]
<
[
1
SIRA
NO
TAŞINIR
KAYIT KODU*
TALEP
MİKTARI
BİRİMİ
1
14 W A T T -T S -6 5 0 0 K .5 0 PCS
100
ADET
2
13 W A TT-T5-6500K .50PCS
100
AD ET
3
NO: 10651 SENSORLU A R M A TÖ R VEYA
EŞD EĞ ERİ
20
ADET
4
UZA TM A UPS G RU P PRİZ 3 ’LÜ
10
AD ET
5
UZA TM A UPS G RU P PRİZ 4 ’LÜ
10
ADET
6
UZA TM A KA BLO SU GRUP PRİZ 5 ’LI
10
ADET
7
U ZA TM A KA BLO SU GRUP PRİZ 6 ’LI
10
AD ET
8
DUY (PO R SELEN )
15
ADET
9
UPS SIVA ALTI PRİZ
10
ADET
10
11 W A TT 2 PİNLİ SPOT A M PUL
50
ADET
11
EK EF K O N N EK TÖ R (UY DU KABLO EKİ)
20
ADET
12
4 PRİZLİ M A K A RA LI U ZA TM A KABLO 10MT
1
ADET
13
Ç İF T T A R A F L I B A N T
10
ADET
14
GÖRÜNTLÜ UYDU YÖN BULUCU
1
ADET
15
F U L L H D M İN İ U Y D U C İH A Z I
10
ADET
16
14.5 W İN C İ T İP L E D D İF Ü Z Ö R L Ü A R M A T Ö R
50
ADET
17
10 W İN C E T İP L E D D İF Ü Z Ö R L Ü A R M A T Ü R
50
A D ET
18
60X 60 LED PA N E L A R M A T Ü R
150
ADET
*T aşın ır K ayıt K ontrol Y e tk ilis i tarafın dan dold u ru lacak tır.
F01/SİİD B-SÖ H /00
"
*
T .f .
I
I
c
[
t
>
c
—
SIRA
NO
V
TAŞINIR
KAYIT KODU*
TALEP
MİKTARI
BİRİMİ
18
R enk Tüpü Başak Sarısı 600 G r’lık
36
A det
19
Renk Tüpü Turkuaz 600 G r’lık
12
Adet
20
R enk Tüpü Y osun Yeşili 600 G r’lık
24
A det
21
Eldiven (Plastik Esaslı)
50
Adet
22
Ç elik M acun
5
A det
23
Siyah Yağlı B oya 5 Kg Sentetik
5
A det
24
K ahverengi Yağlı Boya 5 Kg Sentetik
5
Adet
25
B ant (K enar Bandı, 4 cm ’lik)
50
A det
26
H ışır N aylon 50m t’lik
25
A det
27
H ışır N aylon 40m tTik
30
A det
28
H ışır N aylon 30 m t’lik
30
A det
29
H ışır naylon 20 m t’lik
40
A det
30
Alçı Küreği 60 cm ’lik M etal
5
Adet
31
Alçı Küreği 30 cm ’lik Metal
10
A det
JZ
o /•>
Spaluia 14 cm Tik
10
Adet
33
A çık Kahve Yağlı Boya Selülozik 1 K g’lık
5
Adet
34
Selülozik V ernik Parlak 1 K g’lık
5
Adet
*Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır.
r?n 1 /O T İ r ^ n c a h / a a
1 \ ) 1 / J l l L / D - O O l l/O O
C.
SIRA
NO
TAŞINIR
KAYIT KODU*
TALEP
MİKTARI
BİRİMİ
35
PLA STİK BOYA 15 L T ’LİK
20
AD ET
36
SU BAZLI BOYA 15 L T ’LİK
15
AD ET
37
25 CM PLASTİK RULO
25
AD ET
38
25 CM Y A Ğ LIB O Y A RULOSU
15
ADET
39
R O B O T FIRÇA
24
AD ET
40
K ESTİR M E FIRÇA SI 4 N U M A RA
24
AD ET
41
SİYAH REN K TÜPÜ
12
ADET
42
5 KG GRİ YAĞ LI BOYA
5
ADET
43
K A LIN Y ER N A Y LO N U 50 M ’LİK
10
ADET
44
D A RBELİ HİLTÎ O RTA BO Y
1
AD ET
45
M A TK A P UÇ ELM AS
1
TAKIM
46
M ER M ER Y A PIŞTIRICI
5
PAKET
47
M A K ET BIÇAĞI DEM İR SAPLI
5
ADET
48
ÇIRPI İPİ (K E TEN )
1
ADET
49
M ETR E 5 ’LİK
2
AD ET
50
SIVA KÜREĞİ
1
ADET
51
FA Y A N S TA RA Ğ I
1
ADET
52
B Ü Y Ü K BOY SPİRAL JET TAŞI
1
AD ET
53
O K SİJEN TÜP DOLU M U
4
ADET
*Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır.
F01/SİİD B-SÖ H /00
T
\\ t
SIRA
NO
T
TAŞINIR
KAYIT KODU*
TALEP
MİKTARI
BİRİMİ
54
l/ 2 U ZA T M A İC M ’LİK
20
A DET
55
1/2-3/8 ARA M U SLU K FİLTRELİ
20
A DET
56
3/4 K OLLU BAS
20
ADET
Jsı
/
ç av
v/
20
ADET
58
1” SİPİRAL ŞEFFAF H ORTUM
10
M ETRE
59
1-1/4 SİPİRA L ŞEFFAF H O RTUM
10
M ETRE
60
Ç A M A ŞIR M A K İN A SI PİS SU HORTUM U 2M ETR E
10
A DET
61
PLA STİK BORU K ESM E M A K A SI (PPRC)
1
A DET
62
EL FEN ER İ LED LAM BALI
1
ADET
63
A Ç IK İKİ A Ğ IZ A N A H TA R 30-32
1
A D ET
64
YAPIŞTIRICI 250 M G N U M U N ESİN E GÖRE
10
ADET
65
PPRC Y APIŞTIRM A A PARATI 20, LÎK
1
ADET
66
PPRC Y A PIŞTIRM A APA RA TI 25’LİK
1
ADET
67
2 0 ’LİK PPRC ERK EK DİRSEK
30
ADET
68
2” YANGIN VANASI
5
ADET
69
0 5 0 PVC BORU 3.2M M 1000X50
20
ADET
70
0 5 0 PVC BORU 3.2 M M 500X50
10
ADET
71
0 5 0 PVC BORU 3.2 M M 250X50
5
ADET
r> xD
\v / V/
r ı tx cı_/xv
f r a t a t
y i x x i ni-/
*T aşın ır K a y ıt K on trol Y e tk ilis i tarafın dan d old u ru lacak tır.
F01/SİİDB-SÖH/00
M
[
i
C—
CTD A
"T
x nA yC ıTı Nı T
mD
NO
KAYIT KODU*
TALEP
MİKTARI
BÎRİMİ
73
0 5 0 X 9 0 ° PVC DİRSEK
15
ADET
74
0 5 0 X 4 5 ° PVC DİRSEK
15
A D ET
75
PPRC 2 5 ’LİK K O M PO ZİTE BORU
10
BOY
76
PPRC 3 2 ’LİK KO M PO ZİTE BORU
10
BOY
77
PVC 5 0 ’LİK SÜZGEÇ (O Y N A R BAŞLIKLI)
5
A D ET
78
3/8 İN YON N İPEL
20
ADET
79
İŞ ELD İV EN İ
10
ÇİFT
80
'/ 2- 3/8 FLEKS BORU (50 C M ’LİK)
10
ADET
81
HILTI UCU 75 C M ’LIK DELİCİ (3/4)
N U M U N ESİN E GÖ RE
1
ADET
82
PENSE SETİ (Ü Ç LÜ )
1
ADET
83
3X2,5 UZA TM A KABLOSU (M A K A R A LI)
20
M ETRE
84
BÜ Y Ü K BOY SPİRAL JET TAŞI M AKİNASI
1
ADET
85
SDS M A TK A P UÇLARI 6,7, 8, 9, 10,11,12,13, 14, 15,
16’LIK N U M U N ESİN E GÖRE
2
TAKIM
86
SDS K IR IC I UC (HİLTİ İÇİN) N U M U N ESİN E GÖ RE
2
ADET
2
ADET
S D S M U R Ç UCU (HILTI İÇİN) N U M U N ESİN E
G ÖRE
*Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır.
87
F01/Sl ÎD B-SÖ H /00
nr
r
SIRA
NO
TAŞINIR
KAYIT KODU*
TALEP
MİKTARI
BİRİMİ
88
EN AZ 12 V 2A h 0-350 1050 D EVİR /D A K İK A
Y ED EK A K Ü LÜ ŞARZLI V İD A LI M A TK A P
3
ADET
89
O R TA BOY YILD IZ TO R N A V İD A
4
ADET
90
O RTA BOY DÜZ TO R N A V İD A
4
A D ET
91
ELM A S TESETER E AHŞAP VE SUNTA
Ö R N EĞ İN E G ÖRE
2
ADET
92
DOLAP A YA ĞI 8 M M ’LİK
150
ADET
93
10MM D Ü B EL ALÇIPAN İÇİN
500
A DET
150
ADET
200
A DET
50
ADET
1
TOP
94
95
96
N U M U N E SİN E g o r e g o r e ş a r h o ş t e k e r
ETEJER İÇİN
K O LTU K İÇİN GEÇM ELİ SARHOŞ TEK ER
N U M U N ESİN E GÖRE
T EK ER ELEK LI B A K A LİT K O LTU K AYAĞI
N U M U N ESİN E GÖRE
97
90 G R ’LIK ELY A F
98
808 ZIM B A TE L ÇİVİ
20
A D ET
99
814 Z İM B A T E L Ç İV İ
20
A D ET
100
A P E K S V E Y IL D IZ U C U
15
A D ET
101
7 M M H İL T İ E L M A S U C
10
A D ET
102
8 M M H İL T İ E L M A S U C
10
ADET
103
10 M M H İL T İ E L M A S U C
10
ADET
104
3 M M M ATKAP UCU
10
ADET
105
4 M M M ATKAP UCU
10
A D ET
*Taşınır Kayıt K ontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır.
FOl/SİİDB-SÖH/OO
-
J
c
1
'
^
SIRA
NO
TAŞINIR
KAYIT KODU*
TALEP
MİKTARI
BİRİMİ
106
5MM M A TK A P UCU
10
A D ET
107
6 M M M A TK A P UCU
10
ADET
108
5X70 Y ILDIZ VİDA
5
KUTU
109
5X60 Y ILD IZ VİDA
5
KUTU
110
3 KG Y A PIŞTIR IC I (D EN K LA S)
4
ADET
111
B ASINÇLI H AV A HORTUM U
25
M ETRE
112
A Ç IK K A H V E YAĞLI BOYA SELU LO ZIK 1
K G ’LIK
5
ADET
113
SELÜ LO ZİK TİN ER
16
KG
114
SELÜ LO ZİK V ER N İK 1 K Ğ ’LIK
5
ADET
115
1.40X2.20 2 ’LİK B EYAZ SÜNGER
30
PLAKA
116
V IN LEK S POLIDERI K A H V E (N U M U N ESİN E
GÖRE)
100
M ETRE
117
K A B A R A A N T İK B Ü Y Ü K B O Y
20
PAKET
118
KUM AŞ (N UM U NESİN E GÖRE)
50
M ETRE
*Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır.
F01/SÎİD B-SÖ H /00
»
w
1
_
1
d
c.
SIRA
NO
TAŞINIR
KAYIT KODU*
119
120
121
TALEP
ELM AS M ATKA P UÇLARI 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0
4LUK
M ETA L M A TK A P UCU HSS (H A V A ÇELIG I) 3,
3.5,5,6 ‘M M ’LİK
M ETA L M A TK A P UCU HSS (H A V A ÇELIGI)
7,8,9, İOM M ’LİK
MİKTARI
BİRİMİ
10
TAKIM
20
TAKIM
5
TAKIM
122
M E T A L H A V Ş A M A T K A P U C U 1 6 ,5 M M
1
A D ET
123
M ETA L HAVŞA UCU 12,5 MM
1
ADET
*Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır.
F 01/SİÎD B-SÖ H /00
>
vv
<r"
/
w
SIRA
NO
TAŞINIR
KAYIT KODU*
TALEP
MİKTARI
BİRİMİ
1
ADET
124
K A D EM ELİ SAÇ DELM E M A TK A P UCU (6.30)
125
D U BEL (PLA STİK ) 6 ’LIK
2000
ADET
126
D U BEL (P A L S T İK )8’LİK
3000
ADET
127
ÇELİK DUBEL 10’LUK
50
ADET
1
ADET
50
ADET
50
ADET
50
ADET
10
A DET
128
129
130
131
132
M ASA USTU K OLLU M ATKA P İÇİN M AND REN
(1.13M M Ö R N EĞ İN E GÖ RE G EÇ M E M A N D REN )
SPİRA L M ETA L K ESM E TAŞLARI 180X3.0X22M M
2 PA K ET
SPİRA L M ETA L K ESM E TA ŞLA RI 115X2.5 X22
M M 2 PAKET
SPİRA L M ETA L K ESM E TAŞLARI 115X6X22 M M
2 PA K ET
KROM ÇELİK ELEK TR O T PA SLA N M A Z 2.50 X
250 M M 1 KOLİ
133
Ç ELİK ELEK TR O T 2.50 x 350 MM 1 KOLİ
10
ADET
134
B U LD EX BETON VİD ASI 120 MM
50
ADET
135
B U LD EX BETON VİD ASI 100 MM
50
ADET
136
B U L D E X B E T O N V İD A S I 80 M M
50
ADET
137
48Y
250
ADET
138
M A T K A P U Ç L U S A Ç V İD A S I (A K IL L I V İD A )
4.8 X 25 1 P A K E T
250
ADET
139
M A T K A P U Ç L U S A Ç V İD A S I (A K IL L I V İD A )
6 X 25 1 P A K E T
2 50
A DET
M A T K A P U Ç L U S A Ç V İD A S I (A K IL L I V İD A )
tß
1 PAYFT
*T aşım r K a y ıt K on trol Y e tk ilis i tarafın d an d old u ru lacak tır.
1
F01/SİÎD B-SÖ H /00
<
-c^
SIRA
NO
TAŞINIR
KAYIT KODU*
i /in
1 ~ T \J
141
142
143
144
TALEP
METRİK 5 ALYAN BAŞLI CIVATA
NUMUNESİNE GÖRE
MATKAP SIKMA APARATLARI BİTS UÇLAR
YILDIZ APEKS (UZUN) PH2 150MM
M ATKAP SIKMA APARATLARI BITS UÇLAR
YILDIZ APEKS (UZUN) PH2 70MM
MATKAP SIKMA APARATLARI BITS UÇLAR
YILDIZ APEKS (UZUN) PH2 50 MM
APEKS UZATMA APARATI (BİTS UÇ
ADAPTÖRÜ) 75 MM
MİKTARI
BİRİMİ
100
ADET
2
ADET
4
ADET
10
ADET
2
ADET
145
TARX BİTS UÇ (ALTIGEN UÇ) 6FB T30
5
ADET
146
KILYITLI BITS TUTUCU (UZATMA ADAPTÖRÜ)
60 MM
2
ADET
147
BİTS KÖŞE VİDALAMA APARATI
1
ADET
1
ADET
1
ADET
148
149
BITS LOKMA SETİ (7M M ’DEN 15 M M ’YE
KADAR)
EN AZ 650W. 0-2800 DEVIR/DAK. ELEKTRİKLİ,
HIZ AYARI 13MM ANAHTARSIZ MANDRAN
DARBELİ MATKAP
*Taşımr Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır.
F01/SİİDB-SÖH/00
J
1
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu
A TÖ LYE
M ALZEM E TEK N İK ŞA R TN AM ESİ
Malzeme Teknik Şartnamesi
MALZEME ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ
A- KONU
Başkanlığımız Yapı ve Teknik İşler Koordinatörlüğüne bağlı Bakım-Onarım Birimin­
de kullanılmak üzere aşağıda teknik özellikleri verilen malzemelerin temin edilmesi
gerekmektedir.
B- GENEL ÖZELLİKLER
Ulusal ve uluslararası kalite belgelerinden birine sahip olacaktır. (TSE, CE vb)
Ürünler en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır.
C- TEKNİK ÖZELLİKLER
1.14 WATT T5 FLORASAN LAMBA
1.1 Ürünün soketi G5 tip olacaktır.
1.2 Ürünün ampül şekli T5 olacaktır.
1.3 %10 arızaya kadar ömür önısısı 19000 hr, %50 arızaya kadar ömür önısısı 24000
hr olacaktır.
1.4 25 °C de tanımlı lümen verimi en az 86 Lm/W, 35 °C de tanımlı lümen verimi en
az 99 Lm/VV olacaktır.
1.5 Ürünün renk sıcaklığı 4000 K olacaktır.
1.6 Renk sıcaklığı soğuk beyaz olacaktır.
1.7 Aydınlatma akışı 25 °C de 1200 Lm, 35 °C de1350 Lm olacaktır.
1.8 25 °C de elektronik ampül gerilimi 86 V, akımı 0.165 A olacaktır.
2. SENSÖRLÜ TAVAN APLİK
2.1 Çalışma gerilimi 230-240 V / 50 Hz olacaktır.
2.2 Aydınlatma yükü 2x25 W E27 ampül olacaktır.
2.3 Algılama etki alanı 360 ° olacaktır.
2.4 Algılama yüksekliği en az 2.8 m olacaktır.
Teknik Şartnamesi
3
2.5 Algılama mesafesi en az 9 metre çapında olacaktır.
2.6 Zaman ayarı 10 sn ile 5 dk arasında olacaktır.
2.7 Gün ışığı ayarı 2-2000 lüx arasında olacaktır.
2.8 Çalışma sıcaklığı -20 °C / +40 °C arasında olacaktır.
2.9 Koruma sınıfı IP20/1 sınıf olacaktır
3. UPS SIVA ALTI PRİZ
Kurumda kullanılan grup prizlerin numunelerine göre verilecektir.
4. UZATMA UPS GRUP PİRİZ 3’LÜ, 4’LÜ, 5’Lİ, 6’LI
Kurumda kullanılan grup prizlerin numunelerine göre verilecektir.
5. 11 W 2 PİNLİ SPOT AMPÜL
5.1 Ürünün güç tüketimi 11 W olacaktır.
5.2 Ürünün en az 8000 saatlik ömrü olacaktır.
5.3 Ürünün soketi G23 olacaktır.
5.4 Enerji sınıfı A olacaktır.
5.5 Renk sıcak beyaz olacaktır.
5.6 Ürünün boyu 237 mm olacaktır.
6. GÖRÜNTÜLÜ UYDU YÖN BULUCU
6.1 Teknik Özellikler ve Genel Şartlar
Cihaz en az 3,5 inç TFT LCD Ekrana sahip olacaktır.
Giriş Frekansı 950 - 2150 MFIz arasında olacaktır.
Giriş seviyesi -65 ~ -25 dBm arasında olacaktır.
Ölçüm Türü: sinyal gücü ve kalitesi BER,S/N; PWR olacaktır.
Arama Modu. Otomatik, Blind, Manuel Sinyal Kilitleme için “Ses ve Işık alarm AZ, EL”
olacaktır.
Otomatik Flesaplama Açısı özelliği olacaktır.
ne Teknik Şartnamesi
ı/
DISEQC 1.0,1.1,1.2 ve 22kHz Ton Supporting özelliği olacaktır.
Güç Kaynağı: 18/13 V (Max 400 mA) olacaktır.
AV çıkışı ve girişi olacaktır.
Hopörlör Entegre ile Sesli uyarı özelliği olacaktır.
Ürün 8.4V/2000 mAh Lion pile sahip olacaktır.
Maksimum Çalışma Süresi; 4 saat olacaktır.
12V/1.5 A DC adaptörü olacaktır.
Yazılım Güncellemeleri için USB Bağlantı noktası olacaktır.
Ulusal ve uluslararası kalite belgelerinden birine sahip olacaktır. (TSE, CE vb)
Malzemelerin üretim tarihleri yeni olacaktır.
Teslim tarihinden itibaren iki yıl garantili olacaktır.
Ürünün Türkçe kullanım kılavuzu olacaktır.
6.2 Paket Özellikleri
Uydu Yön Bulucu
Plastik converter (koruyucu kılıf)
Boyun askı kayışı
Kullanım klavuzu
Araç Şarjı
Tos-Jack kablo (av in ve av out için)
Bnc - video çevirici aparat
Kameraya 12 v çıkış kablosu
7. FULL HD MİNİ UYDU CİHAZI
7.1 Teknik Özellikler ve Genel Şartlar
Tip
RAM
Flash Bellek
Tuner
/7
DVB-S / DVB-S2
128 Mbyte
8 Mbyte
Board Üzerinde
' 'alzeme Teknik Şartnamesi
DVB Demodulation
QPSK-8PSK
Harici Adaptör
Power Supply
HAYIR
Ön Panel Display Tipi
1920*1080i/p, 1280*720i/p, 720*480i/p
Çözünürlük
4 :3 /1 6:9
Görüntü Oranı
1 Port
USB
PVR, TimeShift, Media (Audio/Picture) USB HDD / USB Bellek
AVI, MKV, VOB, DAT, TS, MPG, MP4
Media (Video)
EVET
Teletext / Altyazı
8000 TV & Radio
Kanal Kapasitesi
32
Favori
EVET
Smart Card Reader, HDMI
EVET
RJ-45 10/100, RS232
EVET - RALINK 5370
Wi-Fi Desteği
YouTube, RSS, Weather, FreeS
Internet Uygulamaları
EVET
IPTV, OTA, EMU
Mini Type
Boyut (WxDxH mm)
Ürün ile birlikte 2 kumanda; piller, adaptör ve HDMI kabloları ile fatura garanti belge­
si verilecektir. Ankara ilinde servisi olacaktır.
8. 14.5 W İNCE TİP LED DİFÜZÖRLÜ ARMATÜR
8.1 Güç tüketimi maksimum 14.5 W olacaktır.
8.2 Işık akışı 1150 İm olacaktır.
8.3 Işık rengi 3000K olacaktır.
8.4 Ölçüsü 6” olacaktır.
8.5 Gerilim değeri 220 V olacaktır.
8.6 Gövde alüminyum, difüzör opak ve kaplama beyaz toz boya olacaktır.
9. 10 W İNCE TİP LED DİFÜZÖRLÜ ARMATÜR
9.1 Güç tüketimi maksimum 10 W olacaktır.
9.2 Işık akışı 750 İm olacaktır.
9.3 Işık rengi 6500K olacaktır.
9.4 Ölçüsü 4” olacaktır.
9.5 Gerilim değeri 220 V olacaktır.
falzeme Teknik Şartnamesi
6
9.6 Gövde alüminyum, difüzör opak ve kaplama beyaz toz boya olacaktır.
10. Tornavida (Düz ve Yıldız)
10.1 Krom vanadyum çeliğinden imal edilmiş olmalıdır.
10.2 Tornavida uçları siyah oksit kaplı olmalıdır.
10.3 Tornavida PP izoleli olmalıdır.
10.4 Tornavida izolesi 1000 v dayanıklı olmalıdır.
10.5 Tornavidanın düz uçları 5.5x125 ve yıldız uçları 4.5x80 olmalıdır.
10.6 Ürün en az 2 yıl garantili olacaktır.
11. Akülü Vidalama (iki akülü 14,4v)
11.1 Akü çalışma gerilimi 14,4 olacaktır.
11.2 Akü tipi Li-ion akü olacaktır.
11.3 Akü kapasitesi 1,1 A/h olacaktır.
11.4 Mandren 2 kovanlı olacaktır.
11.5 Mandren kapasitesi 10 mm olacaktır.
11.6 Darbeli delme özelliği olacaktır.
11.7 24 kademe tork ayar özelliği olacaktır.
11.8 Maksinum delme kapasitesi ahşapta 25 mm, metalde 10 mm olacaktır.
11.9 2 vitesli şanzımanı ve sağ-sol dönüş özelliği olacaktır.
11.10 Maksinum tork oranı 25/36 Nm olacaktır.
11.11 Darbe oranı 22,500 darbe/dakika olacaktır.
11.12 Taşıma çantası bulunacaktır.
11.13 Ürün en az 2 yıl garantili olacaktır.
&
Malzeme Teknik Şartnamesi
i
12. HİLTİ UÇLARI
Numunesine göre orijinal ürünler teklif edilecektir.
13. EL FENERİ
13.1 Ürün en az 19 Adet LED’e sahip olacaktır.
13.2 İç ve dış mekan kullanımına uygun olacaktır.
13.3 Ürün şarj edilebilir 6V ve en az 4.0 Ah lik kapasiteye sahip kuru tip aküye sahip
olacaktır.
13.4 Ürünün dahili akü şarj ünitesi olacaktır.
13.5 Elektriksel çalışma değerleri AC 220-240V / 50 Hz olacaktır.
13.6 Ürün en az 10 saat çalışabilir olacaktır.
13.7 Ürün orijinal kutusunda getirilecek ve kutu içinde onaylı garanti belgesi, orijinal
yardımcı ekipmanları bulunacaktır.
13.8 Ürün TSE ve/veya CE belgesine sahip olacaktır.
14.11 KG lık KIRICI DELİCİ HİLTİ
14.1 Ürün aşırı ısınma uyarısına sahip olacaktır.
14.2 Ürün kömür değiştirme uyarısına sahip olacaktır.
14.3 Ürün özel titreşim emici sisteme sahip olacaktır.
14.4 Sürekli çalışabilme için kilitlenebilir swiche sahip olacaktır.
14.5 Hafiflik ve dayanıklılık sağlayan alüminyum döküm dişli kutusuna sahip olacak.
14.6 Giriş Gücü : 1600 watt olacaktır.
14.7 Çıkış Gücü : 800 watt olacaktır.
14.8 Maksimum Darbe Sayısı: 1950 darbe/dak olacaktır.
14.9 Tek vuruş enerjisi: 27 jul olacaktır.
14.10 Ağırlık (kablo hariç ) : 11 kg olacaktır.
Malzeme Teknik Şartnamesi
15. BÜYÜK BOY JET TAŞI MAKİNESİ
15.1 Giriş gücü : 2600 watt olacaktır.
15.2 Çıkış gücü : 1800 watt olacaktır.
15.3 Disk çapı : 230 mm olacaktır.
15.4 Yüksüz hız : 6600 d/d olacaktır.
15.5 Yükteki hız : 4800 d/d olacaktır.
15.6 M il: M 14 olacaktır.
15.7 Tork : 18 Nm olacaktır.
15.8 Ağırlık : 6.3 kg olacaktır.
16. PENSE SETİ
16.1 Pense seti DIN EN/EC 60900 1000 v normuna göre VDE onaylı olmalıdır.
16.2 Pense seti krom kaplamalı olacaktır.
16.3 Setin içinde bulunan pense 180mm, kargaburun 200mm, yan keski 160mm ola­
caktır.
16.3 Pense seti 1000 v dayanıklı olmalıdır.
16.4 Pense seti vanadyum çeliğinden imal edilmiş olacaktır.
16.5 Ürün en az 2 yıl garantili olacaktır.
17. 650 WATT 13 MM DARBELİ MATKAP
17.1 Manderen kapasitesi 1.5-13 mm olacaktır.
17.2 Giriş gücü 650 W olacaktır.
17.3 Çıkış gücü 302 W olacaktır.
17.4 Maksimum tork 8.6 Nm olacaktır.
17.5 Yüksüz hızı 0-2800 d/dk olacaktır.
17.6 Darbe oranı 0-47600 darbe/dk olacaktır.
Malzeme Teknik Şartnamesi
17.7 Maksimum delme kapasitesi (ahşap) 25 mm olacaktır.
17.8 Maksimum delme kapasitesi (çelik) 13 mm olacaktır.
17.9 Maksimum delme kapasitesi (beton) 16mm olacaktır.
17.10 Ağırlık 1.82 kg olacaktır.
17.11 Ses basınç 94 dB(A) olacaktır.
18. SİLİNEBİLİR İPEK MAT İÇ CEPHE DUVAR BOYASI
Özellikler: Akrilik emülsiyon esaslı silikon katkılı ipek-mat silinebilir, dekoratif bir içcephe son kat boyası olacaktır. Dinamik silikonlu ipek mat boya, silinebilme özelliğine
sahip, çatlama ve dökülme yapmayan, her türlü yüzeye mükemmel yapışacaktır. Uy­
gulandığı yüzeylerin teneffüs etmesine izin verecek ve kokusuz olacaktır. Kolay uy­
gulanabilen, mükemmel örtücülüğe sahip olacak, uygulandığı yüzeye renkleri solma­
yan ipeksi bir görünüm verecektir. Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde
bina iç kısımlarında uygulanabilir özellikte olacaktır.
Renk: Beyaz renkte olacaktır.
Ölçü: 15 litrelik bidonlarda ambalajlanmış biçimde teslim edilecektir.
19. Plastik Duvar Boyası
Özellikler: Tanım: PVA emülsiyon bağlayıcı esaslı, kaliteli mat bir duvar boyası ola­
caktır. Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterecek, çatlama, dökülme yap­
mayacaktır. Sürtünme ve yıkanmaya dayanıklı, örtücüdür, renkleri solmaz, teneffüs
etme özelliği ile duvardaki rutubetin dışarı atılmasını sağlayacaktır. Yüzeylere mat,
temiz, dekoratif bir görünüş kazandıracaktır. Binaların iç kısımlarında her türlü duvar
yüzeylerde bina iç kısımlarında uygulanabilir özellikte olacaktır.
Renk: Beyaz renkte olacaktır.
Ölçü: 15 litrelik bidonlarda ambalajlanmış biçimde teslim edilecektir.
20. Yağlı Boya
Özellikleri: Alkid bağlayıcı esaslı, üstün özellikleri olan parlak bir son kat boyası ola­
caktır. Örtücü, çabuk kuruyan, fırça kolaylığı özelliğine sahip, parlaklık kalıcılığı olup,
sararmayacaktır. Fiziksel ve kimyasal etkilere direnci yüksek olacaktır. Binaların iç ve
dış kısımlarında, mobilyalarda, kara ve deniz taşıtlarında, tarım araçlarında ve ben­
zeri her türlü ahşap, metal yüzeylerde uygulanabilir özellikte olacaktır.
Renk: Beyaz renkte olacaktır.
Ölçü: 5 kglık bidonlarda ambalajlanmış biçimde teslim edilecektir.
Malzeme Teknik Şartnamesi
10
21. Çelik Macun
Özellikleri: Macun, mükemmel yapışma, kolay uygulanabilme, yumuşak ve rahat
zımpara olabilme özelliklerine sahip, yarı esnek doymamış polyester bazlı bir macun
olacaktır.
Sertleştiricisi olan benzoil peroksit ile karıştırıldığında düşük ortam sıcaklılarında dahi
hızla sertleşebilecektir..
Macun düzgün deliksiz bir yüzey oluşturacak, çekme ve çatlama yapmayacaktır.
Macun çıplak metal (saç) alüminyum, galvaniz saç, ahşap SMC, FRP ve boyanmış
yüzeylerde uygulanabilir olmalıdır.
Ölçü: 1800 gr.
22.OKSİJEN TÜP DOLUMU
Oksijen tüpleri dolum basınçlarına göre 150 bar veya 200 bar basınçla d o ld u ru la ­
caktır.
Buna göre;
50 litre 02 tüpleri 200 barda 10.6 m3
40 litre 02 tüpleri 150 barda 6.4 m3
10 litre 02 tüpleri 150 barda 1.59 m3 gaz ihtiva edecektir.
23. LED PANEL ARMATÜR
23.1 Gücü en fazla 42W olmalıdır.
23.2 LED tipi SMD LED olmalıdır.
23.3 Aydınlatma gücü en az 5800 İm olmalıdır. Lümen değeri LED üretici katalog değeribaz alınarak hesaplanmalı ve belgelendirilebilir olmalıdır.
23.4 Renk sıcaklığı 6500K (soğuk beyaz) olmalıdır.
23.5 Kasa alüminyum alaşımlı olmalıdır.
23.6 LED ömrü en az 50000 saat olmalıdır.
23.7 LED renk kalitesi CRI değeri en az 80 olmalıdır.
23.8 LED ışık açısı en az 120 derece olmalıdır.
23.9 Armatür homojen ışık yüzeyine sahip olmalıdır.
23.10 İhale dosyasında LED üreticisinin teknik doküman ve sertifikaları sunulmalıdır.
23.11 Giriş voltajı 90-264V arasında çalışabilmelidir.
'M alzem e Teknik Şartnamesi
)
*
11
23.12 Armatürde kullanılacak SMPS IP30 standartlarını karşılamalıdır.
23.13 Armatürde kullanılacak SMPS en az %84 verimlilikte çalışmalıdır.
23.14 Sürücü dâhil armatürün çalışması ve montajı için gerekli tüm parçalar eksiksiz
olmalıdır.
23.15 Armatür 60x60 ölçülerinde belirtilen adetlerde sıva üstü, clip-in veya asma ta­
van içi
oturtmalı tipinde olmalıdır.
23.16 Garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır.
23.17 Mevcut armatürlerin demontajı, yeni armatürlerin her türlü işçilik, malzeme,
nakliye ve montajı yükleniciye aittir.
23.18 Mevcut armatürlere söküm aşamasında hasar verilmeyecektir ve eksiksiz ola­
rak idareye teslim edilecektir.
İş bu teknik şartname tarafım ızca tutularak 2 nüsha halinde imza altına alınmıştır.
Malzeme Teknik Şartnamesi
Download

sıra no taşınır kayıt kodu* talep miktarı birimi 1