Babaoğlu Kolejinin Değerli Velileri,
07/08/2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘2014-2015 Eğitim ve
Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği
Verilmesine İlişkin Tebliğ’ ile Türkiye genelinde 250.000; Karaman’da ise 78 anasınıfı, 194 ilkokul,
236 ortaokul öğrencisine 2014-2015 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere eğitim ve öğretim
desteği verileceği açıklanmıştır.
2014/2015 Eğitim – Öğretim yılı için okul türüne göre verilecek destek Anaokulları için 2500
TL, İlkokullar için 3000 TL, ortaokullar için 3500 TL ve Liseler için 3500 TL dir. Başvuru ve yerleştirme
takvimi aşağıdaki gibidir.
2014-2015 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ BAŞVURU VE
YERLEŞTİRME TAKVİMİ
08 Ağustos 2014 – 25 Ağustos 2014
19 Ağustos 2014 – 25 Ağustos 2014
 Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve ana sınıfları) öğrenim görecek yaşları
(16 MART 2009 – 15 EYLÜL 2010 tarihleri arasında doğanlar) 48-66 ay arasında olan
öğrencilerin velileri/vasileri eğitim ve öğretim desteği için resmi okullardan
e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru
yapabilecektir.
 Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı
görünmeyen okul öncesi öğrencilerin velileri/vasileri okul öncesi eğitim yapılan resmi
okullara aday kayıtlarını yaptırarak eğitim ve öğretim desteği için e-Okuldaki Özel
Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir.
 İlkokul ve ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin velileri/vasileri, eğitim ve öğretim
desteği için e-Okul üzerinden belirlenen tarihlerde öğrencinin kayıtlı bulunduğu
resmi okul müdürlüklerine başvurabilecektir.
 İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerden eğitim
ve öğretim desteği almaya hak kazananlar, okulun öğrenim süresi sonuna kadar
(sadece 1 yıl değil) bu destekten yararlanacaklardır.
 Veliler/vasiler, okulların ilan etmiş oldukları yıllık eğitim ücretinin Bakanlıkça
karşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula
ödeyeceklerdir.
 Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerini 2014-2015
Öğretim Yılı Eğitim ve Öğretim Desteği Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen
tarihlerde öğrencinin tercihleri doğrultusunda yerleştirildiği okula kayıt
yaptıracaklardır.
BAŞVURU ŞARTLARI
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Okul öncesi eğitimde 16 Mart 2009 ile15 Eylül 2010tarihleri arasında doğmuş
olmak,
c) İlkokul birinci sınıflarda 15 Eylül 2014 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak,
ç) 15 Eylül 2014 tarihi itibariyle ortaokul ve imam-hatip ortaokulu beşinci sınıflarına
kayıt şartlarına sahip olmak,
d) Öğrencilerin uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç
olmak üzere, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak,
e) Resmi ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında
veya azınlık okullarında kayıtlı olmak.
f) Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz
olmak,
DESTEKTEN YARARLANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ
VELİLERİNİN/VASİLERİNİN YAPACAKLARI İŞLEMLER
a) Veliler/vasiler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi veya azınlık okul
müdürlüklerinde, e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü
üzerinden başvurularını yapacaktır.
b) Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin
Tespit Formu (Ek-12)’nda yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaklardır.
Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve eğitim ve öğretim desteği hakları
geçersiz sayılacak olup haklarında yasal işlem yapılacaktır.( Ek -12’yi bilgilendirme
yazımızın en son bölümünde bulabilirsiniz.)
c) Veliler/vasiler, uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış
olduğu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda
alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin bir örneğini asıllarını ibraz
etmek suretiyle başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.
ç) Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile
bireylerine ait 2014 yılı Haziran ayı toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi,
muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeyi başvuru
esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.
d) Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu
veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri başvuru esnasında
okul müdürlüklerine teslim edecektir.
e) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri 5-9 Eylül
2014 tarihleri arasında e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapacaktır.
EN SIK SORULAN SORULAR
 Özel okullarda anasınıfı eğitimini tamamlamış öğrenciler de bu
destekten yararlanabilecekler mi?
 Özel okulların anasınıfı bölümlerine devam etmiş ve 1. Sınıfa
geçecek öğrenciler bu destekten mahallelerindeki resmi okullara
başvurarak faydalanabilecekler.
 Özel okulların anasınıfı bölümlerine devam etmiş ve tekrar
anasınıfında öğrenim görecek öğrencilerden 16 mart 2009 ile 15
Eylül 2010 tarihleri arasında doğmuş olanlar, mahallerindeki resmi
okullara başvuru yaparak destekten yararlanabileceklerdir.
 Özel okullarda ilkokul eğitimini tamamlamış 5. Sınıfa geçen öğrenciler
de bu destekten yararlanabilecekler mi?
4. sınıftan 5. Sınıfa geçen öğrenciler mahallerindeki okula
başvurarak 25 ağustos 2014 tarihine kadar eğitim öğretim
desteğinden yararlanabileceklerdir.
 Özel Okulların ara sınıflarında eğitim-öğretime devam eden öğrenciler
de bu destekten faydalanabilecekler mi?
Özel okulların ara sınıflarında okuyan öğrenciler (2-3-4-6-7-8)
devlet okullarına nakil yaptırarak eğitim desteğinden faydalanmak
için nakil yaptırdıkları devlet okullarından başvurabilirler.
 Devlet okullarının herhangi bir sınıfında okumaktayken 2014/2015
Öğretim Yılı için özel okullara kayıt yaptırmış öğrenciler bu destekten
yararlanabilecekler mi?
2014/2015 öğretim yılında özel okullara kayıt yaptıran öğrencilerin
henüz kesin kayıtları sistem üzerinden yapılmadığı için bu
öğrenciler geldikleri devlet okullarından destek başvurusu
yapabileceklerdir.
 Özel okullardan diğer özel okullara geçiş yapan öğrenciler bu destekten
faydalanabilecekler mi?
Bu durumdaki öğrenciler devlet okullarına nakil yaptırarak başvuru
yapabileceklerdir.
Download

2014-2015 öğretim yılı eğitim ve öğretim desteği başvuru ve