ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
Uzm. Bio. Şenol YILMAZ
SUNUM ÖZETİ
•
•
•
•
İlgili mevzuat
Ambalajlı su satış yerlerinin izinlendirilmesi
Ambalajlı su nakil araçlarının izinlendirilmesi
Denetim ve cezai işlemler
AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ İLE
AMBALAJLI SU NAKİL ARAÇLARI
Amaç:
Ambalajlı suların üretimi
sonrasında;
 Depolanması,
 Satış yerleri ile su
nakil araçlarının sahip
olacağı nitelikler,
 İzinlendirilmesi,
 Denetimleri ve
yaptırımlar ile ilgili
usul ve esaslar
belirlemektir.
AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ İLE
AMBALAJLI SU NAKİL ARAÇLARI
Tebliğin kapsamında:
Ambalajlı su satış
yerleri,
Ambalajlı su nakil
araçları
AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ -1
Valiliğe/Halk Sağlığı
Müdürlüğüne Başvuru
Mahallinde
İnceleme
Uygun değil/Düzeltici
Uygun
faaliyet
Uygun
Teknik Rapor hazırla
İzin ver
İzin verme süreci
Ambalajlı Su Satış Yerleri
İZİN VERME SÜRECİ
AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ -2
Ambalajlı su satış yerleri için gerekli bilgi ve belgeler
 Dilekçe,
 Su satış yerine ilişkin tanzim edilmiş teknik rapor,
 Satışı yapılacak su listesi ve su üretimi yapan su işleticileri ile
yapılmış sözleşmenin aslı veya noter onaylı sureti,
 Su satışı yapılacak iş yerine ait plan ve kroki,
 İş yeri açma ve çalışma izin belgesi,
 Su satış yerinde çalışacak personel listesi,
 Hijyen eğitimine müracaat edildiği ya da aldığına dair belge.
AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ -3
 Su satış yerinde; suların ısıdan
etkilenmemesi için güneş ışığından
etkilenmeyecek şekilde depolanır ve
satışa sunulur.
 Su satış ve depolama yeri dışında boş
ve dolu kaplarla suyun teşhiri ve
reklamı yapılamaz.
 Ambalajlı su satış yeri için verilen izin
belgesi ambalajlı su satış yerinde
görülecek şekilde asılır.
AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ -4
Ambalajlı su satış yerlerinin tabi olacağı şartlar-1
 Boş ve dolu damacanaları muhafaza edecek genişlikte ve
iki bölümden oluşacak,
 Taban ve tüm duvarlar kir tutmayan, kolay yıkanabilir ve
temizlenebilir, kontaminasyona yol açmayacak malzeme
ile kaplı olacak,
 Atık suyun uzaklaştırılmasını sağlayacak şekilde
kanalizasyona, kanalizasyon bulunmayan yerlerde septik
çukurlara bağlı sifonlu düzenek oluşturulacak,
AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ -5
Ambalajlı su satış yerlerinin tabi olacağı şartlar-2
 Doğrudan güneş ışığı, toz, duman, ısı ve diğer vektörlere
maruz kalmayacak şekilde düzenlenecek ve açık alanda su
satışı ve depolaması yapılamayacak,
 Su satış ve depolama yerinde satışa sunulan suların üretim
izin belgelerinin birer örneği bulundurulacak ve satış
yerinde görülecek bir yere asılacak,
AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ -6
Ambalajlı su satış yerlerinin tabi olacağı şartlar-3
 Piyasaya arz edilen suların; tüp, petrol ve petrol ürünleri
ile hırdavat, her türlü kimyevi maddeler vb. dağıtımını
yapan araçlarda veya bu ürünlerle birlikte nakli ve satışı
yapılamayacak, bir arada bulundurulamayacak,
 Su satış ve depolama yerinde ayrı olacak şekilde tuvalet
ve lavabo bulundurulacak,
AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ -7
Ambalajlı su satış yerlerinin tabi olacağı şartlar-4
Su satış yerinde; suların ısıdan etkilenmemesi için
güneş ışığından etkilenmeyecek şekilde depolanır
ve satışa sunulacak,
Su satış ve depolama yeri dışında boş ve dolu
kaplarla suyun teşhiri ve reklamı yapılamayacak,
 Alınan izin belgesi satış yerinde görülecek şekilde
asılacak,
AMBALAJLI SU SATIŞ ve NAKİL
ARAÇLARI-1
Valiliğe/Halk Sağlığı
Müdürlüğüne Başvuru
Mahallinde
İnceleme
Uygun değil/Düzeltici
Uygun
faaliyet
Uygun
Teknik Raporu hazırla
İzin ver
İzin verme süreci
Ambalajlı Su Satış ve
Nakil Araçları
İZİN VERME SÜRECİ
AMBALAJLI SU SATIŞ ve NAKİL
ARAÇLARI-2
Ambalajlı su satış ve nakil araçları için gerekli bilgi ve belgeler
 Dilekçe,
 Ambalajlı su satış ve naklinde kullanılacak araçlar için tanzim
edilmiş teknik rapor,
 Ambalajlı su satış ve naklinde kullanılacak araçların listesi (plaka
numaraları ile birlikte),
 Ambalajlı su satış ve nakil aracında çalışacak personel listesi,
 Hijyen eğitimi ya da müracaat edildiğine ilişkin belge,
 Trafik tescil belgesi.
AMBALAJLI SU SATIŞ ve NAKİL
ARAÇLARI-3
AMBALAJLI SU SATIŞ ve NAKİL
ARAÇLARI-4
Satış ve nakil araçlarının tabi olacağı şartlar-1
 Piyasaya arz edilen suların; tüp, petrol ve petrol
ürünleri ile hırdavat, her türlü kimyevi maddeler vb.
dağıtımını yapan araçlarla veya bu ürünlerle birlikte
nakli ve satışı yapılamayacak,
 Su satış yerlerinden tüketicilere satış yapan araçların
kasaları kapalı olacak, çevresel kirletici faktörlerden
olumsuz etkilenecek açık kasa ile su nakli ve satışı
yapılamayacak,
AMBALAJLI SU SATIŞ ve NAKİL
ARAÇLARI-5
Satış ve nakil araçlarının tabi olacağı şartlar-2
 Su nakil araçları kaplarda çizilmeye ve
bozulmaya sebep olmayacak ve suyun vasıflarını
değiştirmeyecek şekilde düzenlenecek,
 Ambalajlı su satış ve naklinde kullanılan aracın
sağ ve sol yanlarında, su satış yeri ismi ile izin
tarih ve sayısına yer verilecek,
AMBALAJLI SU SATIŞ ve NAKİL
ARAÇLARI-6
İznin geçerliliği, izin belgesinin kaybolması veya tahrip
olması
İzin, kimin adına düzenlenmiş ise sadece o gerçek veya tüzel
kişi için geçerlidir.
 İzin belgesinin kaybolması,
 Okunamayacak ve yanlış anlamalara sebep olacak şekilde
bozulması halinde izin belgesi yenilenebilir.
AMBALAJLI SU SATIŞ ve NAKİL
ARAÇLARI-7
İznin geçerliliği, izin belgesinin kaybolması veya
tahrip olması
 Dilekçe,
 Değişiklik ile ilgili bilgi ve belgeler,
 Kayıp ilanı verilmiş gazete veya bozulan izin
belgesinin aslı,
AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ ve
AMBALAJLI SU SATIŞ VE NAKİL ARAÇLARI
Personel durumu
Ambalajlı su satış yeri ile ambalajlı su nakil aracında
çalışan personelin değişmesi halinde;
 Durum 3 (üç) gün içinde Müdürlüğe bildirilecek ,
 Tebliğin 7 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi
ile 11 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde
belirtilen gereklilikler karşılanacaktır.
DENETİM ŞEKLİ-1
Denetim-1
Tebliğ gereğince Halk Sağlığı Müdürlüklerince izin
verilen su satış yerleri ve nakil araçları TSM’lerce yılda
en az 4, Müdürlükçe yılda bir defa denetlenecektir.
Denetimlerde;
 Satılan suya ait kap, kapak, etiket bilgileri kontrol
edilecek,
 Su numuneleri alınarak, suyun kimyasal ve
mikrobiyolojik nitelikleri yönünden analizleri
yaptırılacak,
DENETİM ŞEKLİ-2
Denetim-2
 Çalışan personelin hijyen eğitimi alıp almadığına
ilişkin bilgi ve belgeler kontrol edilecek,
 Ambalajlı su üreticileri yapılan sözleşmeler kontrol
edilecek,
 Damacana kaplar kontrol edilecek, suyun şeffaf
rengini göstermeyen kaplarla su satışı önlenecek,
 Açıkta su satışı önlenecek,
 Denetimlerde eksiklik tespit edilmesi halinde 15 süre
verilecek,
MÜEYYİDELER-
 Piyasada satılan sulardan alınan numune sonuçlarının
Yönetmeliğe aykırı olması halinde; aykırılık tespit
edilen aynı seri numaralı sular tesis sahiplerince
toplatılıp sağlık teşkilatı denetiminde imha edilecek,
 Piyasada satılan suların Yönetmelikte belirtilen kalite
standartlarını sağlamamaları durumunda uygulanacak
cezai işlem Kurumumuzca uygulanacaktır,
 Su satış yerinde veya nakil araçlarında tespit edilen ve
Tebliğde belirtilen hususlara aykırılık halinde
Müdürlükçe cezai işlem uygulanacaktır,
Su gibi aziz olun…
Download

Ambalajlı Suların Satış Yerleri ve Dağıtım Araçları