T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde
Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı
(Tebliğ No: 2014/ 10)
HİBE BAŞVURU FORMU
Başvuru Sahibinin *
Adı Soyadı/Unvanı
Başvuru No
(Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce verilen sıra numarasıdır.)
..... / ..... / 2014
Evrak No – Tarih
(Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğü dolduracaktır.
Satın Alınacak Makine-Ekipman
* Yatırımcı gerçek kişiler Nüfus cüzdanı fotokopisi tüzel kişiler faaliyet alanını gösterir ana sözleşme sunacaktır.
Makine-Ekipmanın maliyeti
Makine –Ekipmanın Toplam
Tutarı
Hibeye Esas Mal
Alım Tutarı
Ayni Katkı Tutarı
Talep Edilen Hibe
Tutarı
A = (B + C)
B
C
D = B x 0,50
….....…… TL
(KDV hariç)
……........ TL
(KDV hariç)
…………… TL
(KDV hariç)
………......... TL
(KDV hariç)
Başvuru Sahibi Hakkında Bilgiler:
Gerçek kişi
Tüzel kişi
**Diğer özelliklere sahip olanlar
Hukuki Statüsü
(Başvuru sahibinin özelliği)
**(Genç çiftçi, iyi tarım, organik tarım uygulayıcısı, kadın çiftçi,%40 ve üzeri engelli, şehit ve
gazilerin 1.derece yakınları ve gaziler v.b)
Geçmiş yıllarda destekten
aldığı makine adı ve sayısı
( Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç olmak üzere daha önceki
etaplarda 2 ve daha fazla hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar başvuru yapamazlar.)
Posta Adresi/ İlçe ve köyü
Vergi Dairesi
Cep Telefon No
T.C. Kimlik No
veya Vergi No
Ev Telefon No
E-Mail Adresi
Yukarıdaki ve ekteki bilgilerin doğru olduğunu, başvuruda bulunmuş olduğum makine ve ekipmanı
başvurumun kabul edilmesini müteakip hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra belirtilen esaslar
dahilinde 2013 veya 2014 model, kullanılmamış olarak alacağımı taahhüt ederim …../…../2014
EKİ: Satın alınacak makine ve ekipmana ait bilgi ve belgeler
Adı Soyadı/Kaşe ve imza
33. SU ÜRÜNLERİ İÇİN KULUÇKA DOLABI(İNKÜBASYON KABİNİ)
Kuluçka Dolabı (İnkübasyon Kabini) Bilgi Formu*
Başvuru Sahibi
Uygulama Yeri ve
Faaliyet şekli
Kurulu kapasite (ton/yıl)
Tesis alanı (da)
•
* SKS (su ürünleri kayıt sistemi) kayıtları ile uyumlu olacak
Su ürünleri yetiştiriciliğinde yavru üretimi için kullanılan 4-8-12 ve 16 sıralı olarak dizayn
edilebilen tavalar ve kabinden oluşan makine ve ekipmanı ifade eder.
• İnkübasyon kabini korozyona dayanıklı, kompozit malzemeden mamül gövde ve tavalardan
oluşmalıdır.
• İnkübasyon kabini çerçevesi alüminyum olmalıdır, tüm metal bağlantı malzemeleri paslanmaz
olmalıdır.
• Sistem hava kabarcığı oluşturmayan tek drenajlı su akış dizaynına sahip olmalıdır.
• Her tava koruyucu elek ile kaplanmış yumurta haznesine sahip olmalıdır. Bu hazneler istenildiği
taktirde çıkartılabilir özelikte olmalıdır.
• Her bir yumurta haznesi en az 12.000 adet yumurta , kabin ise en az 200.000 adet yavru balık
kapasiteli olmalıdır.
• Başvuru sahipleri, su ürünleri yetiştiricilik belgesi ve/veya su ürünleri kuluçkahane
belgesine sahip olmalı ve su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmalıdır.Kurulu kapasite en az
50 ton/yıl olmalıdır.
Başvuruda İstenecek Belgeler: (Hibe Başvuru formunun ekleri) :
1. Makine-Ekipman Bilgi Formu
2. Şirketler veya bireyler için SKS belgesi ve Su ürünleri kooperatifinin başvuruya ilişkin
yönetim kurulu kararı ve istihdam edilen kişi listesi.
3. Teknik Şartname
4. Proforma fatura( Teknik bilgileri içermelidir.)
5. Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru sahibinin başvuru
için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri
Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:
(Belgeler yatırımcı tarafından muhafaza edilecektir.)
1. Garanti Belgesi
2. Satış sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi(Yetkili Servis Belgesi) veya TSE hizmet Yeterlilik Belgesi
3. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu
Satın alma aşamasında il proje yürütme birimine verilecek belgeler
1. Teknik Şartname
2. Yerli ve ithal makine ve ekipmanlar için CE işareti taşıma zorunluluğuna istinaden
tarafından verilecek CE uygunluk beyanı.
ilgili firma
Başvuru Değerlendirme Kriterleri
: ...............................
: ...............................
Başvuru sahibi
Başvuru No
SU ÜRÜNLERİ İÇİN KULUÇKA DOLABI
Kriterler
Puan
Referans
puan
Aldığı
Puan
1- Başvuru sahibinin
Su Ürünleri Kooperatifi olması durumunda
Bireysel olması
20
10
20
Tüzel Kişi olması
5
2- Kurulu kapasite(ton/yıl) (Kurulu Kapasitesi en az 50 ton yıl olmalı)
50-70
71-100
5
10
7
100’den fazla
10
3- Başvuru sahiplerinin özellikleri
Kadın su ürünleri yetiştiricileri
%40 ve üzeri engelli raporu olanlar
5
15
10
Şehit ve Gazilerin 1. Derece yakınları ve Gaziler
15
4- İstihdam durumu(Kişi)
5‘e kadar
6-10 arası
10’dan fazla
3
5
15
8
Su Ürünleri Kooperatifi
15
5- Makine ve Ekipman TSE veya TSEK Belgesi(Var ise Belge ibrazı gereklidir.)**
TSE veya TSEK Belgesi Yok
TSE veya TSEK Belgesi Var
0
5
5
6-Başvuru sahibinin daha önce KKYDP kapsamında hibeden yararlanma durumu
***Hibeden 1 kez yararlandı(Tarımsal amaçlı, su ürünleri koop.birlikler ve bunların üst birlikleri hariç)
Hibeden yararlanmadı.(Sulama,Ekonomik, Makine ve ekipman)
5
20
20
7- Satın alacağı makine ekipmanın ithal ya da yerli üretim olma durumu
(Yüklenici beyanı veya deney raporundaki ifade yeterlidir. Tereddüt halinde yükleniciden marka ve modelli yerli malı belgesi istenebilir. )
İthal makine
Yerli makine
TOPLAM
0
15
15
100
* Aynı Puanı alan yatırımcılar için tesisi yeni olan yatırımcılara öncelik verilir.** Makine ve Ekipmanın bütünü için geçerlidir. Aksamlar için
kullanılan TSE Belgesi geçerli değildir. ***(Tarımsal amaçlı kooperatifler, su ürünleri kooperatifleri, birlikler ve bunların üst birliklere 20 tam
puan verilmelidir.)
Download

33. su ürünleri için kuluçka dolabı