İZMİR TİCARET SİCİL NO:56899-K-4816
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A. Ş.
PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTINA ÇAĞRI
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN
Sayın Pay Sahiplerimiz,
Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Şirketimiz pay sahiplerinin 07 Mayıs 2014
Çarşamba günü saat 11:15’te, Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7/701 Pasaport-Konak İZMİR adresindeki şirket
merkezinde yapılacak “2013 yılı Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı” na çağrılmasına Yönetim Kurulumuzca karar
verilmiştir. Ayrıca (A) grubu ortaklarımız Ana Sözleşmemiz gereğince gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere,
aynı yerde, aynı gün saat 11:00’ de toplanacaklardır.
Sermaye Piyasası Kurulu’ nun 01.02.2013 tarihli 2013/4 sayılı Haftalık Bültenin’de yayımlanan 01.02.2013 tarih ve 4/89 sayılı
Karar uyarınca, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’ nda kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler için elektronik
genel kurul zorunluluğu bulunmamaktadır.Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. ve Gözetim Pazarı’ nda işlem görrmesi sebebi ile,
Kurul’un 01.02.2013 tarih ve 4/89 sayılı Kararı doğrultusunda Genel Kurul Toplantısı elektronik ortamda yapılmayacaktır.
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına:
a) Nama yazılı (A) gurubu hisse sahipleri: Fiziki ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla
da katılabilirler. Toplantıya fiziki iştirak edemeyecek olan pay sahipleri vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun
olarak düzenlemeleri veya Şirket merkezimizden veya www.selcukfood.com adresindeki Şirketim İinternet sitesinden
temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Seri:II, No:30.1.sayılı ‘’Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’’nde (Tebliğ)
öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay
sahipleri toplantı günü, toplantı yerinde hazurun cetvelini imzalayıp haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle
kullanabileceklerdir.
b) Hamiline yazılı (B) grubu pay sahipleri: Fiziki ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla
da katılabilirler. Toplantıya fiziki iştirak edemeyecek olan pay sahipleri vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun
olarak düzenlemeleri veya Şirket merkezimizden veya www.selcukfood.com adresindeki Şirketim İinternet sitesinden
temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Seri:II, No:30.1.sayılı ‘’Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’’nde (Tebliğ)
öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay
sahiplerinin ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan ‘’Pay Sahipleri Listesi’nde kayıtlı paylarına
ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.
2013 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu, kar
dağıtımına ilişkin teklifi toplantı tarihinden asgari 21 gün önce Şirket merkezimizde VE www.selcukfood.com adresindeki
Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kurulu’şunun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine açık
bulundurulacaktır.Ayrıca taahhütlü mektup gönderilmiyecektir.
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
(A)GRUBU PAY SAHİPLERİ'NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Başkanlık Divanı'na (A) grubu pay sahipleri toplantısı tutanaklarını toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama
yetkisi verilmesi,
3. Yeni Yönetim Kurulu oluşturmak üzere Genel Kurul’a teklif edilecek Yönetim Kurulu adaylarının seçimi,
4. Dilekler ve kapanış.
(B) GRUBU PAY SAHİPLERİ'NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağı’ nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’ na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulundan 05.02.2014’ te ve 06.02.2014 tarihinde istifa eden 2 Yönetim Kurulu üyelerinden boşalan
Yönetim Kurulu Üyeliklerine 10.03.2014 tarih ve 2014/81 sayılı Yönetim Kurulu Karar ile yapılan atamaların Genel
Kurul onayına sunulması,
4. 2013 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’ nun okunması ve görüşülmesi,
5. 2013 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması ve görüşülmesi,
6. 2013 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
8. 01.01.2014-31.12.2014 süresi için ATA ULUSLAR ARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MALİ
MÜŞAVİRLİK A.Ş. firması ile sözleşme yapılması konusundaki 31 Mart 2014 tarih ve 2014/83 sayılı Yönetim
Kurulu kararının onaylanması,
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ‘’Ücret Politikası’’ ve
politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
10. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücretlerinin belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin ‘’Kâr Dağıtım Politikası’’ nın
onaya sunulması,
12. Yönetim Kurulunun 2013 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması. Kâr
dağıtımı onaylanması halinde kâr dağıtım tarihi ve koşullarının belirlenmesi,
13. 2013 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
14. 2013 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
15. Şirketin 3’üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve
menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi,
16. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’ nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca yetki verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince, ‘’Şirket Bilgilendirme Politikası’’
hakkında bilgi verilmesi,
18. Dilekler ve kapanış.
VEKALETNAME
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.'nin 07 Mayıs 2014 Çarşamba günü saat 11:15’ te, Kâzım Dirik
Caddesi No:2 Gayret Han Kat:7/701 Pasaport – Konak İZMİR adresindeki Şirket merkezinde yapılacak “2013 yılı Olağan
Genel Kurul Toplantısı” nda, aynı yerde aynı gün saat 11:00‘ de, yapılacak (A) grubu pay sahipleri toplantısında, aşağıda
belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile,oy vermeye teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak
üzere
Sayın ……………………………………………………….vekil tayin ediyorum.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a-Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşleri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b-Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)
c-Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d-Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar :(Özel talimatlar yazılır)
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a- Tertip ve Serisi
:
b- Numarası
:
c- Adet-Nominal Değeri
:
d- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
:
e- Hamiline - Nama Yazılı Olduğu
:
C) ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
:
İMZASI
:
ADRESİ
:
NOT:
 (A) bölümünde (a),(b) veya(c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir; (b) ve(d) şıkları için açıklama yapılır.
 Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekâletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya
noterce onaylı sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna ekler.
 Bu vekâletname 09.03.2004 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV
No:8 tebliğleri hükümleri uyarınca düzenlenmiştir.
Download

EGS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş