T.C.
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANA BİLİM DALI
SPORUN, BEDENSEL ENGELLİ BİREYLERİN
RUHSAL DURUMLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN
İNCELENMESİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
HAZIRLAYAN
Ruhi TUNCER
DANIŞMAN
Yrd. Doç. Dr. Hasan EKER
NİĞDE–2009
ÖZET
Bu araştırma Ankara ve Kayseri ilinde spor yapan ve yapmayan bedensel
engelli bireylerin son üç ay içinde meydana gelen spor yapma durumlarına göre
ruhsal durumlarını saptamak amacıyla yapılmıştır.
Araştırmanın örneklemini Ankara ve Kayseri ilinde spor yapan ve yapmayan
50 kontrol grubu ve 50 deney grubu (basketbol:24, ampute futbol:15, halter:2,
okçuluk:5, atıcılık:3, power lifting:1) olmak üzere toplam 100 denek oluşturmuştur.
Bu amaç doğrultusunda iki aşamalı bir anket formu hazırlanmıştır. Birinci
aşamada deneklere ilişkin sosyo-demografik sorular yöneltilmiştir. İkinci bölümünde
ise engellilerdeki ruhsal belirtileri saptamak amacıyla kullanılan Belirti Tarama
Listesi (SCL-90-R) oluşturmuştur. Birinci bölümdeki sorular araştırmacı tarafından
hazırlanmış, İkinci bölümde geçerliliği ve güvenirliliği tespit edilmiş olan belirti
tarama listesi SCL-90-R doğrudan kullanılmıştır. Anket formlarının uygulanması
sonucunda elde edilen veriler SPSS programında Mann Whitney U Testi kullanılarak
analiz edilmiştir.
İncelenen üç aylık dönemde bedensel engellilerin ruhsal durumlarının SCL90-R alt gruplarının istatiksel veri sonucuna göre öfke dışında anlamlı bir fark
bulunmamıştır. Spor yapan ve yapmayanların ruhsal durumları incelendiğinde, spor
yapanlarda öfke yüksek çıkmıştır. Spor yapan ve yapmayanların SCL-90-R alt
gruplarına göre ruhsal durumlarını cinsiyete göre karşılaştırdığımızda somatizasyon
bayanlarda daha yüksek çıkmıştır.
1
ABSTRACT
This research has been done to determine the psychological conditions of the
disabled who do sports or don’t do sports. These conditions come out as the result of
the sportive activities done in the last three months by these disabled.
The paradigms of this research is composed of 100 subjects from Kayseri and
Ankara, 50 of these subjects are as control and the other 50 are experiment. (
basketball: 24, ampute football: 15, weightlifting: 2, archery:5, shooting:3, power
lifting:1)
With this purpose a two-phase survey form was produced. In the first phase
socio-demographic questions were asked to the subjects. In the second phase the
Symptom Scanning List
( SCL-90-R), which is used to determine psychological symptoms, was used.
The questions in the first phase were produced by the researcher. In the second phase
the SCL-90-R, whose validity and reliability were proved, was directly used. The
data gained as the outcome of the survey was analyzed in SPSS programmes using
the Mann Whitney U Test.
In three months studied in the sub-groups of SCL-90-R according to the
statistical datum no meaningful difference except from anger was found dealing with
the psychological conditions of the disabled. When the psychological conditions of
the ones doing sports or not doing sports studied, the degree of anger was found out
to be high. The somatization was observed high in females after the psychological
conditions of the subjects; doing or not doing sports, was studied acording to subgroups of SCL-90-R.
2
Download

Sporun Bedensel Engelli Bireylerde Ruhsal Durumları Üzerine