MESUT UYANIK
Personal Information
Birth place
: Emet-Kütahya
Birth date
: 27.10.1984
Marital status
: Single
Adress
: Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops
Dışkapı-Ankara
Contact
: [email protected] ; [email protected]
Phone : 0 312 596 1284
Fax: 0 312 326 1866
Field of specialization
: Industrial Crops (Medicinal and Aromatic Plants)
Education
Ph. D.
:Graduate School of Natural and Applied Sciences, Ankara University, 2013-
M.Sc
: Graduate School of Natural and Applied Sciences, Ankara University, 2013
B. Sc.
: Karadeniz Technical University, Agricultural Faculty, 2008
Akademic Period
Year
Degree
Affiliation
Department
2009-2011
Research
Asistant
Graduate School of Natural and Applied
Sciences, Ordu University
Field Crops
2011-2012
Research
Asistant
Agricultural Faculty, Namik Kemal
University
Field Crops
2012-Now
Research
Asistant
Graduate School of Natural and Applied
Sciences, Ankara University
Field Crops
Publication List
1. Kara S M, Uyanık M, 2010. A lesson for sunflower: The soybean experience of the Black Sea Region. Helia
33(53): 85-90.
2. Uyanık M, Kara S M, Kandemir K, İpek A, Gürbüz B, 2010. Volatile oil and its components in coriander as
affected by row spacing and nitrogen. 6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European
Countries (6th CMAPSEEC), 18-22 April 2010, Antalya, Turkey.
3. Kandemir K., Uyanık M, Kara Ş M, Özkutlu F, 2010. Farklı sıra aralığı ve azot dozlarında yetiştirilen kişniş
tohumlarının mikoelement içeriği. 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 15-17 Eylül 2010, İzmir.
4. Kandemir K., Kara Ş M, Uyanık M, 2011. The effect of different nitrogen doses and row spaces on volatile
oil, seed yield and yield components in coriander. 3rd International Congress on Aromatic and Medicinal Plants,
April 13-15 2011, Cagliari, Italy.
5. Kara Ş M, Uyanık M, 2011. Current status and future prospects of medicinal and aromatic plants in Turkey.
3rd International Congress on Aromatic and Medicinal Plants, April 13-15 2011, Cagliari, Italy.
6. Uyanık M, Kara, Ş M, Kıralan M, Kandemir K, 2011. Fatty acid composition of coriander as affected by row
spacing and nitrogen. 3rd International Congress on Aromatic and Medicinal Plants, April 13-15 2011, Cagliari,
Italy.
7. Uyanık M, Afshar Pour Rezaeieh K., Delen Y, Gürbüz B, 2011. Baklagillerde bakteri aşılaması ve azot
fiksasyonu. Ziraat Mühendisliği Dergisi, sayı 357: 8-12.
8. Uyanık M, Kara Ş M, 2011. Tarımsal üretim planlamasında ihmal edilen stratejik bitkiler: Yağlı tohumlar. 1.
Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 27-30 Nisan 2011, Eskişehir.
9. Kara Ş M, Sargın O, Uyanık M, 2011. Yeni tohumculuk kanunu ve düşündürdükleri. Türkiye IV.
Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran, 2011, Samsun
10. Yılmaz N, Özkorkmaz F, Açıkgöz A, Uyanık M, 2011. Ordu-Akkuş ekolojik koşullarında bazı kuru fasulye
(Phaseolus vulgaris L.) çeşit ve ekotiplerinin verim verim özelliklerinin belirlenmesi. IX.Tarla Bitkileri
Kongresi, 12-15 Eylül 2011, Bursa.
11. Batı E, Kara Ş M, Uyanık M, 2011. Bazı bitkisel drogların uçucu yağ bileşenlerinin belirlenmesi. IX. Tarla
Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül 2011, Bursa.
12. Afshar Pour Rezaeieh K, Gürbüz B, Uyanık M, 2012. Characterization of different cumin landraces
(Cuminum cyminum L.) under varying Zn doses, scoping their productivity and essential oil. 5th International
Symposium Breeding Research on Medicinal and Aromatic Plants, June 18-20, 2012, Veterinarmedizinische
Universitat Wien, Austria.
13. Gürbüz B, Karakaya A., Afshar Pour Rezaeieh K., Çelik A, Uyanık M, 2012. Türkiye'de kimyon tarımı ve
ekonomik önemi. Türk Tarım Dergisi, Sayı: 203: 84-87.
14. Afshar Pour Rezaeieh K., Gürbüz B, Uyanık M, 2012. Screening global challenges and prospects facing
medicinal and aromatic plants. Manas Journal of Agriculture and Life Science, 13: 55-64.
15. Uyanık M, Kara Ş M, Gürbüz B, 2012. Sürdürülebilir kalkınmada biyoçeşitliliğin önemi. Türk Bilimsel
Derlemeler Dergisi 5 (2): 125-127.
16. İpek G, Beyzi E, Gürbüz B, İpek A, Uyanık M, Özgen, Y, 2013. Current status of endemic species
belonging to the family ıridaceae found in kayseri. First Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic
Plants, April 17-20, 2013, Gazimagosa, The Nothern Cyprus.
17. Uyanık M, Kara Ş M, Gürbüz B, Özgen Y, 2013. Türkiye'de bitki çeşitliliği ve endemizm. Ekoloji Kongresi,
02-04 Mayıs 2013, Tekirdağ.
18. Uyanık M, Kara Ş M, Korkmaz K., 2013. Farklı NaCl konsantrasyonlarının bazı kolza (Brassica napus L.)
çeşitlerinde bitki gelişimine etkisi. X. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya.
19. Delen Y, Uyanık M, Gürbüz B, Palalı S, 2013. Farklı bakteri aşılama yöntem ve dozlarının çemen
(Trigonella foenum-graecum L.)'in verim ve bazı morfolojik özellikleri üzerine etkisi. X. Tarla Bitkileri
Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya.
20. Koçak N, Uyanık M, Gürbüz B, Beyzi E. 2014. Determination of cross-polination ratio in safflower
(Carthamus tinctorious L.) using different experimental designs. Journal of Agricultural Sciences, 20 (2):120125.
21. Uyanik M, Gurbuz B, 2014. Chemical diversity in essential oil Compositions of Leaf, Herb and Flower in
Lemon Balm (Melissa officinalis L.). Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences 1(2): 210-214.
22. Khadem Arabbaghi E, Gürbüz B, Afshar Pour Rezaeieh K, Uyanik M. 2014. GC-MS Analysis of bioactive
components of Dracocephalum moldavica L., treated by boric acid doses. International Agricultural Congress, 26 Semtember 2014, Bucharest-Romania.
23. Uyanik M, Gürbüz B. 2014. Oğulotu (Melissa officinalis L.)’nda diurnal varyabilitenin belirlenmesi üzerine
bir araştırma. II. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, 23-25 Eylül 2014, Yalova.
24. Uyanik M, Kara Ş M, Korkmaz K. 2014. Bazı kışlık kolza (Brassica napus L.) çeşitlerinin çimlenme
döneminde tuz stresine tepkilerinin belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 20 (4): 368-375.
Download

Personal PDF File