ANAYASA HUKUKU
TEST:1
TEMEL KAVRAMLAR,
1) Bir devletin, temel kurumlarını yapısını
İşleyişini ve vatandaşların temel hak ve
hürriyetlerini düzenleyen, temel hukuk metnine
ne ad verilir?
A) Yasa
B) Anayasaya
C) Tüzük
D) Yönetmelik
E) Genelge
2) Aşağıdaki hukuk dallarından hangisi kamu
hukuku alanına dahil değildir?
A) Medeni hukuk
B) Ceza hukuku
C) Anayasa hukuku
D) İdare hukuku
E) Yargılama hukuku
3) Aşağıdakilerden hangisi Türk hukuk
düzenindeki yaptırım türlerinden biri değildir?
A) Cebri İcra
B) Ceza
C) Kısas
D) Tazminat
E) İptal
4) Bir ülkede yetkili bir makam tarafından
konulmuş olan ve yürürlükte bulunan hukuk
kurallarının tümüne birden ne ad verilir?
A) Tarihi hukuk
B) Mevzu hukuk
C) Müsbet hukuk
D) Doğal hukuk
E) Çağdaş hukuk
7) Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı
kaynaklarından biri değildir?
A) Örf ve adet
B) kanun
C) Tüzük
D) Yönetmelik
E) Anayasa
8) Türk Medeni kanununa göre, kişilik nasıl
başlar?
A) Sağ ve tam doğumla
B) Ayırt etme gücünün kazanılmasıyla
C) Yedi yaşına girmeyle
D) Reşit olmakla
E) Evlenmekle
9) Sosyal düzeni sağlayan kurallardan hangisi
maddi nitelikli bir yaptırım içerir?
A) Din kuralları
B) Görgü kuralları
C) Hukuk Kuralları
D) Ahlak Kuralları
E) Örf ve Adet kuralları
10) I.Kişiler hukuku
II. Ticaret hukuku
III. Miras hukuku
Yukarıdakilerden hangisi Medeni hukukun alt
dallarından değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
5) Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte olan
11) Kişi ile devlet veya bir devlet ile başka bir
Hukuk kurallarından sadece yazılı olanlara ne ad devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk
verilir?
kurallarının tümüne ne ad verilir?
A) Kamusal hukuk
A) Anayasa hukuku
B) Tarihi hukuk
B) Özel hukuk
C) Doğmatik hukuk
C) Devletler Genel hukuku
D) Tabii hukuk
D) Kamu hukuku
E) Mevzu hukuk
E) İdare hukuku
6) Bir somut olaya uygulanacak yazılı yada yazılı 12)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye
olmayan hukuk kurallarının bulunmaması
Cumhuriyetinde yer alan ceza türlerinden biri
durumuna ne ad verilir?
değildir?
A) Hukuk boşluğu
A) Ölüm cezası
B) Kural içi boşluk
B) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
C) Örtülü boşluk
C) Adli para cezası
D) Kanun boşluğu
D) Müebbet hapis cezası
E) Açık boşluk
E) Hapis cezası
13) Hukuka aykırı olarak başkalarına verilen
zararların yada sözleşmeden doğan yükümlerin
yerine getirilmemesinden kaynaklanan zararların
ödettirilmesini öngören yaptırım biçimi
hangisidir?
A) Cebr-i İcra
B) Ceza
C) Hükümsüzlük
D) Tazminat
E) İptal
14) Aşağıdakilerden hangisi Anayasanın
değiştirilemeyecek hükümlerinden biri değildir?
A) Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
B) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
C) Milli marşı istiklal marşıdır.
D) Başkenti Ankaradır.
E) Dili Türkçedir.
19) Kendisini veya başkasını bilerek sebebiyet
vermediği bir zarardan yada derhal oluşabilecek
bir tehlikeden kurtarmak için başkasının
mallarına zarar vermeye ne ad verilir?
A) Meşru müdafaa
B) Zaruret hali
C) Savunama hakkı
D) Dava hakkı
E) Kuvvet kullanma
20) Suç oluşturan fillerin neler olduğunu, bu
fiilleri yapanlara ne gibi cezaların uygulanacağını
gösteren hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Vergi hukuku B)İş hukuku C)Ticaret hukuku
D) Ceza hukuku E) Medeni hukuk
21) Türk Ceza kanununa göre suç sayılan fiili
işlediği zaman kaç yaşını bitirmemiş olanlara ceza
verilemez?
A) 10
B) 12 C) 13
D) 14
E)15
15) Aşağıdakilerden hangisi bir anayasanın katı
olduğunu gösteren emarelerden biridir?
A) Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi
22) Kişilerin yakınlarıyla olan ilişkileri anlamına
gelen hısımlık Medeni hukukun hangi bölümünde
B) Güçler ayrılığı ilkesinin benimsenmesi
düzenlenmiştir?
C) Değiştirilemez hükümlerin varlığı
D) Kanunlarını Anayasaya uygunluğun bir yüksek A) Kişiler hukuku
B) Aile Hukuku
mahkeme tarafından denetime tabi tutulması
C) Miras hukuku
E) Kanunların halk oyuna sunulması
D) Borçlar Hukuku
16) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin nitelikleri E) İş hukuku
arasında sayılmamıştır?
A) Laik devlet
B) Sosyal Devlet
C) Demokratik Devlet
D) Parlamenter hükümet modeli
E) Atatürk milliyetçiliğine bağlı Devlet
23Usulüne göre yürürlüğe giren bir milletlerarası
antlaşma aşağıdakilerden hangisi ile aynı
niteliktedir?
A) Anayasa B) Tüzük C) Kanun
D) Kanun hükmünde kararname E)Yönetmelik
17) Aşağıdakilerden hangisi suç ve cezalara ilişkin
24)Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarından en
anayasal ilkeler arasında yer almaz?
yumuşak olan değiştirilmesi için salt çoğunluğun
A) Cezai sorumluluk şahsidir.
B) İspatlanmadıkça kimsenin suçlu sayılmaması yeterli sayıldığı anayasa aşağıdakilerden
C) Vatandaşın suç sebebiyle hiçbir şekilde yabancı hangisidir?
A) 1876 Kanuni esasi
ülkeye verilmemesi
D) Baskı altında alınan delillerin geçersiz olması B) 1921 Anayasası
C) 1924 Anayasası
E) İdam cezasının kaldırılmış olması
D) 1961 Anayasası
18) Resmi memur önünde yapılmayan bir evlenme E) 1982 Anayasası
aşağıdaki hukuki
tabidir?
A) İptal
B) Mutlak butlan
C) Yokluk
D) Nispi butlan
E)Cebri icra
yaptırımlardan
hangisine
1)B 2)A 3)C 4)C 5)E 6)A 7)A 8)A 9)C 10)B 11)C
12)A 13)D 14)B 15)C 16)D 17)C 18)C 19)B 20)D
21)B 22)A 23)C 24)B
G.AKYILMAZ
Download

ANAYASA HUKUKU TEST:1 TEMEL KAVRAMLAR, 1) Bir devletin