1
Özel Okullarda Eğitime Hazırlık Ödeneği Verilmeli midir?
Özel okullarda yöneticilik ve eğitim öğretim hizmeti yapanların alacakları aylık ücretlerin, resmi
okullarda görev yapan aynı seviyedeki yönetici ve eğitim personelinin alacakları aylık ücretlerden daha
düşük olamayacağını düzenleyen Özel Öğretim Kurumları Kanununun 9.maddesi ikinci fıkrası
14.03.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 6528 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Özel okul personel ücret bordroları, ücret tutarı ve şekil yönünden resmi okul bordrolarına bağlı
kalınmaksızın serbestçe düzenlenebilecektir.
Verilecek ücretlerin asgari ücretten düşük olamayacağı tabiidir.
Aynı maddenin sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerin ödeneceğini düzenleyen üçüncü fıkrası ise
halen yürürlüktedir. Fıkra hükmü şöyledir;
“Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler, bütçe kanunlarıyla resmî okul öğretmen ve personeline
sağlanan haklara denk olarak okul öğretmenlerine ve personeline de ödenir. Sosyal yardım
kapsamındaki ek ödemelerden gelir vergisi kesilmez.”
Devlet memurlarına ödenen sosyal yardım kapsamındaki ödemeler 657 sayılı Kanunun 187 - 213 nolu
maddelerinde belirtilmiştir.
Bu maddelerde eğitim yılına hazırlık ödeneği sayılmamıştır. Bu ödenek 657 sayılı Kanunun Ek - 32
maddesine istinaden resmi okul öğretmenlerine ödenmektedir.
Eğitim yılına hazırlık ödeneği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sosyal yardım kapsamında
sayılmadığından 5580 sayılı Kanunun 9.maddesi 3.fıkrası kapsamına dahil değildir.
Yargıtay 9. Hukuk dairesi 25 Nisan 2012 tarihinde 2012/14341 sayılı kararıyla eğitim yılına
hazırlık ödeneğinin özel okul öğretmenlerine ödenmesinin zorunlu olmadığına hükmetmiş, bu
kararını 7 Mart 2013 tarihli ve 2013/8117 sayılı kararıyla eğitim yılına hazırlık ödeneğinin özel
okul öğretmenlerine de ödenmesi gerektiği şeklinde düzeltmiştir.
Fakat Yargıtay’ın düzeltme kararını dayandırdığı 5580 sayılı Kanunun 9. maddesi ikinci fıkrası
14 Mart 2014 tarihinde yürürlükten kaldırıldığı için kararın dayanağı kalmamıştır.
Dolayısıyla özel okullarda ödenme zorunluluğu yoktur.
İsteğe bağlı ödenmesi halinde istihkaka bağlı ücret ödemesi niteliğinde olmadığı ve öğretmenlere yeni
eğitim yılına hazırlık yapmalarına destek amacıyla verildiği için bankadan ödenme zorunluluğu yoktur.
Buna benzer ödemeler için Çalışma Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğünün verdiği bir yazı aşağıya
alınmıştır.
2
Download

Özel Okullarda Eğitime Hazırlık Ödeneği Verilmeli midir?