t : 67
15 Mart 1327
KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Bendeniz efendim, alenen kaydının bekası taraftarıyım.
Çünkü, esasen cürüm Zatı Hazreti Padişahi ne kadar
âlî, ne kadar mübeecel, bir mevkide bulunursa bulunsun, onun alyehinde söz sarf edilmesinde değiliz.
Cürraiyet onun kesb-i aleniyyet etmesindedir. Farzedelim ki meselâ birisi bir mektupla aleyhinde bir söz
sarfetsin. O mektup, dâire-i mahremiyyette kaldıkça,
bundan dolayı bir şey çıkmaz ve zaten mektûm kalması da icâp eder. Zira mektup haddizatında hafi
olarak yazılıyor. Bundan dolayı aleniyet kaydı taJ
1
hakkuk etmez ve bundan dolayı kimseye ceza verilmez. Ve bizde bilhassa darb-ımeseldir
ki, padişahın
aleyhinde söz söylenir ve bu bizde mecazdır. Bınaenaleyh, biz mi kalalım da şimdi adetâ darb-ımesel olan
(1911)
C: 2
yesinden biriyle tezahür etmesi, yani demin Nazır
Beyefendinin tarif buyurduğu gibi hiç olmazsa teşebbüsün natamam halinde kalması mûcib-i cezadır,
Yani yalnız bu fiilde teşebbüs mûcib-i cezadır. Fakal;, asâr-ı fiilliyye ile tezahür eden...
ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) —• Taarruzdan
nasıl fark edeceksiniz?
ıSEYYİT BEY .(İzmir) — Burada manâ-yı lugavî
değMir.
ESAT EFENDİ (Akkâ) — Kasıt, niyet demektir.
„,.. _
, .
_. .
.... .
„
SEYYİT BEY (Devamla) — Mana-yı orfısu mak...
._
'..
« ,M *.
suttur. Bu zeoanzed hır kelimedir. Su-ıkast etmiş
...
, .
filan denir.
KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) - Ca,
. ..
, ,
. '.. ..... . . . . ..
nım, hayata tecavüz etmek demektir, m ı bir tecavüz
C 1
7 f
bir şeyi kalkıp da onun aleyhinde usûl koyalım. Onun
G.*£LT"İ S'K. tır.
cürmiyeti, mahzuru, çirkinliği padişahın
*
alenen söz söylemektedir,
J
Y
AS1M BEY
aleyhinde
r
(Mamuretülaziz) — Itâle-i
„,^. _
_
, .
. ,
,
SEYYIT BEY (Devamla) — Yanı, beynennas bu
...
,
,,. ,
,
.
.. .
kelime zebanzedlır, bunun da mana-yı orfıyyesı var,
....
.
,
. .......
dır. Mana-yı orfıyyesı malum-u alm:z bilfiil taarruz
etmek demektir.
,_
^. ......
_.. ,
,
, .
ESAT EFENDİ (Akka) — Böyle yazılırsa daha
„ ,
, ..
sarih olur efendim.
t o
7 4
9
c
lisân
başka.
KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (Devamla) - - Bi;
naenaleyh, zaten bu gibi tefevvühât için gerek efrada
A
A
L
X T T
karşı, gerek ekâbire, gerek alelıtlak hükümdara karşı
olsun aleniyet kaydı şarttır. Onun için cürmün maABDULLAH AZMİ EFENDİ (Kütahya) — Kahiyetini tayin edemeyiz,
sıt tabiri, hürmeten kullanılmıştır.
ASIM BEY (Mamuretülaziz) - Sabit, d e m * ;
MUSTAFA A R İ F BEY (K,fttili e) - Evet, hür, . ,
...
m e ten kullanılmıştır.
KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (Devamla) - Asım
~
'
'
Beyefendi, zat-ı âlinize bir sual arat edeceğim. Bu
de Munır Beyin.
esâsı kabul ederseniz o halde efrat için de bunu derSEYYIT BEY (Devamla) - Asım Bey, alenen
cedeceksiniz. Sonra mesele nereye gidecek? Bütün
kelimesinin tayyını teklif ediyor,
muamelâtımız, büsbütün bir tezvir ile mühât olacak.
REİS - Nazar-ı itibara alıyor musunuz? («HaESAT EFENDİ (Akkâ) - Efendim, (Zatı Hazre'
ti Padişahinin hayatına sui-kasti sübût bulan) diyor.
SEYYİT BEY (Devamla) — Münir Bey de «55
(Sui-kast) tabiri, zaten kavâninimizde mevcuttur. Fainci Madde-i Musahhahanın son fıkrası olup, encükat bu tabir vâsi' bir mikyastadır. Çünkü, su-ikasıt
men tarafından tay edilmiş olan fıkranın ipkaen kane demek? Mazbata Muharriri bize izâhât vermeli.
but edilmesini teklif ederim» diyor. Kavânine alelıtSu-iniyet midir nedir? Fikirde deveran eden bir melak seb edilirse cürüm olur mu? Bu olmaz. Çünkü
seleden dolayı bir adam idâm olunur mu? Yahut.
burada 0 ^ 4eğil cürüm eşhasa olur.
su-ikast teşebbüsât-ı maddiyyede mi olacak? Yahut,
REİS — Münir Beyin takriri veçhile tay edilen
bir tefevvühât ile mi? Bu su-ikast tabiri, bir tabir-i
fıkranın
kabulünü arzu edenler ellerini kaldırsın...
aamdır, vazıh bir surette bu cümlenin tebdili fikrin(Eller kalkmaz) Kabul olunmadı efendim. O halde
deyim. Veyahut, mazbata muharriri su-ikastın tarimaddenin birinci müzâkeresini kâfi görüyor musufini vazıh bir surette beyân etsin de zapta geçsin.
nuz? («Kâfi» sadaları) Kâfi görüldü efendim.
. _ „ „ „ . ^ _ . . . , .. .
_
.
...
SEYYİT BEY (Devamla) — 55 inci maddenin
SAlT EFENDİ (Uskup) — Bendeniz de soyleye, ,
_ ..
..
.
ilâvesi var efendim,
çektim, fakat Encümen cevap verecekse versin.
MUSTAFA ARİF BEY (Kırkkilise) — Su-ikast
İlâve
tabiri, esasen eski maddede de vardır. Malûmunuz —
ki, 421 —Her kim Düvel-i Mütehabbe Rüesâ-yı hükümettasavvura ceza olmaz. Bu tasavvurun asâr-ı maddiyten biri aleyhine bir cürüm îka' edecek olursa, kas
R
y ı r > >
C A
f
E
Î
S
S a d a l
M
a r ı )
A l ı n m a d l
v a r ;
e
t
b i r i s i
a
İ
i
A
s
u
n
B e y i n ;
; b i d s i
m
T
TBMM KUTUPHANESI
Download

t: 67 15 Mart 1327 (1911) C : 2 — 421 — KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ