TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı
AKDENİZ İÇİN BİRLİK PARLAMENTER ASAMBLESİ
Komite ve 10.Genel Kurul Toplantıları
(8-9 Şubat 2014, Ölüdeniz)
1. Akdeniz için Birlik Parlamenterler Asamblesinin (AİBPA) 10. Genel Kurul toplantısı
9 Şubat 2014 tarihinde Ürdün Ölüdeniz’de düzenlenmiştir. Toplantıdan bir gün önce, AiB’in
öncelikli faaliyet alanları doğrultusunda AİBPA bünyesinde oluşturulmuş bulunan beş komite
ayrı ayrı toplanmış, yıllık faaliyetler ele alınarak Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere
tavsiye kararları benimsenmiştir. TBMM’yi temsilen Komite toplantılarına ve Genel Kurul’a
AİBPA Türk Grubu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Sayın Zeynep KARAHAN USLU,
Ekonomi Komitesi Başkanı ve Bolu Milletvekili Sayın Ali ERCOŞKUN, Çankırı Milletvekili
Sayın İdris ŞAHİN ve Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Nevzat PAKDİL iştirak etmiştir.
2. 8 Şubat 2014 tarihinde Saat 10.30’da toplanan Siyasi İşler, Güvenlik ve İnsan Hakları
Komitesi’nde, Tokia SAIFI Başkanlığında Komite’nin Genel Kurul’a sunacağı tavsiye
kararının taslak metni ve üyelerce iletilen değişiklik önerileri ele alınmıştır. Toplantıya
AİBPA Türk Grubu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Sayın Zeynep KARAHAN USLU ve
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Nevzat PAKDİL katılmıştır. Katılımcılar 2011 sonrası
Avrupa’da ve Güney Akdeniz Ülkelerindeki yozlaşma ve mücadele yöntemleri üzerinde
tartışmışlar ve 12 maddeden oluşan bir tavsiye metni genel kurula sunulmak üzere kabul
edilmiştir. ( Ek 1: Siyasi İşler, Güvenlik ve İnsan Hakları Komitesi Tavsiye Karar Metni)
3. 8 Şubat 2014 tarihinde, Saat 10.30’da toplanan Ekonomik ve Mali Konular, Sosyal işler ve
Eğitim Komitesi, Başkanlığını yürüten Bolu Milletvekili Sayın Ali ERCOŞKUN, toplantıya
Ürdünlü meslektaşlarına göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini ileterek
başlamış, Akdeniz için Birlik Parlamenterler Asamblesi Ekonomik ve Mali Konular, Sosyal
İşler ve Eğitim Komitesi Toplantısı vesilesiyle tekrar bir arada olmaktan memnuniyet
duyduğunu belirtmiştir. Bölgedeki siyasi istikrarın korunması için Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletmelerin ve Mikrofinansın desteklenmesinin çok önemli olduğunu ifade
etmiştir.
22 Kasım 2013 tarihinde İstanbul’da yapılan toplantıda “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin
(KOBİ) Finansmanı” ve “Mikrofinans ve Akdeniz’deki Rolü” olmak üzere iki ana gündem
maddesi görüşülmüş ve “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Finasmanı” ve
“Mikrofinans ve Akdeniz’deki Rolü” konusundaki taslak tavsiyeye ilişkin toplam 21 adet
değişiklik teklifi görüşmeye açılmıştır.
Toplantıda, Akdeniz kanadındaki katılımcılar, sadece güney bölgedeki değil, kuzey
bölgenin sorunlarına da değinilmesi gerektiğini, mikro girişimlerde özellikle genç
girişimcilerin desteklenmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
Ekonomik ve Mali Konular, Sosyal İşler ve Eğitim Komitesinde kabul edilen tavsiye
metninde özetle şu hususlara değinilmiştir:
-Kobilerin ve mikro girişimlerin güçlendirilmesi, finansman önündeki engellerin kaldırılması,
bürokratik prosedürlerin azaltılması özellikle de bu hususlarda adilane bir tutum sergilenmesi,
vergilendirmenin kolaylaştırılması, yolsuzlukla mücadele edilmesi gibi konularının önemini
vurgulamaktadır. Daha geniş bir ulusal programın bir parçası olarak, Avrupa Akdeniz Yerel
ve Bölgesel Asamblesi ve Avrupa-Akdeniz Ekonomik ve Sosyal Komite Asambleleri ile
birlikte KOBI kalkınma stratejilerinin geliştirilmesi hususunda AiB Üye ülkelerini davet
edilmesini önermektedir.
-Kobilerin üretimini ve girişimciliklerinin artırılmasında, kentsel ve kırsal altyapının
geliştirilmesine ilişkin projelerin gelişiminin desteklenmesinde en önemli rolü oynayan
FEMIP başta olmak üzere Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım bankasının önemini
vurgulamaktadır.
-AİB üye ülkelerinin idari ve düzenleyici ortamın ve mikro girişimlerin geliştirilmesini
öngörmektedir. Bölgede geniş şekilde yer bulan gayri resmi kuruluşların resmi ekonomiye
katılmaları için kredi, sağlık, eğitim ve emeklilik sistemlerinin oluşturulmasına yönelik
önlemlerin alınmasını öngörmektedir.
-Akdeniz bölgesinde finansman olanaklarına erişimin düşük düzeyde olması göz önünde
bulundurularak, KOBI ve Mikro girişimlerinin: hükûmetler ve uluslararası kuruluşlar veya
bölgesel kalkınma bankaları vasıtasıyla fonlama programları geliştirmesi; bankalar ve
girişimciler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesiyle Bankaların KOBI ve Mikro girişimlere
kredi verme isteksizliğinin ortadan kaldırılması; girişimcilerin, bankacılık sistemine ve Kobi
ve Mikro girişimler için mevcut mali yardım olanaklarını daha iyi anlamaları için kendilerine
yardım verilmesi; KOBI ve Mikro girişimlere finansman sağlanmasında mikro finans leasing
ve sermaye finansmanı, risk sermayesi gibi alternatif kaynakların geliştirilmesi; borsaların
modernize edilmesi ve AIB üye ülkelerinin ekonomilerinin finanse edilebilme yetkinliğinin
artırılması yoluyla Kobilerin ve mikro girişimlerinin finansmana erişimlerinin
kolaylaştırılmasını gerektirmektedir.
-AB’nin etkin bir şekilde yatırımı teşvik etmedeki rolünün altını çizmektedir.
-Kobi ve mikro girişimlerin yönetim becerilerini, kapasitelerini ve rekabetçiliklerinin
artırılmasının önemini vurgulamakta KOBİ ve mikro girişimler arasında daha fazla ağ ve
ortaklık oluşturmayı teklif etmektedir.
-Kobilerin, ekonomik faaliyet ve yoksullukla mücadele etmede finansman sağlama rolünü
tanımaktadır.
-Sosyal girişimciliğin ekonomik ve sosyal büyümenin lehine olduğunu vurgulamakta ve
KOBI kalkınma stratejilerinde kadın ve gençlerin katılımının geliştirilmesine ilişkin öneminin
altını çizmektedir.
-Avrupa Akdeniz işbirliğinin gerçekleştirilmesi ve ekonomik ve sosyal büyüme alanı
oluşturulmasında basari elde edilmesi amacını vurgulamaktadır.
Toplantıda, katılımcılar Avrupa Yatırım Bankasının Güney ülkeler için 7.2 milyon dolar
yatırımda bulunduğunu, bunun kuzey bölgesindeki ülkeler içinde yapılabileceği önerisi
getirmiş, bunun gerçekleşmesi için yeni bir bankanın faaliyete geçmesine gerek olmadığını,
mevcut bankalar tarafından bunun sağlanabileceğini ifade etmişlerdir.
Gözlemci statüsüyle toplantıya katılan Libya temsilcisi, kuzey ve güney bölgelerdeki
ülkelerin arasında işbirliği sağlanmadıkça, ekonomik bütünleşme olmadıkça istikrarın
sağlanamayacağını, gittikçe artan dünya nüfusu için fayda sağlayacak somut girişimler
yapılması için planlı bir şekilde çalışılması gerektiğini vurgulamıştır.
KOBİ’lere sağlanan finansmanın artırılmasının demokratikleşme sürecinde olan ülkeler için
daha önemli olduğu, istihdam yaratılmasındaki etkisinin büyük olduğu ifade edilmiştir.
Toplantıda görüşülen tavsiye kararı metnine son hali verilerek Genel Kurul’da oylamaya
sunulmak üzere kabul edilmiştir.
Sayın ERCOŞKUN, 22 Kasım 2013 tarihinde İstanbul’da yapılmış olan Ekonomi Komitesi
toplantısının ardından bir sonraki toplantının Barselona’da yapılacağı bildirilmesine rağmen,
Genel Kurul tarihinin erkene alınması sebebiyle gerçekleşemeyen toplantının Nisan ya da
Mayıs ayında yapılmasının planlandığı belirtilerek, tüm katılımcılara katılımlarından dolayı
ayrı ayrı teşekkür ederek toplantıyı sonlandırmıştır. (Ek 2: Ekonomik ve Mali Konular, Sosyal
işler ve Eğitim Komitesi Tavsiye Kararı Metni)
4. 8 Şubat 2014 tarihinde Saat 10.30’da toplanan İçtüzüğün Revizyonu ve Asamblenin
Finansmanı Çalışma Grubu toplantısına Çankırı Milletvekili Sayın İdris ŞAHİN katılmıştır.
Çalışma Grubu İçtüzükle ilgili gerekli değişiklikleri onaylamak üzere toplanmıştır.
11 Ocak 2014 tarihinde yapılan başkanlık Divanında alınan karar gereği, İçtüzüğün
güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu çerçevede İçtüzükte yapılan değişiklikle Asamblenin
uluslar arası sekretarya merkezi Brüksel olmaktan çıkarılarak, AİBPA Uluslararası
Sekretaryasının ademi merkeziyetçi bir şekilde Başkanlığı yürüten ülke Parlamentosunca
atanacak bir Genel Sekreter ve mali işleri yürütecek bir Sayman tarafından AP ile işbirliği
halinde yürütülmesi ile ilgili madde İçtüzüğe eklenmiştir. Ayrıca Genel Kurulların mart ve
nisan aylarında yapılıyor olması nedeniyle bütçe yılı olarak kabul edilen 1 Ocak -31 Aralık
tarihinin, 1 Mayıs-30 Nisan olarak düzenlenmesine karar verilmiştir. 2013 yılında katkı
paylarını ödeyen ülkelerin 2014 te ödeme yapmayacakları bildirilmiş; ancak 2013 yılı katkı
paylarını ödemeyenlerin biran evvel borçlarını ödemeleri istenmiştir.
5. 8 Şubat 2014 tarihinde Saat 15.00’te toplanan Yaşam Seviyesinin Yükseltilmesi, Sivil
Toplumlararası Değişim ve Kültür Komitesi’ne AİBPA Türk Grubu Başkanı ve Şanlıurfa
Milletvekili Sayın Zeynep KARAHAN USLU katılmıştır.
“Eğitim ve mobilite, radyo/TV yayını ve basın, kültüre yenilikçi yaklaşımlar” konularının
tartışıldığı ve taslak tavsiye metnine ilişkin değişiklik tekliflerinin görüşüldüğü komite
toplantısında, seminerler düzenlenmesi amacıyla bir çalışma grubu kurulmasına, Tunus
merkezli, Brüksel koordineli bir TV kanalı kurulması çalışmalarında bulunulmasına, bir
Euro-news çalışma grubu kurulmasına, sanatçı, öğretmen ve öğrencilere vize serbestisi
sağlanması amacıyla ilgili büyükelçilere taleplerde bulunulması konularında fikir birliğine
varılmıştır. (Ek 3: Yaşam Seviyesinin Yükseltilmesi, Sivil Toplumlararası Değişim ve
Kültür Komitesi Tavsiye Karar Metni)
6. 8 Şubat 2014 tarihinde Saat 15.00’te toplanan “Enerji etkinliği, yenilenebilir enerji
kaynakları ile çevresel ve su girişimlerine” ilişkin olarak toplanan Enerji, Çevre ve Su
Komitesi, 2013 yılının sonbaharında toplanamadığı için konuya ilişkin uzmanların katılımıyla
yaptığı toplantısında sunuş ve tartışmalardan sonra konuya ilişkin bir tavsiye metni kabul
etmiştir. Ürdün Krallığı Su ve sulama Bakanı Sayın Hazem AL_NASER ve Ürdün Orta Doğu
Dostluk Başkanı ve Direktörü Sayın Munqeth MEHYAR konulara ilişkin sunumlar
yapmışlardır.
Akdeniz Solar Enerji ile ilgili olarak ise, Akdeniz için Birlik Enerjiden sorumlu Genel
Sekreter Yardımcısı Sayın Teresa RIBEIRO ve Avrupa Birliğinin Ürdün Büyükelçisi Sayın
Joanna WRONECKA konuşma yapmıştır.
FEMIP Direktörü Sayın Flavia PALANZA, yenilenebilir enerji ile , Ekotown Projeleri
Koordinatörü Sayın Rima TARABAY ise ekotown ile ilgili birer sunum yapmıştır.
Toplantıya Çankırı Milletvekili Sayın İdris ŞAHİN katılmıştır. Türkiye olarak verdiğimiz
tüm değişiklik teklifleri kabul edilmiştir. (Ek 4: Enerji, Çevre ve Su Komitesi Tavsiye Karar
Metni)
7. 8 Şubat 2014 tarihinde Saat 15.00’te toplanan Kadın Hakları Komitesi’nde Tunuslu
Başkan Samira MERAU-FRIAA, ilk olarak komitenin 2013 yılında Barselona’da yapılan
toplantılarını özetlemiştir.
İşsizlik ve fakirlik durumunun kadınları etkilediğine değinerek, kuzey ve güney ülkelerdeki
kadınların eğitim durumunun farklı oluşunu vurgulamıştır. Güney ülkelerdeki kadınların
kendilerini geliştirmek konusunda daha şanslı olduğuna dikkat çekmiştir. Kadınların yönetici
pozisyonlarında çalıştırılmadığını ve bundan dolayı Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerin
kadınları daha çok etkilediğini belirtmiştir. Her zaman demokratik geçiş süreci ülkelerindeki
kadınların haklarının iyileştirilmesine vurgu yaptıklarını, parlamenterler olarak AiBPA çatısı
altında bu sürece destek verdiklerini her fırsatta beyan ettiklerini ifade etmiştir.
Sosyal ve Sivil İşlerden sorumlu Akdeniz için Birlik Genel Sekreter Yardımcısı Sayın
Delphine BORIONE ve Akdeniz Bakanlar Arası Misyon Genel Sekreteri Sayın Nathalie
PILHES konuşmacı olarak toplantıya katılmışlardır. Sayın BURIONE, kadınların özel ve
devlet sektöründe her alanda olması gerektiğini belirterek, kadınların STK’lar tarafından
finanse olarak desteklenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Kültürel geçmişin, sosyal korumanın
kadınların statüsünün belirlenmesinde çok önemli olduğunu belirtmiş ve kadınların eğitim
almaları yönünde teşvik edilmesini yinelemiştir. Sayın PILHES, bütün ülkelerde ki Suriyeli
kadın mültecilerin incelenmesi gerektiğini ifade etmiştir.
Avrupa-Akdeniz bölgesinde kadın ve iş yaratma; komşu ülkelerdeki mülteci kamplarında
Suriyeli kadınların durumu konularına ilişkin olarak hazırlanan tavsiye kararın taslak metni
okunmuş, katılımcılara dağıtılmış ve değişiklik teklifi veren tüm katılımcılara söz hakkı
tanınarak metne son şekli verilmiştir. Toplantıya Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Nevzat
PAKDİL katılmıştır. (Ek 5: Kadın Hakları Komitesi Tavsiye Karar Metni)
8. 8 Şubat 2014 tarihinde Saat 18.00’de Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Atef
TARAWNEH’in başkanlığında Başkan yardımcıları ve Suriyeli mültecilerin durumunu
incelemek üzere görevlendirilen Komite başkanlarının katılımıyla düzenlenen Başkanlık
Divanı toplantısında İçtüzüğün Revizyonu ve Asamblenin Finansmanı Komite Başkanı Sayın
DURRANT Ürdün ve Lübnan’a yaptığı ziyarete ilişkin bilgi vermiştir.
Sayın DURRANT, Ürdün’de 600 bin mülteci yaşadığını, bu mültecilerin yoksul
Ürdünlülerden daha fazla olanaklara sahip oldukları için halkla çatışma yaşadıklarını,
Lübnan’da ise 500 bin mülteci bulunduğunu, bunun nüfusun 4’te 3’ünü oluşturduğunu ve
Lübnan’da bir yılı aşkın bir süredir hükümet olmadığı için, mültecilerin bir yük teşkil ettiğini
belirtmiştir.
Ekonomi Komitesi Başkanı ve Bolu Milletvekili Sayın ERCOŞKUN, Enerji Komitesi
Başkanı ve Avusturya Milletvekili Stefan SCHENNACH, İtalyan Senatör Maria MUSSINI ile
Şanlıurfa’da bulunan Harran ve Akçakale’deki Suriyeli Mülteci konaklama merkezlerine
yaptıkları ziyaretlere ilişkin bilgi vermiştir.
Sayın ERCOŞKUN, Türkiye’de 10 ilde 22 Suriyeli mülteci kampı bulunduğunu, kamplarda
215 bin kayıtlı mültecinin yaşadığını, 450 bin mültecinin ise kayıt dışı yaşadığını, Türkiye ile
Suriye arasının 900 km olduğunu, bu yakınlık dolayısıyla akrabalık ilişkilerinin her zaman var
olduğunu, akrabalarına gelip kalan 1 milyona yakın mülteci olduğunu belirtmiştir. Kamplarda
ilk-orta ve lise eğitiminin verildiğini, kimlik kartı çıkarıldığını, sağlık hizmeti sunulduğunu
ifade etmiştir. Ayrıca Türkiye’nin Suriyelileri mülteci olarak değil, onları misafir olarak
gördüğünü ve bundan sonraki süreçte kardeşlik ilişkilerinin devam edeceğini vurgulamıştır.
1 Şubat 2014 tarihinde, Suriyeli mültecilerin durumunu yerinde incelemek üzere Lübnan’ın
Beyrut şehrine de giden Sayın ERCOŞKUN, Lübnan’da hükümet olmayışından dolayı
konunun yeteri kadar ele alınamadığını vurgulamış ve kamp ortamının olmadığını, bu yüzden
güvenlik ve eğitim sorunlarının aşılamadığını ifade etmiştir.
Fas Temsilcisi Sayın Oadia BENABDELLAH, uluslararası topluluğu mülteciler konusunda
yanımıza çekmeli ve ev sahibi ülkelere destek olmalıyız demiştir.
İçtüzüğün Revizyonu ve Asamblenin Finansmanı Komite Başkanı Sayın DURRANT, toplantı
sonunda sekretaryanın ademi merkeziyetçi yönetime geçtiklerini, bu çerçevede içtüzükte
değişiklik yaptıklarını, bütçenin kolay uygulanabilirliği açısından bütçede tarih değişikliğine
gidildiğini ve 2014 yılı bütçesinin kabul edildiği bilgisini vermiştir. 2013 yılında bütçe katkı
paylarını ödeyen ülkelerin, 2014 yılı içerisinde ödeme yapmalarına gerek olmadığını, 2013
yılında ödeme yapmayan ülkelerin ise bu yıl içerisinde ödeme yapmalarını vurgulamıştır.
9. 8 Şubat 2014 tarihinde Saat 18.30’da Genişletilmiş Başkanlık Divanı, Ürdün Meclis
Başkanı Atef TARAWNEH başkanlığında toplanmış ve toplantı Akdeniz için Birlik Uluslar
arası Genel Sekreter Yardımcısı Delphine BORIONE’a söz verilerek başlamıştır.
Sayın BORIONE Ürdün’ün dönem başkanlığı süresince mali ortaklar ile işbirliğine
gidildiğini, bölgesel işbirliğinin yoğunlaştığını, Sekretaryanın da kısa ve uzun vadeli
projelerin lansmanını yaptığını ifade etmiştir. Tunus, Fas ve Arnavutluk’ta 2 projenin su
kaynakları ve tuz arındırma konularında komşu ülkelerle işbirliği içerdiğini belirtmiştir.
Genişletilmiş Başkanlık Divanı Toplantısına tüm Komite Başkanları davet edilerek, her
Komite Başkanı 2013 yılı içerisinde yapmış oldukları toplantıları ve komitelerde alınan taslak
tavsiye kararlarını özetlemişlerdir.
Siyasi Komite Başkanı Tokia SAIFI, komitenin yolsuzlukla mücadele konusunu ele aldığını,
Mısır ve Tunus’taki yolsuzlukları görüştüklerini ve 20 değişiklik teklifinden 14’ünün kabul
edildiğini bildirmiştir.
Ekonomi Komite Başkanı Sayın ERCOŞKUN Kasım ayında İstanbul’da geniş katılımlı bir
toplantı yapıldığını ve “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) Finansmanı “ve
Mikrofinans ve Akdeniz’deki Rolü olmak üzere iki ana gündem maddesinin görüşüldüğünü
belirtmiştir. Küçük ve orta Ölçekli işletmelerin ülkelerin gelişimine katkıları, yaşamlarını
devam ettirmedeki deneyimleri konuları tartışılmıştır. Mikrofinans konusunda ise özellikle
Akdeniz bölgesindeki kadınların durumu üzerine tartışıldığını belirtmiştir.
Sayın ERCOŞKUN, 22 Kasım 2013 tarihinde İstanbul’da yapılmış olan Ekonomi Komitesi
toplantısının ardından bir sonraki toplantının Barselona’da yapılacağı bildirilmesine rağmen,
Genel Kurul tarihinin erkene alınması sebebiyle gerçekleşemeyen toplantının Nisan ya da
Mayıs ayında yapılmasının planlandığını Genişletilmiş Başkanlık Divanı üyelerine de
belirtmiştir.
Tavsiye kararının daha etkili olabilmesi için, metnin kısa tutulduğunu fakat daha sonra gelen
değişiklik teklifleri ile tavsiye karar metninin biraz daha uzadığını vurgulamıştır.
Kültür Komitesi Başkanı Sayın Khalid CHAOUKI, sanatçılar, öğretmenler ve öğrenciler için
vize kolaylığı sağlanmasının; öğrenciler arasında değişim programlarının uygulanmasının,
kadınlara özel bir televizyon programının kurulmasının önemine vurgu yaparak, AvrupaAkdeniz kimliği oluşturulması ve ekonomik komite ile işbirliği içinde çalışılması gerektiğine
değinerek, Barselona’da toplantı yapılacağını bildirerek sözlerine son vermiştir.
Kadın Komitesi Başkanı Samira MERAU-FRIAA, kadın ve istihdam olanaklarının
geliştirilmesi, Suriyeli kadınların durumuna ilişkin bir rapor hazırlanması için Ürdün’den bir
milletvekilinin görevlendirildiğini, 33 tavsiye kararı değişiklik teklifinden,19’unun kabul
edilerek Genel Kurul’a sunulmak üzere hazırlandığını bildirmiştir.
Enerji Komitesi Başkanı Sayın Stefan SCHENNACH, uzmanların katılımıyla bir toplantı
yaptıklarını, Akdeniz’de solar tesislerin kurulması, eko-tarım projesi, yenilenebilir enerji
kaynakları, su ile ilgili inisiyatifler üzerinde görüştüklerini ifade etmiştir. Önerilen 28 teklifin
28’inin kabul edildiğini belirterek sözlerine son vermiştir.
İçtüzüğün Revizyonu ve Asamblenin Çalışma Grubu Başkanı DURRANT, üç konuda karara
varıldığını, Asamblenin uluslararası sekretarya merkezi ile ilgili içtüzükte gerekli
değişiklikleri yaptıklarını, buna göre ademi merkeziyetçi bir yapı oluşturulduğunu, bütçe
yılının 1 Mayıs- 30 Nisan olarak yenilendiğini ve 2014 yılı bütçesi için sadece 2013 yılı katkı
payını ödemeyen ülkelerin ödeyeceğini ifade etmiştir.
Komisyon Başkanlık ve eş başkanlıkları iki yıl için aşağıdaki şekilde uzatılmıştır.
-Siyasi İşler, Güvenlik İşleri ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı: Avrupa Parlamentosu
(AP)
Siyasi İşler, Güvenlik İşleri ve İnsan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcılığı: Filistin,
Fransa, İsrail.
- Ekonomik, Mali ve Sosyal İşler ve Eğitim İşleri Komisyonu Başkanlığı: Türkiye
Ekonomik, Mali ve Sosyal İşler ve Eğitim İşleri Komisyonu Başkan Yardımcılığı: İtalya,
AP, Fas.
-Yaşam Kalitesinin Artırılması, Sivil Toplumlararası Değişim ve Kültür Komisyonu
Başkanlığı: İtalya
Yaşam Kalitesinin Artırılması, Sivil Toplum Kuruluşları Arasındaki İlişkiler ve Kültür
Komisyonu Başkan Yardımcılığı: Lübnan, AP, Tunus.
- Kadın Hakları Komisyonu Başkanlığı: Tunus
Kadın Hakları Komisyonu Başkan Yardımcılığı: AP, Hırvatistan, Cezayir.
- Enerji, Çevre ve Su Komisyonu Başkanlığı: Avusturya
Enerji, Çevre ve Su Komisyonu Başkan Yardımcılığı: AP, Cezayir, Filistin
Toplantının sonunda katılımcılar, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan Ürdün, Lübnan ve
Türkiye’ye teşekkür etmişler ve konuya ilişkin bir bildiri yayımlamışlardır.
( Ek 6:Genişletilmiş Başkanlık Divanı Bildirisi)
10. AİBPA Genel Kurulu 9 Şubat 2014 tarihinde Saat 10.00’da Ürdün Temsilciler Meclisi
Başkanı Sayın Atef TARAWNEH’in başkanlığında toplanmış ve Sayın TARAWNEH bir
açılış konuşması yapmıştır. Gündemin kabulünden ve bir önceki Genel Kurul tutanaklarının
onaylanmasından sonra 2014 yılı bütçesi kabul edilmiştir. Süreleri uzatılan Komisyon
Başkanlıkları Genel Kurul’un onayına sunulmuştur. Bu çerçevede, Bolu Milletvekili Sayın
Ali ERCOŞKUN’un Ekonomik ve Mali Konular, Sosyal İşler ve Eğitim İşleri Komitesi
Başkanlığı 2 yıl süreyle uzatılmıştır. Genel Kurul’da ayrıca, AiBPA usul kurallarına yönelik
değişiklik önerileri de kabul edilmiştir.
Genel Kurulun gündem maddeleri, Orta doğuda Barış Süreci ve Suriyeli Mülteciler olmuştur.
Bu çerçevede, Ürdün Basın İşleri ve İletişim Bakanı Mohammad AL-MOMANI ve Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Genel Sekreter Yardımcısı Francois REYBETDEGAT birer konuşma yapmışlardır. Ardından Lübnan ve Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin
durumlarını incelemek üzere görev alan parlamenterler söz almışlardır.
Bu çerçevede söz alan Enerji Komite Başkanı Sayın Stefan SCHENNACH, Türkiye’deki
mültecilerin durumunu gördüğünde çok şaşırdığını ve etkilendiğini, altyapı, sağlık, eğitim
imkânlarının çok iyi olduğunu, belirterek konuşmasında kampta yapılan görüşmelere ve
istatistiki bilgilere yer vermiştir. Özellikle konteynır kentin bulunduğu Harran’da durumun
çok iyi olduğunu, Akçakale’de ise daha çok çadırların yer aldığını ifade etmiştir. Sayın
SCHENNACH’ın sunumu sırasında Şanlıurfa’daki Suriyeli kamplar ilişkin fotoğraflı slayt
gösterimi yapılmıştır.
Şanlıurfa’daki kampların ziyaretlerine ilişkin söz alan Sayın Ali ERCOŞKUN, Suriyeli
mültecilerin Türkiye’deki ve Beyrut’taki durumlarına ilişkin izlenimlerini tüm katılımcılarla
paylaşmıştır.
Ürdün Milletvekili, İsrail’in Filistin’i işgal etmesinden duydukları üzüntüyü dile getirmiş ve
Filistinlileri sonuna kadar destekleyeceklerini, batılı ülkelerin İsrail’in ürünlerini boykot
etmelerini ve batının doğuya bakışının değişmesi gerektiğini ifade etmiştir.
İtalyan ve Hırvatistan Milletvekilleri binlerce mülteciye yer veren Ürdün, Lübnan ve
Türkiye’ye teşekkürlerini iletmişlerdir. Maddi ve materyal destek açısından BM’nin yetersiz
kaldığını, AB ülkelerinden Bulgaristan ve Almanya gibi, diğer AB ülkelerinin de Suriyeli
mültecilere sınırlarını açması gerektiğini, onlara yaşama hakkı tanımaları gerektiğini ifade
etmiştir. Suriye’deki krizin ancak ülkeler arasında koordineli ve bütünleştirici bir yol
izlemesiyle aşılabileceğini dile getirmiştir.
İtalyan Milletvekili, uluslararası işbirliğinin Suriyeli mülteciler için önem arz ettiğini, sadece
komşu ülkelerin yardımlarıyla sınırlı kalınmaması gerektiğini ifade etmiştir.
Avusturya Milletvekili, Ürdün’de güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, ekotown yönünde somut
adımlar atıldığı için memnuniyet duyduklarını belirtmiştir.
Romanya Milletvekili, bölgede barış içinde bir arada yaşamanın temellerinin atılması
gerektiğini ve iyi niyetli müzakerelere devam edilmesi gerektiğini vurgulamıştır.
AP Başkanı SCHULZ, en fazla mağdur olanların çocuklar olduklarını, Ürdün, Lübnan ve
Türkiye’ye mültecilere yardımları için müteşekkir olduklarını, buralardaki genç nüfusta ümit
yaratmak ve istihdam olanağı sağlamak gerektiğini vurgulamış, Avrupa Parlamento Başkanı
olarak yaptığı son görüşme olduğunu hatırlatarak tüm konuşmacılarla vedalaşmıştır.
AP Milletvekili Sayın Ayala SENDER, Suriyeli mültecilerin misafir olarak algılanmalarının
çok önemli olduğunu, savaşlara son verme konusunda Asamblenin çözüm bulabileceğini
belirtmiştir.
Katılımcılar erken evlilik ve cinsel istismar konularında da mültecilere yardımcı olunması
konuları üzerinde durmuşlardır.
Avrupa Parlamentosundan bir katılımcı, Suriye halkını fazla destekleyemediklerini, bu
sorunun bu kadar büyük olacağını öngöremediklerini, bu insanlık dışı tutumun sona ermesi
için uluslararası sonuçlar aranması gerektiğini söylemiştir.
Ürdün Milletvekili, İsrail’in de bu toplantılara katılması gerektiğini, karşılıklı saygı
çerçevesinde barışçıl bir yol izlenilmesi gerektiğini belirtmiştir.
Toplantının son bölümünde AiBPA Komite Başkanları taslak tavsiye kararlarını sunmuşlar,
beş Komite’nin tavsiye kararları oybirliğiyle kabul edilmiştir. Kararlarda dikkat çeken
maddeler, yenilenebilir enerjiden yararlanılması, enerji etkinliği, küçük ve orta ölçekli
yatırımların finansmanı, mikro finans ve üreten kadınların teşviki, kadın ve istihdam
olanakları, Avrupa-Akdeniz televizyon kanalı kurulması olmuştur.
Toplantının sonuna katılan Ürdün Prensi Hasan Bin TALAL, bölgenin 1992 yılından bu yana
mülteci sorunuyla karşı karşıya kaldığını, etnik kavgaların gelişimi olumsuz etkilediğini
belirtmiştir.
Genel Kurulun sonunda AiBPA Başkanlığı resmi olarak Ürdün’den Portekiz’e devredilmiş,
Portekiz Meclis Başkanı Maria da ASSUNÇAO ESTEVES adına Portekiz Meclis
Başkanvekili Silva GUILHERME başkanlığı devralmıştır.
Download

10. Genel Kurul Toplantıları (8-9 Şubat 2014, Ürdün)