HEDEFLER
İÇİNDEKİLER
HOW MANY BROTHERS DO YOU
HAVE?
• Dilbilgisi: Sahiplik Fiili,
Bulunma Fiili
• Dinleme&Konuşma: Ailesi
ve Evi Hakkında Konuşma
• Okuma: Büyük Bir Aile
İNGİLİZCE I
• Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• Çevrenizdeki eşya ve varlıkları tarif edebilecek,
• Sahip olduğunuz kişisel eşyaları belirtebilecek,
• Ailenizi ve aile bireylerinizi tanıtabileceksiniz.
ÜNİTE
3
Ü
UNIT 3
HOW MANY BROTHERS DO YOU HAVE?
Giriş: Türkçe’ deki ‘var’ kelimesinin İngilizce’ deki karşılığı iki tanedir. Eğer ‘var’ kelimesi sahiplik anlamında
ise karşılığı ‘have got’ veya ‘has got’ ile ifade edilir. Diğer taraftan ‘var’ kelimesi ile anlatılmak istenen
bulunma durumu ise İngilizce’deki karşılığı ‘there is’ veya ‘there are’ olmalıdır. Örneğin, ‘Benim bir kardeşim
var.’ cümlesinde ‘var’ kelimesinin karşılığı ‘have got’, fakat ‘Sınıfta bir öğrenci var.’ cümlesindeki ‘var’
kelimesinin karşılığı ise ‘there is’ olmalıdır.
Have got… / Has got…
Bu yapı, Türkçe’de “Ben … sahibim.”, “Benim … var.” gibi anlamlara gelir ve sahiplik bildirir. Tüm
çoğul şahıs zamirleri (you, we, they), 1. tekil şahıs zamiri “I” ve çoğul isimler (students, cats, cars...)
ile birlikte ‘have got’, tüm tekil şahıs zamirleri (he, she, it), tekil isimler (student, cat, car...) ile birlikte
‘has got’ kullanılır.
(+):
(?):
(-):
I, you, we, they, my friends have got…
Have I, you, we, they, my friends got…?
I, you, we, they, my friends haven’t got…
Kısaltmalar: I, you, we, they’ve got…
I, you, we, they haven’t got…
He, she, it, the dog, Mike has got…
Has he, she, it, the dog, Mike got…?
He, she, it, the dog, Mike hasn’t got…
he, she, it’s got…
he, she, it hasn’t got…
Genellikle, geniş zamanda (Present Simple Tense), “have got” veya “have” yapılarını sahiplik bildirmek
için kullanırız.
Yani, “I have got…” ile “I have…”; “Have you got…?” ile “Do you have…”; “She hasn’t got…” ile
“She doesn’t have…” tamamen aynı anlama gelmektedir.
I’ve got a sports car. (“I have a sports car” cümlesi daha resmi bir anlatımdır.)
Has she got a brother? => Does she have a brother? (Does she got … ŞEKLİNDE OLAMAZ!)
I haven’t got a sister.
She hasn’t got a beautiful dress.
You’ve got dark hair.
(+):
English 4 U English I-II
(?):
22
(-):
Have you got a pen?
“have/has got” yerine “have/has” yapısının kullanımı:
I have
He, she, it has
We, you, they have
I don’t have
He, she, it doesn’t have
We, you, they don’t have
Do you have…?
Does he, she, it have…?
Do we, you, they have…?
“Have/has got” ile soru (?) cümleleri kurmak için, “have/has” fiilini öznenin önüne getiririz.
(Benin bir deri ceketim var.) (Çağdaş’ın bir dizüstü
(Hakan ve Serkan’ın konser biletleri var.)
bilgisayarı var.)
Çağdaş’s got a laptop. Hakan and Serkan have got
(+): I have got a leather jacket.
concert
tickets.
(?):
Have you got a jacket? Has Çağdaş got a laptop? Have Mert and Aslı got concert tickets?
There is… / There are…
Bu yapı, herhangi bir yerde herhangi bir varlığın bulunduğunu, mevcut olduğunu ve/veya var olduğunu
tekil veya çoğul yönden belirtmek için kullanılır.
Past
Present
(+):
(?):
(-):
There is…
Is there…?
There is not…
There are…
Are there…?
There are not…
There was…
Was there…?
There was not…
There were…
Were there…?
There were not…
Kısaltmalar: there’s, there’re; there isn’t, there aren’t, there wasn’t, there weren’t
“There is” ve “there are” yapılarını genellikle “a/an”, “the”, “some” veya “any” gibi nicelik sıfatları
öncesinde kullanırız.
There’s a car in the garage.
(A car is in the garage. ŞEKLİNDE OLAMAZ!)
(Garajda bir araba var.)
There are some apples in the basket.
(Apples are in the basket. ŞEKLİNDE OLAMAZ)
(Sepette birkaç elma var.)
Is there any water in the bottle?
(Is water in the bottle? ŞEKLİNDE OLAMAZ!)
(Şişede hiç su var mı?)
There isn’t much sugar in my cup.
(Much sugar isn’t in my tea cup. ŞEKLİNDE OLAMAZ!)
(Fincanımda çok şeker yok.)
Were there any students in the garden?
(Any students were in the garden. ŞEKLİNDE OLAMAZ!)
(Bahçede hiç öğrenci var mıydı?)
There was an English class yesterday.
(English class was yesterday. ŞEKLİNDE OLAMAZ!)
(Dün İngilizce dersi vardı.)
(Burada senin için bir hediye var.) (Sırada birkaç kitap vardı.)
(+): There is a gift for you. There were some books on the desk.
table.
(Masada altı tabak var.)
There are six plates on the
(?): Is there a gift for me? Were there any books on the desk? How many plates are there on the
table?
Future
Kısaltmalar
:
:
(+) There will be… (?) Will there be…?
There’ll; won’t (=will not)
(-) There will not be….
English 4 U English I-II
“There is” ile soru cümleleri oluşturabilmek için “is” fiilini “there” kelimesinin önüne getiririz.
23
Definite and Indefinite Articles:
“a/an” ve “the”
“a” artikelini ünsüz bir ses ile başlayan, sayılabilen ve tekil bir isimden önce kullanırız.
a Ferrari
a laptop
a beautiful woman
a handsome boy
a fashion store
a university
“an” artikelini ise ünlü bir ses ile başlayan, sayılabilen ve tekil bir isimden önce kullanırız.
an envelope
an apple
an Open Education Faculty
an hour
Önemli Not: Kelimenin ilk harfinin değil, telaffuzdaki ilk sesinin ünlümü mü ünsüz mü olduğuna
bakılır.
Bazı örnekler:
an hour
(a hour ŞEKLİNDE DEĞİL!) Çünkü, kelime başındaki ‘h’ harfi telafuz
edilmez. Bu yüzden “a” artikeli yerine “an” artikeli kullanılır.
a university
a uniform
a useful book (an university ŞEKLİNDE OLAMAZ!)
Çünkü, kelime başındaki ‘u’ harfi ‘y’ sesi olarak telafuz edilir ve bu yüzden önüne“a” artikelini
alır.
Diğer önemli bir nokta is “a/an” yapılarının yerine “bir” anlamına gelen “one” kelimesinin
kullanılabilmesidir ancak bu kullanım pek yaygın değildir.
Örn.;
I need a pen to write a letter.
=>
I need one pen to write one letter.
(Bir mektup yazmak için bir kaleme ihtiyacım var.)
“A/an” artikeli herhangi bir şeyden (insan, hayvan, şey, varlık, kavram, v.b.) ilk kez bahsederken
kullanılır.
Örn.;
I met a couple at the concert last evening.
My father bought me a present.
(Dün akşam konserde bir çiftle tanıştım.)
(Babam bana bir hediye aldı.)
“The” artikelini; bildiğimiz, tanıdığımız, daha önce konusu geçmiş bir şey veya kimseden söz
ederken kullanırız.
Örn.;
Yesterday, I met a boy at a market. The boy was buying a newspaper. The news in the
newspaper was quite strange.
(Dün pazarda bir çocukla tanıştım. (O) Çocuk bir gazete alıyordu. (O) Gazetedeki haber oldukça
English 4 U English I-II
tuhaftı.)
24
“the” artikeli ile birlikte kullanılacak kelimenin tekil veya çoğul oluşu hiçbir fark yaratmaz. Yani, bu
artikeli tekil, çoğul, sayılabilen veya sayılamayan isimlerle kullanabiliriz.
Örn.;
a boy => the boy => the boys
an idea => the idea => the ideas
“the” artikelini, “only, first, second” gibi sıfatlar öncesinde kullanabiliriz.
Örn.;
It’s the only recollection for me!
My office is on the second floor.
“the” artikelini, genel olarak değil, özel ve belirli olarak bilinen insan ve şeylerden bahsederken
kullanırız.
Örn.;
The students in the classroom are in their first year at Atatürk University.
EVALUATION QUESTIONS
Exercise 3. 1 – Use “is” or “are” in the following blanks.
1. There
2. There
3. There
4. There
5. There
6. There
7. There
8. There
9. There
10. There
11. There
12. There
13. There
14. There
15. There
16. There
17. There
18. There
19. There
20. There
21. There
a lot of animals in the zoo.
a painting on the wall.
a boy in the garden.
lions and tigers in the zoo.
many baby zebras near their parents.
a cheetah next to the tree.
many oranges in the trees.
a truck in the car lot.
some water in the lake.
few laptops in the store.
many people visiting the city center today.
many children in the playground.
an envelope in the file.
some grass under the tree.
a surprise gift in her shoulder bag.
many tourists in Marmaris from all over the world.
a mountain lake in the Himalayas.
many sharks in the aquarium.
sharks in the Mediterranean Sea.
lots of activities for the students.
many songs in the album.
Exercise 3. 2 – Aşağıdaki boşluklara, öznenin tekillik ve çoğulluk durumuna göre “has got” veya “have
got” yapılarından birini getiriniz.
I (1)__________ a beautiful house. The house (2)__________ a nice and large balcony, a swimming pool
and a garrage. In the balcony, there are beautiful flowers. The flowers (3)__________ colorful leaves
and blossoms. The swimming pool (4)__________ a trampoline and two swimming ladders. In the
garrage, I (5)__________ an American sports car. It (6)__________ four doors, a sunroof, eight airbags,
and an ABS system. My car’s doors (7)__________ auto-lock system. Its engine (8)__________ a four
wheel drive system.
1. There is
2. There is
3. We have
4. I have
beautiful kennel.
5. I checked
6. I fixed
7. He is
8.
9.
10. Have you got
car outside on the street.
car is very nice.
concert this night at
campus.
exam today. When is
exam?
dog.
dog is a bulldog. It has
kennel is very comfortable for it.
exam papers of my students.
doors.
artist.
school is closed today. Because today is public holiday.
ambulance is broken down.
envelope?
English 4 U English I-II
Exercise 3. 3 – Fill in the following blanks using one of the suitable articles (“a”, “an”, “the”).
25
TALKING ABOUT ONE’S FAMILY AND HOUSE
A Man
A Woman
A Man
A Woman
A Man
A Woman
A Man
A Woman
: Tell me about your family. How many brothers have you got?
: I have got one brother.
: Have you got any sisters?
: Yes, I have got two sisters. I have got three siblings altogether.
: You have got a large family. Have you got a large flat or a house?
: We haven’t got a flat, but we have got a large house.
: How many bedrooms does it have?
: It has three bedrooms; one for my parents, one for me and my brother, and one
for my sisters.
A Man
: Does it have a garden?
A Woman : No, but it has a playground for children.
A Man
: What is there around your house? Are there any shops and restaurants?
A Woman : There is a Shopping Center and the University Hospital; there are a lot of small
shops and restaurants close to us.
A Man
: One last question. Does it have a nice view?
A Woman : Yes, it has a view of the Ski Jumping Towers of Erzurum.
EVALUATION QUESTIONS
English 4 U English I-II
Exercise 3.4.- Answer the following questions.
1. How many brothers do you have?
2. How many sisters have you got?
3. Have you got a flat or a house?
4. How many bedrooms does your flat/house have?
5. Does your house/flat have a garden?
6. Has your flat/house got a balcony?
26
A VERY LARGE FAMILY
Ziona Chana is a farmer and he lives in India. He is 66 years old. He is an interesting man because he
has got 39 wives, 94 children and 33 grandchildren. They live in a four storey building. The building
has got 100 rooms. His wives have got a dormitory and Ziona has got a private bedroom. The wives
do the housework in turn. The family consume about 90 kg of rice, 60 kg of potatoes a day. It is a very
crowded family but Ziona is very happy because he has got a crowded family.
EVALUATION QUESTIONS
Exercise 3.5.- Reading Comprehension
Answer the following questions according to the passage.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Where is Ziona from?
How old is Ziona?
Where do they live?
Has Ziona got a big house?
Has Ziona got 94 wives?
Have his wives got a dormitory?
THE WHITE HOUSE
The White House is a symbol of freedom and strength. It is in the United States. It is a very large
building and it has got a lot of rooms. There are 132 rooms and there are 35 bathrooms and there
are 6 storeys in the building. Besides, there are 28 fireplaces, 8 stairs and 3 elevators. There is an
office for the president, it is Oval Office and it is very famous.
Exercise 3.7. True or False?(T/F)
1. The White House is in the United States. ____
2. There is an elevator in the White House._____
3. There are 132 rooms in the building. _____
4. There aren’t 8 storeys._____
5. Oval Office is for the president. ______
6. There are 35 fireplaces in the building. _____
7. Many people know about the Oval Office.____
English 4 U English I-II
Exercise 3.6. True or False?(T/F)
1. Ziona Chana has got 66 wives. _____
2. His wives have got private rooms. _____
3. Ziona has got a private room. _____
4. His wives do the housework together. _____
5. Ziona lives in India. _____
27
Download

ÜNİTE ÜNİTE