- i
T.C
CANtK KAYMAKAMLIĞI
İlçe Millî Eğitim M üdürlüğü
Sayı
Konu
2 3 -09- 2014
; 30128419-903/ ^ 3 ^
: TYÇP
DUYURU
İlgi
: Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 19/09/2014 tarihli ve
8487 sayılı yazısı.
Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün ilgi yazısı gereği
ilçemiz bünyesindeki eğitim kuramlarında çalıştırılmak üzere toplum yararına
çalışma projesi kapsamında personel çalıştırılacaktır.
Başvuruda istenilen belgeler aşağıda belirtilmiş olup, söz konusu
projede görev almak isteyen ilgililerin 29/09/2014 tarihi mesai bitimine kadar
durumlarım belirten belgeleri ile birlikte M üdürlüğümüz İnsan Kaynakları
Şubesine başvuruda bulunmaları gerekmektedir,
1- Başvuru formu
2- Kimlik Fotokopisi
3- Engelli ise engelli raporu
4- Eski hükümlü ise hüküm belgesi
5- Gazilik belgesi
I- Başvuru bomuı
E
Adres
S
Santral
« Fax
E -P o s ta »
>► ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü 100.Yıl Bulvarı
H üküm et Konağı Kat.6 - CANİK / SAMSUN
» 0(362) 238 82 00
» 0(362) 228 82 55
canik55@ m eb.aotf.tr
T.C.
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Samsun Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
Sayı ;9555S539~2Q3.1J-S4S?
K onu ;TYP
19/09/2014
İL MİLLİ HĞÎîÎM MDDÖİLü KLBRİNE
(Samsuo B.MSB Eğitim M&fiteMîğö)
İlgi; 15.09.2014 tarihsade saaduguaıat TYP projem
Toplam Yaramıa. Programlar çei'çe\fesiü<k ilimize 2014 ytk içki 500 kiştaia istMîiama
yöaefik ödenek: tahsis edîhıiştk Gecel MMiâMğîMtizcIea 04.09.2014 taniı v t 8058 sayılı otar 2e
gelen bütçe onayı sonrasında II Mid&îağfitırrızce ptoje çapasına çjJrfajışttr. RmmremBzdHfi gelen
TYP projene, ilgili bkkierce kceleamij, snym Vaüaodz Hüseyin AKS OY im da uygarı gorîişfai
akıarak ..13,0.... Mşı ile uygulamaya koşulmasına karar-vadkaştir. Projesek es kısa süre içeıisuıde
başîahlab&aesî içişi 19' EyM 201i tarihi itibariyle .29 EyM 2014 tarihî. mesai bMeaae kadar kaiıköct
başvuru fotmian, 2e kalıksa misşhsmâm haşvıraism kendi bkktimzde akaııası gttdfamktedk.
Başvüm aktarken;
a) K adm lar,
b) 35 yaş. itetû bkeyler t
.. ......... .................
........ „
....- -
c) Eögeffia;,
d) Eski faafcSfliöier.
e) Tfy6Tfeiimca.ddede. Hia.fd say im y acak şekilde yarariaoaîfaa
öncelik verilecek v e butüaria ! g l bîr liste. 18 yaşım tamamktmış başvurduğa tarih ö s a ti ile 35
yaşaıdan gfia aksamış, etkefc t>aşmaaiad&. 2g2ı ayrı bir liste ofoştoralacaktar.
Batıranlardan T.C. lörafik fotokopisi, aynca eageMerdâ» eagelE rspom, eski .bökfimfâlerdea
âraanbm ı belirten köîdkaîö belgesi terörie ımlcadeleds ıııaM. sayîbmyacslc şekilde yaralananlardan
belgelerimi başvura esaasmda. aktması gerekt-Bektedir. BaşvtKankm Meleri 2e .absan belgeler-ve fen.
tatmağıma 30.09.2-014 tarihi saat 12:00 kadar II Mötftdöğömüze claşürfoıasi gerekmektedir.
Seçmeler 02.10.2014 ta^m de işyederiûfct beKrfeyeceğî yerde Noter kurası ila yapfecafc vs noter
ücretleri yüklenici tanrfmdaa ocknecektk» Noter çekiş sonuçları ayoı gün yaa ekinde II
MüdMflğümöze ulsştmlacafc, ksükııcârnc sos IcocCroflerl yagidıktsû sonra jlikieaicilef fşe
bsşlalBia. lartmndaı bir güna önce kaalıaıcdaiia SGK grİsleıiü! yapacakisr/FB? fespsarmad® çalışacak
işçiler içki bir SGK sicil jıtaııarast aktması ve TYP ödemeîerkmÇl - 30 ) taksi» gfiaö olarak
belirlenmesi gerekmektedir.
Gereğini arz ederim.
HasasKILIÇASLAK
ÎI Müdttrt!
EKLER:
E k- 1: TYP K a tık n a B ayram F o rm o l adet)
Ek-2
:TYP KattiımcıListesîfl adet)
I--İ- 'Z ’
ı r ^ r T % ı - w w w ı m / 1 -*»/■$
Not: Bb belge. 5070 şaftlı Elektronik İmza Kotmemis 5. Maddesi gereğince elektronik imza ile îıaailanauşur.
İstasjta »&bsîıe.K Eupn SokıfcNffi33
Telrfba: 062)230 48 50 Faks £3SÎ)Î34 04 Î I
s-postvc
A ;m stit biSgi îçiı'trafats" AAT.TUN
BsJcfe'cdk Ağ; m vw kbktH'.gaY.tr
1/3
Download

toplum yararına programlar doğrultusunda çalıştırılacak