İSTANBUL
TİCARET ODASI
YAYIN NO -1991 -8
Bağ - Kur Rehberi
istanbul-1991
ONSOZ
Bilindiği üzere; 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu, 14.9.1971 tarihinde yayınla­
narak yürürlüğe girmiş, Türkiye genelinde 1.10.1972 tarihinde uygulamaya
konularak, diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşları dışında kalan ve kendi adına ve
hesabına bağımsız olarak çalışan esnaf, sanatkâr ve tüccar gibi kişilerin sos­
yal güvenliklerini sağlamaya yönelik bir sosyal güvenlik kuruluşu olarak işle­
vini yerine getirmeye başlamıştır.
Bağ-Kur'un sağladığı, yaşlılık, malûllük ve ölüm aylığı gibi sigorta yardım­
ları yanında, en önemli yararlarından biri de Sağlık Sigortası Yardımlarının
Türkiye genelinde uygulamaya girmiş olmasıdır.
Ancak, Bağ-Kur uygulamaları ile ilgili olarak bir çok üyemizin yeterli bilgi­
ye sahip olmadığı bilinmektedir.
Bu nedenle; Bağ-Kur Sigortalısı olan üyelerimizin ihtiyaç duyabileceği her
türlü bilgiyi kapsamak üzere, daha önce Bağ-Kur Gene! Müdürlüğü'nce ya­
yınlanan (Bağ-Kur Rehberi) esas alınarak ve güncel hale getirilerek bu kitap
hazırlanmıştır. Ayrıca bu Rehberde yer alan bilgiler (Özet Açıklamalı Bağ-Kur
Rehberi) ismi altında, her zaman başvurulabilecek bir el kitabı şeklinde dü­
zenlenerek üyelerimizin yararlanmasına sunulmuştur.
Bu çalışmayı gerçekleştiren Odamız Tescil Şubesi elemanlarından Mete
Akalın ile Sedat Mümtaz Gedikoğlu'na ve yazımını yapan Yüksel Gület'e te­
şekkür eder, çalışmanın üyelerimize ve ilgililere yararlı olmasını dilerim.
Genel Sekreter
Prof.Dr. İsmail Özaslan
İÇİNDEKİLER
[. BÖLÜM
BAĞ-KUR NEDİR
KİMLER BAĞ-KUR SİGORTAUSIDIR
NASİL BAĞ-KUR SİGORTALISI OLUNUR
Giriş Bildirgesinin temini
Giriş Bildirgesinin doldurulması
Giriş Bildirgesi doldururken özellikle
dikkat edilmesi gereken hususlar
Basamak seçimi
Giriş Bildirgesinin onayı
Giriş bildirgesinin İl Müdürlüklerine verilmesi
Sigortalının tescilinin bildirilmesi
PRİM NEDİR
Aylık sigorta primi
Giriş keseneği
Basamak yükseltme farkı
Sağlık sigortası primi
Sigortalıların primlerini yatırırken dikkat etmesi
gereken hususlar
BASAMAK YÜKSELTME NEDİR VE NE ZAMAN YÜKSELTİLİR
BAĞ-KUR SİGORTALILARININ BORÇLANMA ŞEKİLLERİ
Askerlik sürelerinin borçlanılması
Askerlikte geçen süreler nasıl borçlanılır
isteğe bağlı sigortalıların borçlanması
Yurt dışında geçen sürelerin borçlanılması
Yurt dışında geçen süreler nasıl borçlanılır
HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ
SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ
YENİDEN SİGORTALILIK
Formlar: (Örnek
^
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
7
7
8
8
9
10
10
11
1-13)
II. BÖLÜM
BAĞ-KUR'UN SAĞLADIĞI SİGORTA YARDIMLARI
YAŞLILIK AYLIĞI
Yaşlılık aylığının bağlanması
Nasıl yaşlılık aylığı talebinde bulunulur
Yaşlılık aylığı talebinde bulunacak sigortalıların
dikkat etmesi gereken hususlar
Yaşlılık aylığı bağlanmış olanlara getirilen imkan
MALÛLLÜK AYLIĞI
Malûllük aylığının bağlanması
Nasıl malûllük aylığı talebinde bulunulur
ÖLÜM AYLIĞI
Ölüm aylığının bağlanması
Kimler ölüm aylığından yararlanır
Nasıl ölüm aylığı talebinde bulunulur
TOPTAN ÖDEME
Yaşlılık toptan ödemesi
Nasıl yaşlılık toptan ödemesi talebinde bulunulur
Ölüm toptan ödemesi
Nasıl ölüm toptan ödemesi talebinde bulunulur
SAĞLIK SİGORTASI
Sağlık sigortası yardımından yararlanacak olanlar
Sağlık sigortası yardımından yararlanma şartları
Sağlık sigortası yardımları
Sağlık sigortası primi nedir ve nasıl ödenir
Sağlık karnesi verilmesi için ne gibi belgeler istenir
Sağlık karnesiyle muayene ve tedavi için nereye ve nasıl
müracaat edilir
Sağlık karnesinin vize edilmesi
Sağlıkyardımlarmm süresi
İlaç bedellerine katılma payı
İstanbul ilinde Bağ-Kur Sağlık Karnesi sahiplerine sağlık
hizmeti verecek sağlık kurum ve kuruluşları
Formlar: (Örnek
14-19)
12
12
12
13
13
14
14
14
14
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
20
20
21
21
21
21
22
1. BÖLÜM
BAĞ-KUR NEDİR :
Bağ-Kur belirli bir prim karşılığında, devlet eliyle Esnaf ve Sanatkârlar ve
bağımsız çalışan vatandaşların sosyal güvenliklerini sağlamak üzere, 1479
sayılı Kanunla kurulmuş bir sosyal güvenlik kurumudur.
1479 sayılı Kanunla Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar,
Bağ-Kur'un sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmış ve tüm yurtta 1.10.1972
tarihinden itibaren uygulamaya başlanılmıştır.
KİMLER BAĞ-KUR SİGORTALİSIDIR :
Bağ-Kur sigortalısı olmak için; her şeyden evvel Kanunla ve Kanunların
verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışın­
da olmak, herhangi bir işverene hizmet akti ile bağlı bulunmamak ve 18 yaşı­
nı doldurmuş olmak gerekir.
Türk Vatandaşları ile Türk asıllı yabancı uyruklulardan, kendi nam ve he­
sabına bağımsız çalışanlardan;
— Esnaf ve Sanatkârlar,
— Tüccarlar, Sanayiciler,
— Borsa Ajan ve Acenteleri,
— Mimarlar, Mühendisler,
— Sigorta Prodüktörleri; Eksperleri,
— Tabibler, Eczacılar, Veterinerler,
— Gümrük Komisyoncuları gibi ticari kazanç veya serbest meslek
kazancı dolayısıyla gerçek veya götürü usulde gelir vergisi mü kellefi olanlar,
— Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı bulunanlar,
— Kanunla kurulu Meslek Kuruluşlarına kayıtlı olanlar,
— Kollektif Şirketlerin ortakları
— Adi Komandit şirketlerin, komandite ve komanditer ortakları,
— Limited şirketlerin ortakları,
— Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları,
— Donatma iştirakleri ortakları,
— Anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olan ortak­
ları,
— Muhtarlar,
Mecburi sigortalı olurlar.
— Hiç bir işi olmayanlar,
— Ev kadınları,
— Yurt dışında bulunan vatandaşların yanlarında bulunan çalışmayan eş,leri,
— Türkiye'de ikâmet eden Türk asıllı yabancı uyruklular,
— Dul ve Yetim aylığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan geçici veya
sürekli kısmî iş göremezlik geliri alanlar da mecburi veya isteğe bağlı sigorta­
lı olurlar.
BAĞ-KUR SİGORTALISI OLMAK İÇİN YAPILACAK İŞLER:
GİRİŞ BİLDİRGESİNİN TEMİNİ:
Bağ-Kur'a giriş bildirgeleri genel olarak Odamızdan, Bağ-Kur İstanbul İl
Müdürlüğü'nden, Vergi Daireleri'nden veya Mal Müdürlüklerl'nden temin edi­
lebilir.
GİRİŞ BİLDİRGESİNİN DOLDURULMASI:
Sigortalılık durumlarına göre, temin edilen giriş bildirgeleri;
— Mecburi sigortalılar için (Örnek-1)
— İsteğe bağlı Siortalılar için ise (Örnek-2)'de gösterilen şekilde dolduru­
lacaktır.
GİRİŞ BİLDİRGESİ DOLDURULURKEN ÖZELLİKLE DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
— Giriş bildirgesinin arkasında "BİLDİRGENİN DOLDURULMASI HAK­
KINDA AÇIKLAMA" mutlaka okunmalı ve burada belirtilen hususlara dikkat
edilmelidir.
— Giriş bildirgeleri mürekkepli kalemle veya daktilo ile okunur şekilde
noksansız olarak doldurulmalıdır.
— Daha önce diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında hizmeti olanlar, "DA­
HA ÖNCEKİ HİZMETLERİ" bölümüne gerekil bilgileri mutlaka yazmalıdır.
BASAMAK SEÇİMİ:
Bag-Kur sigortalısının prim ve aylık tutarlarına esas olan göstergeler (24)
basamak şeklinde tesbit edilmiştir. En düşük basamak (1), en yüksek basa­
mak ise (24)'tür. Bağ-Kur sigortalısı olacak kiınse ilk girişte 1. basamak-ile
12. basamaktan birini, sigortalılığın başladığı tarihten itibaren 3 ay içinde seç­
melidir. 3 ay içerisinde basamak seçimi yapıimızsa 1. basamak seçilmiş sayı­
lır.
Diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında hizmeti olanların, toplam hizmetleri
karşılığı olarak 1. basamaktan, 6. basamağa kadar olan hizmetlerine karşılık
olan basamaklara, Bağ-Kur tarafından intibakları yapılır. Örneğin; Bağ-Kur'a
girmeden önce diğer sosyal güvenlik kurulşlarında toplam bir sene, 6 ay, 29
güne kadar hizmeti olan bir kişinin ilk girişte seçeceği basamak 2. basamak­
tır. Bağ-Kur'a ilk girişte seçeceği basamak 2. basamaktan düşük olamaz.
Diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında hizmeti olup da Bağ-Kur sigortalısı
olacak kimse, sigortalılığının başladığı tarihten itibaren üç ay içinde isterse in­
tibak ettirildiği basamak ile 12. basamak arasında bulunan basamaklardan
herhangi birini seçebilir. Ancak; 12. basamaktan yukarısını seçemez.
Sigortalılık başlangıç tarihinden itibaren 3 aylık süre geçtikten sonra, giriş
bildirgesi Bağ-Kur kayıtlarına intikal etmiş olsa dahi, basamak tesbiti, tescil
tarihindeki Bağ-Kur mevzuatı gereğince yapılır. Bu hususlar gözönünde bu­
lundurularak Bağ-Kur'a giriş bildirgelerinin doldurulması sırasında ilk tescil
basamağının seçilmesi gerekmektedir.
GİRİŞ BİLDİRGESİNİN ONAYİ:
Sigortalı tarafından doldurulan ve imzalanan giriş bildirgeleri;
Vergi mükellefi olan:
— Gerçek kişiler,
— Tüzel kişilerden,
— Kollektif şirketlerin ortakları,
— Adi komandit şirketlerin, komandite ve komanditer ortakları,
— Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin, komandite ortakları
— Donatma iştirakleri ortakları bağlı bulundukları Vergi Dairelerine,
— Limited şirketlerin ortakları, anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yö­
netim kurulu üyesi olan ortakları, ortağı bulunduğu şirketlere,
— Ev kadınları veya işi olmayanlar bağlı bulundukları muhtarlığa,
— Yurt dışında bulunan vatandaşların herhangi bir işte çalışmayan eşleri
bağlı bulundukları konsolosluğa veya çalışma ataşeliğine, onaylattırılır.
Ayrıca; Limited şirket ortakları ile anonim şirketlerin kurucu ortakları ve
yönetim kurulu üyeleri, Ticaret Sicili Memurluğu'ndan şirket ortağı olduğuna
ait belge alacaklardır.
GİRİŞ BİLDİRGESİNİN İL MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMESİ:
— Giriş bildirgesinin onayından sonra, bildirgenin en üst kısmındaki
"Bağ-Kur'a Başvurma Belgesi" koparılarak sigortalı tarafından muhafaza edi­
lir.
— Giriş bildirgesinin geri kalan bölümü Bağ-Kur İstanbul İl Müdürlüğü'ne
elden veya PTT kanalı ile Taahhütlü olarak gönderilir.
Mecburi sigortalıların giriş bildirgeleri vergi dairelerince de İl Müdürlü­
ğü'ne gönderilebilir. Giriş bildirgelerini İl Müdürlüğü'ne elden verecekler. Si­
gortalama Müdürlüğü Danışma Birimi'ne müracaat edeceklerdir.
SİGORTALININ (KAYDININ) TESCİLİNİN BİLDİRİLMESİ:
Mecburi sigortalı için, "BAĞ-KUR SİGORTALILIK TESCİL BELGESİ"nin
ilgili bölümü, Bağ-Kur İl Müdürlüğü'nce onaylanarak sigortalıya elden verilir
veya bir yazı ekinde gönderilir.
İsteğe bağlı sigortalıya ise sigortalılık başlangıç tarihi, bağ numarası ve
tescil basamağı İl Müdürlüğü'nce resmi bir yazı ile bildirilir.
Böylece Bağ-Kur sigortalılık işlemleri tamamlanmış olur.
PRİM NEDİR:
Prim, giriş keseneği, aylık sigorta primi, sağlık sigortası primi ve basamak
yükseltme farkı şeklinde sigortalılar tarafından ödenen paralardır.
— AYLIK SİGORTA PRİMİ:
Gelir basamakları üzerinden belirli oranlar esas alınarak hesap edilen
ve aylık olarak ödenmesi geren miktarlardır.
— GİRİŞ KESENEĞİ:
Bağ-Kur'a ilk girişte bir defaya mahsus olmak üzere alınan gelir basa­
mağının % 25'i oranında ki miktardır.
— BASAMAK YÜKSELTME FARKI:
Sigortalının halen bulunduğu gelir basamağı primi ile geçmek istediği
bir üst gelir basamağı primi arasındaki farktır.
SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ:
— Yapılacak sağlık yardımlarına karşılık olarak alınan miktardır.
Primlerin hesabında; basamak göstergelerinin her yıl genel bütçe kanunu
ile kabul edilen katsayının çarpılması suretiyle bulunacak tutarlar esas alınır.
Yukarıda sözü edilen primlerin basamaklara göre tespit edilmiş olan mik­
tarları cetveller halinde Odamızda, Bağ-Kur'un anlaşmalı olduğu Bankalarda
ve PTT merkezlerinde bulunmaktadır.
Ödenecek primlerin ne kadar olduğu, basamak yükseltme farkı, sağlık si­
gortası gibi bilgilerde Odamızdan öğrenilebilir.
— SİGORTALILARIN PRİMLERİNİ YATIRIRKEN DİKKAT
ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
— Primler; Bağ-Kur İstanbul İl Müdürlüğü'ne, Bağ-Kur'un anlaşması olan
Türkiye Halk Bankası, Türkiye Emlak Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve
PTT şubelerine yatırılabilir.
— Primler ait olduğu ay içerisinde tam olarak ödenmelidir. Primler süresi
içinde tam olarak ödenmez ise, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten
başlayarak, ilk ay için % 10 ve bundan sonra gelecek her ay için % 5 gecik­
me zammı uygulanır. Gecikme zammı yalnız prim alacaklarına uygulanır ve
borç ödeninceye kadar devam eder.
— İsteğe bağlı sigortalılarda sadece ait olduğu ay için primi yatırılmış sü­
reler sigortalılığa sayıldığından ve gecikme zammı ödemek suretiyle geçmiş
ayların sigortalılık süresine dahil edilmesi mümkün olmadığından, primler ait
olduğu ay içerisinde mutlaka ödenmelidir.
BASAMAK YÜKSELTME NEDİR VE NE ZAMAN YÜKSELTİLİR:
Sigortalının bulunduğu basamaktan bir üst basamağa geçmesine basa-
mak yükseltme denir.
1. basamaktan, 6. basamağa kadar BASAMAK YÜKSELTMELERİ 1 yıl­
lık bekleme süresi dikkate alınarak, Kurumca kendiliğinden yapılır.
Kurumca yapılan basamak yükseltmelerinde;
— Sigortalının talebi aranmaz.
— Sigortalının 6. basamağa kadar olan yükseltmeleri ayrıca kendilerine
bildirilmez.
— Sigortalı, bulunduğu 1-6 basamaklar arasında bir yılını doldurunca bir
üst basamağın primini ve basamak yükseltme farkını kendiliğinden yatırmalı­
dır.
— Altı, yedi, sekiz, dokuz, on, onbir ve onikinci basamaklarda bulunan si­
gortalıların, basamak yükseltmeleri sigortalının isteğine bağlıdır.
— Basamak yükseltmek için, sigortalı bulunduğu basamakta 2 tam yılını
doldurmuş olmalıdır.
— Basamak yükseltme talep tarihinden itibaren geriye doğru 6 ay önce­
sine kadar sigortalının. Kuruma prim ve gecikme zammı borcu olmamalıdır.
— Bağ-Kur'da 12. basamaktan sonra bir üst basamağa geçebilmek için
12. basamaktan 2 tam yıl prim ödenek, basamak yükseltme talebinde bulun­
mak ve basamak yükseltme talep tarihinden itibaren 6 ay öncesine kadar
prim ve her türlü borçlarını ödemiş olmak şartı bulunmaktadır.
13. basamakta bir yıl doldurulduktan sonra, yukarıdaki şartlar yerine
getirilmek suretiyle, bir üst basamağa yükseltme işlemi yapılabilir.
— Kuruma yazılı olarak basamak yükseltme talebinde bulunulmalıdır.
(Örnek 3) deki, BASAMAK YÜKSELTME (BY) formu doldurulup imzalanarak
da bu talep yapılabilir.
— Basamak yükseltme talep yazısı veya (BY) formu Kuruma elden veri­
lerek kayıt tarih ve numarası alınır veya PTT kanalıyla Taahhütlü olarak gön­
derilir.
— Basamak yükseltme talebinin elden verilmesi halinde. Kurum kayıtları­
na alındığı, PTT kanalı ile Taahhütlü olarak gönderilmiş ise gönderiliş tarihini
takip eden ay başı itibariyle bir üst basamağa yükseltilir.
— Sigortalı basamak yükseltmesinin yapıldığı aydan itibaren basamak
yükseltme farkı ile yeni basamağın primini yatırmalıdır.
— Basamak yükseltmelerinde, sigortalının bulunduğu basamaktan ancak
bir üst basamağa yükseltme yapılabilir.
BAĞ-KUR SİGORTALILARININ BORÇLANMA ŞEKİLLERİ:
Bağ-Kur sigortalıları gerekli koşulları taşımaları halinde aşağıda belirtilen
borçlanma şekillerinden yararlanabilirler:
-— Askerlik sürelerinin borçlanılması,
— İsteğe bağlı sigortalıların borçlanması,
— Yurt dışında geçen sürelerin borçlanılması,
ASKERLİK SÜRELERİNİN BORÇLANILMASI:
Sigortalı olanlar, askerlikte er olarak geçen hizmet süreleri ile yedek su­
bay okulunda geçen sürelerinin tamamını ve askerlik hizmetlerini yurt dışın­
da bulundukları ülkelerde yaptıktan sonra göçmen olarak Türkiye'ye gelerek
Türk vatandaşlığına geçenler de Yurt dışında geçen askerlik sürelerinin ta­
mamını borçlanabilirler. Ölüm halinde, sigortalı olanların haksahipleri de
borçlanma talebinde bulunabilirler.
— Askerlik sürelerinin borçlanılması için talepte bulunanların borçlanma
talep tarihinde Bağ-Kur sigortalısı olmaları gerekir.
— Ölen sigortalıların hak sahiplerinin askerlik borçlanması yapabilmeleri
için sigortalının ölüm tarihinden Bağ~Kur sigortalısı olması şarttır.
ASKERLİKTE GEÇEN SÜRELER NASIL BORÇLANILIR:
Askerlik borçlanması için her şeyden evvel Bağ-Kur sigortalılığının devam
ettiğinin tesbiti gerekir.
— Askerlikte geçen sürelerin borçlanılmasında, sigortalılar veya hak sa­
hipleri gerekli belge ve bilgileri almak üzere Odamıza veya Bağ-Kur İstanbul
İl Müdürlüğü Sigortalama Müdürlüğü Danışma Birimi'ne müracaat edebilirler.
M e c b u r i sigortalılar:
"BAĞ-KUR SİGORTALILIK BELGESl'ni (Örnek-4) bağlı oldukları Vergi
Dairesine ve Odamıza, "ASKERLİK SÜRESİNİN BORÇLANMA HİZMET
CETVELl"ni (Örnek-5) Askerlik Şubesine onaylatırlar ve "ASKERLİK SÜRE­
SİNE AİT BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ" (Örnek-6) sigortalı veya hak
sahipleri tarafından doldurulup imzalanır.
İsteğe bağlı sigortalılar:
Örnek (5) ve (6) daki formlarla birlikte, hesap ekstrelerinde yer almayan
prim makbuzlarının fotokopileri eklenir.
Hazırlanan bütün belgeler Kuruma elden teslim edilir veya PTT kanalı ile
Taahhütlü olarak gönderilir. Askerlik borçlanma işlemleri İl Müdürlüğü'nce ta­
mamlanır ve ödenmesi gereken borç miktarı tespit edilerek, sigortalı veya
hak sahiplerine tebliğ edilir.
— Tebliğ edilen borç miktarı "ASKERLİK BORÇLANMA KARŞILIĞIDIR"
şeklinde makbuza yazdırılarak bankaya yatırılır.
— Böylece askerlik borçlanma işlemi tamamlanmış olur. Askerlik süreleri
sigortalılık süresi olarak sayılır.
— Borç miktarı tebliğ tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde mutlaka ödenme­
lidir.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILILARIN BORÇLANMASI:
İsteğe bağlı sigortalı olanlardan, 4 Mayıs 1979 tarihinde kadın iseler 40,
erkek iseler 45 yaşını geçenler, sigortalı oldukları tarihten itibaren geriye doğ­
ru 10 yıllık süreyi isteğe bağlı sigortalılığın tescilinden itibaren 1 yıl içinde ta­
lepte bulunmak kaydiyle borçlanabilirler.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR NASIL BORÇLANIRLAR:
— İsteğe bağlı sigortalılar borçlanma ile ilgili bilgi ve belgeleri almak üze­
re Odamıza veya Bağ-Kur İstanbul İl Müdürlüğü Sigortalama Müdürlüğü Da­
nışma Birimine müracaat ederler. "İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN 10
YILLIK BORÇLANMASI İLE İLGİLİ TAAHHÜTNAME"yi (Örnek-7) ve "NÜ­
FUS KAYIT ÖRNEĞİ" formunu (Örnek-8) alırlar.
— Nüfus kayıt örneğini nüfus memurluğuna tanzim ve tasdik ettirirler.
— İsteğe bağlı sigortalıların 10 yıllık borçlanması ile ilgili taahhütname si­
gortalı tarafından doldurulup imzalanır.
— Borçlanma yapacak sigortalı, nüfus kayıt örneğini, borçlanma taahhüt­
namesine ekleyerek Kuruma elden teslim eder veya PTT kanalı ile Taahhüt­
lü olarak gönderir.
— İsteğe bağlı sigortalılık borçlanma işlemleri İl Müdürlüğü'nce tamamla­
nır ve ödenmesi gereken borç miktarı tespit edilerek sigortalıya bildirilir.
— Bağ-Kur tarafından bildirilen borç miktarı "10 YILLIK BORÇLANMA
KARŞILIĞIDIR " şeklinde makbuza not düşürülerek bankaya ödenir.
— Böylece borçlanma işlemi tamamlanmış olur, borçlanılan süreler sigor­
talılık süresi olarak sayılır.
— Borç miktarı isteğe bağlı sigotalılığın başlangıç tarihinden itibaren 2 yıl
içinde ödenir. Bu süre içerisinde borçların tamamen ödenmemesi halinde
borçlanmaları geçersiz sayılır.
. YURT DİŞİNDA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANILMASI:
18 yaşını doldurmuş Türk Vatandaşları, yurt dışında geçen ve belgelendi­
rilmiş olan çalışma sürelerini, bu çalışma süreleri arasında veya sonunda her
birinde bir yıla kadar olan işsizlik sürelerini ve yurt dışında ev kadını olarak
geçen sürelerinin tamamını veya diledikleri kadarını borçlanabilirler.
Yurt dışındaki çalışma sürelerini ve ev kadını olarak geçen sürelerini yur­
da kesin dönüş tarihinden sonra borçlanmak isteyenlerden:
— Yurt dışına çıkmadan önce Bağ-kur sigortalısı iken kesin olarak yurda
döndükten sonra hiç bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayanlar,
—- Yurt dışından kesin dönüş yaptıktan sonra, Bağ-Kur sigortalısı olanlar,
— Yurt dışında ev kadını olarak bulunanlar, (22.5.1986 tarihinden itibaren
T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olan 28.5.1986 tarihinden önce Yurt dışında
ev hanımı olarak geçen süreyi borçlanmak için T.C. Emekli Sandığı'na müra­
caat ederler.)
Kesin dönüş tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde kendileri veya hak sahiple­
ri Ankara'da bulunan Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'ne müracaat ederler.
YURT DİŞİNDA GEÇEN SÜRELER NASİL BORÇLANILIR:
— Yurt dışında geçen sürelerini borçlanmak isteyenler, Bağ-Kur Genel
Müdürlüğü Sigortalılar Dairesi Başkanlığı Yurt Dışı Hizmetler Müdürlüğü'ne
müracaat ederler.
— Müracaatları üzerine borçlanma yapacaklara bir taahhütname (Örnek9) ile bir beyanname verilir. (Örnek-10)
— Bu formlar borçlanma yapacaklar tarafından doldurulup imzalanır.
Bunlara:
a) Nüfus hüviyet cüzdanının onaylı sureti,
b) Yurt dışında çalışanlar, çalıştığı ülkede bağlı bulunduğu sigorta kuru­
mundan veya iş yerinden alacakları hizmet cetvelinin noter onaylı tercümesi,
— Yurt dışında kendi nam ve hesabına çalışanlar, çalıştıkları ülkelerdeki
meslek kuruluşlarından alacakları belgeleri,
— Yurt dışında çalışanlar ile ev kadınları pasaportlarında bulunan yurt dı­
şına çıkışlarıyla, kesin dönüş tarihi ve resimli sayfalarının noter onaylı fotoko­
pileri,
Eklenerek Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'ne elden verirler veya PTT kanalıy­
la Taahhütlü olara gönderirler.
— Borçlanma işlemleri Genel Müdürlük'çe tamamlanarak, borçlanma sü­
relerinin her bir günü için bir Amerikan Doları üzerinden borçlanma tutarı he-
sap edilerek, ödenecek toplam Dolar miktarı ilgililere tebliğ edilir.
Borçlanılan miktarın ödenmesinde süre sözkonusu değildir. Ancak; borç­
lanma karşılığının tamamı Bağ-kur'un Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Şubesi'ndeki 7013 No.lu vadesiz resmi mevduat hesabına yatırıldığı zaman borç­
lanılan süre sigortalılıktan sayılır.
HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ:
Sigortalının Bağ-Kur kapsamına girmeden önceki zamanlara ait çalışma­
ları da olabilir.
Bu çalışmalar kanunla kurulu herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna ve­
ya özel sigorta sandıklarına tabi olarak geçmiş ise, hizmet süreleri Bağ-Kur
hizmetleri ile birleştirilir.
Diğer taraftan; Türkiye'nin Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yaptığı ülkelerde
çalışması bulunanların da Yurt dışında geçen hizmet süreleri Bağ-Kur'daki
hizmetleri ile birleştirilir.
Bunun için:
— Sigortalı veya hak sahibinin Bağ-Kur İstanbul İl Müdürlüğü Sigortala­
ma Müdürlüğü Danışma Birimine müracaat ederek, hizmet birleştirme tale­
binde bulunması,
— Talep dilekçesinde, hizmeti geçen Kurumdaki sicil numarası ve çalıştı­
ğı yerin belirtilmesi gerekmektedir.
Bu talebe istinaden İl Müdürlüğü'nce ilgili Kurumdan çalıştığı hizmet süre­
leri istenir.
— İl Müdürlüğü'ne intikal eden hizmetler; yaşlılık, malûllük ve ölüm aylığı
talepleri dikkate alınarak hizmet birleştirmesi işlemleri yapılmış olur.
SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ:
— Meslek Kuruluşları kayıtlarına göre tescili yapılan sigortalıların, meslek
kuruluşlarından kayıtlarının silindiği,
— Meslek Kuruluşlarına kayıt mecburiyeti olmayan sigortalıların Vergi
Dairesindeki kayıtlarının silindiği,
— İflasına karar verilmiş olan tasfiye halindeki şirket ortaklarının, şirketin
tasfiyesine Mahkemece 4.5.1979 tarihinden önce karar verilmiş ise bu tarih­
ten, 4.5.1979 tarihinden sonra karar verilmiş ise karar verildiği tarihten,
— Anonim şirketin kurucu ortaklarından şirket ortaklığı ile ilgisi kalmayan­
ların, şirketteki kurucu hisselerini sattığı tarihten,
— Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin bu görevlerinin sona
erdiği tarihten,
— T.C. Emekli Sandığı'na tabi çalışmaya başlayanların, çalışmaya başla­
dıkları tarih ayın ilk günü ise, önceki ayın sonundan, ay içinde ise, o ayın so­
nundan,
— Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi mevcut yabancı ülkelerde si­
gortalı olarak başlayanların, çalışmaya başladıkları tarihin bir gün öncesin­
den,
— Yedek subay olarak askerlik görevlerini ifa edenlerin okul dönemlerin­
den mezun oldukları ayın sonundan,
— İsteğe bağlı sigortalı olanların, mecburi sigortalı olarak Bağ-Kur'a veya
diğer sosyal güvenlik kuruluşları kapsamına girdiği tarihten itibaren sigortalı­
lıkları sona erer.
— Kendi nam ve hesabına bağımsız olarak çalışmasını sona erdiren si­
gortalılar, "İŞİ BIRAKMA" (İB) FORMUNU (Örnek-11),
— Bağlı bulunduğu Vergi Dairesine ve Odamıza,
— Tanzim ve onaylattırdıktan sonra, Bağ-Kur İstanbul İl Müdürlüğü Si­
gortalama Müdürlüğü Danışma Birimine elden verirler veya Taahhütlü olarak
PTT kanalıyla gönderirler,
Bu suretle Bağ-Kur sigortalılığı sona erdirilmiş olur.
YENİDEN SİGORTALILIK:
Bağ-Kur sigortalılığı sona erenler tekrar Bağ-Kur Kanunu'na tabi olarak
çalışmaya başladıklarında, sigortalılıkları terk tarihindeki basamak ve Bağ nu­
marası üzerinden başlatılır.
— Yeniden Bağ-Kur'a kayıt ve tescili yapılacak mecburi sigortalılar (Ör­
nek-12) deki yeniden sigortalılık (YS) formunu Bağ-Kur İstanbul İl Müdürlüğü
Sigortalama Müdürlüğü Danışma Biriminden veya Odamızdan alarak,
a) Bağlı bulundukları Vergi Dairelerinden,
b) Odamıza, onaylattırırlar.
Diğer taraftan, zorunlu sigortalılığı sona erip de sigortalılıklarını isteğe
bağlı olarak devam ettirmek isteyenler (Örnek-13) deki formu (İsteğe Bağlı
Sigortalılık) talep dilekçesini doldurup, imzaladıktan sonra Bağ-Kur İl Müdürlüğü'ne elden verirler veya PTT kanalıyla Taahhütlü olarak gönderirler.
II. BÖLÜM
BAĞ-KUR'UN SAĞLADIĞI SİGORTA YARDIMLARI:
— Bağ-Kur sigortalısına yaşlılık ve malûllük aylığı,
— Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine ölüm aylığı bağlamakta,
— Cenaze parası ödemekte,
— Sağlık sigortası yardımı yapmaktadır.
Ayrıca aylık bağlanmasına hak kazanılamaması durumunda kendilerine
ve hak sahiplerine ödedikleri primler toptan ödeme olarak iade edilmektedir.
YAŞLILIK AYLIĞI:
YAŞLILIK AYLIĞININ BAĞLANMASI:
Sigortalıya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için;
Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması.
En az 15 tam yıl (5400) gün sigorta primi ödemiş olması,
Yazılı talepte bulunmuş olması,
gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen 15 yıl sürenin tamamının Bağ-Kur'da geçmiş olması
şart değildir. Diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında geçen hizmet süreleri bu
15 tam yıllık hizmet süresinin hesaplanmasında dikkate alınır.
NASİL YAŞLILIK AYLIĞI TALEBİNDE BULUNULUR:
— Yaşlılık aylığı şartlarına haiz olan sigortalı Bağ-Kur İl Müdürlüğü Sigor­
talama Müdürlüğü Danışma Birimine müracaat eder.
Sigortalının yaşlılık aylığı talebinde bulunduğu tarihte, prim ve her türlü
borçlarını mutlaka ödemiş olması gerekmektedir. Yaşlılık aylığı talebinde bu­
lunanların Bağ-Kur'a borçlarının olması halinde vermiş oldukları talepler ge­
çersiz olur. Sigortalının, yaşlılık aylığı şartlarını taşıması ve yaşlılık aylığı tale­
binde kesin borcunu hesaplatıp ödedikten sonra İl Müdürlüğüne müracaat
etmesi gerekir.
Sigortalı Odamızdan veya Bağ-Kur İl Müdürlüğü'nden (Örnek-14) deki
"YAŞLILIK TOPTAN ÖDEMESİ / YAŞLILIK AYLIĞI TALEP FORMU"nu alır.
— Yaşlılık aylığı talep formunun ilgili bölümlerini bağlı bulunduğu Vergi
Dairesine, Odamıza ve nüfus memurluğuna onaylattırır.
— Bu formun kendisiyle ilgili bölümünü doldurur, en son yazışma adresi­
ni belirterek imzalar.
— Yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunacak sigortalı, bu forma 2
adet vesikalık fotoğrafını ve hesap ekstrelerinde görünmeyen prim ödeme
makbuz fotokopilerini ekleyerek, İl Müdürlüğüne elden teslim eder veya PTT
kanalıyla Taahhütlü olarak gönderir.
— Aylık bağlama işlemleri İl Müdürlüğü'nde ve Genel Müdürlükle ta­
mamlandıktan sonra, aylıklarının sigortalıya ödenmesi için ilgili banka şubesi­
ne talimat verilir ve bu talimatın bir sureti, düzenlenen kimlik kartıyla birlikte
sigortalının adresine gönderilir.
Böylece yaşlılık aylığı bağlanması işlemleri tamamlanmış olur.
YAŞLILIK AYLİĞİ TALEBİNDE BULUNACAK SİGORTALILARIN
DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
Sigortalıların, yaşlılık aylığı şartlarını yerine getirmeden yapmış oldukla­
rı yazılı talepleri geçersiz sayılmaktadır. Bu bakımdan sigortalılar, aylık talep
etmeden önce mutlaka Odamıza veya Bağ-Kur İl Müdürlüğü Sigortalama
Müdürlüğü Danışma Birimine müracaat ederek, basamak durumlarını öğren­
melidirler.
—• Sigortalıların en son bulundukları basamaktan yaşlılık aylığı bağlana­
bilmesi için, 12 ay bu basamak üzerinden sigortalı olarak prim ödemiş olma­
ları gerektiğinden, yaşlılık aylığı talebinden önce sigortalılar Bağ-Kur İl Müdürlüğü'ne müracaat ederek basamak durumlarını tesbit ettirmelidir.
— Sigortalının, yaşlılık aylığı talebi sırasında, Bağ-Kur'a prim ve her türlü
borçlarını ödemiş olması gerekmektedir.
— Diğer kurum ve sandıklarda birleştirilecek hizmeti olan sigortalılara
Bağ-Kur'ca yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için, hizmetler sadece iki sosyal gü­
venlik kuruluşuna tabi olarak geçmiş ise, son yedi yıllık fiili hizmet süresi içe­
risinde 1260 gününün; bu 7 yılda 2'den fazla sosyal güvenlik kuruluşuna tabi
olarak prim ödemiş ise en fazla hizmetin Bağ-Kur'da geçmiş olması gerekti­
ğinden, yaşlılık aylığı talebinden önce Bağ-Kur İl Müdürlüğü'ne müracaatla
sigortalılık durumlarını tesbit ettirmelidirler.
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMIŞ OLANLARA GETİRİLEN İMKAN:
Yaşlılık aylığı almakta olanlara, istekleri halinde, bağlanmış aylıklarını dur­
durarak, son defa prim ödedikleri basamaktan, pirim ödemeye devam ede­
bilme imkânı getirilmiştir.
Bu şekilde yaşlılık aylığı bağlanmış olan basamaktan daha yukarı basa­
mağa çıkabilme, dolayısı ile daha yukarı basamaktan yaşlılık aylığı alma im­
kânı verilmiştir.
MALÛLLÜK AYLIĞI:
MALÛLLÜK AYLIĞININ BAĞLANMASI:
Sigortalıya malûllük aylığının bağlanabilmesi için:
— Çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirdiğinin. Sağlık ve Sosyal Yar­
dım Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Üniversiteler ve Kamu İktisadi Te­
şebbüslerine ait hastahanelerin sağlık kurullarınca verilecek raporlara göre
belirlenmiş olması,
— En az 5 tam yıl (1800 gün) sigorta primi ödemiş olması,
— Yazılı talepte bulunmuş olması
Gerekmektedir.
Sigortalılığın başladığı tarihte malûl sayılacak derecede hastalık veya sa­
katlığı bulunduğu gerek önceden, gerekse sonradan tesbit edilenlere, bu
hastalık veya sakatlanmadan dolayı malûllük aylığı bağlanmaz.
Diğer taraftan iş kazası veya meslek hastalığı sonucu malûl duruma dü­
şen sigortalılılara malûllük aylığı bağlanması içi.:, bunların malûl olduğu tarih­
te, Bağ-Kur mecburi sigortalısı olmaları haricinde herhangi bir şart aranmaz.
NASIL MALÛLLÜK AYLIĞI TALEBİNDE BULUNULUR.:
Malûllük aylığı bağlanması için sigortalı Odamıza veya Bağ-Kur İl Müdür­
lüğü Sigortalama Müdürlüğü Danışma Birimine müracaat eder.
Odamizdan veya İl Müdürlüğü'nden malûllük ayhğı talep dilekçesi (nor­
mal malûllük ayhğı talebinde bulunacaksa) (Örnek-15)deki, iş kazası veya
meslek hastalığından malûllük aylığı talebinde bulunacaksa (Örnek-16)daki,
nüfus kayıt örneği (Örnek-8), işini terk etmişse (Örnek-11)deki formu, işine
devam ediyor ise (Örnek~4) deki üyelik ve mükellefiyet devam belgelerini
alır.
— Sigortalının malûllük talebinin işleme alınabilmesi için her şeyden ev­
vel Bağ-Kur sigortalılık süresinin tesbiti gerekir.
Bunun için:
Mecburi sigortalılar;
— İşlerini terk etmiş iseler (Örnek-11) deki formu vergi dairelerine ve
Odamıza,
— İşlerine devam ediyorlar ise (Örnek~4)deki formu vergi dairesine ve
Odamıza,
Onaylattırırlar.
İsteğe bağlı sigortalı, hesap ekstresinde yer almayan prim makbuzlarının
fotokopilerini çektirir.
— (Örnek-8) deki formu bağlı bulunduğu nüfus memurluğuna onaylattırır.
— Malûllük aylığı talep dilekçesini doldurup en son yazışma adresini be­
lirtmek suretiyle imzalar.
— Mecburi sigortalı; daha önce alarak onaylattırdığı belgeleri,
— İsteğe bağlı sigortalı; hesap ekstresinde görünmeyen prim makbuz fo­
tokopileri ile nüfus kayıt örneğini ve 2 adet fotoğrafını malûllük aylığı talep di­
lekçesine ekleyerek İl Müdürlüğü'ne elden teslim eder veya PTT kanalıyla ta­
ahhütlü olarak gönderir.
— İl Müdürlüğü, sigortalılık süresini tesbit ettikten sonra sigortalıya sağlık
kurulu raporu alması için. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Sosyal Sigorta­
lar Kurumu, Üniversiteler ve Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait hastahanelerden herhangi birisine sevk eder.
— Sigortalı sevk edildiği sağlık kuruluşundan alacağı raporu İl Müdürlü­
ğü'ne elden teslim eder veya PTT kanalıyla taahhütlü olarak gönderir.
— İl Müdürlüğü raporu değerlendirilmek üzere Bağ-Kur Genel Müdürlü­
ğü'ne intikâl ettirir.
— Genel Müdürlük'de teşekkül ettirilen sağlık kurulunda değerlendirmeye
tâbi tutulan sağlık kurulu raporu neticesi İl Müdürlüğü'ne bildirilir.
— Sağlık Kurulu Raporuna göre maluliyetine karar verilmiş sigortalıya,
aylık ödemesi yapılması için ilgili banka şubesine talimat veriir ve talimatın bir
sureti de düzenlenen kimlik kartıyla birlikte sigortalının yazışma adresine
gönderilir.
— Böylece malûllük aylığı bağlama işlemleri tamamlanmış olur.
— Bağ-Kur malûllük aylığı bağlanan sigortalıları ve çalışamıyacak durum­
da malûl çocukları, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dolduruncaya kadar
kontrol muayenesine tâbi tutulabilir.
Bağlanan malûllük aylığı, sigortalının yapılan kontrol muayenesi sonunda
malûllük durumunun devam etmediğinin anlaşılması halinde kesilir.
ÖLÜM AYLIĞÎ:
ÖLÜM AYLIĞININ BAĞLANMASI:
Sigortalıların ölümleri halinde hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi
için.
Sigortalının ölümünden önce;
— En az 3 tam yıl (1080 gün) sigortalı olarak prim ödemiş olması,
— Malûllük veya yaşlılık aylığı alması, yazılı talepte bulunup, malûllük ve­
ya yaşlılık aylığına hak kazanmış olması,
— Bağlanmış bulunan malûllük aylığının kesilmiş olması,
— Talep etmiş olduğu toptan ödeme tutarını almamış olması,
Gerekmektedir.
İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda ölen sigortalıların hak sahiple­
rine ölüm aylığı bağlanması için hizmet süresi aranmaz.
KİMLER ÖLÜM AYLIĞINDAN YARARLANIR:
Ölüm aylığından sigortalıların;
-Eşi,
— 18 yaşını (orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim
yapması halinde 25 yaşını) doldurmamış veya 18 yaşını doldurduktan sonra
yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda bulunan malûl çocukları ile
geçimini sağlayacak başka bir geliri bulunmayan kız çocukları,
— Geçimi ölen sigortalı tarafından karşılanan anne ve babası,
yararlanır.
Ancak; anne ve babanın ölüm aylığından faydalanması için, ölen sigorta­
lının ölüm aylığından yararlanacak eş ve çocuk sayısının 3 kişiden az olması
gerekir. Bunların sayısının 3 kişiyi bulması halinde anne ve babaya ölüm aylı­
ğı bağlanmaz.
NASIL ÖLÜM AYLIĞI TALEBİNDE BULUNULUR:
— Sigortalının ölünnü üzerine hak sahipleri, Odamıza veya Bağ-Kur İl Mü­
dürlüğü Sigortalama Müdürlüğü Danışma Birimine müracaat ederek (Örnek17) deki ölüm aylığı talep formunu alırlar.
— Ölüm aylığı talep formunun, hak sahipleriyle ilgili bölümü doldurulup,
en son yazışma adresi de belirtilerek imzalanır.
— İlgili bölümleri Vergi Dairesi ve Odamıza, vukuatlı nüfus kayıt örneği
ise, nüfus memurluğuna onaylattırılır.
Sigortalının 18 yaşından büyük çocuğu yok ise, eşin talebi imzalaması
yeterlidir.
— (Örnek-17)deki ölüm yardımı formuna; 2 adet fotoğrafları, (18 yaşın­
dan küçük çocuklar için verilmeyecektir.) 18 yaşından büyük çocuk varsa öğ­
renim belgeleri, 18 yaşından büyük olmakla beraber evlenmemiş kız çocuk­
larının muhtarlıktan alacakları, başka bir gelirleri olmadığına dair belge
sigortalının anne ve babasının muhtaçlık belgesi eklenerek hesap ekstresinde yer almayan prim makbuz fotokopileriyle birlikte İl Müdürlüğü'ne elden
teslim edilir veya PTT kanalıyla taahhütlü olarak gönderilir.
— İl Müdürlüğü sigortalının ölüm tarihinde Bağ-Kur sigortalısı olması ha­
linde hak sahiplerine cenaze yardımı yapar.
— Aylık işlemleri için İl Müdürlüğü'nde ve Genel Müdürlük'de işlemlerin
tamamlanmasından sonra hak sahiplerine aylıklarının ödenmesi için ilgili
banka şubesine talimat verilir ve bu talimatın bir sureti düzenlenen kimlik
kartları ile birlikte adreslerine gönderilir.
Böylece ölüm aylığı bağlanması işlemleri tamamlanmış olur.
TOPTAN ÖDEME
YAŞLILIK TOPTAN ÖDEMESİ:
Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmakla beraber yaşlılık veya
malûllük aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılara, işlerini terk
ederek yazılı talepte bulunmaları halinde ödemiş oldukları prim, toptan öde­
me şeklinde geri verilir.
NASIL YAŞLILIK TOPTAN ÖDEMESİ TALEBİNDE
BULUNULUR:
— Yaşlılık toptan ödemesi şartların haiz olan sigortalı Odamıza veya
Bağ-Kur İl Müdürlüğü Sigortalama Müdürlüğü Danışma Birimine müracaat
ederek;
YAŞLILIK TOPTAN ÖDEMESİ / YAŞLILIK AYLIĞI TALEP FORMU'nu
alır. (Örnek-14)
Bu formun ilgili bölümlerini vergi dairesine, Odamıza ve nüfus memurlu­
ğuna onaylattırır. Kendisi ile ilgili bölümünü doldurup, en son yazışma adresi­
ni belirterek imzalar ve İl Müdürlüğü'ne elden teslim eder veya PTT kanalıyla
taahhütlü olarak gönderir.
— Yaşlılık toptan ödemesi işlemleri İl Müdürlüğü'nde tamamlanarak top­
tan ödeme tutarının ödenmesi için ilgili banka şubesine talimat verilir ve tali­
matın bir sureti de sigortalının adresine gönderilir.
Böylece yaşlılık toptan ödemesi işlemleri tamamlanmış olur.
NASIL ÖLÜM TOPTAN ÖDEMESİ TALEBİNDE BULUNULUR:
— Sigortalının hak sahipleri Odamıza veya Bağ-Kur İl Müdürlüğü Danış­
ma Birimine müracaat ederek;
Ölüm toptan ödeme talep formunu alırlar. (Örnek-17)
— Bu formun ilgili bölümleri vergi dairesi, odamıza ve nüfus memurluğu­
na onaylattırılır. Hak sahipleri ile ilgili bölümü doldurulup, en son yazışma ad­
resi de belirtilerek imzalanır.
18 yaşından büyük çocuklar öğrenim belgelerini, 18 yaşından büyük ev­
lenmemiş kız çocuğu başka bir geliri olmadığına dair muhtarlıktan alacağı
belgeyi, anne ve babasının muhtaçlık belgesini ekleyerek elden il Müdürlü­
ğü'ne teslim ederler veya PTT kanalıyla taahhütlü olarak gönderirler.
— Ölüm toptan ödemesi işlemleri İl Müdürlüğü'nde tamamlanarak toptan
ödeme tutarının ödenmesi için ilgili bankaya talimat verilir ve talimatın bir
nüshası hak sahiplerinin adreslerine gönderilir.
Böylece ölüm toptan ödemesi işlemi tamamlanmış olur.
SAĞLIK SİGORTASI:
Bağ-Kur Kanunu'na tâbi sigortalılar, yaşlılık ve malûllük aylığı almakta
olanlar ile bunların eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve ba­
baları ve ölüm aylığı almakta olanlardan, belli bir oranda sağlık sigortası pri­
mi alınmak suretiyle sağlanan yardımlardır.
SAĞLIK SİGORTASI YARDIMINDAN YARARLANACAK
OLANLAR:
— 1479 sayılı Kanun'a tâbi sigortalılar ile eş ve bakmakla yükümlü olduk-
lan çocukları, ana ve babaları,
— Yaşlılık ve malûllük aylığı almakta olanlar ile eş ve bakmakla yükümlü
oldukları çocukları, ana ve babaları,
— Dul ve yetim aylığı almakta olanlar,
Sağlıksigortası yardımından yararlanırlar.
Sağlık sigortasından yararlanacak olanlar (Örnek-18) deki formun ilgili
bölümlerini vergi dairesi ve Odamıza, geçimi sigortalı veya yaşlılık, malûllük
aylığı alanlar tarafından sağlanan, ana, baba ve 18 yaşın geçmiş evli olma­
yan kız çocukları ise ikametgahlarının bulunduğu köy veya mahalle muhtarlı­
ğına onaylattırıp, kendileri ile ilgili bölümünü doldurup imzalarlar.
"VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ" bağlı bulunulan nüfus memurluğu­
na onaylattırılır. (Örnek-19)
Bu formlar Bağ-Kur İl Müdürlüğü Sağlık Müdürlüğü Danışma Birimine el­
den teslim edilir veya PTT kanalıyla taahhütlü olarak gönderilir.
SAĞLIK SİGORTASI YARDIMINDAN YARARLANMA ŞARTLARI
— Sağlık sigortası kapsamına giren sigortalıların sağlık sigortası yardı­
mından yararlanabilmeleri için en az sekiz ay eksiksiz sağlık sigortası primi
ödemiş olmaları, sağlık ve sigorta prim borçlarının bulunmaması,
— Bağ-Kur'dan kendilerine veya hak sahiplerine aylık bağlanmış bulu­
nanlardan ise en az 8 ay sağlık sigortası primi kesilmesi şartına bağlıdır.
Ancak; sigortalı olanlar ile yaşlılık ve malûllük aylığı almakta olanlara, eş­
lerinden dolayı ölüm aylığı bağlanması halinde, bağlanan ölüm aylığından
sağlık sigortası primi kesilmez.
Ana ve babanın her ikisinden de ölüm aylığı alan çocukların ölüm aylıkla­
rından, yalnız babadan intikâl eden aylıktan sağlık sigortası primi kesilir.
SAĞLIK SİGORTASI YARDIMLARI:
— Sağlık yardımları, ayakta ve yatarak yapılacak tedavilere gerekli mua­
yene, tetkik, tahlil, müdahale, ameliyat ve tedavilerdir.
Ancak; sağlık yardımlarından yararlanacak kimselerin, hizmet satın alı­
nan resmi sağlık kurum ve kuruluşları dışındaki bir sağlık müessesesinde ya­
tırılarak tedavi altına alınmaları halinde, vak'anın aciliyeti raporla belgelen­
mek şartıyla, bu sağlık müesseselerinde yapılan tedavi giderleri "Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı'na Bağlı Yataklı Tedavi Kurumlarında Yapılacak
Muayene-Tetkik-Müdahale-Ameliyat ve Tedavilere Ait Fiat Tarifesi" üzerin­
den hesaplanmak suretiyle ödenmektedir.
SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ NEDİR VE NASIL ÖDENİR:
Sağlık sigortası primlerinin tahsili iki şekilde yapılır.
— Sigortalıların, yürürlükteki basamak gösterge tutarlarından % 12 sağlık
ve % 20 uzun vadeli sigorta kollarına ait olmak üzere tek bir makbuzla top­
lam % 32 oranında ki tutarı Bağ-Kur İstanbul İl Müdürlüğüne, Bağ-Kur'un an­
laşması olduğu Türkiye Halk Bankası, Türkiye Emlak Bankası, Türkiye Vakıf­
lar Bankası veya PTT şubelerine yatırılabilir.
— Kendilerine veya hak sahiplerine aylık bağlanmış olanların, aylıkların­
dan 10 yıl süreyle % 8 oranında sağlık sigortası primi Kurumca kesilir.
SAĞLIK KARNESİ VERİLMESİ İÇİN NE GİBİ BELGELER
İSTENİR:
— Başvurma dilekçesi,
— Bağımsız çalışmasının devam ettiğine dair belge (mecburi sigortalılar
için), (Örnek-18) Vergi dairesine ve Odamıza onaylattırılacaktır.
— Vukuatlı nüfus kayıt örneği, (Örnek-19) nüfus memurluğuna onaylattırı­
lacaktır.
— Çocukların öğrenim durumunu belirtir belge, (Öğrenciler için)
— Geçimi, sigortalı veya yaşlılık ve malûllük aylığı alanlar tarafından sağ­
lanan, ana, baba ve 18 yaşını geçmiş evli olmayan kız çocukları için ikamet­
gâhın bulunduğu mahalle ve köy muhtarlığından alınacak muhtaçlık belgesi,
— Her sağlık karnesi için 1 adet vesikalık fotoğraf (7 yaşından küçük ço­
cuklar hariç)
18 yaşından büyük, yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda
malûl bulunan çocuklar için tam teşekküllü hastanelerin birinden alınacak
sağlık kurulu raporu,
— Başvurma tarihinde ki ödenmiş prim makbuzu dahil geriye doğru 6 ay­
lık prim makbuzlarının fotokopileri
Gereklidir.
Odamızdan veya Bağ-Kur İl Müdürlüğü Sağlık Müdürlüğü biriminden te­
min edilecek bu belgeler İl Müdürlüğü'ne verilerek sağlık karneleri temin edi­
lir.
SAĞLIK KARNESİ İLE MUAYENE VE TEDAVİ İÇİN NEREYE
VE NASIL MÜRACAAT EDİLİR:
— Sağlık Hizmeti; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Sosyal Sigortalar
Kurumu, Mahalli İdareler, Üniversiteler, Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait
sağlık tesisleri ile diğer sağlık tesislerinden satın alınmak suretiyle yürütülür.
Sağlık hizmetinin hangi sağlık kurum ve kuruluşlarından satın alınacağı
Bakanlar Kurulu kararıyla tesbit edilir.
Sağlık sigortası yardımından yararlanmak için Bakanlar Kurulunca tesbit
edilen sağlık kurum ve kuruluşlarına Bağ-Kur'ca verilen sağlık karnesi ile
başvurulur.
SAĞLİK KARNESİNİN VİZE EDİLMESİ:
- Sağlık yardımından yararlanacaklara verilen sağlık karnelerinin süresi
bir yıldır. Bu süre sonunda vize edilmeyen sağlık karneleri geçersizdir. Vize­
siz sağlık karnesiyle muayene ve tedavi yaptırılamaz.
- Daha önce alınan sağlık karneleri; Bağ-Kur İl Müdürlüğü Sağlık Müdür­
lüğü Danışma Birimine müracaatla vize ettirilerek kullanılır.
SAĞLIK YARDIMLARININ SÜRESİ:
- Her hastalık için yapılacak sağlık yardımları, hastanın iyileşmesine ka­
dar sürer. Ancak hastalık hallerinde yataklı tedavi kurumlarında yapılacak
sağlık yardımları tedaviye başlanılan tarihten itibaren 6 ayı geçemez.
- Hastalık sigortası yardımları, sigortalının sigortalılık vasfını kaybettiği ta­
rihten itibaren en fazla 90 gün daha devam eder.
- İş kazasından dolayı muayene ve tedavi, sigortalının Kurumca tedaviye
alındığı tarihte başlar ve sağlık durumunun gerektirdiği sürece devam eder.
İLAÇ BEDELLERİNE KATILMA PAYİ:
- Hizmet satın alınan Kurum ve Kuruluşlarda yatarak sağlanan tedaviler
sonucu doğan ilaç bedellerinin tamamı Kurum tarafından ödenir.
- Ayakta tedavi sarasında sigortalılar kendilerine, bakmakla yükümlü ol­
dukları eş ve çocuklarına, ana ve babalarına verilecek ilaç bedellerinin %
20'sini, aylık alanlar da kendilerine, bakmakla yükümlü oldukları eş ve ço­
cuklarına, ana ve babalarına verilecek ilaçların bedellerinin % 10'unu karşı­
larlar.
İSTANBUL İLİNDE BAĞ-KUR SAĞLIK KARNESİ SARİHLERİNE SAĞLIK
HİZMETİ VERECEK SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARI
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞINA BAĞLI
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI
— Adalet ve Sağmalcılar Devlet Hastanesi
— Adalar Devlet Hastanesi
— Bakırköy Devlet Hastanesi
— Bakırköy Fizik Tedavi veRehabilitasyon Merkezi
— Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
— Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi
— Beykoz Çocuk Göğüs Hastalıkları Hastanesi
— Beykoz Devlet Hastanesi
— Beyoğlu (Kuledibi) Hastanesi
— Haydarpaşa Göğüs Kalp Damar Cerrahi Merkezi
— Haydarpaşa Numune Hastanesi
— Haseki Hastanesi
— Heybeliada Sanatoryum ve Göğüs Hastalıkları Hastanesi
— Istinye Devlet Hastanesi
— İstanbul Deri ve Tenasül Hastalıkları Hastanesi
— İstanbul Lepra Hastanesi
— Kartal Devlet Hastanesi
— Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi
— Pendik Devlet Hastanesi
— Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi
— Silivri Devlet Hastanesi
— Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesi
— Şile Devlet Hastanesi
— Şişli Etfal Hastanesi
— Taksim Hastanesi
— Yalova Devlet Hastanesi
— Yedikule Göğüs Hast. Hastanesi ve Göğüs Cerrahi Merz.
— Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
567 67 74
382 62 28
571 13 92
556 21 48
572 78 08
177 49 04
323 26 86
331 10 54
151 59 00
337 85 65
345 46 80
589 59 50
351 88 50
177 49 12
528 24 68
572 61 22
352 85 11
339 71 70
375 00 30
142 06 65
9.18 87. 21 00
520 97 35
9.19 92. 10 62
131 22 09
152 43 00
9.19 3 1 . 12 14
547 12 93
333 59 10
Download

Bağ - Kur Rehberi