İyi Bir Çalışma Ortamı
ve
Bakıma Etkisi
Uzm. Hem. Neşe BAKOĞLU
Mayıs 2014
26 Eylül 2014 tarihinde Acıbadem Üniversitesi’nde yapılan “Hemşirelikte Büyük Resmi Görmek”
konulu sempozyumda sunuldu.
Sunu Planı
• Hemşireler için olumlu çalışma ortamı neden önemli?
• Olumlu çalışma ortamlarının özellikleri
• Çalışma ortamlarına etki eden faktörler
• Çalışma ortamının hasta bakımı üzerine etkileri
İnsan için iş, kaçınılmaz bir zorunluluk,
çalışmak ise yaşamın bir parçasıdır.
Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak da
önemli bir insanlık hakkı.
Sağlık; çalışma yaşamını , çalışma yaşamı da sağlığı
etkiler.
Sağlıklı ve güvenli iş ortamı, güvenli istihdam
özellikle sağlık sektöründe çok önemlidir.
Hizmeti veren kişilerin sağlıklı olması, hizmeti
alanların sağlığı ve yaşam kalitesini yakından
etkiler.
Başka insanlara sağlık hizmeti sunan
hemşirelerin, tam iyilik halinde olmaları ve bu
iyilik halinin korunması daha da önem taşır.
Hemşirelik, çalışma ortamından kaynaklı, yoğun iş yüküne
bağlı stresli bir meslek olarak kabul edilmekte.
Hemşireler sağlık sisteminde, hasta ile en uzun
zamanı geçiren ve kilit rol oynayan profesyoneller
olmaları nedeniyle,
sağlık riskleriyle
karşılaşma olasılıkları
çok yüksek grubu oluşturmakta.
(Karwowski, 2005, Parlar, 2008, Mollaoğlu ve ark., 2010).
İş Sağlığı;
Bütün mesleklerde çalışanların bedensel,
ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üst
düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve
geliştirilmesi.
ILO/ WHO, 1950
Hemşirelerin, fiziksel , ruhsal ve sosyal açıdan
olumsuz etkilenmeleri, çalıştıkları kurumlardan ayrılmak
isteği yaratacak iş ortamlarında çalışmaları, hizmet kalitesini
azaltarak verimin azalmasına neden olmakta.
(Kebapçı ve Akyolcu, 2011.)
Çalışanının sağlığını ve motivasyonunu ön planda
tutan organizasyonlarda, hasta çıktılarının iyileştiği, kalite
puanlarının arttığı, işgücü kayıplarının azaldığı ve hastalığa
bağlı kayıp hızının düştüğü bilinmektedir.
www.icn.ch/.../2014-nurses-a-force-for-change; (Erişim tarihi 02.05..2014)
2006 • Güvenli Ortam- Güvenli İstihdam
2007 • Pozitif Uygulama- Çalışma Ortamı
ICN 2007 Hemşirelik Teması
Olumlu Çalışma
= Kaliteli İş Yerleri =
Ortamları
Kaliteli Hasta
Bakımı
ICN’nin hemşire iş gücü kriziyle ilgili kapsamlı inceleme
raporunda; olumlu çalışma ortamlarının ve organizasyon
performansının harekete geçilmesi gereken
beş küresel öncelikten biri olduğu sonucuna varılmıştır.
ICN 2014
HEMŞİRELER DEĞİŞİM İÇİN BİR GÜÇ : SAĞLIK İÇİN HAYATİ BİR KAYNAK
Eğitimli
Hemşire
İşgücü
İyi
Çalışma
Ortamı
Yüksek
Kaliteli
Bakım
Tüm dünyada hemşire sayısında hayati bir azalma ve
hemşire iş gücü krizi yaşanıyor…
En önemlisi performansı zayıflatan,
hemşireleri yabancılaştıran, sıklıkla da uzaklaştıran
sağlıksız iş ortamları; uzaklaşma sebebi bazen iş ortamı,
bazen de mesleğin kendisi olabiliyor.
Ancak tam tersi olan, üstün performansı destekleyen ve
hemşireleri mesleğe çekme ve bağlama gücü olan
ortamlar da var. Bunlar olumlu çalışma ortamları olarak
adlandırılıyor.
www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/.../ICN2007 %20CEVİRİ%20METNİ.doc.(Erişim: 02.05.2014)
Hemşire ve Olumlu Çalışma Ortamları
Mesleki
Kimlik
Bilgi
Hesap Verebilirlik
Uzmanlaşma
Özerklik
Entelektüel & Bireysel Sorumluluk
İşbirliği & Grup Bilinci
Ortamın
Özellikleri
İş ve İş yeri Güvenliği
İş Baskısının Olmaması
Yönetici Desteği
Eğitim ve Profesyonel Gelişim
Liderlik
Kazanç , Takdir, Ödüller
Yenilikçilik
www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/.../ICN2007 %20CEVİRİ%20METNİ.doc.(Erişim: 02.05.2014)
Olumlu Çalışma
Ortamlarının Ortak
Özellikleri
İşe Alım
ve
Tutmada
Yenilikçi
Politika
Eğitim ve
Sürekli
Gelişim
Ortamı
Emeğin
Karşılığını
Alınması
Bilinçlendirme
Programları
Yeterli
Donanım
ve
Malzeme
www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/.../ICN2007 %20CEVİRİ%20METNİ.doc.(Erişim: 02.05.2014)
Güvenli
Çalışma
Ortamı
İş gücündeki deneyim kaybı, sistemden temel
bilgi kaybı anlamına da gelebilir. (ICN 2014)
Hasta bakımında hemşirelere fazla söz hakkı
tanınmadığında, hemşireler uzmanlıklarına
değer verilmediğini hissederler, bu da onların
işverenlerine bağlılığını azaltır. (ICN 2007)
Magnet (Mıknatıs) Hastane
İyi eğitimli kalifiye hemşirelerden oluşan , personeli çekebilen ve
tutabilen, sürekli olarak nitelikli bakım sağlayabilen, hasta ve hemşireler için en
iyi sonuçlara ulaşılan hastaneler.
Güçlü Hemşirelik
Liderliği
Yönetimin Hemşireler ve
Hemşireliğe İlgisi
Rekabet Edilebilen Ücret
ve Maddi Avantajlar
Hemşire İş Bırakma ve
Boş Kadro Oranlarını
Azaltan Stratejiler
İşten ayrılma oranlarının yüksek olmasının,
hasta bakımı üzerinde etkileri vardır.
Hemşirelerin işlerinde kalmalarını olumsuz
yönde etkileyen tehlikeler sıklıkla, hatalara yol
açar, hasta güvenliğini tehdit eder ve hastaların
tedavi sonuçlarını olumsuz yönde etkiler.
(PRIA 2005).
İş Doyumu
Güvenlik Koşulları
Personel
Politikaları
Yaralanma
Şiddet ….
Gelişimin
Desteklenmesi
Liderlik
Olumlu İş
Ortamına
Etki eden
Faktörler
Eğitim,
Yetkinlik
Karması
İş Gücü
Planlama
İş Yükü
Etkili İş Yeri
Kültürü
Ekip Çalışması
www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/.../ICN2007 %20CEVİRİ%20METNİ.doc.(Erişim: 02.05.2014)
İş Doyumu
• Çalışanların iş yaşamındaki
beklentilerine ulaştıkları
zaman duydukları olumlu
duygusal durum
Çalışma ortamında doyumsuzluk yaşayan birey,
olumsuz duygulara yönelecek,
bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığı bozulacaktır.
Hemşirelerinin çalışma ortamları ile iş doyumları
arasında bir ilişki olduğu, sağlıklı çalışma ortamlarının;
 iş doyumunu arttırma,
 iş değiştirme oranını azaltma
 bakım çıktılarını iyileştirmede
etkili olduğu belirlenmiştir.
(Ayamolowo ve ark.,2013)
Personel
Politikası
•
•
•
•
•
İş yükü , iş ortamı,
Personel Sayısı, yetkinlik düzeyi
Maliyet etkinlik,
Personel güvenliği
Hasta güvenliği…..
Güvenli personel politikasını; “Hasta ihtiyaçlarının
karşılandığından ve tehlikesiz çalışma koşullarının
sürdürüldüğünden emin olmak için her zaman bulunması
gereken uygun beceri düzeyine sahip yeterli sayıda
personelin olması.”
www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/.../ICN2006%20CEVİRİ%20METNİ.doc.(Erişim: 02.05.2014)
Donanım,
Uygun Tesis
İyi Bir
Sağlıklı İstihdam
İşveren Çalışma
Ortamı
Sonuçları İzlemek
&
Kurum Politikası
Personel Şikayetlerini Dikkate Alma
Her Düzeyde Kararlara Katılım
Ücret , Ek Hakların Yeterliliği
Çalışma Koşulları
Mevcut Kadronun Korunması
Tercih Edilen Kurum Olma
www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/.../ICN2007%20CEVİRİ%20METNİ.doc.(Erişim: 02.05.2014)
Eğitim,
Yetkinlik
Karması
• Güvenli Personel Hayat
Kurtarır .
•
(ICN 2006)
Hemşirelerin, eğitim ve profesyonel
statüsü ne kadar yüksek olursa, hasta
açısından sonuçlar o kadar iyi olmakta.
www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/.../ICN2006 %20CEVİRİ%20METNİ.doc.(Erişim: 02.05.2014)
Nitelikli hemşire düzeyi yüksek olan hastanelerde,
kalp krizi geçiren hastaların
ölüm olasılığının daha az olduğunu saptandı.
( Person ve ark.,2004)
Kanada’da kalp krizi, stroke, pnömoni ve septisemi tanısı konmuş
hastalarla yapılan geniş retrospektif çalışmada,
daha üst düzey bir hemşire grubu ve
daha fazla deneyim süresi ile ilişkili olarak 30 günlük
daha düşük bir mortalite bulgulandı.
(Tourangeau, Giovanetti, Tu & Wood, 2002),
İş Gücü
Planlama
• Doğru bilgi ve
beceriye sahip,
doğru personelin,
doğru yerde,
doğru zamanda
doğru işi yapması.
Hemşirelerin iş yükünün az olması ile
hasta çıktılarının daha iyi olması arasında
önemli bir ilişki olduğu kanıtlanmıştır
(Mitchell&Mount 2010).
www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/.../ICN2014 %20CEVİRİ%20METNİ.doc.(Erişim: 02.05.2014)
Güvenli iş gücü, çalışanın doğru kadrolaşması ile ilişkilidir.
Sürekli yetersiz beceriye sahip çalışanın kullanılması,
kalite çıktılarını da olumsuz olarak etkiler.
Düşük iş gücü kapasitesi ya da hatalı işgücü dağılımı sistemde
kalanların daha ağır bir iş yükü altına girmesiyle sonuçlanır.
Hemşireler eğitimine ve kapasitesine uygun olarak
yerleştirildiklerinde, iş gücü en iyi şekilde kullanılmış olur.
www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/.../ICN2014 %20CEVİRİ%20METNİ.doc.(Erişim: 02.05.2014)
Günlük hasta başına hemşire mesaisinde 0.25 ‘lik artış olması,
30 günlük ölüm oranında %20’lik bir azalma sağlanmıştır.
Gece mesaisinde tek bir hemşirenin ikiden fazla yoğun bakım
özofajektomi hastasına bakması, ameliyat sonrası ve pulmoner
komplikasyon riskinin arttığı gözlenmiştir.
(Amaravadi, Dimick, Pronovost ve Lipsett 2000).
10.184 kadrolu hemşire ve 232.342 ameliyat hastasından elde edilen
verilerde, dört hastaya bakan bir hemşirenin ilave bir hasta yükü daha
olması durumunda hastaneye kabulden sonraki 30 gün içerisinde ölüm
riskinin ve CPR da beklenmedik başarısızlık oranının %7 arttığı tespit
edilmiştir.
( Aiken, Clarke, Sloane, Sochalski ve Silber (2002)
www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/.../ICN2014 %20CEVİRİ%20METNİ.doc.(Erişim: 02.05.2014)
Vardiyalı, gece ve gündüz değişen saatlerde çalışma,
biyolojik ritimleri ve dengesi bozulan,
yorgun, uykusuz bir hemşirenin çalışması
hasta bakımını ve güvenliğini de etkiler.
(Bilazer ve ark 2008)
İş Yükü
•
•
•
•
•
•
Hasta talebi,
Karmaşık multidisipliner çalışma ortamı,
Hasta bakım çıktıları,
Hemşire sayısı ve niteliği,
Vardiya saatleri….
Hemşire / hasta oranı
Beklenen çalışma ile hemşirelerin makul ölçülerde
sağlayabilecekleri arasındaki uyumsuzluk, sağlığı tehdit eder
ve hastaları risk altına sokar.
Zaman baskısı, çelişkili talepler, bilgi- beceri eksikliği ve
yetersiz kaynaklar yüksek iş yüküyle daha da ağır hale
gelmektedir.
www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/.../ICN2007 %20CEVİRİ%20METNİ.doc.(Erişim: 02.05.2014)
Yetersiz hemşire istihdamı ile;
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Yatak Yaraları,
Üriner Sistem Enfeksiyonları,
Pnömoni,
Post-op Yara Enfeksiyonları,
İlaç Hataları,
Tromboz,
Ağrı Bakım ve Tedavisi,
Mide-Bağırsak Kanamaları,
Düşmeler,
Şok ve Kalp Krizi,
Hastanın Hayata Döndürülememesi ve
Yeniden Hastaneye Yatış
gibi hasta açısından bir dizi olumsuz sonuçlar
arasında bağ olduğunu gösteren güçlü deneysel
kanıtlar verilmektedir.
( Kanada Hemşireler Birliği Federasyonu ,CFNU,2005)
Hemşire İş Yoğunluğu Hasta Güvenliğini Nasıl Etkiler
Zaman
• Hastaya , ekipler arası ve ekip içi iletişimi azaltır.
Motivasyon
• Hasta / yakınları, iş arkadaşları ve yöneticilerine karşı
kızgın ve öfkeli davranışlar sebep olur
Stres ve Tükenmişlik
• İş süreçlerinde isteksizlik, gerginlik
Dikkat Eksikliği
• Hata yapmalarına sebep olabilir
İhlal
• Prosedürlerin ve işle ilgili kuralların atlanması
Sistematik ve
Organizasyonel Etkiler
• Çalışan güvenliği, diğer meslektaşlarını düşünmeyi ve
yardımlaşmayı olumsuz etkiler.
Hughes, Ronda G., Pascale Carayon,. "Nursing workload and patient safety—a human factors engineering perspective." (2008).
Bir hemşirenin iş yükünün dört ameliyatlı hastadan altı hastaya
çıkarılması durumunda, söz konusu hemşirenin bakımında olan bir
hastanın hastanede kaldığı 30 gün içerisinde
ölme ihtimalinin %14 oranında attığı tespit edilmiştir.
( Aiken L, Clarke S, 2002).
Ağır iş yükünün, iş stresine katkıda bulunduğu, üretkenlikteki kısa
dönemli artışların uzun dönemde sağlık maliyetlerinin artmasına
neden olduğu, fazla mesai yapan kişilerde hastalık nedeniyle işe
gelmeme oranında artış olduğu saptanmış.
•
(O’Brien-Pallas, Thomson, Alksnis ve Bruce ,2001)
www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/.../ICN2007 %20CEVİRİ%20METNİ.doc.(Erişim: 02.05.2014)
ASG Sonuçlar
%25
• “Sağlık bir ekip işidir”
Ekip
Çalışması
Ekip ilişkilerinin niteliği,
hemşireleri ve hastaları
etkileyecektir.
www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/.../ICN2007 %20CEVİRİ%20METNİ.doc.(Erişim: 02.05.2014)
Ekip Çalışması
Diğer sağlık profesyonelleriyle işbirliği önemlidir.
Hekimlerle hemşireler arasındaki iletişim üzerine pek çok
araştırma yapılmıştır. Katı bir hiyerarşinin olduğu ortamlarda
hemşireler yanlış olan ya da yanlış iletilmiş yazılı ya da sözlü
istemleri sorgulamaya çekinebilirler.
(Institute of Medicine, 2000).
Etkili İş Yeri
Kültürü
(Ortamın
Atmosferi)
• Değerler
• İnançlar
• Felsefe
• Gelenek ve adetleri..
Organizasyon atmosferi tek tek çalışanların
güçlendirilmesini desteklediği zaman,
hemşireler daha fazla iş doyumu ifade etmekte
ve hastalar daha iyi sonuçlar almaktadır.
(McClure, 2005).
www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/.../ICN2007 %20CEVİRİ%20METNİ.doc.(Erişim: 02.05.2014)
;
Paylaşılan
Özel
Değerler
Ekip
Çalışması
Birey
Merkezcilik
Misyon,
Vizyon
Paylaşımı
Kararlara
her
düzeyde
katılım
Ortak
Sorumluluk
Kanıt
Kullanımı
Gelişim ve
Değişimin
ve
Yaratıcılığın
Desteklenm
esi
Eğitim,
Performans
Yönetimi
Hasta/
Toplum
Gereksiniml
erine göre
değişim.
(Manley et al 2011)
www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/.../ICN2014%20CEVİRİ%20METNİ.doc.(Erişim: 02.05.2014)
Çalışanların azarlanma korkusu olmadan, soru
sorabilecekleri rahatlığına sahip olmalarını önemli.
Değerleri organizasyonlarının değerleriyle uyumlu olan
bireyler uyumsuz olanlardan daha iyi performans
gösterebilir ve daha fazla iş doyumu yaşayabilir.
Liderlik tüm organizasyonun dokusuna sinmeli ve grup
liderlerini de içermelidir. İyi hemşire liderlerinin grubun
bütünleşmesini artırabileceğini ve iş stresini
hafifletebileceğini, ayrıca destekleyen ve güç kazandıran
liderliğin iş bırakma oranını azalttığına dair kanıtlar da
vardır.
ww.turkhemsirelerdernegi.org.tr/.../ICN2014 %20CEVİRİ%20METNİ.doc.(Erişim: 02.05.2014)
Çalışanlar organizasyonu CEO ve yönetim ekibinin hareketlerine göre
yargılar, üst yönetimin bu yöndeki kararlılığının olumlu iş ortamı için
hayati öneme sahiptir.
Organizasyonlarda her düzeydeki liderler çalışanlarını öncelikle bir birey
olarak ele alıp, çalışma ortamı ile ilgili konular, problemlerin belirlenmesi ve
çözüm önerileri konusunda sorumluluk almalıdır.
Hasta ve toplum için belirledikleri hedeflere ulaşmak için onlarla birlikte
çalışmalıdır.
•
Güvenlik
Önlemleri
• Hemşire Çalışma
Ortamlarında Çalışan
Güvenliğini Etkileyen
Faktörler?
 Kimyasal Faktörler
 Fiziksel Faktörler








Işıklandırma /Aydınlatma
Gürültü
İklimlendirme
İyonize Radyasyon
Enfeksiyöz Faktörler
Ergonomik Faktörler
Beslenme
Psikolojik Faktörler
 Şiddet
 Stres
 İş Doyumu
.
Sağlık bakım çalışanlarının diğer meslek gruplarına göre kas
iskelet sistemi yaralanma riski daha yüksektir ve çalışma
koşulları ile yakından ilgilidir.
Hemşireler yüksek oranda burkulma ve zorlanma yaşar .
Fazla zorlanmadan kaynaklanan sırt incinmeleriyle ilgili olarak 24.500 İsveçli
hemşireyle yapılan bir yıllık prospektif bir çalışma, çoğu olayın hasta taşınması
sırasında, sıklıkla da hemşireler tek başlarına çalışırken meydana geldiğini
ortaya koymuştur.
•
•
•
.
Gürültü; DSÖ ne göre hastanelerde gürültü seviyesi 35-40 Db
iken gerçekte 65-110 DB civarında…. Davranış bozukluğu,
öfke, işitme kayıpları, yorgunluk, uyku bozuklukları, baş
ağrısı, kan basıncı değişiklikleri, dikkat azlığı konsantrasyon
bozukluğu….
www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/.../ICN2007 %20CEVİRİ%20METNİ.doc.(Erişim: 02.05.2014)
Sağlık personeli arasında hemşirelerin şiddetle karşılaşma riski
çok yüksek.
Vardiya, gece işe gidip gelme, tek başına sorumluluk , fiziksel
temas gerektiren işler, emosyonel ortam….
Potansiyel uygulayıcılar diğer hemşireler, diğer profesyoneller,
hastalar ya da hasta aileleridir
Fiziksel, sözel saldırı, cinsel taciz.
Moral bozulkuğu, işten ayrılma, tıbbi hatalarda artış,
devamsızlık, depresyon, korku, kendini suçlama, güçsüzlük, öfke,
uyku bozuklukları, fiziksel yaralanma vb etkiler….
•
Yöneticiler şiddetin önlenmesi için çalışmalı
www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/.../ICN2007 %20CEVİRİ%20METNİ.doc.(Erişim: 02.05.2014)
Şiddet yıkıcıdır, maruz kalan kişi, tanık olanlar, aile
üyeleri, hasta bakım ve güvenliği üzerinde derin
etkileri vardır.
•
•
Hemşireleri potansiyel tehlikeli durumları tespit
etmek ve saldırganlıkla baş etme mekanizmalarını
geliştirmek için eğitmek çok önemli.
www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/.../ICN2007 %20CEVİRİ%20METNİ.doc.(Erişim: 02.05.2014)
Bulgular “uzun dönemli iş stresinin kişisel ilişkileri
etkilediğini, hastalıktan ötürü iş devamsızlığını,
çatışmaları, iş tatminsizliğini, iş bırakma oranını ve
verimsizliği artırdığını” göstermektedir.
(Baumann ve ark., 2001)
•
•
Yönetici ve liderler stres faktörlerini
yakından izlemeli ve stresörleri azaltmalı.
www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/.../ICN2007 %20CEVİRİ%20METNİ.doc.(Erişim: 02.05.2014)
Hemşirelerin Çalışma Ortamı
Stresörleri;
Aşırı iş yükü
Vardiyalı çalışma
Rol çatışması / belirsizliği
Yöneticilerle çatışmalar
Hastalarla çatışmalar
Hastanın yarattığı duygusal stres
Ölmekte olan hasta ile çalışma
“Hepatit B ve C gibi biyolojik tehlikelere maruz kalmanın
hemşirelik üzerinde ciddi bir etkisi olduğu tahmin edilmektedir.
HIV prevalansının dünyadaki en yüksek oranlarda olduğu
ülkelerde, hemşireler haftada iki ila dört kez delici alet
yaralanmasına maruz kalmakta, böylece HIV, Hepatit B ya da
Hepatit C’ye yakalanma riskleri de artmaktadır.
The ICN Guidelines on Occupational Health and Safety, 2007)
Fiziksel
Faktörlerin
Düzenlenmesi
Risk Analizi ve
Kontrolleri
Çalışanların
Bilinçlendirilm
esi
Beslenme
Önlenebilir
Yaralanmalar
Taşıma
Kaldırma
Önlemleri
İçin Önlem
Sağlık
Kontrolleri
Aşılanma
İş Sağlığı
ve
Güvenliği
İçin?
Şiddet ile
Mücadele
Hemşirelerin karşı karşıya kaldıkları
sorunlar;
•
•
•
süreli çalışma,
•Uzun
)
Aşırı iş yükü,
Karmaşık görevler,
•
Yetersiz dinlenme araları,
•
•
Uzun süre ayakta kalma,
Uykusuzluk,
•
Beslenme problemleri
•
Fiziksel olarak kötü iş koşulları
(yer, sıcaklık ve ışıklandırma)
Uygun olmayan ortamda çalışan hemşirenin bakım eylemi de
tehlike altındadır;
Hemşirelik bakımında hata ve yetersizlikler toplu ölümlere yol
açabilmesi, yaşamsal tehlike yaratması, yaşam kalitesini
etkilemesi, bakım maliyetini arttırması nedeniyle da göz ardı
edilemeyecek kadar ağır sonuçlar doğurabilir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hastanın düşmesi
İzlem yetersizliği
Hasta güvenliğinde yetersizlik
Uygun olmayan davranış
Hasta gereksinimlerine yanıt vermede yetersizlik
İlaç uygulama hataları
Kurumun politika ve prosedürlerini uyumsuzluk
Uygun olmayan teknik kullanma
Sakat kalma / Ölüm
•
(Blazer., F;7 Gün 24 Saat Türkiyede Hemşirelerin Çalışma Koşulları 2008)
Çalışma Ortamı Ölçekleri;
• Hemşirelik Çalışma Ortamı Değerlendirme
Ölçeği-Hemşirelik İş İndeksi
o
o
o
o
o
Hemşirelerin yönetime katılım ve temsil gücü,
Kaliteli bakım için kaynaklar,
Yönetici tutumu ve liderlik özelliği,
İnsan gücü ve diğer kaynakların yeterliliği,
Hekim –hemşire meslektaş iletişimi
• Çalışma Ortamı Ölçeği
o
o
o
o
o
Kurum kalite ,
Fiziksel kaynaklar ,
Mesleki ilişkiler ,
Personel korkuları ,
İş doyumu
• McCloskey/ Mueller Memnuniyet Ölçeği
o
İş bırakma düzeyi,
o
Stres düzeyi
Hükümetlerin ve işverenlerin sağlık bakım maliyetlerini düşürmek için
ciddi ekonomik kısıtlamalara gitmesinin, hemşirelerin zor durumlarla
karşı karşıya bırakabilir.
Toplam maliyet kapsamında, sayısı nedeniyle en pahalı işgücü olan
hemşireler, hemşirelik hizmetlerinde farklı düzeylerdeki hemşirelerin
yer alması, hemşirelik pozisyonlarının ya da sayısının azaltılması ve
maaşlarında düşme sorunları ile karşılaşabilirler.
Hasta güvenliği için, hemşirelerin tatmini, kalite-güvenlik ve gelecekte
iş bulma ve iş güvencesi önemlidir
ICN 2014
Sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturma sorumluluğu öncelikle
yöneticilerin sonra tüm meslektaşların omuzlarındadır.
Giderek artan hemşire eksikliği bütün sağlık kurumları için sıkıntılar
doğuracaktır. Yöneticiler, hemşirelerin gelecekteki pozisyonlarını
garanti altına alacak ve hemşireleri meslekte tutacak değişiklikler için;
Yerle
Ülke
Küresel
boyutta çaba sarf etmelidir.
ICN 2014
Hemşire iş gücüne daha fazla hemşire eklemenin bir maliyeti olmasına
rağmen, çalışma ortamını iyileştirmek aynı seviyede bir kaynak kullanımını
gerektirmez.
Çalışma ortamını iyileştirmek sağlık sisteminin iyi yönetimini ve farklılıklara
uyum sağlamayı gerektirir.
WHO raporunda da bu anlayış desteklenmiş ve çalışan performansını
arttırmaya yönelik stratejilerin önemi vurgulanmıştır.
( ICN 2014)
yüksek performanslı ekip için;
Toplumların sağlıklı olması için etkili, iyi eğitilmiş ve
motive sağlık personeli temeldir. (WHO 2006).
Sağlık sistemi içinde hemşireden en iyi şekilde
yararlanabilmek için, hemşireler potansiyellerini en üst
düzeyde kullanmaları konusunda desteklenmeli ve
cesaretlendirilmelidir.
(ICN 2014)
ICN 2014
HEMŞİRELER DEĞİŞİM İÇİN BİR GÜÇ : SAĞLIK İÇİN HAYATİ BİR KAYNAK
Eğitimli
Hemşire
İşgücü
İyi
Çalışma
Ortamı
Yüksek
Kaliteli
Bakım
Bu basit ve kanıta dayalı denklem sağlık sisteminde ister
küresel isterse de yerel olarak uygulansın,
Hemşireliğin nasıl en iyi hayati kaynak yapılabileceğini
anlatmak için temeldir.
Donanımlı bir hemşirenin yaşamları, aileleri,
toplumları hatta ülkeleri nasıl değiştirebileceğini görmeliyiz.
Bu mesajı sadece bir gün değil, sürekli model almalıyız.
(ICN 2014)
Download

olumlu çalışma ortamları