DIVflNET HAC VE UHRE
m
Fax 30*312*2855095
27 Nov 2014 13:23
PÛÛ2/ÛÛ4
2 0 1 5 YILI UMRE ORGANİZASYONU ÖĞRETMEN» ÖĞRENCİ VE VELİLER İÇİN
HAZIRLANAN 12 GÜNLÜK EKONOMİK UMRE PROGRAMI
Mekke’de İkamet ; Aziziye veya Mahbes Bölgelerinde bulunan binalardan birinde
sağlanacak olup, hareme ulaşım servislerle gerçekleştin lecektir.
Medime’de İkamet ; Merkeziye bölgesinde, bareme yürüme mesafesinde bukraan. binalarda
sağlanacaktır.
S e y a h a t P r o g ra m ı : 6 gfia veya gece Mekke, 6 göm veya gece Medine (Mekke ve Medine’de
konaklama süreleri uçak ve Mel rezervasyonlarına bağlı olarak bazea takdim
ve îeMr edilebilir.) Uçakların ve ev yerleşMenmn kesinleşmesini müteakip
ayrıca bildirilecektir.
______________ _
TURLAR
Öğrenciler
İçim
Öğretmen
ve Veliler
İşin
KAHVALTI + AKŞAMYEMEĞİ TABLDOT
KİŞİ MŞÎt tMRE ÜCRETİ
(USD}
2
3
BANKA
BANKA
KİŞİLİK
KİŞİLİK
KOBü
KODU
ODA
ODA
SON
MÜRACAAT
TARİHİ
GİDİŞ
TABİlTf.KSI
(GÎBÎŞî
MBOCE/MEBİNB)
2WE3£J®W[iroİNB)
25 Aralık
2014
23-27 Ocak 2015
04-08 Şubat 2015
1.650 USD
TE23Û801B
l-OOOUS»
TEm m ıc
23-27 Ocak 2015
04*08 Şubat 2015
1.1SSÜSÖ
TVE23080IB
tÛ99mi>
TVE230801C
25
Aralık
2014
DÖKÜŞ
TARÎHLUlt
(DÖNÜŞ:
BEBEK VE ÇOCUK Ü C R E T L E B Î
00-02 YAŞ (0-24 Ay)
: 135 USI >
03-05 Y A Ş (25-60 A y)
: 630 USI
§6-12 YAŞ (61-144 Ay)
s 2 KİŞİLİK O D A 850 USD
3 KİŞİLİK O D A 750 USD
2 0 1 5 YILI UMRE O R G A N ÎZ A SYONU ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİLER ÎÇİN
HAZIRLAMAM 12 GÜNLÜK NORMAL UMRE PROGRAMI
M ek k e Otel : Bedir, Merciin. ve ayn ı standarttaki binalar.
Konma! koaaklama türündeki binalar hareme yürüme {1000 metre v e y a âaha fasa)
mesafededir.
: Grând Marmara, Bera Marmara,
Senabil Medine, Kıble Memazü, Medine Menazil ve
aynı standarttaki bina][ar.
S e y a h a t P rogram ı ; 6 gün veya gece Mekke, § gün. veya gece Medine (Mekke ve Medine’de
konaklama siirsleri uçak ve otel rezervasyonlara» bağlı olarak bazen takdim
v e teMr edile bilir,) Uçakların ve ev yerleşimlerinin kesiıdeşmesicd müteakip
aynca bildiri lecektir.
KAHVALTI +AKŞAM YEMEĞİ TABLDOT
KİŞİ BAŞI ÖMRE ÜCRETİ
G
İD
İŞ
DÖNÜŞ
SON
(USD)
TARİHLERİ
TARİHLERİ
TOMAR
MÜRACAAT
(D
Ö
N
Ü
Ş;
(G
İD
ÎŞ:
2
TâMM
BANKA
banka
3 KİŞİLİK
MEKK^mîÎNE) MEKEI7MEBÎNE) KİŞÎLÎK
OBA
KODU
mm
ODA
Öğrenciler 25 Aralık 23-27 Ocak 2015 04-08 Şubat 2015 Oİ5 USD TN270801B 1.125 USD TN27Ö801C
tçta
2014
Öğretmen
25 Arakk
TVN270S01C
ve Velîler
23-27 Ocak 2015 04-ÖS Şubat 2015 U60 USÎ> TVN270801B ı.ıeousD
20I4
için
Medine Otel
BEBEK VE ÇOCUK ÜCRETLERİ
00-02 YAŞ (0 -2 4 Ay)
: 135 USD
§3-05 YAŞ (25-60 Ay)
î 630 USD
06-12 YAŞ (61-144 Ay)
: 2 KİŞİLİK ODA 900 USD
3 KİŞİLİK ODA 800 USD
OIVANET HftC VE UMRE GN Fax 90*312*2985095
27 Nov 201i 19:23
PÛÖ3/ÛÛ4
Not: 1- 00-05 Yaş (0-60 Ây) arası çocuklar için otellerde müştaka yatak verilmeyecektir.
2- 06-12 Yaş (61-144 Ay) arası çocuklar için otellerde müstakil yatak verilecektir.
3- Çocuk kayıtlarında yaş hesaplamaları programda belirtilen Türkiye’den gîdîş tarihi dikkate
alınarak hesaplanacaktjjr©CRETÎN YATIRILABİLECEĞİ BAKKAL AE
TVakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası, T.Halk Bankası, Akbaok A.Ş., Albaraka Türk Kattım Bankası
A.Ş., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ve Türkiye Fînans Katılım Bankası A.Ş.
VERİLECEK HİZMETLER:
S
^
^
^
S
'S
S
Mekke - Medine Ev Kirası
Sabah, Kahvaltısı, Akşam Yemeği (Tabldot)
Cidde-M ekke- Medine arası ulaşım
Uçak Bilet Gcreti
Vize Ücret!
Mekke Servis Ücreti (Ekonomik katagori için)
Mekke ve Medke Ziyaret Yerleri
VERİLECEK MALZEMELER;
^
'S
^
^
S
^
S
S
✓
'S
^
Kur’aa-ı Kerim
El Çantası (Pasaport, kitap vs. taşımak için)
Hicaz Albümü,
Siyer Kitabı (Hz. Peygamberin Izmde)
Umre Rehberi
Umre Dualan
Tavaf ve Say Duaları
Kutsal Yolculuk Umre CD’si,
Seccade,
Teşbih,
İpli Sırt Çantası.
KAYIT İÇİN İZLENECEK YOL VE ÎSTENEN BELGELER :
Umreye gitmek isteyen öğretmen, öğrenci ve veliler ekonomik veya normal konaklama törüne ait banka
kodu ile Türkiye Diyanet Vakfı Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğünce anlaşmalı bankalara açtırılan
um re kurumsal tahrifat hesabına ücretim peşin, olarak yatırdıktan sonra müracaatlarını kendisine en yakm
il veya ilçe müftülüğüne veya, elektronik ortamda http://faaerdivap.et.gov.tr adresinde “umre bilgi giriş
program ından kendileri yapabileceklerdir.
Kayıt yaptırdıktan sonra, müftülüklerden alacakları 2015 yılı m are kayıt fona dilekçeyi 2 nüsha halinde
doldurarak aşağıdaki belgelerle birlikte Mr nüshasını ilgili müftülüğe teslim edecekler ve ayrıca
kendilerinden;
|
DİYANET BBC VE « E 6H Fax 90*3İ2*28S5Q95
21 Nov 2011 18:23
P004/ÛÖd
1. Katılacağı tor tarihi itibariyle geçerlilik sûresi em m bir yıl olan çIpB pasaport (Pasaportu îdşflej
çıkartacaklardır.)
2. Seyahat ücretinin yatırıldığın* gösterir banka dekontu,
3
.45 yaşından küçük olup eşleriyle birlikte gidecek bayanlardan evlenme cüzdanı fotokopisi,
4. Öğrencilerdea fule» öğrenci olduğuna dair belge mutlaka İstenecektir*
Öğrencilerin Suudi Arabistan’a gidiş esnasında öğrenci belgesi bulundurmaları zorunludur.
5 . Öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için 13 - 21 yaş grubuada olma şartı aranacaktır.
6 . 45 yaşında** küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkekler îçİ% birinci derece erkek akrabasıyla gidec I
olanlardan akrabalık belgesi (vukuatlı alfiıs kayıt örneği aslı) birinci derecede akrabası olmayanların,
ise müMlüklerden tenim edilebilecek örneğe uygun, olarak noterde» alacakları mavafafcatoame ve •
taahhütname ( Bu belge Suudi Arabistan BüyiikelçîliğindeK/Konsoîosîttğttttdan vize almak içim
gereklidir)
NOT:
1» 45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkeklerden umreye birinci derecede
erkek akrabası ile gitmeyenlerin umre ücretlerini kayıt yaptıracakları il veya ilçe müjEtülüMeri ile
görüştükten sonra yatırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde vize probleminden dolayı umreye
gidememe durumu söz konusu olabilir.
2- MBSTS’ye k a lm a y ıp m az 30 kişilik öğrenci grubu oluşturan dîn görevlileri, Kur’an Kursu
öğreticileri ve fahri diit görevlileri ile kurura dışından öğretmen ve öğretim görevlisi olan kişiler;
ulaşım, iaşe ve ibate masrafları Başkanlığımıza ait olmak üzere topladıkları grubun başında soruml
olarak götürülecek ve kendilerime Harcırah ödenmeksizin Başkanlıkça görevlendirilebileceklerdir.
l
3- Sorumlu olarak gidecek görevEler İl ve ilçe müftülülerince sisteme girilecek ve tahsil/meslek
bölümüne din görevlisi, teklif edilen görev bölümüne sorumlu, teklif türüne ise “umreci topladı”
olarak girilecektir.
4- Umre yolcuları, ücretin yatırıldığına dair banka dekontunu ibraz etmek suretiyle, 13 sagMc ■
müdürlüklerince müftülüklere bildirilen sağlık merkezlerinde koruyucu Menenjit ACW 135Y
aşısını yaptıracak ve aşı kartını umre yolctduğu boyunca yanında bulunduracakta.
İRTİBAT TEL :
Sekreterlik
: (0312) 295 84 00
Urore Bürosu : (0312) 295 84 14-15-16-17
Download