YATIRIM
NDE KULLANILMAK ÜZERE K L T PARKE TA I-BORDÜR TA I-OLUK TA I
S NOP BELED YES FEN LER MÜDÜRLÜ Ü
YATIRIM NDE KULLANILMAK ÜZERE K L T PARKE TA I-BORDÜR TA I-OLUK TA I alõmõ 4734 sayõlõ
Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre açõk ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye
ili kin ayrõntõlõ bilgiler a a õda yer almaktadõr:
hale Kayõt Numarasõ
: 2014/147002
1- darenin
a) Adresi
: Meydan Kapi Mah. Atatürk Caddesi 10 57000 Merkez
S NOP MERKEZ/S NOP
b) Telefon ve faks numarasõ
: 3682611845 - 3682615973
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) hale dokümanõnõn
görülebilece i internet adresi
(varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- hale konusu malõn
a) Niteli i, türü ve miktarõ
: K L T PARKE TA I H=8 CM SADE 200.000 ADET K L T PARKE
TA I H=6 CM SADE 52.500 ADET BORDÜR TA I SADE EN =1012 CM YÜKSEKL K=20-25 CM BOY=60-70 CM 2.000 ADET
OLUK TA I 30X11X SERBES BOY SADE 4.000 ADET
Ayrõntõlõ bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanõ içinde
bulunan idari artnameden ula õlabilir.
b) Teslim yeri
: Fen leri Müdürlü ünce gösterilecek depo ve yerlere
teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi
: 01/01/2015 tarihinde i e ba lanacak olup, darenin ihtiyacõ
do rultusunda 31/12/2015 tarihine kadar
darenin
belirledi i yere teslim edilecektir.
3- halenin
a) Yapõlaca õ yer
: Sinop Belediye Ba kanlõ õ Atatürk Caddesi S NOP
b) Tarihi ve saati
: 28.11.2014 - 11:00
4. haleye katõlabilme artlarõ ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. haleye katõlma artlarõ ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatõ gere i kayõtlõ oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odasõ ya da ilgili Esnaf ve
Sanatkarlar Odasõ belgesi;
4.1.1.1. Gerçek ki i olmasõ halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u yõlda alõnmõ ,
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasõna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasõna kayõtlõ
oldu unu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel ki i olmasõ halinde, ilgili mevzuatõ gere i kayõtlõ bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi
Odasõndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u yõlda alõnmõ , tüzel ki ili in odaya
kayõtlõ oldu unu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek ki i olmasõ halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel ki i olmasõ halinde, ilgisine göre tüzel ki ili in ortaklarõ, üyeleri veya kurucularõ ile
tüzel ki ili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamõnõn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasõ halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarõ gösteren belgeler ile tüzel
ki ili in noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. ekli ve içeri i dari artnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. ekli ve içeri i dari artnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 hale konusu alõmõn tamamõ veya bir kõsmõ alt yüklenicilere yaptõrõlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterli e ili kin belgeler ve bu belgelerin ta õmasõ gereken kriterler:
dare tarafõndan ekonomik ve mali yeterli e ili kin kriter belirtilmemi tir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterli e ili kin belgeler ve bu belgelerin ta õmasõ gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satõcõlõ õ veya imalatçõlõ õ gösteren belgeler:
a)
malatçõ
ise
imalatçõ
oldu unu
gösteren
belge
veya
belgeler,
b) Yetkili satõcõ veya yetkili temsilci ise yetkili satõcõ ya da yetkili temsilci oldu unu gösteren
belge
veya
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarõdaki belgelerden biriyle birlikte
sundu u
serbest
bölge
faaliyet
belgesi.
steklilerin yukarõda sayõlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasõ
yeterli kabul edilir. steklinin imalatçõ oldu u a a õdaki belgeler ile tevsik edilir.
Adayõn veya isteklinin imalatçõ oldu unu gösteren belge veya belgeler ise unlardõr:
a) Aday veya istekli adõna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayõn veya isteklinin üyesi oldu u meslek odasõ tarafõndan aday veya istekli adõna
düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayõn veya isteklinin kayõtlõ oldu u meslek odasõ tarafõndan aday veya istekli adõna
düzenlenen malat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarõna veya ünvanlarõna düzenlenmi olan teklif etti i mallara
ili kin yerli malõ belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
5.Ekonomik açõdan en avantajlõ teklif sadece fiyat esasõna göre belirlenecektir.
6. haleye sadece yerli istekliler katõlabilecektir.
7. hale dokümanõnõn görülmesi ve satõn alõnmasõ:
7.1. hale dokümanõ, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasõ) kar õlõ õ Sinop
Belediye Ba kanlõ õ Mali Hizmetler Müdürlü ü hale Servisi adresinden satõn alõnabilir.
7.2. haleye teklif verecek olanlarõn ihale dokümanõnõ satõn almalarõ veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sinop Belediye Ba kanlõ õ Mali Hizmetler Müdürlü ü
hale Servisi adresine elden teslim edilebilece i gibi, aynõ adrese iadeli taahhütlü posta
vasõtasõyla da gönderilebilir.
9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale
sonucu, üzerine ihale yapõlan istekliyle her bir mal kalemi miktarõ ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fiyatlarõn çarpõmõ sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözle me
imzalanacaktõr.
Bu ihalede, i in tamamõ için teklif verilecektir.
10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmõ ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Baki ERGÜL
Belediye Ba kanõ
Download

YATIRIM Ş NDE KULLANILMAK ÜZERE K L T PARKE TAŞI