OIC/COMCEC-FC/30/14/REP
FINAL
Aslı: İngilizce
İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI
EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ
İZLEME KOMİTESİ OTUZUNCU TOPLANTISI RAPORU
(Ankara, 7-8 Mayıs 2014)
1. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin
(İSEDAK) İzleme Komitesi Otuzuncu Toplantısı, 7-8 Mayıs 2014 tarihlerinde
Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
2. Toplantıya aşağıdaki Komite Üyesi Devletlerin temsilcileri katılmıştır:
1234567891011-
(Başkan (Daimi)
(Başkan Yardımcısı, Daimi Üye)
(Başkan Yardımcısı, Daimi Üye)
(Başkan Yardımcısı, 12. Zirvenin Mevcut
Başkanı)
Kuveyt Devleti
: (Başkan Yardımcısı, Arap Bölgesi’ni
temsilen)
Endonezya Cumhuriyeti
: (Başkan Yardımcısı, Asya Bölgesi’ni
temsilen)
Nijer Cumhuriyeti
: (Başkan Yardımcısı, Afrika Bölgesi’ni
temsilen)
Pakistan İslam Cumhuriyeti : (Raportör)
Katar Devleti
: (Geçmiş Dönem Başkanlık Divanı Üyesi)
Kazakistan Cumhuriyeti
: (Geçmiş Dönem Başkanlık Divanı Üyesi)
Mali Cumhuriyeti
: (Geçmiş Dönem Başkanlık Divanı Üyesi)
Türkiye Cumhuriyeti
Suudi Arabistan Krallığı
Filistin Devleti
Mısır Arap Cumhuriyeti
:
:
:
:
3. Irak Cumhuriyeti temsilcileri de toplantıya gözlemci olarak katılım göstermiştir.
4. Buna ek olarak toplantıya İİT Genel Sekreterliği, İSEDAK Koordinasyon Ofisi,
İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC),
İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT), İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu,
İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA), İslam Armatörler Birliği Teşkilatı
(OISA) ve İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) katılmıştır.
(Katılımcı listesi Ek 1’de sunulmuştur).
1
OIC/COMCEC-FC/30/14/REP
FINAL
Gündem Maddesi 1:
Açılış Oturumu
5. Toplantı, Kur’an-ı Kerim’in okunmasından sonra, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma
Bakanı Sayın Dr. Cevdet YILMAZ tarafından açılmıştır.
6. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve İSEDAK Başkanı Sayın Abdullah GÜL,
toplantıya bir mesaj göndermiştir. Cumhurbaşkanının mesajı, Cumhurbaşkanı Baş
Danışmanı Sayın Erşat HÜRMÜZLÜ tarafından okunmuştur. Sayın Abdullah GÜL
mesajında, ortak sorunların ele alınması için Üye Devletler arası işbirliklerinin
derinleştirilmesi gerektiğinden söz etmiştir.
7. Sayın Abdullah GÜL, Çalışma Grubu ve Proje Döngüsü Yönetimi (PDY) adı
verilen ve İSEDAK Stratejisi tarafından ortaya konan yeni uygulama araçlarını
vurgulamıştır. Sayın GÜL İSEDAK Stratejisi’nin uygulanmasına yönelik olarak
düzenlenen faaliyetlere aktif katılım göstermeleri konusunda tüm Üye Devletlere
çağrıda bulunmuştur.
8. Sayın Abdullah GÜL, ayrıca turizm ve finans gibi çeşitli alanlarda kaydedilen
tatmin edici ilerlemelere de değinmiştir. Sayın Abdullah GÜL, ticaret ile ilgili olarak
ticaretin serbestleştirilmesinin ve İİT-içi ticaretin artırılması amacıyla gümrük
işlemlerinin etkinliğinin artırılmasının elzem olduğunu vurgulamıştır. Bu bağlamda,
bütün Üye Ülkelere TPS-OIC anlaşmalarını onaylanma sürecini hızlandırılmaları ve
bu anlaşmaların uygulanması için gerekli düzenlemeleri yapmaları çağrısında
bulunmuştur.
9. Sayın Abdullah GÜL, mesajını Toplantının başarılı geçmesi yönündeki dileklerini
sunarak sonlandırmıştır.
(Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL’ün Mesajı’nın bir nüshası Ek 2’de
sunulmuştur.)
10. Sayın Abdullah GÜL’ün mesajının ardından Sayın Dr. Cevdet YILMAZ,
toplantıya hitaben bir konuşma yapmıştır. Sayın YILMAZ, mesajında, dünya
ekonomisinde son dönemde yaşanan gelişmelerin altını çizmiş ve kriz sonrası
dönemde küresel ekonominin ve İİT ekonomilerinin performansını değerlendirmiştir.
11. Sayın Dr. Cevdet YILMAZ, dünya ekonomisinde son dönemde yaşanan
gelişmelerle ilgili olarak geçtiğimiz beş yılda, özellikle ABD ve Avro bölgesi
ülkelerinde uygulanan eşzamanlı parasal genişleme ve ekonomiyi canlandırma
paketlerinin etkisiyle mali krizin olumsuz etkilerinin azaltıldığını vurgulamıştır. Sayın
YILMAZ ayrıca, önümüzdeki dönemde küresel ekonomiyi etkileyecek iki temel
unsurun, ABD’nin para politikaları konusundaki yaklaşımı ve gelişmekte olan
ülkelerin yapısal reformlarını sürdürmeleri olacağını ifade etmiştir. Sayın YILMAZ
tüm bunlar yapılırken ekonomik şartların iyileştirilmesi adına Üye Ülkelerde yapısal
reformları hayata geçirmenin önemini vurgulamıştır.
2
OIC/COMCEC-FC/30/14/REP
FINAL
12. Sayın YILMAZ, Çalışma Grup’larının her işbirliği alanlarında gerçekleştirilmesi
ve İSEDAK PDY çerçevesinde yürütülen işbirliği projelerinin uygulanması suretiyle
İSEDAK Stratejisi’nin başarılı bir şekilde işler hale gelmesinden duyduğu
memnuniyeti ifade etmiştir.
13. Sayın YILMAZ, ''İİT Üye Devletlerinde Kamu Özel Ortaklıklarının, Turizm
Sektörünün Gelişimindeki Rolü'' konulu bu yılki görüş alışverişi oturumunun önemine
de değinmiştir.
14. Sayın Yılmaz konuşmasını İSEDAK İzleme Komitesi 30. Toplantısı’nın İslam
Ümmeti’nin refahına katkıda bulunması dileğiyle sonlandırmıştır.
(Sayın Dr. Cevdet YILMAZ’ın Konuşma metni Ek 3’te sunulmuştur.)
15. İİT Genel Sekreteri Sayın Iyad MADANI'nın Mesajı, İİT Genel Sekreterliği
Ekonomik İşler Dairesi Genel Direktörü Sayın Büyükelçi Mouhamadou Doudou Lo
tarafından okunmuştur. Sayın MADANI mesajında İSEDAK’ın, 1984 yılında
kurulduğu günden bu yana sosyo-ekonomik kalkınmanın ve Güney-Güney İşbirliğinin
geliştirilmesi anlamında İİT’ye gerçek statü kazandıran birçok iktisadi politika ve
programların oluşumuna katkıda bulunduğunu ifade etmiştir. Sayın MADANI,
ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik olarak Üye Ülkelerin ticari ve ticari olmayan
engelleri ortadan kaldırılması, ticaret kurallarını ve mevzuatlarını kolaylaştırılması ve
uyumlu hale getirilmesinin yanı sıra ticaretin önündeki yapısal engellerin kaldırılması
yönünde kaynaklarını bir araya getirmesi halinde ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik
gündemin daha sağlam bir zemine oturtulacağına dikkat çekmiştir. Sayın MADANI,
Üye Devletlerin ekonomik işbirliği çalışmalarına özel sektör katılımının arttırılması
gerektiğinin de altını çizmiştir.
(Sayın Iyad MADANİ'nin Mesajının bir nüshası Ek 4’te sunulmuştur.)
16. Daha sonra Suudi Arabistan Krallığı, Endonezya Cumhuriyeti, Nijer Cumhuriyeti,
Kuveyt Devleti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Heyet Başkanları, Toplantıya hitaben
konuşmalar yapmıştır. Heyet Başkanları, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na,
Hükümetine ve Halkına, Üye Devletler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği
konusunda verdikleri destek, kendilerine gösterilen sıcak karşılama, ve toplantının
kusursuz bir şekilde düzenlenmesinden dolayı şükranlarını ve takdirlerini
sunmuşlardır. Delegeler aynı zamanda, İSEDAK bünyesinde yürütülmekte olan
ekonomik ve ticari işbirliklerini ilerletmenin önemi ile ilgili görüşlerini ifade
etmişlerdir.
Yan Etkinlik
17. Oturum Komitesi 24. Toplantısı, 6 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
(Oturum Komitesi 24. Toplantı raporunun bir nüshası Ek 5’te sunulmuştur.)
3
OIC/COMCEC-FC/30/14/REP
FINAL
Çalışma Oturumları
18. Toplantının çalışma oturumlarına Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Çok
Taraflı Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Sayın Büyükelçi Emre YUNT başkanlık
etmiştir.
19. Toplantı gündemi, yapılan değişikliklerin ardından Komite tarafından kabul
edilmiştir.
(Gündemin bir nüshası Ek 6’da sunulmuştur.)
Gündem Maddesi 2: İSEDAK Stratejisi ve Uygulamaları
20. Komite, İSEDAK Stratejisi’nin uygulanmasına yönelik gelişmeleri içeren ve
İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından sunulmuş olan İlerleme Raporu’nu kayda
geçmiştir.
21. Komite, İSEDAK 29. Toplantısında alınan ilgili kararlar doğrultusunda, İSEDAK
Çalışma Gruplarının başarılı bir şekilde toplantılar düzenlemesini memnuniyetle
karşılamıştır.
22. Komite, ayrıca İSEDAK PDY çerçevesinde 2014 yılında gerçekleştirilecek
işbirliği projelerinin uygulanmasına yönelik olarak kaydedilen ilerlemeleri de
memnuniyetle karşılamıştır.
23. Komite, İSEDAK Çalışma Grupları’na kayıt yaptırmış Üye Devletlere, Çalışma
Grupları’nın gelecek toplantılarına katılmaları ve işbirliği projelerinin
gerçekleştirilmesi amacıyla İSEDAK Proje Döngüsü Yönetimi’nden (PDY)
faydalanmaları konusunda çağrıda bulunmuştur.
24. Komite, İSEDAK Koordinasyon Ofisi’nin İSEDAK Çalışma Grupları’nın İkinci
Olağan Odak Noktaları Toplantısı’nı 4-5 Haziran 2014 tarihlerinde Ankara’da
düzenlenme teklifini memnuniyetle karşılamış ve toplantıya aktif katılım
göstermeleri konusunda ilgili odak noktalarına çağrıda bulunmuştur.
25. Komite, İSEDAK Çalışma Grupları’na kayıt olmayan Üye Devletlerden bu
gruplara kayıt yaptırmalarını ve Çalışma Grupları’nın gelecek toplantılarına aktif
katılım göstermelerini talep etmiştir.
26. Komite, İSEDAK Stratejisinin uygulanması yönünde gösterdiği gayretlerden
dolayı İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, ICDT, İKB Grubu, ICCIA, OISA ve
ilgili İİT Kuruluşlarına takdirlerini sunmuştur.
4
OIC/COMCEC-FC/30/14/REP
FINAL
Gündem Maddesi 3: İİT On Yıllık Eylem Planı’nın Uygulanması (TYPOA)
27. Komite TYPOA hedeflerinin gerçekleştirilmesi çağrısında bulunmuş ve
TYPOA hedeflerine ulaşılması için Üye Devletler ile İİT Kuruluşlarına gerekli
çalışmaları arttırma çağrısında bulunmuştur.
28. İlgili İSEDAK kararlarını hatırlatan Komite, İİT Üyesi Ülkeler arasında ekonomik
ve ticari işbirliğinin ilerletilmesi adına Üye Devletlerden ekonomi alanındaki
anlaşmaları imzalayıp onaylamalarını talep etmiştir.
Gündem Maddesi 4: İİT-içi Ticaretin Genişletilmesi
29. Komite, İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu'nun “İİT-içi Ticaretin Kolaylaştırılması:
İİT Üye Devletlerinde Gümrük Prosedürlerinin Verimliliğin Arttırılması” temasıyla 27
Şubat 2014 tarihinde Ankara'da toplanmasını memnuniyetle karşılamıştır.
30. Komite ayrıca İSEDAK Stratejisi doğrultusunda İSEDAK 29. Toplantısından bu
yana İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, ICDT, İKB Grubu (ITFC), ICCIA ve
SMIIC tarafından ticaret alanında düzenlenen faaliyetleri memnuniyetle
karşılamıştır.
31. Komite, İSEDAK Koordinasyon Ofisi’nin “TPS-OIC bağlamında İİT Üye
Devletlerinde Ticaretin Serbestleştirilmesi Çalışmaları ve Tercihli Ticaret Anlaşmaları
(TPS) ” konulu İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu toplantısının 23 Ekim 2014 tarihinde
Ankara’da gerçekleştirilmesi teklifini memnuniyetle karşılamış ve İSEDAK Ticaret
Çalışma Grubu’na katılmış olan Üye Devletleri toplantıya aktif katılım göstermeye
davet etmiştir.
32. Komite, İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, ICDT, İKB Grubu (ITFC), ICCIA,
ve SMIIC tarafından düzenlenen ticari faaliyetlere, ilgili Üye Devletlerden 2014 yılının
ikinci yarısında aktif katılım göstermelerini talep etmiştir.
i)
TPS-OIC
33. Komite, Çerçeve Anlaşması, PRETAS ve Menşe Kuralları olmak üzere TPS-OIC
anlaşmalarını henüz imzalamamış ya da onaylamamış Üye Devletlerden, bu
anlaşmaları en kısa sürede imzalayıp onaylamalarını ve
• Yıllık indirim oranlarının yanı sıra ürün listeleri ve 1 Ekim 2003 tarihi itibariyle
geçerli olan fiili MFN oranlarını bildirmelerini,
• TPS-OIC Menşe Şahadetnamesinin basılması ve damgaların örnek baskılarının
Ticaret Müzakereleri Komitesi Sekreterliği’ne iletilmesini de içeren gerekli iç
mevzuatları tamamlamalarını ve idari tedbirleri almalarını talep etmiştir.
5
OIC/COMCEC-FC/30/14/REP
FINAL
34. Komite, TPS-OIC'in faydaları ile ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla Üye
Devletlerin hükümet görevlileri ve özel sektör temsilcilerine yönelik duyarlılık arttırıcı
etkinlikler düzenlemeleri sebebiyle ICDT ve ICCIA'ya takdirlerini iletmiştir.
35. Komite, üç TPS-OIC Anlaşmasını onaylayan gerekli sayıda Üye Devletin, taviz
listelerini Ticaret Müzakereleri Komitesi (TMK) Sekreterliğine iletmesini müteakiben
Ticaret Müzakereleri Komitesi'nden (TMK) bir toplantı tertiplemesini talep etmiştir.
ii) İslam Ticaret Fuarları
36. Komite, ICDT’nin İslam Ticaret Fuarları ve Sergilerinin sayısını ve kalitesini
arttırmaya yönelik çalışmalarını memnuniyetle karşılamıştır.
37. Komite İSEDAK 29. Toplantısı’nda alınan kararlar doğrultusunda İslam Ticaret
Fuarları ve Sergilerine ICDT ile işbirliği içerisinde ev sahipliği yaptıkları için aşağıda
adı geçen Ülkelere şükran ve takdirlerini sunmuştur.
• Birleşik Arap Emirlikleri (Şarjah Emirliği)
2. İİT Helal Fuarı (16-18 Aralık 2013)
• Suudi Arabistan Krallığı
7. İİT Tarım Endüstrileri Fuarı (13-16 Nisan 2014, Cidde)
38. Komite, aşağıdaki Üye Devletlerin İslam Ticaret Fuarlarına ICDT ile işbirliği
içerisinde ev sahipliği yapma tekliflerini memnuniyetle karşılamıştır:
• Suudi Arabistan Krallığı
1. Mobilya, Dekorasyon, Ev Eşyası ve Elektrikli Aletler Fuarı
(11-14 Mayıs 2014, Cidde)
• Senegal Cumhuriyeti
2. İİT Sağlık Fuarı (26-29 Haziran 2014, Dakar)
• Suudi Arabistan Krallığı
1. İİT Hac ve Umre Fuarı (16-20 Kasım 2014, Medine)
• Birleşik Arap Emirlikleri (Şarjah Emirliği)
3. İİT Helal Fuarı (Aralık 2014)
•
Tunus Cumhuriyeti
1. Biyolojik ve Yerel Ürünler Fuarı (Ekim 2015)
39. Komite, ayrıca Gine Cumhuriyeti, Irak Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan
Krallığı’nın 15., 16. ve 17. İslam Ticaret Fuarlarına sırasıyla 2015, 2017 ve 2019
yıllarında ev sahipliği yapma teklifini memnuniyetle karşılamıştır.
6
OIC/COMCEC-FC/30/14/REP
FINAL
40. Komite, Üye Devletlerden ülkelerindeki özel sektörler temsilcilerini İslam Ticaret
Fuarları’na aktif bir şekilde katılmaya teşvik etmelerini talep etmiştir.
41. Komite, ICDT’den, İİT Üye Devletlerinin ticaret ve turizm fuarları ile diğer ihtisas
fuarlarına ilişkin ilerleme raporlarını düzenli olarak İSEDAK Oturumlarına sunmasını
talep etmiştir.<
iii) İİT-içi Ticaretin Geliştirilmesine Yönelik Yol Haritası
42. Komite, ICDT’nin “İİT Üyesi Devletler Arasında Ticaret” konulu Yıllık
Raporu’nu takdirle karşılamış ve dünya genelindeki ekonomik ve mali
dengesizliklere rağmen, İİT-içi net ticaret hacminin 375,8 milyar Amerikan Dolarına
ulaştığını ve Üye Devletlerin tüm dış ticaret içerisindeki payının 2012 yılında % 18,45
olarak gerçekleştiğini kayda geçmiştir.
43. Komite, 3-4 Şubat 2014 tarihlerinde Fas Krallığı’nın Marakeş kentinde
gerçekleştirilen “İİT-içi Ticaretin Geliştirilmesine Yönelik 6. İstişare Grup
Toplantısını kayda geçmiştir.
44. Komite, “İİT Üye Devletleri Ticareti Geliştirme Kuruluşları Forumu: Özel Sektör
ile Daha Çok Sinerji Oluşturulması” konulu Forumu 17-18 Mart 2014 tarihlerinde
Şarjah Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte düzenleyen Birleşik Arap Emirlikleri
Devleti’ne (Şarjah Emirliği) takdirlerini sunmuştur.
45. Komite, Tunus Cumhuriyeti’nin 23-25 Haziran 2014 tarihleri arasında Tunus'ta,
ICDT ile işbirliğinde bulunarak İİT Üyesi Ülkelerde rekabet politikalarına ilişkin bir
seminer ve 2014 yılının Kasım ayında Tunus’ta İİT Üye Devletleri arasında kıyı
bankacılığı konulu Uluslararası bir Konferans düzenleme teklifini memnuniyetle
karşılamış ve Üye Devletleri bu etkinliklere aktif bir şekilde katılmaya davet
etmiştir.
46. Komite, Üye Devletlerden ticaret, yatırım istatistikleri ve mevzuatlarına ilişkin
verileri ICDT’ye iletmeye devam etmelerini talep etmiştir.
iv) DTÖ ile İlgili Teknik Destek
47. Komite, Üye Devletler için DTÖ ile ilgili eğitim kursları ve seminerler
düzenlemeleri sebebiyle İKB Grubu ve ICDT’ye takdir ve şükranlarını sunmuştur.
48. Komite, DTÖ ile ilgili konularda Üye Devletler'e teknik destek verilmesi ve DTÖ
ticaret görüşmelerinin önemi ve bu görüşmelerin üye ülke ekonomileri üzerindeki
etkileri konusunda bilinçlendirme çalışmalarına devam etmesi yönünde İKB ve
ICDT'ye çağrıda bulunmuştur.
7
OIC/COMCEC-FC/30/14/REP
FINAL
49. Komite, çok taraflı ticaret sistemine eşit ve adil şartlarda tam entegrasyonlarını
kolaylaştırmak adına, İKB ve ICDT'den İİT Üyesi Ülkelerin insani ve kurumsal
kapasitelerini pekiştirmeye dönük yaptıkları çalışmalarını bir araya getirip koordine
etmelerini istemiştir.
50. Komite, 3-6 Aralık 2013 tarihleri arasında Endonezya’nın Bali adasında
gerçekleştirilen DTÖ 9. Bakanlar Konferansı'nda Yemen Cumhuriyeti’nin DTÖ’ye
katılımı ile ilgili DTÖ kararını memnuniyetle karşılamıştır.
v) Ticaret Finansman Faaliyetleri
51. Komite, ITFC tarafından düzenlenen ticaret finansman faaliyetleri ile yüzde 20
İİT-içi ticaret hedefine ulaşılmasına katkıda bulunan üye ülkelerdeki ticari faaliyetlerin
finanse edilmesine yönelik olarak uluslararası pazarlardaki fonların harekete
geçirilmesini kayda geçmiştir.
52. Komite, ITFC'nin ilgili İSEDAK kararları doğrultusunda yarı-sermaye ve sermaye
mallarına yönelik orta ve uzun vadeli finansmanı da içeren yeni kredi araçları
geliştirme çabalarını memnuniyetle karşılamıştır.
vi) SMIIC'in Ticari Faaliyetleri
53. Komite, SMIIC'in giderek artan görünürlüğünü memnuniyetle karşılamış ve
yetkinlik alanında kapasite geliştirme faaliyetleri düzenlemesi sebebiyle SMIIC'e
takdirlerini iletmiştir.
54. Komite, Üye Devletler ‘den yetkili makamlarıyla birlikte SMIIC'in teknik
komitelerinin yanı sıra SMIIC Akreditasyon Komitesi ve Metroloji Komitesi'ne de
aktif katılım göstermelerini talep etmiştir.
55. Komite, ilgili hizmetlerden yararlanabilmeleri için, henüz SMIIC'e üye olmamış
Üye Devletlerden, SMIIC'e üye olmaları talebinde bulunmuştur.
Gündem Maddesi 5: Ekonomik İşbirliği Alanında Özel Sektör Rolünün
Arttırılması
56. Komite, Üye Devletler’in ekonomik kalkınmasında özel sektörün oynadığı önemli
rolün altını çizerken, İSEDAK himayesindeki Üye Ülkelerde sürdürülen özel sektörün
kalkınmasına yönelik işbirliği çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmesi tavsiyesinde
bulunmuştur.
57. Komite, 19-20 Mart 2014 tarihlerinde BAE’nin Şarjah Emirliği’nde
gerçekleştirilen 16. İİT Üye Ülkeler Özel Sektör Toplantısı’nın tavsiyelerini kayda
geçmiştir.
8
OIC/COMCEC-FC/30/14/REP
FINAL
58. Komite; İslam Bankacılık ve Finans Seminerinin İslam Kalkınma Bankası, İslam
Araştırma & Eğitim Enstitüsü (IRTI) ve Uganda Ulusal Ticaret & Sanayi Odası
işbirliğinde gerçekleştirilmesini memnuniyetle karşılamış ve KOBİ’lerin ihtiyaçlarını
karşılayan ve özel sektörün, kendi içindeki ticari faaliyetleri ile iş olanaklarını
geliştirmesini sağlayan İslami Bankacılığa duyulan ihtiyacı kayda geçmiştir.
59. Komite, aynı zamanda, İş Geliştirme Merkezleri (Al-Masfaq) kurup İş Forumları,
Eğitim Programları ve Seminerler düzenleyerek, üye devletlerin özel sektörleri
arasındaki bilgi eksikliğinin giderilmesi adına ICCIA tarafından yürütülmekte olan
çalışmaları memnuniyetle karşılamış ve ICCIA’ya bu faaliyetlerini sürdürme
çağrısında bulunmuştur.
60. Komite, ICCIA tarafından düzenlenecek olan ve aşağıda belirtilen faaliyetleri
kayda geçmiş ve Üye Devletlerin özel sektörlerini bu faaliyetlere aktif bir şekilde
katılmaya davet etmiştir:
• 2014 yılında gerçekleşecek olan 8. İslam Ülkeleri İş Kadınları Forumu
• 2014 yılında, Pakistan’da gerçekleşecek olan Tarım Endüstri İşletmeleri Değer
Zinciri Analizine İlişkin Kapasite Geliştirme Konulu Çalıştay
• 2014 yılında Kapasite Geliştirme, Yoksullukla Mücadele, Sürdürülebilir
Kalkınma ve Mikrofinans Kullanımı Konulu Üye Odaları Eğitim Programları
• 2014 yılında, ülke ve bölge bazında gerçekleştirilecek olan Genel ve Özel
Sergiler ile Ticaret Fuarları
• 2015 yılında gerçekleşecek olan 17. Özel Sektör Toplantısı
61. Komite, Türkiye Cumhuriyeti’nin “İİT Üye Devletlerinin Ticaret Sicil Kuruluşları
Arasında İşbirliğinin Artırılması” konulu 2. Çalıştayına 2015 yılında Türkiye’de ev
sahipliği yapma teklifini memnuniyetle karşılamıştır.
62. Komite, aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti’nin arzu eden Üye Devletler ile
Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı’nın (KOSGEB) deneyimlerini paylaşma teklifini memnuniyetle
karşılamıştır.
Gündem Maddesi 6: Ulaştırma ve Haberleşmenin İyileştirilmesi
63. Komite, “İİT Üyesi Ülkeler arasında Multimodal Yük Taşımacılığının (MFT)
Geliştirilmesi: Mevcut Uygulamalar ve Politika Tavsiyeleri” teması ile 13 Mart 2014
tarihinde Ankara’da düzenlenen İSEDAK Ulaştırma ve Haberleşme Çalışma Grubu 3.
Toplantısı’nı memnuniyetle karşılamıştır .
64. Komite, İSEDAK Koordinasyon Ofisi’nin “Üye Devletler Arasında Turizmin
Sürdürülebilir Hale Getirilmesine İlişkin Hava Yolu Bağlantılarının Geliştirilmesi”
konulu İSEDAK Ulaştırma ve Haberleşme Çalışma Grubu Dördüncü toplantısının 11
Eylül 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmesi teklifini memnuniyetle karşılamış
9
OIC/COMCEC-FC/30/14/REP
FINAL
ve İSEDAK Ulaştırma ve Haberleşme Çalışma Grubu’na katılmış olan Üye Devletleri
toplantıya aktif katılım göstermeye davet etmiştir.
65. Komite, İİT ve Afrika Birliği arasındaki ilişki çerçevesinde İİT Dakar-Sudan
Limanı Demiryolu Projesi nihai ön fizibilite çalışmalarında yakın zamanda kaydedilen
gelişmeleri memnuniyetle karşılamış ve bu projeyle ilgili bir donörler konferansı
toplanmadan önce, projeye katılan Üye Ülkelerden gereğinin yapılması için
demiryolunun kendi ulusal topraklarından geçen kısımlar ile ilgili belgeleri sunmasını
talep etmiştir.
66. Komite, üye ülkeler arasında ticaretin arttırılması amacıyla Üye Ülkelerde
taşımacılığın geliştirilmesi adına OISA tarafından kurulan İslam Tazmin ve Koruma
Kulübü’ne (Islamic P&I Club) taşımacılık firmalarının sahip olduğu gemileri kayıt
ettirmesi için Üye Devletlerden teşvikte bulunmalarını istemiştir.
Gündem Maddesi 7: Sürdürülebilir ve Rekabet Edebilir bir Turizm Sektörünün
Oluşturulması
67. Komite, “Üye Ülkelerde Turizm Yatırım Ortamının İyileştirilmesi” temasıyla 4
Mart 2014 tarihinde Ankara’da düzenlenen İSEDAK Ulaştırma ve Haberleşme
Çalışma Grubu Üçüncü Toplantısı’nı memnuniyetle karşılamıştır.
68. Komite, İSEDAK Koordinasyon Ofisi’nin “Turizm Hizmet Kalitesinin
İyileştirilmesi İçin Üye Ülkelerde Turizm İşgücü Kapasitesinin Artırılması” konulu
İSEDAK Turizm Çalışma Grubu Dördüncü toplantısının 4 Eylül 2014 tarihinde
Ankara’da gerçekleştirilmesi teklifini memnuniyetle karşılamış ve İSEDAK Turizm
Çalışma Grubu’na katılmış olan Üye Devletleri toplantıya aktif katılım göstermeye
davet etmiştir.
69. Komite, 16-17 Aralık 2013 tarihlerinde İzmir'de düzenlenen ''İİT/İSEDAK Özel
Sektör Turizm Forumu İkinci Toplantısı'' ile ilgili raporu kayda geçmiş ve Üye
Devletlerden İstanbul’da düzenlenecek olan 3. Forum Toplantısı'na ülkelerindeki özel
sektör temsilcilerinin aktif katılım göstermeleri talebinde bulunmuştur.
70. Komite, 3-5 Aralık 2013 tarihleri arasında Gambiya Cumhuriyeti’nin başkenti
Banjul'da gerçekleştirilen İslam Konferansı 8. Turizm Bakanları (ICTM)
Toplantısı'nda alınan kararları memnuniyetle karşılamıştır.
71. Komite, Nijer Cumhuriyeti'nin 2015 yılında 9. Turizm Bakanları İslam
Konferansı'na ev sahipliği yapma teklifini memnuniyetle karşılamış ve Üye Ülkelere
bu etkinliğe aktif katılım göstermeleri çağrısında bulunmuştur.
72. Komite, Endonezya Cumhuriyeti’nin 2-3 Haziran 2014 tarihlerinde, "İslam
Turizmi: Beklentiler ve Sorunlar" temalı 1. Uluslararası İslam Turizm Forumu'nu
düzenleme teklifini memnuniyetle karşılamış ve Üye Ülkelere bu etkinliğe aktif
katılım göstermeleri çağrısında bulunmuştur.
10
OIC/COMCEC-FC/30/14/REP
FINAL
73. Komite, “Batı Afrika’daki Sınır Ötesi Parklar ve Koruma Alanları Ağında
Sürdürülebilir Turizm Kalkınması” konulu Bölgesel Projenin uygulanmasına yönelik
gerekli kaynakların harekete geçirilmesi için, Üye Devletlerin, finansman
kuruluşlarının, iki ve çok taraflı kalkınmaya yardımcı kurumların, özel sektör
girişimlerinin, özel sektör kuruluşlarının ve ilgili İİT kuruluşlarının, İkinci Donörler
Konferansı'na aktif katılım göstermeleri çağrısında bulunmuştur.
74. Komite, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (Şarjah Emirliği) “İİT Üye Devletleri 2.
Turizm Fuarı’na” 2015 yılının Şubat ayında ev sahipliği yapma teklifini
memnuniyetle karşılamış ve Üye Devletlere bu etkinliğe katılım göstermeleri
çağrısında bulunmuştur.
75. Komite, ayrıca Mısır Cumhuriyeti'nin “İİT Üye Devletleri 3. Turizm Fuarı’na”
Mısır Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı ve ICDT ile beraber ev sahipliği yapma teklifini
memnuniyetle karşılamıştır.
Gündem Maddesi 8: Tarım Sektöründe Verimliliğinin Arttırılması ve Gıda
Güvenliğinin Sağlanması
76. Komite, “Tarımsal Verimliliğin Arttırılması İçin Doğrudan Yabancı Yatırımlarının
(DYY) Teşvik Edilmesi” temasıyla 19 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da düzenlenen
İSEDAK Tarım Çalışma Grubu İkinci Toplantısı’nı memnuniyetle karşılamıştır.
77. Komite, ayrıca “Tarım Sektörünün İstatistik Kapasitesinin İyileştirilmesi”
temasıyla 3 Nisan 2014 tarihinde Ankara’da düzenlenen İSEDAK Tarım Çalışma
Grubu Üçüncü Toplantısı’nı memnuniyetle karşılamıştır.
78. Komite, aynı zamanda İSEDAK Koordinasyon Ofisi’nin, “Küçük Toprak Sahibi
Çiftçilerin Pazara Erişiminin Kolaylaştırılması” konulu İSEDAK Tarım Çalışma
Grubu Dördüncü Toplantısı'nı 25 Eylül 2014 tarihinde Ankara’da düzenleme teklifini
memnuniyetle karşılamış ve İSEDAK Tarım Çalışma Grubuna kayıt olmuş olan Üye
Devletleri, Toplantıya aktif katılım göstermeye davet etmiştir.
79. Komite, Türkiye Cumhuriyeti ve SESRIC'in, İİT Tarım Kapasite Geliştirme
Programı çerçevesinde Üye Devletlerdeki farklı teknik tarım ve gıda güvenliği
konularına ilişkin eğitim kursları düzenleme çabalarını memnuniyetle kayda
geçmiştir.
80. Komite, İslam Gıda Güvenliği Görev Gücü Tüzüğü'nü imzalayan Üye Devletlere,
onay süreçlerini kolaylaştırmaları, imzalamayan ülkelere ise en kısa zamanda
imzalamaları çağrısında bulunmuştur.
11
OIC/COMCEC-FC/30/14/REP
FINAL
Gündem Maddesi 9: Yoksullukla Mücadele
81. Komite, ‘’Üye Ülkelerde Sosyal Güvenlik Ağı Sistemlerinin Hedefleme
Mekanizmaları’’ temasıyla 26 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da düzenlenen İSEDAK
Yoksullukla Mücadele Grubu İkinci Toplantısı’nı memnuniyetle karşılamıştır.
82. Komite, ayrıca “Üye Ülkelerde Sosyal Güvenlik Ağı Programlarını İzleme
Mekanizmaları” temasıyla 10 Nisan 2014 tarihinde Ankara’da düzenlenen İSEDAK
Yoksullukla Mücadele Grubu Üçüncü Toplantısı’nı memnuniyetle karşılamıştır.
83. Komite ayrıca, İSEDAK Koordinasyon Ofisi’nin, “Üye Ülkelerde Sosyal Koruma
Sistemlerinin Kurumsal Yapısının İncelenmesi” konulu İSEDAK Yoksullukla
Mücadele Çalışma Grubu Dördüncü Toplantısını 18 Eylül 2014 tarihinde düzenleme
teklifini memnuniyetle karşılamış ve İSEDAK Yoksullukla Mücadele Çalışma
Grubuna katılmış olan Üye Devletleri, Toplantıya aktif katılım göstermeye davet
etmiştir.
i) Kalkınma için İslam Dayanışma Fonu (ISFD) ve Afrika'nın Kalkınması için
Özel Program (SPDA)
84. Komite, Üye Devletler arasında daha fazla projenin finanse edilebilmesi amacıyla
ISFD’ye taahhüt veren Üye Ülkelerden, bu taahhütlerini yerine getirmelerini talep
etmiştir.
85. Komite ayrıca ISFD’den kaynakların harekete geçirilmesi ve aralarında üye
ülkelerdeki özel sektörün de olduğu farklı kaynakların desteklenmesine yönelik
çalışmaları yoğunlaştırmasını talep etmiştir.
86. Komite, Afrika için Özel Kalkınma Programı'nın (SPDA) uygulanmasına yönelik
olarak İslam Kalkınma Bankası'nın (İKB) farklı finansman kuruluşları aracılığıyla
kaynakları harekete geçirme çabalarını memnuniyetle karşılamıştır.
87. Komite, SPDA kapsamında yer alan projelerin etkin bir şekilde uygulanmasını
kolaylaştırmak ve bu projelerin etkililiğini değerlendirmek amacıyla bir eylem planı
oluşturan İKB Grubunun girişimlerini kayda geçmiştir.
ii) İİT Pamuk Programı
88. İSEDAK 29. Toplantısı'nın ilgili kararını hatırlatan Komite, proje sahipleriyle
işbirliğinde bulunarak henüz finanse edilmemiş pamuk projelerinin, yumuşak proje
olarak farklı finansman yollarına başvurmayı sağlayacak şekilde yeniden
düzenlenmesi durumunun incelenmesi amacıyla İKB'nin 5. Proje Komitesi
Toplantısı'nı bir an önce gerçekleştirmesi ile ilgili talebini yinelemiştir.
89. Komite, SESRIC'in İİT Pamuk Eğitim Programı (OIC-CTP) çerçevesinde Üye
Devletlerde pamuk ile ilgili çeşitli konularda eğitim kursları düzenleme çabalarını
12
OIC/COMCEC-FC/30/14/REP
FINAL
takdirle karşılamış ve bu eğitim kurslarının düzenlenmesi hususunda Pamuk
Mükemmeliyet Araştırma Merkezleri'ne, SESRIC ile olan işbirliklerini güçlendirme
çağrısında bulunmuştur.
iii) İİT-VET Programı
90. Komite, SESRIC'in Üye Devletlerdeki insan kaynakları kapasitesini ve kalitesini
arttırmak amacıyla, OIC-VET Programı çerçevesinde farklı konularda ve Üye
Devletlerin ilgi duyduğu alanlarda, çeşitli kapasite geliştirme programları ve eğitim
kursları düzenlemeye yönelik aralıksız çabalarını takdirle kayda geçmiştir.
91. Komite, SESRIC ve İKB’ye OIC-VET alt programları kapsamında yeni proje ve
girişimler oluşturup uygulamalarını talep etmiş ve Üye Devletlere, bu önemli
Programda Ulusal Odak Noktalarının rollerini aktif hale getirerek OIC-VET Programı
kapsamında SESRIC'in çeşitli kapasite geliştirme programlarına katılım ve destek
göstermeleri konusunda çağrıda bulunmuştur.
92. Komite, SESRIC ve İKB tarafından hazırlanan "İİT Ülkelerinde Doğal Afetler ve
Çatışmaların Yönetimi" adlı çalışma ile ilgili Mısır Arap Cumhuriyeti'nin gözlemlerini
kayda geçmiş ve Üye Devletlere çalışmanın içeriği ile ilgili görüşlerini 2 aylık bir
süre zarfında İSEDAK Koordinasyon Ofisi’ne iletmeleri çağrısında bulunmuştur.
Komite, çalışmanın 30. İSEDAK Toplantısı’na sunulacak yeni hali hazırlanırken İKB
ve SESRIC'ten bu gözlemleri dikkate almasını talep etmiştir.
93. Komite, OIC-VET Programı çerçevesinde yürütülmekte olan Skills 10 projesi ile
ilgili deneyimlerini diğer Üye Devletlerle paylaştığı için Türkiye Cumhuriyeti'ne
takdirlerini iletmiştir.
Gündem Maddesi 10: Mali İşbirliğinin Derinleştirilmesi
94. Komite, 12 Aralık 2013 tarihinde "Üye Ülkeler arasında Sermaye Akışlarının
Artırılması" temasıyla Ankara'da gerçekleştirilen İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma
Grubu'nun İlk Toplantısını memnuniyetle karşılamıştır.
95. Komite, 27 Mart 2014 tarihinde "Üye Ülkelerde Finansal Katılımın Artırılması"
temasıyla Ankara'da gerçekleştirilen İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu'nun İkinci
Toplantısını da memnuniyetle karşılamıştır.
96. Komite, İSEDAK Koordinasyon Ofisi’nin “Üye Devletlerde İslam Finans
Araçlarına İlişkin Risk Yönetimi Analizi” temalı İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma
Grubu 3. Toplantısını 16 Ekim 2014 tarihinde Ankara’da düzenleme teklifini
memnuniyetle karşılamış ve İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubuna katılmış olan
Üye Devletleri, toplantıya aktif katılım göstermeye davet etmiştir.
i)
İİT Üyesi Devletler Menkul Kıymetler Borsaları Forumu
13
OIC/COMCEC-FC/30/14/REP
FINAL
97. Komite, 28. ve 29.İSEDAK Toplantılarında alınan ilgili kararları hatırlatarak, S&P
İİT/İSEDAK Endeksi'nin teşvik edilmesi konusunda Üye Devletlerin ve İKB'nin
destek vermesini talep etmiştir.
98. Komite ayrıca İİT Piyasaları ile ilgili toplu istatistiksel veri toplanması ve üyelerin
yanı sıra yatırımcılar ile fon yöneticilerine de bu çalışmanın rapor edilmesine yönelik
olarak İİT Borsalar Forumu tarafından yürütülen pilot çalışmaları da memnuniyetle
karşılamıştır.
99. Komite, İİT Borsalar Forumu ile işbirliğinde bulunarak Üye Devletlerin
Borsalarında farklı teknik konular ile ilgili eğitim kursları düzenlenmesi suretiyle
borsa alanındaki bilgi, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımını kolaylaştıracak
Borsa İstanbul ile SESRIC tarafından yürütülen çalışmaları da kayda geçmiştir.
100. Komite, Türkiye Cumhuriyeti'nin İİT Üye Devletleri Borsalar Forumu'nun 8.
Toplantısını 2014 yılının Kasım ayında İstanbul'da düzenleme teklifini büyük bir
memnuniyetle karşılamış ve Üye Devletleri, toplantıya aktif katılım göstermeye
davet etmiştir.
ii)
Sermaye Piyasalarını Düzenleyici Kurumlar arası İşbirliği
101. Komite, İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu Görev Güçleri'nin
İslam sermaye piyasası çözümleri, veri tabanı, mali okuryazarlık ve kapasite geliştirme
konularına ilişkin çalışmalarını memnuniyetle karşılamıştır.
102. Komite, Üye Devletlerini toplantılara katılarak, Görev Güçlerinin işlerini
yapmalarına katkıda bulunarak, yapılan işleri izlemek üzere bir irtibat görevlisi
belirleyip internet sayfasını etkin bir şekilde kullanarak İSEDAK Sermaye Piyasaları
Düzenleyicileri Forumu'nun çalışmalarına destek vermeye davet etmiştir.
103. Komite, Türkiye Cumhuriyeti Sermaye Piyasaları Kurulu’nun, Forum
Sekreterliği olarak 2014 yılında İSEDAK CMR Forum’una, İstanbul’da ev sahipliği
yapma teklifini memnuniyetle karşılaşmış ve tüm Üye Devletlerden bu Toplantı’ya
aktif katılım göstermelerini talep etmiştir.
iii) Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri Arası İşbirliği
104. Komite, 27-28 Kasım 2013 tarihlerinde İİT Üye Devletleri Merkez Bankaları ve
Para Otoriteleri 13. Toplantısı’na Cidde'de ev sahipliği yapmasından dolayı Suudi
Arabistan Krallığı'na takdirlerini iletmiştir.
105. Komite, Endonezya Cumhuriyeti’nin “Makro-İhtiyati Politikalar ve İİT Ülkeleri
arasında Finans Piyasalarının Derinleştirilmesi İçin Finansal İstikrarın Sağlanması”
konulu Üye Devletler Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri 14. Toplantısı’na 5-6
Kasım 2014 tarihlerinde Endonezya’nın başkenti Cakarta’da ev sahipliği yapma
14
OIC/COMCEC-FC/30/14/REP
FINAL
teklifini memnuniyetle karşılamış ve Üye Devletlerden bu toplantıya aktif katılım
göstermelerini talep etmiştir.
106. Komite, Üye Devletlerin yararı doğrultusunda kapasite geliştirme programları
düzenlediği için Türkiye Cumhuriyeti'ne takdirlerini sunmuştur.
107. Komite SESRIC’in, İİT Üye Devletleri Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri
Yıllık Toplantılarını düzenleme konusunda gösterdiği çabaları takdirle kayda geçmiş
ve Merkez'den bu önemli ulusal kuruluşların yıllık toplantıları çerçevesinde Üye
Devletlerin Merkez Bankaları'na yönelik eğitim ve kapasite geliştirme programlarını
düzenlemeye devam etmesini talep etmiştir.
Gündem Maddesi 11: ''İİT Üye Devletlerinde Kamu Özel Ortaklıklarının,
Turizm Sektörünün Gelişimindeki Rolü'' konulu Görüş Alışverişi Oturumu'na
Yönelik Hazırlıklar
108. Komite, ''İİT Üye Devletlerinde Kamu Özel Ortaklıklarının, Turizm Sektörünün
Gelişimindeki Rolü'' temasıyla İSEDAK 30. Oturumu öncesinde Ankara’da
düzenlenecek olan çalıştay ile ilgili İSEDAK Koordinasyon Ofisi ve SESRIC
tarafından yapılan hazırlıkları kayda geçmiş ve Üye Devletlerden bu etkinliğe aktif
katılım göstermelerini talep etmiştir.
i)
31. İSEDAK Toplantısı Görüş Alışverişi Oturumunun Muhtemel Konuları
109. Komite, 31. İSEDAK Toplantısı Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu ile ilgili
aşağıdaki muhtemel konuları kayda geçmiştir:
1. Konu: 2015 sonrası Kalkınma Gündemi ve İslam Ümmetinin Kalkınma
Sorunları
2. Konu: Yardımların Etkililiğinin Arttırılması ve Etkili Yardım Stratejileri ile
Politikalarının Geliştirilmesi
3. Konu: İİT Üyesi Ülkelerde İslam Finans Hizmetlerinin Geliştirilmesi
4. Konu: İİT Üyesi Ülkelerde yoksullukla mücadeleye yönelik kaynakların
harekete geçirilerek İslam Vakıflarından yararlanılması
110. Komite, yukarıda bahsedilen konular ile ilgili görüşlerini öğrenmek amacıyla,
SESRIC'ten Üye Devletlere anket göndermesini ve bunları İSEDAK 30. Toplantısı’na
rapor etmesini talep etmiştir.
Gündem Maddesi 12: İSEDAK 30. Oturumu Taslak Gündemi (İstanbul, 25-28
Kasım 2014)
111. Komite, Taslak Gündemin İSEDAK 30. Oturumu’na sunulmasına karar
vermiştir.
(İSEDAK 30. Oturumu Taslak Gündeminin bir nüshası, Ek 7’de yer almaktadır)
15
OIC/COMCEC-FC/30/14/REP
FINAL
Kapanış Oturumu
112. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel
Müdürü Büyükelçi Sayın H. Emre YUNT’un başkanlığını yaptığı kapanış oturumunda
Rapor ve Ekleri, Komite tarafından kabul edilmiştir. Komite, İSEDAK Koordinasyon
Ofisi’nden, Raporun Üye Devletlere dağıtımının yapılmasını ve Raporu İSEDAK
Otuzuncu Oturumu’na sunmasını talep etmiştir.
113. Komite, İSEDAK Toplantısı’nın 30. Yıldönümü vesilesiyle bir dizi yan etkinliğin
düzenlenecek olmasını ve ilgili etkinlikler hakkında Üye Ülkelerin vakti geldiğinde
bilgilendirileceğini kayda geçmiştir.
114. Mali Cumhuriyeti Delegasyon Başkanı, toplantıya katılan tüm delegeler adına
İSEDAK bünyesinde sürdürülen işbirliği çalışmalarına öncülük etmesi nedeniyle
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve İSEDAK Başkanı Sayın Abdullah GÜL'e;
sıcak karşılamaları ve misafirperverlikleri için de Türkiye Cumhuriyeti Halkına ve
Hükümetine şükranlarını sunmuştur. Komite, Delegasyon Başkanı’nın teklifi
üzerine İSEDAK Başkanı olarak göstermiş olduğu akil liderlik sebebiyle Sayın
Abdullah GÜL’e özel olarak teşekkür edilmesine karar vermiştir.
115. İİT Genel Sekreterliği Ekonomik İşler Dairesi Genel Direktörü Büyükelçi Sayın
Mouhamadou Doudou LO tarafından bir kapanış konuşması yapılmıştır. Sayın LO,
konuşmasında İSEDAK İzleme Komitesi 30. Toplantısı’nda kabul edilen tavsiye
kararlarının önemine vurgu yapmıştır. Sayın LO, ayrıca tüm delegelere gösterdikleri
geleneksel misafirperverlikleri nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ve halkına
şükranlarını sunmuştur.
116. Sayın H. Emre YUNT, kapanış konuşmasında, İSEDAK 29. Oturumu’nda alınan
kararların uygulanma durumunun Komite tarafından başarılı bir şekilde gözden
geçirildiğinin ve Üye Devletlerarasında ekonomik ve ticari işbirliklerinin arttırtmasına
yönelik önemli kararlar alındığının altını çizmiştir. Sayın YUNT, bu bağlamda
katılımcılara aktif katılımları ve değerli katkılarından dolayı teşekkürlerini
sunmuştur. Ayrıca, İSEDAK Stratejisi’ne işlerlik kazandırılması sebebiyle 2013
yılının, İSEDAK için bir dönüm noktası olduğunu ifade etmiştir. Sayın H. Emre
YUNT, İSEDAK Stratejisi'nin uygulanmasına yönelik ilgi ve desteklerini sürdürmeleri
için tüm Üye Devletlere çağrıda bulunmuştur.
117.
Sayın H. Emre YUNT üye devletlerin delegelerine, Raportöre, İİT
Kuruluşlarının temsilcilerine, tercümanlara, mütercimlere ve toplantının
gerçekleşmesinde görev alan diğer çalışanlara teşekkür ederek konuşmasını
tamamlamıştır.
(Sayın H. Emre Yunt’un Kapanış Konuşması metninin bir nüshası, Ek 8’de
sunulmuştur.)
------------------------16
Download

Rapor - isedak