TAD
İÇİNDEKİLER
ARAŞTIRMA MAKALELERİ
1
10-16 Yaş Arasındaki İlköğretim Çocuklarında Bağırsak Parazitlerinin Gelişme Geriliğine Etkisi
Tuncay Çelik, Semiha Aydın, Servet Kölgelier
6
İshalli Dışkı Örneklerinde Giardia Intestinalis Koproantijenlerinin ELISA ile Araştırılması
Şahin Direkel, İbrahim Halil Özerol
12
Pnömoni Hastalığında Bir Tanı İndikatörü Olarak Ortalama Trombosit Hacmi
İrfan Eser, Şamil Günay, Zafer Hasan Ali Sak, Funda Yalçın, İbrahim Can Kürkcüoğlu
15
Keratokonusta Korneal Kollajen Çapraz Bağlama Sonrası Merkezi Kornea Kalınlığının
Değerlendirilmesi
Nodirbek Kochkarov, Banu Acar, Alev Kahya
20
Acil Servise Başvuran Olguların Aciliyet Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
Yasemin Öztürk
OLGU SUNUMLARI
26
Nokardiya’ya Bağlı Selülit Benzeri Deri Tutulumu: Bir Olgu Sunumu
Tuba Dal, Mehmet Sinan Dal, Derya Uçmak
30
Korpus Kallozum Spleniumunda Postinfeksiyöz Geçici Lezyon: Olgu Sunumu
Bekir Çağlı, Sedat Alpaslan Tuncel, Harun Mest Güven, Talip Asil, Ercüment Ünlü
34
Hemiplejik Migren: Olgu Sunumu
Fatmagül Başarslan, Cahide Yılmaz, Murat Tutanç, Vefik Arıca, Nigar Yılmaz, Mehmet Tayyip Arslan
DERLEME
37
Biyomarker Olarak Sitokrom P450 Ekspresyonunun Değerlendirilmesi
Ayşe Gül Zamani, Ayşin Yıldırım
43
Obez Kişilerde Plazma Yağ Asit Kompozisyonu, Desatüraz ve Elongaz Enzim Aktivitelerinin
Değerlendirilmesi
F. Hümeyra Yerlikaya, İdris Mehmetoğlu
CONTENTS
RESEARCH ARTICLES
1
Effect of Intestinal Parasites on Weight and Height Percentile Values in Primary School Students at Age
of 10-16 Year
Tuncay Çelik, Semiha Aydın, Servet Kölgelier
6
Investigation of Giardia Intestinalis Coproantigens by ELISA in Diarrheal Stool Samples
Şahin Direkel, İbrahim Halil Özerol
12
Mean Platelet Volume as a Diagnostic Indicator in Pneumonia Disease
İrfan Eser, Şamil Günay, Zafer Hasan Ali Sak, Funda Yalçın, İbrahim Can Kürkcüoğlu
15
Central Corneal Thickness Evaluation after Corneal Collagen Cross-Linking for Keratoconus
Nodirbek Kochkarov, Banu Acar, Alev Kahya
20
Evaluation of Knowledge and Attitude About Urgency of Patients in Emergency Department
Yasemin Öztürk
CASE REPORTS
26
Cutaneous Nocardiosis Mimicking Cellulitis: A Case Report
Tuba Dal, Mehmet Sinan Dal, Derya Uçmak
30
Postinfectious Transient Lesion in the Splenium of the Corpus Callosum: Case Report
Bekir Çağlı, Sedat Alpaslan Tuncel, Harun Mest Güven, Talip Asil, Ercüment Ünlü
34
Hemiplegic Migraine: Case Report
Fatmagül Başarslan Cahide Yılmaz, Murat Tutanç, Vefik Arıca, Nigar Yılmaz, Mehmet Tayyip Arslan
REVIEW ARTICLE
37
Evaluation of Cytochrome P450 Expression as a Biomarker
Ayşe Gül Zamani, Ayşin Yıldırım
43
Plasma Fatty Acid Composition, Estimated Desaturase and Elongase Acitivities in Obese People
F. Hümeyra Yerlikaya, İdris Mehmetoğlu
Download

T A D