Birimi
: Modern Pentatlon Federasyonu
Karar Tarihi : 22 – 23 Şubat 2014
Karar No
: 73
TÜRKİYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU
DİSİPLİN ve CEZA TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1-(1) Bu talimat, spor ahlakına, disiplinine sahip sağlıklı nesillerin yetişmesine
yardımcı olmak ve tüm modern pentatlon ve diğer spor faaliyetlerinde disiplini sağlamak
amacıyla, Disiplin kurulunun oluşumunu, çalışma usul ve esaslarını, ulusal ve uluslararası
esaslara ve uygulamalara göre disiplin ihlali oluşturan fiilleri, bunların cezalarını ve cezaların
infazını belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.
Kapsam
Madde 2-(1) Bu talimat Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından
düzenlenen ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun yetki alanına giren tüm faaliyetler
ve modern pentatlon ve diğer spor branşları ile ilgili tüm hususlarda, kulüpler, kulüp
başkanları, onursal başkanları, yöneticileri, çalışanları, müsabaka görevlileri, sporcu, hakem,
antrenör, teknik direktör, öğretici, menajer, gözlemci, benzeri spor elemanları, sporcu destek
personeli, il temsilcisi, taraftar, bir müsabaka ve etkinlik kapsamında görevlendirilmiş kişiler,
modern pentatlonda görevli ve ilgili diğer kişiler ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm
faaliyetleri kapsar.
Dayanak
Madde 3-(1) Bu talimat, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 19/7/2012 tarihli ve 28358
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik ile Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Ana Statüsüne
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 4– (1) Bu talimatta yer alan;
a)Bakan
:Gençlik ve Spor Bakanını,
b)Bakanlık
:Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Diğer kişiler
:Sporcular, kulüp yöneticileri ve görevliler dışında kalan ve
bu talimat kapsamındaki modern pentatlon ve diğer spor branşlarıyla ilgili tüm gerçek kişileri,
ç) Disiplin Kurulu
:Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Disiplin Kurulunu,
d)Federasyon
:Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunu,
e)Federasyon Başkanı :Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanını,
f)Genel Kurul
:Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Genel Kurulunu,
g)Genel Müdür
:Spor Genel Müdürünü,
ğ)Genel Müdürlük
:Spor Genel Müdürlüğünü,
h) Genel Sekreter
:Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Genel Sekreterini,
ı)Görevli
:Sporcular haricinde, bir kulüpte yaptığı işin niteliği ve
süresine bakılmaksızın modern pentatlonla ve diğer spor branşlarıyla ilgili faaliyet gösteren
veya kulüp tarafından görevlendirilen kişileri (özellikle; teknik adamları, diğer teknik ve idari
görevlileri, sağlık ekibini, kulüp çalışanlarını, kulüp özel güvenlik görevlilerini),
i)İl Müdürlüğü
:Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
j)İlçe Müdürlüğü
:Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
k)Kanun
:21/5/1986 tarihli 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,
l)Müsabaka
:Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından
düzenlenen tüm resmi ve özel müsabakaları,
m)Müsabaka görevlileri :Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından
görevlendirilen hakem, gözlemci, temsilci, saha komiserleri ve diğer kişileri,
n)Müsabaka öncesi
:Takımların veya seyircilerin yarış alanı sınırları içine
girmelerinden itibaren müsabakalarına başlama anına kadar geçen süreyi,
o) Müsabaka sonrası
:Müsabakaların bitiş anından takımların ve seyircilerin yarış
alanı dışına tamamen çıktıkları ana kadar geçen süreyi,
ö)Sporcu
:Teşkilatta, teşekküllerde tescilli spor yapanları,
p) Spor dalı
:Modern Pentatlon sporunu
r)Sporcu Destek personeli:Bir spor müsabakasına hazırlanan yada katılan bir sporcu
ile çalışan, sporcuyu tedavi eden yada destekleyen herhangi antrenör, eğitmen yönetici,
menajer, takım personeli, resmi görevli, tıbbi görevli, paramedikal personel, ebeveyn yada
herhangi diğer kişileri,
s) Spor Kulübü
:Amatör veya profesyonel faaliyette bulunan, Genel
Müdürlük veya Federasyonlar tarafından tescil edilmiş olan dernek veya şirketleri,
ş)Talimat
:Ana Statüye uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından
hazırlanan ve Federasyon resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
t) Teşkilat
:Spor Genel Müdürlüğüne bağlı tüm birimler, bağımsız ve
bağlı federasyonları,
u)Teşekkül
:Teşkilatta tescilli spor kulübünü, eğitim ve öğretim
kurumunun spor kuruluşunu,
ü)UIPM
:Uluslararası Modern Pentatlon Birliğini,
v) Yönetici
:Kulüplerin yönetiminde bulunan başkan, yönetim kurulu
üyeleri ve onursal başkanı ile kulüp müdürü, genel müdür, genel sekreter gibi üst düzey kulüp
yetkililerini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Disiplin Kurulunun Oluşumu, Görevi Çalışma Usulleri
Disiplin Kurulunun Oluşumu
Madde 5 -(1)Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört asıl
üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer
üyenin hukukçu olması zorunludur.
(2)Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
(3)Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya
çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez.
(4)Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan
üyeliğe sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır. Yedek üyenin
süresi, yerine geçtiği üyenin kalan süresi kadardır.
(5)Disiplin kurulu üyelerinden herhangi birisinin şahsında, görevden çekilmesini
gerektiren HMK hükümlerinde belirtilen hususlardan birisinin mevcut olması durumunda o
işlemle ilgili olarak, tarafların talebi olması halinde, söz konusu üyenin yerine başkan geçici
olarak bir üye görevlendirir.
Disiplin Kurulunun Görevleri
Madde 6-(1)Disiplin kurulu, Federasyonun bütün çalışmalarında, faaliyet
programında yer alan veya kurum ve kuruluşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle
düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette
bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer, yönetici, görevli ve talimatta
belirtilmiş olan diğer kişi ve kuruluşların spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına
ilişkin disiplin ve bu talimatla hüküm altına alınmış tüm işlere bakar.
Disiplin Kurulunun Toplanma ve Çalışma Usulü
Madde 7-(1) Disiplin kurulu, kendi görev alanlarını ilgilendiren işleri görüşüp karara
bağlamak üzere, Federasyon başkanının talebi veya kendi belirleyecekleri program
çerçevesinde kurul başkanının çağrısı ile toplanır. Toplantı gündemi başkan tarafından
belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula başkan vekili, olmadığı taktirde en yaşlı üye
başkanlık eder.
(2)Toplantı, en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Kurul kararlarını çoğunlukla alır.
Oyların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Kararlar, karar defterine yazılır ve katılan üyeler tarafından imzalanır.
(3) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört
toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı
olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o
toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.
Gizlilik
Madde 8 – (1)Disiplin Kurulu başkan ve üyeleri yargılama faaliyeti sırasında
edinilen her türlü bilgiyi gizli tutmakla ve hiçbir şekilde açıklamamakla yükümlüdür.
Sorumsuzluk
Madde 9 – (1)Ağır kusur halleri haricinde, Disiplin Kurulu başkanı ve üyeleri,
herhangi bir disiplin soruşturması ile ilgili karar ve işlemleri dolayısıyla sorumlu tutulamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Suç ve Ceza Hükümleri
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler, Cezalar
Genel Hükümler
Madde 10 - (1) Talimatta, disiplin cezasını gerektiren fiiller ve bu fiillere verilecek
cezalar ayrı ayrı belirtilmiştir. Disiplin Kurulu, il ve ilçe ceza kurulları, bu Talimatta yer
almayan eylemler hakkında Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği, spor ile ilgili uluslararası
kuruluşlar, Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UİPM) yönetmelik ve kurallarını esas
alarak karar verir.
(2) Talimatta sayılan kulüpler ya da gerçek kişiler sportmenliğe, oyun kurallarına ve
Federasyon kararları ile talimatlarına aykırı davranmaları halinde disiplin cezaları ile
cezalandırılır.
(3) Bu talimatta belirtilen disiplin cezaları temel cezalardır. Özel şartların varlığı
halinde, bu cezalar ağırlaştırılabilir ya da hafifletilebilir.
(4)Sportmenliğe veya diğer disiplin hükümlerine aykırı davranışlarda, hakemin
durumu görmemesi nedeniyle bir karar vermemiş olması disiplin cezalarının verilmesine
engel olmaz.
(5) Bu talimat hükümleri uyarınca verilecek cezalar, somut olayın objektif ve sübjektif
tüm şartları, ihlalde bulunan kişinin kusur derecesi, ağırlaştırıcı ve hafifletici tüm nedenler
değerlendirilmek suretiyle belirlenir.
(6) Bu talimat kapsamında sayılan ihlaller, aksi açık bir şekilde belirtilmediği sürece,
esas olarak kasten veya taksirle gerçekleştirilmiş olmaları halinde cezalandırılır.
(7) İşbu talimat, Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği, spor ile ilgili uluslararası
kuruluşlar, Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UİPM) yönetmelik ve kurallarında
belirtilen kuralların ihlalinin, bilmeme veya ihmal sonucu olduğu savı geçerli bir mazeret
olarak kabul edilemez. İhlal edenle beraber fiili işleyen, cesaretlendiren, yardım ve yataklık
eden de ihlal eden gibi cezalandırılır.
Cezalar
Madde 11 –(1) Bu talimata göre belirlenen disiplin suçlarına uygulanacak cezalar;
uyarı cezası, müsabaka veya yarışmadan men cezası, hak mahrumiyeti cezası, puan indirme
cezası, küme düşürme cezası, sicil iptali cezası ve para cezasıdır.
a) “Uyarı Cezası” ilgililerin dikkatinin çekilmesidir.
b)“Müsabaka veya Yarışmadan Men Cezası” teşekkülün ve/veya sporcunun
müsabakalara veya yarışmalara katılmaktan men edilmesidir.
c) “Hak Mahrumiyeti Cezası”, kişiler veya kuruluşların spor alanlarına girme de dahil
olmak üzere, tüm spor müsabakalarına katılmaktan, tüm spor dalları ile ilgili olarak
antrenörlük, hakemlik, temsilcilik, gözlemcilik yapmaktan, spor teşkilatında kulüp veya
kuruluş yöneticisi, idari ve teknik görevli olarak görev almaktan, kulüp veya kuruluş mensubu
olarak spor teşkilatı ve federasyonla resmi ilişkide bulunmak, sporla ilgili idari, sportif veya
sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesidir.
Hak mahrumiyeti cezası süreli veya sürekli olarak verilebilir. Süreli hak mahrumiyeti
cezası on beş günden az, üç yıldan fazla olamaz. Üç yıldan fazla hak mahrumiyeti cezası,
sürekli hak mahrumiyeti cezası olarak nitelendirilir. Bir kararla hükme bağlanan cezaların
toplamı üç yıldan fazla olursa, bu cezalar sürekli hak mahrumiyeti olarak infaz edilir.
d) “Para Cezası” en düşük ve en yüksek hadleri her yıl Federasyon Yönetim
Kurulunca belirlenecek olan paranın gelir olarak Modern Pentatlon Federasyonuna
ödenmesidir. Kulüpler, sporcularına, yöneticilerine ya da görevlilerine uygulanan para
cezasından müteselsilen sorumludur. Failin, kulüple ilişkisinin sona ermesi, kulübün
müteselsil sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
e) “Puan İndirme Cezası” Bir takımın puanlarından, her yarışma için verilen puan
miktarı kadar puanın düşürülmesi, bu şekilde belirlenmemiş durumlarda Organizasyon
Komitesi’nce belirlenecek miktarda puanın indirilmesidir.
f) “Alt Lige İndirme Cezası” Bir takımın bulunduğu ligden bir alt lige indirilmesidir.
g) “Tescil İptali Cezası” Kulübün, Modern Pentatlon branşındaki sicil kaydının
silinmesi ve Modern Pentatlon faaliyetlerinin dışında bırakılmasıdır. Bu ceza aynı zamanda
kulüplerin Modern Pentatlon yaptırılarak sağladığı ticari faaliyetinin engellenmesini de
kapsar.
(2)Uluslararası federasyonlarca düzenlenen müsabakalarda yapılan ihlaller nedeniyle
talimatta belirtilen kişiler hakkında uluslararası federasyonlarca öngörülen ceza hükmü
olmadığı taktirde bu talimatta belirtilen cezalar verilir.
Ceza Sürelerine Ait Esaslar
Madde 12 – (1)Süreli yarışmadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları gün, ay ve yıl
hesabı ile uygulanır. 1 gün 24 saat, 1 ay 30 gün ve 1 yıl 365 gündür.
İKİNCİ KISIM
Genel Hükümler, Cezayı Azaltan ve Çoğaltan Sebepler,
Cezada İçtima
Madde 13 - (1) Aynı zamanda işlenen ve birden çok cezayı gerektiren eylemler, ayrı
ayrı cezalandırılıp hükme bağlanır. Bununla birlikte, fiillerin bir bütünlük arz etmesi halinde
en ağır cezayı gerektiren ihlal için öngörülen cezaya hükmedilir ve öngörülen ceza yarısına
kadar artırılabilir.
(2)Ceza verilirken önce ağırlaştırıcı nedenler sonra hafifletici nedenler dikkate alınır.
İştirak
Madde 14 – (1) Disiplin ihlali oluşturan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her
biri fail olarak sorumlu olur. İhlalin gerçekleştirilmesinde bir başkasını kullanan
azmettiren veya bir başkasına yardım eden kişiler de ihlale iştirak etmiş sayılır.
(2)İhlalin teşebbüs aşamasında kalması iştirak nedeniyle sorumluluğun doğmasına
engel değildir.
(3) Disiplin Kurulu, ihlale iştirak edenlerin fiile katılım derecesini ve iştirakin türünü
de değerlendirmek suretiyle uygulanacak cezayı takdir eder.
Tahrik
Madde 15 - (1) Eylemin, tahrik sonucu işlendiğinin anlaşılması halinde, uyarı cezası
kaldırılabilir, para cezası ile yarışmalardan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları en fazla
yarısına kadar indirilir.
(2) Sürekli hak mahrumiyeti cezaları üç yıllık hak mahrumiyeti cezasına dönüştürülür.
Vazgeçme ve Suça Teşebbüs
Madde 16 - (1) Disiplin suçu işleme kastıyla uygun eylemlere başladıktan sonra
vazgeçme ve sair nedenlerle eylem tamamlanmamış ise, tayin edilen ceza altıda birinden
yarısına kadar indirilir.
Takdiri İndirim Nedenleri
Madde 17 - (1) Tahrik nedeniyle ceza indirimden ayrı olarak; Disiplin kurulu, kulüp
veya kişi lehine cezayı azaltacak özel nedenlerin varlığını tespit veya takdir ederse, cezayı
altıda bir oranında indirebilir. Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.
Ağırlaştırıcı Nedenler
Madde 18 - (1) Bu Talimattaki hükümlere göre cezayı gerektiren suçun,
a) Yabancı ülkelerde işlendiği durumlarda,
b) Görev ve yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi hallerinde,
c) Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hallerinde,
d)
Federasyonun tüzel kişiliği veya Federasyon kurulları ve üyelerin imaj ve
otoritesine medya veya Internet aracılığı ile yapılan açıklamalarla zarar verilmesi durumunda,
verilecek cezalar bir katı kadar arttırılır.
Tekerrür
Madde 19- (1) Aynı yarışma döneminde tekrar suç işleyen kişi hakkında yeni suçtan
tayin edilecek ceza yarısı oranında arttırılır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Soruşturma ve Ceza Zamanaşımı
Soruşturma Zamanaşımı
Madde 20 – (1) Disiplin soruşturması, müsabaka öncesinde, esnasında veya
sonrasında sahada veya sahayı çevreleyen alanda gerçekleştirilen ihlallerde 1 yıllık,
doping ihlallerinde 8 yıllık, diğer ihlallerde ise 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Müsabaka
sonucunu etkileme şeklindeki disiplin ihlallerinin soruşturması zamanaşımına tabi
değildir.
(2)Soruşturma zamanaşımı, tamamlanmış ihlallerde ihlalin gerçekleştirildiği,
teşebbüs halinde kalan ihlallerde son hareketin yapıldığı, zincirleme ihlallerde ise son
ihlalin gerçekleştirildiği günden itibaren işler.
Ceza Zamanaşımı
Madde 21 –(1) Disiplin cezaları, kararın kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl
içerisinde infaz edilmediği takdirde zamanaşımına uğrar.
(2) İnfazın herhangi bir nedenle durması halinde ceza zamanaşımı işlemez.
Durma sebebi ortadan kalktıktan sonra kaldığı yerden itibaren işlemeye devam eder.
Zaman Aşımının Kesilmesi
Madde 22 –(1)Disiplin Kurulunun tahkikat ile ilgili işlemleri ve ceza kararı verilmesi,
tahkikat zamanaşımını, kararın infazına dair her işlem ceza zamanaşımını keser .
(2)Soruşturma ve yargılama ile ilgili işlemler soruşturma zamanaşımını; ceza
kararının infazına dair işlemler ise ceza zamanaşımını keser.
(3)Zamanaşımı süreleri, kesilme tarihinden itibaren yeniden başlar.
(4)Zamanaşımı kendiliğinden dikkate alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gençlik ve Spor Suçları
BİRİNCİ KISIM
Teşkilata ve Federasyona Karşı İşlenen Suçlar
Kasıtsız ve Kasıtlı Fiiller
Madde 23 – (1)Kasıtsız fiiller şunlardır;
a) Teşkilat ve Federasyona karşı yapmakla yükümlü olunan bir işlemin kasıtsız yerine
getirilmemesi veya eksik veya yanlış yerine getirilmesi,
b) Teşkilat, federasyon ve yetkili makam ve merciler tarafından sorulan hususlara,
istenilen izahata kasıtsız olarak süresinde cevap verilmemesi veya eksik veya yanlış cevap
verilmesi,
c) teşkilat, federasyon ve yetkili makam ve mercilerine karşı yerine getirilen görevlerden
dolayı müstehzi veya nazik olmayan şekilde hareket edilmesi.
Belirtilen fiilleri işleyenlere ve kulüplere uyarı veya üç aydan altı aya kadar hak
mahrumiyeti cezası verilir.
(2)Tüm spor ve Federasyon mevzuatına kasten aykırı harekette bulunanlar hakkında bu
hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı taktirde altı aydan iki yıla kadar yarışmalardan men
veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir. Ayrıca ilgililere 1.500 TL Para cezası
verilir.
(3)Kasıtlı fiiller: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Federasyonlar mevzuatına kasten
aykırı harekette bulunulması olup; bu tür fiilleri işleyenler, bu hususta ayrı ceza hükmü
bulunmadığı takdirde iki aydan iki yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak
mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca ilgili kişi veya kulübe 1.500 TL Para cezası
verilir.
Sportmenliğe Aykırı Hareketler
Madde 24 – (1)Onur kırıcı, spor ahlakına ve centilmenliğe aykırı harekette bulunan,
yarışmalarda kural dışı hareket eden, tutum ve davranışları ile sporun veya Federasyonu’nun
saygınlığını zedeleyen kişi veya kuruluşlar, bu hususlarda ayrı ceza hükmü bulunmadığı
taktirde bir aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya aynı süre kadar hak mahrumiyeti
cezası ile cezalandırılır.
Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar
Madde 22 – (1) Basın ve yayın organlarına sportmenliğe, spor ahlakına veya fairplay anlayışına aykırı açıklamalarda bulunan; açıklamaları ile federasyonun saygınlığını
zedeleyen, sporun değerini düşüren, sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden,
taraftar
eylemlerine
sebebiyet verebilecek mahiyette beyanlarda bulunan, spor
müsabakalarının taraflarını, müsabakalardaki görevlileri, spor kulübü veya federasyon
yöneticilerini rencide edecek ya da bu kişilere husumet duyulmasına neden olabilecek şekilde
açıklamada bulunan;
(a)Sporculara iki ila altı ay hak mahrumiyeti,
(b)Kulüplerin yöneticilerine a l t ı a y ila bir yıl arasında hak mahrumiyeti cezası ve
1.500 TL para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere, bir ila üç ay arasında hak mahrumiyeti cezası,
verilir.
(2)1. fıkrada belirtilen eylemlerin kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmi
internet siteleri) aracılığı ile herhangi bir isim belirtilmeksizin veya yönetim kurulu tabiri
kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde kulüplere 1.500 TL para cezası ve açıklamayı yapan
kulübün başkanına da ayrıca 1. fıkranın (b) bendine göre ceza verilir.
Ayrımcılık
Madde 25 - (1) Irk, dil, din, etnik köken ayrımcılığı yaparak insanlık onurunu
herhangi bir şekilde zedeleyen,
a) Sporculara 3 ila altı ay hak mahrumiyeti,
b)Kulüp yöneticilerine ise altı ay ile bir yıl hak mahrumiyeti cezası ve 1.500 TL para
cezası,
c)Görevlilere ve diğer kişilere, otuz ila altmış gün arasında hak mahrumiyeti cezası,
verilir.
(2)Ayrıca ihlalin ağırlığına göre veya tekerrür halinde, kulübe puan silme ve ihraç gibi
ek cezalar da verilebilir.
(3)Müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında her türlü ideolojik propaganda
yapmak yasaktır. Bu yasağa uyulmaması halinde bu maddede belirtilen cezalar uygulanır.
Hakaret ve Müessir Fiil
Madde 26 – (1) Teşkilata, Federasyon veya bir mensubuna ve diğer tüm ilgililere
huzurunda veya gıyabında; yazılı, sözlü, fiilen veya yayın yolu veya internet üzerinden veya
madde-i mahsusa tayini suretiyle yaptığı görevden dolayı veya görevi sırasında hakaret eden,
söven, tehdit eden veya herhangi bir suretle kişilik haklarına saldırıda bulunanlar, altı aydan
bir yıla kadar resmi yarışmadan men veya o kadar süre hak mahrumiyeti cezası ile
cezalandırılır. Fiili tecavüz halinde ise bir yıldan üç yıla kadar resmi yarışmadan men veya
aynı süre kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.
(2) Hakaret fiili ile birlikte müessir fiil suçu da işlendiği taktirde sürekli hak
mahrumiyeti cezası verilir.
Hırsızlık
Madde 27 - (1) Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan hırsızlık fiili, bu talimata tabi olan
kişiler tarafından, bu talimatın uygulanması söz konusu olan mahallerde, bu talimata tabi olan
kişilerin malvarlığı değerlerine karşı işlenecek olur ise, fiili işleyenler, altı aydan iki yıla kadar
yarışmadan men veya o kadar süre hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Sahte Lisans Kullanımı,
Madde 28 – (1)Kul1anmaya hakkı olmadığı lisansı ve sair belgeleri kullanarak
yarışmaya katılan sporcular, üç aydan üç yıla kadar yarışmalardan men, katılmayı temin
edenler ise bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar .
Sahtecilik ve Teşkilat Kandırma Suçu
Madde 29 – (1)Lisans veya herhangi bir belge üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan
veya teşkilatı veya federasyonu kandıran veya gerçek olmayan evrak düzenleyen veya bunları
bilerek kullanan veya kullandıranlar bir yıldan üç yıla kadar yarışmalardan men ve o kadar
süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
(2)Bu şekilde suçun işlenmesinin sabit olması halinde kişi ve kulübüne ayrı ayrı 1.500
TL para cezası da verilir.
(3) Söz konusu eylemin aynı zamanda Ceza Kanunu anlamında suç teşkil ettiği
durumlarda, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Ceza Süresini Bitirmemek
Madde 30 –(1)Yarışmadan men cezasına rağmen oynayan, beklemesi gereken cezalı
süreyi doldurmadan veya idari tedbirin tebliğine rağmen bu tedbir kaldırılmadan yarışmaya
katılanlar ile bunu sağlayanlar üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre
ile hak mahrumiyeti ve ayrı ayrı 1.500 TL para cezası ile cezalandırılırlar.
Cezalı Hak Mahrumiyeti Süresini Beklememek
Madde 31 –(1)Hak mahrumiyeti cezası bulunduğu halde veya idari tedbir ile yarışmaya
katılmaktan veya yönetmekten men edilmiş olmasına rağmen, yarışmaya katılanlar veya
yöneticilik yapanlar ile hak mahrumiyeti süresi doldurulmadan herhangi bir şekilde sportif
faaliyete katılanlar ile bunu sağlayanlar üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o
kadar süre ile hak mahrumiyeti ve ayrı ayrı 1.500 TL para cezası ile cezalandırılırlar.
İzinsiz Yurt Dışı Görev
Madde 32 –(1)Yabancı bir ülkenin milli veya temsili takımında, teşkilatın ve
federasyonun izni olmadan görev kabul eden veya yarışmaya katılan kişi veya kuruluşlar üç
aydan altı aya kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve ayrı ayrı
1.500 TL para cezası ile cezalandırılırlar.
İzinsiz Müsabaka Düzenlemek, İzinsiz Yarışmak veya Mazeretsiz Yarışmamak
Madde 33 –(1)Federasyon veya yetkili makamlardan izin alınarak yapılması gereken
yarışmayı izinsiz yapanlar, yaptıranlar, katılanlar veya böyle bir yarışmayı yönetenler bir
aydan üç aya kadar yarışmalardan men veya altı aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası
ile cezalandırılırlar.
(2)Teşkilatın ve Federasyonun tertiplediği yarışmalara katılması gerektiği halde,
federasyon ve teşkilatça uygun görülmeyen sebepler ileri sürerek, mazeretsiz katılmayan
kişiler üç aydan altı aya kadar yarışmalardan men veya aynı süre kadar hak mahrumiyeti,
teşekküller ise altı aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya aynı süre kadar hak
mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Teşekküle verilen cezanın yerine resmi yarışma adedi
ile men cezası uygulanabilir.
Milli Müsabakalar ve Hazırlık Çalışmalarına Katılmamak
Madde 34 –(1)Yayın yoluyla veya yazılı tebligata rağmen mazeretsiz olarak temsili
veya milli yarışmaya veya hazırlık çalışmalarına katılmayan, geç katılan çalışma ve yarışma
yerini terk eden sporcu ve/veya kulüpler üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men cezası ile
cezalandırılır. Bu suç nedeniyle doğan zarar sporcu ve teşekkülden tahsil edilir.
(2)Olayın mahiyetine göre ilgili teşekkül üç aydan altı aya kadar yarışmalardan men
veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılabilir.
Onur Kırıcı ve Zedeleyici Hareketler
Madde 35 –(1)Yurt içinde veya dışında her ne suretle olursa olsun, Türklüğün veya
yabancı bir milletin onurunu kırıcı hareketlerde bulunanlar, kendi takım arkadaşlarına veya
yabancı takım sporcularına karşı onur kırıcı davranışlarda bulunanlar bir yıldan üç yıla kadar
yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
(2)Ağır hallerde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.
Saha Olayları
Madde 36 – (1) Müsabakaların ve çalışmaların yapıldığı saha ve tesislerde güvenliği
bozan, olay çıkaran, yaralamak, yakıp yıkmak, tahrip etmek gibi münferit veya toplu
tecavüzlerde bulunan kişiler, bir yıldan üç yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre
ile hak mahrumiyeti ve 1.500 TL para cezası ile cezalandırılır.
(2)Bu kişiler teşekkül ile ilgili ise teşekküle de aynı ceza verilir.
Suça Teşvik
Madde 37 –(1)Yarışma sırasında veya dışında sporcu veya seyircileri rakip sporcular,
yöneticiler veya yarışmayı yönetenler aleyhine tahrik suretiyle suça teşvik eden kişi, üç aydan
bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile
cezalandırılır.
Yarışmanın Devamına Engel Olmak
Madde 38 –(1)Her ne suretle olursa olsun, yarışmanın başlamasına veya devamına veya
tamamlanmasına engel olanlar üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre
ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar .
(2)Teşekküller ise o spor branşına mahsus olmak üzere bir aydan üç aya kadar
yarışmalardan men cezası ile cezalandırılırlar. Teşekküle verilen cezanın yerine resmi yarışma
adedi ile men cezası uygulanabilir.
Tanıklıktan Kaçınmak
Madde 39 –(1)Tahkikat sırasında tebligata rağmen, mazeretiz olarak tanık sıfatıyla
yazılı beyanda bulunmayan veya tanıklıktan kaçınan veya bildiklerini saklayan veya yalan
tanıklık eden veya ceza karşılığı olan hareketleri bir ay içinde merciine duyurmayanlar üç
aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Hileli ve Danışıklı Yarışma
Madde 40 – (1)Hileli ve danışıklı yarışma yapan, yaptıran kişiler ve aracılar en az bir
yıl müsabakadan men cezası veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar
.
(2)Teşekküllere aynı ceza yanında küme düşme cezası da verilir.
Doping
Madde 41 –(1)Ulusal ve Uluslararası spor müsabakalarında doping kontrollerini kabul
etmeyen veya dopingli oldukları: tespit edilen tüm ilgililere ve sporcu destek personeline
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin Türkiye Dopingle Mücadele Talimatınca belirlenmiş
olan ve Federasyonca imza altına alınan ve diğer tüm mevzuat hükümlerine göre ceza verilir.
(2) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin Türkiye Dopingle Mücadele Talimatının
bütün hükümleri Disiplin ve Ceza Talimatının amaç ve kapsamında belirtilen tüm kişi, kurum,
kuruluş ve spor etkinliklerinde uygulanır.
(3)Doping kontrolü sırasında talimatlara aykırı davranışlarda bulunan, dopingli
sporcunun müsabakaya katılmasını sağlayan, dopingli olduğunu bildiği halde müsabakaya
katılmasını önlemeyen, doping uygulamalarına karıştığı, katıldığı, önerdiği, zorladığı,
yardım ettiği, uyguladığı saptanan yönetici, antrenör ve diğer ilgililer h akkı nda di ğe r
cez al ara ek o l ar ak 1.500 YTL para cezası verilir. Bu durumda ilgililer hakkında verilen
para cezaları kulübünden tahsil edilir.
(4)Doping yaptığı sabit olduğu takdirde Federasyonca bu doping kontrolü için
yapılan giderlerin 10 katı tutarı, ferdi müsabakalarda sporcunun kendinden, kulüp
müsabakalarında kulübünden tahsil olunur.
(5)Dopingli sporcunun ve kulübünün almış olduğu tüm ödüller, yardımlar ve
malzemelerin bedelleri federasyona iade edilir.
Sponsorluk Hükümlerine Aykırılık
Madde 42 – (1)Spor Genel Müdürlüğü ve federasyonun Sponsorluk hükümlerine
aykırı davranan, antrenör, teknik direktör, sporcu, monitör, gençlik liderleri ve diğer ilgililere
iki ay hak mahrumiyeti, tekerrürü halinde altı ay hak mahrumiyeti cezası verilir.
Sair Hallerde Menfaat
Madde 43 –(1)Bir yarışmanın neticesinden faydalanılması mümkün olan teşekkül ve
kişilerden maddi menfaat temini sureti ile yarışanlar bu suretle yarışanlara maddi menfaat
adayanlar veya temin veya ita edenler altı aydan iki yıla kadar yarışmalardan men veya o
kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
İKİNCİ KISIM
Teşekküllere Karşı İşlenen Suçlar
Yarışmaya Katılmamak
Madde 44 –(1)Teşekkülünün veya diğer bir teşekkülün sporcusunun menfaat temini
veya sair sebeplerle yarışmaya katılmasına engel olan ve yarışmaya katılmayanlar üç aydan
bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile
cezalandırılırlar.
Görev Suçu
Madde 45 –(1)Teşekküllerde kabul edilen herhangi bir görevin ifasında şeref ve
haysiyete spor terbiye ve disiplinine veya yazılı tebligata aykırı hareket edenler üç aydan bir
yıla kadar yarışmalardan men veya üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile
cezalandırırlar.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yöneticilere Karşı İşlenen Suçlar
Emirlere Uymamak
Madde 46 –(1)Yarışma hazırlıklarında, yarışma esnasında ve her türlü spor faaliyetinde
yöneticilerin talimatlarına uymayan kaba, müstehzi hareketlerde bulunan kişi yirmi günden 2
aya kadar yarışmadan men yada bir aydan altı aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile
cezalandırılır.
Huzursuzluk Çıkarmak
Madde 47 –(1)Spor organizasyonlarında disipline aykırı hareketlerde bulunan ve
kafilenin huzurunu bozanlar bir aydan üç aya kadar yarışmalardan men veya iki aydan bir yıla
kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırırlar.
Yarışmalara Katılmamak
Madde 48 –(1)İlgililerce geçerli görülmeyen nedenlerle veya mazeretsiz müsabaka
hazırlığına veya müsabakaya katılmayanlar bir aydan üç aya kadar yarışmadan men veya üç
aydan bir yıla kadar hak mahrumiyet cezası ile cezalandırılırlar.
Onur Kırıcı ve Zedeleyici Hareketler
Madde 49 – (1) Yurt içinde veya yurt dışında her ne surette olursa olsun kendi takım
arkadaşlarına veya yabancı takımların sporcularına karşı onur kırıcı davranışlarda bulunan
veya ulusal onuru zedeleyici davranış sergileyenler hakkında bir yıldan üç yıla kadar
yarışmadan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir,
(2) Ağır hallerde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.
Hakaret ve Fiilen Tecavüz
Madde 50 –(1)Çalışma ve yarışma yerlerinde veya spor gezilerinde kafilenin veya diğer
bir teşekkülün yöneticisine hakaret eden kişiler altı aydan bir yıla kadar yarışmalardan men
veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile, müessir fiilde bulunanlar ise bir yıldan üç
yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile
cezalandırılırlar.
(2)Müessir fiil ile hakaret birden fazla kişi tarafından veya aynı anda işlenirse sürekli
hak mahrumiyeti cezası verilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Yarışmada Görevlendirilen Hakem, Gözlemci,
Temsilci, Saha Komiseri ve Sair Teşkilat Mensuplarına
Karşı İşlenen Suçlar
Kaba, Müstehzi, Küçük Düşürücü Hareket
Madde 51 –(1)Yarışmadan önce, yarışma sırasında veya yarışmadan sonra görevli
hakemlere, gözlemci, temsilci, saha komiseri ve teşkilat mensuplarına kaba, müstehzi ve
küçük düşürücü söz sarf eden veya bu kabil hareketlerde bulunanlar yirmi günden üç aya
kadar yarışmalardan men veya bir aydan üç aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile
cezalandırılırlar.
Hakaret Etmek
Madde 52 –(1)Yarışma öncesinde, sırasında veya sonrasında görevli hakem, gözlemci,
temsilci, saha komiseri ve teşkilat mensuplarına söven veya fiilen veya söz ile hakarette
bulunanlar altı aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti
cezası ile cezalandırılırlar.
Müessir Fiil
Madde 53 –(1)Yarışma öncesinde, sırasında veya sonrasında görevli hakem, gözlemci,
temsilci, saha komiseri ve teşkilat mensuplarına fiilen tecavüze yeltenen kişi üç aydan bir yıla
kadar yarışmalardan men veya o kadar süre hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
(2)Müessir fiil işlemek suretiyle tecavüz eden kişi bir yıldan üç yıla kadar yarışmalardan
men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Müessir fiil ile tecavüz
birden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse her birine verilecek ceza bir misli arttırılır.
BEŞİNCİ KISIM
Sporculara Karşı İşlenen Suçlar
Spor Disiplinine Aykırı Hareket Etmek
Madde 54 –(1)Spor gezisinde, kamp, kongre, konferans ve sair toplantı yerleri ile
çalışma ve yarışma yerlerinde sporculara karşı spor disiplinine ve terbiyesine aykırı harekette
bulunanlar uyarı cezası ile cezalandırılır.
(2)Uyarı cezası gerektiren çeşitli eylemi birlikte işleyenler, bir ay yarışmalardan men
veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Hakaret
Madde 55 –(1)Yarışma hazırlığında, yarışma esnasında veya yarışmadan sonra
sporculara hakaret edenler bir aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre hak
mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Tekme, Kafa, Yumruk ve Sair Surette Vurmak veya Müessir Fiil
Madde 56 –(1)Yarışma öncesinde, sırasında veya sonra sonrasında diğer bir sporcuya
tekme, kafa yumruk ve sair surette vuranlar bir aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o
kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
(2)Sporculara fiilen tecavüze yeltenen kişi üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men
veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
(3)Müessir fiil işlemek suretiyle tecavüz eden kişiler bir yıldan üç yıla kadar
yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
(4)Müessir fiil ile tecavüz birden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse her birine
verilecek ceza bir misli arttırılır.
Rakibi Oyun Dışı Etme
Madde 57 –(1)Yarışma öncesinde veya yarışma sırasında rakibi her ne sebep ve suretle
olursa olsun yarışmada kalmaya zorlayan ve yarışma dışı bırakanlar bir yıldan aşağı olmamak
üzere yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırırlar.
ALTINCI KISIM
Yarışmalarda Görevlendirilen Hakem, Gözlemci,
Temsilci ve Saha Komiserlerinin İşlediği Suçlar
Tek Taraflı Yönetim
Madde 58 –(1)Yarışmaları teşekkül veya kişi lehine veya aleyhine hileli ve danışıklı
yöneten hakemler bir yıldan beş yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Menfaat İle yönetim
Madde 59 –(1)Yarışmaları teşekkül veya kişi lehine veya aleyhine maddi ve manevi
menfaat karşılığında yöneten hakemlere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.
Rapor Vermemek veya Gerçeğe Aykırı Rapor Vermek
Madde 60 –(1)Yarışmaya ait raporu kasten vermeyen veya gerçeğe aykırı rapor
düzenleyen görevli bir yıldan beş yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır .
Raporu Süresinde Vermemek, Eksik Rapor Vermek
Madde 61 –(1)Belirtilen süre içinde rapor vermeyen veya yarışmaya ve olaylara ait
bilgileri noksan bildiren görevliler üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile
cezalandırırlar .
Görevi İhmal ve Suistimal
Madde 62 –(1)Yarışma yerine mazeretsiz olarak gelmeyen veya yarışmaya geç başlatan
veya yarışmayı yönetmeyen veya yönetmeliğe aykırı yöneten veya tatil eden hakemler ile her
ne suretle olursa olsun görevlerini ihmal ve suistimal eden, teşkilatça yarışmada
görevlendirilen kişiler altı aydan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Kaba ve Uygunsuz Hareketler
Madde 63 –(1)Yarışma yerinde, yarışmadan önce, yarışma sırasında veya yarışmadan
sonra yarışmada görevli olanlara veya yarışmaya katılan teşekkülün yöneticilerine veya
sporculara veya seyircilere kaba ve uygunsuz hareketlerde bulunan hakemler ile teşkilatça
yarışmada görevlendirilen kişiler bir aydan altı aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile
cezalandırılırlar.
Hakaret ve Müessir Fiil
Madde 64 –(1)Yarışma yerinde, yarışma öncesinde, sırasında veya sonrasında
teşekkülün yöneticilerine ve sporculara ve seyircilere kaba ve uygunsuz hareket eden
hakemler ile görevli kişiler üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti ceza ile cezalandırılırlar.
(2)Aynı hallerde fiilen tecavüze yeltenen görevli altı aydan iki yıla kadar, müessir fiil
işlemek suretiyle tecavüz edenler bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile
cezalandırılırlar.
Hükümlülük
Madde 65 –(1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla bir süre ile hapis
cezasına çarptırılanlar ya da Devletin güvenliğine veya anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine veya milli savunmaya ya da Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olanlar sürekli hak mahrumiyeti
cezası ile cezalandırılır.
(2) Disiplin Kurulu tarafından, iş bu talimatta belirtilen Disiplin ihlalleri nedeni ile
kişilere verilen süreli hak mahrumiyeti cezalarında cezanın infazının sona ermesinden itibaren
5 yıl, sürekli hak mahrumiyeti cezalarında karar tarihinden itibaren on yıl geçmesi halinde,
ilgilinin baş vurması üzerine verilen cezaların sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yönetim
kurulunca karar verilebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Usul Hükümleri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Usul Hükümleri
BİRİNCİ KISIM
Tedbir
İdari tedbir
Madde 66 - (1) İdari tedbir, disiplin ihlalinin gerçekleştirildiği konusunda kuvvetli
şüphelerin bulunduğu ve disiplin cezasının derhal uygulanmaması durumunda amaçlanan
sonuçlara ulaşılamayacağının anlaşıldığı hallerde, kesin bir ceza hükmü tesis edilene
kadar, h e r t ü r l ü s p o r t i f f a a l i ye t t e b u l u n m a n ı n e n g e l l e n m e s i , h a k
mahrumiyetinin gerçekleşmesi veya her türlü müsabakalara katılmaktan ya da
müsabakaları yönetmekten men yönünde geçici yaptırımlar uygulanmasıdır.
İdari Tedbir Uygulama Yetkisi
Madde 67 -(1) Bu Talimat hükümleri doğrultusunda Federasyon başkanı veya başkan
vekili, sporcular, yarışmalardaki görevliler, kulüp ve kulüp yöneticileri hakkında idari tedbir
uygulayabilirler.
İdari Tedbirin Başlaması
Madde 68 - (1) İdari tedbir;
a) Bu Talimatta yazılı disiplin suçunu oluşturan eylemi nedeniyle hakem tarafından
yarışmadan çıkarılan sporcu için yarışmadan çıkarıldığı anda,
b) Federasyon yetkililerince yürütülmekte olan soruşturma evrakının tamamlanıp
Disiplin Kuruluna tevdi edilmesinden önceki dönemde Federasyon Başkanı veya Başkan
vekilinin verdiği kararla yürürlüğe girer.
(2) İdari tedbiri veren makam veya disiplin kurulu, görev alanına giren konulardaki
soruşturmanın sonuna kadar, idari tedbirin kapsamını değiştirebilir veya idari tedbiri
kaldırabilir.
İdari Tedbirin Bildirimi
Madde 69 - (1) İdari tedbir; e-mail, yıldırım telgraf, telefaks ve hızlı posta ile ilgililere
duyurulur. Ayrıca, federasyonun resmi internet sitesinde de yayınlanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Disiplin Yargılaması ve Usul Hükümleri
Soruşturma ve Mercileri
Madde 70 -(1) Disiplin ihlallerinde federasyon başkanı, başkanın görevlendireceği
kişiler veya hukuk kurulu üyeleri soruşturma mercileridir.
Soruşturmanın Açılması:
Madde 71 –(1) Kişi veya kuruluşların eylem ve işlemleri ile ilgili Disiplin kuruluna
sevkleri federasyon tarafından yapılır.
(2)Hakemlerin eylemleri, önce merkez hakem kurulunca incelenir ve düzenlenen
rapor yönetim kurulunda görüşülür. İl yarışmalarında görevli hakemler hakkındaki sevk
işlemleri, ilgili il hakem kurulunun önerisi üzerine merkez hakem kurulunca yapılır.
(3) Disiplin Kuruluna sevk yazılarında ;
a-Cezalandırılması istenen kişi ve kuruluşların isimleri
b-Olayın özeti
c-Olayın tarihi
d-Yarışmanın çeşidi
e-Suça ilişkin deliller
f-Varsa tanık isimleri ve adresleri yazılır.
Savunma ve ifade
Madde 72 -(1)Savunma alınmadan ceza verilemez. Talimata aykırılığı tespit edilen
eylem nedeniyle soruşturma mercileri tarafından Disiplin Kuruluna sevk edilen kişi ve
kuruluşun önce yazılı ifadesi alınır.
(2) Kulüpler, kulüp başkanı veya başkanın görevlendireceği yetkililer tarafından
savunulur. İvedi durumlarda savunma yıldırım telgraf, e-mail mesajı, telekonferans, hızlı
posta ve/veya telefaks ile alınabilir. Telgrafın, hızlı postanın, e-mail mesajının veya
telefaks’ın kişiye veya kulübe ulaştığı tarih, bildirim tarihi sayılır. İvedi durumlarda, savunma
isteme bildirimi, disiplin kurulu başkanının yazılı istemi üzerine federasyon aracılığıyla
yapılır. Bildirimi almamakta art niyet gösteren kulüp veya kişilere karşı bu yönde tutulan bir
tutanak, bildirim evrakı yerine geçer.
(3) Bildirimi izleyen yedi gün içinde savunma vermeyen kişi veya kulüp, savunma
yapmaktan vazgeçmiş sayılır.
Tahkikat
Madde 73 - (1) Sevk yazısına bağlı soruşturma evrakının Disiplin Kuruluna sunulması
üzerine tahkikat başlar, tahkikat disiplin kurulu tarafından yapılır,
(2) Kurul, önce idari tedbir ve savunma konularını inceler. Kurul, soruşturması
başlatılan işlemleri izler ve eksik kalan kısımları tamamlar. Gerekli görüldüğünde, rapor
düzenleyenlerin yazılı ve sözlü ifadelerine baş vurulur. Diğer görevli ve yetkililerin, tanık
sıfatıyla yazılı veya sözlü ifadeleri alınabilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen
tanıklar hakkında da disiplin işlemleri başlatılabilir,
(3) Disiplin kurulu gerekli gördüğü hallerde veya ilgilinin talebi üzerine sözlü
savunmasını alır.
(4) Disiplin kurulu kararlarını verirken baş hakem ve gözlemci raporlarını dikkate alır.
(5) Tanıklar, bildirimi izleyen beş gün içinde yazılı ifadelerini federasyona ulaştırmak
zorundadırlar. Kurulun sözlü ifadesine başvurulmasını gerekli gördüğü tanıklar, kendilerine
bildirilen gün ve yerde hazır bulunmakla yükümlüdür,
(6) İncelenen olayda sorumluluğu bulunmasına rağmen, kurula sevk edilmeyen diğer
kişiler hakkında disiplin kurulu doğrudan soruşturma başlatabilir,
(7) Disiplin kurulunun yazışmalarını kurul başkanı veya onun belirleyeceği bir üye
yürütür,
(8) Federasyon tarafından verilen disiplin kurulu kararlarının Tahkim Kurulunda
yapılan duruşmalarda, federasyon başkanı gerekli görür ise disiplin veya hukuk kurulundan
federasyonun temsil edilmesini isteyebilir.
Karar
Madde 74 - (1) Disiplin kurulu, tahkikatın tamamlandığı günden itibaren en geç yedi
gün içerisinde karar verir.
(2) Kararlar, işbu talimatta belirlenen şekilde cezalandırmaya veya ceza tayinine yer
olmadığına, tayin edilen cezanın infazının ertelenmesine veya soruşturmanın düşürülmesine
şeklinde verilir. Kurul kararları gerekçeli olur.
(3) Ceza kararında idari tedbirli olarak geçirilmiş sürelerin cezadan indirilmesine karar
verilir.
(4) Ceza kararlarına, işbu talimatta belirlenen usule göre Tahkim Kuruluna on gün
içinde itiraz edilebileceği belirtilir.
BEŞİNCİ KISIM
Bildirim ve Uygulama
Kararların Bildirilmesi ve Uygulanması
Madde 75 –(1) Kararın bildirilmesi ve uygulanmasına esas olmak üzere Disiplin
kurulu, verilen kararların hüküm fıkrasını, ilgili kişi ve kulüplere yıldırım telgraf, hızlı posta,
e-mail mesajı veya telefaksla bildirir. Anılan vasıtalarla bildirim tarihi kararın bildirim tarihi
olarak esas alınır. Gerekçeli kararlar iadeli taahhütlü olarak ayrıca gönderilir ,
(2)Milletlerarası teşekküller tarafından düzenlenen yarışmalar ile Milli ve temsili
yarışmalarda idari tedbirli veya cezalı sporcuların yarışmaya katılmalarına yönetim kurulunca
izin verilebilir. Ancak, sporcunun bu izinle katılabileceği yarışma sayısı infazın hesabında
dikkate alınmaz ve izinli yarışmayı takiben idari tedbir ve ceza infazı kaldığı yerden derhal
başlar.
(3)Verilen cezaların uygulanması ile ilgili usulleri Federasyon belirler,
(4) Ceza infaz suretiyle federasyon geliri niteliği kazanan paralar iade konusu olmaz.
(5)Hakkında yarışmadan men cezası verilmiş olan kişi veya kulüp, uygulama
tamamlanıncaya kadar bütün kategorilerdeki resmi ve özel yarışmalara iştirak edemez.
ALTINCI KISIM
İtiraz
İtiraz ve İtiraz Yeri
Madde 76 –(1) Disiplin Kurulunca verilen her türlü karara karşı, bildirilmelerinden itibaren
on gün içinde, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Ceza karalarına
itiraz, cezanın uygulanmasını durdurmaz.
(2). Federasyon ve kurullarının uygulamalarından doğan ihtilaflar karşısında, kişi veya
kulüpler, anlaşmazlıkların çözümü için, öncelikle disiplin kuruluna başvurabilirler. Başvuru
sırasında, 400 TL başvuru bedeli Federasyon hesabına yatırılır.
(3) Disiplin kurulunun, başvuruyu değerlendirerek, başvuran lehine bir karar vermesi
durumunda başvuru bedeli ilgiliye iade edilir; iade gerekçeli kararın yazılmasından sonra
gerçekleştirilir. Aksi durumda başvuru bedeli Federasyona gelir kaydedilir.
(4) Disiplin Kurulunca verilen sürekli hak mahrumiyeti cezası, itiraz konusu olmasa
dahi Tahkim Kurulunca doğrudan incelenir.
İtiraz usulü
Madde 77 –(1) Disiplin Kurulunun kararlarına, cezalandırılan kişi, bağlı olduğu
kulüp veya federasyon itiraz edebilir. Karar kulüp hakkında verilmiş ise, itiraz, kulüp başkanı
veya görevlendireceği yönetici tarafından yapılır.
(2) Disiplin Kurulunun kararlarına yönelik itirazlarda, Tahkim kurulu yönetmeliğinde
ve mevzuatında gösterilen usul uygulanır.
Karar
Madde 78 - (1) Tahkim Kurulu, disiplin kurulunun verdiği kararın aynen,
değiştirilerek onanmasına veya bozulmasına karar verebilir. Kararlar gerekçeli olarak yazılır
ve usulüne uygun olarak taraflara bildirilir. Tahkim kurulu kararları kesindir.
YEDİNCİ KISIM
Disiplin Yargılamasının İadesi
Yargılamanın İadesi ve Usulü
Madde 79 –(1)Disiplin Kurulunun itiraz edilmeden kesinleşen kararlarında, dayanılan
delillerin gerçeğe aykırı olduğu veya kararın verilmesinde esaslı bir hataya düşüldüğü veya
kararı etkileyecek yeni bir delilin ortaya çıktığı veya kararın yerine getirilmesi
tamamlanmadan önce yazılı kurallarda ilgililer lehine bir değişiklik yapıldığı takdirde;
federasyon başkanı disiplin kurulundan, kesinleşen kararın yeniden incelenmesini ve karar,
ceza verilmesine yönelik ise, cezanın yerine getirilmesinin inceleme sonuna kadar ileri bir
tarihe bırakılmasını isteyebilir. Bu istek üzerine disiplin kurulu, cezanın yerine getirilmesinin
ileri bir tarihe bırakılıp bırakılmayacağını takdir ettikten sonra, inceleme sonucuna göre,
önceki kararın değiştirilmesine yer olmadığına karar verebileceği gibi yeni bir karar da
verebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Disiplin ve Ceza Talimatının Bütünlüğü
Madde 80 - (1) Diğer Talimatlara, bu talimattaki görev ve yetkileri kısıtlayan
hükümler konulamaz. Bu kabil hükümler geçerli olmaz.
Farklı Hüküm Halinde Uygulama
Madde 81 - (1) Fiilin işlendiği zamanın disiplin ve ceza talimatı ile sonradan
yayınlanan disiplin ve ceza talimatının hükümleri birbirinden farklı ise kişi veya kulüp lehine
olan hüküm uygulanır.
Yürürlük
Madde 82 –(1) Bu Talimat, Genel Müdürlük ve Federasyon Internet sitesinde yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 83 –(1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu
Başkanı yürütür.
Download

Ceza Talimatı - TÜRKİYE Modern Pentatlon Federasyonu