Tedarik Zinciri Yönetimi
Dr. Hacer Güner Gören
Tedarik zinciri nedir?
Ganeshan & Harrison (1995) tedarik zincirini söyle
tanımlamıșlardır, “Tedarik zinciri; malzeme satın
alma, bu malzemeleri yarı ve bitmiș ürünlere
çevirme, son ürünlerin müșterilere dağıtımını
içeren faaliyetler ağıdır”.
Tedarikçi ile bașlayıp müșterilere kadar uzanan,
hammaddenin temin edilmesi, üretim sürecinde
ürüne dönüștürülmesi ve müșterilere ulaștırılması
faaliyetlerini kapsayan bir organisazyon, bir
faaliyetler bütünüdür (Küçük, 2011).
Tedarikçiler, ana sanayi, distribütörler ve tüketiciler
tedarik zincirinin temel elemanlarıdır.
http://www.nitc.ac.in/app/webroot/img/upload/content_2855.pdf
http://www.nitc.ac.in/app/webroot/img/upload/content_2855.pdf
http://www.nitc.ac.in/app/webroot/img/upload/content_2855.pdf
MALZEME AKIȘI
http://www.nitc.ac.in/app/webroot/img/upload/content_2855.pdf
SİPARİȘ AKIȘI
http://www.nitc.ac.in/app/webroot/img/upload/content_2855.pdf
Tedarik zincirinin faydaları
Stok seviyelerinde azalma
Kalitede iyileșme
Teslim sürelerinde azalma
Kapasite dengelenmesi
http://www.nitc.ac.in/app/webroot/img/upload/content_2855.pdf
Deterjan tedarik zinciri
http://www.nitc.ac.in/app/webroot/img/upload/content_2855.pdf
Tedarik zinciri neden karmașık?
Birbirine bağlı tedarikçilerin, üreticilerin
ve dağıtıcı ağının çok büyük olması
Tedarik zinciri üyelerinin bașka büyük
ağlarda da olması
Tedarik zincirinin dinamik doğası
Tedarik zinciri yönetimi nedir?
Tedarik zinciri yönetimi, tedarikçilerin,
üreticilerin, depoların etkin bir șekilde
entegrasyonun
içeren
yaklașımlar
bütünüdür.
http://www.nitc.ac.in/app/webroot/img/upload/content_2855.pdf
Tedarik Zincirinde Kırbaç Etkisi
Bullwhip effect.
http://www.aalhysterforklifts.com.au/index.php/about/blog-post/what_is_the_bullwhip_effect_understanding_the_concept_definition
Kırbaç etkisi neden olușur?
Sipariş
ile teslimat arasında geçen sürenin
uzunluğu
Tahmin hataları
Bilgi paylaşımındaki problemler
Uzun temin süreleri
Yığın siparişler
Fiyat değişiklikleri
Promosyonlar
Ürün karması değişiklikleri
Kırbaç etkisi nasıl önlenir?
Talep tahmini
Fiyat yönetimi
Bilgi paylașımı
Ulaștırma Problemi
Transportation problem
Tedarik zinciri probleminin bir prototipi
olarak görülebilir.
Amaç:
◦ Toplam tașıma maliyetini minimize eden
optimum yolları ve bu yollar üzerinde
tașınacak miktarları belirlemektir.
Örnek
Depo
Toplam Üretimdeki Yüzdesi
Amarillo
31
Teaneck
30
Chicago
18
Sioux Falls
21
Fabrika
Beklenen Üretim (1000)
Sunnyvale
45
Dublin
120
Bangkok
95
Depo
Toplam Nakliye (1000)
Amarillo
80
Teaneck
78
Chicago
47
Sioux Falls
55
Örnek
Nakliye masrafı (her 1000 birim için $)
‘A
‘DAN
Amarillo
Teaneck
Chicago
Sioux Falls
Sunnyvale
250
420
380
280
Dublin
1280
990
1440
1520
Bankok
1550
1420
1660
1730
Örnek
Ulaștırma Probleminin doğrusal
programlama ile ifade edilmesi
www.mku.edu.tr/getblogfile.php?keyid=1476
Ulaștırma Probleminin doğrusal
programlama ile ifade edilmesi
cij:
Bir birim ürünü i noktasından j
noktasına tașımanın maliyeti
m: kaynak sayısı
n: hedef sayısı
Kısıt sayısı: m+n (ișaret kısıtları hariç)
Ulaștırma Probleminin doğrusal
programlama ile ifade edilmesi
www.mku.edu.tr/getblogfile.php?keyid=1476
Dağıtım Gereksinim Planlama
(DRP)
MRP II’nun tedarik zinciri için genișletilmiș halidir.
Hangi ürüne ne zaman, ne kadar ve nerede gereksinim
duyulacağını ve bu gereksinimin nasıl karșılanacağını,
Hangi ürünün ne zaman, hangi Dağıtım Merkezi (DM)
arasında, ne miktarda, hangi tasıma aracı ile
tașınacağını,
Gereksinimlerin
zamanında
ve
tam
olarak
karșılanabilmesi için alan, hacim, isçilik, araç, gereç ve
donanım gereksiniminin ne oldugu,
Hangi DM’nde, hangi ürün için ne kadarlık stok
bulundurulması gerektiğini,
Çeșitli senaryoların, siparișlerin karșılanma oranı, stok
miktarları, kapasite kullanım oranı, maliyet vd.
parametrelere göre sonuçlarını, gösterir.
Türköz, Ö. (2007)“Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Gereksinim Planlaması”,
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst., Yüksek Lisans Tezi.
Tedarik zincirinde dağıtım
rotalarının belirlenmesi
Araç çizelgeleme (vehicle scheduling)
Gezgin satıcı problemi ile ilgili.
1. șehirden bașlayan satıcı tüm șehirleri
dolașarak tekrar kendi șehrine geri
dönmelidir. Amaç, toplam kat ettiği yolu
minimize etmektir.
NP Hard bir problem.
Tedarik zincirinde dağıtım
rotalarının belirlenmesi
coj: Depodan
j. müșteriye yapılan seyahatin
maliyeti
cij: i.müșteriden j. müșteriye yapılan
seyahatin maliyeti
Toplam maliyet: 2∑ ive j müșterilerini ard arda ziyaret etme
sonucu olușan kazanç: sij=coi+coj-cij
Toplam hesaplama sayısı:
!
=
! !
Örnek
Müșteri
Konum
Günlük ihtiyaç
1
(15,30)
85
2
(5,30)
162
3
(10,20)
26
4
(5,5)
140
5
(20,10)
110
Örnek
Maliyet (cij)
‘A
‘DAN
0
0
1
2
3
4
5
33,5
30,4
22,4
7,1
22,4
10,0
11,2
26,9
20,6
11,2
25,0
25,0
15,8
14,1
1
2
3
4
s12=c01+c02-c12=33,5+30,4-10=53,9
s13=c01+c03-c13=33,5+22,4-11,2=44,7
s14=13,7
s25=27,8
s34=13,7
s35=30,7
s45=13,7
s15=35,3
s23=41,6
s24=12,5
15,8
Örnek
Download

19.12.2014