T.C.
BAKIRKÖY ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ ( 657 SK.4/B) ELEKTRONİK TEKNİSYENİ NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün resmi web sitesinde 30.12.2014 tarihinde
yayınlanan ilanları ile;
EK-1/A listede yeri, sayısı, ünvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu
esaslarda değişiklik yapan 29/03/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam Bakırköy Adalet Dairesi için 1 Elektronik
Teknisyeni alımı ile ilgili olarak 22 Mart 2015 tarihinde yapılan sözlü sınav sonucu oluşturulan “
Nihai Başarı Listesidir.
Nihai Başarı Listesinde ismi karşısında ASİL yazılı olan aday ve YEDEK yazılı adayın aşağıda
belirtilen atamaya ilişkin evrakları tamamlamak üzere en geç 27 Mart 2015 Cuma günü mesai bitimine
kadar Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına
(7.Blok -1.Kat B-06 nolu oda) başvurmaları,
İl dışından evrak gönderecek adayların da evraklarını APS veya Kargo aracılığıyla en geç 27 Mart
2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.
Bu konuda ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı, ilanın tebliğ olarak sayılacağı hususu ilan
olunur. 23.03.2015
A D AY LA R D A N İ S T E N E N B E L G E L E R :
En son öğrenim durum belgesi ( Aslı veya Komisyon Başkanlığınca yada ilgili öğretim
kurumunca onaylı örneği ),
KPSS sınav sonuç çıktısı,
Askerlik durum belgesi ( Erkek Adaylar İçin) ,
Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan
dilekçesi ( tıklayınız) ,
Başka Kurum ve Kuruluşlara Karşı Mecburi Hizmetle Yükümlü Olmadığına Dair Beyan
(tıklayınız),
Malbildirim formu (tıklayınız),
Nüfus Kayıt Örneği ( Anne, Baba, varsa kardeş, evlenme veya boşanma bilgileri ile eş ve
çocukları içerir şekilde)
Nüfus cüzdan fotokopisi,
2 adet vesikalık fotoğraf
NOT : Sözlü sınava katılarak güvenlik arşiv araştırma formu getirmeyen adayların istenilen
evraklar ile birlikte güvenlik arşiv araştırma formunuda doldurmaları gerekmektedir. (tıklayınız)
Sayfa 1 / 2
KPSS
NOT
SÖZLÜ
SINAV
NİHAİ
SONUÇ
BAŞARI DURUMU
MESLEK LİSES İ
84,56973
85
84,78487
AS İL
ALTINDAĞ
MESLEK LİSES İ
85,00972
80
82,50486
YEDEK
ABDULKAD İR
ŞAHBAZ
TEKNİK LİSE
84,05388
50
67,02694
BAŞARISIZ
26
FUAT
KAYA
MESLEK LİSES İ
82,76928
50
66,38464
BAŞARISIZ
7
MEHMET
SAYCAN
TEKNİK LİSE
84,67847
45
64,83924
BAŞARISIZ
SIRA
NO
ADAY
NO
1
15
ALTAN
ÇİDEML İ
2
9
C İHAN
3
19
4
5
ADI
BAŞKAN
Recep KARAMAN
Adli Yargı
SOYADI
ÖĞRENİM
DURUMU
ÜYE
Selami HATİPOĞLU
Bakırköy C.Başsavcısı
ÜYE
Tayyip Ahmet AYDIN
Komisyon Asil Üye Hakim
İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanı
Sayfa 2 / 2
Download

T.C. BAKIRKÖY ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET