ISSN 1309-9833
e-ISSN 1308-0865
Pamukkale Tıp Dergisi
Cilt/Vol: 7
Sayı/No: 2
Mayıs/May 2014
Sahibi
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi adına Dekan
Prof. Dr. Hasan Herken
Editör
Doç. Dr. Selçuk Yüksel
Bölüm Editörleri
Prof. Dr. Çağrı Ergin
Prof. Dr. Vural Küçükatay
Prof. Dr. Harun Evrengül
Prof. Dr. Metin Akbulut
Doç. Dr. Ahmet Ergin
Doç. Dr. Aysun Karabulut
Doç. Dr. Güzin Fidan Yaylalı
Doç. Dr. M. Levent Taşlı
Yrd. Doç. Dr. Ali Koçyiğit
Yayın Koordinatörü
Prof. Dr. Çağrı Ergin
İngilizce Danışmanı
Okutman Şeyma Aktaş
Dr. Yasmin Jean Sheila Karaca
Sekreter
Uzm. Sevinç Baki
Bil.İşl. Kutsel Onaç
Grafik Tasarım/Dizgi
Grafiker Gülderen Altıntaş
Pamukkale Tıp Dergisi, TÜBİTAK/ULAKBİM Türk Tıp Dizini ve Türkiye Atıf Dizini tarafından
indekslenmektedir.
Dergi Adı: Pamukkale Tıp Dergisi
Web Adresi: http://www.pamukkaletipdergisi.com
Dergi Statüsü: Hakemli Süreli Yayın
Yayınlanma Süresi: Yılda 3 Sayı
ISSN: 1309-9833
e-ISSN: 1308-0865
Adres: Pamukkale Tıp Dergisi, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı,Yeni Eğitim Blokları Kat:2 Kınıklı Kampüsü, 20200 Kınıklı, Denizli.
E-posta: [email protected]
Tel: +902582961602
Fax: +902582961765
Pamukkale Tıp Dergisi
Pamukkale Medical Journal
Cilt/Vol:7 Sayı/No:2 Mayıs/May 2014
İÇİNDEKİLER - CONTENTS
Denizli belediye tabibi Şakir Efendi İbn-i Hacı Ahmet Ağa (ö. 1898)
87-105
Denizli municipality doctor: Shakir Efendi Ibn-i Haci Ahmet Aga (d. 1898)
Bilal Yıldız
Tıp tarihi ve Denizli (Editöre Mektup)
107
Mustafa Karatepe
Muğla Milas ilçe yerleşimi bölgesi Eucalyptus camaldulensis ağaçlarından
Cryptococcus neoformans izolasyonu
109-112
The isolation of Cryptococcus neoformans from Eucalyptus camaldulensis trees in
Muğla-Milas city center
Hasan Gökçen, Çağrı Ergin
Nebulized rhDNase therapy in newborn infants with atelectasis
113-118
Atelektazili yenidoğan bebeklerde nebülize rhDNaz tedavisi
Fatma Duksal, Ömer Cevit, Ahmet Sami Güven, Melih Timucin Doğan, Betül Aslaner
Sağlık politikalarının, hekimlerin sezeryan kararı almalarında etkisi: ikinci basamak
sağlık kuruluşu değerlendirilmesi
119-123
The effect of health policies on physicians’ decisions to perform caesarean sections:
evaluation of a secondary health institution
Fatma Eskicioğlu, Pınar Solmaz Hasdemir, Hakan Çelik, Faik Mümtaz Koyuncu
"Antepartum Dönem Fonksiyonel Durum Envanteri"nin geçerlilik güvenilirlik
çalışması
125-130
Validity and reliability of the "Inventory of Functional Status-Antepartum Period"
Sevgi Özkan, Hüriye Demirhan, İlgün Özen Çınar, Ümran Sevil, Erkan Alataş
Pediatrik yaş grubu obez hastalarda hepatostetoza bağlı hepatik arter akım volümü
değişikliğinin değerlendirilmesi
131-136
Assessment of hepatic artery flow volume changes due to hepatosteatosis on pediatric
obese patients
Sedat Alpaslan Tuncel, Ali Koçyiğit, Fatih Demircioğlu, Şamil Hızlı, Handan Çakmakçı
Radyolojik tetkikler sırasında maruz kalınan radyasyon hakkında sağlık
personelinin bilgi düzeyleri
The knowledge level medical personnel have on radiation exposure during common
radiologic examinations
Ali Koçyiğit, Furkan Kaya, Tuğçe Çetin, Işıl Kurban, Tuğçe Erbaş, Ahmet Ergin,
Kadir Ağladıoğlu, Duygu Herek, Nevzat Karabulut
137-142
Pamukkale Tıp Dergisi
Pamukkale Medical Journal
Cilt/Vol:7 Sayı/No:2 Mayıs/May 2014
Bir devlet hastanesinde gebe kadınlarda toksoplazma, rubella ve sitomegalovirüs
seroprevalansının araştırılması
143-146
The investigation of toxoplasma, rubella and cytomegalovirus seroprevalancies in pregnant
women in a state hospital
Ayşe İnci, Cem Yener, Demirhan Güven
Olgu Sunumu - Case Report
El dorsalinin nötrofilik dermatozu
147-150
Neutrophilic dermatosis of the dorsal hands
Pınar Özuğuz, Seval Doğruk Kaçar, Merve Terzili, Bahadır Rüchan Celep, Betul Demirciler Yavaş
İnflamatuar fibroid polipe bağlı ileal intussussepsiyon
151-153
Ileal intussusception due to inflammatory fibroid polyp
Vedat Bayrak, Özkan Yılmaz, Ertuğrul Daştan, Necat Almalı, İskan Çallı
Uyku sırasında orgazm: Bupropiona bağlı bir nöbet olgusu
155-157
Orgasm during sleep: Bupropione induced seizure
M. Ceyhan Balcı Şengül, Ezgi Hancı
Benzalkonyum klorür: Yenidoğanın nadir bir kimyasal perine yanığı nedeni
159-162
Benzalkonium chloride: A rare cause of chemical perineal burn in newborn
Nilgün Altuntaş, Dilek Sarıcı, Aslı Çelebi Tayfur, Fatih Mehmet Kışlal, Feryal Karadağ,
Burcu Özkan, Ece Onat, Abdurrahman Bitkay, Mesut Koçak
Thomsen's type myotonia congenita with short-term disability phenomenon
163-166
Geçici zaaf fenomenli Thomsen tipi miyotonia konjenita olgusu
Lütfi Özel, Recep Demir, Gökhan Özdemir, Ayfer Ertekin, Hızır Ulvi
İhmal edilmiş kalça eklemini tutan sinovyal kondromatozis
167-170
Neglected case of hip joint synovial chondromatosis
Sancar Serbest, Engin Kesgin, Hacı Bayram Tosun
Cam kırıkları yutma sonrası gelişen hipofarenks travması
171-173
Hypopharynx trauma after swallowing broken pieces of glass
Kürşat Murat Özcan, Doğan Atan, Sabri Köseoğlu, Mehmet Ali Çetin, Murat Kılıç, Hacı Hüseyin Dere
Düzeltme
Siklik trombositopeni ve MYH-9 ilişkili trombosit hastalıkları “hakkında”
174
İrfan Yavaşoğlu
Siklik trombositopeni ve MYH-9 ilişkili trombosit hastalıkları "yazarın yanıtı"
Mehmet Hilmi Doğu, Ali Keskin
175
Download

Pamukkale Tıp Dergisi