Sinop Belediye
Meclisini
Te kil edenlerin
Adõ ve Soyadõ
Karar Tarihi
BA KAN : Hüseyin M NO LU-Meclis 1.Ba kan Vekili.
ÜYELER : Rahmi BALF DAN - Ziya B LG L - Necati CANELKamil GÜRBÜZ -Ayten KESK N -Zeynel NALLIO LU -Osman ONUR
Aysun
ÖZSÖNMEZ-Oktay
TÜRKO LU-Avniye
ARSLAN-Ali
GÜNDO DU-Abidin GÜNÖZ - efik LAFÇI - Müge ÜSTÜN ONUR.
: 01.09.2014
Karar Numarasõ :122
Belediyemiz Meclisinin 2014 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 1.
maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 30.06.2014 tarih ve 31105704/2106
sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Gelincik Mahallesi,22 pafta,244 ada, 36 nolu parselde ekli
plandaki gibi 1/5000 ölçekli P N: N P -1705 Plan i lem nolu nazõm imar planõnda ve 1/1000
ölçekli P N: U P-1702 plan i lem nolu uygulama imar planõnda plan tadilatõ yapõlmasõ talebi
Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Gelincik Mahallesi,22
pafta,244 ada, 36 nolu parselde 1/5000 ölçekli P N: N P- 1705 Plan i lem nolu nazõm imar
planõ ile, 1/1000 ölçekli P N: U P-1702 plan i lem nolu uygulama imar planõ
de i iklikleri,1/25000’lik çevre düzeni planõna,ayrõca Mekansal Planlar Yapõm
Yönetmeli inin 26/1 maddesine ve Tip mar Yönetmeli inin 18.maddesinde belirtilen bahçe
mesafesine aykõrõlõk te kil etti inden, tadilat taleplerinin reddine Meclisçe oybirli i ile karar
verildi.
Karar Tarihi
: 01.09.2014
Karar Numarasõ :123
Belediyemiz Meclisinin 2014 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin2.maddesinde yer
alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 30.06.2014 tarih ve 31105704/2107 sayõlõ teklifi ile,
limiz Merkez Ada Mahallesi, 258 ada,78 nolu parsele Tekino lu Sokak isminin verildi i,
ancak apartmanõn Tekino lu sokakta ba lantõsõnõn olmadõ õndan, ekli krokide gösterilen yere
yeni bir sokak isminin verilmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Ada Mahallesi,Tekino lu
Soka õn civarõnda ve ekli krokide gösterilen yerde tescilli kilise kalõntõsõnõn bulunmasõ ve bu
alanõn 1.derece Arkeolojik sit alanõ ilan edilmesi nedeniyle,ayrõca limize kültürel açõdan katkõ
sa layaca õ dü ünüldü ünden söz konusu soka õn adõnõn Kilise Sokak olarak belirlenmesine,
5393 Sayõlõ Belediye Kanununun 18/n maddesi gere i Meclisçe oybirli i ile karar verildi.
Karar Tarihi
: 01.09.2014
Karar Numarasõ :124
Belediyemiz Meclisinin 2014 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 3.
maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 30.06.2014 tarih ve 31105704/2110
sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Ada Mahallesi, 33/2 pafta,351 ada,126 nolu parselde P N:
U P-1702,3 plan i lem numaralõ plan tadilatõ yapõlmasõ talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Ada Mahallesi, 33/2
pafta,351 ada,126 nolu parselde P N: U P-1702,3 plan i lem nolu plan tadilatõnda, Mekansal
Planlama Yapõm Yönetmeli inin 26.maddesinin 1. Fõkrasõnda belirtilen “ mar planõ
de i ikli i plan ana kararlarõnõn süreklili ini,bütünlü ünü,sosyal ve teknik altyapõ dengesini
bozmayacak nitelikte kamu yararõ amaçlõ teknik ve nesnel gerekçelere dayanõlarak yapõlõr.”
Amir hükmüne, ayrõca Tip mar Yönetmeli inin 18.maddesinde belirtilen bahçe mesafelerine
aykõrõ oldu u görüldü ünden tadilat talebinin reddine Meclisçe oybirli i ile karar verildi.
Karar Tarihi
: 01.09.2014
Karar Numarasõ :125
Belediyemiz Meclisinin 2014 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
4.maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 30.06.2014 tarih ve 31105704/2112
sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Gelincik Mahallesi, 21 pafta,289 ada,134 nolu parselde ekli
planlardaki gibi 1/1000 ölçekli P N: U P-1702,4
plan i lem nolu plan tadilatõnõn
onaylanmasõ talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Gelincik Mahallesi, 21
pafta,289 ada,134 nolu parselde P N: U P-1702,4 plan i lem nolu Plan tadilatõ Mekansal
Planlama Yapõm Yönetmeli inin 26/1 fõkrasõnda belirtilen “Plan ana kararlarõnõn
süreklili ini,bütünlü ünü,sosyal ve teknik altyapõ dengesini bozmayacak nitelikte kamu yararõ
amaçlõ, teknik ve nesnel gerekçelere dayanõlarak yapõlõr.” Amir hükmüne ayrõca imar plan
de i ikliklerinin 26.maddesinin 1-2 ve 3/b maddesine aykõrõ oldu u görüldü ünden tadilat
talebinin reddine, Meclisçe oybirli i ile karar verildi.
Karar Tarihi
: 01.09.2014
Karar Numarasõ :126
Belediyemiz Meclisinin 2014 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
5.maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 30.06.2014 tarih ve 31105704/2113
sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Gelincik Mahallesi, 279 ada,329-330 nolu parsellerde 1/5000
ölçekli nazõm imar planõnda ve (P N: UiP-1702,1) uygulama imar planlarõnda tadilat
yapõlmasõ talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Gelincik Mahallesi, 279
ada,329-330 nolu parsellerde P N:N P-1705,1 plan i lem nolu 1/5000 ölçekli nazõm imar
planõnda ve P N: U P-1702,1 plan i lem nolu 1/1000 uygulama imar planõ tadilatlarõnõn
Mekansal Planlama Yapõm Yönetmeli inin 26/1 maddesine ve Planlõ Alanlar Tip mar
Yönetmeli inin 18.maddesinde belirtilen bahçe mesafelerine
aykõrõlõk te kil etti i
görüldü ünden,tadilat talebinin reddine Meclisçe oybirli i ile karar verildi.
Karar Tarihi
: 01.09.2014
Karar Numarasõ :127
Belediyemiz Meclisinin 2014 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 6.
maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 30.06.2014 tarih ve 31105704/2114
sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Ordu Köyü,Denizler Mevkii, 2 pafta,41 ve 42 nolu parseller
üzerinde P N: N P-1705,2 plan i lem nolu, 1/5000 ölçekli nazõm imar planõ tadilatõ ile,yine
P N: U P-2267 i lem nolu 1/1000 uygulama imar planõnda otel ve butik otel amaçlõ turizm
tesis alanõ yapõlmasõ için hazõrlanan imar planlarõnõn onaylanmasõ talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Ordu Köyü,Denizler
Mevkii, 2 pafta,41 ve 42 nolu parsellerde hazõrlanan P N: N P-1705,2 plan i lem nolu,
1/5000 nazõm imar planõ tadilatõ ile P N: U P-2267 sayõlõ 1/1000 ölçekli uygulama imar
planõnda, söz konusu parsellerin yola cephesi olmamasõ nedeni ile
de erlendirilmeyerek,tadilat talebinin reddine Meclisçe oybirli i ile karar verildi.
Karar Tarihi
: 01.09.2014
tadilatõn
Karar Numarasõ :128
Belediyemiz Meclisinin 2014 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 7.
maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 30.06.2014 tarih ve 31105704/2115
sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Kefevi Mahallesi, 30 ada,71 nolu parsel ve 228 ada, 116 nolu
parseller üzerinde l Planlama ve Koordinasyon Müdürlü ünün 30.06.2014 tarih ve 529-4123
sayõlõ yazõlarõ ile söz konusu parsellerde mevcut binanõn taban kullanõm alanõ sabit kalmak
kaydõyla gabari yüksekli i yeterli olmadõ õndan,3 kat olacak ekilde plan de i ikli i
yapõlmasõ talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Sinop Valili i l Planlama ve Koordinasyon
Müdürlü ünün 03.03.2014 tarih ve 1542 sayõlõ yazõlarõ ile yapõlmasõ istenen, limiz Merkez
Kefevi Mahallesi, 228 ada, 116 nolu parsel ile, 30 ada, 71 nolu parselin ekli planlarõnda
gösterilen alanlarda hazõrlanan plan tadilatõ ile ilgili olarak Meclisçe yapõlan incelemede,
limiz Merkez Kefevi Mahallesi, 228 ada, 116 nolu parselin 3668 m2. lik kõsmõ ye il alandan
kaldõrõldõ õ, bu kaldõrõlan ye il alan 30 ada, 71 nolu parselin ekli planda gösterilen tanõmsõz
alana 4956 m2. olarak kaydõrõldõ õ anla õlmõ tõr. 228 ada, 116 nolu parsel ile 30 ada, 71 nolu
parsel tescilli eserdir.
116 nolu parsel üzerinde mevcut yapõ aynen korunarak (en, boy ve gabari
olarak) i geli tirme merkezi olarak kullanõlacak olup, parsele ilave yapõlmayaca õ, parseldeki
bazilikal yapõ kalõntõsõ aynen korunmu ve çekme mesafeleri plana i lendi i görülmü tür.
Bu nedenle, limiz Merkez Kefevi Mahallesi, 30 ada. 71 nolu parsel ve 228
ada, 116 nolu parseller üzerinde ve ekli planda hazõrlanan 1/5000 ölçekli nazõm imar planõ ile
1/1000 ölçekli uygulama imar planlarõnõn kamunun menfaati açõsõndan Samsun Kültür
Varlõklarõnõ Koruma Bölge Kurulunun onayõndan sonra 3194 sayõlõ imar kanununun 8/b
maddesi gere i onaylanmasõna karar verilmi tir.
03.03.2014 tarih ve 53 sayõlõ Belediye Meclis kararõ ile yapõlan plan
de i ikli i Bölge Kuruluna gönderilmi tir.
Kültür Varlõklarõ Koruma Bölge Kurulunun 17.04.2014 tarih ve 1752 sayõlõ
kararõ ile söz konusu parsellerde yapõlan plan de i ikli inin düzeltilerek onaylanmasõna karar
verilmi tir. Bölge Kurulunun 17.04.2014 tarih ve 1752 sayõlõ kararõ Belediye Meclisine
yazõlmõ 03.06.2014 tarih ve 90 sayõlõ belediye meclis kararõ ile tadilat onaylanmõ tõr.
Bu kez l Planlama ve Koordinasyon Müdürlü ünün 30.06.2014 tarih ve
529-4123 sayõlõ yazõlarõ ile söz konusu parsellerde mevcut binanõn taban kullanõm alanõ sabit
kalmak kaydõyla gabari yüksekli i yeterli olmadõ õndan 3 kat olacak ekilde plan de i ikli i
hazõrladõklarõnõ, bu de i ikli in onaylanmasõnõ talep etmektedir.
Tadilata ait 1/5000’lik nazõm imar planõ de i ikli ine ili kin plan i lem
numarasõ P N: N P-1705.4, 1/1000 uygulama imar planõna ait plan i lem numarasõ P N:U P1702.5’dir.
Buna göre; Kefevi Mahallesi, 228 ada, 116 nolu parsel ile 30 ada, 71 nolu
parselde hazõrlanan P N: N P- 1705,4 plan i lem nolu1/5000’lik Nazõm mar planõ de i ikli i
ile,P N:U P 1702,5 i lem nolu uygulama imar planõnda kamu yararõ görüldü ünden Samsun
Kültür Varlõklarõnõ Koruma Bölge Kurulunun onayõndan sonra 3194 Sayõlõ mar Kanununun
8/b maddesi gere i imar planõ de i ikli i yapõlmasõna Meclisçe oybirli i ile karar verildi.
Karar Tarihi
: 01.09.2014
Karar Numarasõ :129
Belediyemiz Meclisinin 2014 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 8.
maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 01.07.2014 tarih ve 31105704/2116
sayõlõ teklifi ile, Mevzii imar planõndan alõnan ücretlerin kaldõrõlmasõ yada uygun bir ücrete
çekilmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: 2014 yõlõna ait Ücret Tarife Cetvelinde
yer alan
bina aplikasyon ücreti bölümünün 6. Maddesinde belirtilen, olu an her imar
adalarõnõn kazanõlan kullanõm haklarõnda m2. si 7.00.-TL.olan ücretin
5.00 TL. ye
dü ürülmesine, Meclisçe oybirli i ile karar verildi.
Karar Tarihi
: 01.09.2014
Karar Numarasõ :130
Belediyemiz Meclisinin 2014 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 9. maddesinde
yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 01.07.2014 tarih ve 31105704/2138 sayõlõ teklifi
ile, limiz Merkez Osmaniye Köyü, 117 ada,65 nolu parselin yurt amaçlõ imara açõlmasõ için
ön izin verilmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
:
limiz Merkez Osmaniye Köyü,
117 ada, 65 nolu parselin;
- ilgili kamu kurum ve kurulu larõndan izin almasõ,
- 1/5000 ölçekli nazõm ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarõnõn hazõrlanmasõ,
- Jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarõnõn hazõrlanmasõ artõyla imar planõna esas ön-izin
verilmesine, Meclisçe oybirli i ile karar verildi.
Karar Tarihi
: 01.09.2014
Karar Numarasõ :131
Belediyemiz Meclisinin 2014 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 10.
maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 02.07.2014 tarih ve 31105704/2139
sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Ada Mahallesi,25 pafta,292 ada,69 nolu parselde ,292 adanõn
kuzey tarafõna blok yapõmõ nizamõ verilmesi ve ifraz hattõnõn i lenmesi talebi Meclisçe
incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Ada Mahallesi, 25 pafta,
292 ada, 69 nolu parselde hazõrlanan ve P N: U P- 1702,6 plan i lem nolu plan de i ikli inde
; mekansal plan yönetmeli inin imar planõ de i ikliklerinin 26/1 maddesinde belirtilen “ imar
planõ de i ikli i plan ana kararlarõnõ, süreklili ini, bütünlü ünü, sosyal ve teknik alt yapõ
dengesini bozmayacak nitelikte kamu yararõ amaçlõ teknik ve nesnel gerekçelere dayanõlarak
yapõlõr” amir hükmüne aykõrõlõk te kil etti i görüldü ünden tadilat talebinin reddine,Meclisçe
oybirli i ile karar verildi
Karar Tarihi
: 01.09.2014
Karar Numarasõ :132
Belediyemiz Meclisinin 2014 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 11.
maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 07.07.2014 tarih ve 31105704/2189
sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Korucuk Köyü, 296 ada,15 nolu parselde 1/5000 ölçekli
Nazõm mar Planõ ve 1/1000 Ölçekli Uygulama mar Planõ de i ikli i yapõlmasõ talebi
Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Korucuk Köyü, 296 ada, 15 nolu parselde hazõrlanan plan tadilatõ ile ilgili
olarak Sinop Üniversitesi Yapõ leri ve Teknik Daire Ba kanlõ õnõn 22.08.2014 tarih ve 1188
sayõlõ yazõlarõ ile, yine Milli Emlak Müdürlü ünün 25/08/2014 tarih ve 3234 sayõlõ yazõlarõ ile
tadilata ili kin uygun görü verilmesi nedeni ile; P N: N P-1705,7 plan i lem nolu 1/5000
ölçekli nazõm imar planõ tadilatõ ile, P N: U P-1702, 7 plan i lem nolu uygulama imar planõ
tadilatõnda kamu yararõ görüldü ünden 3194 sayõlõ imar kanununun 8/b maddesi gere i
onaylanmasõna, Meclisçe oybirli i ile karar verildi
Karar Tarihi
: 01.09.2014
Karar Numarasõ :133
Belediyemiz Meclisinin 2014 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 12. maddesinde
yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 07.07.2014 tarih ve 31105704/2190 sayõlõ teklifi
ile, limiz Merkez Osmaniye Köyü,117 ada, 1-67-76-77 ve 167 ada, 1 nolu parselde
hazõrlanan (ekli plandaki gibi) imar planlarõnõn onaylanmasõ talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Osmaniye Köyü, 117 ada,
1-67-76-77 ve 167 ada, 1 nolu parselde ve ekli planda gösterilen alanlarda, jeolojik ve
jeoteknik raporlarõndaki önlemlerin yerine getirilmesi Devlet Hava Meydanlarõ letmesi
Genel Müdürlü ünün 28.05.2014 tarih ve 01/53226 sayõlõ yazõlarõnda oldu u gibi ICAO
Annex-14 Cilt 1 ve SHF-HES kriterlerinin ihlal edilmemesi, Devlet Su leri Genel
Müdürlü ünün 03.06.2014 tarih ve 1004 sayõlõ yazõlarõnda oldu u gibi düzenleme tesisi
gerçekle meden taralõ bölgelerde yerle ime izin verilmemesi artõyla anõlan parsellerde
hazõrlanan P N: N P-1705,5 plan i lem nolu 1/5000 ölçekli nazõm imar planõ tadilatõ ile, P N:
U P-2434 plan i lem nolu uygulama imar planlarõnda (Üniversite E: 0,60, Hmax: 22.50 mt.)
kamu yararõ görüldü ünden 3194 Sayõlõ mar Kanununun 8/b maddesi gere i onaylanmasõna
Meclisçe oybirli i ile karar verildi.
Karar Tarihi
: 01.09.2014
Karar Numarasõ :134
Belediyemiz Meclisinin 2014 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 13.
maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 07.07.2014 tarih ve 31105704/2191
sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Osmaniye Köyü,117 ada,16(eski 62) nolu parselde hazõrlanan (
ekli plandaki gibi) Yüksek Ö renim alanõ uygulama imar planõnõn onaylanmasõ talebi
Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Osmaniye Köyü, 117
ada, 16 (eski 62) nolu parselde, Devlet Hava Meydanlarõ letmesi Genel Müdürlü ünün
28.05.2014 tarih ve 01-53226 sayõlõ yazõlarõndaki yapõla ma planõnda ICAO Annex-14 Cilt 1
ve SHT-HES kriterlerinin ihlal edilmemesi, DS Genel Müdürlü ünün 03.06.2014 tarih ve
1004 sayõlõ yazõlarõnda oldu u gibi düzenleme tesisi gerçekle meden taralõ bölgeye izin
verilmemesi ve jeolojik ve jeoteknik raporlarõndaki gerekçelerin yerine getirilmesi artõyla
hazõrlanan P N: N P-1705,6 plan i lem nolu 1/5000 ölçekli nazõm imar planõ tadilatõ ile P N:
U P- 2738 plan i lem nolu 1/1000 uygulama imar planlarõnda (Yüksek Ö renim Alanõ
E:1.20,Hmax: 22.50 ) kamu yararõ görüldü ünden 3194 sayõlõ imar kanununun 8/b maddesi
gere i onaylanmasõna,Meclisçe oybirli i ile karar verildi
Karar Tarihi
: 01.09.2014
Karar Numarasõ :135
Belediyemiz Meclisinin 2014 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 14.
maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlü ünün 14.07.2014 tarih ve 21559232/172 sayõlõ
teklifi ile, 4646 Sayõlõ Do al Gaz Piyasasõ Kanunu’nun 4.maddesinin 4 nolu fõkrasõnõn (g)
bendi ve Do al Gaz Piyasasõ Da õtõm ve Mü teri Yönetmeli inin 21.maddesi gere i
Belediyemizin % 10 oranõnda ortak olunmasõ talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Akmercan Turizm
Ta . n .Güv.Sis.Tem. ve Gõda San.Dõ Tic.Ltd. ti.,Enerji Piyasasõ Düzenleme Kurumu
(EPDK ) tarafõndan 03.12.2013 tarihinde ihalesi yapõlan Sinop ve Gerze’nin Do al Gaz
Da õtõm Lisansõnõ almaya hak kazanmõ tõr.
02 Mayõs 2001 tarih ve 24390 sayõlõ Resmi Gazete’de yayõmlanan 4646
sayõlõ “Do al Gaz Piyasa Kanununun 4.maddesinin 4 nolu fõkrasõnõn (g) bendi ve Do al Gaz
Piyasasõ Da õtõm ve Mü teri Yönetmeli inin 21.maddesinde Kuruldan da õtõm lisansõ alan
ehiriçi da õtõm irketi,yetki aldõ õ ehirde bulunan Belediye veya Belediye irketine sermaye
koyma artõ aramaksõzõn % 10 (yüzde on) nispetinde da õtõm irketine ortak olmaya davet
etmek zorundadõr.”denilmektedir.
Bu nedenle, 5393 Sayõlõ Belediye Kanununun 18.maddesinin (i) bendi gere i
Belediyemizin % 10 nispetinde ortak olmasõnõn kabulüne,Meclisçe oybirli i ile karar verildi
Karar Tarihi
: 01.09.2014
Karar Numarasõ :136
Belediyemiz Meclisinin 2014 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 16.
maddesinde yer alan insan Kaynaklarõ ve E itim Müdürlü ünün 05.08.2014 tarih ve
65370390/519 sayõlõ teklifi ile , 5393 sayõlõ Belediye Kanununun 49.maddesine göre Tam
Zamanlõ Sözle meli Personel olarak istihdam edilmesi dü ünülen Hakan TÜTÜNCÜ’nün
8.derece Kimyager kadrosunda çalõ tõrõlabilmesi ve net ücretinin belirlenmesi talebi Meclisçe
incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: 5393 sayõlõ Belediye Kanununun
49.maddesine göre Tam Zamanlõ Sözle meli Personel olarak istihdam edilmesi dü ünülen
Hakan TÜTÜNCÜ’nün 8.derece Kimyager kadrosunda çalõ tõrõlmasõna ve net ücretinin
1,600.00.-TL. olarak belirlenmesine Meclisçe oybirli i ile karar verildi.
Karar Tarihi
: 01.09.2014
Karar Numarasõ :137
Belediyemiz Meclisinin 2014 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 17.
maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlü ünün 26.08.2014 tarih ve 21559232/170 sayõlõ
teklifi ile,Su Tarife Ücretlerinin günümüz artlarõnda yeniden belirlenmesi Meclisçe
incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: 2464 Sayõlõ Kanununun 97.maddesi
gere i Sinop Belediyesince 01.01.2014 tarihinden itibaren uygulanmakta olan Su Tarife
Ücretlerinin Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve 5393 Sayõlõ Belediye Kanununun 24.
maddesi gere i Komisyon tarafõndan hazõrlanacak raporun Ekim ayõ Meclis toplantõsõnda
görü ülmesine Meclisçe oybirli i ile karar verildi.
Karar Tarihi
: 01.09.2014
Karar Numarasõ :138
Belediyemiz Meclisinin 2014 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin 18.
maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlü ünün 26.08.2014 tarih ve 31105704/2777
sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Gelincik Mahallesi,Zambak ve Erikli Soka õn civarõnda
bulunan ve ekli planda gösterilen sokaklarõn isimleri bulunmamakta olup,ismi bulunmayan
sokaklara isim verilmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Gelincik
Mahallesi,Zambak ve Erikli Soka õn civarõnda bulunan ve ekli planda gösterilen sokaklarõn
isimleri bulunmamakta olup,ismi bulunmayan sokaklara isim verilmesi teklifinin
mar
Komisyonuna havale edilmesine ve 5393 Sayõlõ Belediye Kanununun 24. maddesi gere i
Komisyon tarafõndan hazõrlanacak raporun Ekim ayõ Meclis toplantõsõnda görü ülmesine
Meclisçe oybirli i ile karar verildi.
Karar Tarihi
: 02.09.2014
Karar Numarasõ :139
Belediyemiz Meclisinin 2014 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda
Gündemin19.maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2014 tarih ve
31105704/2778 sayõlõ teklifi,
Gündemin 22.maddesinde yer alan
mar ve ehircilik Müdürlü ünün
26.08.2014 tarih ve 31105704/2781 sayõlõ teklifi,
Gündemin 23.maddesinde yer alan
mar ve ehircilik Müdürlü ünün
26.08.2014 tarih ve 31105704/2782 sayõlõ teklifi,
Gündemin 24.maddesinde yer alan
mar ve ehircilik Müdürlü ünün
26.08.2014 tarih ve 31105704/2783 sayõlõ teklifi,
Gündemin 25.maddesinde yer alan
mar ve ehircilik Müdürlü ünün
26.08.2014 tarih ve 31105704/2784 sayõlõ teklifi,
Gündemin 26.maddesinde yer alan
mar ve ehircilik Müdürlü ünün
26.08.2014 tarih ve 31105704/2785 sayõlõ teklifi,
Gündem dõ õ olarak görü ülmesi talep edilen mar ve ehircilik Müdürlü ünün
01.09.2014 tarih ve 31105704/2821 sayõlõ teklifi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Gündemin 19.maddesinde yer alan mar ve
ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2014 tarih ve 31105704/2778 sayõlõ teklifinin,
Gündemin 22.maddesinde yer alan
26.08.2014 tarih ve 31105704/2781 sayõlõ teklifinin,
mar ve
ehircilik Müdürlü ünün
Gündemin 23.maddesinde yer alan
26.08.2014 tarih ve 31105704/2782 sayõlõ teklifinin,
mar ve
ehircilik Müdürlü ünün
Gündemin 24.maddesinde yer alan
26.08.2014 tarih ve 31105704/2783 sayõlõ teklifinin,
mar ve
ehircilik Müdürlü ünün
Gündemin 25.maddesinde yer alan
26.08.2014 tarih ve 31105704/2784 sayõlõ teklifinin,
mar ve
ehircilik Müdürlü ünün
Gündemin 26.maddesinde yer alan
26.08.2014 tarih ve 31105704/2785 sayõlõ teklifinin,
mar ve
ehircilik Müdürlü ünün
Gündem dõ õ olarak görü ülmesi talep edilen mar ve ehircilik Müdürlü ünün
01.09.2014
tarih ve 31105704/2821 sayõlõ teklifinin mar Komisyonuna havale edilmesine ve 5393 Sayõlõ
Belediye Kanununun 24. maddesi gere i Komisyon tarafõndan hazõrlanacak raporun Ekim ayõ
Meclis toplantõsõnda görü ülmesine Meclisçe oybirli i ile karar verildi.
Karar Tarihi
: 02.09.2014
Karar Numarasõ :140
Belediyemiz Meclisinin 2014 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda
Gündemin 20.maddesinde yer alan mar ve ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2014 tarih ve
31105704/2779 sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Gelincik Mahallesi,360 ada,226 nolu
parseldeki Belediye hissemizin satõn alõnmasõ için gerekli iznin verilmesi talebi Meclisçe
incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Belediyemize 10.07.2014 tarih ve 2159
sayõlõ dilekçe veren Nail PAT isimli vatanda , limiz Merkez Gelincik Mahallesi,360 ada,226
nolu parseldeki
Belediye hissemizin mar Kanununun 17.maddesi gere i satõn almak
istedi ini bu nedenle gerekli müsaadenin verilmesini talep etmektedir.
Konu ile ilgili Meclis ile yapõlan de erlendirmede, söz konusu parselde
Belediyemiz adõna dü en hisse miktarõnõn 3194 Sayõlõ mar Kanununun 17.maddesi gere i
satõ õnõn yapõlmasõna, satõ i ve i lemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine
Meclisçe oybirli i ile karar verildi.
Karar Tarihi
: 02.09.2014
Karar Numarasõ :141
Belediyemiz Meclisinin 2014 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
21.maddesinde yer alan
mar ve ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2014 tarih ve
31105704/2780 sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Gelincik Mahallesi,360 ada,227 nolu
parseldeki Belediye hissemizin satõn alõnmasõ için gerekli iznin verilmesi talebi Meclisçe
incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Belediyemize 10.07.2014 tarih ve 2154
sayõlõ dilekçe veren Cemal PAT isimli vatanda , limiz Merkez Gelincik Mahallesi,360
ada,226 nolu parseldeki
Belediye hissemizin mar Kanununun 17.maddesi gere i satõn
almak istedi ini bu nedenle gerekli müsaadenin verilmesini talep etmektedir.
Konu ile ilgili Meclis ile yapõlan de erlendirmede, söz konusu parselde
Belediyemiz adõna dü en hisse miktarõnõn 3194 Sayõlõ mar Kanununun 17.maddesi gere i
satõ õnõn yapõlmasõna, satõ i ve i lemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine
Meclisçe oybirli i ile karar verildi
Karar Tarihi
: 02.09.2014
Karar Numarasõ :142
Belediyemiz Meclisinin 2014 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
27.maddesinde yer alan
mar ve ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2014 tarih ve
31105704/2786 sayõlõ teklifi ile,Belediye Meclisince alõnan 02.06.2014 tarih ve 87 sayõlõ
kararõnõn yeniden de erlendirilmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Belediyemize 24.06.2014 tarih ve 1928
sayõlõ dilekçe veren Tayyip SANDALCI isimli vatanda , 02.06.2014 tarih ve 87 sayõlõ
Belediye Meclis kararõnõn yeniden de erlendirilmesini talep etmektedir.
Konu ile ilgili olarak Meclisçe yapõlan incelemede, söz konusu yerle ilgili
olarak alõnan 02.06.2014 tarih ve 87 sayõlõ Belediye Meclis Kararõnda belirtilen i lemlerin
yapõlmadõ õ anla õldõ õndan talebin reddine,02.06.2014 tarih ve 87 sayõlõ Meclis Kararõnõn
aynen uygulanmasõna Meclisçe oybirli i ile
Karar Tarihi
: 02.09.2014
Karar Numarasõ :143
Belediyemiz Meclisinin 2014 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
28.maddesinde yer alan
mar ve ehircilik Müdürlü ünün 26.08.2014 tarih ve
31105704/2787 sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Kaleyazõsõ Mahallesi, 3 pafta, 193 ada, 32
nolu parselde tevhit, ifraz,yola terk ve ihdas i lemlerinin yapõlmasõ için satõ i lemi yapõlmasõ
talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: limiz Merkez Kaleyazõsõ Mahallesi, 3
pafta, 193 ada, 32 nolu parselin kuzey cephesinde bulunan Belediyemize ait kapanmõ yol
bo lu unun tevhit, ifraz,yola terk ve ihdas i lemleri yapõlabilmesi için satõ õ istenmektedir.
Konu ile ilgili olarak Meclisçe yapõlan de erlendirmede söz konusu parselin
kuzey cephesinde bulunan kapanmõ yol bo lu unun 3194 Sayõlõ mar Kanununun 17.maddesi
gere i satõ õnõn yapõlmasõna, satõ i ve i lemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine
Meclisçe oybirli i ile karar verildi.
Karar Tarihi
: 02.09.2014
Karar Numarasõ :144
Belediyemiz Meclisinin 2014 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündem dõ õ
olarak görü ülmesi kabul edilen Mali Hizmetler Müdürlü ünün 01.09.2014 tarih ve
21559232/216 sayõlõ teklifi ile, Su ve Kanalizasyon Müdürlü ü Bütçesinden alõp, Destekleme
Hizmetleri Müdürlü ü bütçesine aktarma yapõlmasõ talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: A a õda Programlar arasõ belirtilen
miktarlarõn Su ve Kanalizasyon Müdürlü ü bütçesinden alõnõp,Destekleme Hizmetleri
Müdürlü ü bütçesine aktarma yapõlmasõna, Meclisçe oybirli i ile karar verildi.
SU VE KANAL ZASYON MÜDÜRLÜ ÜNDEN
46-57-02-35 06-3-0 03-02-03-03 Elektrik alõmlarõndan 480.000,00.-TL. alõp,
DESTEKLEME H ZMETLER MÜDÜRLÜ ÜNE
46-57-02-33 01-3-9 03-05-01-04 Müteahhitlik hizmetleri giderlerine 480.000,00.TL.aktarõlmasõ
Karar Tarihi
: 02.09.2014
Karar Numarasõ :145
Belediyemiz Meclisinin 2014 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündem dõ õ
olarak görü ülmesi kabul edilen Zabõta Müdürlü ünün 01.09.2014 tarih ve 59468105/662
sayõlõ teklifi ile, Tuncay ÇAVDAR’a ait 57 T 0017 nolu ticari taksi plakasõnõn tescil edilmesi
talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: 15.08.2014 tarih ve 2454 nolu dilekçe
ile Belediyemize müracaat eden Tuncay ÇAVDAR, 57 T 0017 plakasõnõ aile sorunlarõ ve
maddi imkansõzlõklar sebebi ile yasal süre içerisinde faaliyete geçiremedi inden, limiz
Emniyet Müdürlü ünce plakasõnõn tescil dõ õ bõrakõldõ õnõ belirtmektedir.
Bahse konu ki inin ma duriyetinin giderilmesi için bu ki iye ait 57 T 0017
ticari taksi plakasõnõn tescil i lemlerinin yapõlmasõna, meclisçe oy birli i ile karar verildi
Karar Tarihi
: 02.09.2014
Karar Numarasõ :146
Belediyemiz Meclisinin 2014 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündem dõ õ
olarak görü ülmesi kabul edilen mar ve ehircilik Müdürlü ünün 01.09.2014 tarih ve
31105704/2817 sayõlõ teklifi ile, limiz Merkez Ada Mahallesi,36 pafta,35 ada,83 nolu
parselde 08.07.2014 tarih ve 118 sayõlõ Meclis Kararõna yapõlan itiraz Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: 29.08.2014 tarih ve 2600 sayõlõ
Belediyemize dilekçe veren Veysel KARAKUCAK isimli vatanda , limiz merkez Ada
Mahallesi,36 pafta,35 ada,83 nolu parselde 08.07.2014 tarih ve 118 sayõlõ Belediye Meclis
Kararõna itiraz etmektedir.
tiraz sahibi, kendilerinin daha önceleri kat artõrõm talebinde bulunduklarõnõ,
Belediyemiz Meclisi tarafõndan ret edildi ini,83 nolu parsele 8 kat verilerek yasalara aykõrõ
davranõldõ õnõ, ayrõca parselin tarihi mezarlarõn yanõnda kaldõ õnõ bu nedenle, Müzeden görü
alõnõp, alõnmadõ õnõ bildirmektedir.
Konu ile ilgili olarak Meclisçe yapõlan de erlendirmede söz konusu parsel ile
ilgili 08.07.2014 tarih ve 118 sayõlõ Belediye Meclis kararõ ile yapõlan plan tadilatõnda
yo unluk artõrõ õna gidilmedi i ve yasalara aykõrõ i lem yapõlmadõ õ anla õldõ õndan, itiraz
talebinin reddine, Ancak plan tadilatõ yapõlan parselin Tescilli Kültür Varlõ õna sõnõrõ olmasõ
ve bu tescilli Kültür Varlõ õnõn imar planlarõnda i lenmemi olmasõ nedeni ile, Meclisçe
alõnan 07.08.2014 tarih ve 118 sayõlõ Karar ile ilgili Samsun Kültür Varlõklarõnõ Koruma
Bölge Kurulunun onayõndan sonra mar planõ de i ikli inin imar planlarõna i lenmesine, 3194
Sayõlõ mar Kanununun 8/b maddesi gere i Meclisçe oyçoklu u ile karar verildi.(Alõnan
karara Meclis Üyesi Abidin GÜNÖZ bu karar ile ilgili daha önce çekimser oy kullandõ õndan,
yine çekimser oy kullandõ.)
Karar Tarihi
: 02.09.2014
Karar Numarasõ :147
Belediyemiz Meclisinin 2014 yõlõ Eylül ayõ Meclis Toplantõsõnda Gündemin
15.maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlü ünün 22.08.2014 tarih ve 21559232/481
sayõlõ teklifi ile, Bazõ Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine ili kin Cetvelin görü ülmesi talebi
Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜ ÜLDÜ
: Sinop Valili i l Mahalli dareler
Müdürlü ü’nün 16.07.2014 tarih ve 6119977- 349- 4599 sayõlõ yazõlarõ ekinde çi leri
Bakanlõ õ Mahalli dareler Genel Müdürlü ü’nün 14.07.2014 ve 30546965- 000- 14831 Sayõlõ
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i ( Seri No: 45) ve Resmi Gazeteye ait tebli
do rultusunda Bütçe Komisyonunca hazõrlanan ‘‘ Bazõ Vergi ve Harç Tarifelerine li kin
Tablonun ’’ aynen onaylanmasõna, Meclisçe oy birli i ile karar verildi.
Download

Hüseyin M NOĞLU-Meclis 1.Başkan Vekili. ÜYELER : Ra