FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI
1.A. Avrupa Birliği’ndeki Genel Sektörel Durum Analizi
Malların Serbest Dolaşımı, Avrupa Birliği’ni oluşturan ilkelerin dört temel serbestisinden bir tanesidir. Bu çerçevede üye devletler tarafından Birlik iç pazarına sunulan sanayi
ürünleri ile belirli kurallar çerçevesinde Birliğe ithal edilen üçüncü ülke sanayi ürünlerinin herhangi bir teknik engelle karşılaşmadan Birlik dahilinde serbest dolaşımı
hedeflenmektedir. Ayrıca, fasıl kapsamında malların serbest dolaşımının tam olarak sağlanabilmesi için gümrük vergisi, eş etkili vergiler ile miktar kısıtlamalarının yanı sıra
ticarette teknik engellerin de kaldırılması gerekmektedir.
Temel olarak teknik nitelikleri düzenleyen mevzuatı ve uygulamaya dair kuralları içeren malların serbest dolaşımı faslı, ticarete konu olan ürünlere ilişkin teknik niteliklerin
Birlik genelinde kabul edilecek kurallar ile belirlenmesini amaçlamaktadır. Malların serbest dolaşımının sağlanması için teknik mevzuatın uyumlaştırılması gerekmektedir.
Bunun yanı sıra, pazara giren ürünlerin üretildikleri mevzuata olan uygunluğunu kontrol edecek kamu laboratuvarları ile ürünlere pazara arz edilmeden önce yapılması
gereken test ve belgelendirme işlemlerini yapacak özel laboratuvarlar (uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlar) için gerekli altyapının kurulması ve
kamu ile özel sektörde yer alan bu iki laboratuvar grubunun birbirlerinden bağımsız olarak faaliyet göstermelerinin sağlanması gerekmektedir.
1.A.1. Uyum Sağlanacak AB Mevzuatı
21 Aralık 1989 tarih ve 89/686/AET sayılı Konsey Direktifi, kişisel koruma ekipmanına ilişkin hususları düzenlemektedir.
20 Haziran 1990 tarih ve 90/385/AET sayılı Konsey Direktifi, vücuda yerleştirilebilen tıbbi cihazlar ile ilgili hususları düzenlemektedir.
14 Haziran 1993 tarih ve 93/42/AET sayılı Konsey Direktifi, tıbbı cihazlara ilişkin hususları düzenlemektedir.
22 Temmuz 1993 tarih ve 93/68/AET sayılı Konsey Direktifi, 87/404/AT (Basit Basınçlı Kaplar), 88/378/AET (Oyuncak Güvenliği), 89/106/AET (yapı malzemeleri),
89/336/AET (Elektromagnetik Uyumluluk), 89/392/AET (makine), 89/686/AET ( Kişisel Koruma Ekipmanları), 90/384/AET (Otomatik Olmayan Kaldırma Cihazları),
90/385/AET (Vücuda Yerleştirilen Aktif Tıbbi Cihazlar), 90/396/AET (Gaz Yakan Cihazlar), 91/263/AET (Telekomünikasyon Terminal Donanımı), 92/42/AET (Sıvı ve Gaz
Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gerekleri) ve 73/23/AET (Elektrikli teçhizatın belirli voltaj limitleri içerisinde kullanımı) tadil edilmelerini düzenlemektedir.
29 Haziran 1995 tarih ve 95/16/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, asansörler ile ilgili hususları düzenlemektedir.
29 Mayıs 1997 tarih ve 97/23/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, basınçlı teçhizata ilişkin hususları düzenlemektedir.
22 Haziran 1998 tarih ve 98/34/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, teknik standartlara ilişkin hususları düzenlemektedir.
27 Ekim 1998 tarih ve 98/79/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, vücut dışı kullanılan tanı cihazlarına ilişkin hususları düzenlemektedir.
6 Kasım 2001 tarih ve 2001/82/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, veteriner tıbbi ürünlere ilişkin hususları düzenlemektedir.
6 Kasım 2001 tarih ve 2001/83/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, insan kullanımı için tıbbi ürünlere ilişkin hususları düzenlemektedir.
31 Mart 2004 tarih ve (AT) 648/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, deterjanlara ilişkin hususları düzenlemektedir.
31 Mart 2004 tarih ve 2004/28/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, veteriner tıbbi ürünler ile ilgili 2001/82/AT sayılı Direktif uyarınca Birlik kodunu
değiştirmektedir.
31 Mart 2004 tarih ve 2004/22/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, ölçüm aletlerine ilişkin hususları düzenlemektedir.
31 Mart 2004 tarih ve (AT) 726/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, Avrupa ilaç ajansının kurulması ile ilgili ve veteriner ve insan kullanımı amaçlı
kullanılacak tıbbi ürünlerin denetimi ve izinlendirilmesi ile ilgili prosedürleri belirler.
17 Mayıs 2006 tarih ve 2006/42/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, makineler ile ilgili hususları düzenlemektedir.
12 Aralık 2006 tarih ve 2006/95/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, elektrikli teçhizatın belirli voltaj limitleri içerisinde kullanımını düzenlemektedir.
5 Eylül 2007 tarih ve 2007/47/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, 90/385/AET (vücuda yerleştirilebilen tıbbi cihazlar), 93/42/AET (tıbbi cihazlar) ve
98/8/AT (biyosit) sayılı Konsey Direktiflerin tadil edilmesini düzenlemektedir.
9 Temmuz 2008 tarih ve (AT) 764/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, malların serbest dolaşımının sağlanması ve karşılıklı tanıma ilkesinin
uygulanması için takip edilecek kuralları düzenlemektedir.
9 Temmuz 2008 tarih ve 768/2008/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı, ürünlerin pazarlanmasına ilişkin ortak çerçeveyi düzenlemektedir.
9 Temmuz 2008 tarih ve (AT) 765/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, akreditasyon ve piyasa gözetimi ile ilgili ürünlerin pazarlanmasına ilişkin
hususları düzenlemektedir.
10 Şubat 2009 tarih ve 2009/9/AT sayılı Komisyon Direktifi, veteriner tıbbi ürünlerinin kullanımını düzenlemektedir.
23 Nisan 2009 tarih ve 2009/23/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, otomatik olmayan ölçüm aletlerine ilişkin hususları düzenlemektedir.
23 Nisan 2009 tarih ve 2009/28/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı hususlarını düzenlemektedir.
6 Mayıs 2009 tarih ve (AT) 470/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, hayvansal gıdalardaki aktif maddelerin farmakolojik kalıntı limitlerinin
oluşturulmasına yönelik prosedürleri içermektedir.
18 Haziran 2009 tarih ve 2009/48/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, oyuncak güvenliğine ilişkin hususları düzenlemektedir.
16 Eylül 2009 tarih ve 2009/105/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, basit basınçlı kaplara ilişkin hususları düzenlemektedir.
30 Kasım 2009 tarih ve (AT) 1223/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, kozmetik ürünlerine ilişkin hususları düzenlemektedir.
9 Mart 2011 tarih ve 2011/17/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, metrolojiye ilişkin hususları düzenlemektedir.
9 Mart 2011 tarih ve (AB) 305/2011 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, inşaat malzemelerinin tüketici ürünü olarak piyasada pazarlanmasına ilişkin
hususları düzenlemektedir.
27 Eylül 2011 tarih ve (AB) 1007/2011 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, tekstil isimleri ve tekstil ürünlerinin etiketlenmesine ilişkin hususları
düzenlemektedir.
25 Kasım 2012 tarih ve 2012/27/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, enerji verimliliği hakkındadır.
1.A.2. Avrupa Birliği Müktesebatının Uygulanması İçin Gerekli İdari Yapılanma
Malların serbest dolaşımı faslı altında AB müktesebatına uyum sağlanması için gerekli mevzuat düzenlemelerinin hayata geçirilmesi yönünde çeşitli kurum ve kuruluşlarla
koordinasyonun sağlanarak çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Düzenleyici, standart belirleyici, akreditasyon ve uygunluk bildiriminden sorumlu kurum ve kuruluşların kesin olarak belirlenmesi ilgili direktiflerin uygulanabilmesi için
büyük önem taşımaktadır. Tercihen kamu makamları piyasa gözetimi fonksiyonları ile ilgili yasama ve yürütme yetkilerini korumalıdır. Bunun yanında düzenleyici uygunluk
şartları ile ilgili üçüncü tarafların da teknik yeterlilik ve bağımsızlık ilkeleri ile değerlendirme yapması ileri düzeyde sağlamalıdır.
Malların serbest dolaşımının sağlanması ayrıca laboratuvarların teknik olarak yeterliliklerinin ulusal düzeyde bu amaç doğrultusunda tesis edilmiş üçüncü bir tarafça
belgelendirilmesi, laboratuvarlarda kullanılacak olan cihazların ölçme kabiliyetlerinin düzenlenmesi ve teknik mevzuatın uygulanmasını sağlayacak AB standartlarının
benimsenmesi, uygulanması ve bu çerçevede Avrupa standardizasyon kuruluşlarına tam üyeliğin sağlanması gerekmektedir.
1.B. İç Hukuka Yansıtma Öncelikleri
1.B.1. Günümüze Kadar Kaydedilen İlerleme
Fasıl 1 malların serbest dolaşımı altında uyuma ilişkin hazırlık çalışmaları 2012 yılında başlamıştır. Bu kapsamda, faslın uygulamasından sorumlu olacak ilgili kurum ve
kuruluşlara malların serbest dolaşımı ile ilgili AB müktesebatına ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Bu bilgilendirmeler ışığında ise, 2014-2016 yılları arasında
gerçekleştirilecek olan uyum çalışmalarına ilişkin öncelikler belirlenmiştir.
1.B.2. Öncelikler Listesi
Öncelik 1.1 Malların serbest dolaşımı kapsamında ilgili AB mevzuatına uyum sağlanması
Öncelik 1.2 Malların serbest dolaşımı kapsamında idari yapılanma için yasal mevzuatın hazırlanması
1.B.3. Mevzuat Uyum Takvimi ve İdari Düzenleme Tabloları
Öncelik 1.1 Malların serbest dolaşımı kapsamında ilgili AB mevzuatına uyum sağlanması
a) Mevzuat Uyum Takvimi Tablosu
1.1-a
Meclise/Bakanlar
Kuruluna Sevk
Tarihi
Düzenlemenin
Hazırlanmasından
Sorumlu Kurum/lar
2014 yılının birinci
yarısı
Tarım işlerinden
sorumlu Bakanlık
Enerjinin etkin kullanılması, israfının 25 Kasım 2012 tarih ve 2012/27/AB
önlenmesi, enerji maliyetlerinin
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
ekonomi üzerindeki yükünün
Konsey Direktifi
hafifletilmesi ve çevrenin korunması
için enerji kaynaklarının ve enerjinin
kullanımında verimliliğin artırılması
2014 yılının ikinci
yarısı
Enerji işlerinden
sorumlı Bakanlık
Oyuncak güvenliğine ilişkin
mevzuatın AB mevzuatına
uyumlaştırılması amacıyla Ürün
Güvenliği Yasası altında çıkarılacak
yeni tüzük
2014 yılının ikinci
yarısı
Ekonomi işlerinden
sorumlu Bakanlık
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak
Yasal Düzenlemenin Adı
1
Veteriner Tıbbi Ürünleri Yasa
Tasarısı
Veteriner tıbbi ürünleri ile ilgili
sektörün ve ticaretin gelişimini
engellemeden; hayvan sağlığını
iyileştirilmesi ve veteriner tıbbi
ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve
düzgün kullanımına ilişkin kuralların
belirlenmesi
2
Enerji Verimliliği Yasa Tasarısı
3
Oyuncaklar Tüzüğü
Amaç/Kapsam
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
-6 Kasım 2001 tarih ve 2001/82/AT
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi
-31 Mart 2004 tarih ve (AT)
726/2004 sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü
-6 Mayıs 2009 tarih ve (AT)
470/2009 sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü
-10 Şubat 2009 tarih ve 2009/9/AT
sayılı Komisyon Direktifi
18 Haziran 2009 tarih ve
2009/48/AT sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Direktifi
1.1-a (Devamı)
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak
Yasal Düzenlemenin Adı
4
Meclise/Bakanlar
Kuruluna Sevk
Tarihi
Düzenlemenin
Hazırlanmasından
Sorumlu Kurum/lar
2015 yılının birinci
yarısı
Enerji işlerinden
sorumlu Bakanlık
Amaç/Kapsam
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
Yenilenebilir Enerji (Değişiklik)
Yasa Tasarısı
Yenilenebilir enerji kaynaklarının
elektrik üretimi veya ısıtma amaçlı
kullanımının düzenlenmesi
23 Nisan 2009 tarih ve 2009/28/AT
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi
5
Yapı Malzemeleri Yasa Tasarısı
Yapı malzemelerinin temel
karakteristikleri ile ilgili performans
beyanlarının ve yapı malzemelerine
CE işaretlerinin kurallarını
oluşturarak yapı malzemelerinin
piyasaya arz edilmesi ve piyasada
bulundurulması ile ilgili usul ve
esasların belirlenmesi
9 Mart 2011 tarih ve 305/2011 sayılı 2015 yılının birinci
Avrupa Parlamentosu ve Konsey
yarısı
Direktifi Yapı Malzemeleri Direktifi
Bayındırlık işlerinden
sorumlu Bakanlık
6
Kozmetik Yasa Tasarısı
İlgili yasaya yönelik mevzuat
değişikliklerinin yapılması
30 Kasım 2009 tarih ve 1223/2009
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Tüzüğü
2015 yılının birinci
yarısı
Sağlık işlerinden
sorumlu Bakanlık
7
Veteriner Tıbbi Ürünleri
Komisyonunun Rolü ve Çalışma
Esasları Tüzüğü
Veteriner Tıbbi Ürünleri
Komisyonunun rolü ve danışma
prosedürleri ile ilgili detaylı
kuralların belirlenmesi amacıyla
Veteriner Tıbbi Ürünler Yasası
altında çıkarılacak yeni tüzük
-6 Kasım 2001 tarih ve 2001/82/AT
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi
-31 Mart 2004 tarih ve (AT)
726/2004 sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü
-31 Mart 2004 tarih ve 2004/28/AT
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi
-6 Mayıs 2009 tarih ve (AT)
470/2009 sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü
-10 Şubat 2009 tarih ve 2009/9/AT
sayılı Komisyon Direktifi
2015 yılının birinci
yarısı
Tarım işlerinden
sorumlu Bakanlık
1.1-a (Devamı)
Meclise/Bakanlar
Kuruluna Sevk
Tarihi
Düzenlemenin
Hazırlanmasından
Sorumlu Kurum/lar
29 Haziran 1995 tarih ve 95/16/AT
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi
2015 yılının birinci
yarısı
Çalışma işlerinden
sorumlu Bakanlık
Basınçlı Kaplar ile ilgili
standardizasyon getirilmesinin
sağlanması amacıyla İş Sağlığı ve
Güvenliği Yasası altında çıkarılacak
tüzük
29 Mayıs 1997 tarih ve 97/23/AT
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi
2015 yılının birinci
yarısı
Çalışma işlerinden
sorumlu Bakanlık
İlgili yasaya yönelik mevzuat
değişikliklerinin yapılması
6 Kasım 2001 tarih ve 2001/83/AT
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi
2015 yılının ikinci
yarısı
Sağlık işlerinden
sorumlu Bakanlık
-20 Haziran 1990 tarih ve
90/385/AET sayılı Konsey Direktifi
-14 Haziran 1993 tarih ve
93/42/AET sayılı Konsey Direktifi
-27 Ekim 1998 tarih ve 98/79/AT
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi
2015 yılının ikinci
yarısı
Sağlık işlerinden
sorumlu Bakanlık
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak
Yasal Düzenlemenin Adı
8
Asansörler Denetim Tüzüğü
Asansörler ile ilgili standardizasyon
getirilmesinin sağlanması amacıyla
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
altında çıkarılacak tüzük
9
Basınçlı Kaplar Denetim Tüzüğü
10
Beşeri Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı
11
Tıbbi Cihazlar ve Malzemeler Yasa Cihazların tıbbi cihaz olarak
Tasarısı
sınıflandırılabilmesi ve işlem
görebilmesi için aranacak şartların
belirlenmesi ve yapılması gereken
ön izin işlemlerinin tanımlanması,
söz konusu tıbbi cihaz olarak beyan
edilen cihazların AB’nin ilgili tıbbi
cihaz mevzuatına uyumlulukların
nasıl kontrol edileceğinin
belirlenmesi ve tıbbi cihazların
ülkeye giriş yaptıktan sonra kullanım
şartları ve kullanım yerleri ile ilgili
düzenlemelerin ve yapılması gereken
kontrollerin belirlenmesi
Amaç/Kapsam
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
1.1-a (Devamı)
Meclise/Bakanlar
Kuruluna Sevk
Tarihi
Düzenlemenin
Hazırlanmasından
Sorumlu Kurum/lar
-6 Kasım 2001 tarih ve 2001/82/AT
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi
-31 Mart 2004 tarih ve (AT)
726/2004 sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü
-6 Mayıs 2009 tarih ve (AT)
470/2009 sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü
-10 Şubat 2009 tarih ve 2009/9/AT
sayılı Komisyon Direktifi
2015 yılının ikinci
yarısı
Tarım işlerinden
sorumlu Bakanlık
-22 Haziran 1998 tarih ve 98/34/AT
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi
- 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi
2015 yılının ikinci
yarısı
Bayındırlık işlerinden
sorumlu Bakanlık
2015 yılının ikinci
yarısı
Ekonomi işlerinden
sorumlu Bakanlık
23 Nisan 2009 tarih ve (AT) 2009/23 2015 yılının ikinci
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
yarısı
Konsey Tüzüğü
Ekonomi işlerinden
sorumlu Bakanlık
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak
Yasal Düzenlemenin Adı
12
Veteriner Tıbbi Ürünlerinin İmalat
ve Pazarlama Yetkilendirmeleri,
Ambalajanması, Etiketlenmesi, Satışı
ve Dağıtımı ile Farmakovijilans ve
Gözetim Hakkındaki Tüzük
Veteriner tıbbi ürünlerini pazarlama,
üretim, paketleme, etiketleme,
dağıtım, reçetelendirme, piyasadan
toplatılma, kullanım, denetim ve
yaptırımlar hakkındaki kuralların
belirlenmesi amacıyla Veteriner
Tıbbi Ürünler Yasası altında
çıkarılacak yeni tüzük
13
Uygulanacak Teknik Şartnamelerin
Yayınlanması Hakkında Tüzük
Yapı malzemelerini içeren
uyumlaştırılmış standartların yasal
mevzuat içerisine alınmasının
sağlanması amacıyla Yapı
Malzemeleri Yasası altında
çıkarılacak yeni tüzük
14
Tekstil İsimleri ve Tekstil
Ürünlerinin Etiketlenmesine İlişkin
Tüzük
Tekstil isimleri ve tekstil ürünlerinin 27 Eylül 2011 tarih ve (AB)
etiketlenmesine ilişkin hususların
1007/2011 sayılı Avrupa
düzenlenmesi amacıyla Ürün
Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü
Güvenliği Yasası altında çıkarılacak
yeni tüzük
15
Otomatik Olmayan Ölçüm Aletlerine Otomatik olmayan ölçüm aletlerine
İlişkin Tüzük
ilişkin hususların düzenlenmesi
amacıyla Metroloji Yasası altında
çıkarılacak yeni tüzük
Amaç/Kapsam
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
1.1-a (Devamı)
Düzenlemenin
Hazırlanmasından
Sorumlu Kurum/lar
Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak
Yasal Düzenlemenin Adı
16
Ölçüm Aletlerine İlişkin Tüzük
Ölçüm aletlerine ilişkin hususların
-31 Mart 2004 tarih ve (AT) 2004/22 2015 yılının ikinci
düzenlenmesi amacıyla Metroloji
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
yarısı
Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük Konsey Tüzüğü
-23 Nisan 2009 tarih ve 2009/23/AT
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi
-9 Mart 2011 tarih ve 2011/17/AB
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi
Ekonomi işlerinden
sorumlu Bakanlık
17
Deterjanlar Tüzügü
Deterjanların piyasaya sürülmesi
31 Mart 2004 tarih ve (AT) 648/2004 2015 yılının ikinci
prosedürlerinin düzenlenmesi
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
yarısı
amacıyla Kimyasallar Yasası altında Konsey Tüzüğü
çıkarılacak yeni tüzük
Çevre işlerinden
sorumlu Bakanlık
18
Basit Basınçlı Kaplar Denetim
Tüzüğü
Basit Basınçlı Kaplar ile ilgili
standardizasyon getirilmesinin
sağlanması amacıyla İş Sağlığı ve
Güvenliği Yasası altında çıkarılacak
yeni tüzük
16 Eylül 2009 tarih ve 2009/105/AT
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi
2015 yılının ikinci
yarısı
Çalışma işlerinden
sorumlu Bakanlık
19
Kaldırma Cihazları ve Aksamları
Denetim Tüzüğü
Kaldırma cihazları ile ilgili
standardizasyon getirilmesinin
sağlanması amacıyla İş Sağlığı ve
Güvenliği Yasası altında çıkarılacak
yeni tüzük
17 Mayıs 2006 tarih ve 2006/42/AT
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi
2015 yılının ikinci
yarısı
Çalışma işlerinden
sorumlu Bakanlık
20
Kişisel Koruyucu Donanım Tüzüğü
Kişisel koruyucu ekipman ile ilgili
standardizasyon getirilmesinin
sağlanması amacıyla İş Sağlığı ve
Güvenliği Yasası altında çıkarılacak
yeni tüzük
21 Aralık 1989 tarih ve 89/686/AET
sayılı Konsey Direktifi
2015 yılının ikinci
yarısı
Çalışma işlerinden
sorumlu Bakanlık
Amaç/Kapsam
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
Meclise/Bakanlar
Kuruluna Sevk
Tarihi
Sıra
No
1.1-a (Devamı)
Meclise/Bakanlar
Kuruluna Sevk
Tarihi
Düzenlemenin
Hazırlanmasından
Sorumlu Kurum/lar
Yenilenebilir enerji kaynaklarının
23 Nisan 2009 tarih ve 2009/28/AT
kullanımındaki uygulamaları
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
düzenlenmesi ve denetlenmesi
Konsey Direktifi
amacıyla Yenilenebilir Enerji Yasası
altında çıkarılacak tüzük değişikliği
2016 yılının ikinci
yarısı
Enerji işlerinden
sorumlu Bakanlık
Elektrikli Teçhizatın Belirli Voltaj
Limitleri İçerisinde Kullanımına
İlişkin Tüzük
Elektrkli techizatın belirli voltaj
12 Aralık 2006 tarih ve 2006/95/AT
limitleri içerisinde kullanımına
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
ilişkin Ürün Güvenliği Yasası altında Konsey Direktifi
çıkarılacak yeni tüzük
2016 yılının ikinci
yarısı
Ekonomi işlerinden
sorumlu Bakanlık
Makineler ile İlgili Hususları
Düzenleyen Tüzük
Makineler ile ilgili hususları
düzenlemek amacıyla Ürün
Güvenliği Yasası altında çıkarılacak
yeni tüzük
2016 yılının ikinci
yarısı
Ekonomi işlerinden
sorumlu Bakanlık
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak
Yasal Düzenlemenin Adı
21
Yenilenebilir Enerji,Uygulama ve
Denetim (Değişiklik) Tüzüğü
22
23
Amaç/Kapsam
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
17 Mayıs 2006 tarih ve 2006/42/AT
sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi
b) İdari Düzenleme Tablosu
1.1-b
Sıra
Yapılması Gerekenler
No
Uygulama Tarihi
Ortak Çalışmalar (Enerji işlerinden sorumlu Bakanlık, Bayındırlık işlerinden sorumlu Bakanlık, Sağlık işlerinden sorumlu Bakanlık, Çevre işlerinden sorumlu
Bakanlık, Tarım işlerinden sorumlu Bakanlık, Ekonomi işlerinden sorumlu Bakanlık)
1
Malların serbest dolaşımı alanında AB müktesebatına uyum amacıyla orta vadeli danışmanlık hizmeti alınması
2014-2016
Enerji işlerinden sorumlu Bakanlık
1
Yenilenebilir enerji konusunu takip edecek bir birimin oluşturulması (Enerji Dairesinin teşkil edilmesi durumunda bu daireye ait bir birim
olacak)
2014
2
Enerji verimliliği konusunu takip edecek bir birimin oluşturulması (Enerji Dairesinin teşkil edilmesi durumunda bu daireye ait bir birim
olacak)
2015
1.1-b (Devamı)
Sıra
Yapılması Gerekenler
No
Uygulama Tarihi
Bayındırlık işlerinden sorumlu Bakanlık
1
Yapı malzemeleri ile ilgili Bayındırlık işlerinden sorumlu Bakanlık teknik personeline konu ile ilgili eğitim verilmesi
2014
2
Yapı malzemeleri ile ilgili Bayındırlık işlerinden sorumlu Bakanlık bünyesinde ilgili dairesinde birim oluşturulması ve istihdam sağlanarak
personele eğitim verilmesi ve yurt dışına çalışma ziyaretlerinin düzenlenmesi
2014-2015
3
Yapı malzemeleri ile ilgili kurum kuruluş, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile istişarelerde bulunulması
2014-2015
Sağlık işlerinden sorumlu Bakanlık
1
İlaç ve Eczacılık Dairesine ilgili personelin görevlendirilmesi
2014
2
İlaç ve Eczacılık Dairesi personeli için AB’deki uygulamaya yönelik eğitimlerin düzenlenmesi
2014
3
Tıbbi cihazların nasıl kontrol edileceğinin belirlenmesi ve tıbbi cihazların ülkeye giriş yaptıktan sonra kullanım şartları ve yerleri ile ilgili
kontrollerin nasıl yapılacağına ilişkin eğitimlerin düzenlenmesi
2015-2016
4
Sağlık işlerinden sorumlu Bakanlık için orta vadeli danışmanlık hizmeti alınması, personelin eğitilmesi ve ithalatçıların, halkın ve
paydaşların bilgilendirilmesi ve yurt dışına çalışma ziyaretlerinin düzenlenmesi
2015-2016
Çevre işlerinden sorumlu Bakanlık
1
Deterjanlar konusunda çalışacak personelin eğitilmesi ve çalışma ziyaretlerini düzenlenmesi
2014
Tarım işlerinden sorumlu Bakanlık
1
Veteriner tıbbi ürünler ile ilgili denetim yapacak personele teorik ve pratik eğitim verilmesi
2014-2016
2
Mevzuattan etkilenecek kesimlerin bilgilendirilmesi ve eğitimcilerin eğitilmesi
2014-2016
3
Mevzuatın uygulanmasına yönelik kılavuzların hazırlanması
2015-2016
4
Veteriner Tıbbi Ürünlerinin reçetelendirilmesi ve kayıtlarının tutulması
2015-2016
Öncelik 1.2 Malların serbest dolaşımı kapsamında idari yapılanma için yasal mevzuatın hazırlanması
a) Mevzuat Uyum Takvimi Tablosu
1.2-a
Sıra
No
Uyum Sağlanan AB Mevzuatı
Meclis / Bakanlar
Düzenlemeden
Kurulu Onay Tarihi Sorumlu Kurum/lar
Yasal Düzenlemenin Adı
Amaç / Kapsam
1
Yapı Malzemeleri Teknik
Komitesinin Oluşumu ve
Görevlerine Dair Tüzük
Teknik şartnamelerin ve mevzuat
9 Mart 2011 tarih ve 305/2011 sayılı 2015 yılının ikinci
uyumunun sağlanarak uygulamaya
Avrupa Parlamentosu ve Konsey
yarısı
yönelik sorunların çözümü için kamu Direktifi
kurum ve kuruluşları ile meslek
odalarından oluşacak komitenin
düzenlenmesi amacıyla Yapı
Malzemeleri Yasası altında
çıkarılacak yeni tüzük
Bayındırlık işlerinden
sorumlu Bakanlık
2
Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim
Elemanlarının Görevlendirilmesi
Hakkında Tüzük
Piyasa gözetimi ve denetimi
faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
Yapı Malzemeleri Yasası altında
çıkarılacak yeni tüzük
Bayındırlık işlerinden
sorumlu Bakanlık
9 Mart 2011 tarih ve 305/2011 sayılı 2016 yılının birinci
Avrupa Parlamentosu ve Konsey
yarısı
Direktifi
b) İdari Düzenleme Tablosu
1.2-b
Sıra
Yapılması Gerekenler
No
Uygulama Tarihi
Ortak Çalışmalar (Ekonomi işlerinden sorumlu Bakanlık, Maliye işlerinden sorumlu Bakanlık ve ilgili diğer bakanlıklar)
1
Onaylanmış kuruluş görevlendirmede takip edilecek usullerin ve test laboratuvarlarının belirlenmesi
2014-2015
Maliye işlerden sorumlu Bakanlık
1
Gümrük tarifelerinin AB tarifelerine uygun olarak güncellenmesi
2014-2016
2
Gümrük Dairesi için ihtiyaç duyulan personelin istihdamı
2016
3
Gümrük Dairesinin otomasyona geçmesi için çalışmaların yapılması
2016
4
Gümrük Dairesi personeline yönelik hizmet içi eğitimlerin verilmesi
2016
Bayındırlık işlerinden sorumlu Bakanlık
1
Yapı Malzemeleri Teknik Komitesinin oluşumu ile ilgili çalışmalar yapılması kurum kuruluş, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile
istişarelerde bulunulması
2014-2016
2
Yapı malzemeleri piyasa gözetmenleri biriminin oluşturulması, personele hizmet içi eğitimlerin verilmesi ve yurt dışında çalışma ziyareti
düzenlenmesi
2014-2016
Sağlık işlerinden sorumlu Bakanlık
1
İlaç ve Eczacılık Dairesine ihtiyaç duyulan eczacı istihdamının gerçekleştirilmesi ve Sağlık işlerinden sorumlu Bakanlığa ihtiyaç duyulan
personelin istihdam edilmesi
2014-2016
2
Sağlık işlerinden sorumlu Bakanlık, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi, Bakım-Onarım Şubeye bağlı Tıbbi Cihaz Ön İzinleri ve Kontrolleri
Biriminin ve gerekli diğer birimlerin oluşturulması
2015-2016
3
Tıbbi Cihaz Ön İzinleri ve Kontrolleri Biriminde görev yapmak üzere 1 adet I. Derece Biyomedikal Mühendis, 1 adet II. Derece
Biyomedikal Mühendis ve 2 adet III. Derece Biyomedikal Mühendis Kadrolarının ilgili teşkilat şemalarına yerleştirilmesi ve ihtiyaç
duyulan Biyomedikal Mühendislerin bu birimde kullanılmak üzere istihdam edilmesi
2015
Ekonomi işlerinden sorumlu Bakanlık
1
Ekonomi işlerinden sorumlu Bakanlık bünyesinde yürütülmekte olan AB mevzatlarına ilişkin çalışmaları koordine edecek birimin
oluşturulması
2
Piyasa Gözetim ve Denetim Birimine ihtiyaç duyulan personelin istihdam edilmesi ve eğitimlerinin sağlanması
2014
2014-2016
1.2-b (Devamı)
Sıra
Yapılması Gerekenler
No
3
Piyasa gözetimi ve denetimi esnasında kullanılacak olan gerekli araç ve teçhizatın tedarik edilmesi
Uygulama Tarihi
2015-2016
Çalışma işlerinden sorumlu Bakanlık
1
Çalışma işlerinden sorumlu Bakanlık için ihtiyaç duyulan personelin istihdam edilmesi ve eğitimlerinin sağlanması
2016
2
AB'deki uygulamaya yönelik yurt dışında çalışma ziyaretleri düzenlenmesi
2016
Tarım işlerinden sorumlu Bakanlık
1
Mevzuatın öngördüğü hizmetlerin etkin yerine getirilebilmesi için Veteriner Dairesinin yeniden yapılandırılması kapsamında yeni şube ve
bölümlerin oluşturulması, ihtiyaç duyulan personelin istihdam edilmesi ve eğitimlerinin sağlanması
2014
Download

fasıl 1: malların serbest dolaşımı