortaklıklarının ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin yasal kayıtlarına
dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup SPK’nın tebliğlerine uygun olarak, Grup’un durumunu layıkıyla
arz edebilmesi için, birtakım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır. Düzeltme
kayıtlarının başlıcaları, konsolidasyon muhasebesinin uygulanması, işletme birleşmelerinin kayda alınması,
ertelenmiş vergi hesaplaması, kıdem tazminatı ile diğer karşılıkların hesaplamasıdır. Gerçeğe uygun değerden
taşınan finansal varlıklar ile işletme birleşmeleri uygulamasına dahil olan varlık ve yükümlülükler hariç, finansal
tablolar maliyet esasına göre hazırlanmıştır.
İlişikteki finansal tablolar SPK’nın 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seri II, 14.1
nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak
hazırlanmıştır.
SPK mevzuatına göre raporlama yapan şirketler Tebliğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları’nı / Türkiye Finansal
Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) uygular.
Grup, 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin konsolide finansal tablolarını Türkiye Muhasebe
Standardı No.34 “Ara Dönem Finansal Raporlama” ya uygun olarak hazırlamıştır. Grup’un ara dönem konsolide
özet finansal tabloları yıl sonu finansal tablolarını içermesi gerekli olan açıklama ve dipnotların tamamını
içermemektedir ve bu sebeple Grup’un 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloları ile beraber okunmalıdır.
Ara dönem konsolide özet finansal tablolar Grup şirketlerinin yasal kayıtlarına dayandırılmış ve TL cinsinden ifade
edilmiş olup, KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları’na göre Grup’un durumunu layıkıyla arz
edebilmek için birtakım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır.
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Yeniden Düzenlenmesi
Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Yeniden Düzenlenmesi
Not 1’in “Grup Yapısındaki 2013 Yılında Gerçekleşen Değişiklikler” başlığı altında açıklandığı üzere, CCİ’nin
CCBPL’deki kontrol değişikliği TFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” kapsamında, aşamalı olarak gerçekleşen işletme
birleşmesi şeklinde değerlendirilmekte ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren CCBPL tam olarak konsolide
edilmektedir.
Söz konusu işletme birleşmesiyle ilgili makul değer çalışmaları 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle
tamamlanamadığından, 30 Haziran 2013 tarihli ara dönem mali tablolarda provizyonel olarak yansıtılan şerefiye
muhasebesi, UFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” kapsamında yeniden düzenlenerek geçmiş dönem mali tablolarında
makul değerlerine getirilmiştir.
(9)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar (Devamı)
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle ara dönem özet konsolide finansal tablolar, aşağıda özetlenen ve 1 Ocak 2014
tarihinden itibaren geçerli olan yeni standartlar dışında, 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait konsolide
finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan muhasebe politikalarıyla tutarlı olan muhasebe politikalarının
uygulanması suretiyle hazırlanmıştır.
Ara dönem özet konsolide finansal tablolar yılsonu konsolide finansal tabloların içermesi gerekli olan açıklama ve
dipnotların tamamını içermemektedir. Dolayısıyla, bu ara dönem özet konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2013
tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir.
30 Haziran 2014 ara dönem raporlama geçerli yeni standartlar, değişiklikler ve yorumlar
TMS/UMS 32’deki değişiklik, “Finansal Araçlar”: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi’;
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler,
TMS/UMS 32 “Finansal Araçlar: Sunum” uygulamasına yardımcı olmak için vardır ve bilançodaki finansal
varlıkların ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi için gerekli bazı unsurları ortaya koymaktadır. Söz konusu
değişikliğin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir.
TFRS/UFRS 10, TFRS/UFRS 12 ve TMS/UMS 27’deki değişiklik, “Konsolide finansal tablolar”:
iştiraklerin konsolidasyonunda istisnalar’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, “Yatırım İşletmesi” tanımını karşılayan bazı farklı karakterdeki işletmelerin
konsolide edilmesi yerine gerçeğe uygun değerlerinden muhasebeleştirilip, gerçeğe uygun değer farklarının ise
gelir tablosu ile ilişkilendirilmesini içermektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu veya
performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir.
TMS/UMS 36’daki değişiklik, “Varlıklarda değer düşüklüğü” geri kazanılabilir tutar açıklamalarına
ilişkin’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış varlığın, geri kazanılabilir değeri, gerçeğe uygun değerinden satış için
gerekli masrafları düşülmesi ile bulunmuşsa; geri kazanılabilir değer ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek
açıklamalar getirmektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi
olması beklenmemektedir.
TMS/UMS 39’daki değişiklik, “Finansal Araçlar”: Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü’ - ‘türev araçların
yenilenmesi’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değişik belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan korunma aracının taraflarının
değişmesi veya karşı tarafın yenilenmesi sebebiyle finansal risklerden korunma muhasebesi uygulamasına son
verilmeyeceğine açıklık getirmektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu veya performansı
üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir.
TFRYK/UFRYK 21 – TMS/UMS 37, “Zorunlu vergiler”; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. “Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklar” üzerine bu
yorum vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde
gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal
durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle yayımlanmış ancak 1 Temmuz 2014 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olan
standartlar ve değişiklikler
TMS/ UMS 19’daki değişiklik, “Tanımlanmış Fayda Planları”, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü kişiler veya çalışanlar
tarafından tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana yapılan katkıların hizmet süresinden
bağımsız hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir kısmının katkı olarak alınması gibi; durumlarda nasıl
muhasebeleştirme yapılacağına açıklık getirmektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu veya
performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir.
Yıllık İyileştirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2010-2012 dönem aşağıda yer alan 7 standarda değişiklik getirmiştir:
- TFRS/UFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler
- TFRS/UFRS 3, İşletme Birleşmeleri
- TFRS/UFRS 8, Faaliyet Bölümleri
- TFRS/UFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
(10)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar (Devamı)
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
- TMS/UFRS 16, Maddi Duran Varlıklar ve TMS/ UMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- TFRS/UFRS 9, Finansal Araçlar: TMS/UMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler
- TMS/UMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm
Yıllık İyileştirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2011-12-13 dönem aşağıda yer alan 4 standarda değişiklik getirmiştir:
-
TFRS/UFRS 1, “TFRS/UFRS’nin İlk Uygulaması
TFRS/UFRS 3, İşletme Birleşmeleri
TFRS/UFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TMS/UFRS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
TFRS/UFRS 11’deki değişiklik, “Müşterek Anlaşmalar”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, ticari faaliyet oluşturmuş bir müşterek ortaklıktan
iktisap edilen hisselerin nasıl muhasebeleştirileceği konusunda yol göstermektedir. Söz konusu değişikliğin
Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir.
TMS/UMS 16 ve TMS/UMS 38’deki değişiklikler, “Maddi duran varlıklar ”, “Maddi olmayan duran
varlıklar ”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değişiklik ile maddi ve maddi olmayan duran varlıkların amortisman ve itfa paylarının hesaplanmasında kullanılan
hasılat merkezli yöntem ortadan kaldırılmıştır. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu veya performansı
üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir.
TFRS/UFRS 14, “Düzenleyici Erteleme Hesapları”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Tarife uygulamasını kullanan işletmelere ilk kez uluslararası
finansal raporlama standartlarını uygularken daha önce kullandığı muhasebe standartlarına göre uygulamış
oldukları muhasebe politikalarına devam etme hakkı vermektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal
durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir.
TFRS/UFRS 15, “Müşteri kontratlarından doğan hasılat”, 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart ile Uluslararası Muhasebe Standartları
Kurulu ve Amerika Muhasebe Standartları Kurulu birlikte çalışarak hasılat standartları üzerinde yeknesaklığı
sağlamayı ve mali tablo okuyucularına işlemin; içeriği, tutarı, zamanı ile hasılatın belirsizliği ve müşteri
kontratlarından doğan hasılatın nakit akışıyla ilgili bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Bu standart ile hasılatın
muhasebeleştirilmesinde; kazanç yönteminden, kontrolün transferini esas alan varlık-yükümlülük yöntemine
geçilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi
olması beklenmemektedir.
TFRS/UFRS 9 “Finansal Araçlar - sınıflandırma ve ölçüm”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal varlık ve yükümlülüklerin,
sınıflandırması ve ölçümü ile ilgili TMS/UMS 39 standartlarının yerine geçmiştir. TFRS/UMS 9; itfa edilmiş değer
ve gerçeğe uygun değer olmak üzere ölçümle ilgili iki model sunmaktadır. Tüm özkaynak araçları gerçeğe uygun
değeri ile ölçülürken; borçlanma araçlarının kontrata bağlı nakit getirisi Şirket tarafından alınacaksa ve bu nakit
getiri faiz ve anaparayı içeriyorsa, borçlanma araçları itfa edilmiş değer ile ölçülür. Yükümlülükler için standart,
TMS/UMS 39’daki itfa edilmiş maliyet yöntemi ve gömülü türevlerin ayrıştırılması da dahil olmak üzere birçok
uygulamayı devam ettirmektedir. Esas önemli değişiklik, finansal yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerden takip
edildiği durumlarda; muhasebesel uyuşmazlık olmadığı sürece gerçeğe uygun değer değişimindeki Şirketin kendi
kredi riskinden kaynaklanan kısmen artık gelir tablosuna değil, kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmasıdır. Bu
değişiklik özellikle finansal kuruluşları etkileyecektir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu veya
performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir.
TFRS/UFRS 9’daki değişiklik, “Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi”.
1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik
TFRS/UFRS 9 Finansal Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine önemli değişiklikler getirerek
riski yönetimi faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi yansıtılmasını sağlamıştır. Söz konusu değişikliğin Grup’un
finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir.
(11)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar (Devamı)
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Kullanılan Tahminler ve Varsayımlar
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle ara dönem özet konsolide finansal tabloların hazırlanmasında Grup yönetiminin,
raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve
taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen tahminler ve varsayımlar yapması
gerekmektedir. Gerçekleşen sonuçlar, tahmin ve varsayımlardan farklı olabilir. Bu tahmin ve varsayımlar düzenli
olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve ilgili dönemin faaliyet sonuçlarına yansıtılmaktadır.
Ara dönem konsolide finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve
bilanço tarihinde var olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak
yapılan önemli varsayımlar ve değerlendirmeler, zorunlu olarak yapılması gereken gelir vergisine ilişkin
değerlendirmeler hariç olmak üzere 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında
yapılan varsayım ve değerlendirmeler ile aynıdır.
Grup, Türkiye operasyonlarından başlamak üzere, makine, tesis ve cihazlar için kullanım ömrü tahminlerinde
2014 yılında değişiklik yapmış ve 12 yıl olan ekonomik ömür tahmini 20 yıla çıkarılmıştır. Bu tahmin değişikliğinin
etkisi Not 12’de açıklanmıştır.
İşlevsel ve Sunum Para Birimi
Şirket'in işlevsel ve sunum para birimi Türk Lirası (TL) olarak kabul edilmiştir.
Bağlı Ortaklık ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüs İşlevsel Para Birimleri
CCSD
Mahmudiye
Efes Sınai Dış Ticaret
Almaty CC
Tonus
Azerbaijan CC
Turkmenistan CC
Bishkek CC
TCCBCJ
CCBIL
SSDSD
CCBPL
CCI Holland
Waha B.V.
Al Waha
Tacikistan CC
30 Haziran 2014
Ulusal Para Birimi
İşlevsel Para Birimi
Türk Lirası
Türk Lirası
Türk Lirası
Türk Lirası
Kazak Tengesi
Amerikan Doları
Kazak Tengesi
Amerikan Doları
Manat
Amerikan Doları
Türkmenistan Manatı
Amerikan Doları
Som
Amerikan Doları
Ürdün Dinarı
Amerikan Doları
Irak Dinarı
Amerikan Doları
Amerikan Doları
Suriye Poundu
Pakistan Rupisi
Pakistan Rupisi
Euro
Amerikan Doları
Euro
Amerikan Doları
Amerikan Doları
Irak Dinarı
Somoni
Amerikan Doları
31 Aralık 2013
Ulusal Para Birimi
İşlevsel Para Birimi
Türk Lirası
Türk Lirası
Türk Lirası
Türk Lirası
Türk Lirası
Amerikan Doları
Kazak Tengesi
Amerikan Doları
Kazak Tengesi
Amerikan Doları
Manat
Amerikan Doları
Türkmenistan Manatı
Amerikan Doları
Som
Amerikan Doları
Ürdün Dinarı
Amerikan Doları
Irak Dinarı
Amerikan Doları
Suriye Poundu
Amerikan Doları
Pakistan Rupisi
Pakistan Rupisi
Euro
Amerikan Doları
Euro
Amerikan Doları
Irak Dinarı
Amerikan Doları
Somoni
Amerikan Doları
Yabancı ülkelerdeki bağlı ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin uluslararası yapısı ve bu şirketlerin
işlemlerini Amerikan Doları (“USD”) ağırlıklı gerçekleştirmeleri, Pakistan dışında bu şirketlerin işlevsel para
birimini USD olarak belirlemelerine neden olmuştur. Konsolide edilen yabancı bağlı ortaklıkların çoğu ve müşterek
yönetime tabi teşebbüsler finansal, ekonomik ve organizasyon olarak bağımsız olduklarından yabancı kuruluşlar
olarak nitelendirilmektedir.
Konsolide finansal tablolar oluşturulurken, işlevsel ve sunum para birimi USD olan yurt dışında faaliyette bulunan
bağlı ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin bilanço kalemlerinin Şirket’in işlevsel ve sunum para
birimi olan TL’ye çevrilmesinde bilanço tarihinde geçerli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı resmi
döviz alış kuru olan, 1 USD = 2,1234 TL (31 Aralık 2013; 1 USD = 2,1343 TL) kuru, gelir tablosunun çevriminde
ise dönem içinde oluşan ortalama kur, 1 USD = 2,1629TL (1 Ocak – 30 Haziran 2013; 1 USD = 1,8089 TL) esas
alınmıştır.
Kapanış ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özkaynaklar içerisindeki yabancı para çevrim
farkları kalemi altında takip edilmektedir.
(12)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar (Devamı)
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
3.
İŞLETME BİRLEŞMELERİ
2013 yılında gerçeleşenler
Şirket satın almaları için satın alma metodu uygulanmaktadır. Yıl içinde satın alınan ya da satılan bağlı ortaklıklar
konsolide mali tablolara alındıkları tarihten itibaren ya da satıldıkları tarihe kadar dahil edilmektedir.
Not 1’in ‘Grup Yapısındaki 2013 Yılında Gerçekleşen Değişiklikler’ başlığı altında açıklandığı üzere
1 Ocak 2013’ten itibaren yürürlüğe giren TFRS 10 “Konsolide Finansal Tablolar” ve TFRS 11 “Müşterek
Düzenlemeler” standartları çerçevesinde; CCİ’nin CCBPL’deki kontrol değişikliği TFRS 3 “İşletme Birleşmeleri”
kapsamında aşamalı olarak gerçekleşen işletme birleşmesi şeklinde muhasebeleştirilmekte ve 31 Aralık 2012
tarihine kadar oransal konsolidasyon metoduyla konsolide edilen CCBPL, 1 Ocak 2013’ten itibaren tam olarak
konsolide edilmektedir. Buna göre, aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde edinen işletme, daha
önceden elinde bulundurduğu edinilen işletmedeki özkaynak payını, birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değeri ile
yeniden ölçer ve sonuç olarak ortaya çıkan bir kazanç veya kayıp varsa bunu da kar veya zararda
muhasebeleştirir.
Bu kapsamda CCBPL’nin gerçeğe uygun değerinin yeniden ölçümünde üç yıllık dönemi kapsayan finansal
bütçeyi temel alan serbest nakit akım tahminleri esas alınmıştır. Üç yıllık dönemden sonraki tahmini serbest nakit
akımları beklenen büyüme oranları kullanılarak hesaplanmıştır. Tahmini serbest nakit akımları iskonto edilerek
peşin değerine indirgenmiştir. Faaliyette bulunulan piyasalardaki büyüme oranları, kişi başı gayrisafi yurt içi hasıla
ve fiyat indeksleri gibi bilgiler dış kaynaklardan edinilmiştir. Mamul ve hammadde fiyatları, işletme sermayesi
gereksinimleri ve sabit kıymet yatırımları gibi değişkenlerle ilgili tahminler Grup’un öngörüleri ve geçmiş dönem
gerçekleşmelerine göre yapılmıştır.
Konsolidasyon kapsamındaki değişiklik neticesinde, CCBPL’nin satın alma tarihindeki makul değer esasına göre
hazırlanmış mali tablolarında oluşan ve CCİ'nin CCBPL’deki geçmişten taşınan %49,39 oranındaki payının
karşılığı olarak kayıtlara yansıtılan 241.437 TL (135,4 milyon USD karşılığı), TFRS 3 “İşletme Birleşmeleri”
kapsamında 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tabloda pozitif şerefiye hesabına yansıtılmış, satın alma
muhasebesi neticesinde ortaya çıkan 241.632 TL gerçeğe uygun değer artış kazancı ise yatırım Faaliyetlerinden
gelirler altında “Satın alınan bağlı ortaklık yoluyla değer artışı” olarak muhasebeleştirilmiştir (Not 20).
Konsolidasyon kapsamında, satın alma tarihindeki makul değer esasına göre hazırlanmış CCBPL mali
tablosunda oluşan ve TCCC ile yapılan “Şişeleme ve Dağıtım Sözleşmeleri”ni temsil eden satın alma tarihi
itibariyle 179.088 TL (100,4 milyon USD karşılığı), tutarındaki maddi olmayan varlıklar ekonomik ömürlerinin
belirsiz olması ve herhangi bir ek maliyet olmaksızın yenilenmesi sebebiyle amortismana tabi olmayıp, olası bir
değer düşüklüğü kaybı için değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Şerefiyenin içinde kalan tanımlanmış bir maddi
olmayan varlık yoktur.
(13)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar (Devamı)
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
4.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Şirket’in faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili mercii (Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim) bölümsel raporlamayı
Not 2’de anlatılan sunuma ilişkin temel esaslara göre ölçmektedir. Raporlanan bilgiler, yönetimin faaliyet
bölümlerinin performansını değerlendirmek ve kaynak dağılımına karar vermek için kullandığı bilgileri
içermektedir. Transfer fiyatlandırması açısından, ilişkili şirketler arasında uygulanan fiyatlar, ilişkisiz üçüncü
taraflarla yapılan işlemlerde gerçekleşen emsal fiyatlara göre uygundur.
Şirket’in faaliyet bölümlerinin diğer bölümler ile gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen bölüm gelirlerinin ölçülmesi
ve raporlamasında, bölümler arası transferler, normal piyasa fiyatı ve şartlarında gerçekleştirilmektedir.
Grup’un yurt içi ve yurt dışındaki bağlı ortaklıkları ile müşterek yönetime tabi teşebbüsü Not 1’de sunulmuş olup,
bölümlere göre raporlamasını içeren bilgiler ektedir:
30 Haziran 2014
Yurt dışı
Eliminasyon
Yurt içi
Konsolide
Hasılat
Satışların maliyeti (-)
Ticari faaliyetlerden brüt kar / (zarar)
1.542.124
(907.286)
634.838
1.438.995
(956.672)
482.323
(3.309)
3.050
(259)
2.977.810
(1.860.908)
1.116.902
Faaliyet giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler / (giderler), net
Esas faaliyet karı
(486.639)
21.456
169.655
(287.607)
(2.394)
192.322
9.229
(24.220)
(15.250)
(765.017)
(5.158)
346.727
426
(737)
292
-
(718)
718
(19)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
kar / zararındaki paylar
Finansman geliri / gideri öncesi faaliyet karı
-
(440)
-
(440)
169.344
192.174
(15.250)
346.268
345.699
(353.921)
161.122
12.861
(43.505)
161.530
(11.691)
11.691
(15.250)
346.869
(385.735)
307.402
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir / (gideri)
Sürdürülen faaliyetler dönem karı / (zararı)
(24.698)
136.424
(35.212)
126.318
(1.140)
(16.390)
(61.050)
246.352
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
136.424
20.674
105.644
1.064
(17.454)
21.738
224.614
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı
Maddi ve maddi olmayan duran varlık girişleri
Amortisman gideri ve itfa payı
Diğer nakit çıkışı gerektirmeyen kalemler
Faiz ve vergi öncesi kar (FAVÖK)
59.819
215.858
-
275.677
56.943
7.869
234.156
94.475
12.092
298.741
(390)
(647)
(16.287)
151.028
19.314
516.610
Yurt içi
Toplam varlıklar
Toplam kaynaklar
4.394.188
2.711.005
30 Haziran 2014
Yurt dışı
Eliminasyon
3.154.252
1.536.894
(611.657)
(366.667)
Konsolide
6.936.783
3.881.232
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Almaty CC’nin konsolide hasılat ve toplam varlıklar içindeki payı sırasıyla %12 ve
%8’dir.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle CCBPL’nin konsolide hasılat ve toplam varlıklar içindeki payı sırasıyla %19 ve
%14’tür.
30 Haziran 2013 itibariyle Almaty CC’nin konsolide hasılat içindeki payı %11 ve 31 Aralık 2013 itibariyle toplam
varlıklar içindeki payı %8dir.
30 Haziran 2013 itibariyle CCBPL’nin konsolide hasılat içindeki payı %15 ve 31 Aralık 2013 itibariyle toplam
varlıklar içindeki payı %12’dir.
(14)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar (Devamı)
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
4.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
Yurt içi
30 Haziran 2013
Yurt dışı
Eliminasyon
Konsolide
Hasılat
Satışların maliyeti (-)
Ticari faaliyetlerden brüt kar / (zarar)
1.441.992
(828.646)
613.346
1.052.185
(715.935)
336.250
(3.193)
3.385
192
2.490.984
(1.541.196)
949.788
Faaliyet giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler / (giderler), net
Esas faaliyet karı
(458.209)
28.725
183.862
(206.648)
598
130.200
7.645
(26.859)
(19.022)
(657.212)
2.464
295.040
1.334
(867)
(747)
240.298
1.334
241.632
(280)
184.329
(1.186)
128.267
222.610
(1.186)
535.206
71.916
(149.927)
106.318
1.344
(25.648)
103.963
222.610
73.260
(175.575)
432.891
(15.072)
91.246
(18.818)
85.145
(253)
222.357
(34.143)
398.748
91.246
6.359
78.786
664
221.693
7.023
391.725
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
kar / zararındaki paylar
Finansman geliri / gideri öncesi faaliyet karı
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir / (gideri)
Sürdürülen faaliyetler dönem karı / (zararı)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
Maddi ve
girişleri
maddi
olmayan
duran
Amortisman gideri ve itfa payı
Diğer nakit çıkışı gerektirmeyen kalemler
Faiz ve vergi öncesi kar (FAVÖK)
varlık
72.320
158.048
-
230.368
61.812
5.528
251.669
68.787
5.832
202.886
(388)
(240.228)
(18.006)
130.211
(228.868)
436.549
Yurt içi
Toplam varlıklar
Toplam kaynaklar
4.595.665
2.964.461
31 Aralık 2013
Yurt dışı
Eliminasyon
2.851.820
1.366.005
(441.710)
(196.030)
Konsolide
7.005.775
4.134.436
Şirket’in “Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)” hesaplaması “Finansman geliri / gideri öncesi faaliyet
karı” kalemine, amortisman ve itfa giderleri, değer düşüklüğü karşılığı, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
kıdem tazminatı ve izin ödemeleri gibi karşılıklar (yönetim primi karşılıkları hariç) ve diğer nakdi olmayan giderler
ile negatif şerefiye, satın alınan bağlı ortaklık yoluyla değer artışı ve duran varlık değer düşüklüğü karşılık iptalini
içeren nakdi olmayan gelirlerin eklenmesiyle yapılmaktadır.
Önceki dönemler ile tutarlı şekilde raporlama açısından FAVÖK hesaplaması SPK’nın finansal tablo kullanım
rehberine göre yapılan sınıflama değişiklik etkilerinden arındırılmış; “Esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler”
hesaplarına eklenen kur farkları ile, “Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar / zararındaki paylar”ın
etkisi FAVÖK hesaplamasından çıkarılmıştır. 30 Haziran 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle, Finansman geliri / gideri
öncesi faaliyet karı ve FAVÖK arasındaki mutabakat aşağıdaki gibidir;
Finansman gelir gideri öncesi faaliyet karı
Amortisman ve itfa giderleri
Kıdem tazminatı ve ücretli izin karşılığı
Maddi duran varlık değer düşüklüğü karşılığı/ (iptali), net (Not 12, Not 20)
Esas faaliyetlerden diğer gelir / gider hesapları içerisindeki kur farkı gelir / gideri
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar / zararındaki paylar (Not 11)
Satın alınan bağlı ortaklık yoluyla değer artışı (Not 3, Not 20)
Diğer
FAVÖK
(15)
30 Haziran 2014
346.268
151.028
9.197
2.643
6.262
440
772
516.610
30 Haziran 2013
535.206
130.211
8.416
2.842
225
1.186
(241.632)
95
436.549
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar (Devamı)
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
5.
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 Haziran 2014
Kasa
Banka
-Vadeli
-Vadesiz
Çekler
31 Aralık 2013
8.230
4.511
658.731
103.683
8.092
847.899
61.579
2.781
778.736
916.770
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle 464.870 TL tutarındaki yabancı para cinsinden 3 aydan kısa vadeli mevduatlar,
1 gün ile 87 gün (31 Aralık 2013 - 517.265 TL, 1 gün ile 66 gün) arasında değişen kalan vadelerde olup faiz
oranları %0,20 - %5,00 (31 Aralık 2013 - %0,20 - %5,00) arasında değişmektedir.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle 193.861 TL tutarındaki TL cinsinden vadeli mevduatlar, 1 gün ile 74 gün (31 Aralık
2013 - 330.634 TL, 2 ile 37 gün) arasında değişen kalan vadelerde olup faiz oranları %9,8 - %11,2 (31 Aralık
2013 - %8,75 - %9,90) arasında değişmektedir.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle 3 aydan kısa vadeli mevduatlar üzerinde 665 TL (31 Aralık 2013 - 1.455 TL)
tutarında faiz geliri tahakkuku bulunmaktadır. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle hazır değerlerin
gerçeğe uygun değerleri kayıtlı değerlerine eşittir.
6.
FİNANSAL YATIRIMLAR
30 Haziran 2014
Vadesi üç aydan uzun vadeli mevduatlar
31 Aralık 2013
-
562.985
-
562.985
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle 3 aydan uzun vadeli mevduat yoktur (31 Aralık 2013 - AZM ve USD, 91 ile 181
gün, %3,35 - %6,00).
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle 3 aydan uzun vadeli mevduatlar üzerinde tutarında faiz geliri tahakkuku
bulunmamaktadır (31 Aralık 2013 - 1.252 TL).
7.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Şirket’in gerçekleştirdiği nominal değerleri toplamı 27.010 TL olan, 6.800 tonluk,
5 adet alüminyum swap işlemi bulunmaktadır. Söz konusu alüminyum swap kontratları sırasıyla,18 Haziran 2013,
15 Temmuz 2013, 16 Temmuz 2013, 28 Kasım 2013 ve 27 Mart 2014 tarihleri itibariyle nakit akış riskinden
korunma muhasebesi uyarınca, gerçekleşme ihtimali yüksek olan metal kutu alımlarının nakit akışlarından
kaynaklanabilecek finansal riskten korunma aracı olarak tayin edilmişlerdir (Not 27).
Söz konusu türev finansal araçların gerçeğe uygun değerindeki değişimin tamamı etkin olup, konsolide kapsamlı
gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir.
30 Haziran 2014
Gerçeğe Uygun
Nominal
Değer Varlık /
Değer
(Yükümlülük)
Riskten korunma amaçlı muhasebeleştirilen:
Emtia swap işlemleri
31 Aralık 2013
Gerçeğe Uygun
Nominal
Değer Varlık /
Değer
(Yükümlülük)
27.010
218
23.303
(477)
27.010
218
23.303
(477)
(16)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar (Devamı)
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
8.
FİNANSAL BORÇLANMALAR
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Kısa vadeli banka kredileri
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları
265.660
373.577
164.334
1.004.320
Toplam kısa vadeli finansal borçlar
639.237
1.168.654
Uzun vadeli krediler
1.888.316
1.917.577
Toplam finansal borçlar
2.527.553
3.086.231
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle toplam finansal borçların üzerlerinde 21.199 TL (31 Aralık 2013 - 16.728 TL)
tutarında faiz gideri tahakkuku bulunmaktadır.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle kısa ve uzun vadeli finansal borçların döviz ve TL cinsinden
dökümü aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
Kısa vadeli
Uzun vadeli
USD
Euro
TL
Pakistan Rupisi
Ürdün Dinarı
31 Aralık 2013
Kısa vadeli
Uzun vadeli
359.214
37.738
242.285
-
1.873.316
15.000
-
855.190
136.463
19.220
154.533
3.248
1.902.577
15.000
-
639.237
1.888.316
1.168.654
1.917.577
Bilanço tarihlerindeki etkin faiz oranları aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
Kısa vadeli
TL cinsinden krediler
USD cinsinden krediler
Ürdün Dinarı krediler
Pakistan Rupisi krediler
Uzun vadeli
TL cinsinden krediler
USD cinsinden krediler
Euro cinsinden krediler
31 Aralık 2013
(%10,00)
(%5,00)
(3M Kibor+%0,50) - (1M Kibor+%0,50)
(%5,00)
(%9,37)
(3M Kibor+%0,50) - (1M Kibor+%0,50)
(%9,75) - (%10,0)
(1M Libor+%1,40) - (%4,75)
-
(%9,75) - (%10,0)
(1M Libor+%1,40) - (%4,75)
(1M Euribor+%1,80)
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle uzun vadeli kredilerin (cari kısım dahil) geri ödeme planları
aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
2014
2015
2016
2017
2018
2020
2023
(17)
31 Aralık 2013
314.425
106.654
50.703
44.683
1.320.749
169.872
254.807
1.004.320
57.687
54.882
48.784
1.329.364
170.744
256.116
2.261.893
2.921.897
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar (Devamı)
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
9.
DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
Diğer Alacaklar
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
5.803
4.561
13.408
4.116
5.245
388
11.677
4.227
27.888
21.537
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
119.362
51.613
20.057
89.233
31.379
10.374
191.032
130.986
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Personelden alacaklar
Depozito ve teminatlar
Vergi dairesinden ve diğer resmi dairelerden alacaklar
Diğer
Diğer Borçlar
Depozitolar ve teminatlar
Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler
Diğer
10.
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
a)
Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler
Peşin ödenmiş pazarlama giderleri
Peşin ödenmiş sigorta giderleri
Peşin ödenmiş kira giderleri
Peşin ödenmiş diğer giderler
Verilen avanslar
b)
48.818
9.753
5.135
7.793
87.556
47.612
9.926
3.682
6.010
136.569
159.055
203.799
Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler
30 Haziran 2014
Peşin ödenmiş pazarlama giderleri
Peşin ödenmiş kira giderleri
Peşin ödenmiş diğer giderler
Verilen avanslar
11.
31 Aralık 2013
56.577
13.237
1.052
65.749
52.891
11.347
878
48.574
136.615
113.690
ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar; konsolide bilançoda, maliyetlerine Grup’un iştirakin net varlıklarındaki
payına alım sonrası değişikliklerin eklenmesi ve herhangi bir değer düşüklüğü varsa bununla ilgili karşılığın
düşülmesiyle gösterilmektedir. Konsolide gelir tablosu Grup’un iştirakinin faaliyet sonuçlarındaki payını
yansıtmaktadır.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle SSDSD’nin konsolide bilançoda taşıdığı değer 431 TL zarar olup, bu tutar
konsolide finansal tabloda SSDSD’den olan ticari alacaklardan netlenmiştir.
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle, SSDSD’nin toplam aktif ve yükümlülükleri ile net satışları ve dönem
zararı aşağıdaki gibidir:
SSDSD
Toplam Varlıklar
Toplam Kaynaklar
Özkaynaklar
30 Haziran 2014
4.336
10.245
(5.909)
31 Aralık 2013
3.963
9.039
(5.076)
SSDSD
Satışlar
Dönem Karı / (Zararı)
Grup’un zarardaki payı
30 Haziran 2014
2.407
(880)
(440)
30 Haziran 2013
2.400
(2.372)
(1.186)
(18)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar (Devamı)
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
12.
MADDİ DURAN VARLIKLAR
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren altı aylık dönem itibariyle maddi duran varlık girişleri, çıkışları ve net
bakiyeleri aşağıdaki gibidir:
Arazi ve Binalar
Makine, Tesis ve Cihazlar
Taşıtlar
Döşeme ve Demirbaşlar
Diğer Maddi Varlıklar
Özel Maliyetler
Yapılmakta Olan Yatırımlar
30 Haziran 2014
Net Bakiyeleri
Girişler
Transferler
Çıkışlar
4.898
57.744
7.404
5.968
79.803
6.997
110.699
9.666
115.424
157
908
31.039
641
(157.835)
(96)
(506)
(285)
(36)
(3.804)
-
707.382
1.228.522
56.537
30.592
680.649
9.857
220.252
273.513
-
(4.727)
2.933.791
Grup, Türkiye operasyonlarından başlamak üzere, makine, tesis ve cihazlar için kullanım ömrü tahminlerinde
2014 yılında değişiklik yapmış ve 12 yıl olan ekonomik ömür tahmini 20 yıla çıkarılmıştır. Bu tahmin değişikliği,
finansal tablolarda geriye dönük herhangi bir uygulama gerektirmemektedir ve 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle cari
dönem amortismanına etkisi 12.473 TL tutarında olumlu yöndedir.
Değer Düşüklüğü Karşılığı
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle 2.643 TL (30 Haziran 2013 – 2.842 TL) tutarındaki değer düşüklüğü karşılığı
Grup’un cari dönemde defter değeri, gerçekleşebilir değerini aşan maddi varlıkları için hesaplanmış ve kayıtlara
yansıtılmıştır. Bu karşılık “Kullanımdan Kalkmış” maddi varlıklar için ayrılmıştır.
Sınırsız faydalı ömre sahip maddi olmayan duran varlıklar ve şerefiye kayıtlı değerlerinin, yılda bir kez
gerçekleştirilen değer düşüklüğü testinde kullanılan indirgenmiş nakit akımlarına göre yapılan hesaplamalar
sonucu, herhangi bir karşılık ayrılması gerekmemektedir (Not 13 ve 14).
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren altı aylık dönem itibariyle yapılmakta olan yatırımlar üzerinde aktifleştirilmiş
finansman gideri 432 TL’dir (30 Haziran 2013 - Yoktur).
Finansal Kiralama İşlemleri
Grup’un finansal kiralama yoluyla edinmiş olduğu sabit kıymetler soğutucular, taşıtlar, binalar, makineler ve
ekipmanı içermektedir.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar altında sınıflandırılan ve finansal kiralama yoluyla edinilen
varlıkların net defter değeri 1.895 TL'dir (31 Aralık 2013 – 1.987 TL).
13.
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren altı aylık dönem itibariyle maddi olmayan duran varlık girişleri ve net
bakiyeleri aşağıdaki gibidir:
Girişler
Haklar
Su kaynakları kullanım hakları
Şişeleme ve dağıtım sözleşmeleri
30 Haziran 2014
Net Bakiyeleri
2.164
-
24.409
12.330
813.537
2.164
850.276
Devlet teşviği ile alınan su kaynağı kullanım hakkı yoktur.
(19)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar (Devamı)
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
14.
POZİTİF / NEGATİF ŞEREFİYE
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle pozitif şerefiyenin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2014
Yabancı Para
Çevrim Farkları
İlaveler
30 Haziran 2014
Maliyetler
Birikmiş itfa payları / Değer düşüklüğü karşılıkları
459.148
(13.863)
-
(2.274)
-
456.874
(13.863)
Net defter değeri
445.285
-
(2.274)
443.011
1 Ocak 2013 (Yeniden
Düzenlenmiş-Not 2)
İlaveler
Yabancı Para
Çevrim Farkları
31 Aralık 2013
Maliyetler
Birikmiş itfa payları / Değer düşüklüğü karşılıkları
141.539
(13.863)
241.437
-
76.172
-
459.148
(13.863)
Net defter değeri
127.676
241.437
76.172
445.285
Not 3 ‘İşletme Birleşmeleri’ başlığı altında detaylarıyla açıklandığı üzere, TFRS 11 “Müşterek Düzenlemeler”
standartları çerçevesinde, CCBPL aşamalı olarak gerçekleştirilen işletme birleşmesi yöntemiyle
muhasebeleştirilerek 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tam konsolide edilmiştir. Bu kapsamda, CCBPL’in satın
alma tarihindeki makul değer esasına göre hazırlanmış mali tablolarında oluşan ve CCİ'nin CCBPL’deki
geçmişten taşınan %49,39 oranındaki payının karşılığı olarak TFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” kapsamında oluşan
241.437 TL (135,4 milyon USD karşılığı) pozitif şerefiye 30 Haziran 2014 tarihi ititbariyle konsolide mali tablolara
yansıtılmıştır (Not 3).
15.
DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Bursa soda yatırımı, Elazığ, Köyceğiz, Çorlu, Ankara ve Mersin üretim hattı
yatırımları için alınan yatırım teşvik belgesi kapsamında 92.415 TL yatırım gerçekleşmiş olup (31 Aralık 2013 64.657 TL), ileride sağlanacak vergi avantaj tutarı 17.691 TL (31 Aralık 2013 - 13.994 TL) olarak hesaplanmıştır.
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle finansal tablolara yansıyan vergi indirim tutarları sırasıyla 547 TL ve
414 TL olarak gerçekleşmiştir.
16.
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
CCİ ve Türkiye’de mukim bağlı ortaklıkları
Aleyhe Davalar
30 Haziran 2014 tarihi itibari ile CCİ ve Türkiye’de mukim bağlı ortaklıkları aleyhine 6.875 TL (31 Aralık 2013 6.768 TL) tutarında, ticari faaliyetler ile ilgili açılmış bulunan çeşitli davalar mevcuttur. Bu davaların 30 Haziran
2014 tarihi itibari ile nasıl sonuçlanacağı henüz kesinlik kazanmamıştır. Söz konusu davalarla ilgili Grup yönetimi
olumsuz bir sonuç beklememektedir ve bu davalar Grup’un faaliyet sonuçlarını, finansal durumunu veya likiditeyi
önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte değildir.
Teminat Mektupları ve Muhtemel Yükümlülükler
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle verilen teminat mektubu tutarı 248.429 TL’dir (31 Aralık 2013 - 287.902 TL).
Yurt dışında faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar
Aleyhe Davalar
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle, CCBPL’nin vergi davaları olup davaların CCBPL’nin aleyhine sonuçlanması
durumunda oluşabilecek vergi yükümlülüğü 10,3 milyon USD’dir (31 Aralık 2013 - 9,8 milyon USD).
Grup yönetimi söz konusu davalarla ilgili olumsuz bir sonuç beklememektedir ve söz konusu davalar Grup’un
faaliyet sonuçlarını, finansal durumu etkileyebilecek nitelikte değildir.
(20)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar (Devamı)
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
16.
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
İpotekler
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle TCCBCJ’nin ve CCBPL’nin almış oldukları krediler için, bina ve arazileri üzerinde
sırasıyla 7.477 TL (31 Aralık 2013 - 7.515 TL) ve 57.424 TL (31 Aralık 2013 - 54.192 TL ) tutarında ipotek
bulunmaktadır.
Akreditif
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle CCBPL ve Azerbaycan CC’nin sırasıyla 11,7 milyon USD ve 0,5 milyon USD
tutarlarında akreditifi bulunmaktadır (31 Aralık 2013 - CCBPL 19,1 milyon USD ve Azerbaycan CC 1,5 milyon
USD).
Teminat Mektupları
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle bankalardan alınan ve tedarikçilere ve resmi kurumlara verilen teminat mektupları
tutarı 5.956 TL’dir (31 Aralık 2013 - 6.222 TL).
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, Grup’un teminat, garanti ve rehin pozisyonu aşağıdaki
gibidir:
30 Haziran 2014
A. Kendi tüzel kişiliği adına verilenlerin toplam tutarı
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine
verilenlerin toplam tutarı
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. diğer
kişilerin borcunu temin amacıyla verilenlerin toplam tutarı
Toplam TL
Karşılığı
Orijinal
Para
Birimi TL
Orijinal
Para Birimi
Bin USD
Orijinal
Para Birimi
Bin EUR
Orijinal
Para Birimi
Bin PKR
Diğer Yabancı
Para TL
Karşılığı
319.785
248.033
697
4
2.878.914
8.274
269.507
-
66.909
8.910
4.719.831
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
D. Diğer verilenlerin toplam tutarı
i. Ana ortaklık lehine verilenlerin toplam tutarı
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri
lehine verilenlerin toplam tutarı
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine verilenlerin
toplam tutarı
Toplam teminat, garanti ve rehinler
-
-
-
-
-
-
589.292
248.033
67.606
8.914
7.598.745
8.274
-
-
-
-
-
-
Toplam TL
Karşılığı
Orijinal
Para Birimi
TL
Orijinal
Para Birimi
Bin PKR
358.998
286.351
1.490
566
2.927.984
Diğer Yabancı
Para TL
Karşılığı
8.312
420.816
-
145.089
13.520
3.513.025
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
779.814
286.351
146.579
14.086
6.441.009
-
-
-
-
-
Diğer verilenlerin özkaynaklara oranı (%)
A. Kendi tüzel kişiliği adına verilenlerin toplam tutarı
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine
verilenlerin toplam tutarı
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. diğer
kişilerin borcunu temin amacıyla verilenlerin toplam tutarı
31 Aralık 2013
Orijinal
Orijinal
Para Birimi
Para Birimi
Bin USD
Bin EUR
-
D. Diğer verilenlerin toplam tutarı
i. Ana ortaklık lehine verilenlerin toplam tutarı
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri
lehine verilenlerin toplam tutarı
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine verilenlerin
toplam tutarı
Toplam teminat, garanti ve rehinler
Diğer verilenlerin özkaynaklara oranı (%)
Vergi ile İlgili ve Yasal Konular
Grup’un yurt dışında faaliyette bulunduğu bölgelerin çoğunda, vergilendirme ve yabancı para ile yapılan işlemlerle
ilgili yasalar ve düzenlemeler, gelişme göstermeye devam etmektedir. Çeşitli yasalar ve düzenlemeler her zaman
yazılı olarak ifade edilmemiştir ve bu düzenlemelerin uygulanması yerel, bölgesel ve milli vergi otoriteleri, ilgili
ülkelerin merkez bankaları ve maliye bakanlıklarının yorumuna tabidir. Vergi beyanları ve diğer yasal alanlar,
yasalarla ceza kesme ve faiz oranı uygulama hakkı verilmiş çeşitli otoriteler tarafından gözden geçirme ve
incelemeye tabidir. Bu, Grup’un yurt dışında ağırlıklı olarak faaliyette bulunduğu bölgelerde, daha gelişmiş vergi
sistemleri olan ülkelerde görülmeyen vergi ile ilgili riskler yaratmaktadır.
(21)
8.312
-
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar (Devamı)
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
17.
TAAHHÜTLER
Murabaha
2012 yılı içerisinde CCBPL, Standard Chartered Bankası (“Banka”) ile murabaha hizmet anlaşması yapmıştır. Bu
anlaşma gereğince CCBPL ve Banka anlaşma hükümlerine uygun olarak belirli miktarlarda belirli zaman
aralıklarında şeker ve rezin alım işlemi yapacaklardır. 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle bu anlaşmadan kaynaklı
CCBPL’nin 48,8 milyon USD tutarındaki şeker ve rezini Aralık 2014 sonuna kadar Banka’dan satın alma taahhüdü
bulunmaktadır ve bununla ilgili olarak 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle finansal tablolara 2,1 milyon USD (4,0
milyon TL) tutarında ödenecek kar payı gider tahakkuku yansıtılmıştır.
Operasyonel Kiralamalar
CCİ ve CCSD, taşıt kullanımlarıyla ilgili olarak çeşitli operasyonel kiralama sözleşmeleri imzalamıştır.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle, taşıt kullanımları için imzalanan iptal edilemeyecek operasyonel kiralama
sözleşmeleri kapsamında 8.428 TL (30 Haziran 2013 - 7.725 TL) tutarındaki kira gideri ilişikteki konsolide finansal
tablolara yansıtılmıştır.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, iptal edilemeyecek operasyonel kiralama sözleşmeleri
kapsamında gelecek dönemlere ait ödenmesi gereken en az yükümlülük tutarı aşağıdaki gibidir:
1 yıl ve öncesi
Gelecek 1 - 3 yıl
18.
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a)
Diğer Dönen Varlıklar
KDV alacakları
Diğer
b)
30 Haziran 2014
1.406
16.838
31 Aralık 2013
2.903
21.677
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
140.065
2.557
194.378
1.693
142.622
196.071
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
30 Haziran 2014
Alınan avanslar
Hisse satın alma opsiyonu
Diğer
31 Aralık 2013
7.491
5.011
7.499
9.810
5.037
6.603
20.001
21.450
30 Haziran 2014 Tarihi itibariyle, Day Investments Ltd.’in (Day) sahip olduğu %12,5 oranındaki TCCB hissesini
satın alma opsiyon bedeli olarak taşınan 2.360 bin USD, konsolide finansalda bilanço tarihindeki merkez bankası
kuru ile çevrilmiş ve 5.011 bin TL karşılığı olarak, diğer kısa vadeli yükümlülükler altında hisse satın alma opsiyon
hesabına yansıtılmıştır. 2011 yılında Day ile Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmış ancak mevcut hissedarlık
sözleşmesi uyarınca gerekli onayların alınması ve Türkmenistan kanunları uyarınca yapılması gereken hisse
devri ve dolayısıyla da ilgili hisse devir bedeli ödemesi henüz gerçekleşmemiştir.
(22)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar (Devamı)
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
18.
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
c)
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
European Refreshments (ER) ile yapılan hissedarlık anlaşmasına göre, Al Waha satın alımı tamamlandıktan
sonra yürürlüğe giren ve 31 Aralık 2016 ile 2021 tarihleri arasında geçerli olan, ER’nin sahibi olduğu %19,97
(31 Aralık 2013 itibariyle %23,60) Waha B.V. hissesini CCİ’ye satma opsiyonu (CCİ’nin satın alma yükümlülüğü)
bulunmaktadır. “TMS 27 “Konsolide ve Bireysel Mali tablolar” standardına istinaden söz konusu hisse satış
opsiyonu, Grup’un konsolide finansal tablolarında yükümlülük olarak kaydedilmiştir. Anlaşma hükümlerine göre
rayiç değeri 95.166 TL olan satın alma yükümlülüğü ER’nin opsiyonu 2016 yılsonunda kullanacağı varsayılarak
indirgenmiş nakit akımı yaklaşımına dayanarak hesaplanmış ve konsolide bilançoda “diğer uzun vadeli
yükümlülükler” kalemi içerisinde gösterilmiştir (31 Aralık 2013 - 113.039 TL).
Waha B.V. ile Al Waha şirketinin hissedarları (NKG) arasında yapılan hissedarlık anlaşmasına göre, NKG’nin
sahibi olduğu %15,00 Al Waha hissesini 26 milyon Amerikan Doları bedel karşılığında Waha B.V.’ye satma
opsiyonu (Waha B.V.’nin satın alma yükümlülüğü) veya Waha B.V.’nin bu hisseleri satın alma opsiyonu (NKG’nin
satma yükümlülüğü) bulunmaktaydı. Ocak 2014 itibariyle gerçekleşen söz konusu satın alma opsiyonu (Not 1),
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle “TMS 32 Finansal Araçlar” standardına istinaden konsolide finansal tablolarda
55.493 TL tutarında satın alma yükümlülüğü olarak kaydedilmiş ve konsolide bilançoda “diğer uzun vadeli
yükümlülükler” kalemi içerisinde gösterilmiştir.
19.
ÖZKAYNAKLAR
Sermaye
30 Haziran 2014
Adi hisseler beher değeri 1 Kuruş
Onaylanmış ve ihraç edilmiş olan (adet)
25.437.078.200
31 Aralık 2013
25.437.078.200
Yedekler
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle CCİ’nin Vergi Usül Kanununa uygun olarak hazırlanan
finansal tablolarında özkaynaklar içerisinde yer alan fon kalemleri aşağıdaki gibidir.
Tarihi
Değerler
Sermaye
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Olağanüstü yedekler
254.371
132.836
513.734
30 Haziran 2014
Enflasyon
Düzeltmesi Dönüştürülmüş
Farkları
Değerler
(8.559)
13.396
9.551
245.812
146.232
523.285
Tarihi
Değerler
254.371
112.924
511.202
31 Aralık 2013
Enflasyon
Düzeltmesi Dönüştürülmüş
Farkları
Değerler
(8.559)
13.396
9.551
245.812
126.320
520.753
Temettüler
Şirket’in 15 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karara göre, 2013 mali yılı net
dönem karından kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra 85.000 TL (1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse
senedi karşılığında 0,334 tam TL) ortaklara Mayıs içinde dağıtılmış ve kalan kar fevkalade yedek akçe olarak
ayrılmıştır. Grup, 2013 yılı içerisinde, 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin olarak 80.127 TL
tutarında kar payı dağıtımı yapmıştır (1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 0,315 tam
TL).
Kar payı dağıtımıyla ilgili olarak, hiçbir pay grubuna imtiyaz tanınmamaktadır.
(23)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar (Devamı)
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
20.
DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR / GİDERLER
a) Esas faaliyetlerden diğer gelir/giderler
1 Ocak – 30
Haziran 2014
1 Nisan – 30
Haziran 2014
1 Ocak – 30
Haziran 2013
1 Nisan – 30
Haziran 2013
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Hurda satış geliri
Maddi varlık değer düşüklüğü iadesi
Sigorta gelirleri
Kur farkı geliri
Diğer gelirler
6.523
90
12.224
4.819
3.574
87
1.959
2.808
5.043
1.493
3.628
3.965
2.978
736
2.478
1.322
23.656
8.428
14.129
7.514
(2.643)
(1.492)
(18.486)
(6.193)
(1.956)
(1.382)
(5.691)
(2.950)
(2.842)
(1.581)
(3.853)
(3.389)
(2.351)
(900)
(3.154)
(1.083)
(28.814)
(11.979)
(11.665)
(7.488)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Maddi varlık değer düşüklüğü karşılığı
Bağış ve yardımlar
Kur farkı gideri
Diğer giderler
b) 30 Haziran 2014 itibariyle yatırım faaliyetlerinden diğer giderler 19 TL maddi varlık satış zararlarından
oluşmaktadır. 30 Haziran 2013 itibariyle yatırım faaliyetlerinden diğer gelirler, 241.632 TL tutarındaki “Satın alınan
bağlı ortaklık yoluyla değer artışından (Not 3)” ve yatırım faaliyetlerinden diğer giderler 280 TL maddi varlık satış
zararlarından oluşmaktadır.
21.
FİNANSAL GELİRLER
Faiz gelirleri
Kur farkı geliri
22.
1 Ocak – 30
Haziran 2014
1 Nisan – 30
Haziran 2014
1 Ocak – 30
Haziran 2013
1 Nisan – 30
Haziran 2013
22.038
324.831
8.448
113.305
16.079
57.181
7.008
33.552
346.869
121.753
73.260
40.560
FİNANSAL GİDERLER
Faiz giderleri
Kur farkı gideri
1 Ocak – 30
Haziran 2014
1 Nisan – 30
Haziran 2014
1 Ocak – 30
Haziran 2013
1 Nisan – 30
Haziran 2013
(74.236)
(311.499)
(36.427)
(77.830)
(41.083)
(134.492)
(21.618)
(99.150)
(385.735)
(114.257)
(175.575)
(120.768)
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle, döviz cinsinden olan finansal borçların kur farkı geliri / (gideri)
aşağıdaki gibidir:
1 Ocak – 30
Haziran 2014
Döviz cinsinden finansal borçlardan doğan
kur farkı geliri / (gideri), net
6.634
1 Nisan – 30
Haziran 2014
60.516
(24)
1 Ocak – 30
Haziran 2013
(100.382)
1 Nisan – 30
Haziran 2013
(88.152)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar (Devamı)
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
23.
VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Genel Bilgiler
Grup faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerin vergi yönetmelik ve kanunları dahilinde vergilendirilmektedir. Türkiye’de
vergi mevzuatı, ana ve bağlı ortaklıklarının konsolide vergi beyannamesi doldurmasına izin vermemektedir. Bu
sebeple finansal tablolara yansıtılan vergi karşılığı, ayrı şirketler üstünden hesaplanmıştır.
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı %20’dir (31 Aralık 2013 - %20). Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap döneminin
sonunu takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar
ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibariyle oluşan kazançlar üzerinden ise %20 (2013 %20) oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu şekilde ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden
hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilmektedir. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde
gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve
ilgili muhasebe kayıtları Maliye idaresince beş yıl içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları revize
edilebilmektedir.
Yabancı ülkelerdeki bağlı ortaklıkların farklı vergi oranları vardır, bu oranlar aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
%20
%20
%10
%8
%15
%14
%15
%35
%20
%20
%10
%8
%15
%14
%15
%35
Kazakistan
Azerbaycan
Kırgızistan
Türkmenistan
Tacikistan
Ürdün
Irak
Pakistan
Yabancı ülkelerdeki bağlı ortaklıkların uluslararası yapısı ve bu şirketlerin işlemlerini USD ağırlıklı
gerçekleştirmeleri, Pakistan dışında bu şirketlerin işlevsel para birimini USD olarak belirlemelerine neden
olmuştur. Konsolide finansal tablolar oluşturulurken, işlevsel ve sunum para birimi USD olan yurt dışında
faaliyette bulunan bağlı ortaklıkların ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin finansal tablolarının Şirket’in
işlevsel ve sunum para birimi olan TL’ye çevrilmesinde ortaya çıkan kur farkları, özkaynaklar içerisindeki yabancı
para çevrim farkları kalemi altında takip edilmektedir. TMS12 kapsamında, söz konusu bağlı ortaklık ve müşterek
yönetime tabi ortaklıklarla ilgili bir satış işlemi planlanmadığı için, konsolidasyon sırasında oluşan yabancı para
çevrim farklarının geçici olduğu düşünülmemekte ve buna ilişkin bir ertelenmiş vergi hesaplanmamaktadır.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, ertelenmiş vergiye konu olan geçici farklar ve etkin vergi
oranları kullanılarak hesaplanan ertelenmiş vergi yükümlülüğünün dağılımı aşağıda özetlenmiştir:
30 Haziran 2014
Kümülatif
Değerleme
Varlık /
Farkları
(Yükümlülük)
Maddi ve maddi olmayan varlıklar
Finansal borçlar
Kıdem tazminatı karşılığı, personele sağlanan
diğer menfaatler ve diğer borç karşılıkları
Kullanılmayan yatırım indirimi
Taşınan vergi zararı
Ticari alacaklar, borçlar ve diğer
Türev finansal araçlar
Stoklar
31 Aralık 2013
Kümülatif
Değerleme
Varlık /
Farkları
(Yükümlülük)
(1.038.169)
(23.357)
(284.037)
(4.671)
(1.023.202)
(24.032)
(284.003)
(4.806)
89.785
92.415
147.419
86.161
(218)
29.135
18.309
17.691
51.596
18.734
(44)
6.176
70.479
64.657
187.471
12.010
477
33.316
13.538
13.994
65.615
3.921
95
6.050
(616.829)
(176.246)
(678.824)
(185.596)
Ertelenmiş vergi varlıkları
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
(176.246)
(185.596)
Net ertelenmiş vergi yükümlülüğü
(176.246)
(185.596)
(25)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar (Devamı)
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
23.
VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı)
Ertelenmiş vergiye konu olan Pakistan vergi zararları, vergi kanunları çerçevesinde hesaplanan amortisman
giderlerinden oluştuğu için, Pakistan vergi kanunları gereği normal zamanaşımı (6 yıl) hükümlerine tabi
olmaksızın, süresiz olarak taşınabilmektedir.
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle net ertelenmiş vergi yükümlülüğünün hareketi aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
1 Ocak bakiyesi
Ertelenmiş vergi gideri / (geliri)
Kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan
Satın alınan bağlı ortaklık yoluyla eklenenler (Not 3)
Yabancı para çevrim farkları
24.
30 Haziran 2013
185.596
(9.172)
139
(317)
49.831
(6.799)
(320)
17.496
4.052
176.246
64.260
HİSSE BAŞINA KAR / (ZARAR)
Hisse başına kar, net karın / (zararın), raporlama dönemi boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı
ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır. Şirket’in sulandırılmış enstrümanı bulunmamaktadır. 30 Haziran
2014 ve 2013 tarihleri itibariyle hisse başına kar / (zarar) aşağıdaki gibidir:
1 Ocak – 30
Haziran 2014
Net Dönem Karı
Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı
Hisse Başına Net Kar (Tam TL)
224.614
25.437.078.200
0,0088
(26)
1 Nisan – 30
Haziran 2014
1 Ocak – 30
Haziran 2013
203.052
391.725
25.437.078.200 25.437.078.200
0,0080
0,0154
1 Nisan – 30
Haziran 2013
116.883
25.437.078.200
0,0046
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar (Devamı)
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
25.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Grup olağan faaliyetleri dahilinde ilişkili taraflarla ticari olarak çeşitli işlemler gerçekleştirmiştir. Bu işlemlerin en
önemlileri aşağıda belirtilmiştir:
İlişkili taraflara
olan satışlar ve
diğer gelirler
30 Haziran 2014
İlişkili taraflardan
İlişkili
olan alışlar ve
taraflardan
diğer giderler
olan alacaklar
İlişkili taraflara olan
borçlar
Kısa
Uzun
Vadeli
Vadeli
İlişkili Taraflar ve Ortaklar
Anadolu Grubu Şirketleri (1)
Beverage Partners Worldwide (2)
The Coca-Cola Company Şirketleri (1)
Özgörkey Holding Grubu Şirketleri (1)
Efes Karaganda Brewery J.S.C.(1)
Syrian Soft Drink Sales and Distribution L.L.C.(4)
Doğadan (2)
Day Trade (2)
National Beverage Co. (3)
4.862
41.965
143
1.319
3.859
530
19.736
581.720
6.405
368
51.259
744
204
35
15.617
2.140
43
-
9.790
141.990
3.278
59
18.183
-
20.359
-
Toplam
52.678
660.232
18.039
173.300
20.359
30 Haziran 2013
İlişkili taraflara
İlişkili taraflardan
olan satışlar ve
olan alışlar ve
diğer gelirler
diğer giderler
31 Aralık 2013
İlişkili
İlişkili
taraflardan
taraflara
olan alacaklar
olan borçlar
İlişkili Taraflar ve Ortaklar
Anadolu Grubu Şirketleri (1)
Beverage Partners Worldwide (2)
The Coca-Cola Company Şirketleri (1)
Özgörkey Holding Grubu Şirketleri (1)
Efes Karaganda Brewery J.S.C.(1)
Syrian Soft Drink Sales and Distribution L.L.C. (4)
Doğadan (2)
Day Trade (2)
National Beverage Co. (3)
1.356
629
30.585
46
1.096
1.535
-
16.527
541.813
5.458
271
38.555
-
467
34
29.374
1.513
21.343
4.854
91.187
1.329
102
13.048
1.615
-
Toplam
35.247
602.624
52.731
112.135
(1)
(2)
(3)
(4)
Şirket’in ortakları ve ortakların bağlı ortaklıkları
Şirket ortaklarının ilişkili kuruluşu
Müşterek yönetime tabi teşebbüs ve bağlı ortakların diğer ortakları
Şirket’in özkaynak yöntemine göre konsolide edilen müşterek yönetime tabi teşebbüsü
Grup’un, 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Alternatifbank A.Ş.’deki (Şirket ortağının bağlı ortaklığı) mevduat hesabı
209.025 TL’dir (31 Aralık 2013 - 104.739 TL).
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan olan alışlar ve diğer giderlerin önemli bölümü hizmet,
hammadde ve sabit kıymet alımları ile fason üretim giderlerinden oluşmaktadır.
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle ilişkili şirketlere olan satışlar ve diğer gelirler, mamul satışları ve ilişkili
şirketlere yansıtılan promosyon harcamaları katkı paylarından oluşmaktadır.
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle, Şirket’in Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel
müdür yardımcıları ve direktör gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin
toplam tutarı aşağıdaki gibidir:
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar
Diğer uzun vadeli faydalar
30 Haziran 2014
Yönetim
Üst Düzey
Kurulu
Yöneticiler
220
5.056
1.399
220
Üst yönetimdeki kişi sayısı
6.455
4
10
(27)
30 Haziran 2013
Yönetim
Üst Düzey
Kurulu
Yöneticiler
167
7.134
1.445
167
6
8.579
10
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar (Devamı)
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
26.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Grup’un temel finansal araçları banka kredileri, bono ihraçları, nakit ve kısa vadeli mevduatlardan oluşmaktadır.
Söz konusu finansal araçların temel amacı Grup’un işletme faaliyetlerini finanse etmektir. Grup’un doğrudan
işletme faaliyetlerinden kaynaklanan ticari borçlar ve ticari alacaklar gibi diğer finansal araçları da mevcuttur.
Grup’un finansal araçlarının getirdiği ana riskler faiz riski, likidite riski, yabancı para riski ve kredi riskidir. Grup
yönetimi ve yönetim kurulu, aşağıda belirtilen risklerin yönetilmesi hususundaki politikaları incelemekte ve kabul
etmektedir. Grup, ayrıca bütün finansal araçlarının pazar değeri riskini de göz önünde bulundurmaktadır.
(a)
Sermaye Yönetimi
Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklarına fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en
uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Şirket’in faaliyetlerinin devamlılığını sağlayabilmektir.
Grup, ekonomik koşulların değişimi ışığında, sermaye yapısını yönetmekte ve düzeltmeler yapmaktadır. Grup
sermaye yapısını düzenlemek ve korumak için, uygun gördüğü durumda hissedarlara ödenecek temettü tutarını
belirleyebilir, yeni hisseler çıkarabilir ya da sermayeyi hissedarlara geri verebilir ve borçlanmayı azaltmak için
varlıklarını satabilir.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, nakit ve nakit benzeri değerlerin ve kısa vadeli finansal
yatırımların finansal borçlardan düşülmesiyle hesaplanan net borcun, toplam ödenmiş sermayeye bölünmesi ile
bulunan borç sermaye oranı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Finansal borçlar
2.527.553
3.086.231
Eksi: Nakit ve nakit benzeri değerleri ve kısa vadeli finansal yatırımlar
(778.736)
(1.479.755)
Net borç
1.748.817
1.606.476
254.371
254.371
6,88
6,32
Toplam ödenmiş sermaye
Net borç / Toplam sermaye oranı
(b)
Faiz Oranı Riski
Grup, faiz haddi bulunan varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin etkisinden doğan faiz
riskine açıktır. Grup, varlık ve yükümlülüklerinin faiz oranlarını dengede tutmak ya da riskten korunma amaçlı
finansal araçlar kullanmak suretiyle bu riski yönetmektedir.
Finansal borçlarla ilgili olan faiz oranlarının bir kısmı piyasada geçerli olan faiz oranlarına dayanmaktadır. Bundan
dolayı Grup ulusal ve uluslararası piyasalarda faiz oranlarındaki değişikliklerden etkilenmektedir. Grup’un faiz
oranlarındaki değişikliklerden kaynaklanan piyasa riskinden etkilenmesi öncelikli olarak borç yükümlülükleriyle
ilişkilidir.
Grup’un 30 Haziran 2014 tarihinde yabancı para birimi cinsinden olan değişken faizli kredilerinin faizi 100 baz
puan yüksek / düşük olur ve diğer tüm değişkenler sabit kalırsa, değişken faiz oranlı kredilerden kaynaklanan
yüksek / düşük faiz giderinin, bir sonraki raporlama dönemi olan 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren döneme ait
vergi öncesi kara etkisi aşağıdaki gibidir:
Vergi ve kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar
üzerinde etkisi
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
USD cinsinden kredi faiz oranlarının %1 artması / azalması halinde:
1.291
2.914
Euro cinsinden kredi faiz oranlarının %1 artması / azalması halinde:
-
291
PKR cinsinden kredi faiz oranlarının %1 artması / azalması halinde:
495
127
-
-
1.786
3.332
TL cinsinden kredi faiz oranlarının %1 artması / azalması halinde:
Toplam
(28)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar (Devamı)
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
26.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle, Grup’un faiz oranına duyarlı finansal araçları aşağıdaki gibidir:
Faiz Pozisyonu Tablosu
30 Haziran 2014
Sabit faizli finansal araçlar
Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler
Değişken faizli finansal araçlar
Finansal yükümlülükler
(c)
30 Haziran 2013
658.731
1.743.997
566.574
751.638
783.556
1.355.043
Yabancı Para Riski
Grup’un, yaptığı işlemlerden doğan yabancı para riski vardır. Bu riskler Grup’un işlevsel para birimi dışındaki para
birimi cinsinden mal alımı ve satımı yapması, banka kredisi kullanması, ve vadeli / vadesiz mevduat
bulundurmasından kaynaklanmaktadır. Grup doğal bir riskten korunma yöntemi olan yabancı para cinsinden
varlıklarını ve borçlarını dengede tutarak yabancı para riskini yönetmektedir.
1 Ocak – 30
Haziran 2014
Toplam ihracat tutarı
Toplam ithalat tutarı
1 Nisan – 30
Haziran 2014
11.606
656.948
1 Ocak – 30
Haziran 2013
7.954
359.668
1 Nisan – 30
Haziran 2013
10.233
525.580
6.983
296.762
Yabancı Para Pozisyonu
Grup’un ve iştiraklerinin, 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle yabancı para pozisyonu (işlevsel
para birimi dışındakiler) aşağıdaki gibidir:
Döviz pozisyonu tablosu
30 Haziran 2014
Toplam
TL Karşılığı
1. Ticari ve İlişkili Taraflardan Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer Dönen Varlıklar ve Alacaklar
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari ve İlişkili Taraflardan Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari ve İlişkili Taraflara Borçlar
11. Kısa Vadeli Finansal Borçlar ve Uzun Vadeli Finansal
Borçların Kısa Vadeli Kısmı
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlükler (10+11+12)
14. Ticari ve İlişkili Taraflara Borçlar
15. Uzun Vadeli Finansal Borçlar
16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16 b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık / (Yükümlülük)
Pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı
19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (918+19)
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık /
(Yükümlülük) pozisyonu (TFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-1112a-14-15-16a)
22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların
Toplam Gerçeğe Uygun Değeri
TL
Karşılığı
USD
Diğer
Yabancı
Para TL
Karşılığı
TL
Karşılığı
Euro
63.670
496.658
49.543
609.871
28.589
28.589
638.460
97.012
26
199.508
199.534
199.534
16.202
55
423.636
423.691
423.691
34.404
4.475
432
4.907
341
341
5.248
3.455
12.949
1.253
14.202
987
987
15.189
9.995
63.615
60.073
48.290
171.978
27.602
27.602
199.580
52.613
324.536
43.351
1.380
466.279
1.855.116
95.166
1.950.282
2.416.561
152.838
2.360
171.400
873.654
44.818
918.472
1.089.872
324.536
5.011
363.951
1.855.116
95.166
1.950.282
2.314.233
3.455
3.455
9.995
9.995
38.340
1.380
92.333
92.333
-
-
-
-
-
-
(1.778.101)
(890.338)
(1.890.542)
1.793
5.194
107.247
(1.854.853)
(890.338)
(1.890.542)
1.020
2.954
32.735
-
-
-
-
-
-
(29)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar (Devamı)
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
26.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Döviz pozisyonu tablosu
31 Aralık 2013
Toplam
TL Karşılığı
1. Ticari ve İlişkili Taraflardan Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer Dönen Varlıklar ve Alacaklar
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari ve İlişkili Taraflardan Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari ve İlişkili Taraflara Borçlar
11. Kısa Vadeli Finansal Borçlar ve Uzun Vadeli Finansal
Borçların Kısa Vadeli Kısmı
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlükler (10+11+12)
14. Ticari ve İlişkili Taraflara Borçlar
15. Uzun Vadeli Finansal Borçlar
16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16 b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık / (Yükümlülük)
Pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı
19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (918+19)
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık /
(Yükümlülük) pozisyonu (TFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-1112a-14-15-16a)
22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların
Toplam Gerçeğe Uygun Değeri
TL
Karşılığı
USD
TL
Karşılığı
Euro
Diğer
Yabancı
Para TL
Karşılığı
25.493
492.910
41.818
560.221
1.788
1.788
562.009
33.902
53
208.445
208.498
208.498
5.525
116
444.887
445.003
445.003
11.794
266
1.046
1.312
1.312
4.343
783
3.072
3.855
3.855
12.753
25.377
47.240
38.746
111.363
1.788
1.788
113.151
9.355
792.885
26.953
853.740
1.878.184
168.532
2.046.716
2.900.456
307.558
2.360
315.443
880.000
78.964
958.964
1.274.407
656.422
5.038
673.254
1.878.184
168.532
2.046.716
2.719.970
46.472
78
50.893
50.893
136.463
233
149.449
149.449
21.682
31.037
31.037
-
-
-
-
-
-
(2.338.447)
(1.065.909)
(2.274.967)
(49.581) (145.594)
82.114
(2.382.053)
(1.065.909)
(2.274.967)
(50.627)
(148.666)
41.580
-
-
-
-
-
-
Aşağıdaki tabloda USD, Euro ve diğer yabancı para cinsinden varlıklar / (yükümlülükler) karşısında TL’deki %10
oranındaki bir değer kaybının / kazancının, diğer tüm değişkenler sabit kaldığı varsayımıyla vergi öncesi kar
seviyesinde etkisi gösterilmektedir.
Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
Kar / (zarar)
Kar / (zarar)
Kar / (zarar)
Kar / (zarar)
Yabancı paranın
Yabancı paranın
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi
değer kazanması
Değer kaybetmesi
USD’nin TL karşısında %10 değişmesi
halinde:
1- USD net varlık / (yükümlülüğü)
2- USD riskinden korunan kısım (-)
3- USD Net Etki (1+2)
Euro’nun TL karşısında %10 değişmesi
halinde:
4- Euro net varlık / (yükümlülüğü)
5- Euro riskinden korunan kısım (-)
6- Euro Net Etki (4+5)
Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama
%10 değişmesi:
7- Diğer döviz net varlık / (yükümlülüğü)
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8)
TOPLAM (3+6+9)
(189.054)
(189.054)
189.054
189.054
(121.121)
121.121
(121.121)
121.121
519
519
(519)
(519)
(12.390)
12.390
(12.390)
12.390
10.725
10.725
(10.725)
(10.725)
8.876
(8.876)
8.876
(8.876)
(177.810)
177.810
(124.635)
124.635
(30)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar (Devamı)
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
26.
(d)
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Kredi Riski
Kredi riski karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal amaca ilişkin olarak yükümlülüğünü yerine
getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Grup’un önemli ölçüde kredi riski
yoğunlaşmasına sebep olabilecek finansal araçları başlıca nakit ve nakit benzeri değerler ve ticari alacaklardan
oluşmaktadır. Grup’un maruz kalabileceği maksimum kredi riski, finansal tablolarda yansıtılan tutarlar kadardır.
Grup’un çeşitli finansal kuruluşlarda nakit ve nakit benzeri değerleri mevcuttur. Grup, söz konusu riski ilişkide
bulunduğu finansal kuruluşların güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmektedir.
Ticari alacaklardan kaynaklanabilecek kredi riski yüksek müşteri hacmi ve Grup yönetiminin müşterilere
uygulanan kredi tutarını sınırlı tutması sebebiyle sınırlıdır. Grup, bayileri dışındaki müşterilerine uygulanan kredi
tutarını artırmak için genellikle teminata ihtiyaç duymaktadır.
(e)
Likidite Riski
Likidite riski bir şirketin fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Grup, nakit girişlerinin sürekliliğini ve
değişkenliğini uzun vadeli banka kredileri aracılığıyla sağlamayı amaçlamaktadır.
Varlık ve yükümlülüklerin vadelerine göre kırılımı bilanço tarihinden vade tarihine kadar geçen süre dikkate
alınarak gösterilmiştir. Belirli bir vadesi olmayan finansal varlık ve yükümlülükler “1 - 5 yıl arası” vadeli olarak
sınıflandırılmıştır.
(f)
Emtia Fiyat Riski
Grup, şeker, aliminyum, resin gibi belirli emtiaların fiyat değişkenliklerinden etkilenebilmektedir. Şirketin
operasyonel faaliyetleri daimi bir biçimde bu emtiaların alımını gerektirmekte olup, Şirket yönetimi tarafından bu
emtiaların fiyat riskinin yönetilmesi adına risk stratejileri uygulanmaktadır.
12 aylık tahmini kutu alımları baz alınarak, emtia fiyat (alüminyum) riskinden korunmak adına şirket, alüminyum
swap işlemleri gerçekleştirmektedir (Not 7).
27.
FİNANSAL ARAÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer
Gerçeğe uygun değer, zorunlu satış veya tasfiye gibi haller dışında, bir finansal aracın cari bir işlemde istekli
taraflar arasında alım-satıma konu olan fiyatını ifade eder. Kote edilmiş piyasa fiyatı, şayet varsa, bir finansal
aracın makul değerini en iyi yansıtan değerdir.
Yabancı para bazlı finansal alacak ve borçlar finansal tablo tarihinde geçerli olan kurlar üzerinden
değerlendirilmektedir.
Grup’un finansal araçlarının gerçeğe uygun değerlerinin tahmininde aşağıda belirtilen yöntemler ve varsayımlar
kullanılmıştır:
Finansal Varlıklar – Bazı finansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri maliyet bedelleri ile finansal tablolarda yer
alan nakit ve nakit benzerleri, bunların üzerindeki faiz tahakkukları ve diğer kısa vadeli finansal varlıkları
içermektedir ve kısa vadeli olmalarından dolayı, gerçeğe uygun değerlerinin taşınan değerlerine yakın olduğu
düşünülmektedir. Ticari alacakların, şüpheli alacaklar karşılığı düşüldükten sonraki taşınan değerlerinin gerçeğe
uygun değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir.
Finansal Yükümlülükler – Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin kısa vadeli olmaları nedeniyle
gerçeğe uygun değerlerinin taşıdıkları değere yaklaştığı düşünülmektedir. Sabit faizli banka kredileri iskonto
edilmiş maliyet ile ifade edilir ve işlem maliyetleri kredilerin ilk kayıt değerlerine eklenir. Değişken faizli kredilerin,
üzerlerindeki faiz oranları değişen piyasa koşulları dikkate alınarak güncellendiği için kredilerin gerçeğe uygun
değerlerinin taşıdıkları değeri ifade ettiği düşünülmektedir. Ticari borçların kısa vadeli olmalarından dolayı
gerçeğe uygun değerlerinin taşıdıkları değere yakın olduğu öngörülmektedir.
(31)
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle
Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar (Devamı)
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
27.
FİNANSAL ARAÇLAR (devamı)
Gerçeğe Uygun Değer Hiyerarşi Tablosu
Grup gerçeğe uygun değer ölçümlerini, her finansal araç sınıfının girdilerinin kaynağına göre, üç seviyeli hiyerarşi
kullanarak, aşağıdaki şekilde sınıflandırmaktadır:
Seviye 1: Aktif piyasada işlem gören piyasa fiyatı kullanılan değerleme teknikleri
Seviye 2: Dolaylı veya dolaysız gözlemlenebilir girdi içeren diğer değerleme teknikleri
Seviye 3: Gözlemlenebilir piyasa girdilerini içermeyen değerleme teknikleri
30 Haziran 2014
Seviye 1
Seviye 2
Seviye 3
a) Gerçeğe uygun değer ile gösterilen varlıklar
Türev Finansal Araçlar
-
218
-
Toplam varlıklar
-
218
-
b) Gerçeğe uygun değer ile gösterilen yükümlülükler
Hisse satın alma opsiyonu
-
-
95.166
Toplam yükümlülükler
-
-
95.166
Seviye 1
Seviye 2
Seviye 3
a) Gerçeğe uygun değer ile gösterilen varlıklar
-
-
-
Toplam varlıklar
-
-
-
b) Gerçeğe uygun değer ile gösterilen yükümlülükler
Türev Finansal Araçlar
Hisse satın alma opsiyonu
-
477
-
113.039
Toplam yükümlülükler
-
477
113.039
31 Aralık 2013
Türev Finansal Enstrümanlar
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Şirket’in gerçekleştirdiği nominal değerleri toplamı 27.010 TL olan, 6.800 tonluk 5
adet alüminyum swap işlemi bulunmaktadır (Not 7, Not 26) (31 Aralık 2013 - 5.800 ton).
28.
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Yoktur.
(32)
Download

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi