Sözleşmeli Astsubay
Başvuru Kılavuzu
2014
Başvurular: 26 Eylül – 12 Kasım 2014
DİKKAT !!! Bu kılavuzu okumadan başvuru işleminizi yapmayınız.
Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe
girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Genelkurmay Başkanlığı
ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirebilir. Bu
durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu
önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Hava
Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığı ile
duyurulur.
-1-
İÇİNDEKİLER
Sıra
Nu.
Başlık
Sayfa
Nu.
1.
Faaliyet Takvimi
3
2.
Adaylarda Aranan Şartlar ve Başvuru İşlemleri
4
3.
Yazılı Sınav
6
4.
Seçim Aşamaları
6
a. Evrak İnceleme ve Ön Kontrol
6
b. Ön Sağlık Muayenesi
6
c. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi
6
ç. Kişilik Testi
7
d. Mülakat
7
e. Nihai Karar Mülakatı
7
f. Sağlık Muayene Merkezine Sevk
7
g. Seçim Aşamalarına İtiraz Esasları
7
5.
Asıl ve Yedek Adayların Belirlenmesi
8
6.
İletişim ve Ulaşım Bilgileri
8
7.
Tablolar
10
a. TABLO – 1 Fakülte veya Yüksekokullardan Kaynak Olarak
Belirlenen Bölümler
10
b. TABLO – 2 Meslek Yüksekokullarından Kaynak Olarak Belirlenen
Bölümler
12
c. TABLO – 3 Boy ve Kilo Oranları
14
ç. TABLO – 4 Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi Kriterleri
15
-2-
1.
FAALİYET TAKVİMİ (*)
S.Nu.
Faaliyet
Tarih
1.
Aday Öğrencilerin Başvurularının Kabulü
26 Eylül 2014
12 Kasım 2014
(Saat:08.00)
2.
Yazılı Sınava Çağırılacak Adayların İnternet’te Yayımlanması
24 Kasım 2014
(Saat:17.00)
3.
Yazılı Sınavın İcra Edilmesi
(Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İzmir)
30 Kasım 2014
4.
Yazılı Sınav Sonuçlarının ve Seçim Aşamalarına Çağırılacak
Adayların İnternet’te Yayımlanması
08 Aralık 2014
(Saat:17.00)
5.
Seçim Aşamaları
(Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İzmir)
15 Aralık 2014
19 Aralık 2014
6.
Asıl ve Yedek Olarak Kazanan Aday Listelerinin Açıklanması
16 Mart 2015
(Saat:17.00)
7.
Kazanan Asıl Adayların Katılışı
(Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İzmir)
23 Mart 2015
8.
Mezuniyet
16 Temmuz 2015
* Hava Kuvvetleri Komutanlığı, başvuru kılavuzunda ve faaliyet takviminde değişiklik yapma
hakkını saklı tutar.
-3-
2.
ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR VE BAŞVURU İŞLEMLERİ
a.
Adaylarda Aranan Şartlar;
(1)
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve ERKEK olmak,
(2) TABLO-1 ve TABLO-2’de belirtilen fakülte, yüksekokul veya meslek
yüksekokullarından kaynak olarak belirlenen bölümlerden birini kendi nam ve hesabına bitirmiş olmak
(20 Mart 2015 tarihine kadar mezun olacakların başvuruları da kabul edilecektir), (Öğrenimlerini
yurt dışında bitirenlerin diplomalarının yurt içinde denkliği onaylanmış olması gerekmektedir),
(3)
Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 2014 yılının Ocak ayının ilk günü itibarıyla;
(a) Ön lisans öğrenimini tamamlamış adaylar için yirmi beş yaşından (01 Ocak 1990
ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir),
(b) Lisans öğrenimini tamamlamış adaylar için yirmi sekiz yaşından gün almamış
olmak (01 Ocak 1987 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir),
(4) Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği
kesilmemiş olmak,
(5) Uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlerin bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam
notunun % 85 veya daha üstünde olmak. Hâlen bu görevlerde bulunanlar ile askerlik hizmetini yapmakta
iken müracaat edenlerin ayrıca, sıralı üstlerinden sözleşmeli astsubay olmaya layık olduklarına dair
yönetmelikte belirtilen olumlu nitelik belgesi almış olmak (Adaylar nitelik belgelerini, yazılı sınavdan
başarılı olduktan sonra, kurye kanalıyla yada kapalı zarf içinde imzalı ve mühürlü olarak elden
seçim aşamalarına gelirken getirebilirler.),
(6)
Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(7) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı
hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak (askerlik yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklıdır),
(8) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birine çevrilmiş, genel ya da özel af
kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hüküm açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş
olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk
milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç
uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayritabii mukarenet,
hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma,
devlet sırlarını açığa vurma suçlarının birinden,
(b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret,
mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
(c) 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci Madde’sinde belirtilen suçların
birinden mahkûm olmamak,
(9) Hv.Tek.Okl.K.lığı tarafından yapılacak genel kültür ve genel yetenek yazılı sınavlarında
ve seçim aşamalarında başarılı olmak.
(10) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,
(11) İstihdam edilecekleri sınıflar açısından, 19291 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık
Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen gerekli sağlık şartlarını taşımak,
(12) Türkçe’yi kusursuz konuşmak, dilde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak,
-4-
(13) Her iki gözde tashihli görmeleri tam olmak, renk ayırt etme kusuru ile şaşılık vb.
kusurlar bulunmamak,
(14) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak,
düztabanlık, iskelet bozukluğu, ameliyat izleri, göğüs kafesi veya omurgasında şekil bozukluğu, vücudun
herhangi bir yerinde dikkat çekici dövme ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, jilet, leke, çiçek bozukluğu,
kellik ve cilt hastalığından iz ve bunlar gibi kusurları bulunmamak,
(15) Ağız ve diş yapısında; fonasyon, konjenital anomaliler (doğuşsal eksiklik ve
bozukluklar), ön dişlerde diestema (dişler arası boşluk), ortodontik anomaliler (açık kapanış, derin
kapanış, sınıf 2, sınıf 3 kapanış, çapraşıklık vb.), diş eti hastalıkları, çene eklemi bozuklukları, diş
yüzeyinde kalıcı renk değişiklikleri, ağız içi dokularda hijyen bozukluğu ve enfeksiyon odakları (apikal
lapse, apikal fistül, kist vb.), diş noksanlığı (konjenital veya diş çekimine bağlı) ve diş çürükleri (estetik,
fonasyon ve hijyen açısından değerlendirilir) olmamak,
(16) Muayene merkezleri veya askeri hastanelerden “…..……. Sınıfında Sözleşmeli
Astsubay Olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak.
NOT : Yabancı uyruklu kişilerle evli olanların başvurularının kabul veya reddedilmesi Gnkur.Bşk.lığı
tarafından yapılır.
b.
Başvuru İşlemleri;
(1) Hv.K.K.lığı sözleşmeli astsubay başvuruları, 26 Eylül – 12 Kasım 2014 tarihleri
arasında sadece www.tekok.edu.tr internet adresinde yer alan başvuru linkindeki ilgili alanlara gerekli
bilgileri doldurarak yapılacaktır.
(2) Başvuru formunun internet üzerinden doldurulmasından sonra, adaylara başvuru
işleminin başarıyla tamamlandığını belirten bir şifre verilecektir. Bu şifre kullanılarak bilgiler kontrol
edilebilecek, varsa başvuruların sona ereceği tarihe kadar değişiklikler yapılabilecektir. Başvuru
bilgilerine başkaları tarafından ulaşılıp değiştirilmemesi için, şifrelerin gizli tutulması gerekmektedir.
(3) Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık vb. nedenlerden dolayı, vaktinde başvuru
yapamayanlar ile hatalı başvuruda bulunanlar için ayrıca bir süre veya tekrar başvuru imkânı
tanınmayacaktır.
(4)
Başvuruların tamamlanmasından sonra adayların adreslerine herhangi bir belge
gönderilmeyeceğinden, adayların internet adresinden durumlarını takip etmeleri ve yapacakları
işlemleri öğrenmeleri gerekmektedir. İnternet ilanlarının takip edilmemesi nedeniyle yazılı sınav ve seçim
aşamalarına katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.
c.
Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar;
(1) İnternet ortamında doldurulması gereken ilgili hanelerin doldurulmaması, yaş, cinsiyet,
mezuniyet durumu vb. bilgilerde eksiklik, yanlışlık, tutarsızlık olması, yapılan başvurunun ve formun
eksiksiz olarak tamamlanmasına dair işlemin sonuçlandırılmaması, başvuru için belirlenen tarihler
arasında başvuru yapılmaması, internet haricinde posta/kargo vb. ile başvuru yapılması ve İKDSY K.lığı
tarafından yapılacak incelemeler sonucunda adayın gerekli giriş şartlarını taşımadığının belirlenmesi
durumunda, başvurular geçersiz sayılacaktır.
(2) Belgelerde, adayların beyanları esas olup, bu beyanların eksik yada hatalı bilgi içermesi
durumunda, sınavın, seçim aşamasının veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun adaylık
işlemlerine son verilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında,
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesi
uygulanacaktır.
Başa Dön
-5-
3.
YAZILI SINAV
Genel kültür ve genel yetenek sınavı 30 Kasım 2014 Pazar günü, Hava Teknik Okullar
Komutanlığı Gaziemir/İZMİR’de yapılacaktır.
a.
Genel kültür sınavı, adayların Atatürkçülük, İnkılap Tarihi, Siyasi Tarih, Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası, Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar (NATO, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler vb.), Türkiye
Coğrafyası, Devletler Hukuku ile Türkiye ve dünya ile ilgili güncel konular başta olmak üzere benzeri
konulardaki genel kültür bilgilerini ölçecek şekilde elli sorudan,
b.
Genel yetenek sınavı, adayların sözel, sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme)
becerileri, sözel ve sayısal yetenek olmak üzere, iki bölüm hâlinde yirmi beşer soru, toplamda da elli
sorudan oluşmaktadır.
c.
Yazılı sınavlar sonrasında genel kültür ve genel yetenek sınavı için ayrı ayrı olmak üzere
tespit edilen her bir baraj notu ve üzerinde not alan adaylar, 15 – 19 Aralık 2014 tarihleri arasında, her
aday için bir gün sürmesi planlanan seçim aşamalarına (ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik
değerlendirme testi (FYDT), mülâkat komisyonu ve nihai karar komisyonu) katılabileceklerdir.
Başa Dön
4.
SEÇİM AŞAMALARI
a.
Evrak İnceleme ve Ön Kontrol;
Seçim aşamalarına çağrılan adayların kimlikleri ile internette yayımlanan ve seçim
aşamalarına gelirken adayların getirmeleri gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak getirip getirmedikleri
ile belgelerin adayların beyan ettiği bilgileri doğrulayıp doğrulamadığı kontrol edilmektedir.
Başa Dön
b.
Ön Sağlık Muayenesi;
Adayların; TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre görünürde olan, fiziki muayene
ve basit tetkiklerle kolayca tespit edilebilen fiziksel veya diğer sağlık problemlerini belirlemek ve Fizikî
Yeterlilik Değerlendirme Testi (FYDT) seçim aşamasında adayın herhangi bir sağlık sorunu ile
karşılaşmaması için genel sağlık kontrolünü yapmak amacıyla ön sağlık muayenesi yapılmaktadır.
Sağlık durumu itibariyle FYDT’ye katılamayacak durumda olanlar (ameliyatlı, burkulmalı, kırık
vb.) FYDT’ye alınmazlar.
Boy-kilo oranları TABLO-3’de belirtilmiştir (Ölçümler mutlaka ayakkabısız olarak, sadece
şort ve tişört ile yapılır.).
Başa Dön
c.
Fizikî Yeterlilik Değerlendirme Testi (FYDT);
(1) Ön sağlık muayenesinde başarılı olan sözleşmeli astsubay adaylarına şınav, mekik ve
400 m. koşu branşlarında FYDT yapılacaktır.
(2) Her bir branştan 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır ve değerlendirme puanı,
anılan üç branştan elde edilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Herhangi bir branştan 40’ın altında puan
alan adaylar, diğer istasyonlara devam edemeyerek elenirler.
(3) FYDT’de adayın sakatlanması, yaralanması vb. gibi ortaya çıkabilecek durumlarda
sağlık yönünden sorumluluk Hv.Tek.Okl.K.lığına ait değildir.
(4)
FYDT standartları ile ilgili detaylı çizelge TABLO-4’te yer almaktadır.
Başa Dön
-6-
ç.
Kişilik Testi;
Adayların aidiyet, dürüstlük, kendi başına görev yapabilme, liderlik, zor şartlar altında
çalışabilme gibi kişilik özelliklerinin, ruhsal durumlarının ve duygusal yapılarının tespitine yönelik anket
şeklinde uygulanan bir testtir. Başarılı ya da başarısız değerlendirmesi bulunmamaktadır.
Başa Dön
d.
Mülâkat;
Adayların testlerle tespiti mümkün olmayan bilgilerinin öğrenilmesi ve bireysel özelliklerini
tanımak amacıyla, adayın komisyon ile yüz yüze görüşmesi sonucu yapılan değerlendirmedir. Mülâkat
sınavında; çeşitli tekniklerle, adayın genel görünümü, davranışı, konuşmasındaki akıcılığı, mantıklı ve
aksaksız konuşması, anlama ve anlatma kabiliyeti, kendine güveni, psikolojik yapısı, davranışları ve
Hv.K.K.lığına uygunluğu değerlendirilmektedir.
Başa Dön
e.
Nihai Karar Komisyonu;
Seçim aşamalarında başarılı olmuş ve birbirinden farklı komisyonlarda değerlendirilmiş
adaylar ile yüz yüze görüşülerek ve birbirleriyle mukayese edilerek; davranış, mantık zinciri kurma, genel
görünüşü ve Hava Kuvvetlerine uygunluğu son kez değerlendirilmektedir. Nihai Karar Kurulu
Komisyonunun kararı kesindir, itiraz edilemez.
Başa Dön
f.
Sağlık Muayene Merkezine Sevk;
Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, kendilerine verilen süre içerisinde ““................
Sınıfında Sözleşmeli Astsubay Olur.” kararlı sağlık raporu almak için belirlenen askeri hastanelere veya
Yeşilyurt/İSTANBUL’da Hava Harp Okulunun içinde konuşlu bulunan Hava Sağlık ve Muayene Merkezi
Başkanlığına sevk edilmektedirler. Sevk edildikleri merkezden “....................... Sınıfında Sözleşmeli
Astsubay Olamaz.” kararlı sağlık raporu alanların itiraz hakları bulunmakta olup, gerekli bilgiler ile
uygulanacak usul, hastaneye sevk esnasında adaylara açıklanmaktadır.
Başa Dön
g.
Seçim Aşamalarına İtiraz Esasları;
(1) Seçim aşamalarının bir gün içerisinde bitirilmesi esas alınır. Ön sağlık, FYDT ve
mülakat aşamalarından herhangi birinde elenme olması durumunda, elenme olan seçim aşamasının
yapıldığı yer terk edilmeden aynı gün içerisinde yazılı itiraz etmek mümkündür.
(2) Sonuçlar için yapılacak olan itirazlar, “İtiraz İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu”
tarafından, ilgili yasal mevzuatta belirtilen esaslara göre değerlendirilmekte ve itirazın sonucu adaya
sözlü olarak aynı gün içerisinde bildirilmektedir. (Ön sağlık, FYDT ve mülakat aşamalarının yapıldığı
yer terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz!)
(3) İtiraz Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar, ilgili komisyonda yeniden
değerlendirmeye tabi tutulmakta ve başarılı olmaları halinde bir sonraki aşamadan itibaren devam
edebilmektedir. İtirazın reddedilmesi halinde ikinci bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.
Başa Dön
-7-
5.
ASIL VE YEDEK ADAYLARIN BELİRLENMESİ
a.
Hastane muayenesi sonucunda gerekli sağlık raporunu alan ve güvenlik soruşturma işlemleri
olumlu sonuçlanan adayların, ilgili yasal mevzuatta belirtilen esaslara göre performans puanları
hesaplanmaktadır.
b.
Performans puan sıralamasına göre belirlenen asıl ve yedek aday isim listelerinin Hava
Kuvvetleri Komutanlığı tarafından onaylanmasını müteakip, eğitime katılış tarihleri ve katılış esnasında
getirilecekler, 16 Mart 2015 tarihinde saat 17.00’da www.tekok.edu.tr internet adresinden duyuru
yapılacaktır. Ayrıca bir çağrı mektubu gönderilmeyecek veya gazete ilanı verilmeyecektir.
c.
Sonuçları takip etmek adayların sorumluluğunda olup, çağrıldıkları tarihte gelmeyen
adaylar haklarından vazgeçmiş sayılacaktır. Adayların bu duyuruları dikkatle takip etmeleri, belirtilen
hususları eksiksiz ve zamanında yerine getirmeleri kendi yararlarına olacaktır.
Başa Dön
6.
İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ
İnternet adresi
:
http://www.tekok.edu.tr
a.
Seçim aşamaları için otobüsle İzmir’e gelen adaylar, otogardan Yeni Garaj–Gaziemir
minibüslerine binerek, Gaziemir TANSAŞ durağında veya KİPA AVM durağında inebilirler. Hava Teknik
Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, İZBAN demiryolunun diğer istikametinde bulunan İl Özel İdaresi
Tesislerinin yanındaki yoldan yaklaşık 300 metre içeridedir.
b.
Hava yolu ile İzmir’e gelen adaylar ise, hava alanı içerisinde bulunan İZBAN metro trenine
binip bir durak sonraki Sarnıç istasyonunda inerek STARWOOD yapı market tarafına ilerlemelidirler.
Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, İl Özel İdaresi Tesislerinin yanındaki yoldan yaklaşık 300
metre içeridedir.
c.
Adaylar taksi kullanmaları durumunda ise, Gaziemir KİPA AVM yanındaki Sarnıç köprüsünün
hemen bitiminde sola dönülerek İZBAN metro treni Sarnıç istasyon durağı ve STARWOOD yapı market
tarafına ilerlemelidirler. Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, İl Özel İdaresi Tesislerinin yanındaki
yoldan yaklaşık 300 metre içeridedir.
ç.
Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, Gaziemir TANSAŞ veya KİPA AVM
bölgesinden yaklaşık 1.500 metre uzaklıkta olup ulaşım krokisi aşağıda belirtilmiştir.
-8-
Başa Dön
-9-
7.
TABLOLAR
TABLO – 1 Fakülte veya Yüksekokullardan Kaynak Olarak Belirlenen Bölümler
SINIFI
x
x
Endüstri Mühendisliği
x
x
Fen / Edebiyat Fakültesi Bölümleri
x
x
Bilgi Sistemleri Mühendisliği
x
Bilgisayar Bilimleri
x
Bilgisayar Bölümleri
x
Bilgisayar Mühendisliği
x
Bilgisayar Öğretmenlikleri
x
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
x
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
x
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
x
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
x
Bilişim Teknolojileri
x
Eğitim Fakültesi Bölümleri
Elektrik Mühendisliği
x
x
Elektrik Öğretmenliği
x
x
x
x
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
x
x
x
Elektronik Mühendisliği
x
x
x
Elektronik Öğretmenliği
x
x
x
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
x
x
x
Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
x
x
x
Gıda Mühendisliği
Yangın Astsubayı
Levazım Astsubayı
İkmal Levazım
İkmal Astsubayı
Elektrik ve Bariyer
Makinisti/Teknisyeni
Sıhhi Tesisat Su İkmal Tasfiye Isıtma
Makinisti/Teknisyeni
Uçuş Kolaylıkları Teçhizat
Teknisyeni
Bilgisayar İşletmeni/Teknisyeni
Uçak Kontrol ve İhbar Radar
Teknisyeni
Yer Telsiz Teknisyeni
LİSANS BÖLÜMÜ
Soğutma Havalandırma
Makinisti/Teknisyeni
İstihkâm
Muhabere
x
-10-
İstatistik Bölümleri
x
x
İşletme Mühendisliği
x
x
İşletme Yönetimi
x
x
Lojistik Yönetimi
x
x
Maliye
x
x
Matematik Bölümleri
x
Matematik Mühendisliği
x
Mekatronik Mühendisliği
x
x
x
Mekatronik Öğretmenliği
x
x
x
Sıhhi Tesisat Öğretmenliği
x
Tekstil Mühendisliği
x
Turizm İşletmeciliği
x
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
x
Turizm ve Otel İşletmeciliği
x
Turizm ve Otelcilik
x
Ulaştırma ve Lojistik
x
Uluslararası İşletme Yönetimi
x
Yazılım Mühendisliği
x
Başa Dön
-11-
x
TABLO - 2
Meslek Yüksekokullarından Kaynak Olarak Belirlenen Bölümler
SINIFI
Levazım Astsubayı
İkmal Astsubayı
İkmal Levazım
Yangın Astsubayı
Elektrik ve Bariyer
Makinisti/Teknisyeni
Sıhhi Tesisat Su İkmal Tasfiye Isıtma
Makinisti/Teknisyeni
Uçuş Kolaylıkları Teçhizat
Teknisyeni
Bilgisayar İşletmeni/Teknisyeni
Uçak Kontrol ve İhbar Radar
Teknisyeni
Yer Telsiz Teknisyeni
ÖNLİSANS
BÖLÜMÜ
Soğutma Havalandırma
Makinisti/Teknisyeni
İstihkâm
Muhabere
Ağırlama Hizmetleri
x
Aşçılık
x
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
x
Bilgisayar Operatörlüğü
x
Bilgisayar Programcılığı
x
Bilgisayar Teknolojisi
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
x
x
Elektrik
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
x
x
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
x
x
x
x
Elektronik Teknolojisi
x
x
x
x
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Gemi Elektroniği
x
x
x
x
x
x
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
x
Gıda Teknolojisi
x
Giyim Üretim Teknolojisi
x
Grafik Tasarımı
x
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
x
x
x
İkram Hizmetleri
x
-12-
İş Makineleri Operatörlüğü
x
İşletme Yönetimi
x
x
Lojistik
x
x
Maliye
x
x
x
x
Mekatronik
x
x
x
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Otomotiv Teknolojisi
x
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
x
Tekstil Teknolojisi
x
Turizm ve Otel İşletmeciliği
x
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
x
Üretimde Kalite Kontrol
x
Yapı Tesisat Teknolojisi
x
Başa Dön
-13-
x
TABLO - 3 Sözleşmeli Astsubay Adayları İçin Boy ve Kilo Oranları
Boy
Ağırlık
Üst Sınırı
Ağırlık
Alt Sınırı
Boy
Ağırlık
Üst Sınırı
Ağırlık
Alt Sınırı
168 cm.
73 kg.
54 cm.
190 cm.
94 kg.
69 kg.
169 cm.
74 kg.
54 cm.
191 cm.
95 kg.
70 kg.
170 cm.
75 kg.
55 cm.
192 cm.
96 kg.
70 kg.
171 cm.
76 kg.
56 cm.
193 cm.
97 kg.
71 kg.
172 cm.
77 kg.
56 cm.
194 cm.
98 kg.
72 kg.
173 cm.
78 kg.
57 cm.
195 cm.
99 kg.
72 kg.
174 cm.
79 kg.
58 cm.
196 cm.
100 kg.
73 kg.
175 cm.
80 kg.
58 kg.
197 cm.
101 kg.
74 kg.
176 cm.
81 kg.
59 kg.
198 cm.
102 kg.
75 kg.
177 cm.
81 kg.
60 kg.
199 cm.
103 kg.
75 kg.
178 cm.
82 kg.
60 kg.
200 cm.
104 kg.
76 kg.
179 cm.
83 kg.
61 kg.
201 cm.
105 kg.
77 kg.
180 cm.
84 kg.
62 kg.
202 cm.
106 kg.
78 kg.
181 cm.
85 kg.
62 kg.
203 cm.
107 kg.
78 kg.
182 cm.
86 kg.
63 kg.
204 cm.
108 kg.
79 kg.
183 cm.
87 kg.
64 kg.
205 cm.
109 kg.
80 kg.
184 cm.
88 kg.
64 kg.
206 cm.
110 kg.
81 kg.
185 cm.
89 kg.
65 kg.
207 cm.
111 kg.
81 kg.
186 cm .
90 kg.
66 kg.
208 cm.
112 kg.
82 kg.
187 cm.
91 kg.
66 kg.
209 cm.
114 kg.
83 kg.
188 cm.
92 kg.
67 kg.
210 cm.
115 kg.
84 kg.
189 cm.
93 kg.
68 kg.
Başa Dön
-14-
TABLO - 4 Sözleşmeli Astsubay Adayları Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi (FYDT) Kriterleri
ŞINAV (60 sn.)
Tekrar
1
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
47
44
41
38
35
32
29
26
23
20
15
10
5
1
MEKİK (60 sn.)
2
100
97
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
50
48
46
44
40
35
30
25
20
15
8
1
17-25 YAŞ ARASI 1’İNCİ GRUP
26-30 YAŞ ARASI 2’NCİ GRUP
Tekrar
1
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
Başa Dön
-15-
KOŞU (400 m.)
2
100
99
97
95
93
91
89
87
85
83
79
77
75
73
71
69
67
65
63
61
59
57
55
53
51
49
47
45
43
41
39
35
33
31
29
25
20
15
10
5
0
Derece
Puan
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
NOT1:
Değerlendirmede her
bir branştan 40 ve
daha
fazla
puan
alanlar
başarılı
sayılırlar. Herhangi bir
branştan 40 altında
puan alan adaylar
diğer
notlarına
bakılmaksızın
elenecektir.
NOT 2:
Değerlendirme puanı,
anılan üç branştan
elde edilen puanların
aritmetik
ortalaması
olup, alacağınız her
yüksek
not,
değerlendirme
esnasında
üst
sıralarda yer almanızı
sağlayacaktır.
Download

Başvuru Kılavuzu